Процедура : 2016/2033(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0307/2016

Внесени текстове :

A8-0307/2016

Разисквания :

PV 23/11/2016 - 16
CRE 23/11/2016 - 16

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0453

ПРОЕКТ ЗА ДОКЛАД     
PDF 771kWORD 83k
19.10.2016
PE 582.077v02-00 A8-0307/2016

относно „Към окончателна система на ДДС и борба срещу измамите с ДДС“

(2016/2033(INI))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Вернер Ланген

Докладчици по становище (*)::

Неджми Али, Комисия по бюджетен контрол

Хуан Фернандо Лопес Агилар, Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

(*) Асоциирани комисии — чл. 54 от Правилника за дейността

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол
 СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно „Към окончателна система на ДДС и борба срещу измамите с ДДС“

(2016/2033(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид представения на 7 април 2016 г. от Комисията план за действие във връзка с ДДС(1),

  като взе предвид специален доклад № 24/2015 на Европейската сметна палата от 3 март 2016 г., озаглавен „Борба с измамите с ДДС в рамките на Общността – необходими са допълнителни действия“,

–  като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност,

  като взе предвид своята резолюция от 13 октомври 2011 г. относно бъдещето на ДДС(2),

  като взе предвид предложението за директива относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (COM(2012)0363),

–  като взе предвид предложението за Регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура (COM(2013)0534),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2014 г. относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура(3),

–  като взе предвид предложението за Регламент относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) (COM(2013)0535),

–  като взе предвид своята резолюция от 29 април 2015 г. относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура(4),

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по бюджетен контрол и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0307/2016),

A.  като има предвид, че създаденият на 1 януари 1993 г. единен пазар премахна граничните проверки за търговията в рамките на Общността и че съгласно членове 402 – 404 от действащата Директива за данъка върху добавената стойност действащата от 1993 г. насам система на ДДС на Европейския съюз е временна и представлява преходна уредба;

Б.  като има предвид, че Съветът, съгласно член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), следва да приема с единодушие директиви за доизграждането на общата система на ДДС, по-специално относно постепенното ограничаване или премахване на несъответстващите на посочената системата разпоредби;

В.  като има предвид, че от Комисията се изисква да представя на всеки четири години на Парламента и на Съвета доклад относно функционирането на действащата система на ДДС и по-специално функционирането на преходните разпоредби;

Г.  като има предвид, че ДДС, приходите от който са осигурили почти 1 билион евро за 2014 г., е важен източник на приходи с нарастващо значение в държавите членки и осигурява част от собствените средства на ЕС, като общите приходи на ЕС от собствения ресурс ДДС възлизат на 17 667 милиона EUR, т.е. на 12,27% от общите приходи на ЕС за 2014 г.(5);

Д.  като има предвид, че при действащата система на ДДС, особено с оглед на начина на нейното прилагане от големите корпорации към трансграничните трансакции, е налице опасност от измами, от стратегии за избягване на данъци, от несъбран ДДС поради неплатежоспособност или от неправилно изчисляване; като има предвид, че несъответствието в приходите от ДДС възлиза на около 170 милиарда евро годишно и се предоставят на разположение по-добри цифрови технологии, които да спомагат за намаляването на посоченото несъответствие;

Е.  като има предвид, че съгласно проучване на Комисията(6) само вътреобщностните измами с липсващ търговец (обичайно наричани верижни измами) са причина за загуба на приходи от ДДС в размер между 45 и 53 милиарда евро годишно;

Ж.  като има предвид, че ефективността на борбата на държавите членки с измамите с ДДС и избягването на ДДС е различна, като по приблизителни оценки несъответствието в приходите от ДДС варира от под 5% до над 40% в зависимост от разглежданата държава;

З.  като има предвид, че според оценки на Европол дейностите на организирани престъпни групи са причина за годишна загуба на приходи от ДДС на държавите членки в размер между 40 милиарда и 60 милиарда EUR, а 2% от тези групи стоят зад 80% от вътреобщностните измами с липсващ търговец;

И.  като има предвид, че измерването на загубите на приходи, произтичащи от трансгранични измами с ДДС, е много трудна задача, като се има предвид, че само две държави членки – Обединеното кралство и Белгия, събират и разпространяват статистически данни по въпроса;

Й.  като има предвид, че няколко държави членки проведоха неотдавна под координацията на Евроюст и Европол три успешни и последователни операции Vertigo, при които беше разкрита схема за верижни измами на обща стойност 320 милиона EUR;

K.  като има предвид, че високи административни разходи, които поражда действащата система на ДДС, особено при трансграничните операции, биха могли да бъдат намалени значително, особено що се отнася до малките и средните предприятия, включително чрез мерки за опростяване, които използват цифрови инструменти за докладване и общи бази данни;

Л.  като има предвид, че има много възможности за подобряване на положението по отношение на намаляването на административните и данъчните пречки, които засягат особено проектите за трансгранично сътрудничество;

M.  като има предвид, че ДДС е данък върху потреблението, който се основава на система от плащания на части, която позволява самоконтрол от страна на дължащите плащане лица и като има предвид, че той трябва да бъде заплащан само от крайния потребител, така че да се гарантира неутралност за предприятията; като има предвид, че е задача на държавите членки да организират практическия начин за начисляване на ДДС, за да гарантират, че той ще бъде поет от крайния потребител;

Н.  като има предвид, че 23 години след приемането на Директивата за ДДС т.нар. дерогации за запазване на действащото положение („standstill“) вече не отговарят на актуалните условия, особено по отношение на съвременната цифрова икономика;

O.  като има предвид, че през последните две десетилетия Комисията е започнала над 40 процедури за установяване на неизпълнение на задължения срещу повече от две трети от всички държави членки поради нарушаване на разпоредбите на директивата;

П.  като има предвид, че не може да бъде постигнато мнозинство в подкрепа на принципа за държавата на произход по отношение на окончателната система за ДДС, тъй като в такъв случай би била необходима по-висока степен на хармонизиране на данъчните ставки, за да се предотврати масово нарушаване на конкуренцията;

Р.  като има предвид, че борбата срещу данъчните измами е едно от основните данъчни предизвикателства, пред които са изправени държавите членки;

С.  като има предвид, че измамите с ДДС са изключително вредни практики, които отклоняват значителни суми от приходите в бюджетите на държавите членки и по този начин възпрепятстват техните усилия за консолидиране на публичните им финанси;

Т.  като има предвид, че трансграничните измами с ДДС водят до загуби за държавите членки и за европейските данъкоплатци в размер на почти 50 милиарда EUR годишно;

У.  като има предвид, че видовете измами с ДДС имат множество аспекти, променят се и засягат множество отрасли на икономиката и поради тази причина налагат бързото адаптиране на съответното законодателство с цел преминаване към устойчива и опростена система за ДДС, даваща възможност за предотвратяване на измамите и на евентуалните загуби на данъчни приходи;

Ф.  като има предвид, че най-разпространеният вид измами с ДДС са така наречените „верижни“ измами; като има предвид, че при този вид измама, която се среща много често при електронните компоненти, мобилната телефония и търговията с текстилни изделия, стоките преминават през няколко предприятия в различни държави членки, като се извлича полза от факта, че не съществува данък върху доставките на стоки в рамките на ЕС;

Х.  като има предвид, че са спешно необходими повишени и непрестанни усилия за сътрудничество между държавите членки с цел създаване на всеобхватни и интегрирани стратегии в борбата срещу измамите, особено като се имат предвид съществуващите бюджетни ограничения в ЕС и увеличаването на електронната търговия и търговията по интернет, което отслаби териториалния контрол върху събирането на ДДС;

Ц.  като има предвид, че защитата на финансовите интереси на Европейския съюз и на държавите членки е ключов елемент в политическия дневен ред на Съюза с цел да се укрепи и повиши доверието на гражданите и да се гарантира, че техните пари се използват правилно;

Ч.  като има предвид, че измамите с ДДС водят до загуба на приходи за държавите членки, а следователно и за ЕС, създават изкривена фискална среда, която е особено вредна за малките и средните предприятия и се използва от престъпни организации, които се възползват от пропуските в законодателството, съществуващи между отделните държави членки и техните компетентни надзорни органи;

Ш.  като има предвид, че Европейската сметна палата заключи в своя Специален доклад № 24/2015, че измамите с ДДС представляват практика, която в повечето случаи е квалифицирана като престъпна и трябва да бъде преустановена;

Щ.  като има предвид, че в решението си по дело C-105/14 „Taricco и други“ Съдът на Европейския съюз постанови, че понятието „измама“ по смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности обхваща приходи, получени от ДДС;

1.  приветства намерението на Комисията да предложи до 2017 г. окончателна система на ДДС, която е опростена, справедлива, стабилна и ефикасна и предоставя по-малко възможности за измами;

2.  подчертава, че за правилното функциониране на цифровия единен пазар е необходима опростена система на ДДС, която изисква по-малко освобождавания;

3.  счита, че експертизата, която стои в основата на предложенията на Комисията за програмата за действие, включва редица ценни препоръки; подчертава, че списъкът с предложения на Комисията, насочени към постигане на стабилна, опростена и предоставяща по-малко възможности за измами система на ДДС, не е изчерпателен;

4.  приветства актуалното съобщение на Комисията от 7 април 2016 г. и предвидените допълнителни мерки с цел предотвратяване на измами и подпомагане на усъвършенстването на действащата система на ДДС;

5.  счита, че усъвършенстването на действащата система също е важно и призовава за основополагащи реформи с оглед на отстраняването или поне значителното намаляване на засягащите я проблеми и особено европейския проблем със събирането на ДДС;

6.  счита, че Комисията следва да проучи в еднаква степен всички възможности без да се предопределя резултатът и да ги включи в законодателния процес;

7.  констатира, че са необходими съгласуваните усилия на държавите членки, за да се постигне споразумение относно окончателна система на ДДС;

8.  признава, че единодушието ще бъде необходима предпоставка за споразумение за по-добре функционираща система на ДДС и следователно призовава за ясна визия относно опростяването и намаляването на броя на изключенията в съчетание с прагматичен подход, зачитащ интересите на бързо развиващата се цифрова икономика;

9.  отбелязва, че приемането на координирана данъчна политика и повишаването на скоростта и честотата на обмена на информация относно търговията в рамките на Общността е от съществено значение за държавите членки, за да се води по-ефективна борба срещу отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци и най-после да се сложи край на несъответствието в приходите от ДДС;

10.  насърчава Комисията и правителствените агенции да проучват и изпитват нови технологии, като например технологията на споделената счетоводна книга и надзора в реално време, като част от програмата за регулаторни технологии с цел значително намаляване на съществуващото голямо несъответствие в приходите от ДДС в Съюза;

11.  подчертава, че е отговорност на данъчните органи на отделните държави членки да гарантират, че ДДС се заплаща по опростен и благоприятен за МСП начин, което може да се улесни чрез засилено сътрудничество между националните органи;

12.  счита, че сътрудничеството и обменът на информация между данъчните органи на държавите членки са били недостатъчни в миналото, а дейностите на Еврофиск до момента не са довели до задоволителни резултати; счита, че обменяната посредством Еврофиск информация следва да бъде по-добре насочена към измамите; очаква предстоящото предложение на Комисията за подобряване на функционирането на Еврофиск;

13.  отбелязва, че системата за обмен на информация за ДДС (VIES) се е доказала като полезен инструмент в борбата с измамите, като предоставя на данъчните органи възможност да съпоставят данни за търговците в отделните държави, но в нейното прилагане продължават да съществуват недостатъци, по-конкретно по отношение на навременността на предоставяната информация, бързината на отговорите при запитвания и скоростта на реагиране по отношение на сигналите за грешки; поради това препоръчва държавите членки да обмислят с дължимото внимание преодоляването на тези недостатъци;

14.  отбелязва, че данните, предоставяни на Еврофиск от националните органи, не са филтрирани по необходимия начин, за да се предават единствено подозрителни случаи и по този начин възпрепятстват оптималното функциониране на групата; подкрепя инициативата на няколко държави членки, които се застъпват за създаването на национални инструменти за анализ на риска, което би позволило филтрирането на данните без риск от премахване на подозрителни случаи в която и да било държава членка, както и бързата реакция от страна на Еврофиск при трансгранични измами с ДДС;

15.  подчертава, че данъчните органи на отделните държави членки носят отговорност за това да се гарантира, че ДДС се заплаща по подходящ и опростен начин;

16.  припомня, че държавите членки до голяма степен зависят от информацията, получавана от други държави членки относно търговията в рамките на ЕС, за да могат да събират ДДС на своята територия; призовава компетентните органи да извършват автоматично обмен, по-специално на данни относно ДДС и акцизи и да използват надеждни и лесни за ползване ИТ средства, като например електронни стандартни формуляри, за да регистрират трансграничните доставки на стоки и услуги за крайни потребители; счита във връзка с това, че би могло да е полезно използването на идентификационни номера по ДДС, при което клиентите не могат да приспадат данък, начислен върху входящите ресурси, ако ДДС фигурира на фактура без отбелязан валиден идентификационен номер по ДДС;

17.  счита, че липсата на сравними данни и на подходящи съответни показатели за измерване на резултатите на държавите членки засяга ефективността на системата на ЕС за борба с измамите с ДДС в рамките на ЕС и затова призовава данъчните органи да създадат, като се координират с Комисията, обща система за оценка на размера на измамите в рамките на ЕС и след това да определят цели за тяхното намаляване, тъй като това би дало възможност за оценка на резултатите на държавите членки в борбата с този проблем;

18.  призовава държавите членки също да облекчат обмена на информация със съдебните и правоприлагащите органи, като например Европол и OLAF, както препоръчва Европейската сметна палата;

19.  отбелязва, че при митнически режим 42, който предвижда освобождаване от ДДС на стоки, внасяни в дадена държава членка и впоследствие транспортирани до друга държава членка, е налице доказана опасност от злоупотреби с цел измама; отбелязва, че ефективните кръстосани проверки на данните, с които разполагат данъчните органи, спрямо данните на митническите органи са решаващи за откриването и премахването на този вид измами; поради това призовава държавите членки и Комисията да действат с цел улесняване на потока от информация между данъчните и митническите органи относно вноса съгласно митнически режим 42, както препоръчва Европейската сметна палата;

20.  подкрепя целта на плана за действие да се въведе единно европейско пространство по отношение на ДДС, което следва да бъде опора на един по-задълбочен и по-справедлив единен пазар и да допринася за насърчаването на данъчната справедливост, устойчивото потребление, заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, като същевременно се ограничи възможността за измама с ДДС;

21.  във връзка с това призовава за възможно най-бързо и пълноценно включване на услугите в новата система и призовава по-конкретно финансовите услуги да подлежат на облагане с ДДС;

22.  споделя становището на Комисията, че окончателната система на ДДС следва да се основава на принципа на данъчно облагане в държавата на местоназначение на стоките и услугите, тъй като принципът на държавата на произход се оказа неприложим;

23.  обявява се за прилагането на принципа на държавата на местоназначение като общо правило в случая на продажби от разстояние на частни лица, както и за въвеждането на хармонизирани мерки за малките предприятия;

24.  призовава при въвеждането на окончателната система на ДДС технологичният напредък в цифровата сфера да бъде интегриран в съществуващите данъчни модели, така че системата на ДДС да отговаря на условията в 21-ви век;

25.  констатира, че настоящото едновременно съществуване на различни ставки на ДДС води до наличието на голяма несигурност за предприятията, които извършват трансгранична търговска дейност, особено в сектора на услугите и за МСП; констатира, че несигурността е породена и от въпроса кое лице носи отговорност за събирането на ДДС, доказателството за доставка в рамките на Общността, риска от замесване в измама с липсващ търговец, проблемите с паричния поток и различните ставки на ДДС за различни категории продукти в рамките на една и съща държава; затова призовава Комисията до средата на 2017 г. да проучи въздействието на измамите с липсващ търговец; призовава държавите членки да постигнат съгласие относно засилването на сближаването на ставките на ДДС;

26.  призовава Комисията да оцени въздействието на липсата на хармонизиране на данъчните ставки на равнището на Съюза, особено върху трансграничните дейности, и да оцени възможностите за премахване на тези пречки;

27.  подкрепя предложената от Комисията възможност за редовен преглед на списъка със стоки и услуги, за които могат да се прилагат намалени ставки, подлежащ на одобрение от Съвета; призовава в този списък да бъдат взети под внимание политически приоритети като социалните, свързаните с пола, здравните, екологичните, хранителните и културните аспекти;

28.  счита, че предложеното от Комисията като алтернатива пълно премахване на минималните данъчни ставки може да доведе до значителни нарушения на конкуренцията и проблеми на вътрешния пазар; счита, че нуждата от по-голяма хармонизация, която е необходима за правилното функциониране на единния пазар, следва да бъде взета под внимание;

29.  призовава да се проучи дали е възможно да се състави единен списък със стоки и услуги с намалени ставки с цел да се намери алтернатива на действащата система на намалени ставки на ДДС, което би могло да подобри значително ефективността на системата на ДДС, като се създадат условия за по-добре структурирана система, отколкото понастоящем;

30.  счита, че по-малкият брой освобождавания е важен по отношение на борбата с измамите с ДДС и че опростената система на ДДС с възможно най-ниска ставка е най-добрият и най-ефикасен начин за борба с измамите;

31.  счита, че настоящата сложна система би могла да бъде значително опростена, ако броят на стоките и услугите, които отговарят на условията за намалени данъчни ставки, бъде намален и някои стоки и услуги, които отговарят на условията за намалени данъчни ставки, се определят съвместно от държавите членки на равнището на ЕС, като същевременно се даде възможност на държавите членки да вземат решения относно данъчните ставки, доколкото те са в съответствие с минималните данъчни ставки в Директивата за ДДС и при условие, че това не създава риск от нелоялна конкуренция;

32.  призовава продуктите да подлежат на еднакво данъчно облагане съгласно принципа на държавата на местоназначение, независимо под каква форма са те или на коя платформа са закупени и дали се доставят по цифров път или физически;

33.  отбелязва, че понастоящем сериозен проблем за МСП е, че държавите членки имат различни тълкувания по отношение на това кое може да бъде описано като продукт или като услуга; поради това призовава Комисията да дава по-ясни и по-добре разграничени определения;

34.  призовава държавите членки да поставят при равни условия по отношение на ДДС частните и публичните дружества в областите, в които те се конкурират помежду си;

35.  посочва, че системата от плащания на части във връзка с ДДС беше избрана за референтна за непрякото данъчно облагане в проекта на ОИСР относно намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS) (действие 1), тъй като тя гарантира ефективното събиране на данъци и по своята същност дава възможност за самоконтрол от страна на субектите;

36.  отбелязва, че членове 199 и 199а от Директивата за ДДС предвиждат временно и целенасочено прилагане на механизма за самоначисляване при трансгранични сделки и в определени национални високорискови сектори в държавите членки;

37.  призовава Комисията внимателно да проучи последствията от механизма за самоначисляване и да проучи дали тази процедура ще доведе до опростяване на положението за МСП и до намаляване на измамите с ДДС;

38.  призовава Комисията да извърши оценка на въздействието на процедурата за самоначисляване, и то не само по отношение на отделни сектори, които са особено податливи на измами, по отношение ползите, разходите за постигане на съответствие, измамите, проблемите с ефективността и изпълнението и дългосрочните ползи и недостатъци чрез пилотни проекти, както беше поискано от някои държави членки и потвърдено изрично от Комисията междувременно, макар за момента това да не е включено в нейния план за действие;

39.  счита, че при общото прилагане на принципа на държавата на местоназначение националните данъчни управления трябва да поемат повече отговорност, за да гарантират изпълнението на данъчните задължения и ограничаването на възможностите за отклонение от данъчно облагане; изразява съгласие с Комисията за това, че може да се направят още много подобрения по отношение на борбата с измамите с ДДС посредством обичайните административни мерки и подобряване на способностите и уменията на служителите в държавите членки по отношение на събирането на данъци и данъчните проверки; подчертава необходимостта от засилване на данъчните инспекции и санкции по отношение на най-крупните субекти, извършващи измами; призовава Комисията да предостави подходяща финансова и техническа помощ в това отношение;

40.  счита, че Комисията следва да следи отблизо функционирането на националните данъчни органи и да подобри съгласуването помежду им;

41.  приветства заявеното от Комисията намерение да разшири режима за ограничено обслужване на едно гише в пълноценно обслужване на едно гише; констатира, че от първостепенно значение то да бъде лесно за ползване и еднакво ефикасно във всичките 28 държави членки; отбелязва, че създаването на обслужване на едно гише ще намали административните тежести, възпрепятстващи дружествата да извършват дейност отвъд националните граници и ще намали разходите за МСП(7);

42.  констатира, че е крайно необходимо въвеждането на „обслужване на едно гише“, за да се наложи принципът за държавата на местоназначение и той да стане по-малко податлив на измами; призовава да се подобри обслужването на едно гише въз основа на настоящия опит по отношение на режима за ограничено обслужване на едно гише за цифрови продукти; отбелязва, че дори при режима за ограничено обслужване на едно гише малките предприятия и микропредприятията могат да се сблъскат със значителна административна тежест в рамките на новия принцип на местоназначението; поради това приветства предложението в плана за действие на Комисията относно ДДС да се въведе обща за целия ЕС мярка за опростяване (праг на ДДС); призовава да се определи ясно коя държава членка е компетентна за данъчната проверка при трансгранични сделки; приветства намерението на Комисията да отмени облекченията за пратки с ниска стойност като част от нейния план за действие относно ДДС;

43.  като признава, че различните режими на ДДС в целия Европейския съюз биха могли да се възприемат и като нетарифна бариера в рамките на единния пазар, подчертава, че режимът за ограничено обслужване на едно гише за ДДС е добър начин да се спомогне за преодоляването на тази пречка и по-специално за подпомагане на МСП при тяхната трансграничната дейност; признава, че все още съществуват някои незначителни проблемни въпроси, свързани с режима за ограничено обслужване на едно гише за ДДС; призовава Комисията допълнително да улесни плащането на задълженията по ДДС от страна на дружествата в целия ЕС;

44.  отбелязва решението на Съда на Европейския съюз по дело C-97/09 (Ingrid Schmelz / Finanzamt Waldviertel); отбелязва 28-те различни прагове за освобождаване от ДДС; взема под внимание произтичащите от това финансови трудности, пред които са изправени МСП и микропредприятията, които ще бъдат освободени съгласно техните национални системи; призовава Комисията да извърши допълнителни изследвания за установяване на праг за освобождаване от плащане на ДДС за микропредприятията;

45.  призовава да се проучат всички предложения, за да се ограничи в максимална степен бюрократичната тежест на данъка върху оборота за МСП; насърчава Комисията в това отношение също така да проучи най-добрите международни практики, като например схемата „златна карта“, приложима в Сингапур и Австралия, като отчита, че рискът от измама от страна на някои доставчици е много нисък;

46.  приветства изявлението на Комисията, че през 2017 г. ще представи пакет за МСП в областта на ДДС; препоръчва обаче прилагането на новата уредба да се извършва постепенно, тъй като ще доведе до допълнителни административни разходи (като например инфраструктура за информационни технологии и процедури във връзка с ДДС);

47.  отбелязва сложната архивираща система, която налага голяма тежест на МСП и по този начин обезсърчава трансграничната търговия; призовава Комисията да включи в своя пакет за МСП предложение за единно регистриране по ДДС и хармонизирани изисквания за отчитане и крайни срокове;

48.  подчертава необходимостта от хармонизирана ДДС среда за дистанционни продажби между предприятия и от предприятията на потребители; отбелязва, че прагът за ДДС не се прилага с еднакъв успех в различните държави членки поради липсата на съгласуване;

49.  подчертава, че новата опростена система за ДДС трябва да бъде изготвена така, че МСП да могат лесно да следват правилата за трансгранична търговия и могат да получат подкрепа във всяка държава членка не само относно начините, по които да се приспособят към правилата, но и за справяне с процедурите във връзка с ДДС;

50.  призовава в краткосрочен план да се създаде изчерпателен и общественодостъпен интернет портал, на който дружествата и на крайните ползватели могат да намерят ясна и лесно достъпна подробна информация относно ставките на ДДС, приложими за отделните продукти и услуги в държавите членки; подчертава, че езикът и оформлението на този портал да са лесно разбираеми и лесни за използване; отново изразява убеждението, че подкрепата за дружества, които ясно разбират правилата за ДДС, приложими в държавите членки, ще укрепи допълнително мерките за борба с измамите с ДДС; отбелязва също така, че лицензираният данъчен софтуер може да помогне за ограничаване на риска от конкретни видове измами и други нередности и може да предложи сигурност за почтените предприятия, участващи във вътрешни и трансгранични сделки; призовава също така Комисията да предостави насоки за националните данъчни органи относно класирането на сделките по отношение на приложимата ставка на ДДС, за да се намалят разходите за привеждане в съответствие и съдебните спорове; призовава държавите членки да създадат публични информационни системи, като например интернет портал за ДДС, за да се предостави достъп до надеждна информация;

51.  призовава Комисията да изготви списък с актуализирана информация относно правилата за ДДС във всяка една от държавите членки; подчертава същевременно, че държавите членки отговарят за това да докладват своите правила и тарифи на Комисията;

52.  отбелязва, че – що се отнася до електронната търговия – липсата на хармонизация по отношение на прага на ДДС поражда високи трансакционни разходи за МСП, развиващи дейности в сектора на електронната търговия, когато те случайно или неумишлено превишат прага;

53.  призовава държавите членки спешно да предоставят информация на Комисията относно съответните си ставки на ДДС, специални изисквания и освобождавания; призовава Комисията да събере тази информация и да я предостави на разположение на дружествата и потребителите;

54.  счита, че обявените от Комисията в програмата за действие планове за реформа по отношение на ДДС трябва да бъдат подложени на цялостна и надеждна в качествено отношение оценка на въздействието с участието на научните среди, данъчните управления на държавите – членки на ЕС, МСП и дружествата в ЕС;

55.  подчертава, че данъчното законодателство е от изключителната компетентност на държавите членки; подчертава, че група от най-малко девет държави членки могат да участват в засиленото сътрудничество съгласно член 329, параграф 1 от ДФЕС; призовава Комисията да подкрепя предложенията за засилено сътрудничество, които имат за цел борба с измамите и намаляване на административната тежест по отношение на ДДС;

56.  счита, че решение в рамката на ОИСР е за предпочитане пред самостоятелните мерки, които трябва да бъдат хармонизирани с препоръките на ОИСР и с плана за действие относно намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS);

57.  приветства предложението на Комисията, озаглавено „План за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016—2020 г.: Ускоряване на цифровото преобразуване на управлението“;

58.  отбелязва, че новият план за действие включва по-нататъшни стъпки към постигането на по-ефикасен и защитен срещу измами окончателен режим, които ще отчитат в по-голяма степен интересите на предприятията в епохата на цифровата икономика и електронната търговия;

59.  подкрепя предложението на Комисията, съгласно което ДДС върху трансграничната продажба (на стоки или услуги) ще се събира от данъчния орган на държавата на произход по ставката, приложима в държавата на потребление, и ще се прехвърля в държавата, в която в крайна сметка се потребяват стоките или услугите;

60.  подчертава, че е важно да се представи законодателно предложение за разширяване на единния механизъм (за електронна регистрация и плащане на ДДС на трансгранични предприятия), така че той да обхваща онлайн продажби на физически стоки от предприятия на потребители, за да се намали административната тежест, която е една от основните пречки, пред които са изправени предприятията, извършващи трансгранична дейност;

61.  призовава Комисията да предприеме мерки за решаване на въпроса с административната тежест за предприятията, произтичаща от разпокъсания режим на ДДС, като представи законодателни предложения за разширяване на съществуващия режим за ограничено обслужване на едно гише, така че той да обхваща материалните стоки, продавани онлайн, което ще позволи на предприятията да представят единни декларации и да извършват плащания на ДДС в своята държава членка;

62.  призовава държавите членки да опростят своите национални данъчни системи, като ги направят по-последователни и по-солидни, така че да се улеснява постигането на съответствие, да се предотвратяват, възпират и санкционират данъчните измами и отклонението от данъчно облагане и да се повиши ефикасността на събирането на данъци;

63.  изразява загриженост, че целта за опростяване на системата за отчетност за ДДС като собствен ресурс не е напълно постигната; припомня необходимостта от допълнително опростяване на системата за управление, свързана със собствените ресурси, с цел да се намалят възможностите за грешки и измами; изразява съжаление, че в новия план за действие не се разглежда въздействието върху собствения ресурс от ДДС;

64.  посочва, че несъответствието в приходите от ДДС за държавите членки и прогнозираните загуби от събиране на ДДС на територията на Съюза съгласно оценките възлизат на 170 милиарда евро през 2015 г. и подчертава факта, че в 13 от 26-те държави членки, проучени през 2014 г., средната стойност на загубите от несъбиране на ДДС по приблизителни оценки е надвишила 15,2%; призовава Комисията да използва изцяло своите изпълнителни правомощия, за да контролира и подпомага държавите членки; подчертава, че ефективните действия за намаляването на несъответствието в приходите от ДДС изискват съгласуван и мултидисциплинарен подход, тъй като това несъответствие произтича не само от измами, а от съчетание от различни фактори, включително изпадане в несъстоятелност и неплатежоспособност, статистически грешки, забава на плащания, отклонение от данъчно облагане и избягване на данъци; отново призовава Комисията да насърчава бързото приемане на законодателство относно минималното ниво на защита за лицата в ЕС, подаващи сигнали за нередности, с цел по-добро разследване и предотвратяване на измами и с цел осигуряване на финансова подкрепа за трансграничната разследваща журналистика, която доказа недвусмислено своята ефективност в скандалите, свързани с „Люкслийкс“, „Дизелгейт“ и „Панамските документи“;

65.  изразява съжаление, че измамите с ДДС, по-специално т.нар. „верижна измама“ или „измама с липсващ търговец“, нарушават конкуренцията, лишават националните бюджети от значителни ресурси и вредят на бюджета на Съюза; изразява загриженост, че Комисията не разполага с надеждни данни за верижните измами с ДДС; поради това призовава Комисията да поеме инициатива за координирани усилия от страна на държавите членки с цел създаване на съвместна система за събиране на статистически данни за верижните измами с ДДС; посочва, че подобна система би могла да се основава на вече използваните в някои държави членки практики;

66.  призовава Комисията да инициира създаването на обща система, която да предостави възможност за по-прецизна оценка на размера на измамите с ДДС в ЕС чрез събиране на статистически данни относно измамите с ДДС в ЕС, което би позволило на отделните държави членки да оценяват съответните си резултати в тази връзка въз основа на точни и надеждни показатели за намаляването на ДДС в рамките на ЕС и повишаването на степента на откриване на измами и свързаното с тях събиране на данъчни задължения; счита, че новите одитни подходи, като например единният одит или съвместните одити, следва да бъдат разширени допълнително, за да обхващат трансграничните операции;

67.  подчертава, че е важно да се прилагат нови стратегии и да се използват по по-ефикасен начин съществуващите структури на ЕС за засилване на борбата срещу измамите с ДДС; подчертава факта, че наличието на по-голяма прозрачност, която дава възможност за подходящ контрол и приемането на по-структуриран и „основан на риска“ подход, е от ключово значение за разкриването и предотвратяването на схеми за измами и корупция;

68.  изразява съжаление, че административното сътрудничество между държавите членки в борбата срещу измамите с ДДС все още не е ефикасно, що се отнася до справянето с избягването на ДДС в ЕС и с механизмите за измами или до управлението на трансгранични сделки или търговия; подчертава необходимостта от опростена, ефективна и достъпна система за ДДС, която ще дава възможност на държавите членки да намалят наложената от тях тежест, свързана с ДДС, и да водят борба срещу измамите с ДДС; поради това изисква Комисията да извършва повече на брой мониторингови посещения в държави членки, подбрани въз основа на риска, при оценката на споразумения за административно сътрудничество; освен това отправя искане към Комисията да се съсредоточи, в контекста на извършваната от нея оценка на административните договорености, върху премахването на правните пречки пред обмена на информация между административните, съдебните и правоприлагащите органи на национално равнище и на равнище ЕС; освен това призовава Комисията да препоръча на държавите членки да въведат общ анализ на риска, включително използване на анализ на социалните мрежи, за да се гарантира, че обменяната чрез Еврофиск информация е насочена към случаите на измами; призовава държавите членки да определят ефективни, пропорционални и възпиращи санкции и да подобряват използваната понастоящем система за обмен на информация;

69.  подчертава необходимостта от засилване на Еврофиск с цел ускоряване на обмена на информация; посочва, че все още съществуват проблеми по отношение на точността, пълнотата и своевременността на информацията; счита, че е необходимо да бъдат обединени действията и да бъдат координирани стратегиите на данъчните, съдебните и полицейските органи на държавите членки и на европейските органи, като например Европол, Евроюст и OLAF, на които са възложени задали във връзка с борбата срещу измамите, организираната престъпност и изпирането на пари; насърчава всички заинтересовани страни да продължат да разглеждат възможностите за опростени и разбираеми модели за споделяне на информация в реално време, за да се даде възможност за своевременни реакции или смекчаващи мерки за борба срещу съществуващите или нововъзникващите схеми за измами;

70.  счита, че е от съществено значение всички държави членки да участват в Еврофиск във всяка една от неговите области на дейност, за да се предостави възможност за предприемане на ефективни мерки за борба срещу измамите с ДДС;

71.  призовава Комисията да представи предложения, даващи възможност за ефективни кръстосани проверки на данните от страна на митническите и данъчните органи и да съсредоточи своето наблюдение на държавите членки върху мерките, благоприятстващи подобрения във връзка със своевременното предоставяне на отговор от тяхна страна на искания за информация, както и надеждността на системата за обмен на информация за ДДС (VIES);

72.  отправя искане към Комисията да насърчава държавите членки, които още не са сторили това, да въведат двустепенен идентификационен номер по ДДС (като номерът, предоставян на търговците, желаещи да участват във вътрешната търговия в Общността, е различен от националния идентификационен номер по ДДС) и да извършват проверките, предвидени в член 22 от Регламент № 904/2010, като същевременно предоставят безплатни консултации на търговците;

73.  призовава Комисията да гарантира, че електронните системи за митническо оформяне на държавите членки са в състояние да извършват и действително извършват автоматична проверка на идентификационните номера по ДДС;

74.  настоятелно призовава Комисията да предложи изменение на Директивата за ДДС с цел постигане на допълнителна хармонизация на изискванията за докладване по ДДС на държавите членки за доставки на стоки и услуги в рамките на Съюза;

75.  изразява съжаление, че предложението на Комисията за солидарна отговорност в случаите на трансгранична търговия не беше прието от Съвета; посочва, че това намалява степента на защита срещу сключването на сделки с измамни търговци; счита, че прилагането на Директивата за ДДС по отношение на срока за подаване на рекапитулативните декларации е неравномерно сред държавите членки и че това води до увеличаване на административната тежест за търговците, които извършват дейност в повече от една държава членка; поради това призовава настоятелно Съвета да одобри предложението на Комисията относно солидарната отговорност;

76.  насърчава Комисията и държавите членки да бъдат по-активни на международно равнище, да засилват сътрудничеството с държави извън ЕС и да налагат по правен път ефективното събиране на ДДС, така че да се установяват стандарти и стратегии за сътрудничество, основани преди всичко на принципите на прозрачност, добро управление и обмен на информация; насърчава държавите членки да обменят помежду си информацията, получавана от държави извън ЕС, за да се улесни прилагането на събирането на ДДС, по-специално в електронната търговия.

77.  призовава настоятелно Съвета да включи ДДС в обхвата на Директивата относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (Директива за защита на финансовите интереси) с оглед постигане на съгласие по въпроса възможно най-скоро;

78.  призовава Комисията да продължи да оценява приходите, получени от престъпни организации чрез измами с ДДС и да представи всеобхватна, обща, мултидисциплинарна стратегия за противодействие на бизнес моделите на престъпните организации за измами с ДДС, включително чрез съвместни екипи за разследване, когато това е необходимо;

79.  счита, че е от решаващо значение да се гарантира създаването на единна, силна и независима Европейска прокуратура, която може да разследва, да преследва наказателно и да предава на съд извършителите на престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, в това число свързани с измами с ДДС, както са определени в посочената по-горе Директива за защита на финансовите интереси и счита, че всяко по-неубедително решение би представлявало разход за бюджета на Съюза; подчертава също така необходимостта да се гарантира, че разделянето на правомощия между Европейската прокуратура и разследващите органи на държавите членки не води до изключването на престъпления със значително въздействие върху бюджета на Съюза от обхвата на правомощията на Европейската прокуратура;

80.  призовава всички държави членки да публикуват приблизителни оценки на загубите, дължащи се на измамите с ДДС в рамките на ЕС, да предприемат мерки за преодоляване на слабостите в Еврофиск и да съгласуват по-добре своите политики за самоначисляване на ДДС за стоки и услуги;

81.  счита, че е от решаващо значение държавите членки да използват многостранни проверки – съгласуван контрол от страна на две или повече държави членки относно данъчната отговорност на едно или повече свързани данъчно задължени лица – като полезен инструмент за борба с измамите с ДДС;

82.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на държавите членки.

(1)

COM(2016)0148.

(2)

Приети текстове, P7_TA(2011)0436.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2014)0234.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2015)0173.

(5)

Европейска комисия, финансов доклад за 2014 г.

(6)

http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/studies/ey_study_destination_principle.pdf

(7)

COM(2016)0148.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Действащата от 1993 г. насам система на ДДС в Европейския съюз е замислена като преходна уредба. Според нея „данъчното облагане на търговския обмен между държавите членки“ следва да бъде заменено от окончателна уредба, която се основава на принципа, че доставката на стоки и предоставянето на услуги следва да се облагат в държавата на произход. Съветът следва да приема директиви с цел доизграждане на общата система на ДДС и „по-специално по отношение на постепенното ограничаване, съответно отмяната на отклоняващите се от тази система разпоредби“. Комисията е задължена да предоставя на Европейския парламент и на Съвета на всеки четири години доклад относно функционирането на общата система на ДДС в държавите членки и по-специално относно функционирането на преходната уредба.

Съобщението на Комисията от 7 април 2016 г. относно план за действие във връзка с ДДС, в което се заявява че настъпил моментът за провеждане на реформа, сложи край на дългото забавяне по пътя към изграждане на единно пространство на ЕС по отношение на ДДС.

С оглед на факта, че е осигурил почти 1 милиард евро за 2014 г., ДДС е един от основните източници на приходи в ЕС и неговият принос нараства. Той представлява около 7% от брутния вътрешен продукт (БВП) на Съюза и осигурява част от собствените ресурси на ЕС. Действащата система на ДДС е податлива на измами още от самото начало. Въпреки многобройните инициативи до момента не е постигат успех при възпирането на измамите. По оценки на Комисията на тези измами се дължи несъответствие по отношение на ДДС в размер на общо около 170 милиарда евро годишно, от които най-малко 50 милиарда евро биват изгубени поради трансгранични измами.

Особено значимо препятствие за реформирането на системата на ДДС се оказа необходимото единодушие сред държавите членки. Държавите членки, които продължават да защитават старите си първоначални системи и в същото време не изпълняват в достатъчна степен задълженията си за контрол и борба с измамите, досега забавяха или блокираха мерките за основополагащи реформи.

Международно признато консултантско дружество изготви цялостен доклад относно възможните предложения за реформа по отношение на ДДС, в който се посочват общо пет варианта. Посредством два от посочените варианти още в краткосрочен план може да се постигне чувствително намаляване на трансграничните измами с ДДС. Беше представен и доклад на Сметната палата, в което са подложени на критичен преглед съществуващите дерогации и се предлага да се допускат нулеви ставки на ДДС само за хранителни стоки, а останалите минимални данъчни ставки да бъдат уеднаквени в голяма степен. За първите няколко месеца на 2016 г. не се прилагаше минимална ставка на ДДС от 15%, тъй като Комисията закъсня с внасянето на предложението за удължаване на нейното действие.

В плана си за действие Комисията посочва, че възнамерява да представи законодателно предложение за окончателна система на ДДС, основаваща се на принципа на данъчно облагане в държавата на местоназначение на стоките и на услугите. Това бележи решаващия отказ от първоначално предвидения принцип на данъчно облагане в държавата на произход, който се оказа неприложим поради многобройните проблеми и случаи на нарушаване на конкуренцията. Това означава на практика, че разпоредбата за данъчно облагане, съгласно която доставчикът на стоки начислява ДДС на своите клиенти, придобива по-широко приложение, за да обхваща трансграничните сделки, като по този начин значително се ограничават възможностите за измами с ДДС.

В съобщението на Комисията се казва: „Преди всичко е необходимо политическо лидерство, за да се преодолеят дълбоко вкоренените препятствия, които блокираха напредъка в миналото, и най-накрая да се приемат необходимите реформи за борба с измамите, премахване на административните пречки и намаляване на регулаторните разходи, за да се опрости работата на европейските предприятия.“ В съобщението се казва още, че поради сложността на системата за държавите членки е трудно да гарантират спазването на разпоредбите.

Комисията счита, че дружествата от ЕС са в неизгодно конкурентно положение спрямо доставчици от трети държави, които в рамките на освобождаването от данъци при вноса на малки пратки могат да доставят без заплащане на ДДС на крайни потребители в ЕС. Поради това Комисията заяви, че ще внесе предложение за модернизиране на ДДС за трансграничната електронна търговия. То ще бъде насочено основно към въвеждането на механизъм с обслужване на едно гише за онлайн продажбата на материални стоки за крайни потребители; прилагането на обща за ЕС мярка за опростяване с цел да се подпомогнат малките новосъздадени предприятия в областта на електронната търговия; както и премахването на освобождаването от ДДС при вноса на малки пратки от доставчици от трети държави.

За да се постигне това, Комисията предлага подобряване на сътрудничеството между държавите – членки на ЕС и трети държави – подход, за който призовава и Сметната палата, тъй като до момента средствата за административно сътрудничество между данъчните органи не се използват в достатъчна степен. Според съобщението мрежата Еврофиск не е достатъчна в тази връзка и не е достатъчно амбициозна. Сред предложените мерки са сътрудничество между 28-те данъчни администрации и митнически органи в Съюза и доброволни споразумения между дружествата и данъчните администрации.

В програмата на Комисията са включени и временни дерогации за държавите членки с цел борба срещу измамите с национален и структурен характер. Поради това някои държави членки, които са по-силно засегнати от измамите с ДДС, призоваха да им се разреши да прилагат временно обобщен механизъм на самоначисляване, който ще позволява дерогации от общите принципи на Директивата за ДДС.

Във връзка със стремежа към по-модерен подход за определяне на ставките Комисията подчертава, че и понастоящем Директивата за ДДС съдържа общи разпоредби относно свободата на държавите членки при определянето на ставките на ДДС – разпоредби, които имат за цел да гарантират преди всичко „неутралността, простотата и функционирането на системата на ДДС“. Националните законодателни органи определят независимо един от друг стандартната си ставка на ДДС за всички подлежащи на данъчно облагане стоки и услуги и действат заедно, когато става дума за минимална данъчна ставка. Те разрешават две намалени ставки, които са фиксирани на 5% или повече, за определени стоки и услуги, посочени в Директивата за ДДС. Дерогациите за запазване на действащите разпоредби, приети още при установяването на системата или през годините на присъединяване на съответните държави членки към Съюза, които разрешават ставки, значително по-ниски от 5% в някои случаи, са морално остарели 23 години след въвеждането на Директивата за ДДС.

Комисията отбелязва, че с оглед на продължителните периоди, необходими за приемането на промени в законодателството на ЕС, в миналото държавите членки често са нарушавали разпоредбите и тя е започнала над 40 процедури за установяване на нарушение срещу повече от две трети от държавите членки заради нарушаване на разпоредбите на директивата. Поради това тя предлага да представи реформа, която предоставя повече свобода на държавите членки и същевременно спестява на ЕС ненужни съдебни спорове. Комисията не е проучила въпроса дали това би могло да е в противоречие с неутралността по отношение на конкуренцията или да води до нелоялни данъчни практики.

По съществото си ДДС е потребителски данък, който следва да се заплаща от крайния потребител на стоки и услуги. Поради това една от основните особености на ДДС е принципът на неутралност, според който дружествата по възможност следва да не поемат тежестта на ДДС и всички търговски трансакции следва да се облагат, като се разрешават само строго ограничени дерогации.

Всички планове за реформи в областта на ДДС трябва да бъдат подложени на всеобхватни и надеждни в качествено отношение оценки на въздействието с участието на научните среди, данъчните управления и предприятията от ЕС, за да може в отделните държави да бъде намалена в значителна степен бюрократичната тежест за предприятията – като се започне на етапа на преговорите и се стигне до етапа на прилагането на национално равнище.

Заключение

Предложените инициативи и графикът за тяхното изпълнение в никакъв случай не представляват решаващ пробив. Като се въздържа от цялостна реформа на преходната система, действащата от повече от 20 години, Комисията се задоволява с предложения за засилване на сътрудничеството, желание за по-голяма степен на взаимно доверие между данъчните администрации, „определяне на програма“ и допълнителна оценка.

Трайна система на ДДС може да бъда създадена чрез разширяване на обхвата на процедурата за самоначисляване, за да включва всички сделки между предприятия на територията на цяла Европа. При този модел става излишна цялата процедура на предварително начисляване и възстановяване на данък. Ако няма парични потоци, отпадат и всякакви възможности за измами. По този начин ще бъдат ограничени в значителна степен нарушенията на конкуренцията.

Освен това ще се осигурят големи облекчения за дружествата по отношение на финансирането и на бюрокрацията. Счетоводното отчитане ще бъде улеснено в значителна степен. Дружествата вече няма да бъдат принудени да осигурят предварително финансиране във връзка с предварителното начисляване на ДДС. Ще бъдат ограничени конкурентните предимства на големите дружества, които могат да използват възстановяването на ДДС като инструмент за финансиране. Освен това ще може да се избегнат много случаи на наплащане на ДДС поради неплатежоспособност.

Освен това въвеждането на всеобхватна процедура за самоначисляване ще доведе до опростяване и стандартизация, тъй като действащата система на едновременно съществуване на обичайно данъчно облагане, облагане въз основа на действителните приходи и самоначисляване ще бъде ограничена в значителна степен. Трансграничната търговия, за която понастоящем важат различни разпоредби по отношение на опростяването и задълженията за регистрация, също ще бъде облекчена.

Неясно е защо Комисията демонстрира липса на желание да подкрепи цялостното прилагане на тази система. Тази система вече се доказа като много успешна в особено податливи на измами отрасли в редица държави членки. До момента не съществуват доказателства, че системата няма да функционира в по-широк мащаб.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол (6.7.2016)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно „Към окончателна система на ДДС и борба срещу измамите с ДДС“

(2016/2033(INI))

Докладчик по становище: (*): Неджми Али

(*)  Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че борбата срещу данъчните измами е едно от основните данъчни предизвикателства, пред които са изправени държавите членки;

Б.  като има предвид, че измамите с ДДС са изключително вредни практики, които отклоняват значителни суми от приходите в бюджетите на държавите членки и по този начин възпрепятстват техните усилия за консолидиране на публичните финанси.

В.  като има предвид, че трансграничните измами с ДДС водят до загуби за държавите членки и за европейските данъкоплатци в размер на почти 50 милиарда евро годишно;

Г.  като има предвид, че видовете измами с ДДС имат множество аспекти, че те търпят развитие, засягат множество отрасли на икономиката и поради тази причина правят необходимо бързото адаптиране на съответното законодателство с цел преминаване към устойчива и проста система за облагане с ДДС, даваща възможност за предотвратяване на измамите и на загубите на данъчни приходи;

Д.  като има предвид, че най-разпространеният вид измами с ДДС са така наречените „верижни“ измами; като има предвид, че при този вид измама, която се среща много често в електронния компонент, мобилната телефония и търговията с текстилни изделия, стоките преминават през няколко предприятия в различни държави членки, като се извлича полза от факта, че не съществува данък върху доставките на стоки в рамките на ЕС;

Е.  като има предвид, че са спешно необходими повишени и непрестанни усилия за сътрудничество между държавите членки с цел създаване на всеобхватни и интегрирани стратегии в борбата срещу измамите, особено като се имат предвид съществуващите бюджетни ограничения в ЕС и увеличаването на електронната търговия и търговията по интернет, което отслаби териториалния контрол върху събирането на ДДС;

Ж.  като има предвид, че защитата на финансовите интереси на ЕС е основен елемент в програмата на политиките на ЕС за укрепване и повишаване на доверието на неговите граждани;

1.  приветства новия план за действие за ДДС като дългоочаквана ключова инициатива за насърчаване и подпомагане на изпълнението на политическия приоритет „По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар“ чрез стратегията на ЕС за цифровия единен пазар и единното пространство на ЕС по отношение на ДДС; подчертава, че справянето с несъответствието в приходите от ДДС и с данъчните измами следва да бъде първостепенен приоритет за ЕС и държавите членки; подчертава необходимостта от по-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар с цел насърчаване на данъчната справедливост, устойчивото потребление, заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността; счита, че новият план за действие следва да бъде предмет на изчерпателна оценка на въздействието;

2.  приветства предложението на Комисията, озаглавено „План за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016—2020 г.: Ускоряване на цифровото преобразуване на управлението“;

3.  отбелязва, че новият план за действие включва по-нататъшни стъпки към постигането на по-ефикасен и защитен срещу измами окончателен режим, които ще отчитат в по-голяма степен интересите на предприятията в епохата на цифровата икономика и електронната търговия;

4.  припомня на Комисията, че ДДС е форма на регресивно данъчно облагане и че той засяга най-тежко групите с ниски доходи; в този контекст припомня, че както Комисията, така и държавите членки трябва да се съобразяват с този факт при определянето на тарифите за стоки, които са потребявани в особено голяма степен от групите с ниски доходи;

5.  припомня на Комисията да предприеме действия за повишаване на ефективността на системите за ДДС и за осигуряване на по-добро спазване на правилата за ДДС; приветства прилагането на принципа на „държава на местоназначение“, тоест държавата, в която биват потребявани стоките или услугите, като основополагащ принцип на окончателната система на ДДС в ЕС, която съгласно оценките би могла да доведе до намаляване на трансграничните измами с ДДС с 40 милиарда евро годишно; насърчава Комисията да измени Директивата за ДДС, така че вносителите да носят обща отговорност за загубите от несъбиране на ДДС в държавата членка по местоназначение;

6.  подкрепя предложението на Комисията, съгласно което ДДС върху трансграничната продажба (на стоки или услуги) ще се събира от данъчния орган на държавата на произход по ставката, приложима в държавата на потребление, и ще се прехвърля в държавата, в която в крайна сметка се потребяват стоките или услугите;

7.  отбелязва, че сегашната система на ДДС продължава да бъде разпокъсана и създава значителни административни тежести, особено за МСП и онлайн дружествата; призовава Комисията да предложи изменения на Директивата за ДДС, за да се даде възможност за неутрално в технологично отношение прилагане на правилата за ДДС, което ще гарантира, че физическите и цифровите версии на даден продукт се третират по един и същ начин; призовава Комисията да сведе до минимум ненужната административна тежест, по-специално за МСП; подкрепя предложението на Комисията да въведе праг за необлагане с ДДС с цел подпомагане на новосъздадените предприятия и на микропредприятията;

8.  подчертава, че е важно да се представи законодателно предложение за разширяване на единния механизъм (за електронна регистрация и плащане на ДДС на трансгранични предприятия), така че той да обхваща онлайн продажби на физически стоки от предприятия на потребители, за да се намали административната тежест, която е една от основните пречки, пред които са изправени предприятията, извършващи трансгранична дейност;

9.  призовава Комисията да направи опит за преодоляване на административната тежест върху предприятията, произтичаща от разпокъсания режим на ДДС, като представи законодателни предложения за разширяване на съществуващия режим за съкратено обслужване на едно гише, така че той да обхваща материални стоки, продавани онлайн, което ще позволява на предприятията да представят единни декларации и да извършват плащания на ДДС в своята държава членка;

10.  призовава държавите членки да опростят своите национални данъчни системи, като ги направят по-последователни и по-солидни, така че да се улеснява постигането на съответствие, да се предотвратяват, възпират и санкционират данъчните измами и отклонението от данъчно облагане и да се повиши ефикасността на събирането на данъци;

11.  изразява загриженост, че целта за опростяване на системата за отчетност за ДДС като собствен ресурс не е напълно постигната; припомня необходимостта от допълнително опростяване на системата за управление, свързана със собствените ресурси, с цел да се намалят възможностите за грешки и измами; изразява съжаление, че в новия план за действие не се разглежда въздействието върху собствения ресурс от ДДС;

12.  признава, че приемането през юли 2013 г. на Директивата за незадължително и временно прилагане на механизма за обратно начисляване във връзка с доставките на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами,(1) и на Директивата относно механизъм за бързо реагиране срещу измамите с ДДС(2) спомогна за дооформянето и засилването на системата за борба срещу измамите с ДДС;

13.  призовава държавите членки да координират по по-добър начин своите политики по отношение на механизмите за обратно начисляване, за да бъде създаден задължителен обмен на точна и разбираема информация; призовава Комисията да проучи допълнително и да оцени по-ефикасно възможностите за разширяване на обхвата на прилагането на механизма за обратно начисляване на ДДС, така че той да обхваща доставките на стоки между стопански субекти, тъй като той вече се прилага за цифрови стоки и услуги, за да бъде предотвратено възникването на нови форми на измами с ДДС на мястото на „верижните измами“ и да се избегне увеличаването на административната тежест за МСП;

14.  посочва, че несъответствието в приходите от ДДС за държавите членки и прогнозираните загуби от събиране на ДДС на територията на Съюза съгласно оценките възлизат на 170 милиарда евро през 2015 г., и подчертава факта, че в 13 от 26-те държави членки, проучени през 2014 г., средната стойност на прогнозираната загуба от несъбиране на ДДС е надвишила 15,2%; призовава Комисията да използва изцяло своите изпълнителни правомощия, за да контролира и подпомага държавите членки; подчертава, че ефективните действия за намаляването на несъответствието в приходите от ДДС изискват съгласуван и мултидисциплинарен подход, тъй като това несъответствие произтича не само от измами, но и от съчетание от фактори, включително изпадане в несъстоятелност и неплатежоспособност, статистически грешки, забава на плащанията, отклонение от данъчно облагане и избягване на данъци; отново призовава Комисията да насърчава бързото приемане на законодателство относно минималното ниво на защита за лицата в ЕС, подаващи сигнали за нередности, с цел по-добро разследване и предотвратяване на измами и с цел осигуряване на финансова подкрепа за трансграничната разследваща журналистика, която доказа недвусмислено своята ефективност в скандалите, свързани с „Люкслийкс“, „Дизелгейт“ и „Панамските документи“;

15.  счита, че следва да се обърне специално внимание на оценката на стратегията за несъответствието в приходите от ДДС в контекста на европейския семестър, тъй като той е инструмент, който помага на държавите членки да идентифицират причините за това несъответствие, сегментите на икономиката, които са уязвими по отношение на измамите, макроикономическите ефекти и съответното въздействие върху собствените ресурси на ЕС;

16.  изразява съжаление, че измамите с ДДС, по-специално т.нар. „верижна измама“ или „измама с липсващ търговец“, нарушават конкуренцията, лишават националните бюджети от значителни ресурси и са пагубни за бюджета на Съюза; изразява загриженост, че Комисията не разполага с надеждни данни за верижните измами с ДДС; поради това призовава Комисията да насърчава предприемането на координирани усилия от страна на държавите членки с цел създаване на съвместна система за събиране на статистически данни за „верижни измами“ с ДДС; посочва, че подобна система би могла да спомага за доразвиването на вече използваните практики в някои държави членки;

17.  призовава Комисията да инициира създаването на обща система, която да спомогне за усъвършенстването на оценката на размера на измамите с ДДС в ЕС чрез събиране на статистически данни относно измамите с ДДС в ЕС, което би позволило на държавите членки да оценяват своите резултати с точни и надеждни показатели, свързани с намаляването на ДДС в ЕС и повишаването на откриването на измами и свързаното с тях възстановяване на данъчни приходи; счита, че новите одитни подходи, като например единният одит или съвместните одити, следва да бъдат разширени допълнително и да обхващат трансгранични операции;

18.  подчертава, че е важно да се прилагат нови стратегии и да се използват по по-ефикасен начин съществуващите структури на ЕС за засилване на борбата срещу измамите с ДДС; подчертава факта, че наличието на по-голяма прозрачност, която дава възможност за подходящ контрол и приемането на по-структуриран и „основан на риска“ подход, е от основно значение за разкриването и предотвратяването на схеми за измами и корупция;

19.  изразява съжаление, че административното сътрудничество между държавите членки в борбата срещу измамите с ДДС все още не е ефикасно, що се отнася до справянето с укриването на ДДС в ЕС и с механизмите за измами и до управлението на трансгранични сделки или търговия; подчертава необходимостта от опростена, ефективна и достъпна система за ДДС, която ще дава възможност на държавите членки да намалят тежестите, свързани с ДДС, и да водят борба срещу измамите с ДДС; поради това изисква Комисията да извършва повече на брой мониторингови посещения в държавите членки, подбрани въз основа на риска при оценката на споразумения за административно сътрудничество; освен това отправя искане към Комисията да се съсредоточи в контекста на извършваната от нея оценка на административните договорености върху премахването на правните пречки пред обмена на информация между административните, съдебните и правоприлагащите органи на национално равнище и на равнище ЕС; в допълнение към това, призовава Комисията да препоръча на държавите членки да въведат общ анализ на риска, включително използването на анализ на социалните мрежи, за да се гарантира, че обменяната чрез Еврофиск информация е добре насочена към случаите на измами; призовава държавите членки да определят ефективни, пропорционални и възпиращи санкции и да подобряват използваната понастоящем система за обмен на информация;

20.  подчертава необходимостта от засилване на Еврофиск с цел ускоряване на обмена на информация; посочва, че все още съществуват проблеми по отношение на точността, пълнотата и своевременността на информацията; счита, че е необходимо да бъдат обединени действията и да бъдат координирани стратегиите на данъчните, съдебните и полицейските органи на държавите членки и на европейските органи, като например Европол, Евроюст и OLAF, във връзка с борбата срещу измамите, организираната престъпност и изпирането на пари; насърчава всички заинтересовани страни да обмислят допълнително опростени и разбираеми модели за споделяне на информация в реално време, за да се даде възможност за своевременни реакции или смекчаващи мерки за борба срещу съществуващите или появяващите се нови схеми за измами;

21.  счита, че е от съществено значение всички държави членки да участват в Еврофиск във всяка една от неговите области на дейност, за да се дава възможност за предприемане на ефективни мерки за борба срещу измамите с ДДС;

22.  призовава Комисията да представи предложения, даващи възможност за ефективни кръстосани проверки от страна на митническите и данъчните органи, и да съсредоточи своето наблюдение на държавите членки върху мерки, водещи до подобряване на сроковете на техните отговори на искания за информация и надеждността на системата за обмен на информация за ДДС (VIES);

23.  отправя искане към Комисията да насърчава държавите членки, които още не са сторили това, да въведат двустепенен идентификационен номер по ДДС (идентификационен номер по ДДС, предоставян на търговците, желаещи да участват в търговията в Общността, който е различен от националния идентификационен номер по ДДС) и да извършват проверките, предвидени в член 22 от Регламент № 904/2010, като същевременно предоставят безплатни правни консултации на търговците;

24.  призовава Комисията да гарантира, че електронните системи за митническо оформяне на държавите членки са в състояние да извършват и извършват автоматична проверка на идентификационните номера по ДДС;

25.  настоятелно призовава Комисията да предложи изменение на Директивата за ДДС с оглед постигане на допълнителна хармонизация на изискванията за докладване по ДДС на държавите членки за доставки на стоки и услуги в Съюза;

26.  изразява съжаление, че предложението на Комисията за солидарна отговорност в случаите на трансгранична търговия не беше прието от Съвета; посочва, че това намалява степента на защита срещу извършването на стопанска дейност с измамни търговци; счита, че прилагането на Директивата за ДДС по отношение на срока за подаване на обобщените декларации е неравномерно сред държавите членки и че това води до увеличаване на административната тежест върху търговците, които извършват дейност в повече от една държава членка; поради това призовава настоятелно Съвета да одобри предложението на Комисията за солидарна отговорност;

27.  счита, че OLAF и Европол следва да имат достъп до данните на VIES и Еврофиск и че държавите членки следва да се възползват от разузнавателната информация, предоставяна от тези органи, за да се постигне ефикасност в борбата срещу организираната престъпност, действаща на транснационално равнище; подчертава, че OLAF се нуждае от ясно определени правомощия и инструменти за разследване на измамите с ДДС на територията на Съюза;

28.  подчертава, че както Директивата относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (Директива за защита на финансовите интереси), така и Регламентът за създаване на Европейска прокуратура ще допълнят и укрепят правната рамка и ще подсилят значително борбата срещу измамите; отново заявява своята позиция относно спешната необходимост от приемането на Директивата за защита на финансовите интереси и на Регламента за създаване на Европейска прокуратура, като в тяхното приложно поле бъдат включени най-вредните видове измами с ДДС, като например измамите, извършвани от международни престъпни групи; подчертава, че изключването на ДДС от обхвата на тези предложения би представлявало голяма стъпка назад, тъй като измамите с ДДС са обхванати от действащата правна рамка, а именно Конвенцията за ЗФИ, както беше припомнено наскоро от Съда на Европейския съюз в решенията от 8 септември 2015 г. по делото срещу Taricco и други (дело C-105/14);

29.  насърчава Комисията и държавите членки да бъдат по-активни на международно равнище, да засилват сътрудничеството с държави извън ЕС и да налагат по правен път ефективното събиране на ДДС, така че да установяват стандарти и стратегии за сътрудничество, основани преди всичко на принципите на прозрачност, добро управление и обмен на информация; насърчава държавите членки да обменят помежду си информацията, получавана от държави извън ЕС, за да се улесни прилагането на събирането на ДДС, по-специално в електронната търговия.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.7.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Monica Macovei, Dan Nica, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Iris Hoffmann, Cătălin Sorin Ivan, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

(1)

Директива 2013/43/ЕС на Съвета от 22 юли 2013 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на незадължително и временно прилагане на механизма за обратно начисляване във връзка с доставки на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами

(2)

Директива 2013/42/ЕС на Съвета от 22 юли 2013 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на механизъм за бързо реагиране срещу измамите с ДДС


СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (8.7.2016)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно „Към окончателна система на ДДС и борба срещу измамите с ДДС“

(2016/2033(INI))

Докладчик по становище(*): Хуан Фернандо Лопес Агилар

(*)  Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

–  като взе предвид предложението за Директива относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (COM(2012)0363),

–  като взе предвид предложението за Регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура (COM(2013)0534),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2014 г. относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура(1),

–  като взе предвид предложението за Регламент относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) (COM(2013)0535),

–  като взе предвид междинните доклади на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по правни въпроси (A8-0055/2015),

А.  като има предвид, че защитата на финансовите интереси на Европейския съюз и на държавите членки е основен елемент в политическия дневен ред на Съюза с цел укрепване и повишаване на доверието на гражданите и гарантиране, че техните пари се използват по предназначение;

Б.  като има предвид, че измамите с ДДС водят до загуба на приходи за държавите членки и следователно и за ЕС, създават изкривена фискална среда, която е особено вредна за малките и средните предприятия, и се използват от престъпни организации, които се възползват от пропуските в законодателството, съществуващи между държавите членки и техните надзорни органи;

В.  като има предвид, че според оценките на Европол дейностите на организирани престъпни групи са причината за годишна загуба на приходи от ДДС между 40 милиарда евро и 60 милиарда евро в държавите членки, а 2% от тези групи стоят зад 80% от вътреобщностните измами с липсващ търговец (верижни измами);

Г.  като има предвид, че Европейската сметна палата заключи в своя специален доклад № 24/2015, че измамите с ДДС представляват практика, която в повечето случаи е квалифицирана като престъпна и трябва да бъде преустановена;

Д.  като има предвид, че в решението си по дело C-105/14 „Taricco и други“ Съдът на Европейския съюз постанови, че понятието „измама“ по смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности обхваща приходи, получени от ДДС;

1.  призовава настоятелно Съвета да включи ДДС в обхвата на Директивата относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (Директива за защита на финансовите интереси) с оглед постигане на съгласие по въпроса възможно най-скоро;

2.  счита, че е важно държавите членки да обменят информация и да координират стратегиите си, за да се премахнат всички несъответствия в начините за справяне с измамите с ДДС по ефективен начин; счита, че създаването на национални инструменти за анализ на риска би могло да спомогне за подобряване ефикасността на обмена на информация; счита също така, че са необходими допълнителни мерки, за да се приведат националните стратегии в съответствие с тези на европейските агенции и органи, като Европол, Евроюст и Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и че следва да се обмисли премахването на правните пречки пред обмена на информация;

3.  призовава Комисията да продължи да оценява приходите, получени от престъпни организации чрез измами с ДДС, и да представи всеобхватна, обща, мултидисциплинарна стратегия за противодействие на бизнес моделите на престъпните организации за измами с ДДС, включително при необходимост чрез съвместни екипи за разследване;

4.  призовава държавите членки да предприемат всички подходящи законодателни и административни мерки, за да гарантират проследимостта на финансовите потоци и прозрачността на банковите институции, така че да се предотврати реинвестирането на приходи от измами с ДДС;

5.  счита, че е от решаващо значение да се гарантира създаването на единна, силна и независима Европейска прокуратура, която може да разследва, да преследва наказателно и да предава на съд извършителите на престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза, в т.ч. свързаните с измами с ДДС, както са определени в посочената по-горе Директива за защита на финансовите интереси, и счита, че всяко по-неубедително решение би представлявало разход за бюджета на Съюза; подчертава също така необходимостта да се гарантира, че разделянето на правомощия между Европейската прокуратура и разследващите органи на държавите членки не води до изключване на престъпления със значително въздействие върху бюджета на Съюза от правомощията на Европейската прокуратура;

6.  призовава всички държави членки да публикуват прогнози за загубите, дължащи се на измамите с ДДС в рамките на ЕС, да предприемат мерки за слабостите в Еврофиск и да координират по по-добър начин своите политики за самоначисляване на ДДС за стоки и услуги;

7.  счита за решаващо използването на многостранни проверки от държавите членки – координиран контрол от две или повече държави членки относно данъчната отговорност на един или повече свързани данъкоплатци – като полезен инструмент за борба с измамите с ДДС.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

27.6.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

3

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Barbara Matera, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Kristina Winberg

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Anna Maria Corazza Bildt, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Petra Kammerevert, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Georg Mayer

(1)

Приети текстове, P7_TA(2014)0234.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

11.10.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

47

5

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Sotirios Zarianopoulos

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Alain Cadec, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Siôn Simon, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi, Romana Tomc

Правна информация