Eljárás : 2016/0031(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0305/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0305/2016

Viták :

PV 01/03/2017 - 23
CRE 01/03/2017 - 23

Szavazatok :

PV 02/03/2017 - 6.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0059

JELENTÉS     ***I
PDF 898kWORD 106k
18.10.2016
PE 583.986v02-00 A8-0305/2016

a tagállamok és harmadik országok által kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról és a 994/2012/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Zdzisław Krasnodębski

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tagállamok és harmadik országok által kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról és a 994/2012/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0053),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 194. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0034/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére (A8-0305/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Határozatra irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A belső energiapiac megfelelő működéséhez az szükséges, hogy az Unióba irányuló energiabehozatalt teljes egészében a belső energiapiacot létrehozó rendelkezések szabályozzák. A belső energiapiac nem megfelelő működése kiszolgáltatott és hátrányos helyzetbe hozza az Uniót az energiaellátás biztonsága tekintetében, és aláássa az európai fogyasztók és ipar számára kínálkozó potenciális előnyöket.

(1)  A belső energiapiac megfelelő működéséhez az szükséges, hogy az Unióba irányuló energiabehozatalt teljes egészében a belső energiapiacot létrehozó rendelkezések szabályozzák. Az átláthatóság és az uniós jogszabályoknak való megfelelés fontos szerepet játszik az uniós energiaellátás stabilitásának biztosításában. A belső energiapiac nem megfelelő működése kiszolgáltatott és hátrányos helyzetbe hozza az Uniót az energiaellátás biztonsága tekintetében, és aláássa az európai fogyasztók és ipar számára kínálkozó potenciális előnyöket.

Módosítás    2

Határozatra irányuló javaslat

preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az Unió energiaellátásának biztosítása érdekében diverzifikálni kell az energiaforrásokat és új energiahálózati összeköttetéseket kell kiépíteni a tagállamok között. Ugyanakkor alapvető fontosságú az energiabiztonsági együttműködés növelése az Unió szomszédos országaival és stratégiai partnereivel , valamint az uniós intézmények között.

Módosítás    3

Határozatra irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az energiaunióra vonatkozó, a Bizottság által 2015. február 25-én elfogadott stratégia3 biztonságos, fenntartható, versenyképes és megfizethető energiát hivatott biztosítani az európai fogyasztók számára. Pontosabban fogalmazva az energiaunióra vonatkozó stratégia – a 2014. májusi európai energiabiztonsági stratégia4 keretében már elvégzett elemzés eredményeire alapozva – kiemeli, hogy a harmadik országokból történő energiavásárlást szabályozó megállapodások uniós joggal való teljes összhangja fontos eleme az energiabiztonság megteremtésének. Ugyanezt az elképzelést követve az Európai Tanács 2015. március 19-i következtetéseiben annak biztosítását szorgalmazta, hogy minden olyan megállapodás, amely külső szállítóktól történő gázbeszerzésre vonatkozik, maradéktalanul feleljen meg az uniós jogszabályoknak, mégpedig az ilyen megállapodások átláthatóságának növelésével és az uniós energiabiztonsági rendelkezéseknek való megfelelésük biztosításával.

(2)  Az energiaunióra vonatkozó, a Bizottság által 2015. február 25-én elfogadott stratégia3 biztonságos, fenntartható, versenyképes és megfizethető energiát hivatott biztosítani az európai fogyasztók számára. Ez az energia-, kereskedelmi és külpolitikák koherens és következetes összehangolása esetén valósítható meg. Pontosabban fogalmazva az energiaunióra vonatkozó stratégia – a 2014. májusi európai energiabiztonsági stratégia4 keretében már elvégzett elemzés eredményeire alapozva – kiemeli, hogy a harmadik országokból történő energiavásárlást szabályozó megállapodások uniós joggal való teljes összhangja fontos eleme az energiabiztonság megteremtésének. Ugyanezt az elképzelést követve az Európai Tanács 2015. március 19-i következtetéseiben annak biztosítását szorgalmazta, hogy minden olyan megállapodás, amely külső szállítóktól történő gázbeszerzésre vonatkozik, maradéktalanul feleljen meg az uniós jogszabályoknak, mégpedig az ilyen megállapodások átláthatóságának növelésével és az uniós energiabiztonsági rendelkezéseknek való megfelelésük biztosításával. A Bizottságnak ezért – hatáskörén belül és a szubszidiaritás és az arányosság elvének tiszteletben tartása mellett – törekednie kell annak biztosítására, hogy egy adott régión belül erőfölényben lévő gázszállítók ne éljenek vissza helyzetükkel, megsértve az Unió versenyszabályait, különös tekintettel a tagállamokban kivetett tisztességtelen árakra, illetve az ellátás gazdasági és politikai zsarolás céljából alkalmazott megszakítására.

____________________

____________________

3 COM(2015)80.

3 COM(2015)0080.

4 COM (2014)330.

4 COM (2014)0330.

Módosítás    4

Határozatra irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az Európai Parlament „Az európai energiaunió felé” című, 2015. december 15-i állásfoglalásában1a hangsúlyozta, hogy meg kell erősíteni az Unió külső energiabiztonságának koherenciáját és nagyobb átláthatóságra van szükség az energiával kapcsolatos megállapodásokban.

 

______________

 

1a  Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0444.

Módosítás    5

Határozatra irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A tagállamok és harmadik országok között létrejött energiaügyi megállapodások nagyfokú átláthatósága lehetővé teszi az Unió számára, hogy a szolidaritás szellemében összehangolt intézkedéseket tegyen annak biztosítása érdekében, hogy ezek a megállapodások megfeleljenek az uniós jognak és hatékonyan biztosítsák az energiaellátást. Ez az átláthatóság előnyös mind az energiaügyi külkapcsolatok területén szorosabb Unión belüli együttműködés elérése, mind pedig az Unió által az energiával, az éghajlattal és az energiaellátás biztonságával kapcsolatban kitűzött hosszú távú szakpolitikai célok elérése szempontjából.

Módosítás    6

Határozatra irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az uniós jognak való esetleges meg nem felelés elkerülése és az átláthatóság fokozása érdekében indokolt előírni a tagállamok számára, hogy mielőbb tájékoztassák a Bizottságot arról, ha új kormányközi megállapodás megkötése, illetve már meglévő megállapodás módosítása céljából tárgyalásokat szándékoznak kezdeni. A tárgyalások előrehaladásáról a Bizottságot rendszeresen tájékoztatni kell. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy felkérhessék a Bizottságot arra, hogy megfigyelőként részt vegyen a tárgyalásokon.

(5)  Az uniós jognak és az Unió energiabiztonságára vonatkozó rendelkezéseknek való esetleges meg nem felelés elkerülése, illetve az átláthatóság fokozása érdekében indokolt előírni a tagállamok számára, hogy mielőbb tájékoztassák a Bizottságot arról, ha új kormányközi megállapodás megkötése, illetve már meglévő megállapodás módosítása céljából tárgyalásokat szándékoznak kezdeni. A tárgyalások előrehaladásáról a Bizottságot rendszeresen és megfelelően tájékoztatni kell. A Bizottságnak, ha azt a belső energiapiac működése vagy az EU energiaellátásának biztonsága szempontjából szükségesnek tartja, megfigyelőként részt kellene vennie a tárgyalásokon. A tagállamok számára minden esetben lehetővé kell tenni, hogy felkérhessék a Bizottságot arra, hogy megfigyelőként részt vegyen a tárgyalásokon.

Módosítás    7

Határozatra irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A tárgyalások során a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy tanácsot adhasson azzal kapcsolatban, hogy miként lehet elkerülni az uniós joggal való összeegyeztethetetlenséget. A Bizottság a tagállamokkal együttműködve fakultatívan alkalmazható záradékmintákat dolgozhatna ki. A Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy felhívja a figyelmet az Unió energiapolitikai céljaira, a tagállamok közötti szolidaritás elvére, valamint a Tanács vagy az Európai Tanács következtetéseiben elfogadott uniós szakpolitikai álláspontokra.

(6)  A kormányközi megállapodásokról szóló tárgyalások során a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy tanácsot adhasson az érintett tagállamnak azzal kapcsolatban, hogy miként lehet biztosítani az uniós joggal való összhangot. A Bizottság a tagállamokkal együttműködve fakultatívan alkalmazható záradékmintákat dolgozhatna ki, valamint példákat olyan záradéktervezetekre, amelyek – főszabály szerint – kerülendők. E záradékmintáknak referenciaként kell szolgálniuk az illetékes hatóságok számára, és fokozniuk kell az átláthatóságot és az uniós jognak való megfelelést. A Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy felhívja az érintett tagállam figyelmét az Unió vonatkozó energiapolitikai céljaira, a tagállamok közötti szolidaritás elvére, valamint a Tanács vagy az Európai Tanács következtetéseiben elfogadott uniós szakpolitikai álláspontokra.

Módosítás    8

Határozatra irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az uniós jognak való megfelelés biztosítása érdekében fontos, hogy a tagállamok még az előtt értesítsék a Bizottságot a kormányközi megállapodás tervezetéről, hogy az a felek számára jogilag kötelező erejűvé válik (előzetes értesítés). A Bizottságnak az együttműködés szellemében támogatnia kell a tagállamokat a kormányközi megállapodások és módosítások tervezetének megfelelését érintő problémák azonosításában. Ezáltal az érintett tagállamok jobban fel lennének készülve az uniós joggal összhangban lévő megállapodások megkötésére. A lehető legnagyobb fokú jogbiztonság megteremtése érdekében elegendő időt kell biztosítani Bizottság számára az értékelés elvégzésére, ugyanakkor kerülni kell az indokolatlan késedelmet. A Bizottság nyújtotta támogatás teljes mértékű kihasználása érdekében a tagállamoknak tartózkodniuk kell a kormányközi megállapodás megkötésétől mindaddig, amíg a Bizottság nem tájékoztatta őket az értékeléséről. A tagállamoknak meg kell tenniük minden szükséges lépést, hogy megfelelő megoldást találjanak a feltárt összeegyeztethetetlenség megszüntetésére.

(7)  Az uniós jognak és az energiaunióra vonatkozó stratégia célkitűzéseinek való megfelelés biztosítása érdekében fontos, hogy a tagállamok mihamarabb és még az előtt értesítsék a Bizottságot a kormányközi megállapodás tervezetéről, hogy az a felek számára jogilag kötelező erejűvé válik (előzetes értesítés). A Bizottságnak az együttműködés szellemében támogatnia kell a tagállamokat a kormányközi megállapodások és módosítások tervezetének megfelelését érintő esetleges problémák azonosításában. Ezáltal az érintett tagállamok jobban fel lennének készülve az uniós joggal összhangban lévő megállapodások megkötésére. A lehető legnagyobb fokú jogbiztonság megteremtése érdekében elegendő időt kell biztosítani Bizottság számára az értékelés elvégzésére, ugyanakkor kerülni kell az indokolatlan késedelmet. A Bizottságnak meg kell vizsgálnia az értékelésre biztosított idő lerövidítésének lehetőségét, különösen ha valamely tagállam ezt kéri. A Bizottság nyújtotta támogatás teljes mértékű kihasználása érdekében a tagállamoknak tartózkodniuk kell a kormányközi megállapodás megkötésétől mindaddig, amíg a Bizottság nem tájékoztatta őket az értékeléséről. Az értékelés nem érintheti a kormányközi megállapodások lényegét vagy tartalmát, de biztosítania kell, hogy azok összhangban legyenek az uniós joggal. Összeegyeztethetetlenség esetén a tagállamoknak megfelelő megoldást kell találniuk a feltárt összeegyeztethetetlenség megszüntetésére.

Módosítás    9

Határozatra irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az energiaunióra vonatkozó stratégia értelmében a korábbi és a jövőbeli kormányközi megállapodások átláthatósága továbbra is kiemelt jelentőséggel bír. Ezért a tagállamoknak továbbra is értesíteniük kell a Bizottságot minden meglévő és tervben lévő kormányközi megállapodásról – tekintet nélkül arra, hogy azok hatályba léptek-e vagy azokat a szerződések jogáról szóló bécsi egyezmény 25. cikkének értelmében ideiglenesen alkalmazzák-e –, továbbá az új kormányközi megállapodásokról.

(8)  Az energiaunióra vonatkozó stratégia értelmében a korábbi és a jövőbeli kormányközi megállapodások átláthatósága továbbra is kiemelt jelentőséggel bír, és fontos szerepet játszik az uniós energiaellátás stabilitásának biztosításában. Ezért a tagállamoknak továbbra is értesíteniük kell a Bizottságot minden meglévő és tervben lévő kormányközi megállapodásról – tekintet nélkül arra, hogy azok hatályba léptek-e vagy azokat a szerződések jogáról szóló bécsi egyezmény 25. cikkének értelmében ideiglenesen alkalmazzák-e –, továbbá az új kormányközi megállapodásokról.

Módosítás    10

Határozatra irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A Bizottságnak fel kell mérnie, hogy az e határozat hatálybalépését megelőzően hatályba lépett vagy ideiglenesen alkalmazott kormányközi megállapodások összeegyeztethetők-e az uniós joggal, és ennek megfelelően tájékoztatnia kell a tagállamokat. Összeegyeztethetetlenség esetén a tagállamoknak meg kell tenniük minden szükséges lépést, hogy megfelelő megoldást találjanak a feltárt összeegyeztethetetlenség megszüntetésére.

(9)  A Bizottságnak fel kell mérnie, hogy az e határozat hatálybalépését megelőzően hatályba lépett vagy ideiglenesen alkalmazott kormányközi megállapodások összeegyeztethetők-e az uniós joggal, és ennek megfelelően tájékoztatnia kell a tagállamokat. Az értékelés semmilyen módon nem érintheti a kormányközi megállapodások lényegét vagy tartalmát, hanem biztosítania kell, hogy azok összhangban legyenek az uniós joggal. Összeegyeztethetetlenség esetén a tagállamoknak megfelelő megoldást kell találniuk a feltárt összeegyeztethetetlenség megszüntetésére.

Módosítás    11

Határozatra irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Ezt a határozatot csak azokra a kormányközi megállapodásokra indokolt alkalmazni, amelyek hatással vannak a belső energiapiacra vagy az Unión belüli energiaellátás biztonságára. Kétség esetén a tagállamoknak konzultálniuk kell a Bizottsággal. A hatályukat vesztett vagy már nem alkalmazott megállapodások elvben nincsenek hatással a belső energiapiacra vagy az Unión belüli energiaellátás biztonságára, és ezért nem szükséges e határozat hatálya alá vonni őket.

(10)  Ezt a határozatot csak azokra a kormányközi megállapodásokra indokolt alkalmazni, amelyek hatással lehetnek a belső energiapiacra vagy az Unión belüli energiaellátás biztonságára. Vonatkozhat energiaforrások legalább egy tagállamban vagy legalább egy tagállam részére történő beszerzésére, kereskedelmére, szállítására, értékesítésére, tárolására vagy beszállítására, illetve legalább egy tagállammal fizikai összeköttetésben lévő energetikai infrastruktúra építésére vagy működtetésére. Kétség esetén a tagállamoknak késlekedés nélkül konzultálniuk kell a Bizottsággal. A hatályukat vesztett vagy már nem alkalmazott megállapodásokat elvben ezért nem szükséges e határozat hatálya alá vonni.

Módosítás    12

Határozatra irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  E határozat alkalmazásában valamely eszköz – vagy annak egy része – a jogilag kötelező erő és nem a formális megnevezés alapján minősül kormányközi megállapodásnak, illetve – jogilag kötelező erő hiányában – nem kötelező erejű jogi eszköznek.

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy egy dokumentum típusát annak tartalma és nem formális megnevezése határozza meg.

Módosítás    13

Határozatra irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A tagállamok harmadik országokkal nem csak kormányközi megállapodások megkötése révén létesítenek kapcsolatot, hanem nem kötelező erejű jogi eszközök útján is. Még ha jogilag nem kötelező erejűek is, ezek az eszközök alkalmasak arra, hogy részletes keretrendszert határozzanak meg az energetikai infrastruktúra és az energiaellátás terén. E tekintetben a nem kötelező erejű jogi eszközök a kormányközi megállapodásokéhoz hasonló hatást gyakorolhatnak a belső energiapiacra, mivel végrehajtásuk az uniós jog megsértését eredményezheti. A tagállamok által alkalmazott, a belső energiapiacra vagy az Unión belüli energiaellátás biztonságára hatást gyakorolni képes valamennyi intézkedés átláthatóságának fokozása érdekében ezért indokolt előírni, hogy a tagállamok utólagosan az adott nem kötelező erejű jogi eszközöket is benyújtsák a Bizottságnak. A Bizottság megvizsgálja a benyújtott nem kötelező erejű jogi eszközöket, és adott esetben tájékoztatja a tagállamot.

(11)  A tagállamok harmadik országokkal nem csak kormányközi megállapodások megkötése révén létesítenek kapcsolatot, hanem nem kötelező erejű jogi eszközök útján is. Még ha jogilag nem kötelező erejűek is, ezek az eszközök alkalmasak arra, hogy részletes keretrendszert határozzanak meg az energetikai infrastruktúra és az energiaellátás terén. E tekintetben a nem kötelező erejű jogi eszközök a kormányközi megállapodásokéhoz hasonló hatást gyakorolhatnak a belső energiapiacra, mivel végrehajtásuk az uniós jog megsértését eredményezheti. A tagállamok által alkalmazott, a belső energiapiacra vagy az Unión belüli energiaellátás biztonságára hatást gyakorolni képes valamennyi intézkedés átláthatóságának fokozása érdekében ezért indokolt előírni, hogy a tagállamok előzetesen az adott nem kötelező erejű jogi eszközöket is benyújtsák a Bizottságnak. A Bizottság megvizsgálja a benyújtott nem kötelező erejű jogi eszközöket, és adott esetben tájékoztatja a tagállamot.

Módosítás     14

Határozatra irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Nem indokolt a határozat hatálya alá vonni azokat a kormányközi megállapodásokat és nem kötelező erejű jogi eszközöket, amelyeket egyéb uniós jogi aktusok értelmében teljes egészében be kell jelenteni a Bizottságnak, valamint azokat, amelyek az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés hatálya alá tartozó ügyekkel kapcsolatosak.

(12)  Nem indokolt a határozat hatálya alá vonni azokat a kormányközi megállapodásokat és nem kötelező erejű jogi eszközöket, amelyeket egyéb uniós jogi aktusok értelmében teljes egészében be kell jelenteni a Bizottságnak, valamint azokat, amelyek az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés hatálya alá tartozó ügyekkel kapcsolatosak.

Módosítás    15

Határozatra irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Helyénvaló, hogy e határozat ne állapítson meg kötelezettségeket a vállalkozások közötti megállapodások vonatkozásában. Ennek azonban nem szabad megakadályoznia a tagállamokat abban, hogy önkéntes alapon eljuttassanak a Bizottsághoz vállalkozások közötti olyan megállapodásokat, amelyekre kormányközi megállapodás vagy nem kötelező erejű jogi eszköz kifejezetten hivatkozik.

(13)  Helyénvaló, hogy e határozat ne állapítson meg kötelezettségeket kizárólag vállalkozások által egymással kötött megállapodások vonatkozásában. Azonban – a kereskedelmi szempontból bizalmas információk teljes körű védelme mellett – a tagállamokat kötelezni kellene arra, hogy önkéntes alapon eljuttassanak a Bizottsághoz vállalkozások közötti olyan megállapodásokat, amelyekre kormányközi megállapodás vagy nem kötelező erejű jogi eszköz kifejezetten hivatkozik.

Módosítás     16

Határozatra irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A Bizottságnak a hozzá beérkezett információkat védett elektronikus formában hozzáférhetővé kell tennie az összes többi tagállam számára. A Bizottságnak tiszteletben kell tartania a hozzá benyújtott információk bizalmasként történő kezelésére vonatkozó tagállami kérelmeket. Az információk bizalmas kezelésére vonatkozó kérelmek azonban nem korlátozhatják a Bizottság hozzáférését a bizalmas információkhoz, mivel a Bizottságnak a saját értékelései elvégzéséhez átfogó információkra van szüksége. A Bizottságnak kell felelnie az információk bizalmas kezelésére vonatkozó záradék alkalmazásának garantálásáért. Az információk bizalmas kezelésére vonatkozó kérelmek nem érinthetik az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben11 meghatározott, dokumentumokhoz való hozzáférési jogot.

(14)  A Bizottságnak a kormányközi megállapodásokkal és a nem kötelező erejű jogi eszközökkel kapcsolatban hozzá beérkezett információkat védett elektronikus formában hozzáférhetővé kell tenni az összes többi tagállam számára a tagállamok közötti együttműködés és átláthatóság fokozása, valamint a harmadik országokkal szembeni tárgyalási pozíciójuk ily módon történő megerősítése érdekében. A Bizottságnak tiszteletben kell tartania a hozzá benyújtott információk bizalmasként történő kezelésére vonatkozó tagállami kérelmeket. Az információk bizalmas kezelésére vonatkozó kérelmek azonban nem korlátozhatják a Bizottság hozzáférését a bizalmas információkhoz, mivel a Bizottságnak a saját értékelései elvégzéséhez átfogó információkra van szüksége. A Bizottságnak kell felelnie az információk bizalmas kezelésére vonatkozó záradék alkalmazásának garantálásáért. Az információk bizalmas kezelésére vonatkozó kérelmek nem érinthetik az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben11 meghatározott, dokumentumokhoz való hozzáférési jogot.

_________________

_________________

11 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 30-i 1049/2001/EK rendelete az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).

11 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 30-i 1049/2001/EK rendelete az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).

Módosítás    17

Határozatra irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Amennyiben valamely tagállam egy kormányközi megállapodást bizalmasnak tekint, a Bizottság rendelkezésére kell bocsátania az összefoglalóját annak érdekében, hogy az megoszthassa ezt az összefoglalót a többi tagállammal.

(15)  Amennyiben valamely tagállam egy kormányközi megállapodást bizalmasnak tekint, a Bizottság rendelkezésére kell bocsátania egy összefoglalót a megállapodás főbb elemeiről és vonatkozó záradékairól – ideértve a korlátozásokat is – annak érdekében, hogy az megoszthassa ezt az összefoglalót a többi tagállammal.

Módosítás    18

Határozatra irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A kormányközi megállapodásokra vonatkozó információk uniós szinten történő folyamatos cseréjének lehetővé kell tennie bevált gyakorlatok kialakítását. A Bizottságnak e bevált gyakorlatok alapján – adott esetben az Unió külső politikái tekintetében az Európai Külügyi Szolgálattal együttműködve – a tagállamok és harmadik országok közötti kormányközi megállapodásokban fakultatívan alkalmazható záradékmintákat kell kidolgoznia. E záradékminták alkalmazásának célja, hogy megakadályozza, hogy a kormányközi megállapodások az uniós jogba – különösen a belső energiapiacra vonatkozó szabályokba és a versenyjogba – és az Unió által kötött nemzetközi megállapodásokba ütközzenek. A záradékminták alkalmazásának fakultatívnak kell lennie, és tartalmuknak bármilyen sajátos körülmény felmerülése esetén kiigazíthatónak kell lennie.

(16)  A kormányközi megállapodásokra vonatkozó információk uniós szinten történő folyamatos cseréjének lehetővé kell tennie bevált gyakorlatok kialakítását. A Bizottságnak e bevált gyakorlatok alapján – a tagállamokkal és adott esetben az Unió külső politikái tekintetében az Európai Külügyi Szolgálattal együttműködve – a tagállamok és harmadik országok közötti kormányközi megállapodásokban fakultatívan alkalmazható záradékmintákat kell kidolgoznia, valamint olyan záradékok példáinak listáját, amelyek nem tartják tiszteletben az uniós jogot vagy az energiaunió célkitűzéseit, és amelyek használatát elvben kerülni kell. E záradékminták alkalmazása biztosítja a kormányközi megállapodások megfelelését az uniós jognak vagy az Unió által kötött nemzetközi megállapodásoknak. A záradékminták alkalmazásának fakultatívnak kell lennie, tartalmuknak és szerkezetüknek bármilyen sajátos körülmény felmerülése esetén kiigazíthatónak kell lennie.

Módosítás     19

Határozatra irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A meglévő és új kormányközi megállapodások, valamint a nem kötelező erejű jogi eszközök jobb kölcsönös megismerésének lehetővé kell tennie az energiaügyi kérdésekben való hatékonyabb koordinációt a tagállamok között, valamint a tagállamok és a Bizottság között. A hatékonyabb koordinációnak lehetővé kell tennie, hogy a tagállamok teljes mértékben ki tudják használni az Unió politikai és gazdasági súlyából adódó előnyöket, valamint azt, hogy a Bizottság megoldásokat javasoljon a kormányközi megállapodások terén feltárt problémákra.

(17)  A meglévő és új kormányközi megállapodások, valamint a nem kötelező erejű jogi eszközök jobb kölcsönös megismerésének fokoznia kell az átláthatóságot és lehetővé kell tennie az energiaügyi kérdésekben való hatékonyabb koordinációt a tagállamok között, valamint a tagállamok és a Bizottság között. A fokozott átláthatóság és együttműködés azon tagállamok számára bír különös jelentőséggel, amelyek valamely, kormányközi megállapodásról tárgyaló tagállammal való összeköttetéstől függnek. A hatékonyabb koordinációnak lehetővé kell tennie, hogy a tagállamok teljes mértékben ki tudják használni az Unió politikai és gazdasági súlyából adódó előnyöket, meg tudják erősíteni a harmadik országokkal szembeni tárgyalási pozíciójukat, valamint azt, hogy a Bizottság gondoskodni tudjon az Unión belüli energiaellátás biztonságáról.

Módosítás    20

Határozatra irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A Bizottságnak meg kell könnyítenie és ösztönöznie kell a tagállamok közötti koordinációt annak érdekében, hogy a termelő, tranzit- és fogyasztó országok irányában képviselt határozott és hatékony összehangolt megközelítés révén növekedjen az Unió általános stratégiai szerepe.

(18)  A Bizottságnak meg kell könnyítenie és biztosítania kell a tagállamok közötti koordinációt annak érdekében, hogy a termelő, tranzit- és fogyasztó országok irányában képviselt megfelelően körülhatárolt és hatékony összehangolt, hosszú távú megközelítés révén növekedjen az Unió általános stratégiai szerepe az energetika területén.

Módosítás    21

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E határozat a belső energiapiac működésének optimalizálása céljából információcsere-mechanizmust hoz létre a tagállamok és a Bizottság között a 2. cikkben meghatározott kormányközi energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozóan.

(1)  E határozat a belső energiapiac működésének optimalizálása és az Unió energiaellátásának biztosítása céljából, valamint az energiaunióra vonatkozó stratégia célkitűzéseinek elérését támogatandó, információcsere-mechanizmust hoz létre a tagállamok és a Bizottság között a 2. cikkben meghatározott kormányközi energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozóan.

Módosítás    22

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  „kormányközi megállapodás”: egy vagy több tagállam és egy vagy több harmadik ország között létrejött minden olyan jogilag kötelező erejű megállapodás, amely hatással van a belső energiapiac működésére vagy az Unión belüli energiaellátás biztonságára; vagy amennyiben egy ilyen jogilag kötelező erejű megállapodás más kérdésekre is kiterjed, kizárólag az energiával kapcsolatos rendelkezések, beleértve az energiával kapcsolatos rendelkezésekre alkalmazandó általános rendelkezéseket is;

(1)  „kormányközi megállapodás”: a formális megnevezéstől függetlenül egy vagy több tagállam és egy vagy több harmadik ország, illetve nemzetközi szervezet vagy olyan vállalkozás között, amelyben valamely harmadik állam meghatározó szereppel bír, vagy amelyben az állam komolyan befolyásolja a döntéshozatali folyamatokat, létrejött minden olyan jogilag kötelező erejű, a belső energiapiac működésére vagy az Unión belüli energiaellátás biztonságára hatással levő megállapodás, amely vonatkozhat energiaforrások legalább egy tagállamban vagy legalább egy tagállam részére történő beszerzésére, kereskedelmére, szállítására, értékesítésére, tárolására vagy beszállítására, illetve legalább egy tagállammal fizikai összeköttetésben lévő energetikai infrastruktúra építésére vagy működtetésére. vagy amennyiben egy ilyen jogilag kötelező erejű megállapodás más kérdésekre is kiterjed, kizárólag az energiával kapcsolatos rendelkezések, beleértve az energiával kapcsolatos rendelkezésekre alkalmazandó általános rendelkezéseket is;

Módosítás    23

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  „nem kötelező erejű jogi eszköz”: egy vagy több tagállam és egy vagy több harmadik ország között létrejött olyan jogilag nem kötelező erejű megállapodás – például egyetértési megállapodás, együttes nyilatkozat, együttes miniszteri nyilatkozat, együttes fellépés vagy közös magatartási kódex –, amely az uniós jogot értelmező, illetőleg az energiaellátás feltételeit (volumenét és árát) meghatározó vagy az energetikai infrastruktúrák fejlesztésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz;

3.  „nem kötelező erejű jogi eszköz”: egy vagy több tagállam és egy vagy több harmadik ország között létrejött olyan jogilag nem kötelező erejű megállapodás – például egyetértési megállapodás, együttes nyilatkozat, együttes miniszteri nyilatkozat, együttes fellépés vagy közös magatartási kódex –, amely az uniós jogot értelmező, illetőleg az energiaellátás feltételeit (volumenét és árát) meghatározó vagy az energetikai infrastruktúrák fejlesztésére vagy működésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz;

Módosítás     24

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben egy tagállam a tárgyalásokról ilyen módon értesíti a Bizottságot, az érintett tagállam a Bizottságot a tárgyalások előrehaladásáról is rendszeresen tájékoztatja.

Azt követően, hogy egy tagállam a tárgyalásokról ilyen módon értesítette a Bizottságot, az érintett tagállam a Bizottságot a tárgyalások előrehaladásáról is rendszeresen tájékoztatja.

Módosítás     25

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottságnak megadott információk között szerepelnek például a tárgyalások során érintendő rendelkezésekre, a tárgyalások célkitűzéseire és egyéb lényeges tárgyakra vonatkozó információk a 8. cikkben meghatározott titoktartási rendelkezéseknek megfelelően.

Módosítás     26

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az energiaunió célkitűzéseinek elérése érdekében a Bizottság a beérkezett információkat – a 8. cikk szerint meghatározott bizalmas információk kivételével – adott esetben az uniós joggal való összeegyeztethetetlenséggel kapcsolatos megjegyzéssel együtt, valamennyi tagállam számára hozzáférhetővé teszi.

Módosítás     27

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a megerősített kormányközi megállapodás vagy a meglévő kormányközi megállapodás módosítása kifejezetten hivatkozik egyéb szövegekre, az érintett tagállam ezeket az egyéb szövegeket is benyújtja a Bizottságnak, amennyiben azok a belső energiapiac működésére vagy az Unión belüli energiaellátás biztonságára potenciálisan hatással lévő részeket tartalmaznak.

Amennyiben a megerősített kormányközi megállapodás vagy a meglévő kormányközi megállapodás módosítása kifejezetten hivatkozik egyéb szövegekre, az érintett tagállam ezeket az egyéb szövegeket is benyújtja a Bizottságnak, amennyiben azok a 2. cikk (1) bekezdésében felsorolt elemek bármelyikét tartalmazzák.

Módosítás    28

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság értesítésére vonatkozó, a (2) és (3) bekezdésben említett kötelezettség a vállalkozások közötti megállapodásokra nem alkalmazandó.

(4)  A Bizottság értesítésére vonatkozó, a (2) és (3) bekezdésben említett kötelezettség a kizárólag vállalkozások közötti megállapodásokra nem alkalmazandó.

 

Amennyiben kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy egy megállapodás kormányközi megállapodásnak vagy meglévő kormányközi megállapodásnak minősül-e, és ezért szükséges-e értesítést küldeni róla a 3. és 6. cikkeknek megfelelően, a tagállamoknak késlekedés nélkül konzultálniuk kell a Bizottsággal.

Módosítás    29

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben egy tagállam a (3). cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint értesíti a Bizottságot a tárgyalásokról, a Bizottság szolgálatai tanácsot adhatnak a tagállam részére azzal kapcsolatban, hogy miként kerülhető el, hogy a kormányközi megállapodás vagy egy meglévő kormányközi megállapodás módosítása összeegyeztethetetlen legyen az uniós joggal. Az adott tagállam kérheti a Bizottságnak a tárgyalásokban való közreműködését is.

(1)  Amennyiben egy tagállam a (3). cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint értesíti a Bizottságot a tárgyalásokról, a Bizottság szolgálatai tanácsot és iránymutatást adnak a tagállam részére azzal kapcsolatban, hogy miként biztosítható, hogy a kormányközi megállapodás vagy egy meglévő kormányközi megállapodás módosítása összeegyeztethető legyen az uniós joggal és az Unió energiabiztonsági célkitűzéseivel.

Módosítás    30

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az érintett tagállam kérésére, vagy a Bizottság kérésére és az érintett tagállam írásbeli hozzájárulásával a Bizottság megfigyelőként részt vehet a tárgyalásokon.

(2)  Ha a Bizottság azt a belső energiapiac működése vagy az Unió energiabiztonsága szempontjából szükségesnek tartja, megfigyelőként részt vesz a tárgyalásokon, a tagállamok tárgyalási szabadságának korlátozása nélkül. Az érintett tagállam is kérheti a Bizottságnak a tárgyalásokhoz nyújtott segítségét.

Módosítás    31

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben a Bizottság megfigyelőként részt vesz a tárgyalásokon, tanácsot adhat az érintett tagállam részére azzal kapcsolatban, hogy miként kerülhető el, hogy a tárgyalt kormányközi megállapodás vagy módosítás összeegyeztethetetlen legyen az uniós joggal.

(3)  A tárgyalások során a Bizottság tanácsot ad az érintett tagállam részére azzal kapcsolatban, hogy miként biztosítható, hogy a tárgyalt kormányközi megállapodás vagy módosítás összeegyeztethető legyen az uniós joggal és tiszteletben tartja az energiaunió célkitűzéseit. A bizottsági képviselők az e tárgyalások során tudomásukra jutott érzékeny információkat bizalmasan kezelik.

Módosítás    32

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság a kormányközi megállapodás vagy a módosítás teljes tervezetére és mellékleteire vonatkozó, a 3. cikk (2) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételének időpontjától számított hat héten belül tájékoztatja az érintett tagállamot azon esetleges kételyeiről, amelyek a kormányközi megállapodás vagy módosítás tervezetének az uniós joggal, különösen a belső energiapiacra vonatkozó jogszabályokkal és az uniós versenyjoggal való összeegyeztethetőségét illetően felmerülnek. Amennyiben a Bizottságtól ezen időszak alatt nem érkezik válasz, akkor úgy kell tekinteni, hogy a Bizottságnak nem merültek fel kételyei.

(1)  A Bizottság a kormányközi megállapodás vagy a módosítás teljes tervezetére és mellékleteire vonatkozó, a 3. cikk (2) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételének időpontjától számított négy héten belül tájékoztatja az érintett tagállamot azon esetleges kételyeiről, amelyek a kormányközi megállapodás vagy módosítás tervezetének az uniós joggal való összeegyeztethetőségét illetően felmerülnek. Amennyiben a Bizottságtól ezen időszak alatt nem érkezik válasz, akkor úgy kell tekinteni, hogy a Bizottságnak nem merültek fel kételyei.

Módosítás    33

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben a Bizottság az (1) bekezdés szerint arról tájékoztatja a tagállamot, hogy kételyei merültek fel, az (1) bekezdésben említett értesítési időponttól számított 12 héten belül tájékoztatja az érintett tagállamot a kormányközi megállapodás vagy módosítás tervezetének az uniós joggal, különösen a belső energiapiacra vonatkozó jogszabályokkal és az uniós versenyjoggal való összeegyeztethetőségére vonatkozó véleményéről. Amennyiben a Bizottság az említett időszak alatt nem nyilvánít véleményt, akkor úgy kell tekinteni, hogy nem emel kifogást.

(2)  Amennyiben a Bizottság az (1) bekezdés szerint arról tájékoztatja a tagállamot, hogy a kormányközi megállapodást vagy a módosítást összeegyeztethetetlennek találja az uniós joggal, akkor az (1) bekezdésben említett értesítés időpontjától számított 12 héten belül részletes véleményt kell küldenie a tagállam számára. Amennyiben a Bizottság az említett időszak alatt nem nyilvánít véleményt, akkor úgy kell tekinteni, hogy nem emel kifogást.

Módosítás    34

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az érintett tagállam jóváhagyásával az (1) és a (2) bekezdésben említett időszakok meghosszabbíthatók. Az (1) és (2) bekezdésben említett időszakok a Bizottság egyetértésével lerövidítendők, amennyiben a körülmények indokolják.

(3)  Az érintett tagállam jóváhagyásával az (1) és a (2) bekezdésben említett időszakok meghosszabbíthatók. Az (1) és (2) bekezdésben említett időszakok a tárgyalások időben történő lezárása érdekében a Bizottság egyetértésével lerövidítendők, amennyiben a körülmények indokolják.

Módosítás    35

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kormányközi megállapodás vagy módosítás aláírása, megerősítése, illetve elfogadása alkalmával az érintett tagállam a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi a Bizottság (2) bekezdésben említett véleményét.

A kormányközi megállapodás vagy módosítás aláírása, megerősítése, illetve elfogadása előtt az érintett tagállam ismerteti, hogy a Bizottság (2) bekezdésben említett véleményének megfelelően milyen lépéseket tett az uniós jognak való maradéktalan megfelelés biztosítása érdekében.

Módosítás     36

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok legkésőbb [e határozat hatálybalépésétől számított 3 hónap]-ig benyújtanak a Bizottság részére minden meglévő kormányközi megállapodást, azok mellékleteivel és módosításaival együtt.

A tagállamok legkésőbb [e határozat hatálybalépésétől számított 3 hónap]-ig benyújtanak a Bizottság részére minden meglévő kormányközi megállapodást, azok mellékleteivel és módosításaival együtt. Amennyiben vannak arra mutató jelek, hogy a jövőben szükségesnek bizonyulhat tárgyalásokat kezdeményezni egy harmadik országgal, a tagállamok tájékoztatják erről a Bizottságot.

Módosítás    37

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság értesítésére vonatkozó, e bekezdésben említett kötelezettség a vállalkozások közötti megállapodásokra nem alkalmazandó.

A Bizottság értesítésére vonatkozó, e bekezdés szerinti kötelezettség a kizárólag vállalkozások közötti megállapodásokra nem alkalmazandó.

Módosítás    38

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság értékeli az (1) vagy (2) bekezdésnek megfelelően bejelentett kormányközi megállapodásokat. Amennyiben a Bizottságnak első értékelése alapján kételyei merülnek fel a szóban forgó megállapodásoknak az uniós joggal, az uniós versenyjoggal való összeegyeztethetőségét illetően, a Bizottság az e megállapodásokra vonatkozó értesítéseket követő kilenc hónapon belül ennek megfelelően tájékoztatja az érintett tagállamokat.

(3)  A Bizottság értékeli az (1) vagy (2) bekezdésnek megfelelően bejelentett kormányközi megállapodásokat. Amennyiben a Bizottságnak első értékelése alapján kételyei merülnek fel a szóban forgó megállapodásoknak az uniós joggal való összeegyeztethetőségét illetően, a Bizottság az e megállapodásokra vonatkozó értesítéseket követő kilenc hónapon belül ennek megfelelően tájékoztatja az érintett tagállamokat.

Módosítás    39

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.  A kormányközi megállapodások és meglévő kormányközi megállapodások Bizottság általi értékelése nem érintheti a kötelezettségszegésre, az állami támogatásokra és a versenyre vonatkozó uniós szabályok alkalmazását, és semmilyen módon nem befolyásolja azok értékelését.

Módosítás    40

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az érintett tagállam a nem kötelező erejű jogi eszköznek vagy a nem kötelező erejű jogi eszköz módosításának elfogadását követően a nem kötelező erejű jogi eszközről, illetve a módosításról, valamint annak összes mellékletéről értesíti a Bizottságot.

Az érintett tagállam a nem kötelező erejű jogi eszköznek vagy a nem kötelező erejű jogi eszköz módosításának elfogadása előtt a nem kötelező erejű jogi eszközről, illetve a módosításról, valamint annak összes mellékletéről azonnal értesíti a Bizottságot.

Módosítás    41

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság értesítésére vonatkozó, az (1) és (2) bekezdésben említett kötelezettség a vállalkozások közötti megállapodásokra nem alkalmazandó.

(3)  A Bizottság értesítésére vonatkozó, a (1) és (2) bekezdésben említett kötelezettség a kizárólag vállalkozások közötti megállapodásokra nem alkalmazandó.

Módosítás    42

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben a Bizottság első értékelése alapján úgy ítéli meg, hogy az (1) vagy a (2) bekezdés alapján számára bejelentett nem kötelező erejű jogi eszköz végrehajtására vonatkozó intézkedések ellentétesek lehetnek az uniós joggal, különösen a belső energiapiacra vonatkozó jogszabályokkal és az uniós versenyjoggal, akkor ennek megfelelően tájékoztathatja az érintett tagállamot.

(4)  A Bizottság tájékoztatja az érintett tagállamot azzal kapcsolatos aggodalmáról, hogy az (1) vagy a (2) bekezdés alapján számára bejelentett nem kötelező erejű jogi eszköz végrehajtására vonatkozó intézkedések ellentétesek lehetnek az uniós joggal vagy az energiaunióra vonatkozó stratégia célkitűzésekkel.

 

4a.  A nem kötelező erejű jogi eszköz vagy módosítás aláírása, megerősítése, illetve elfogadása előtt az érintett tagállam ismerteti, milyen lépéseket tett a Bizottság véleményében szereplő kifogásokkal kapcsolatban, hogy biztosítsa végrehajtási intézkedései teljes körű megfelelését az uniós jognak és az Unió energiabiztonsági célkitűzéseinek.

 

Amennyiben az értesítéstől számított négy héten belül a Bizottságtól nem érkezik válasz, akkor úgy kell tekinteni, hogy a Bizottságnak nem merültek fel kételyei. A Bizottság nem kötelező erejű megállapodásokról szóló véleménye nem kötelező erejű. Azonban nem kötelező erejű jogi eszköz, illetve ilyen eszköz módosítása aláírásának, megerősítésének és elfogadásának alkalmával az érintett tagállam a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi a Bizottság véleményét, és lépéseket tesz az említett eszközök problematikus rendelkezéseinek módosítása érdekében.

 

4b.  Amennyiben nehézség merül fel annak eldöntését illetően, hogy egy eszköz nem kötelező erejű megállapodásnak vagy létező nem kötelező erejű megállapodásnak minősül-e, és ezért a 7. cikknek megfelelően kell-e értesítést küldeni róla, a tagállamoknak késlekedés nélkül konzultálniuk kell a Bizottsággal.

Módosítás     43

Határozatra irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben a tagállam nem jelölte meg az információt az (1) bekezdés szerint bizalmasan kezelendőként, a Bizottság azt védett elektronikus formában hozzáférhetővé teszi valamennyi tagállam számára.

(2)  Amennyiben a tagállam nem jelölte meg az információt az (1) bekezdés szerint bizalmasan kezelendőként, a Bizottság azt az uniós joggal való bármilyen összeegyeztethetetlenséggel kapcsolatos megjegyzéssel együtt védett elektronikus formában hozzáférhetővé teszi valamennyi tagállam számára.

Módosítás    44

Határozatra irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – e a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a közös kereskedelempolitika keretében uniós hatáskörbe tartozó rendelkezésekkel kapcsolatos információ.

Indokolás

Az előadó szerint különös hangsúlyt kell helyezni a megfelelésre a közös kereskedelempolitikán belül kizárólag uniós hatáskörbe tartozó területek tekintetében is.

Módosítás     45

Határozatra irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság a (3) bekezdésben említett összefoglalókat elektronikus formában az összes többi tagállam számára hozzáférhetővé teszi.

(4)  A Bizottság a (3) bekezdésben említett összefoglalókat – az energiaunióra irányuló stratégiának való megfeleléssel kapcsolatos észrevételeivel együtt – elektronikus formában az összes többi tagállam számára hozzáférhetővé teszi.

Módosítás     46

Határozatra irányuló javaslat

8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az e cikk szerinti, információk bizalmas kezelésére vonatkozó kérelmek nem korlátozzák a Bizottság hozzáférését a bizalmas információkhoz. A Bizottság biztosítja, hogy a bizalmas információkhoz a Bizottságnak szigorúan csak azon szolgálatai férhessenek hozzá, amelyek számára a rendelkezésre álló információk elengedhetetlenül szükségesek.

(5)  Az e cikk szerinti, információk bizalmas kezelésére vonatkozó kérelmek nem korlátozzák a Bizottság hozzáférését a bizalmas információkhoz. A Bizottság biztosítja, hogy a bizalmas információkhoz a Bizottságnak szigorúan csak azon szolgálatai férhessenek hozzá, amelyek számára a rendelkezésre álló információk elengedhetetlenül szükségesek. A kormányközi megállapodásokról szóló tárgyalásokon megfigyelőként részt vevő bizottsági képviselők az e tárgyalások során tudomásukra jutott bizalmas üzleti adatokat bizalmasan kezelik.

Módosítás    47

Határozatra irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a kormányközi megállapodásokkal és nem kötelező erejű jogi eszközökkel kapcsolatos közös problémák azonosítása, az ezek kezelésére szolgáló megfelelő intézkedések mérlegelése, és adott esetben megoldások javasolása;

b)  a kormányközi megállapodásokkal és nem kötelező erejű jogi eszközökkel kapcsolatos közös problémák azonosítása, az ezek kezelésére szolgáló megfelelő intézkedések mérlegelése, és adott esetben iránymutatások és megoldások javasolása;

Módosítás    48

Határozatra irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a bevált gyakorlat alapján és a tagállamokkal konzultálva olyan fakultatív záradékminták kidolgozása, amelyek alkalmazása jelentősen javítaná a jövőbeli kormányközi megállapodások és nem kötelező erejű jogi eszközök uniós jognak való megfelelőségét;

c)  a bevált gyakorlat alapján és a tagállamokkal konzultálva olyan fakultatív záradékminták és iránymutatások kidolgozása [dátum beillesztése: 1 évvel e határozat hatályba lépését követően] , amelyek alkalmazása jelentősen javítaná a jövőbeli kormányközi megállapodások és nem kötelező erejű jogi eszközök uniós jognak való megfelelőségét;

Módosítás    49

Határozatra irányuló javaslat

9 cikk – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  [dátum beillesztése: 1 évvel e határozat hatályba lépését követően] a Bizottság a bevált gyakorlatok alapján és a tagállamokkal folytatott konzultációt követően aggregált információs rendszert dolgoz ki, amely – garantálva a bizalmas információk védelmét – biztosítja a kormányközi megállapodások főbb elemeinek nagyobb átláthatóságát, olyan indikatív viszonyítási alap létrehozása érdekében, amelyet a tagállamok tárgyalásaik során felhasználhatnak annak megakadályozására, hogy harmadik országok visszaéljenek erőfölényükkel.

Módosítás     50

Határozatra irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság legkésőbb 2020. január 1-ig jelentést nyújt be e határozat végrehajtásáról az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.

(1)  A Bizottság ... [e határozat hatálybalépését követően két évvel]-ig jelentést nyújt be e határozat végrehajtásáról az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.


INDOKOLÁS

A sikeres energiapolitika fő összetevője az energiaunióról szóló közlemény szerint a biztonságos, fenntartható és versenyképes árú energiához való hozzáférés az összes európai számára. Vegyük sorra, hogyan tér ki ezekre a kormányközi megállapodásokra vonatkozó javaslat.

Energiabiztonság

A biztonságot illetően a Bizottság a nem kötelező erejű jogi eszközök, pl. az uniós tagállamok és harmadik államok közös nyilatkozatainak azok aláírását követő vizsgálatát javasolja. Ez éles ellentmondásban áll a kormányközi energiaügyi megállapodásokkal, amelyeket előzetesen kell megvizsgálni. Az ilyen típusú dokumentumok mindegyike esetében bizottsági értékelést kell végezni a továbblépés előtt. Ez nemcsak a szükséges jogbiztonságot teremtené meg a tőkeintenzív beruházások esetében, hanem kezelné az „energiabiztonság” hiányzó meghatározásának problémáját is, amely sajnos nem lelhető fel az uniós jogban. Mivel a fogalom jogilag rendkívül nehezen körülhatárolható, a Bizottság számára lehetővé kell tenni a beavatkozást, amennyiben jogos aggodalmak merülnek fel az energiabiztonságot illetően. A Bizottság közreműködésének pontos hatásköre további egyeztetés tárgyát képezheti annak érdekében, hogy megfeleljen azon tagállamok egyedi szükségleteinek, amelyek egy olyan szolgáltató erőfölényétől szenvednek, amely nem hajlandó elfogadni a közös piac szabályait. Ebben a tekintetben a többi uniós országnak szolidaritást kell mutatnia a blokk kevésbé előnyös helyzetben lévő tagjaival. A kormányközi szerződések és a nem kötelező erejű jogi eszközök egyenlő ellenőrzése megelőzi, hogy a felek „trükközzenek” a szabályozással, és kevésbé szigorú együttműködési modell alapján folytassanak tárgyalásokat.

Verseny

A szabályozó előzetes ellenőrzése biztosítaná a belső piac megfelelő, nem széttöredezett működését, és ösztönözné a tisztességesebb versenyt. A kormányközi megállapodásokra vonatkozó jelenlegi határozat szerint a Bizottság 17 kormányközi szerződésről állapította meg, hogy nem felelnek meg az uniós jognak. Ez az elemzett legfontosabb megállapodások – az infrastrukturális vagy energiaellátás terén indított projektek – kb. egyharmadát teszi ki. A Bizottság a szabálytalanságok feltárását követően úgy döntött, hogy egyik érintett tagállam ellen sem indít kötelezettségszegési eljárást. Ez politikai és jogi okok miatt nehéznek bizonyult. Ám tény, hogy ezek a megállapodások torzítják a közös piac működését, és gyengítik annak versenyképességét. Gyengíti továbbá az uniós államok közötti bizalmat, amennyiben a klub egyes tagjai az Unió egésze érdekének figyelembe vétele nélkül írnak alá ilyen típusú megállapodásokat. A Bizottságnak szerencsére sikerült megakadályozni a Déli Áramlat projekt megvalósítását, amely a legellentmondásosabb megállapodás volt az ilyen típusúak közül. Ennek megvalósítása veszélyeztette volna Európa diverzifikációs törekvéseit, beleértve a Déli Gázfolyosót (amely az egyik kulcsberuházás ebben a tekintetben), és kiszorította volna az Oroszországtól eltérő esetleges beruházókat. Az a tény, hogy a Bizottság a Déli Áramlatot csak az eredményei alapján vizsgálhatta, nehéz helyzetet teremtett a részes felek számára, mivel a szerződéseket már aláírták, és végrehajtottak bizonyos beruházásokat. Ez újabb érv az energiaügyi tárgyalások nagyobb átláthatósága mellett, amely – feltéve, hogy minden tagállam alkalmazza – megszüntetné a beruházások kockázatait, és olyan projektek felé irányítaná a forrásokat, amelyek teljes mértékben megfelelnek az uniós jognak és az energiabiztonsági célkitűzéseknek.

Fenntarthatóság

Egyes vélemények szerint a fenntarthatóság problémáját a Bizottság javaslata nem kezeli megfelelően, mivel az Unióba irányuló energiaimportra összpontosít, ami növeli annak függőségét a külső energiaszolgáltatóktól. Az érvelés szerint, mivel az Unió növelni kívánja energiahatékonyságát, a Bizottság azt kockáztatja, hogy túlbecsüli a gáz iránti kereslet alakulását. Ez az érvelés azonban elhibázott. A hőtechnikai stratégia a fenntartható és biztonságos energiaellátásra vonatkozó csomag fontos eleme, amely kizárólag az európai kereslet csökkentésére összpontosít. Az idei év folyamán e tekintetben konkrét uniós jogalkotási intézkedések várhatók. A kormányközi megállapodásokra vonatkozó javaslatban az energiaegyenlet kínálati oldalára kell összpontosítani. Ebben az összefüggésben emlékezni kell arra, hogy a gáz szükséges átmeneti üzemanyag a karbonszegény jövő felé. Amennyiben fosszilis tüzelőanyagot kívánunk importálni, a gázt kellene előnyben részesíteni, mivel ebben a kategóriában a legkevésbé szennyező. Ám tévednek, akik úgy vélik, hogy Európának növelnie kell energiaimportját. Ez a javaslat nem csupán Európa gázfogyasztásáról szól, hanem sokkal inkább importfüggőségéről. 2013-ban (az Eurostat közzétette a legutóbbi statisztikákat) ez 65%-on állt, az 1995-ös kb. 43%-os szintről emelkedett idáig. Az import gáz iránti kereslet valószínűleg stabil marad a következő két évtizedben, mivel az uniós belső termelés az ENTSOG előrejelzése szerint 60%-kal fog csökkenni 2015-ig. Ebből levonható a következtetés, hogy az elkövetkező években Európa gázfogyasztásának jelentős részét külföldről fogja beszerezni, ezért kell a maximálisra növelni a diverzifikációra irányuló erőfeszítéseket.

Energiapolitika válaszúton

Az Uniónak égető szüksége van egy sikeres politikára. A migrációs és euróövezeti válságok közt őrlődve új integrációs narratívára van szüksége, amely bizonyságot tesz róla, hogy Európa képes sikeresen előrelépni. Az energia az egyik olyan terület, ahol az Unió lehetőségei még nagyrészt kihasználatlanok. Ez a helyzet változhat az integrációs projekt alapelveinek – pl. a tagállamok közötti szolidaritás és bizalom – alkalmazása révén a jövőbeni európai energetikai vállalkozásokra. Egyedülálló lehetőség áll előttünk egy fordulópontnak számító jogszabály kidolgozására, amely demonstrálná Európa egységét az energiapolitikát illetően. Kudarc esetén fennáll a veszélye, hogy ez a kulcsfontosságú szakpolitika tovább növeli a tagállamok közti távolságot ahelyett, hogy az európai integráció központi elemévé válna.


VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (14.9.2016)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a tagállamok és harmadik országok által kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról és a 994/2012/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

A vélemény előadója: Eduard Kukan

MÓDOSÍTÁSOK

A Külügyi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Határozatra irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A belső energiapiac megfelelő működéséhez az szükséges, hogy az Unióba irányuló energiabehozatalt teljes egészében a belső energiapiacot létrehozó rendelkezések szabályozzák. A belső energiapiac nem megfelelő működése kiszolgáltatott és hátrányos helyzetbe hozza az Uniót az energiaellátás biztonsága tekintetében, és aláássa az európai fogyasztók és ipar számára kínálkozó potenciális előnyöket.

(1)  A belső energiapiac megfelelő működéséhez az szükséges, hogy az Unióba irányuló energiabehozatalt teljes egészében a belső energiapiacot létrehozó rendelkezések szabályozzák. Az átláthatóság és az uniós jogszabályoknak való megfelelés fontos szerepet játszik az uniós energiaellátás stabilitásának biztosításában. A belső energiapiac nem megfelelő működése kiszolgáltatott és hátrányos helyzetbe hozza az Uniót az energiaellátás biztonsága tekintetében, és aláássa az európai fogyasztók és ipar számára kínálkozó potenciális előnyöket.

Módosítás    2

Határozatra irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az Unió energiaellátásának biztosítása érdekében diverzifikálni kell az energiaforrásokat és új energiahálózati összeköttetéseket kell kiépíteni a tagállamok között. Ugyanakkor alapvető fontosságú az Unió szomszédos országaival és stratégiai partnereivel meglévő, valamint az uniós intézmények közötti energiabiztonsági együttműködés növelése.

Módosítás    3

Határozatra irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az energiaunióra vonatkozó, a Bizottság által 2015. február 25-én elfogadott stratégia3 biztonságos, fenntartható, versenyképes és megfizethető energiát hivatott biztosítani az európai fogyasztók számára. Pontosabban fogalmazva az energiaunióra vonatkozó stratégia – a 2014. májusi európai energiabiztonsági stratégia4 keretében már elvégzett elemzés eredményeire alapozva – kiemeli, hogy a harmadik országokból történő energiavásárlást szabályozó megállapodások uniós joggal való teljes összhangja fontos eleme az energiabiztonság megteremtésének. Ugyanezt az elképzelést követve az Európai Tanács 2015. március 19-i következtetéseiben annak biztosítását szorgalmazta, hogy minden olyan megállapodás, amely külső szállítóktól történő gázbeszerzésre vonatkozik, maradéktalanul feleljen meg az uniós jogszabályoknak, mégpedig az ilyen megállapodások átláthatóságának növelésével és az uniós energiabiztonsági rendelkezéseknek való megfelelésük biztosításával.

(2)  Az energiaunióra vonatkozó, a Bizottság által 2015. február 25-én elfogadott stratégia3 biztonságos, fenntartható, versenyképes és megfizethető energiát hivatott biztosítani az európai fogyasztók számára. Ez az energia-, kereskedelmi és külpolitikák koherens és következetes összehangolása esetén valósítható meg. Pontosabban fogalmazva az energiaunióra vonatkozó stratégia – a 2014. májusi európai energiabiztonsági stratégia4 keretében már elvégzett elemzés eredményeire alapozva – kiemeli, hogy a harmadik országokból történő energiavásárlást szabályozó megállapodások uniós joggal való teljes összhangja fontos eleme az energiabiztonság megteremtésének. Ugyanezt az elképzelést követve az Európai Tanács 2015. március 19-i következtetéseiben annak biztosítását szorgalmazta, hogy minden olyan megállapodás, amely külső szállítóktól történő gázbeszerzésre vonatkozik, maradéktalanul feleljen meg az uniós jogszabályoknak, mégpedig az ilyen megállapodások átláthatóságának növelésével és az uniós energiabiztonsági rendelkezéseknek való megfelelésük biztosításával. A fentiekre tekintettel a Bizottságnak – hatáskörén belül és a szubszidiaritás és az arányosság elvének tiszteletben tartása mellett – törekednie kell annak biztosítására, hogy egy adott régión belül erőfölényben lévő gázszállítók ne éljenek vissza helyzetükkel, megsértve az Unió versenyszabályait, különös tekintettel a tagállamokban kivetett tisztességtelen árakra, illetve az ellátás gazdasági és politikai zsarolás céljából alkalmazott megszakítására.

____________________

____________________

3 COM(2015)0080.

3 COM(2015)0080.

4 COM (2014)0330.

4 COM (2014)0330.

Módosítás    4

Határozatra irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Ezzel összefüggésben az Európai Parlament „Az európai energiaunió felé” című 2015. december 15-i állásfoglalásában1a hangsúlyozta, hogy meg kell erősíteni az Unió külső energiapolitikájának koherenciáját és nagyobb átláthatóságra van szükség az energiával kapcsolatos megállapodásokban.

 

____________________

 

1aElfogadott szövegek, P8_TA(2015)0444.

Módosítás    5

Határozatra irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A tagállamok és harmadik országok között létrejött energiaügyi megállapodások nagyfokú átláthatósága lehetővé teszi az Unió számára, hogy a szolidaritás szellemében összehangolt intézkedéseket tegyen annak biztosítása érdekében, hogy ezek a megállapodások megfeleljenek az uniós jognak és hatékonyan biztosítsák az energiaellátást. Ez az átláthatóság előnyös mind az energiaügyi külkapcsolatok területén szorosabb Unión belüli együttműködés elérése, mind pedig az Unió által az energiával, az éghajlattal és az energiaellátás biztonságával kapcsolatban kitűzött hosszú távú szakpolitikai célok elérése szempontjából.

Módosítás    6

Határozatra irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az uniós jognak való esetleges meg nem felelés elkerülése és az átláthatóság fokozása érdekében indokolt előírni a tagállamok számára, hogy mielőbb tájékoztassák a Bizottságot arról, ha új kormányközi megállapodás megkötése, illetve már meglévő megállapodás módosítása céljából tárgyalásokat szándékoznak kezdeni. A tárgyalások előrehaladásáról a Bizottságot rendszeresen tájékoztatni kell. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy felkérhessék a Bizottságot arra, hogy megfigyelőként részt vegyen a tárgyalásokon.

(5)  Az uniós jognak és az Unió energiabiztonságára vonatkozó rendelkezéseknek való esetleges meg nem felelés elkerülése, illetve az átláthatóság fokozása érdekében indokolt előírni a tagállamok számára, hogy mielőbb tájékoztassák a Bizottságot arról, ha új kormányközi megállapodás megkötése, illetve már meglévő megállapodás módosítása céljából tárgyalásokat szándékoznak kezdeni. A tárgyalások előrehaladásáról a Bizottságot rendszeresen és megfelelően tájékoztatni kell. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy felkérhessék a Bizottságot arra, hogy megfigyelőként részt vegyen a tárgyalásokon.

Módosítás    7

Határozatra irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A tárgyalások során a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy tanácsot adhasson azzal kapcsolatban, hogy miként lehet elkerülni az uniós joggal való összeegyeztethetetlenséget. A Bizottság a tagállamokkal együttműködve fakultatívan alkalmazható záradékmintákat dolgozhatna ki. A Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy felhívja a figyelmet az Unió energiapolitikai céljaira, a tagállamok közötti szolidaritás elvére, valamint a Tanács vagy az Európai Tanács következtetéseiben elfogadott uniós szakpolitikai álláspontokra.

(6)  A tárgyalások során a Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy tanácsot adhasson a tagállamoknak azzal kapcsolatban, hogy miként lehet elkerülni az uniós joggal való összeegyeztethetetlenséget. A Bizottságnak a tagállamokkal együttműködve fakultatívan alkalmazható záradékmintákat vagy iránymutatásokat kell kidolgoznia. A Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy felhívja a figyelmet az Unió energiabiztonságot érintő energiapolitikai céljaira, a tagállamok közötti szolidaritás elvére, valamint a Tanács vagy az Európai Tanács következtetéseiben elfogadott uniós szakpolitikai álláspontokra.

Módosítás    8

Határozatra irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az uniós jognak való megfelelés biztosítása érdekében fontos, hogy a tagállamok még az előtt értesítsék a Bizottságot a kormányközi megállapodás tervezetéről, hogy az a felek számára jogilag kötelező erejűvé válik (előzetes értesítés). A Bizottságnak az együttműködés szellemében támogatnia kell a tagállamokat a kormányközi megállapodások és módosítások tervezetének megfelelését érintő problémák azonosításában. Ezáltal az érintett tagállamok jobban fel lennének készülve az uniós joggal összhangban lévő megállapodások megkötésére. A lehető legnagyobb fokú jogbiztonság megteremtése érdekében elegendő időt kell biztosítani Bizottság számára az értékelés elvégzésére, ugyanakkor kerülni kell az indokolatlan késedelmet. A Bizottság nyújtotta támogatás teljes mértékű kihasználása érdekében a tagállamoknak tartózkodniuk kell a kormányközi megállapodás megkötésétől mindaddig, amíg a Bizottság nem tájékoztatta őket az értékeléséről. A tagállamoknak meg kell tenniük minden szükséges lépést, hogy megfelelő megoldást találjanak a feltárt összeegyeztethetetlenség megszüntetésére.

(7)  Az uniós jognak és az Unió energiabiztonságára vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelés biztosítása érdekében fontos, hogy a tagállamok még az előtt értesítsék a Bizottságot a kormányközi megállapodás tervezetéről, hogy az a felek számára jogilag kötelező erejűvé válik (előzetes értesítés). A Bizottságnak az együttműködés szellemében támogatnia kell a tagállamokat a kormányközi megállapodások és módosítások tervezetének megfelelését érintő problémák azonosításában. Ezáltal az érintett tagállamok jobban fel lennének készülve az uniós joggal összhangban lévő megállapodások megkötésére. A jogbiztonság megteremtése érdekében elegendő időt kell biztosítani Bizottság számára az értékelés elvégzésére. Amennyiben lehetséges, a Bizottságnak kerülnie kell az indokolatlan késedelmet az újraértékelés elvégzésében, és a tárgyalások során figyelembe kell vennie a tagállamok által nyújtott információkat. A Bizottságnak továbbá kerülnie kell az indokolatlan késedelmet is, ami kedvezőtlenül hathat a tagállam tárgyalási pozíciójára. A Bizottság nyújtotta támogatás teljes mértékű kihasználása érdekében a tagállamoknak tartózkodniuk kell a kormányközi megállapodás megkötésétől mindaddig, amíg a Bizottság nem tájékoztatta őket az értékeléséről. Amennyiben a Bizottság úgy találja, hogy a nemzetközi megállapodás tervezete nem felel meg az uniós jognak, a szóban forgó tagállamnak megfelelő megoldást kell találnia a feltárt összeegyeztethetetlenség megszüntetésére.

Módosítás    9

Határozatra irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az energiaunióra vonatkozó stratégia értelmében a korábbi és a jövőbeli kormányközi megállapodások átláthatósága továbbra is kiemelt jelentőséggel bír. Ezért a tagállamoknak továbbra is értesíteniük kell a Bizottságot minden meglévő és tervben lévő kormányközi megállapodásról – tekintet nélkül arra, hogy azok hatályba léptek-e vagy azokat a szerződések jogáról szóló bécsi egyezmény 25. cikkének értelmében ideiglenesen alkalmazzák-e –, továbbá az új kormányközi megállapodásokról.

(8)  Az energiaunióra vonatkozó stratégia értelmében a korábbi és a jövőbeli kormányközi megállapodások átláthatósága továbbra is kiemelt jelentőséggel bír, és fontos szerepet játszik az uniós energiaellátás stabilitásának biztosításában. Ezért a tagállamoknak továbbra is értesíteniük kell a Bizottságot minden meglévő és tervben lévő kormányközi megállapodásról – tekintet nélkül arra, hogy azok hatályba léptek-e vagy azokat a szerződések jogáról szóló bécsi egyezmény 25. cikkének értelmében ideiglenesen alkalmazzák-e –, továbbá az új kormányközi megállapodásokról.

Módosítás    10

Határozatra irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Ezt a határozatot csak azokra a kormányközi megállapodásokra indokolt alkalmazni, amelyek hatással vannak a belső energiapiacra vagy az Unión belüli energiaellátás biztonságára. Kétség esetén a tagállamoknak konzultálniuk kell a Bizottsággal. A hatályukat vesztett vagy már nem alkalmazott megállapodások elvben nincsenek hatással a belső energiapiacra vagy az Unión belüli energiaellátás biztonságára, és ezért nem szükséges e határozat hatálya alá vonni őket.

(10)  Ezt a határozatot csak azokra a kormányközi megállapodásokra indokolt alkalmazni, amelyek hatással vannak a belső energiapiacra vagy az Unión és a tranzitországokon belüli energiaellátás biztonságára. Kétség esetén a tagállamoknak konzultálniuk kell a Bizottsággal. A hatályukat vesztett vagy már nem alkalmazott megállapodások elvben nincsenek hatással a belső energiapiacra vagy az Unión belüli energiaellátás biztonságára, és ezért nem szükséges e határozat hatálya alá vonni őket.

Módosítás    11

Határozatra irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A tagállamok harmadik országokkal nem csak kormányközi megállapodások megkötése révén létesítenek kapcsolatot, hanem nem kötelező erejű jogi eszközök útján is. Még ha jogilag nem kötelező erejűek is, ezek az eszközök alkalmasak arra, hogy részletes keretrendszert határozzanak meg az energetikai infrastruktúra és az energiaellátás terén. E tekintetben a nem kötelező erejű jogi eszközök a kormányközi megállapodásokéhoz hasonló hatást gyakorolhatnak a belső energiapiacra, mivel végrehajtásuk az uniós jog megsértését eredményezheti. A tagállamok által alkalmazott, a belső energiapiacra vagy az Unión belüli energiaellátás biztonságára hatást gyakorolni képes valamennyi intézkedés átláthatóságának fokozása érdekében ezért indokolt előírni, hogy a tagállamok utólagosan az adott nem kötelező erejű jogi eszközöket is benyújtsák a Bizottságnak. A Bizottság megvizsgálja a benyújtott nem kötelező erejű jogi eszközöket, és adott esetben tájékoztatja a tagállamot.

(11)  A tagállamok harmadik országokkal nem csak kormányközi megállapodások megkötése révén létesítenek kapcsolatot, hanem nem kötelező erejű jogi eszközök útján is. Még ha jogilag nem kötelező erejűek is, ezek az eszközök alkalmasak arra, hogy részletes keretrendszert határozzanak meg az energetikai infrastruktúra és az energiaellátás terén. E tekintetben a nem kötelező erejű jogi eszközök a kormányközi megállapodásokéhoz hasonló hatást gyakorolhatnak a belső energiapiacra, mivel végrehajtásuk az uniós jog megsértését eredményezheti. A tagállamok által alkalmazott, a belső energiapiacra vagy az Unión belüli energiaellátás biztonságára hatást gyakorolni képes valamennyi intézkedés átláthatóságának fokozása érdekében ezért indokolt előírni, hogy a tagállamok az adott nem kötelező erejű jogi eszközöket is benyújtsák a Bizottságnak. A Bizottság megvizsgálja a benyújtott nem kötelező erejű jogi eszközöket, és adott esetben tájékoztatja a tagállamot.

Módosítás    12

Határozatra irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A kormányközi megállapodásokra vonatkozó információk uniós szinten történő folyamatos cseréjének lehetővé kell tennie bevált gyakorlatok kialakítását. A Bizottságnak e bevált gyakorlatok alapján – adott esetben az Unió külső politikái tekintetében az Európai Külügyi Szolgálattal együttműködve – a tagállamok és harmadik országok közötti kormányközi megállapodásokban fakultatívan alkalmazható záradékmintákat kell kidolgoznia. E záradékminták alkalmazásának célja, hogy megakadályozza, hogy a kormányközi megállapodások az uniós jogba – különösen a belső energiapiacra vonatkozó szabályokba és a versenyjogba – és az Unió által kötött nemzetközi megállapodásokba ütközzenek. A záradékminták alkalmazásának fakultatívnak kell lennie, és tartalmuknak bármilyen sajátos körülmény felmerülése esetén kiigazíthatónak kell lennie.

(16)  A kormányközi megállapodásokra vonatkozó információk uniós szinten történő folyamatos cseréjének lehetővé kell tennie bevált gyakorlatok kialakítását. A Bizottságnak e bevált gyakorlatok alapján – a tagállamokkal és adott esetben az Unió külső politikái tekintetében az Európai Külügyi Szolgálattal együttműködve – a tagállamok és harmadik országok közötti kormányközi megállapodásokban fakultatívan alkalmazható záradékmintákat és iránymutatásokat kell kidolgoznia. E záradékminták alkalmazásának célja, hogy megakadályozza, hogy a kormányközi megállapodások az uniós jogba – különösen a belső energiapiacra vonatkozó szabályokba és a versenyjogba – és az Unió által kötött nemzetközi megállapodásokba ütközzenek. A Bizottságnak iránymutatásokat is kell nyújtania a kormányközi megállapodások és az energiabiztonságra irányuló uniós célkitűzések összeegyeztethetetlenségének elkerülése érdekében. A záradékminták alkalmazásának fakultatívnak kell lennie, és tartalmuknak bármilyen sajátos körülmény felmerülése esetén kiigazíthatónak kell lennie.

Módosítás    13

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E határozat a belső energiapiac működésének optimalizálása céljából információcsere-mechanizmust hoz létre a tagállamok és a Bizottság között a 2. cikkben meghatározott kormányközi energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozóan.

(1)  E határozat a belső energiapiac működésének optimalizálása és az uniós energiaellátás biztonságának megteremtése céljából információcsere-mechanizmust hoz létre a tagállamok és a Bizottság között a 2. cikkben meghatározott kormányközi energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozóan.

Módosítás    14

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  „nem kötelező erejű jogi eszköz”: egy vagy több tagállam és egy vagy több harmadik ország között létrejött olyan jogilag nem kötelező erejű megállapodás – például egyetértési megállapodás, együttes nyilatkozat, együttes miniszteri nyilatkozat, együttes fellépés vagy közös magatartási kódex –, amely az uniós jogot értelmező, illetőleg az energiaellátás feltételeit (volumenét és árát) meghatározó vagy az energetikai infrastruktúrák fejlesztésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz;

3.  „nem kötelező erejű jogi eszköz”: egy vagy több tagállam és egy vagy több harmadik ország között létrejött olyan jogilag nem kötelező erejű megállapodás – például egyetértési megállapodás, együttes nyilatkozat, együttes miniszteri nyilatkozat, együttes fellépés vagy közös magatartási kódex –, amely az uniós jogot értelmező, illetőleg az energiaellátás feltételeit (volumenét és árát) meghatározó vagy az energetikai infrastruktúrák fejlesztésére vagy működésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz;

Módosítás    15

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben egy tagállam a (3). cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint értesíti a Bizottságot a tárgyalásokról, a Bizottság szolgálatai tanácsot adhatnak a tagállam részére azzal kapcsolatban, hogy miként kerülhető el, hogy a kormányközi megállapodás vagy egy meglévő kormányközi megállapodás módosítása összeegyeztethetetlen legyen az uniós joggal. Az adott tagállam kérheti a Bizottságnak a tárgyalásokban való közreműködését is.

(1)  Amennyiben egy tagállam a (3). cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint értesíti a Bizottságot a tárgyalásokról, a Bizottság szolgálatai tanácsot és iránymutatásokat adhatnak a tagállam részére azzal kapcsolatban, hogy miként kerülhető el, hogy a kormányközi megállapodás vagy egy meglévő kormányközi megállapodás módosítása összeegyeztethetetlen legyen az uniós joggal. Az adott tagállam kérheti a Bizottságnak a tárgyalásokban való közreműködését is.

Módosítás    16

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben a Bizottság megfigyelőként részt vesz a tárgyalásokon, tanácsot adhat az érintett tagállam részére azzal kapcsolatban, hogy miként kerülhető el, hogy a tárgyalt kormányközi megállapodás vagy módosítás összeegyeztethetetlen legyen az uniós joggal.

(3)  Amennyiben a Bizottság megfigyelőként részt vesz a tárgyalásokon, tanácsot és iránymutatásokat adhat az érintett tagállam részére azzal kapcsolatban, hogy miként kerülhető el, hogy a tárgyalt kormányközi megállapodás vagy módosítás összeegyeztethetetlen legyen az uniós joggal, illetve az Unió energiabiztonságra irányuló célkitűzéseivel.

Módosítás    17

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kormányközi megállapodás vagy módosítás aláírása, megerősítése, illetve elfogadása alkalmával az érintett tagállam a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi a Bizottság (2) bekezdésben említett véleményét.

A kormányközi megállapodás vagy módosítás aláírása, megerősítése, illetve elfogadása előtt az érintett tagállam a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi a Bizottság (2) bekezdésben említett véleményét.

Módosítás    18

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az érintett tagállam a nem kötelező erejű jogi eszköznek vagy a nem kötelező erejű jogi eszköz módosításának elfogadását követően a nem kötelező erejű jogi eszközről, illetve a módosításról, valamint annak összes mellékletéről értesíti a Bizottságot.

Az érintett tagállam a nem kötelező erejű jogi eszköznek vagy a nem kötelező erejű jogi eszköz módosításának elfogadása előtt a nem kötelező erejű jogi eszközről, illetve a módosításról, valamint annak összes mellékletéről értesíti a Bizottságot.

Módosítás    19

Határozatra irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a kormányközi megállapodásokkal és nem kötelező erejű jogi eszközökkel kapcsolatos közös problémák azonosítása, az ezek kezelésére szolgáló megfelelő intézkedések mérlegelése, és adott esetben megoldások javasolása;

b)  a kormányközi megállapodásokkal és nem kötelező erejű jogi eszközökkel kapcsolatos közös problémák azonosítása, az ezek kezelésére szolgáló megfelelő intézkedések mérlegelése, és adott esetben iránymutatások és megoldások javasolása;

Módosítás    20

Határozatra irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a bevált gyakorlat alapján és a tagállamokkal konzultálva olyan fakultatív záradékminták kidolgozása, amelyek alkalmazása jelentősen javítaná a jövőbeli kormányközi megállapodások és nem kötelező erejű jogi eszközök uniós jognak való megfelelőségét;

c)  a bevált gyakorlat alapján és a tagállamokkal konzultálva olyan fakultatív záradékminták és iránymutatások kidolgozása, amelyek alkalmazása jelentősen javítaná a jövőbeli kormányközi megállapodások és nem kötelező erejű jogi eszközök uniós jognak való megfelelőségét;

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A tagállamok és harmadik országok közötti kormányközi energiaügyi megállapodásokkal és jogilag nem kötelező erejű eszközökkel kapcsolatos információcsere-mechanizmus létrehozása, valamint a 994/2012/EU határozat hatályon kívül helyezése

Hivatkozások

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

7.3.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Eduard Kukan

15.3.2016

Vizsgálat a bizottságban

14.6.2016

12.7.2016

 

 

Az elfogadás dátuma

12.9.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

7

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Reinhard Bütikofer, Othmar Karas, Javi López, Marietje Schaake, Traian Ungureanu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Heidi Hautala


VÉLEMÉNY a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről (26.9.2016)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a tagállamok és harmadik országok által kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról és a 994/2012/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

A vélemény előadója: Bendt Bendtsen

MÓDOSÍTÁSOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Határozatra irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az Európai Parlament „Az európai energiaunió felé” című, 2015. december 15-i állásfoglalásában hangsúlyozta, hogy meg kell erősíteni az Unió külső energiabiztonságának koherenciáját és nagyobb átláthatóságra van szükség az energiával kapcsolatos megállapodásokban1a.

 

______________

 

1a  Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0444.

Módosítás    2

Határozatra irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az uniós jognak való megfelelés biztosítása érdekében fontos, hogy a tagállamok még az előtt értesítsék a Bizottságot a kormányközi megállapodás tervezetéről, hogy az a felek számára jogilag kötelező erejűvé válik (előzetes értesítés). A Bizottságnak az együttműködés szellemében támogatnia kell a tagállamokat a kormányközi megállapodások és módosítások tervezetének megfelelését érintő problémák azonosításában. Ezáltal az érintett tagállamok jobban fel lennének készülve az uniós joggal összhangban lévő megállapodások megkötésére. A lehető legnagyobb fokú jogbiztonság megteremtése érdekében elegendő időt kell biztosítani Bizottság számára az értékelés elvégzésére, ugyanakkor kerülni kell az indokolatlan késedelmet. A Bizottság nyújtotta támogatás teljes mértékű kihasználása érdekében a tagállamoknak tartózkodniuk kell a kormányközi megállapodás megkötésétől mindaddig, amíg a Bizottság nem tájékoztatta őket az értékeléséről. A tagállamoknak meg kell tenniük minden szükséges lépést, hogy megfelelő megoldást találjanak a feltárt összeegyeztethetetlenség megszüntetésére.

(7)  Az uniós jognak és az energiaunióra vonatkozó stratégia célkitűzéseinek való megfelelés biztosítása érdekében fontos, hogy a tagállamok még az előtt értesítsék a Bizottságot a kormányközi megállapodás tervezetéről, hogy az a felek számára jogilag kötelező erejűvé válik (előzetes értesítés). A Bizottságnak az együttműködés szellemében támogatnia kell a tagállamokat a kormányközi megállapodások és módosítások tervezetének megfelelését érintő problémák azonosításában. Ezáltal az érintett tagállamok jobban fel lennének készülve az uniós joggal összhangban lévő megállapodások megkötésére. A lehető legnagyobb fokú jogbiztonság megteremtése érdekében elegendő időt kell biztosítani Bizottság számára az értékelés elvégzésére, ugyanakkor kerülni kell az indokolatlan késedelmet, amely veszélyeztetheti a megállapodás megkötését. A Bizottság nyújtotta támogatás teljes mértékű kihasználása érdekében a tagállamoknak tartózkodniuk kell a kormányközi megállapodás megkötésétől mindaddig, amíg a Bizottság a megadott határidőn belül nem tájékoztatta őket az értékeléséről. A tagállamoknak meg kell tenniük minden szükséges lépést, hogy megfelelő megoldást találjanak a feltárt összeegyeztethetetlenség megszüntetésére.

Módosítás    3

Határozatra irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Helyénvaló, hogy e határozat ne állapítson meg kötelezettségeket a vállalkozások közötti megállapodások vonatkozásában. Ennek azonban nem szabad megakadályoznia a tagállamokat abban, hogy önkéntes alapon eljuttassanak a Bizottsághoz vállalkozások közötti olyan megállapodásokat, amelyekre kormányközi megállapodás vagy nem kötelező erejű jogi eszköz kifejezetten hivatkozik.

(13)  Helyénvaló, hogy e határozat ne állapítson meg kötelezettségeket kizárólag vállalkozások közötti megállapodások vonatkozásában. Ennek azonban nem szabad megakadályoznia a tagállamokat abban, hogy önkéntes alapon eljuttassanak a Bizottsághoz a vállalkozások közötti minden olyan megállapodást, amelyekre kormányközi megállapodás vagy nem kötelező erejű jogi eszköz kifejezetten hivatkozik, továbbá a tagállamoknak el kell juttatniuk a Bizottsághoz az olyan harmadik országbeli vállalkozásokkal kötött megállapodásokat, amelyekben egy harmadik ország meghatározó szerepet gyakorol, és amelyekre kormányközi megállapodás vagy nem kötelező erejű jogi eszköz kifejezetten hivatkozik.

Módosítás    4

Határozatra irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A Bizottságnak a hozzá beérkezett információkat védett elektronikus formában hozzáférhetővé kell tennie az összes többi tagállam számára. A Bizottságnak tiszteletben kell tartania a hozzá benyújtott információk bizalmasként történő kezelésére vonatkozó tagállami kérelmeket. Az információk bizalmas kezelésére vonatkozó kérelmek azonban nem korlátozhatják a Bizottság hozzáférését a bizalmas információkhoz, mivel a Bizottságnak a saját értékelései elvégzéséhez átfogó információkra van szüksége. A Bizottságnak kell felelnie az információk bizalmas kezelésére vonatkozó záradék alkalmazásának garantálásáért. Az információk bizalmas kezelésére vonatkozó kérelmek nem érinthetik az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben11 meghatározott, dokumentumokhoz való hozzáférési jogot.

(14)  A Bizottságnak a hozzá beérkezett információkat védett elektronikus formában hozzáférhetővé kell tennie az összes többi tagállam számára. A tagállamok érdekeinek a másik féllel folytatott tárgyalás során való védelméhez szükséges szintű titoktartás fenntartása érdekében a Bizottságnak tiszteletben kell tartania a hozzá benyújtott információk bizalmasként történő kezelésére vonatkozó tagállami kérelmeket. Az információk bizalmas kezelésére vonatkozó kérelmek azonban nem korlátozhatják a Bizottság hozzáférését a bizalmas információkhoz, mivel a Bizottságnak a saját értékelései elvégzéséhez átfogó információkra van szüksége. A Bizottságnak kell felelnie az információk bizalmas kezelésére vonatkozó záradék alkalmazásának garantálásáért. Az információk bizalmas kezelésére vonatkozó kérelmek nem érinthetik az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben11 meghatározott, dokumentumokhoz való hozzáférési jogot.

_________________

_________________

11Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 30-i 1049/2001/EK rendelete az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).

11Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 30-i 1049/2001/EK rendelete az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).

Módosítás    5

Határozatra irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Amennyiben valamely tagállam egy kormányközi megállapodást bizalmasnak tekint, a Bizottság rendelkezésére kell bocsátania az összefoglalóját annak érdekében, hogy az megoszthassa ezt az összefoglalót a többi tagállammal.

(15)  Amennyiben valamely tagállam egy kormányközi megállapodást bizalmasnak tekint, a Bizottság rendelkezésére kell bocsátania a megállapodás főbb elemeit és vonatkozó záradékait – ideértve a korlátozásokat is – tartalmazó összefoglalóját annak érdekében, hogy az megoszthassa ezt az összefoglalót a többi tagállammal.

Módosítás    6

Határozatra irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A kormányközi megállapodásokra vonatkozó információk uniós szinten történő folyamatos cseréjének lehetővé kell tennie bevált gyakorlatok kialakítását. A Bizottságnak e bevált gyakorlatok alapján – adott esetben az Unió külső politikái tekintetében az Európai Külügyi Szolgálattal együttműködve – a tagállamok és harmadik országok közötti kormányközi megállapodásokban fakultatívan alkalmazható záradékmintákat kell kidolgoznia. E záradékminták alkalmazásának célja, hogy megakadályozza, hogy a kormányközi megállapodások az uniós jogba – különösen a belső energiapiacra vonatkozó szabályokba és a versenyjogba – és az Unió által kötött nemzetközi megállapodásokba ütközzenek. A záradékminták alkalmazásának fakultatívnak kell lennie, és tartalmuknak bármilyen sajátos körülmény felmerülése esetén kiigazíthatónak kell lennie.

(16)  A kormányközi megállapodásokra vonatkozó információk uniós szinten történő folyamatos cseréjének lehetővé kell tennie bevált gyakorlatok kialakítását. A Bizottságnak e bevált gyakorlatok alapján – adott esetben az Unió külső politikái tekintetében az Európai Külügyi Szolgálattal együttműködve – a tagállamok és harmadik országok közötti kormányközi megállapodásokban, az e megállapodások jogi meghatározását segítendő, fakultatívan alkalmazható pozitív és negatív záradékmintákat és iránymutatásokat kell kidolgoznia. E záradékminták alkalmazásának célja, hogy megakadályozza, hogy a kormányközi megállapodások az uniós jogba – különösen a belső energiapiacra vonatkozó szabályokba és a versenyjogba – és az Unió által kötött nemzetközi megállapodásokba ütközzenek. A záradékminták alkalmazásának fakultatívnak kell lennie, és tartalmuknak bármilyen sajátos körülmény felmerülése esetén kiigazíthatónak kell lennie.

Módosítás    7

Határozatra irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A Bizottságnak meg kell könnyítenie és ösztönöznie kell a tagállamok közötti koordinációt annak érdekében, hogy a termelő, tranzit- és fogyasztó országok irányában képviselt határozott és hatékony összehangolt megközelítés révén növekedjen az Unió általános stratégiai szerepe.

(18)  A Bizottságnak meg kell könnyítenie és ösztönöznie kell a tagállamok közötti koordinációt annak érdekében, hogy a termelő, tranzit- és fogyasztó országok irányában képviselt határozott és hatékony összehangolt megközelítés révén növekedjen az Unió általános stratégiai szerepe, többek között az uniós energiapolitikai elvek és a közös kereskedelempolitika közötti koherencia biztosítása érdekében.

Módosítás    8

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E határozat a belső energiapiac működésének optimalizálása céljából információcsere-mechanizmust hoz létre a tagállamok és a Bizottság között a 2. cikkben meghatározott kormányközi energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozóan.

(1)  E határozat a belső energiapiac működésének optimalizálása, az energiaunió és az Unió külső energiabiztonsági szakpolitikáinak koherenciája céljából információcsere-mechanizmust hoz létre a tagállamok és a Bizottság között a 2. cikkben meghatározott kormányközi energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozóan.

Módosítás    9

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.  „kormányközi megállapodás”: egy vagy több tagállam és egy vagy több harmadik ország között létrejött minden olyan jogilag kötelező erejű megállapodás, amely hatással van a belső energiapiac működésére vagy az Unión belüli energiaellátás biztonságára; vagy amennyiben egy ilyen jogilag kötelező erejű megállapodás más kérdésekre is kiterjed, kizárólag az energiával kapcsolatos rendelkezések, beleértve az energiával kapcsolatos rendelkezésekre alkalmazandó általános rendelkezéseket is;

1.  „kormányközi megállapodás”: egy vagy több tagállam és egy vagy több harmadik ország, továbbá egy vagy több tagállam és egy vagy több olyan vállalat között, amelyben egy harmadik állam jelentős érdekeltséggel bír, létrejött minden olyan jogilag kötelező erejű megállapodás, amely hatással van a belső energiapiac működésére vagy az Unión belüli energiaellátás biztonságára; vagy amennyiben egy ilyen jogilag kötelező erejű megállapodás más kérdésekre is kiterjed, kizárólag az energiával kapcsolatos rendelkezések, beleértve az energiával kapcsolatos rendelkezésekre alkalmazandó általános rendelkezéseket is;

Módosítás    10

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 3 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.  „nem kötelező erejű jogi eszköz”: egy vagy több tagállam és egy vagy több harmadik ország között létrejött olyan jogilag nem kötelező erejű megállapodás – például egyetértési megállapodás, együttes nyilatkozat, együttes miniszteri nyilatkozat, együttes fellépés vagy közös magatartási kódex –, amely az uniós jogot értelmező, illetőleg az energiaellátás feltételeit (volumenét és árát) meghatározó vagy az energetikai infrastruktúrák fejlesztésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz;

3.  „nem kötelező erejű jogi eszköz”: egy vagy több tagállam és egy vagy több harmadik ország vagy regionális szervezet, továbbá egy vagy több tagállam és egy vagy több olyan vállalat között, amelyben egy harmadik állam jelentős érdekeltséggel bír vagy döntéshozatali hatáskörrel rendelkezik, létrejött olyan jogilag nem kötelező erejű megállapodás – például egyetértési megállapodás, együttes nyilatkozat, együttes miniszteri nyilatkozat, együttes fellépés vagy közös magatartási kódex –, amely az uniós jogot értelmező, illetőleg az energiaellátás feltételeit (volumenét és árát) meghatározó vagy az energetikai infrastruktúrák fejlesztésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz;

Módosítás    11

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság értesítésére vonatkozó, a (2) és (3) bekezdésben említett kötelezettség a vállalkozások közötti megállapodásokra nem alkalmazandó.

(4)  A Bizottság értesítésére vonatkozó, a (2) és (3) bekezdésben említett kötelezettség kizárólag vállalkozások közötti megállapodásokra nem alkalmazandó.

Módosítás    12

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az érintett tagállam jóváhagyásával az (1) és a (2) bekezdésben említett időszakok meghosszabbíthatók. Az (1) és (2) bekezdésben említett időszakok a Bizottság egyetértésével lerövidítendők, amennyiben a körülmények indokolják.

(3)  Az érintett tagállam jóváhagyásával az (1) és a (2) bekezdésben említett időszakok meghosszabbíthatók. Az (1) és (2) bekezdésben említett időszakok a tárgyalások időben történő lezárása érdekében a Bizottság egyetértésével lerövidítendők, amennyiben a körülmények indokolják.

Módosítás    13

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kormányközi megállapodás vagy módosítás aláírása, megerősítése, illetve elfogadása alkalmával az érintett tagállam a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi a Bizottság (2) bekezdésben említett véleményét.

A kormányközi megállapodás vagy módosítás aláírása, megerősítése, illetve elfogadása előtt az érintett tagállam ismerteti, hogy milyen lépéseket tett a Bizottság (2) bekezdésben említett véleményében szereplő kifogásaival kapcsolatban annak érdekében, hogy biztosítsa az uniós jognak és az energiaunió célkitűzéseinek való megfelelést.

Módosítás    14

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság értesítésére vonatkozó, e bekezdésben említett kötelezettség a vállalkozások közötti megállapodásokra nem alkalmazandó.

A Bizottság értesítésére vonatkozó, e bekezdésben említett kötelezettség nem alkalmazandó kizárólag vállalkozások közötti megállapodásokra.

Módosítás    15

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság értékeli az (1) vagy (2) bekezdésnek megfelelően bejelentett kormányközi megállapodásokat. Amennyiben a Bizottságnak első értékelése alapján kételyei merülnek fel a szóban forgó megállapodásoknak az uniós joggal, különösen a belső energiapiacra vonatkozó jogszabályokkal és az uniós versenyjoggal való összeegyeztethetőségét illetően, a Bizottság az e megállapodásokra vonatkozó értesítéseket követő kilenc hónapon belül ennek megfelelően tájékoztatja az érintett tagállamokat.

(3)  A Bizottság értékeli az (1) vagy (2) bekezdésnek megfelelően bejelentett kormányközi megállapodásokat. Amennyiben a Bizottságnak első értékelése alapján kételyei merülnek fel a szóban forgó megállapodásoknak az uniós joggal, különösen a belső energiapiacra vonatkozó jogszabályokkal és az uniós versenyjoggal való, illetve a közös kereskedelempolitika keretében az uniós hatáskörbe tartozó területekkel kapcsolatos összeegyeztethetőségét illetően, a Bizottság az e megállapodásokra vonatkozó értesítéseket követő kilenc hónapon belül ennek megfelelően tájékoztatja az érintett tagállamokat.

Indokolás

Az előadó szerint különös hangsúlyt kell helyezni a megfelelésre a közös kereskedelempolitikán belül uniós hatáskörbe tartozó területek tekintetében is.

Módosítás    16

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az érintett tagállam a nem kötelező erejű jogi eszköznek vagy a nem kötelező erejű jogi eszköz módosításának elfogadását követően a nem kötelező erejű jogi eszközről, illetve a módosításról, valamint annak összes mellékletéről értesíti a Bizottságot.

(1)  Az érintett tagállam a nem kötelező erejű jogi eszköznek vagy a nem kötelező erejű jogi eszköz módosításának elfogadása előtt a nem kötelező erejű jogi eszközről, illetve a módosításról, valamint annak összes mellékletéről értesíti a Bizottságot.

Módosítás    17

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság értesítésére vonatkozó, a (1) és (2) bekezdésben említett kötelezettség a vállalkozások közötti megállapodásokra nem alkalmazandó.

(3)  A Bizottság értesítésére vonatkozó, a (1) és (2) bekezdésben említett kötelezettség nem alkalmazandó kizárólag vállalkozások közötti megállapodásokra.

Módosítás    18

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben a Bizottság első értékelése alapján úgy ítéli meg, hogy az (1) vagy a (2) bekezdés alapján számára bejelentett nem kötelező erejű jogi eszköz végrehajtására vonatkozó intézkedések ellentétesek lehetnek az uniós joggal, különösen a belső energiapiacra vonatkozó jogszabályokkal és az uniós versenyjoggal, akkor ennek megfelelően tájékoztathatja az érintett tagállamot.

(4)  Amennyiben a Bizottság első értékelése alapján úgy ítéli meg, hogy az (1) vagy a (2) bekezdés alapján számára bejelentett nem kötelező erejű jogi eszköz végrehajtására vonatkozó intézkedések ellentétesek lehetnek az uniós joggal, különösen a belső energiapiacra vonatkozó jogszabályokkal és az uniós versenyjoggal, akkor ennek megfelelően az értesítés kézhezvételének időpontjától számított hat héten belül tájékoztathatja az érintett tagállamot. A fenti határidőn belül a tagállam tartózkodik a nem kötelező erejű eszköz aláírásától vagy egyéb módon történő megkötésétől. Noha a Bizottság véleménye nem kötelező erejű, a tagállamok kezelhetik a Bizottság által megfogalmazott aggályokat.

Módosítás    19

Határozatra irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – e a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a közös kereskedelempolitika keretében uniós hatáskörbe tartozó rendelkezésekkel kapcsolatos információ.

Indokolás

Az előadó szerint különös hangsúlyt kell helyezni a megfelelésre a közös kereskedelempolitikán belül kizárólag uniós hatáskörbe tartozó területek tekintetében is.

Módosítás    20

Határozatra irányuló javaslat

9 cikk – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a kormányközi megállapodásokkal és nem kötelező erejű jogi eszközökkel kapcsolatos közös problémák azonosítása, az ezek kezelésére szolgáló megfelelő intézkedések mérlegelése, és adott esetben megoldások javasolása;

b)  a kormányközi megállapodásokkal és nem kötelező erejű jogi eszközökkel kapcsolatos közös problémák azonosítása, az ezek kezelésére szolgáló megfelelő intézkedések mérlegelése, és adott esetben iránymutatások és megoldások javasolása;

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A tagállamok és harmadik országok közötti kormányközi energiaügyi megállapodásokkal és jogilag nem kötelező erejű eszközökkel kapcsolatos információcsere-mechanizmus létrehozása, valamint a 994/2012/EU határozat hatályon kívül helyezése

Hivatkozások

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

7.3.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Bendt Bendtsen

14.3.2016

Vizsgálat a bizottságban

13.7.2016

 

 

 

Az elfogadás dátuma

26.9.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

1

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Eric Andrieu, Reimer Böge, José Bové, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Milan Zver


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A tagállamok és harmadik országok közötti kormányközi energiaügyi megállapodásokkal és jogilag nem kötelező erejű eszközökkel kapcsolatos információcsere-mechanizmus létrehozása, valamint a 994/2012/EU határozat hatályon kívül helyezése

Hivatkozások

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

10.2.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

7.3.2016

INTA

7.3.2016

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Zdzisław Krasnodębski

25.2.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.4.2016

4.7.2016

5.9.2016

 

Az elfogadás dátuma

13.10.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

53

10

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Benyújtás dátuma

18.10.2016


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Jerzy Buzek, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Maria Spyraki, Antonio Tajani, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Esther de Lange, Pilar del Castillo Vera

S&D

José Blanco López, Jens Geier, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Vladimír Maňka, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Sergei Stanishev, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Ernest Maragall, Claude Turmes

10

-

EFDD

David Borrelli, Rosa D'Amato, Roger Helmer, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

A jelek magyarázata:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Jogi nyilatkozat