Procedura : 2013/0297(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0300/2016

Teksty złożone :

A8-0300/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/10/2016 - 5.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0398

ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA     ***II
PDF 668kWORD 50k
18.10.2016
PE 587.493v02-00 A8-0300/2016

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 91/2003 w sprawie statystyki transportu kolejowego w odniesieniu do gromadzenia danych o towarach, pasażerach i wypadkach

(10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawca: Michael Cramer

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 91/2003 w sprawie statystyki transportu kolejowego w odniesieniu do gromadzenia danych o towarach, pasażerach i wypadkach

(10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

-  uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (10000/1/2016-C8-0365/2016),

-  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2013)0611),

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 76 Regulaminu,

-  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki (A8-0300/2016),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt prawny zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu prawnego zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje swojego sekretarza generalnego do podpisania aktu prawnego po stwierdzeniu, że wszystkie procedury zostały prawidłowo zakończone, oraz do przygotowania, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1)

Teksty przyjęte w dniu 11.3.2014, P7_TA(2014)0197.


UZASADNIENIE

Priorytety Parlamentu

W pierwszym czytaniu Parlament postanowił, że zakres rozporządzenia w sprawie statystyki transportu kolejowego powinien zostać rozszerzony, by objąć dane dotyczące infrastruktury, w szczególności wdrożenia europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS), będącego jednym z priorytetów transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Parlament podkreślił, że szczególnie istotne jest posiadanie jasnej wizji rozwoju ERTMS w Unii, ponieważ UE wydała miliony euro na finansowanie infrastruktury tego typu, choć dotychczas nie przyniosło to żadnych konkretnych wyników w zakresie operacyjności systemu w Europie, z powodu nierównomiernego wdrażania i opóźnień we wdrażaniu.

Parlament postanowił także, że Eurostat powinien udostępnić dane statystyczne na temat stacji bez przeszkód, dostępnych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej i osób niepełnosprawnych, a także na temat wykorzystania transgranicznej infrastruktury kolejowej.

W odniesieniu do kwestii wypadków, którą Komisja zaproponowała usunąć z zakresu rozporządzenia, Parlament bronił stanowiska, że dane statystyczne dotyczące wypadków powinny zostać utrzymane w zakresie rozporządzenia, a nawet że zakres ten powinien zostać poszerzony o wypadki i incydenty związane z transportem towarów niebezpiecznych oraz wypadki na przejazdach kolejowych. Parlament wyraził także opinię, że Eurostat i Europejska Agencja Kolejowa powinny ściśle współpracować w celu poprawy danych statystycznych dotyczących wypadków kolejowych, a w szczególności zapewnić spójność metodologiczną w odniesieniu do danych na temat wypadków dotyczących innych środków transportu.

Parlament uważa, że niezwykle ważne jest, by obywatele UE mieli łatwy dostęp – w postaci punktów kompleksowej obsługi – do danych dotyczących realizacji polityki UE.

Główne osiągnięcia

Po długotrwałych negocjacjach Rada i Parlament doszły do porozumienia, zgodnie z którym najskuteczniejszym i najbardziej oszczędnym sposobem uniknięcia powielania pracy przez Eurostat, Komisję i Europejską Agencję Kolejową (ERA) jest wzmocnienie współpracy między tymi instytucjami i zadbanie o to, by dane statystyczne związane z polityką UE były łatwo dostępne dla obywateli UE i zainteresowanych podmiotów.

Porozumienie dotyczące uproszczenia rozporządzenia w sprawie statystyki transportu kolejowego stało się możliwe dopiero po podpisaniu dwóch protokołów ustaleń między Eurostatem a Komisją (27 kwietnia 2016 r.) i między Eurostatem a Europejską Agencją Kolejową (12 maja 2016 r.). Wspomniane protokoły ustaleń są nie tylko ważnymi instrumentami służącymi optymalnemu wykorzystaniu istniejących informacji i ograniczeniu obciążeń administracyjnych, ale także pomogłyby spełnić przedstawione przez współsprawozdawców wymogi w zakresie lepszego wykorzystania statystyk transportu kolejowego. Pozwoliłyby one na dostarczenie wszystkim kategoriom użytkowników łatwo dostępnych danych i wiarygodnych informacji na temat postępów w realizacji europejskiej polityki dotyczącej sektora kolejowego.

Negocjacje

W związku z przyjęciem w dniu 11 marca 2014 r. stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu oraz decyzją Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) z dnia 13 października 2014 r. o podjęciu negocjacji, w dniu 25 listopada 2014 r. w ramach włoskiej prezydencji Rady odbyły się nieformalne rozmowy trójstronne. Kolejne nieformalne negocjacje zmierzające do osiągnięcia wczesnego porozumienia w drugim czytaniu odbyły się w ramach prezydencji łotewskiej i luksemburskiej. Zespoły negocjacyjne Parlamentu i Rady osiągnęły porozumienie w czasie trwania prezydencji holenderskiej podczas drugich nieformalnych rozmów trójstronnych w dniu 24 maja 2016 r. Tekst sporządzony w wyniku negocjacji został zatwierdzony przez komisję TRAN w dniu 15 czerwca 2016 r. Po zatwierdzeniu tekstu przez komisję TRAN jej przewodniczący w piśmie skierowanym do przewodniczącego Komitetu Stałych Przedstawicieli poinformował, że zalecił zgromadzeniu plenarnemu, aby zatwierdziło stanowisko Rady w pierwszym czytaniu bez poprawek. W następstwie weryfikacji prawno-językowej, w dniu 18 lipca 2016 r. Rada przyjęła w pierwszym czytaniu swoje stanowisko potwierdzające porozumienie.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 91/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie statystyki transportu kolejowego w odniesieniu do gromadzenia danych dotyczących towarów, pasażerów i wypadków

Odsyłacze

10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

11.3.2014                     T7-0197/2014

Wniosek Komisji

COM(2013)0611 - C7-0249/2013

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

15.9.2016

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

15.9.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Michael Cramer

25.9.2013

 

 

 

Poprzedni sprawozdawcy

Michael Cramer

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

26.9.2016

 

 

 

Data przyjęcia

11.10.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

43

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Knut Fleckenstein, Maria Grapini, Evžen Tošenovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Olle Ludvigsson

Data złożenia

18.10.2016

Informacja prawna