Förfarande : 2013/0297(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0300/2016

Ingivna texter :

A8-0300/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2016 - 5.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0398

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION     ***II
PDF 375kWORD 49k
18.10.2016
PE 587.493v02-00 A8-0300/2016

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 91/2003 om järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor

(10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Michael Cramer

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 91/2003 om järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor

(10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

-  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (10000/1/2016-C8-0365/2016),

-  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0611),

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

-  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism (A8-0300/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

Antagna texter från sammanträdet 11.3.2014, P7_TA(2014)0197.


MOTIVERING

Parlamentets prioriteringar

Vid första behandlingen beslutade parlamentet att tillämpningsområdet för förordningen om järnvägstransportstatistik borde utvidgas till att omfatta data om infrastruktur, i synnerhet om genomförandet av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS), som var en av prioriteringarna i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Parlamentet betonade att det var av yttersta vikt att få en klar bild över ERTMS-utvecklingen i unionen eftersom EU har spenderat miljontals euro på att finansiera den här infrastrukturtypen utan några konkreta resultat hittills i fråga om systemets operabilitet i hela Europa på grund av ojämnt och försenat genomförande.

Parlamentet beslutade också att Eurostat borde tillhandahålla statistik om stationer som var tillgängliga för personer med nedsatt rörlighet och andra funktionsnedsättningar samt om användningen av gränsöverskridande järnvägsinfrastruktur.

Vad gäller olyckor, som kommissionen ville ta bort från förordningens tillämpningsområde, företrädde parlamentet åsikten att statistik om järnvägsolyckor bör behållas inom förordningens tillämpningsområde och till och med utvidgas till att omfatta olyckor och incidenter som involverar transport av farligt gods och olyckor vid plankorsningar. Parlamentet förespråkade också ett nära samarbete mellan Eurostat och Europeiska järnvägsbyrån för att förbättra statistiken om järnvägsolyckor och i synnerhet för att säkerställa metodologisk konsekvens gentemot olycksstatistik för andra transportslag.

Parlamentet anser att det är mycket viktigt att EU-medborgarna har enkel tillgång, med allt på ett enda ställe, till uppgifter om genomförande av EU-politik.

Huvudsakliga resultat

Efter långa förhandlingar enades rådet och parlamentet om att det verksammaste och kostnadseffektivaste sättet att undvika dubbelarbete mellan Eurostat, kommissionen och Europeiska järnvägsbyrån var att stärka samarbetet mellan dessa institutioner och se till att statistik om EU-politik är lätt att få tag på för allmänheten och berörda parter.

En överenskommelse om förenkling av förordningen om järnvägstransportstatistik blev möjlig först efter det att två samförståndsavtal mellan Eurostat och kommissionen (27 april 2016) respektive Eurostat och ERA (12 maj 2016) undertecknats. Dessa samförståndsavtal är inte bara viktiga instrument för optimering av hur befintlig information används och minskad administrativ börda, utan de skulle också uppfylla medlagstiftarnas krav vad gäller bättre användning av järnvägstransportstatistik. De skulle ge alla användarkategorier lättillgängliga uppgifter och tillförlitlig information om framstegen för EU:s järnvägspolitik.

Förhandlingar

Efter det att parlamentet hade antagit sin ståndpunkt vid första behandlingen den 11 mars 2014 och efter beslutet från utskottet för transport och turism (TRAN) att inleda förhandlingar den 13 oktober 2014, hölls ett informellt trepartsmöte under det italienska rådsordförandeskapet den 25 november 2014. Därefter följde informella förhandlingar i syfte att nå en tidig överenskommelse vid andra behandlingen under de lettiska och luxemburgska ordförandeskapen. Parlamentets och rådets förhandlingsteam nådde en överenskommelse under det nederländska ordförandeskapet vid ett andra informellt trepartsmöte den 24 maj 2016. Resultatet av förhandlingarna godkändes av TRAN-utskottet den 15 juni 2016. På grundval av utskottets godkännande åtog sig TRAN-utskottets ordförande i sin skrivelse till Ständiga representanternas kommitté att rekommendera plenarförsamlingen att godkänna rådets ståndpunkt vid första behandlingen utan ändringar. Efter juridisk och språklig kontroll antog rådet sin ståndpunkt vid första behandlingen, och bekräftade därmed överenskommelsen, den 18 juli 2016.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 91/2003 av den 16 december 2002 om järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor

Referensnummer

10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

11.3.2014                     T7-0197/2014

Kommissionens förslag

COM(2013)0611 - C7-0249/2013

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

15.9.2016

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

15.9.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Michael Cramer

25.9.2013

 

 

 

Tidigare föredragande

Michael Cramer

 

 

 

Behandling i utskott

26.9.2016

 

 

 

Antagande

11.10.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

43

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Knut Fleckenstein, Maria Grapini, Evžen Tošenovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Olle Ludvigsson

Ingivande

18.10.2016

Rättsligt meddelande