Eljárás : 2013/0297(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0300/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0300/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 25/10/2016 - 5.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0398

AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA     ***II
PDF 451kWORD 49k
18.10.2016
PE 587.493v02-00 A8-0300/2016

a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 91/2003/EK rendelet árukra, utasokra és balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendelet elfogadása céljából a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról

(10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Michael Cramer

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 91/2003/EK rendelet árukra, utasokra és balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendelet elfogadása céljából a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról

(10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

-  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (10000/1/2016-C8-0365/2016),

-  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0611) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(1),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

-  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-300/2016),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogi aktust, miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

Elfogadott szövegek, 2014. március 11., P7_TA(2014)0197.


INDOKOLÁS

A Parlament prioritásai:

Első olvasatban a Parlament úgy határozott, hogy a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló rendelet hatályát ki kell terjeszteni olyan módon, hogy az fedje le az infrastruktúrára vonatkozó adatokat, különösen az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) telepítését illetően, amely a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) egyik prioritása volt. A Parlament hangsúlyozta, hogy alapvetően fontos, hogy egyértelmű képet kapjunk az ERTMS fejlesztéséről az Unióban, mivel az EU több millió eurót költött az ilyen típusú infrastruktúrák finanszírozására anélkül, hogy eddig bármilyen konkrét eredményt sikerült volna elérni a rendszer egész Európára vonatkozó működőképessége tekintetében, a szabálytalan telepítés és a fejlesztést illetően előfordult késedelmek miatt.

A Parlament ezenkívül úgy határozott, hogy az Eurostatnak rendelkezésre kell bocsátania statisztikai adatokat a csökkent mozgásképességű és a fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférhető, akadálymentes állomásokról, valamint a határokon átnyúló vasúti infrastruktúrák használatáról.

A baleseteket illetően a Bizottság azt javasolta, hogy azokat ki kell vonni a rendelet hatálya alól, a Parlament azonban azon az állásponton volt, hogy a vasúti balesetekről szóló statisztikákat a rendelet hatálya alatt kell tartani, sőt, a rendelet hatályát ki kell terjeszteni olyan módon, hogy az lefedje a veszélyes áruk szállításához kapcsolódó baleseteket és váratlan eseményeket, valamint a vasúti átjárókhoz kapcsolódó baleseteket. A Parlament ezenkívül úgy vélte, hogy az Eurostatnak és az Európai Vasúti Ügynökségnek szorosan együtt kell működnie a vasúti balesetekről szóló statisztikák módszertanának javításában, és különösen biztosítaniuk kell a módszertani következetességet a más közlekedési módokra vonatkozó baleseti adatok tekintetében.

A Parlament úgy véli, hogy nagyon fontos, hogy az uniós polgárok könnyen hozzáférhessenek – egyablakos ügyintézés keretében – az uniós szakpolitikák végrehajtásához kapcsolódó adatokhoz.

Főbb eredmények:

Hosszas tárgyalásokat követően a Tanács és a Parlament egyetértett abban, hogy az Eurostat, a Bizottság és az Európai Vasúti Ügynökség (ERA) közötti párhuzamos munkavégzés elkerülésének a legeredményesebb és leginkább költséghatékony módja az, ha megerősítik az együttműködést ezen intézmények között, és biztosítják, hogy az uniós politikákra vonatkozó statisztikai adatok könnyen hozzáférhetőek legyenek az uniós polgárok és az érdekelt felek számára.

Megállapodás született a tekintetben, hogy a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló rendelet egyszerűsítése csak azt követően lehetséges, ha már aláírták az Eurostat és a Bizottság közötti (2016. április 27-i) és az Eurostat és az ERA közötti (2016. május 12-i) két egyetértési megállapodást. Ezek az egyetértési megállapodások nem csak a már meglévő információk felhasználásának optimalizálása és az adminisztratív terhek csökkentése érdekében fontos eszközök, hanem kielégítenék a társjogalkotók által a vasúti közlekedés statisztikájának jobb felhasználásával szemben támasztott követelményeket is. Az egyetértési megállapodások a felhasználók valamennyi kategóriája számára könnyen hozzáférhető adatokat és megbízható információkat biztosítanának a vasúti ágazatra vonatkozó uniós politikák terén elért eredményeket illetően.

Tárgyalások:

A Parlament első olvasatbeli álláspontjának 2014. március 11-i elfogadását, valamint a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságnak (TRAN) a tárgyalások megkezdésére vonatkozó, 2014. október 13-i határozatát követően, a Tanács olasz elnökségének idején, 2014. november 25-én informális háromoldalú egyeztetésre került sor. Ezt követően a Tanács lett és luxemburgi elnökségének idején informális tárgyalásokra került sor egy korai második olvasatbeli megállapodás elérése céljából. A Parlament és a Tanács tárgyalócsoportja 2016. május 24-én, a holland elnökség idején a második informális háromoldalú egyeztetés során megállapodásra jutott az ügyet illetően. A tárgyalások eredményét tartalmazó szöveget a TRAN bizottság 2016. június 15-én hagyta jóvá. A bizottság jóváhagyása alapján a TRAN bizottság elnöke az Állandó Képviselők Bizottsága elnökének címzett levelében jelezte, hogy a plenáris ülésen javasolja módosítás nélküli elfogadásra a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontját. A jogász-nyelvészi ellenőrzést követően a Tanács elfogadta első olvasatbeli álláspontját, megerősítve a 2016. július 18-i megállapodást.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A vasúti közlekedés statisztikájáról szóló, 2002. december 16-i 91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet árukra, utasokra és balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

11.3.2014                     T7-0197/2014

A Bizottság javaslata

COM(2013)0611 - C7-0249/2013

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

15.9.2016

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

15.9.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Michael Cramer

25.9.2013

 

 

 

Korábbi előadók

Michael Cramer

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

26.9.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

11.10.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Knut Fleckenstein, Maria Grapini, Evžen Tošenovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Olle Ludvigsson

Benyújtás dátuma

18.10.2016

Jogi nyilatkozat