Procedūra : 2013/0297(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0300/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0300/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 25/10/2016 - 5.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0398

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM     ***II
PDF 659kWORD 54k
18.10.2016
PE 587.493v02-00 A8-0300/2016

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par grozījumu izdarīšanu Regulā (EK) Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku attiecībā uz datu vākšanu par kravām, pasažieriem un negadījumiem

(10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD))

Transporta un tūrisma komiteja

Referents: Michael Cramer

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par grozījumu izdarīšanu Regulā (EK) Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku attiecībā uz datu vākšanu par kravām, pasažieriem un negadījumiem

(10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (10000/1/2016-C8-0365/2016),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(1) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0611),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komiteja ieteikumus otrajam lasījumam (A8‑0300/2016),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)

Pieņemtie teksti, 11.3.2014., P7_TA(2014)0197.


PASKAIDROJUMS

Parlamenta prioritātes

Parlaments pirmajā lasījumā nolēma, ka būtu jāpaplašina regulas par dzelzceļa transporta statistiku darbības joma, lai tajā iekļautu datus par infrastruktūru, jo īpaši par Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas (ERTMS) izvēršanu, kas bija viena no Eiropas transporta tīkla (TEN-T) prioritātēm. Parlaments uzsvēra, ka bija ārkārtīgi svarīgi gūt skaidru priekšstatu par ERTMS attīstību Savienībā, jo šāda veida infrastruktūras finansēšanai ES ir iztērējusi miljoniem euro, taču vēl līdz šim nav konkrēta rezultāta attiecībā uz sistēmas darbību visā Eiropā sistēmas nepareizas izvēršanas un izvēršanas kavēšanās dēļ.

Turklāt Parlaments nolēma, ka Eurostat būtu jādara pieejami statistikas dati par stacijām, kurās nav šķēršļu un kuras ir pieejamas personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām un personām ar invaliditāti, un par to, kā tiek izmantotas pārrobežu dzelzceļa infrastruktūras.

Jautājumā par negadījumiem, ko Komisija ierosināja svītrot no regulas darbības jomas, Parlaments aizstāvēja viedokli, ka regulas darbības jomā tomēr būtu jāsaglabā statistika par dzelzceļa negadījumiem un tāpat būtu jāpaplašina darbības joma, iekļaujot tajā negadījumus un incidentus, kuros iesaistīts bīstamu preču transports, un negadījumus uz dzelzceļa pārbrauktuvēm. Parlaments arī uzskatīja, ka Eurostat un Eiropas Dzelzceļa aģentūrai būtu cieši jāsadarbojas nolūkā uzlabot statistiku par dzelzceļa negadījumiem un jo īpaši nodrošināt metodoloģisku konsekvenci attiecībā uz negadījumu datiem par citiem transporta veidiem.

Parlaments uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai ES iedzīvotāji ar vienota kontaktpunkta starpniecību varētu viegli piekļūt datiem par ES politikas virzienu īstenošanu.

Galvenie sasniegumi

Pēc ilgām sarunām Padome un Parlaments vienojās, ka visefektīvākais un izmaksu ziņā vislietderīgākais veids, kā nepieļaut darba dublēšanos starp Eurostat, Komisiju un Eiropas Dzelzceļa aģentūru (ERA), ir pastiprināt sadarbību starp šīm iestādēm un nodrošināt, ka ES iedzīvotāji un ieinteresētās personas var viegli piekļūt ar ES politikas virzieniem saistītiem datiem.

Vienošanās vienkāršot regulu par dzelzceļa transporta statistiku kļuva iespējama tikai pēc divu saprašanās memorandu (SM) parakstīšanas starp Eurostat un Komisiju (2016. gada 27. aprīlī) un Eurostat un ERA (2016. gada 12. maijā). Šie SM ir ne vien nozīmīgi instrumenti pašreizējās informācijas izmantošanas optimizēšanai un administratīvā sloga samazināšanai, bet tie arī atbilst abu likumdevēju prasībām par dzelzceļa transporta statistikas labāku izmantošanu. Tie nodrošinātu visu kategoriju lietotājiem vieglu piekļuvi datiem un ticamai informācijai par Eiropas politikas virzienu progresu dzelzceļa nozarē.

Sarunas

Pēc Parlamenta nostājas pieņemšanas pirmajā lasījumā 2014. gada 11. martā un Transporta un tūrisma (TRAN) komitejas 2014. gada 13. oktobra lēmuma par sarunu sākšanu Padomes prezidentvalsts Itālijas vadībā 2014. gada 25. novembrī notika neoficiāls trialogs. Turpmākās neoficiālās sarunas, lai panāktu agrīnu vienošanos otrajā lasījumā, notika Latvijas un Luksemburgas prezidentūras laikā. Parlamenta un Padomes sarunu grupas panāca vienošanos minētajā jautājumā Nīderlandes prezidentūras laikā 2016. gada 24. maijā, kad notika otrais neoficiālais trialogs. Dokumentu ar tekstu, par kuru bija panākta vienošanās sarunās, TRAN komiteja apstiprināja 2016. gada 15. jūnijā. Pamatojoties uz šo komitejas apstiprinājumu, TRAN komitejas priekšsēdētājs vēstulē Pastāvīgo pārstāvju komitejai norādīja, ka viņš ieteiks plenārsēdē Padomes nostāju pirmajā lasījumā apstiprināt bez grozījumiem. Pēc juridiskās un lingvistiskās pārbaudes Padome pieņēma pirmā lasījuma nostāju, apstiprinot 2016. gada 18. jūlija vienošanos.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumu izdarīšana Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Regulā (EK) Nr. 91/2003 par dzelzceļa transporta statistiku attiecībā uz datu vākšanu par kravām, pasažieriem un negadījumiem

Atsauces

10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

11.3.2014                     T7-0197/2014

Komisijas priekšlikums

COM(2013)0611 - C7-0249/2013

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

15.9.2016

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

15.9.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Michael Cramer

25.9.2013

 

 

 

Aizstātie referenti

Michael Cramer

 

 

 

Izskatīšana komitejā

26.9.2016

 

 

 

Pieņemšanas datums

11.10.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

43

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Knut Fleckenstein, Maria Grapini, Evžen Tošenovský

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Olle Ludvigsson

Iesniegšanas datums

18.10.2016

Juridisks paziņojums