Procedure : 2013/0297(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0300/2016

Ingediende teksten :

A8-0300/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 25/10/2016 - 5.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0398

AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING     ***II
PDF 360kWORD 48k
18.10.2016
PE 587.493v02-00 A8-0300/2016

betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 91/2003 betreffende de statistieken van het spoorvervoer, wat betreft het verzamelen van gegevens over goederen, reizigers en ongevallen

(10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD))

Commissie vervoer en toerisme

Rapporteur: Michael Cramer

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 91/2003 betreffende de statistieken van het spoorvervoer, wat betreft het verzamelen van gegevens over goederen, reizigers en ongevallen

(10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (100001/2016 – C8-0365/2016),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(1) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0611),

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 76 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0300/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1)

Aangenomen teksten van 11.3.2014, P7_TA(2014)0197.


TOELICHTING

Prioriteiten van het Parlement:

In eerste lezing besloot het Parlement de werkingssfeer van de verordening betreffende de statistieken van het spoorvervoer uit te breiden tot gegevens over infrastructuur, met name over de invoering van het Europees beheersysteem voor het spoorverkeer (ERTMS), een van de prioriteiten van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-V). Het Parlement benadrukte dat het van essentieel belang is een duidelijk beeld te krijgen van de ontwikkeling van het ERTMS in de Unie, aangezien de EU miljoenen euro's heeft uitgegeven aan de financiering van dit soort infrastructuur zonder dat dit tot nu toe concrete resultaten voor de operabiliteit van het systeem in heel Europa heeft opgeleverd vanwege de onregelmatige invoering en vertragingen bij de invoering.

Het Parlement besloot tevens dat Eurostat statistische gegevens beschikbaar moet stellen over stations die personen met beperkte mobiliteit en gehandicapten onbelemmerde toegang bieden, alsook over het gebruik van grensoverschrijdende spoorweginfrastructuur.

Met betrekking tot ongevallen, die de Commissie wilde uitsluiten van de werkingssfeer van de verordening, verdedigde het Parlement het standpunt dat de statistieken over spoorwegongevallen binnen de werkingssfeer van de verordening moeten worden gehouden en zelfs moeten worden uitgebreid tot ongevallen en incidenten bij het vervoer van gevaarlijke goederen en ongevallen op spoorwegovergangen. Het Parlement was ook van mening dat Eurostat en het Europees Spoorwegbureau nauw moeten samenwerken om de statistieken over spoorwegongevallen te verbeteren en met name te zorgen voor methodologische samenhang met de ongevalstatistieken voor andere vervoerswijzen.

Het Parlement acht het zeer belangrijk dat EU-burgers vlot toegang hebben –middels een centraal aanspreekpunt– tot gegevens over de tenuitvoerlegging van het EU-beleid.

Belangrijkste resultaten:

Na lange onderhandelingen kwamen de Raad en het Parlement overeen dat de meest doeltreffende en kosteneffectieve manier om te voorkomen dat Eurostat, de Commissie en het Europees Spoorwegbureau dubbel werk verrichten erin bestaat de samenwerking tussen deze instellingen te intensiveren en ervoor te zorgen dat de statistische gegevens inzake EU-beleid eenvoudig toegankelijk zijn voor EU-burgers en belanghebbenden.

Er kon pas een overeenkomst over de vereenvoudiging van de verordening betreffende de statistieken van het spoorvervoer worden gesloten na de ondertekening van twee memoranda van overeenstemming: tussen Eurostat en de Commissie (27 april 2016) en tussen Eurostat en het Europees Spoorwegbureau (12 mei 2016). Deze memoranda van overeenstemming zijn niet alleen belangrijke instrumenten voor de optimalisering van het gebruik van bestaande informatie en de vermindering van administratieve lasten, maar zorgen er ook voor dat aan de vereisten van de medewetgevers betreffende een beter gebruik van de statistieken van het spoorvervoer wordt voldaan. Hiermee worden alle categorieën gebruikers voorzien van eenvoudig toegankelijke gegevens en betrouwbare informatie over de vooruitgang van het Europees beleid in de spoorwegsector.

Onderhandelingen:

Na de vaststelling van het standpunt van het Parlement in eerste lezing op 11 maart 2014 en het besluit van de Commissie vervoer en toerisme (TRAN) om onderhandelingen op te starten op 13 oktober 2014 is er een informele trialoog georganiseerd tijdens het Italiaanse voorzitterschap van de Raad op 25 november 2014. Hierna vonden er informele onderhandelingen met het oog op een akkoord in vervroegde tweede lezing plaats tijdens het Letse en Luxemburgse voorzitterschap. De onderhandelingsteams van het Parlement en de Raad kwamen tot een akkoord op 24 mei 2016 tijdens een tweede informele trialoog. De tekst die tijdens de onderhandelingen tot stand is gekomen, werd door de Commissie vervoer en toerisme op 15 juni 2016 goedgekeurd. Op basis van de goedkeuring in TRAN heeft de voorzitter van de commissie in zijn brief aan het Comité van permanente vertegenwoordigers aangegeven dat hij de plenaire vergadering zal aanbevelen zonder wijzigingen in te stemmen met het standpunt van de Raad in eerste lezing. Na een juridisch-linguïstische verificatie hechtte de Raad goedkeuring aan zijn standpunt in eerste lezing en werd de overeenkomst van 18 juli 2016 bekrachtigd.


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Wijziging van Verordening (EG) nr. 91/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de statistieken van het spoorvervoer, wat betreft het verzamelen van gegevens over goederen, reizigers en ongevallen

Document- en procedurenummers

10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD)

Datum eerste lezing EP – P-nummer

11.3.2014                     T7-0197/2014

Voorstel van de Commissie

COM(2013)0611 - C7-0249/2013

Datum bekendmaking ontvangst standpunt van de Raad in eerste lezing

15.9.2016

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

TRAN

15.9.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Michael Cramer

25.9.2013

 

 

 

Vervangen rapporteurs

Michael Cramer

 

 

 

Behandeling in de commissie

26.9.2016

 

 

 

Datum goedkeuring

11.10.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

43

1

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Knut Fleckenstein, Maria Grapini, Evžen Tošenovský

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Olle Ludvigsson

Datum indiening

18.10.2016

Juridische mededeling