Postupak : 2013/0297(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0300/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0300/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2016 - 5.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0398

PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE     ***II
PDF 460kWORD 54k
18.10.2016
PE 587.493v02-00 A8-0300/2016

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenje uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 91/2003 o statistici željezničkog prijevoza u vezi s prikupljanjem podataka o robi, putnicima i nesrećama

(10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297 (COD))

Odbor za promet i turizam

Izvjestitelj: Michael Cramer

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenje uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 91/2003 o statistici željezničkog prijevoza u vezi s prikupljanjem podataka o robi, putnicima i nesrećama

(10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297 (COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (10000/1/2016-C8-0365/2016),

-  uzimajući u obzir svoje stajalište u prvom čitanju(1) o prijedlogu Komisije upućenom Parlamentu i Vijeću (COM(2013)0611),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 76. Poslovnika,

-  uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za promet i turizam (A8-0300/2016),

1.  usvaja stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2.  prima na znanje da je akt usvojen u skladu sa stajalištem Vijeća;

3.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

4.  nalaže glavnom tajniku da, nakon što se provjeri da su svi postupci propisno dovršeni i u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća, potpiše akt te dogovori njegovu objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)

Usvojeni tekstovi od 11.3.2014., P7_TA(2014)0197.


OBRAZLOŽENJE

Prioriteti Parlamenta

U prvom je čitanju Parlament odlučio da bi područje primjene Uredbe o statistici željezničkog prijevoza trebalo proširiti tako da uključuje podatke o infrastrukturi, posebno o primjeni Europskog sustava za upravljanje željezničkim prometom (ERTMS), što je bio jedan od prioriteta transeuropske prometne mreže (TEN-T). Parlament je istaknuo da je od najveće važnosti imati jasnu viziju razvoja ERTMS-a u Uniji budući da EU ulaže milijune eura u financiranje tog tipa infrastrukture, ali zasad bez konkretnih rezultata u pogledu operabilnosti navedenog sustava u Europi zbog nepravilne primjene i kašnjenja u primjeni.

Parlament je također odlučio da Eurostat treba dostavljati statističke podatke o stanicama bez prepreka dostupnim osobama sa smanjenom pokretljivošću i osobama s invaliditetom te o upotrebi prekogranične željezničke infrastrukture.

Kad je riječ o nesrećama, za koje je Komisija predložila da se izbace iz područja primjene Uredbe, Parlament je zastupao stav da statistika o željezničkim nesrećama treba biti obuhvaćena područjem primjene ove Uredbe, pa čak i proširena na nesreće i incidente koji uključuju prijevoz opasnih tvari i nesreće na željezničko-cestovnim prijelazima. Parlament je isto tako smatrao da Eurostat i Europska agencija za željeznice moraju blisko surađivati u poboljšanju statistike o željezničkim nesrećama, a posebno u ostvarivanju metodološke usklađenosti s podacima o nesrećama za druge načine prijevoza.

Parlament smatra da je vrlo važno da građani EU-a imaju lak pristup podacima o provedbi politika EU-a koji bi bili dostupni na jednom mjestu.

Glavna postignuća

Vijeće i Parlament su se nakon dugotrajnih pregovora složili da je djelotvoran i isplativ način izbjegavanja preklapanja posla Eurostata, Komisije i Europske agencije za željeznice (ERA) jačanje suradnje među tim institucijama i osiguravanje lake dostupnosti statističkih podataka o politikama EU-a građanima i dionicima u Europskoj uniji.

Sporazum o pojednostavljenju Uredbe o statistici željezničkog prijevoza postao je moguć tek nakon potpisivanja dvaju memoranduma o razumijevanju između Eurostata i Komisije (27. travnja 2016.) odnosno Eurostata i ERA-e (12. svibnja 2016.). Navedeni memorandumi o razumijevanju nisu samo važni instrumenti za optimizaciju upotrebe postojećih informacija i smanjenje administrativnog opterećenja nego se njima ispunjavaju i uvjeti suzakonodavaca u pogledu bolje upotrebe statističkih podataka o željezničkom prijevozu. Time će se svim kategorijama korisnika omogućiti lako dostupni podaci i pouzdane informacije o napretku ostvarenom europskom politikom u željezničkom sektoru.

Pregovori

Nakon usvajanja stajališta Parlamenta u prvom čitanju 11. ožujka 2014. i odluke Odbora za promet i turizam (TRAN) da pokrene pregovore 13. listopada 2014., za vrijeme talijanskog predsjedanja Vijećem 25. studenog 2014. održan je neslužbeni trijalog. U cilju postizanja ranog dogovora u drugom čitanju za vrijeme latvijskog i luksemburškog predsjedanja Vijećem održani su daljnji neformalni pregovori. Pregovarački timovi Parlamenta i Vijeća postigli su 24. svibnja 2016. sporazum o tom predmetu na drugom neslužbenom trijalogu tijekom nizozemskog predsjedanja Vijećem. Odbor TRAN odobrio je sporazumni tekst pregovora 15. lipnja 2016. Predsjednik Odbora TRAN je, na temelju odobrenja Odbora, u dopisu upućenom Odboru stalnih predstavnika naveo da će preporučiti da se na plenarnoj sjednici odobri stajalište Vijeća u prvom čitanju bez izmjena. Nakon pravne i jezične verifikacije, Vijeće je usvojilo svoje stajalište u prvom čitanju kojim je potvrdilo sporazum od 18. srpnja 2016.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prijedlog uredbe kojom se izmjenjuje Uredba (EZ) br. 91/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o statistici željezničkog prijevoza u vezi s prikupljanjem podataka o robi, putnicima i nesrećama

Referentni dokumenti

10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

11.3.2014                     T7-0197/2014

Prijedlog Komisije

COM(2013)0611 - C7-0249/2013

Datum objave primitka stajališta Vijeća u prvom čitanju na plenarnoj sjednici

15.9.2016

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

15.9.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Michael Cramer

25.9.2013

 

 

 

Prethodni izvjestitelji

Michael Cramer

 

 

 

Razmatranje u odboru

26.9.2016

 

 

 

Datum usvajanja

11.10.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

43

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Knut Fleckenstein, Maria Grapini, Evžen Tošenovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Olle Ludvigsson

Datum podnošenja

18.10.2016

Pravna napomena