Postopek : 2013/0297(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0300/2016

Predložena besedila :

A8-0300/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2016 - 5.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0398

PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO     ***II
PDF 591kWORD 54k
18.10.2016
PE 587.493v02-00 A8-0300/2016

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 91/2003 z dne 16. decembra 2002 o statistiki železniškega prevoza glede zbiranja podatkov o blagu, potnikih in nesrečah

(10000/1/2016 – C8-0365/2013 – 2013/0297(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Michael Cramer

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 91/2003 z dne 16. decembra 2002 o statistiki železniškega prevoza glede zbiranja podatkov o blagu, potnikih in nesrečah

(10000/1/2016 – C8-0365/2013 – 2013/0297(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

-  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (10000/1/2016-C8-0365/2016),

-  ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi(1) o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0611),

–  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 76 Poslovnika,

-  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za promet in turizem (A8-0300/2016),

1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.  naroča svojemu generalnemu sekretarju, naj takoj, ko bo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, akt podpiše in v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta naroči njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

Sprejeta besedila, 11.3.2014, P7_TA(2014)0197.


OBRAZLOŽITEV

Prednostni cilji Parlamenta:

Parlament je v prvi obravnavi sklenil, da je treba področje uporabe uredbe o statistiki železniškega prevoza razširiti na podatke o infrastrukturi, zlasti o vzpostavitvi evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS), ki je ena od prednostnih nalog pri vseevropskem prometnem omrežju (TEN-T). Parlament je poudaril, da je izredno pomembno imeti jasno predstavo o razvoju ERTMS v Uniji, saj je Unija za financiranje take infrastrukture porabila milijone evrov, doslej pa zaradi nepravilne namestitve in zamud še ni bilo konkretnih rezultatov pri operabilnosti sistema po Evropi.

Parlament je tudi sklenil, da bi moral Eurostat dati na voljo statistične podatke o postajah brez ovir, dostopnih osebam z zmanjšano mobilnostjo in invalidom, ter o uporabi čezmejne železniške infrastrukture.

Komisija je predlagala črtanje nesreč s področja uporabe uredbe, Parlament pa je zagovarjal, da je treba statistiko železniških nesreč ohraniti in jo celo razširiti na nesreče in zaplete pri prevozu nevarnega blaga in nesreče na nivojskih prehodih. Parlament je tudi menil, da bi morala Eurostat in Evropska železniška agencija tesno sodelovati pri izboljšanju statistike o železniških nesrečah in predvsem zagotavljati metodološko doslednost pri podatkih o nesrečah pri drugih načinih prevoza.

Poleg tega je za Parlament izredno pomembno, da imajo državljani EU lahek dostop, po sistemu „vse na enem mestu“, do podatkov o izvajanju politik EU.

Glavni dosežki:

Svet in Parlament sta se po dolgih pogajanjih dogovorila, da je najbolj učinkovit in stroškovno ugoden način, da se prepreči podvajanje dela med Eurostatom, Komisijo in Evropsko železniško agencijo, okrepiti sodelovanje med temi institucijami in zagotoviti, da so statistični podatki o politikah EU zlahka dostopni državljanom EU in deležnikom.

Dogovor o poenostavitvi uredbe o statistiki železniškega prevoza je bilo mogoče doseči šele po podpisu dveh memorandumov o soglasju med Eurostatom in Komisijo (27. aprila 2016) ter Eurostatom in Evropsko železniško agencijo (12. maja 2016). Ta memoranduma sta pomembna instrumenta za čim boljšo uporabo obstoječih informacij in zmanjšanje upravnega bremena, hkrati pa bodo s tem izpolnjene zahteve sozakonodajalcev za boljšo uporabo statistike železniškega prevoza. Tako bodo imele vse skupine uporabnikov lahko dostopne podatke in zanesljive informacije o napredku evropskih politik v železniškem sektorju.

Pogajanja:

Po sprejetju stališča Parlamenta iz prve obravnave dne 11. marca 2014 ter sklepa Odbora za promet in turizem (TRAN) o začetku pogajanj z dne 13. oktobra 2014 je bil 25. novembra 2014 v okviru italijanskega predsedovanja Svetu organiziran neuradni trialog. Nadaljnja neformalna pogajanja, da bi dosegli zgodnji dogovor v drugi obravnavi, so potekala v okviru latvijskega in luksemburškega predsedovanja. Pogajalski ekipi Parlamenta in Sveta sta v drugem neformalnem trialogu 24. maja 2016 v okviru nizozemskega predsedovanja dosegli dogovor. Odbor TRAN je 15. junija 2016 odobril besedilo, usklajeno s pogajanji. Na podlagi odobritve odbora TRAN je njegov predsednik v pismu Odboru stalnih predstavnikov navedel, da bo na plenarnemu zasedanju predlagal, da se stališče Sveta v prvi obravnavi odobri brez predlogov sprememb. Po pravno-jezikovnem pregledu je Svet sprejel svoje stališče iz prve obravnave, s čimer je bil potrjen dogovor z dne 18. julija 2016.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlog uredbe o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 91/2003 z dne 16. decembra 2002 o statistiki železniškega prevoza glede zbiranja podatkov o blagu, potnikih in nesrečah

Referenčni dokumenti

10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

11.3.2014 T7-0197/2014

Predlog Komisije

COM(2013)0611 - C7-0249/2013

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

15.9.2016

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

15.9.2016

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Michael Cramer

25.9.2013

 

 

 

Nadomeščeni poročevalci/-ke

Michael Cramer

 

 

 

Obravnava v odboru

26.9.2016

 

 

 

Datum sprejetja

11.10.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

43

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Knut Fleckenstein, Maria Grapini, Evžen Tošenovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Olle Ludvigsson

Datum predložitve

18.10.2016

Pravno obvestilo