Διαδικασία : 2016/2101(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0309/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0309/2016

Συζήτηση :

PV 25/10/2016 - 15
CRE 25/10/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2016 - 6.7
CRE 26/10/2016 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0416

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 837kWORD 106k
20.10.2016
PE 585.449v02-00 A8-0309/2016

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016

(2016/2101(INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Alfred Sant

Συντάκτες γνωμοδότησης (*):

Sofia Ribeiro, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Jean Arthuis, Επιτροπή Προϋπολογισμών

(*) Συνδεδεμένες επιτροπές – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (*)
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016

(2016/2101(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το άρθρο 121 παράγραφος 2 και το άρθρο 136,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για το 2016 (COM(2015)0321),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2016 (EUCO ΧΧ/16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκό εξάμηνο 2016: Αξιολόγηση της προόδου σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, την πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, και αποτελέσματα των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011» (COM(2016)0095),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής, «Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2016», «Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης 2016» και «Σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση», τη σύσταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ, και την πρόταση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2015, για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση των πέντε Προέδρων, της 22ας Ιουνίου 2015, με τίτλο «Η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2015, με τίτλο «Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» (COM(2015)0012),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 – το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2015, με τίτλο «Οικοδόμηση μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών» (COM(2015)0063),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2015, με τίτλο «Ένα δικαιότερο και αποδοτικότερο σύστημα φορολόγησης των εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 5 νευραλγικοί τομείς δράσης» (COM(2015)0302),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 5ης Φεβρουαρίου 2013(5) και της 15ης Σεπτεμβρίου 2016(6), σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0309/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής, του 2016, ο αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης θα είναι 1,6% στην ευρωζώνη και 1,8% στην ΕΕ το 2016·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τεράστιο έλλειμμα επενδύσεων και ότι είναι ανάγκη να αυξηθεί η εσωτερική ζήτηση και να διορθωθούν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες και ταυτόχρονα να αυξηθούν περαιτέρω οι επενδύσεις στην ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία στην ΕΕ γενικά (και συγκεκριμένα η διαρθρωτική ανεργία), παραμένει μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη και είναι αυτή τη στιγμή σε πολύ υψηλά επίπεδα (10,5 εκατομμύρια μακροχρόνια άνεργοι στην ΕΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, έστω κι αν οι αριθμοί έχουν σημειώσει ελαφρά βελτίωση σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, τα ποσοστά ανεργίας και ανεργίας των νέων εξακολουθούν να είναι σημαντικά υψηλότερα από το μέσο ποσοστό στην ΕΕ συνολικά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πτώση της τιμής του πετρελαίου και η αργή οικονομική ανάπτυξη στις αρχές του 2016 φαίνεται να είναι πρόσθετοι παράγοντες για τη μείωση του ποσοστού πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω του μηδενός·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές εξελίξεις, όπως το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι σχέσεις με τη Ρωσία, καθώς και οι αβεβαιότητες όσον αφορά τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις, έχουν συμβάλει περαιτέρω στην αποθάρρυνση των επενδύσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσφυγικές ροές στα κράτη μέλη έχουν επίσης επιδράσει κατασταλτικά στις επενδύσεις στα κράτη μέλη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου προς τα κράτη μέλη έχουν παρόμοιο ποσοστό απόκρισης με τις μονομερείς συστάσεις του ΟΟΣΑ (29% έναντι 30% το 2014),

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του σχετικά με την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2016, τόνισε μεν την ανάγκη για ειδική εστίαση στη ζώνη του ευρώ, όμως εξέφρασε επιδοκιμασία για τη βελτίωση του μίγματος πολιτικών· επιπλέον, τόνισε τη σπουδαιότητα της αύξησης των επενδύσεων, των βιώσιμων μεταρρυθμίσεων και της δημοσιονομικής ευθύνης με στόχο την περαιτέρω προώθηση υψηλότερων επιπέδων ανάπτυξης και της ανάκαμψης στην Ευρώπη·

H πρόκληση για την Ευρώπη στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης

1.  επισημαίνει με ανησυχία ότι η οικονομία της ΕΕ θα αναπτυχθεί λιγότερο απ΄ όσο αναμένεται με βάση τις εαρινές ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις του 2016, δεδομένου ότι το ΑΕγχΠ της ευρωζώνης αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,6 %, και να φτάσει στο 1,8 % το 2017·

2.  τονίζει ότι οι προκλήσεις στην ΕΕ συνδέονται με την επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος, την αδυναμία πραγματοποίησης βιώσιμων μεταρρυθμίσεων και τις διαφορές στις οικονομικές και κοινωνικές επιδόσεις που επιτεύχθηκαν σε διάφορα μέρη της Ένωσης· υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της ανάπτυξης, της συνοχής, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας· φρονεί ότι η έλλειψη βιώσιμων επενδύσεων και οι αδυναμίες που παρεμποδίζουν την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς δεν επιτρέπουν στην ΕΕ να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό ανάπτυξής της·

3.  επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή, στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις της (ΣAX) του 2016, επικεντρώνεται στις τρεις κύριες προτεραιότητες για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης: υποστήριξη των επενδύσεων για την καινοτομία, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, συνέχιση των κοινωνικά ισόρροπων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και ενθάρρυνση μιας υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής· τονίζει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να ενισχυθεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα, σύμφωνα με το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας πλήρως τις ρήτρες ευελιξίας που περιέχει, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2015 (COM(2015)0012

4.  αναγνωρίζει τη σημασία της συνεκτικότητας μεταξύ των μέσων της πολιτικής συνοχής και του ευρύτερου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, με σκοπό την υποστήριξη των προσπαθειών ανάκαμψης που απαιτούνται για να επιτευχθεί συμμόρφωση με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η νομιμότητα της πολιτικής συνοχής προκύπτει από τις Συνθήκες, και ότι η πολιτική αυτή αποτελεί την έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης έχοντας ως κύριους στόχους της την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ, μέσω της μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών, της χρηματοδότησης των επενδύσεων που σχετίζονται με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, καθώς και φέρνοντας την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες της· φρονεί, ως εκ τούτου, ότι τα μέτρα που συνδέουν την αποτελεσματικότητα των ΕΔΕT με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση θα πρέπει να εφαρμόζονται με σύνεση και με ισορροπημένο τρόπο, αλλά μόνον ως έσχατη λύση, ενώ θα πρέπει να αναφέρονται τα αποτελέσματά τους· υπενθυμίζει, εξάλλου, ότι η εφαρμογή των μέτρων αυτών θα πρέπει πάντα να είναι αιτιολογημένη, διαφανής και να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνικοοικονομική κατάσταση του οικείου κράτους μέλους, προκειμένου να αποφεύγεται ο περιορισμός των περιφερειακών και τοπικών επενδύσεων, οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για τις οικονομίες των κρατών μελών και ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), εφόσον αυτές οι επενδύσεις συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας, ειδικά σε καιρούς ισχυρής πίεσης στις δημόσιες δαπάνες· όσον αφορά τις περιπτώσεις των δύο κρατών μελών που αποτέλεσαν αντικείμενο των αποφάσεων του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2016, οι οποίες δρομολόγησαν την επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος βάσει του άρθρου 126 παράγραφος 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), επισημαίνει την πρόταση της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2016 και την επακόλουθη απόφαση του Συμβουλίου της 8ης Αυγούστου για την διαγραφή των προστίμων που θα μπορούσαν να είχαν επιβληθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις αιτιολογημένες αιτήσεις των κρατών μελών, το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες αμφοτέρων των χωρών και τη δέσμευσή τους να συμμορφώνονται με τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι στην πρόταση για την αναστολή μέρους των αναλήψεων υποχρεώσεων του 2017 για τα ΕΔΕΤ στο πλαίσιο των μέτρων που συνδέουν την αποτελεσματικότητά τους με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απόψεις του Κοινοβουλίου, η οποία θα διατυπωθούν κατά τον διαρθρωμένο διάλογο·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διατήρηση της προσέγγισης της Επιτροπής για περιορισμό του αριθμού των συστάσεων, και για την προσπάθειά της να εξορθολογίσει το Εξάμηνο καλύπτοντας κυρίως τους βασικούς τομείς προτεραιότητας που έχουν μακροοικονομική και κοινωνική σημασία, κατά τον καθορισμό των στόχων πολιτικής για τους επόμενους 18 μήνες· επαναλαμβάνει ότι με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η εφαρμογή των συστάσεων με βάση το ευρύ και αντιπροσωπευτικό φάσμα των υφιστάμενων οικονομικών και κοινωνικών δεικτών αναφοράς· τονίζει ότι η μείωση του αριθμού των συστάσεων αναμένεται επίσης να οδηγήσει σε καλύτερη θεματική εστίαση· τονίζει την ανάγκη να μειωθούν οι οικονομικές ανισότητες και να επιτευχθεί ανοδική σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών·

6.  υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την εξασφάλιση μεγαλύτερου ενστερνισμού σε εθνικό επίπεδο κατά τη χάραξη και την εφαρμογή των ΣΑΧ ως διαρκούς διαδικασίας μεταρρύθμισης· θεωρεί ότι, για να ενισχυθεί ο ενστερνισμός σε εθνικό επίπεδο και να προωθηθεί η ουσιαστική εφαρμογή των ΣΑΧ, και λόγω του γεγονότος ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να εφαρμόσουν περισσότερες από τις μισές ΣAX, οι συστάσεις αυτές θα πρέπει να διαρθρώνονται με σαφήνεια γύρω από καλά καθορισμένες και διαρθρωμένες προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να εξασφαλίζουν, εφόσον είναι σκόπιμο, τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων και των περιφερειακών και τοπικών αρχών· επαναλαμβάνει ότι, λόγω της κατανομής εξουσιών και αρμοδιοτήτων σε διάφορα κράτη μέλη, η κατάρτιση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων ενδέχεται να βελτιωθεί με την ενεργό συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών και για τον σκοπό αυτό, υποστηρίζει την πρόταση θέσπισης κώδικα δεοντολογίας για τη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο όπως πρότεινε η Επιτροπή των Περιφερειών· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα θα υποβάλλονται σε επαρκή δημοκρατικό έλεγχο στα αντίστοιχα εθνικά τους κοινοβούλια·

7.  τονίζει ότι η μακροχρόνια οικονομική κρίση στην Ευρώπη κατέδειξε την έντονη ανάγκη να διευκολυνθούν οι επενδύσεις σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η καινοτομία και η έρευνα και ανάπτυξη, και συγχρόνως να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ μέσω της πραγματοποίησης βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την τόνωση της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας και την εφαρμογή υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών για τη δημιουργία καλύτερου περιβάλλοντος για την απασχόληση, τις επιχειρήσεις (ιδίως τις ΜΜΕ) και τις επενδύσεις· επισημαίνει τον αντίκτυπο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων μετά από ένα έτος λειτουργίας· τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της απορρόφησης του ΕTΣΕ στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και στις περιφέρειες μετάβασης και τον πραγματικά συμπληρωματικό χαρακτήρα των επενδύσεών του και της ταυτόχρονης εντατικοποίησης των προσπαθειών ανάπτυξης επενδυτικών πλατφορμών, μεταξύ άλλων σε περιφερειακό επίπεδο·

8.  υπογραμμίζει ότι το γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας, ιδίως των νέων, εξακολουθούν να είναι υπερβολικά υψηλά, καταδεικνύει ότι η ικανότητα δημιουργίας ποιοτικής απασχόλησης σε πολλά κράτη μέλη εξακολουθεί να είναι περιορισμένη, και τονίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες, σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές, για να αυξηθούν οι επενδύσεις σε δεξιότητες, να εξασφαλιστεί μεγαλύτερο άνοιγμα των αγορών εργασίας και να μειωθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και οι ολοένα και μεγαλύτερες ανισότητες στα εισοδήματα και την κατανομή του πλούτου και, παράλληλα, να διατηρηθεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση· επισημαίνει ότι απαιτούνται μέτρα στήριξης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ιδίως για τις ΜΜΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα επίμονα υψηλά επίπεδα ανεργίας σε πολλά κράτη μέλη·

9.  τονίζει ότι η σημερινή οικονομική κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασμό πλεονάσματος ρευστότητας με επιτόκια κοντά στο μηδενικό κατώτατο όριο (ZLB), δυσμενών προοπτικών όσον αφορά τη ζήτηση, και περιορισμένων επενδύσεων και δαπανών από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, απαιτεί την εφαρμογή του ανανεωμένου μίγματος πολιτικών που πρότεινε η Επιτροπή για να δημιουργηθεί ανάπτυξη· σημειώνει ότι η νομισματική πολιτική δεν αρκεί για να τονωθεί η ανάπτυξη όταν υπάρχει έλλειψη επενδύσεων και βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

Προτεραιότητες και στόχοι των συστάσεων του 2016

10.  επισημαίνει τη σύσταση της Επιτροπής για έξοδο τριών κρατών μελών από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (EDP)· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η ύπαρξη μεγάλων και συστηματικών πλεονασμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αντανακλά την ανάγκη για τόνωση της ζήτησης και των επενδύσεων, ιδίως των μακροπρόθεσμων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του μέλλοντος όσον αφορά τις μεταφορές και τις επικοινωνίες, την ψηφιακή οικονομία, την εκπαίδευση, την καινοτομία και την έρευνα, την κλιματική αλλαγή, την ενέργεια, την προστασία του περιβάλλοντος και τη γήρανση του πληθυσμού· καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να ενθαρρύνει την εφαρμογή υπεύθυνων και βιώσιμων δημοσιονομικών πολιτικών που να ευνοούν την ανάπτυξη και την ανάκαμψη σε όλα τα κράτη μέλη, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις επενδύσεις και τις αποδοτικές δημόσιες δαπάνες, και υποστηρίζοντας την πραγματοποίηση βιώσιμων και κοινωνικά ισόρροπων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

11.  επισημαίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για να αυξηθούν οι ευκαιρίες χρηματοδότησης, ιδίως για τις MMΕ, και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στη ζώνη του ευρώ και σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, προκειμένου να εξυγιανθούν οι ισολογισμοί των τραπεζών και, συνεπώς, να αυξηθεί η ικανότητα των τραπεζών να χορηγούν δάνεια στην πραγματική οικονομία· τονίζει τη σημασία της βαθμιαίας ολοκλήρωσης και της εφαρμογής της Tραπεζικής Ένωσης και της ανάπτυξης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, ούτως ώστε να δημιουργηθεί σταθερό περιβάλλον για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη και να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της χρηματοπιστωτικής αγοράς της ζώνης του ευρώ·

12.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι επενδύσεις εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς, δεν έχουν οδηγήσει σε βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην ΕΕ και ούτε έχουν συμβάλει στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος· θεωρεί ότι η νομισματική πολιτική πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλες δημοσιονομικές πολιτικές που θα στοχεύουν στη βελτίωση της ανάπτυξης στην ΕΕ, σύμφωνα με τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των ρητρών ευελιξίας που περιλαμβάνει· επισημαίνει ότι, αν και οι επενδύσεις σε επίπεδο υποεθνικών κυβερνήσεων έχουν μειωθεί σημαντικά κατά τα τελευταία έτη, εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν περίπου το εξήντα τοις εκατό των δημόσιων επενδύσεων στην ΕΕ· υπογραμμίζει ότι για μέσα επενδυτικής πολιτικής, όπως το ΕΤΣΕ και τα ΕΔΕΤ απαιτείται καλά σταθμισμένη ανάμειξη και μεταξύ τους συμπληρωματικότητα, προκειμένου να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία των δαπανών της Ένωσης, μέσω της προσέλκυσης πρόσθετων πόρων από ιδιώτες επενδυτές· τονίζει, συνεπώς, ότι το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου διαρθρωτικής μεταρρύθμισης·

Πολιτικές αντιδράσεις και συμπεράσματα

13.  τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της συνολικής ικανότητας της ΕΕ να αναπτύσσεται, να δημιουργεί και να διατηρεί θέσεις εργασίας, αντιμετωπίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, με τη δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου ευνοϊκού για την ανάπτυξη· φρονεί ότι η μετανάστευση θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν ρόλο στην αντιστάθμιση των αρνητικών συνεπειών της γήρανσης του πληθυσμού, ανάλογα με την ικανότητα των κρατών μελών να αξιοποιούν καλύτερα τις δεξιότητες των μεταναστών και να προσαρμόζουν τα συστήματα διαχείρισης της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού στις ανάγκες των εργοδοτών·

14.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν εκπαιδευτικά συστήματα χωρίς αποκλεισμούς που να προωθούν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα και να εξασφαλίζουν την απόκτηση προσόντων συναφών με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και αποδίδει στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση· σημειώνει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί, και παράλληλα να αποφευχθεί ο ανταγωνισμός προς τα κάτω όσον αφορά τους μισθούς και τα πρότυπα απασχόλησης, η κατάλληλη εξισορρόπηση μεταξύ οικονομικού, κοινωνικού και ανθρώπινου κόστους σύμφωνα με τις ενωσιακές αξίες της αλληλεγγύης και της επικουρικότητας, με ταυτόχρονη έμφαση στις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, στην έρευνα και ανάπτυξη και στην αναβάθμιση των εκπαιδευτικών συστημάτων και της επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της δια βίου μάθησης· θεωρεί ότι απαιτούνται καλά σχεδιασμένες πολιτικές για την προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης προκειμένου να ενισχυθεί η παραγωγικότητα, να δημιουργηθούν σταθερά και βιώσιμα επίπεδα ανάπτυξης και να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι σημερινές διαρθρωτικές προκλήσεις ώστε να μειωθεί με αυτόν τον τρόπο το χάσμα καινοτομίας με άλλες οικονομίες·

15.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα σε μέτρα που εξασφαλίζουν τη μείωση των εμποδίων στην αύξηση των επενδυτικών ροών και της εμπορικής κίνησης, τα οποία προκύπτουν σε επίπεδο ΕΕ ως αποτέλεσμα της έλλειψης σαφήνειας όσον αφορά τις στρατηγικές που πρέπει να ακολουθούνται, ιδίως στους ακόλουθους τομείς: της ενέργειας, των μεταφορών, των επικοινωνιών και της ψηφιακής οικονομίας· σημειώνει την επίδραση που έχουν στον τραπεζικό δανεισμό η θέσπιση της Τραπεζικής Ένωσης και, σε εθνικό επίπεδο, τα δύσκαμπτα νομικά συστήματα, η διαφθορά, η έλλειψη διαφάνειας στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η παρωχημένη γραφειοκρατία, η ανεπαρκής ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, η κακή κατανομή των πόρων, η ύπαρξη εμποδίων στην εσωτερική αγορά στον τραπεζικό και τον ασφαλιστικό τομέα και τα εκπαιδευτικά συστήματα που δεν συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς·

16.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, όσον αφορά τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στην οποία η καταπολέμηση της φτώχειας ήταν για πρώτη φορά μέρος προγράμματος της ΕΕ, δεν πρόκειται να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης της κλίμακας της φτώχειας στην Ένωση· θεωρεί ότι ο στόχος της καταπολέμησης της φτώχειας θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ ήδη από τη σύλληψη τους·

17.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αποφεύγεται η υψηλή φορολογική επιβάρυνση της εργασίας, δεδομένου ότι η υπερβολική φορολογία εκμηδενίζει τα κίνητρα του ανενεργού εργατικού δυναμικού, των ανέργων και των χαμηλόμισθων για επιστροφή στην απασχόληση·

18.  λαμβάνει υπό σημείωση την υπό εξέλιξη συζήτηση μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών σχετικά με τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του κενού παραγωγής·

19.  επισημαίνει ότι θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να αρθούν όσα εμπόδια εξακολουθούν να δυσχεραίνουν τις επενδύσεις στα κράτη μέλη, και να καταστεί δυνατός ένας καταλληλότερος συνδυασμός προσανατολισμένος προς πολιτικές που να προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της ουσιαστικής έμφασης στις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη· πιστεύει ότι η δημόσια και ιδιωτική στήριξη των ερευνητικών ιδρυμάτων και των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για μια περισσότερο ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία και ότι η αδυναμία ή η απουσία αυτής της υποδομής τοποθετεί ορισμένες χώρες σε εξαιρετικά μειονεκτική θέση· τονίζει ότι, αν και δεν υπάρχει μια και μοναδική ιδανική συνταγή για την πολιτική της ΕΕ για την καινοτομία, προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα της ικανότητας καινοτομίας στην ΕΕ, συνιστάται η εφαρμογή επαρκώς διαφοροποιημένων πολιτικών καινοτομίας στα κράτη μέλη, οι οποίες θα βασίζονται στα ήδη υπάρχοντα επιτυχημένα παραδείγματα·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τη Διάσκεψη του Παρισιού για το κλίμα (COP 21) τον Δεκέμβριο 2015 και καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να την θέσουν σε εφαρμογή·

Τομεακές συμβολές στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2016

Πολιτική απασχόλησης και κοινωνική πολιτική

21.  θεωρεί ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώκουν, οι διαδικασίες εξυγίανσης να συνοδεύονται από μέτρα που συμβάλλουν στη μείωση των ανισοτήτων, και τονίζει ότι η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να συμβάλλει στο να δίνονται λύσεις στις υπάρχουσες και στις νέες κοινωνικές προκλήσεις, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη αποδοτικότητα της οικονομίας· επισημαίνει ότι οι κοινωνικές επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο πρέπει να αποτελούν βασική συμπληρωματική δράση, δεδομένου ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ένας από τους παράγοντες ανάπτυξης και κινητήρια δύναμη ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης· ζητεί, οι μείζονες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που προωθούνται από τις ΣΑΧ να συνοδεύονται από μελέτη των κοινωνικών επιπτώσεων όσον αφορά τον βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπό τους, με σκοπό να κατανοούνται καλύτερα οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις και οι επιπτώσεις στην απασχόληση, και ιδίως ο αντίκτυπος στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη·

22.  υπογραμμίζει ότι η ανεργία, και ιδίως η ανεργία των νέων, παραμένει καθοριστικό πρόβλημα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, και ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η ανεργία εξακολουθεί μεν να μειώνεται σταδιακά, αλλά παραμένει πάνω από το επίπεδο του 2008, με 21,2 εκατομμύρια ανέργους τον Απρίλιο του 2016 και τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών· επισημαίνει την ανάγκη για ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται, προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση των ποσοστών απασχόλησης μόνο με επισφαλείς θέσεις εργασίας ή με μείωση του εργατικού δυναμικού· επισημαίνει ότι τα συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ορισμένων κρατών μελών, μολονότι έχουν καλά αποτελέσματα όσον αφορά την απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων, δεν είναι διεθνούς επιπέδου και παρουσιάζουν διαρκώς αυξανόμενες ελλείψεις δεξιοτήτων, πράγμα που επιτείνει το γεγονός ότι το 39% των εταιρειών εξακολουθούν να δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό με τις απαιτούμενες δεξιότητες· επιμένει ότι οι ΣΑΧ θα πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στην υπέρβαση των διαρθρωτικών ανισορροπιών στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της μακροχρόνιας ανεργίας και της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, και υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω επένδυση στην ανάπτυξη των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να παρέχονται στην κοινωνία τα μέσα και οι ικανότητες για να αναπροσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας·

23.  επισημαίνει ότι, μεταξύ 2008 και 2014, ο αριθμός των ανθρώπων στην ΕΕ που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε σε 4,2 εκατομμύρια, ξεπερνώντας, συνολικά, τα 22 εκατομμύρια (22,3%)· επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει δηλώσει πως «τα περισσότερα κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις οξείες κοινωνικές συνέπειες της κρίσης»· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των αυξανόμενων ανισοτήτων, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις οικονομικές και κοινωνικές ανομοιομορφίες μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κοινωνιών· θεωρεί ότι η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και η μείωση των ανισοτήτων θα πρέπει να συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες των ΣΑΧ, δεδομένου ότι είναι θεμελιώδεις για την επίτευξη μακρόπνοης οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικά βιώσιμου ρυθμού εφαρμογής·

24.  υπενθυμίζει ότι, όπως έχει δηλώσει το Κοινοβούλιο, οι κοινωνικά υπεύθυνες μεταρρυθμίσεις πρέπει να βασίζονται στην αλληλεγγύη, στην ένταξη, στην κοινωνική δικαιοσύνη και στη δίκαιη κατανομή του πλούτου, μοντέλο που διασφαλίζει την ισότητα και την κοινωνική προστασία, προστατεύει τις ευάλωτες ομάδες και βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης όλων των πολιτών·

25.  πιστεύει ότι η οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να εγγυάται θετικό κοινωνικό αντίκτυπο· χαιρετίζει την καθιέρωση των τριών νέων πρωταρχικών δεικτών απασχόλησης στον μακροοικονομικό πίνακα επιδόσεων· επαναλαμβάνει το αίτημά του, οι δείκτες αυτοί να έχουν ίση βαρύτητα με τους υπάρχοντες οικονομικούς δείκτες, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη αξιολόγηση των εσωτερικών ανισορροπιών και να καταστούν αποτελεσματικότερες οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να αποφευχθεί η επιλεκτική εφαρμογή, να είναι δυνατόν οι δείκτες αυτοί να προκαλούν τη διεξαγωγή διεξοδικών αναλύσεων, και να κατανοείται καλύτερα η σχέση αιτίου αιτιατού μεταξύ πολιτικής και δράσης· προτείνει την καθιέρωση διαδικασίας κοινωνικών ανισορροπιών στην κατάρτιση των ΣΑΧ, προκειμένου να αποτρέπεται ο ανταγωνισμός προς τα κάτω σε επίπεδο κοινωνικών προτύπων, με βάση την ουσιαστική χρήση των κοινωνικών δεικτών και των δεικτών απασχόλησης στη μακροοικονομική εποπτεία· θεωρεί ότι ενδεχόμενη ισοτιμία των δεικτών απασχόλησης με τους οικονομικούς δείκτες θα πρέπει να συνοδεύεται από αναβάθμιση του ρόλου του συμβουλίου EPSCO στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

26.  θεωρεί ότι η καθιέρωση των τριών δεικτών απασχόλησης δείχνει πως η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, ωστόσο απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες, κυρίως μέσω της καθιέρωσης κοινωνικών δεικτών·

27.  αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή έχει αρχίσει τις εργασίες για την καθιέρωση ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά υπενθυμίζει την ανάγκη να αποφέρει καρπούς η διαδικασία διαβούλευσης και να ξεκινήσουν νέες, ουσιαστικές ενέργειες για τη διαμόρφωση βαθύτερης και δικαιότερης ΕΕ, όπως επίσης να αναληφθεί σημαντικότερος ρόλος στην άρση των ανισοτήτων· επισημαίνει εν προκειμένω την έκθεση των πέντε Προέδρων στην οποία ζητείται μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική συνοχή, αλλά παράλληλα αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι κάθε κοινή πολιτική θα πρέπει να προσαρμόζεται σε κάθε κράτος μέλος· θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή δράση θα πρέπει να αντιμετωπίζει επίσης τις ανισότητες και τις εισοδηματικές διαφορές στα κράτη μέλη, και δεν πρέπει να περιορίζεται στην αντιμετώπιση της κατάστασης των πλέον ενδεών·

28.  αναγνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο εστιάζεται τώρα περισσότερο στην απασχόληση και τις κοινωνικές επιδόσεις· σεβόμενο τις αρμοδιότητες των κρατών μελών, τους ζητεί να αναλάβουν επείγουσα δράση προκειμένου να διασφαλιστούν αξιοπρεπής απασχόληση με βιώσιμους μισθούς, πρόσβαση σε επαρκές ελάχιστο εισόδημα και κοινωνική προστασία (παράγοντες που έχουν ήδη μειώσει το ποσοστό φτώχειας από 26,1% σε 17,2%) και ποιοτικές καθολικές δημόσιες υπηρεσίες, και τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης και της καθιέρωσης ενός πλήρους, βιώσιμου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει υποστήριξη στα κράτη μέλη και να μεριμνήσει για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να βελτιωθεί η διοικητική ικανότητα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δεδομένου ότι πρόκειται για βασική πρόκληση σε σχέση με την επανεκκίνηση των μακροπρόθεσμων επενδύσεων και τη διασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης·

29.  υπογραμμίζει ότι η παροχή και η διαχείριση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, την οποία η Ένωση συντονίζει αλλά δεν εναρμονίζει·

30.  αναγνωρίζει ότι ο καθορισμός των μισθών αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών που πρέπει να γίνεται σεβαστή σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας·

31.  λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η ανεργία των νέων έχει μειωθεί, αλλά επισημαίνει πως εξακολουθεί να βρίσκεται σε απίστευτα υψηλά επίπεδα, με πάνω από τέσσερα εκατομμύρια άνεργους νέους κάτω των 25 ετών στην ΕΕ, εκ των οποίων 2,885 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ· εκφράζει την αποδοκιμασία του διότι, τρία χρόνια μετά την έναρξη της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, τα αποτελέσματα της εφαρμογής του σχεδίου «Εγγυήσεις για τη νεολαία» είναι τόσο ανομοιόμορφα και ενίοτε ανεπαρκή· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τον Οκτώβριο διεξοδική ανάλυση της εφαρμογής του, που μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για τη συνέχιση του προγράμματος·

32.  υπενθυμίζει ότι σε πολλά κράτη μέλη τα επιδόματα ανεργίας μειώνονται κάθε χρόνο, μεταξύ άλλων λόγω της μακροχρόνιας ανεργίας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· ζητεί να εξασφαλιστούν επιδόματα ανεργίας επαρκή για να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν με αξιοπρέπεια, και να αναληφθούν ενέργειες για την ομαλή ένταξη αυτών των ανθρώπων στην αγορά εργασίας·

33.  τονίζει ότι οι ανισορροπίες των συνταξιοδοτικών συστημάτων είναι κατά βάση αποτέλεσμα της ανεργίας, της μείωσης των μισθών και της επισφαλούς απασχόλησης· ζητεί, συνεπώς, μεταρρυθμίσεις που να εγγυώνται επαρκή χρηματοδότηση για έναν ισχυρό πρώτο πυλώνα συντάξεων ο οποίος θα εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συντάξεις, τουλάχιστον πάνω από το όριο της φτώχειας·

34.  υπενθυμίζει για άλλη μία φορά ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων έχει θεμελιώδη σημασία για την ενίσχυση της σύγκλισης μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών·

35.  επισημαίνει τον αυξανόμενο αριθμό συστάσεων (προς πέντε κράτη μέλη) σχετικά με τα καθεστώτα ελάχιστου εισοδήματος· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι ευρείες εισοδηματικές ανισότητες είναι επιζήμιες, όχι μόνο για την κοινωνική συνοχή αλλά και για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη (όπως δήλωσαν πρόσφατα τόσο το ΔΝΤ όσο και ο ΟΟΣΑ), καλεί την Επιτροπή να τηρήσει την υπόσχεση που έδωσε ο Πρόεδρος Juncker κατά τον εναρκτήριο λόγο του, ότι θα υπάρξει μέριμνα για την εξασφάλιση επαρκούς εισοδήματος σε όλους τους Ευρωπαίους μέσω ενός ευρωπαϊκού πλαισίου ελάχιστου εισοδήματος το οποίο θα καλύπτει το βασικό κόστος διαβίωσης, με σεβασμό προς τις εθνικές πρακτικές και την αρχή της επικουρικότητας·

36.  εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση των εισοδηματικών ανισοτήτων, που οφείλεται εν μέρει στις αναποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της απασχόλησης, προκειμένου να μειωθεί ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας, σε συνδυασμό με μέτρα για την αύξηση του κατώτατου μισθού σε αξιοπρεπές επίπεδο και την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της θέσης των εργαζομένων στο πλαίσιο των συστημάτων καθορισμού των μισθών, προκειμένου να μειωθεί η ψαλίδα των μισθών· προειδοποιεί ότι τις τελευταίες δεκαετίες τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων έχουν λάβει μεγαλύτερο μερίδιο του οικονομικού οφέλους, ενώ οι μισθοί των εργαζομένων παρέμειναν στάσιμοι ή μειώθηκαν· θεωρεί ότι αυτή η υπερβολική διαφορά στις αποδοχές αυξάνει τις ανισότητες και ζημιώνει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών·

37.  εκφράζει την ανησυχία του διότι η μακροχρόνια ανεργία εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, που φθάνουν τα 10,5 εκατομμύρια ανθρώπους στην ΕΕ, και υπενθυμίζει ότι η ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας έχει καθοριστική σημασία τόσο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των συστημάτων κοινωνικής προστασίας όσο και για την αυτοπεποίθηση των ανθρώπων αυτών· εκφράζει, συνεπώς, την αποδοκιμασία του για την αδράνεια των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου για την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή, να υποστηρίξει τις προσπάθειες για τη δημιουργία ευκαιριών διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς για τους εργαζομένους και τους αιτούντες εργασία όλων των ηλικιών και να λάβει μέτρα το ταχύτερο δυνατό για τη βελτίωση της πρόσβασης σε ενωσιακή χρηματοδότηση και την κινητοποίηση συμπληρωματικών πόρων όπου είναι δυνατόν·

38.  θεωρεί ότι η κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων και υπηρεσιών όπως η υγειονομική περίθαλψη, η φροντίδα των παιδιών και η μακροχρόνια φροντίδα, παραμένει ουσιαστική για μια ισόρροπη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, για την προώθηση της επιμήκυνσης του εργασιακού βίου, για τη δημιουργία απασχόλησης και για τη μείωση των ανισοτήτων· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν πολιτικές που να εγγυώνται την επάρκεια, την καταλληλότητα, την αποδοτικότητα και την ποιότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας σε όλο τον κύκλο ζωής του ανθρώπου, εξασφαλίζοντας αξιοπρεπή διαβίωση, καταπολεμώντας τις ανισότητες και προωθώντας την ένταξη με σκοπό την εξάλειψη της φτώχειας, ιδίως για όσους είναι αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας και για τις ομάδες που βρίσκονται σε επισφαλέστερη θέση·

39.  υπενθυμίζει τα εμπόδια και τους φραγμούς, υλικής και ψηφιακής μορφής, που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σήμερα τα άτομα με αναπηρίες· ελπίζει ότι η νομοθετική πράξη για τις αναπηρίες την οποία δρομολόγησε η Επιτροπή θα υλοποιηθεί σύντομα και θα επικεντρωθεί αποτελεσματικά σε συγκεκριμένα μέτρα για την προαγωγή της ένταξης και της πρόσβασης·

Εσωτερική αγορά

40.  εκφράζει την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι πολλές από τις ΣΑΧ υποστηρίζουν την εύρυθμη λειτουργία και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών χρηματοδότησης και επενδύσεων που στηρίζουν τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, και συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τις δημόσιες συμβάσεις και την αμοιβαία αναγνώριση, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβαίας αναγνώρισης των προσόντων· τονίζει ότι η επιβολή του νόμου αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο προκειμένου να γίνει αισθητός ο αντίκτυπος από τους εν λόγω τομείς πολιτικής· θεωρεί ζωτικής σημασίας, εν προκειμένω, να δώσει η Επιτροπή όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσοχή, όσον αφορά τις ΣΑΧ, στην εισαγωγή μακροπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων με σημαντικό αντίκτυπο, ιδιαίτερα σε σχέση με τις κοινωνικές επενδύσεις, την απασχόληση και την κατάρτιση·

41.  δηλώνει ότι η ενιαία αγορά αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ, και τονίζει ότι μια ενιαία αγορά χωρίς αποκλεισμούς, με ενισχυμένη διακυβέρνηση που ευνοεί τη βελτίωση της νομοθεσίας και τον ανταγωνισμό, αποτελεί μέσο κρίσιμης σημασίας για την ενίσχυση της ανάπτυξης, της συνοχής, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας και για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών· καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη μέλη, και επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί επισήμως ο πυλώνας της ενιαίας αγοράς στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, ώστε να καταστεί δυνατή η συνεχής παρακολούθηση των δεικτών της ενιαίας αγοράς, γεγονός που θα καταστήσει δυνατή τη συστηματική επακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών όσον αφορά τις ΣΑΧ·

42.  εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι η Επιτροπής είναι αποφασισμένη να εξετάσει την έλλειψη φορολογικού συντονισμού εντός της ΕΕ, και ιδιαίτερα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ εξαιτίας του σύνθετου χαρακτήρα των διαφορετικών μεταξύ τους εθνικών κανονισμών περί ΦΠΑ· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε εκτίμηση της σκοπιμότητας του περαιτέρω συντονισμού και, ειδικότερα, να αξιολογήσει κατά πόσο είναι δυνατή η εφαρμογή μιας απλοποιημένης προσέγγισης για τον ΦΠΑ στο πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

43.  καταδικάζει το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται, ή έχουν δημιουργηθεί, φραγμοί που εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς· εφιστά, συγκεκριμένα, την προσοχή στο γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να την εφαρμόζουν μόνο εν μέρει, και καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίζει με αποτελεσματικότερο τρόπο την εφαρμογή διατάξεων που εγκρίνονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ· υπενθυμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να χρησιμοποιεί, αν είναι απαραίτητο, διαδικασίες επί παραβάσει προκειμένου να εξασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά αγαθών, υπηρεσιών και ψηφιακής τεχνολογίας·

44.  επισημαίνει ότι το σύστημα που αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στηρίζεται στις αρχές της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των νομικών συστημάτων και της αμοιβαίας επαλήθευσης της ποιότητας των επαγγελματικών προσόντων· σημειώνει ότι απαιτείται περαιτέρω δράση για την καλύτερη εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων· τονίζει ότι η ορθή επιβολή και η βελτίωση της νομοθεσίας έχουν ουσιαστική σημασία, λαμβανομένου υπόψη του κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς, ο οποίος περιορίζει την οικονομική δραστηριότητα και τις επιλογές των καταναλωτών, και θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και να ισχύουν για την υφιστάμενη και τη μελλοντική νομοθεσία· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαδικασία χαρτογράφησης των προσόντων και επαγγελμάτων που υπόκεινται σε κανονιστικές ρυθμίσεις, η οποία θα οδηγήσει στην κατάρτιση μιας διαδραστικής δημόσιας βάσης δεδομένων που θα μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση των εθνικών σχεδίων δράσης των κρατών μελών·

45.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στο πλαίσιο των ΣΑΧ εξακολουθούν να επισημαίνονται αδυναμίες στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, όπως είναι η έλλειψη ανταγωνισμού και διαφάνειας και ότι 21 κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει πλήρως τη σχετική νομοθετική δέσμη στο εθνικό τους δίκαιο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται στρεβλώσεις στην αγορά· καλεί την Επιτροπή να δράσει άμεσα προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα τηρούν τις νομικές τους υποχρεώσεις, δρομολογώντας τις απαραίτητες διαδικασίες επί παραβάσει· καλεί την Επιτροπή να ελέγχει συστηματικά, με αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο, ότι οι διοικητικές διαδικασίες δεν επιβαρύνουν δυσανάλογα τις επιχειρήσεις και δεν εμποδίζουν τις ΜΜΕ να συμμετέχουν σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων·

46.  στηρίζει τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να εκσυγχρονίσουν τις υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, ιδίως μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και ζητεί να υπάρξει καλύτερη διασυνοριακή συνεργασία, απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και διαλειτουργικότητα των δημόσιων διοικήσεων προς όφελος όλων των επιχειρήσεων και των πολιτών, και ταυτόχρονα καλεί την Επιτροπή, στις περιπτώσεις που η ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, να παρακολουθεί πιο αποτελεσματικά την κατάλληλη χρήση των πόρων·

47.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στους προέδρους του Συμβουλίου, της Επιτροπής, της Ευρωομάδας και της ΕΚΤ, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0058.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0238.

(3)

ΕΕ C 165E, της 11.6.2013, σ. 24.

(4)

ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1.

(5)

ΕΕ C 24 της 22.1.2016, σ. 2.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0358.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (*) (28.9.2016)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016

(2016/2101(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Sofia Ribeiro(*)

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή(1), η οικονομική ανάπτυξη παραμένει σχετικά περιορισμένη και η ανάκαμψη παραμένει ανομοιόμορφη, σε ορισμένες χώρες δε κάθε τρίμηνο είναι χειρότερο από το προηγούμενο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των εκθέσεων ανά χώρα(2), το χάσμα των φύλων εξακολουθεί να είναι σημαντικό, παραμένει δε ένα από τα βασικά εμπόδια στην επίτευξη ισότητας των φύλων και εξακολουθεί να αποτελεί απαράδεκτη μορφή διακρίσεων λόγω φύλου, και συνεπώς απαιτούνται επείγουσες προσπάθειες για τη μείωση του χάσματος όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης ανδρών και γυναικών·

1.  επισημαίνει ότι οι συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) καταδεικνύουν τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και την ανάγκη για ανοδική κοινωνική και οικονομική σύγκλιση· υποστηρίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να δίνουν προτεραιότητα σε μεταρρυθμίσεις που ελευθερώνουν το οικονομικό δυναμικό τους και ενισχύουν την οικονομική τους ανάκαμψη, δημιουργούν ποιοτικές θέσεις απασχόλησης και προωθούν την κοινωνική συνοχή· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι αναγκαίο να αυξηθούν σημαντικά οι δημόσιες και οι ιδιωτικές επενδύσεις, με την εφαρμογή κοινωνικά υπεύθυνων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που μειώνουν τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, και με την υιοθέτηση μιας προσέγγισης βασισμένης στη φορολογική και δημοσιονομική ευθύνη, με τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων περιθωρίων ευελιξίας, όπου είναι δυνατόν, προκειμένου να συνάδει με την οικονομική ανάπτυξη και την ποιοτική απασχόληση· θεωρεί ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία του σχεδιασμού και της εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων όπου είναι αναγκαίο, προκειμένου να βελτιώνεται η μη ικανοποιητική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων· επαναλαμβάνει ότι οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη μέλη της να επιτύχουν τους πέντε στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και επιμένει ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές δεν θα πρέπει να αποδυναμώσουν την προστασία των εργαζομένων και των ΜΜΕ·

2.  θεωρεί ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώκουν, οι διαδικασίες εξυγίανσης να συνοδεύονται από μέτρα που συμβάλλουν στη μείωση των ανισοτήτων, και τονίζει ότι η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να συμβάλλει στο να δίνονται λύσεις στις εμφανιζόμενες κοινωνικές προκλήσεις, εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη αποδοτικότητα της οικονομίας· επισημαίνει ότι οι κοινωνικές επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο πρέπει να αποτελούν βασική συμπληρωματική δράση, δεδομένου ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ένας από τους παράγοντες ανάπτυξης και κινητήρια δύναμη ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης· ζητεί, οι μείζονες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που προωθούνται από τις ΣΑΧ να συνοδεύονται από μελέτη κοινωνικών επιπτώσεων όσον αφορά τον αντίκτυπό τους βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων και των επιπτώσεων στην απασχόληση, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη·

3.  υπογραμμίζει ότι η ανεργία, και ιδίως η ανεργία των νέων, παραμένει καθοριστικό πρόβλημα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, και ότι σύμφωνα με την Επιτροπή η ανεργία εξακολουθεί μεν να μειώνεται σταδιακά αλλά παραμένει πάνω από το επίπεδο του 2008, με 21,2 εκατομμύρια ανέργους τον Απρίλιο του 2016 και τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών· επισημαίνει την ανάγκη για ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση της δημιουργηθείσας ανεργίας, προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση των ποσοστών απασχόλησης μόνο με επισφαλείς θέσεις εργασίας ή με μείωση του εργατικού δυναμικού· επισημαίνει ότι τα συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ορισμένων κρατών μελών, μολονότι έχουν καλά αποτελέσματα όσον αφορά την απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων, δεν είναι διεθνούς επιπέδου και παρουσιάζουν διαρκώς αυξανόμενες ελλείψεις δεξιοτήτων, πράγμα που επιτείνει το γεγονός ότι το 39% των εταιρειών εξακολουθούν να δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό με τις απαιτούμενες δεξιότητες· επιμένει ότι οι ΣΑΧ θα πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στην υπέρβαση των διαρθρωτικών ανισορροπιών στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της μακροχρόνιας ανεργίας και της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, και υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω επένδυση στην ανάπτυξη των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να παρέχονται στην κοινωνία τα μέσα και οι ικανότητες για να αναπροσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας·

4.  επισημαίνει τη σημασία των ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά εκτιμά ότι θα πρέπει επίσης να προωθηθούν οι δημόσιες δαπάνες με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο· θεωρεί καθοριστικό να δοθεί στα κράτη μέλη μεγάλη ευχέρεια να επενδύουν στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και της εκπαίδευσης, και να τους παρέχεται ίση πρόσβαση εν προκειμένω, ξεκινώντας από την αύξηση των εθνικών περιθωρίων συγχρηματοδότησης για την υποστήριξη των κύριων ενωσιακών σχεδίων στους συγκεκριμένους τομείς· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εστιαστούν σε πηγές δαπανών που θα αυξάνουν την παραγωγική ικανότητα στο μέλλον και θα έχουν ισχυρή θετική επίδραση στο σύνολο της οικονομίας, ιδίως μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ακαδημαϊκής, επαγγελματικής και τεχνικής), της Ε&Α και των υποδομών (μεταφορές, ενέργεια και επικοινωνίες)·

5.  επισημαίνει ότι μεταξύ 2008 και 2014 ο αριθμός των ανθρώπων στην ΕΕ που κινδυνεύει με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό αυξήθηκε σε 4,2 εκατομμύρια, ξεπερνώντας, συνολικά, τα 22 εκατομμύρια (22,3%)· επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει δηλώσει πως «τα περισσότερα κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις οξείες κοινωνικές συνέπειες της κρίσης»· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των αυξανόμενων ανισοτήτων, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις οικονομικές και κοινωνικές ανομοιομορφίες μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κοινωνιών· θεωρεί ότι η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού θα πρέπει να αποτελεί μία από τις προτεραιότητες στις ΣΑΧ, δεδομένου ότι είναι θεμελιώδες για την επίτευξη μακρόπνοης οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικά βιώσιμου ρυθμού εφαρμογής·

6.  υπενθυμίζει ότι, όπως έχει δηλώσει το Κοινοβούλιο, οι κοινωνικά υπεύθυνες μεταρρυθμίσεις πρέπει να βασίζονται στην αλληλεγγύη, στην ένταξη, στην κοινωνική δικαιοσύνη και στη δίκαιη κατανομή του πλούτου, μοντέλο που διασφαλίζει την ισότητα και την κοινωνική προστασία, προστατεύει τις ευάλωτες ομάδες και βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης όλων των πολιτών·

7.  ζητεί την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς, ως το ισχυρότερο μέσο για την ανάπτυξη της οικονομίας και την καταπολέμηση της ανεργίας στην ΕΕ, με παράλληλους ελέγχους όσον αφορά την επιβολή του νόμου και τον σεβασμό των κανόνων·

8.  υπενθυμίζει ότι το πιο μακροπρόθεσμο όραμα που εκτίθεται στην στρατηγική «Ευρώπη 2020» αποτελεί θετικό πρώτο βήμα, πιστεύει ωστόσο ότι αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα και τις ανάγκες των διαφόρων κρατών μελών, αφήνοντας στα κράτη μέλη επαρκή πολιτικά περιθώρια για να βρουν τον δικό τους, προσαρμοσμένο στις συγκυρίες, δρόμο για τη μεταρρύθμιση, σε στενή διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» παραμένει κεντρικός άξονας των στόχων τους·

9.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ζητήσει(3) να αξιοποιούνται οι ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, για την καλύτερη ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

10.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη μη ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προσθέσουν στη στρατηγική έναν πυλώνα για την ισότητα και έναν γενικό στόχο για ισότητα των φύλων·

11.  πιστεύει ότι η οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να εγγυάται θετικό κοινωνικό αντίκτυπο· χαιρετίζει την καθιέρωση των τριών νέων πρωταρχικών δεικτών απασχόλησης στον μακροοικονομικό πίνακα επιδόσεων· επαναλαμβάνει το αίτημά του, οι δείκτες αυτοί να έχουν ίση βαρύτητα με τους υπάρχοντες οικονομικούς δείκτες, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη αντιμετώπιση των εσωτερικών ανισορροπιών και να καταστούν αποτελεσματικότερες οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να αποφευχθεί η επιλεκτική εφαρμογή, να είναι δυνατόν οι δείκτες αυτοί να προκαλούν τη διεξαγωγή αναλύσεων σε βάθος, και να κατανοείται καλύτερα η σχέση αιτίου αιτιατού μεταξύ πολιτικής και δράσης· προτείνει την καθιέρωση διαδικασίας κοινωνικών ανισορροπιών στην κατάρτιση των ΣΑΧ, προκειμένου να αποτρέπεται ο ανταγωνισμός προς τα κάτω σε επίπεδο κοινωνικών προτύπων, με βάση την ουσιαστική χρήση των κοινωνικών δεικτών και των δεικτών απασχόλησης στη μακροοικονομική εποπτεία· θεωρεί ότι η ισοτιμία των δεικτών απασχόλησης με τους οικονομικούς δείκτες θα πρέπει να συνοδεύεται από αναβάθμιση του ρόλου του συμβουλίου EPSCO στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

12.  θεωρεί ότι η καθιέρωση των τριών δεικτών απασχόλησης δείχνει πως η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, ωστόσο απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες, κυρίως μέσω της καθιέρωσης κοινωνικών δεικτών·

13.  αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή έχει αρχίσει τις εργασίες για την καθιέρωση ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά υπενθυμίζει την ανάγκη να αποφέρει καρπούς η διαδικασία διαβούλευσης και να ξεκινήσουν νέες, ουσιαστικές ενέργειες για τη διαμόρφωση μιας βαθύτερης και δικαιότερης ΕΕ, όπως επίσης να αναληφθεί σημαντικότερος ρόλος στην άρση των ανισοτήτων· επισημαίνει εν προκειμένω την έκθεση των πέντε Προέδρων στην οποία ζητείται μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική συνοχή, αλλά παράλληλα αναγνωρίζεται ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι κάθε κοινή πολιτική θα πρέπει να προσαρμόζεται σε κάθε κράτος μέλος· θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή δράση θα πρέπει να αντιμετωπίζει επίσης τις ανισότητες και τις εισοδηματικές διαφορές στα κράτη μέλη, και πρέπει να μην περιορίζεται στην αντιμετώπιση της κατάστασης των πλέον ενδεών·

14.  αναγνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο εστιάζεται τώρα περισσότερο στην απασχόληση και τις κοινωνικές επιδόσεις· σεβόμενο τις αρμοδιότητες των κρατών μελών, ζητεί να αναληφθεί επείγουσα δράση προκειμένου να διασφαλιστούν αξιοπρεπής απασχόληση με βιώσιμους μισθούς, πρόσβαση σε επαρκές ελάχιστο εισόδημα και κοινωνική προστασία (παράγοντες που έχουν ήδη μειώσει το ποσοστό φτώχειας από 26,1% σε 17,2%) και ποιοτικές καθολικές δημόσιες υπηρεσίες, και τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης και της καθιέρωσης ενός πλήρους, βιώσιμου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει υποστήριξη στα κράτη μέλη και να μεριμνήσει για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να βελτιωθεί η διοικητική ικανότητα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δεδομένου ότι πρόκειται για βασική πρόκληση σε σχέση με την επανεκκίνηση των μακροπρόθεσμων επενδύσεων και τη διασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης·

15.  επισημαίνει ότι στις ΣΑΧ ανά χώρα του 2016(4) η κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων και υπηρεσιών όπως η υγειονομική περίθαλψη, η φροντίδα των παιδιών και η μακροχρόνια φροντίδα, θεωρείται ουσιαστικής σημασίας για την ισόρροπη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, και μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση του χάσματος μεταξύ των δύο φύλων·

16.  υπογραμμίζει ότι η παροχή και η διαχείριση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, την οποία η Ένωση συντονίζει αλλά δεν εναρμονίζει·

17.  καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη διάσταση της ισότητας των φύλων και την αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεών τους και στα προγράμματά τους για σταθερότητα και σύγκλιση, μέσω του καθορισμού ποιοτικών στόχων και μέτρων για την αντιμετώπιση των διαφορών που παραμένουν μεταξύ των δύο φύλων·

18.  αναγνωρίζει ότι ο καθορισμός των μισθών αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών που πρέπει να γίνεται σεβαστή σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας·

19.  αναγνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αναπτύχθηκε με στόχο να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μόχλευση επενδύσεων και στην προώθηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει ισχυρή δέσμευση για την προώθηση του ΕΤΣΕ και τη χρησιμοποίηση των πόρων που έχουν δεσμευτεί για αυτό στις περιοχές της Ευρώπης που πλήττονται σοβαρά από την ανεργία όπως επίσης σε εκείνες που παρουσιάζουν χαμηλό ή μηδενικό επίπεδο συμμετοχής· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να ελέγχει προσεκτικά τις επενδύσεις στο πλαίσιο του σχεδίου Juncker, προκειμένου να αξιολογεί τον πραγματικό αντίκτυπό τους στην οικονομία και την απασχόληση, και παράλληλα να αναλύει τα εμπόδια που συναντώνται, ιδίως σε σχέση με τις ΜΜΕ, δεδομένου ότι το σχέδιο δεν αποτελεί απλώς νέα πηγή χρηματοδότησης αλλά παρέχει επίσης τεχνική βοήθεια και συμβουλές· καλεί, παράλληλα, την Επιτροπή, να συνεχίσει τις προσπάθειες για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των συνθηκών χρηματοδότησης των επιχειρήσεων· ζητεί να αυξηθούν οι κοινωνικές και οι περιβαλλοντικές επενδύσεις και να υποστηριχτεί η συμμετοχή των κοινωνικών φορέων στη λειτουργία του ταμείου· τονίζει επίσης ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των κανόνων που διέπουν τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΤΣΕ· θεωρεί επίσης ότι, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο, τα σχέδια θα πρέπει να επικεντρώνονται στην ποιότητα και, επιπλέον, να δίνουν ώθηση στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και στην κοινωνική σύγκλιση προς τα επάνω· τονίζει και πάλι τη σημασία των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο και των λοιπών κοινωνικών επενδύσεων, και την ανάγκη για αποτελεσματική εφαρμογή της δέσμης των κοινωνικών επενδύσεων·

20.  υπογραμμίζει ότι ως τώρα το Σχέδιο Juncker (ΕΤΣΕ) δεν έχει αποφέρει τα προβλεπόμενα αποτελέσματα, δεδομένου ότι τα έργα που έχει χρηματοδοτήσει αφορούν αποκλειστικά μεγάλες υποδομές οι οποίες δεν δημιουργούν βιώσιμη και διαρκή απασχόληση· τονίζει επιπλέον ότι χρειάζονται μέτρα και επενδύσεις για την υπάρχουσα παρωχημένη υποδομή η οποία θα πρέπει να καταστεί ασφαλείς και να εκσυγχρονιστεί·

21.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός η Επιτροπή έχει παραβλέψει την κοινωνική οικονομία στη δέσμη αξιολογήσεων/συστάσεών της· επισημαίνει ότι ο συγκεκριμένος τομέας περιλαμβάνει δύο εκατομμύρια επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 14 εκατομμύρια ανθρώπους, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων για το 2020· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη μεγαλύτερη αναγνώριση και προβολή των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας· θεωρεί ότι αυτή η έλλειψη αναγνώρισης καθιστά δυσκολότερη την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση ευρωπαϊκού καθεστώτος για τους συνεταιρισμούς, τις ενώσεις, τα ιδρύματα και τα ταμεία αλληλασφάλισης·

22.  καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα δημοσιονομικά τους περιθώρια για να αυξήσουν τις δημόσιες επενδύσεις σε τομείς που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως η υποδομή, η εκπαίδευση και η έρευνα·

23.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει διάφορα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την αύξηση της παραγωγικότητας, την προώθηση της δημιουργίας απασχόλησης, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος· υπενθυμίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν προώθησαν την ευελιξία εις βάρος της ασφάλειας, και επιμένει, συνεπώς, στην ανάγκη για επανεξισορρόπηση της γενικής προσέγγισης προκειμένου να εφαρμοστούν νέες, κοινωνικά υπεύθυνες μεταρρυθμίσεις επικεντρωμένες στην ευημερία των πολιτών και στη συμβατότητα της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης με τα κοινωνικά πρότυπα της ΕΕ· θεωρεί, ωστόσο, ότι απαιτείται να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος, ιδίως στις περιπτώσεις αναποτελεσματικότητας και ειδικότερα από τα κράτη μέλη με μεγάλα πλεονάσματα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, κυρίως μέσω της εφαρμογής μέτρων για τη διοχέτευση του πλεονάσματος αποταμιεύσεων στην εγχώρια οικονομία ώστε να ενισχυθούν οι εγχώριες επενδύσεις· υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να δοθεί ώθηση στην ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη και στην κοινωνική σύγκλιση προς τα επάνω, εκκρεμούν ακόμα πολλές μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως η δημοσιονομική πολιτική, η ενέργεια και η βιομηχανική πολιτική, και μεταρρυθμίσεις σε σχέση με τα συστήματα συνταξιοδότησης και υγειονομικής περίθαλψης, τις δημόσιες δαπάνες και στις κοινωνικές επενδύσεις, καθώς και τη μετατόπιση της φορολογίας από την εργασία κατά τρόπο ώστε να προωθηθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας και να δοθούν κίνητρα για επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη απασχόλησης·

24.  λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η ανεργία των νέων έχει μειωθεί, αλλά επισημαίνει πως εξακολουθεί να βρίσκεται σε απίστευτα υψηλά επίπεδα, με πάνω από τέσσερα εκατομμύρια άνεργους νέους κάτω των 25 ετών στην ΕΕ, εκ των οποίων 2,885 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ· εκφράζει την αποδοκιμασία του διότι, τρία χρόνια μετά την έναρξη της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, τα αποτελέσματα της εφαρμογής του σχεδίου «Εγγυήσεις για τη νεολαία» είναι τόσο ανομοιόμορφα και ενίοτε ανεπαρκή· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τον Οκτώβριο διεξοδική ανάλυση της εφαρμογής του, που μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για τη συνέχιση του προγράμματος·

25.  υπενθυμίζει ότι σε πολλά κράτη μέλη τα επιδόματα ανεργίας μειώνονται κάθε χρόνο, μεταξύ άλλων λόγω της μακροχρόνιας ανεργίας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού· ζητεί να εξασφαλιστούν επιδόματα ανεργίας επαρκή για να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν με αξιοπρέπεια, και να αναληφθούν ενέργειες για την ομαλή ένταξη αυτών των ανθρώπων στην αγορά εργασίας·

26.  υπενθυμίζει τη σημασία του συστηματικού ελέγχου της διαφάνειας στη γενική κυβέρνηση ως βασικού κριτηρίου για τη βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη και ως παράγοντα προώθησης ενός ενάρετου κύκλου ανάπτυξης και επενδύσεων·

27.  πιστεύει ακράδαντα ότι ένα κανονιστικό περιβάλλον ευνοϊκότερο για τις επιχειρήσεις και την απασχόληση θα ενθαρρύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

28.  τονίζει ότι οι ανισορροπίες των συνταξιοδοτικών συστημάτων είναι κατά βάση αποτέλεσμα της ανεργίας, της μείωσης των μισθών και της επισφαλούς απασχόλησης· ζητεί, συνεπώς, μεταρρυθμίσεις που να εγγυώνται επαρκή χρηματοδότηση για έναν ισχυρό πρώτο πυλώνα συντάξεων ο οποίος θα εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συντάξεις, τουλάχιστον πάνω από το όριο της φτώχειας·

29.  υπενθυμίζει για άλλη μία φορά ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων έχει θεμελιώδη σημασία για την ενίσχυση της σύγκλισης μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών·

30.  επισημαίνει τον αυξανόμενο αριθμό συστάσεων (προς πέντε κράτη μέλη) σχετικά με τα καθεστώτα ελάχιστου εισοδήματος· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι ευρείες εισοδηματικές ανισότητες δεν είναι επιζήμιες μόνο για την κοινωνική συνοχή αλλά και για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη (όπως δήλωσαν πρόσφατα τόσο το ΔΝΤ όσο και ο ΟΟΣΑ), καλεί την Επιτροπή να τηρήσει την υπόσχεση που έδωσε ο Πρόεδρος Juncker κατά τον εναρκτήριο λόγο του, ότι θα υπάρξει μέριμνα για την εξασφάλιση επαρκούς εισοδήματος σε όλους τους Ευρωπαίους μέσω ενός ευρωπαϊκού πλαισίου ελάχιστου εισοδήματος το οποίο θα καλύπτει το βασικό κόστος διαβίωσης, με σεβασμό προς τις εθνικές πρακτικές και την αρχή της επικουρικότητας·

31.  εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση των εισοδηματικών ανισοτήτων, που οφείλεται εν μέρει στις αναποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της απασχόλησης, προκειμένου να μειωθεί ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας, σε συνδυασμό με μέτρα για την αύξηση του κατώτατου μισθού σε αξιοπρεπές επίπεδο και την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της θέσης των εργαζομένων στο πλαίσιο των συστημάτων καθορισμού των μισθών, προκειμένου να μειωθεί η ψαλίδα των μισθών· προειδοποιεί ότι τις τελευταίες δεκαετίες τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων έχουν λάβει μεγαλύτερο μερίδιο του οικονομικού οφέλους, ενώ οι μισθοί των εργαζομένων παρέμειναν στάσιμοι ή μειώθηκαν· θεωρεί ότι αυτή η υπερβολική διαφορά στις αποδοχές αυξάνει τις ανισότητες και ζημιώνει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών·

32.  εκφράζει την ανησυχία του διότι η μακροχρόνια ανεργία εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, που φθάνουν τα 10,5 εκατομμύρια ανθρώπους στην ΕΕ, και υπενθυμίζει ότι η ένταξή των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας έχει καθοριστική σημασία τόσο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των συστημάτων κοινωνικής προστασίας όσο και για την αυτοπεποίθηση των ανθρώπων αυτών· εκφράζει, συνεπώς, την αποδοκιμασία του για την αδράνεια των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου για την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή, να υποστηρίξει τις προσπάθειες για τη δημιουργία ευκαιριών διά βίου μάθησης χωρίς αποκλεισμούς για τους εργαζομένους και τους αιτούντες εργασία όλων των ηλικιών και να λάβει μέτρα το ταχύτερο δυνατό για τη βελτίωση της πρόσβασης σε ενωσιακή χρηματοδότηση και την κινητοποίηση συμπληρωματικών πόρων όπου είναι δυνατόν·

33.  θεωρεί ότι η κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων και υπηρεσιών όπως η υγειονομική περίθαλψη, η φροντίδα των παιδιών και η μακροχρόνια φροντίδα, παραμένει ουσιαστική για μια ισόρροπη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, για την προώθηση της επιμήκυνσης του εργασιακού βίου, για τη δημιουργία απασχόλησης και για τη μείωση των ανισοτήτων· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν πολιτικές που εγγυώνται την επάρκεια, την καταλληλότητα, την αποδοτικότητα και την ποιότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας σε όλο τον κύκλο ζωής του ανθρώπου, εξασφαλίζοντας αξιοπρεπή διαβίωση, καταπολεμώντας τις ανισότητες και προωθώντας την ένταξη με σκοπό την εξάλειψη της φτώχειας, ιδίως για όσους είναι αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας και για τις ομάδες που βρίσκονται σε επισφαλέστερη θέση·

34.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη, στη δέσμη συστάσεων που εξέδωσε, το αίτημα του Κοινοβουλίου για ενίσχυση της εφαρμογής του άρθρου 349 ΣΛΕΕ, ιδίως μέσω της θέσπισης συγκεκριμένων μέτρων, με σκοπό την ενίσχυση της ολοκλήρωσης των εξόχως απόκεντρων περιοχών στην ΕΕ· επισημαίνει ότι αυτές οι περιοχές έχουν ειδικά χαρακτηριστικά και περιορισμούς, και ποσοστά ανεργίας πάνω από 30%· τονίζει την ανάγκη να εφαρμοστούν διαφοροποιημένα μέτρα και προγράμματα για τη μείωση των ασυμμετριών στις περιοχές αυτές, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η κοινωνική συνοχή στην ΕΕ· καλεί επίσης την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές που αντιμετωπίζουν πολυάριθμες οικονομικές, περιβαλλοντικές, δημογραφικές και κοινωνικές προκλήσεις· θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί επίσης προτεραιότητα στις οικονομίες και τις περιφέρειες που εξακολουθούν να πλήττονται από μακροχρόνια ανεργία και ανεργία των νέων, και όπου ο ρυθμός ανάπτυξης παραμένει αργός με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης και τη μείωση της ανταγωνιστικότητας· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδικά επενδυτικά προγράμματα για τις υποπεριφέρειές τους στις οποίες τα ποσοστά ανεργίας υπερβαίνουν το 30%· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να βοηθήσει αυτά τα κράτη μέλη στον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΠΔΠ, όπως έχει συμφωνηθεί, των συγκεκριμένων επενδυτικών προγραμμάτων·

35.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν ισχυρότερη δέσμευση για την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων μέσω εφαρμογής της πολιτικής συνοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 174 ΣΛΕΕ, ιδίως στις περιοχές με σοβαρά και μόνιμα φυσικά και δημογραφικά μειονεκτήματα· θεωρεί ότι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στα δημογραφικά προβλήματα και να εξεταστούν κι άλλες πτυχές πέραν των επιπτώσεων της γήρανσης στους εθνικούς προϋπολογισμούς· θεωρεί ότι τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να ενσωματωθούν στις ΣΑΧ, σε ένδειξη ευαισθησίας όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· υπενθυμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της εδαφικής συνοχής μέσω στρατηγικών επενδύσεων σε περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρά δημογραφικά προβλήματα, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση του βιομηχανικού ιστού και της εδαφικής συνοχής και, σε τελευταία ανάλυση, τη διατήρηση των επιπέδων πληθυσμού·

36.  πιστεύει ότι η ελάττωση του διοικητικού φόρτου και του κόστους συμμόρφωσης που βαρύνει τις επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, και η κατάργηση της περιττής νομοθεσίας με παράλληλη εξασφάλιση υψηλών προτύπων προστασίας των καταναλωτών, των εργαζομένων, της υγείας και του περιβάλλοντος αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης·

37.  επισημαίνει ότι οι προκλήσεις που έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στην ΕΕ από το 2015, όπως η ανάγκη για στέγαση προσφύγων, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η ενίσχυση της ασφάλειας, η συνεχιζόμενη οικονομική και κοινωνική κρίση, η κρίση στον γεωργικό τομέα και η κρίση ταυτότητας της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτούν σοβαρές προσπάθειες προσαρμογής και προσεκτική εξέταση σε σχέση με την επιβολή κυρώσεων στα κράτη μέλη με υπερβολικά ελλείμματα· τονίζει ότι έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες για την προσαρμογή στη νέα αυτή πραγματικότητα· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να εφαρμόζει η Επιτροπή με συνέπεια και συνοχή τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν το ενδεχόμενο να μην επιφέρουν περικοπές στο ΕΚΤ ως κυρώσεις κατά κρατών μελών το 2016, δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης και λαμβανομένου υπόψη ότι τούτο συνεπάγεται τη διακοπή της εκτέλεση του ταμείου αυτού στις χώρες που υφίστανται τις κυρώσεις τη στιγμή ακριβώς που το έχουν περισσότερο ανάγκη·

38.  τονίζει ότι τα επίπεδα των ελλειμμάτων των κρατών μελών ενδέχεται να αυξηθούν λόγω της ανάγκης των κρατών μελών να συγχρηματοδοτήσουν σχέδια χρηματοδοτούμενα από τα ΕΔΕΤ· επισημαίνει, σε σχέση με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, ότι πολλές μειονεκτούσες περιφέρειες έχουν μικρότερες δυνατότητες να επωφεληθούν από τα ΕΔΕΤ· ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει τις αιτήσεις συγχρηματοδότησης σε περιοχές με απελπιστικά επίπεδα χρέους ή ελλείμματος·

39.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η θέση του Κοινοβουλίου, μετά την έγκρισή της στην Ολομέλεια, θα έχει ελάχιστες δυνατότητες να επηρεάσει τις συζητούμενες ΣAX· ζητεί την ενίσχυση της δημοκρατικής διάστασης της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο· ζητεί μια ημερήσια διάταξη με ενισχυμένη θέση του Κοινοβουλίου, η οποία να λαμβάνεται υπόψη πριν λάβει απόφαση το Συμβούλιο·

40.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο σε εθνικό και σε ενωσιακό επίπεδο παραμένει ανεπαρκής, είναι υπερβολικά χαμηλής ποιότητας και παρακολουθείται ελλιπώς· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διατυπώσουν ισχυρές συστάσεις ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε έναν ποιοτικό, διαρθρωμένο διάλογο, επί ίσοις όροις με τους κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου να διασφαλιστούν η προβολή, ο ενστερνισμός και η λογοδοσία προς τους πολίτες, παράγοντες σημαντικοί για τη συμμετοχή τους στις δημοκρατικές διαδικασίες και την κατανόηση του ρόλου της διαδικασίας του Εξαμήνου από την κοινωνία·

41.  υπενθυμίζει τα εμπόδια και τους φραγμούς, υλικής και ψηφιακής μορφής, που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σήμερα τα άτομα με αναπηρίες, ελπίζει ότι η νομοθετική πράξη για τις αναπηρίες την οποία δρομολόγησε η Επιτροπή θα υλοποιηθεί σύντομα και θα επικεντρωθεί αποτελεσματικά σε συγκεκριμένα μέτρα για την προαγωγή της ένταξης και της πρόσβασης·

42.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εισακουστούν οι απόψεις των κοινωνικών και δημοκρατικών εκπροσώπων, που τα τελευταία χρόνια τάσσονται στην πλειονότητά τους υπέρ της αναθεώρησης της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με γνώμονα κυρίως τις επενδύσεις, την ποιότητα των κοινωνικών δαπανών, καθώς και τη λήψη έκτακτων μέτρων για την απασχόληση και την κατάρτιση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.9.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

12

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Tim Aker, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Anne Sander, Jutta Steinruck, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Λάμπρος Φουντούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Rosa D’Amato, Rosa Estaràs Ferragut, Tania González Peñas, Sergio Gutiérrez Prieto, Eduard Kukan, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer

(1)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Απασχόληση και κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη, καλοκαίρι 2016, τριμηνιαία επισκόπηση» (Ιούνιος 2016)

(2)

COM(2016)0095 τελικό/2

(3)

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ισότητα των φύλων 337/16

(4)

COM(2016)321 τελικό


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (27.9.2016)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016

(2016/2101(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Catherine Stihler

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει η εύρυθμη λειτουργία, η ανταγωνιστικότητα και η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση· υποστηρίζει τη συμπερίληψη συστάσεων ανά χώρα (ΣΑΧ) οι οποίες υπερβαίνουν τους δημοσιονομικούς και μακροοικονομικούς στόχους και επιτρέπουν έναν πιο ισορροπημένο συνδυασμό πολιτικών, με δυνατότητες για δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης που ευνοεί τη σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη, την περιβαλλοντική πρόοδο, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα, στοιχεία χωρίς τα οποία δεν μπορεί να υπάρξει ισόρροπη ανάκαμψη· εκφράζει την ικανοποίησή του για αυτή την αλλαγή θέσης καθώς και για την ορθολογική διάρθρωση των ΣΑΧ· τονίζει ότι ο κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια για την ενίσχυση της διαρθρωτικής οικονομικής ανάπτυξης· ζητεί να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής·

2.  εκφράζει την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι πολλές από τις ΣΑΧ υποστηρίζουν την εύρυθμη λειτουργία και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών χρηματοδότησης και επενδύσεων που στηρίζουν τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, και συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τις δημόσιες συμβάσεις και την αμοιβαία αναγνώριση, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβαίας αναγνώρισης των προσόντων· τονίζει ότι η επιβολή του νόμου αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο προκειμένου να γίνει αισθητός ο αντίκτυπος από τους εν λόγω τομείς πολιτικής· θεωρεί ζωτικής σημασίας, εν προκειμένω, η Επιτροπή να δώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσοχή, όσον αφορά τις ΣΑΧ, στην εισαγωγή μακροπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων με σημαντικό αντίκτυπο, ιδιαίτερα σε σχέση με τις κοινωνικές επενδύσεις, την απασχόληση και την κατάρτιση·

3.  δηλώνει ότι η ενιαία αγορά αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ, και τονίζει ότι μια ενιαία αγορά χωρίς αποκλεισμούς, με ενισχυμένη διακυβέρνηση που ευνοεί τη βελτίωση της νομοθεσίας και τον ανταγωνισμό, αποτελεί μέσο κρίσιμης σημασίας για την ενίσχυση της ανάπτυξης, της συνοχής, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας και για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών· καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη μέλη, και επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί επισήμως ο πυλώνας της ενιαίας αγοράς στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, ώστε να καταστεί δυνατή η συνεχής παρακολούθηση των δεικτών της ενιαίας αγοράς, γεγονός που θα καταστήσει δυνατή τη συστηματική επακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών όσον αφορά τις ΣΑΧ·

4.  σημειώνει ότι τα κράτη μέλη διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη χρηστή διακυβέρνηση και την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, και ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να ασκούν από κοινού την προορατική κυριότητα και τη διαχείρισή της, καλλιεργώντας μια νέα πολιτική ώθηση μέσω ενοποιημένων εκθέσεων σχετικά με την κατάσταση της ενιαίας αγοράς και την επίσημη ένταξή της ως πυλώνα διακυβέρνησης στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

5.  αναγνωρίζει τη νέα δομή των ΣΑΧ κατά το 2016, η οποία καθιστά δυνατή την πιο αποτελεσματική στόχευση σε βασικές προκλήσεις που έχουν εντοπιστεί· τονίζει, ωστόσο, ότι δεν θα πρέπει να παραβλέπεται η πρόοδος των κρατών μελών όσον αφορά το σύνολο των ΣΑΧ, και θα πρέπει να αναλύονται διεξοδικά οι υφιστάμενες δυσκολίες εφαρμογής·

6.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι τρέχουσες και μελλοντικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την ενιαία αγορά συνάδουν με τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως όσες αφορούν τις στρατηγικές για την ενιαία αγορά και την ψηφιακή ενιαία αγορά, την εσωτερική αγορά ενέργειας, την Ένωση Κεφαλαιαγορών και τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν πλήρως για την υλοποίηση των στρατηγικών για την ψηφιακή ενιαία αγορά και την ενιαία αγορά, και να υποστηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργατικής οικονομίας·

7.  καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη μελλοντικές πολιτικές, όπως αυτές που αφορούν την Ένωση Κεφαλαιαγορών και την ψηφιακή ενιαία αγορά, καθώς και την κατάσταση που επικρατεί στην κάθε χώρα, κατά την κατάρτιση των ΣΑΧ, με σκοπό την εκ των προτέρων προετοιμασία των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, τη διασφάλιση της ομαλής εφαρμογής αυτών των πολιτικών·

8.  υπογραμμίζει τη σημασία μιας διαφανούς διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς η οποία θα οδηγεί σε κατάλληλες και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· τονίζει τη σημασία του συνεχούς διαλόγου με όλους τους ενδιαφερομένους φορείς προκειμένου να ενισχυθεί η διαδικασία του Εξαμήνου·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να προωθήσουν ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον με την περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της διοικητικής αποδοτικότητας και της ποιότητας της νομοθεσίας, καθώς και με επενδύσεις και καινοτομία, ενεργειακή απόδοση, έρευνα και ανάπτυξη και ψηφιοποίηση, με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως μέσω των πολύ μικρών επιχειρήσεων, του ηλεκτρονικού εμπορίου, των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ·

10.  επικροτεί την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να εξετάσει την έλλειψη φορολογικού συντονισμού εντός της ΕΕ, ιδιαίτερα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ εξαιτίας του σύνθετου χαρακτήρα των διαφορετικών μεταξύ τους εθνικών κανονισμών περί ΦΠΑ· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε εκτίμηση της σκοπιμότητας του περαιτέρω συντονισμού και, ειδικότερα, να αξιολογήσει κατά πόσο είναι δυνατή η εφαρμογή μιας απλοποιημένης προσέγγισης για τον ΦΠΑ στο πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

11.  καταδικάζει το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται, ή έχουν δημιουργηθεί, φραγμοί που εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία και ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς· εφιστά την προσοχή ιδίως στο γεγονός ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες δεν έχει μεταφερθεί πλήρως στο εθνικό δίκαιο από πολλά κράτη μέλη και, αντίστοιχα, εφαρμόζεται μερικώς, και καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίζει με αποτελεσματικότερο τρόπο την εφαρμογή διατάξεων που εγκρίνονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ· υπενθυμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να χρησιμοποιεί, αν είναι απαραίτητο, διαδικασίες επί παραβάσει προκειμένου να εξασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας στους τομείς των αγαθών, των υπηρεσιών και της ψηφιακής τεχνολογίας·

12.  επισημαίνει, μεταξύ των υφιστάμενων φραγμών, τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρίες να απολαμβάνουν πλήρως τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς· ελπίζει ότι η νομοθετική πράξη για τις αναπηρίες την οποία δρομολόγησε η Επιτροπή θα μπορέσει να εφαρμοστεί άμεσα και θα επικεντρωθεί αποτελεσματικά σε συγκεκριμένα μέτρα για την προαγωγή της ένταξης και της πρόσβασης·

13.  επισημαίνει ότι το σύστημα σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στηρίζεται στις αρχές της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των νομικών συστημάτων και της αμοιβαίας επαλήθευσης της ποιότητας των επαγγελματικών προσόντων· σημειώνει ότι απαιτείται περαιτέρω δράση για την καλύτερη εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων· τονίζει ότι η ορθή επιβολή και η βελτίωση της νομοθεσίας έχουν ουσιώδη χαρακτήρα, λαμβανομένου υπόψη του κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς που δημιουργεί φραγμούς στις οικονομικές δραστηριότητες και στην επιλογή των καταναλωτών, και θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και να ισχύουν για την υφιστάμενη και τη μελλοντική νομοθεσία· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαδικασία χαρτογράφησης των ρυθμιζόμενων προσόντων και επαγγελμάτων, η οποία θα οδηγήσει στην κατάρτιση μιας διαδραστικής δημόσιας βάσης δεδομένων που μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση των εθνικών σχεδίων δράσης των κρατών μελών·

14.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στο πλαίσιο των ΣΑΧ εξακολουθούν να επισημαίνονται αδυναμίες στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, όπως είναι η έλλειψη ανταγωνισμού και διαφάνειας, με 21 κράτη μέλη να μην έχουν μεταφέρει πλήρως τη σχετική νομοθετική δέσμη στο εθνικό τους δίκαιο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται στρεβλώσεις στην αγορά· καλεί την Επιτροπή να δράσει άμεσα προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη τηρούν τις νομικές τους υποχρεώσεις, δρομολογώντας τις απαραίτητες διαδικασίες επί παραβάσει· καλεί την Επιτροπή να ελέγχει συστηματικά, με αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο, ότι οι διοικητικές διαδικασίες δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση των επιχειρήσεων και δεν εμποδίζουν τις ΜΜΕ να συμμετέχουν σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων·

15.  στηρίζει τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να εκσυγχρονίσουν τις υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, ιδίως μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και ζητεί να υπάρξει καλύτερη διασυνοριακή συνεργασία, απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και διαλειτουργικότητα των δημόσιων διοικήσεων προς όφελος όλων των επιχειρήσεων και των πολιτών, και ταυτόχρονα καλεί την Επιτροπή, στις περιπτώσεις που η ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, να παρακολουθεί πιο αποτελεσματικά την κατάλληλη χρήση των πόρων·

16.  σημειώνει ότι ορισμένες ΣΑΧ επικεντρώνονται στις δεξιότητες και στις αγορές εργασίας· τονίζει ότι οι κατάλληλες δεξιότητες και οι επενδύσεις στην αρχική και δια βίου κατάρτιση αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την εξασφάλιση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της αύξησης της παραγωγής· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν, να εγκρίνουν και να ενισχύσουν επειγόντως ψηφιακά προγράμματα καθώς και προγράμματα δια βίου μάθησης· τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη τόσο οι σπουδαστές όσο και οι μαθητευόμενοι να έχουν τη δυνατότητα και να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε περιόδους μαθητείας ή πρακτικής άσκησης, ή εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της κατάρτισής τους·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις αγορές εργασίας στο πλαίσιο των εκθέσεων ανά χώρα, με την επισήμανση σοβαρών διαρθρωτικών προβλημάτων όπως η μακροχρόνια ανεργία και η ανεπαρκής εφαρμογή των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας· τονίζει το γεγονός ότι τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί, σε υπερβολικά υψηλό ποσοστό δεν έχουν αντιμετωπιστεί μέσω στοχευμένων συστάσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.9.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola Danti, Vicky Ford, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo, Ева Паунова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Collin-Langen, Roberta Metsola, Julia Reda, Marc Tarabella

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tim Aker, Franc Bogovič, Albert Deß, Sofia Ribeiro


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (13.9.2016)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016

(2016/2101 (INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Fernando Ruas

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2015 με τίτλο «Η προαγωγή της κοινωνικής οικονομίας ως βασικού μοχλού οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην Ευρώπη» (15071/15),

1.  αναγνωρίζει την μεγαλύτερη συνοχή του νέου ολοκληρωμένου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οποίο παρέχει περισσότερες ευκαιρίες συνεργασίας και επικοινωνίας με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες σε όλα τα επίπεδα, ενισχύοντας την εθνική ανάληψη ευθύνης και προτείνοντας λιγότερες συστάσεις, εστιάζοντας σε τρεις βασικές προτεραιότητες ως σταθεροποιητικά στοιχεία και, συγκεκριμένα, στήριξη των επενδύσεων, προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και διατήρηση υπεύθυνων δημόσιων οικονομικών, με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ευκαιριών κατάρτισης και εκπαίδευσης, την έρευνα και την καινοτομία· επισημαίνει ότι η τόνωση της κοινωνικής οικονομίας μέσω σχεδίων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και τις κοινωνικές επιχειρήσεις μπορεί να φέρει απασχόληση και ευημερία στις περιφέρειες· είναι της άποψης ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαία η ενίσχυση της συμμετοχής των περιφερειακών και τοπικών αρχών και προτείνει την θέσπιση ενός κώδικα δεοντολογίας για τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, παρόμοιου με αυτόν που αφορά την εταιρική σχέση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής·

2.  επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας, ιδίως όσον αφορά την ανεργία των νέων και τη μακροχρόνια ανεργία· επισημαίνει ότι η ικανότητα στήριξης των αγορών εργασίας εξακολουθεί να είναι περιορισμένη σε πολλά κράτη μέλη και ότι τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής παραμένουν ενίοτε η κύρια πηγή επένδυσης στην οικονομική μεγέθυνση, την ανάπτυξη, την απασχόληση και την εκπαίδευση· υπογραμμίζει εν προκειμένω τις ευκαιρίες που υφίστανται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για διερεύνηση των εργαλείων και των μηχανισμών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ευελιξία που επιτρέπεται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε στρατηγικούς τομείς των επενδύσεων για οικονομική μεγέθυνση και βιώσιμη απασχόληση· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να συνδράμει τα κράτη μέλη για την πλήρη αξιοποίηση των δημοσιονομικών περιθωρίων για τη στήριξη παραγωγικών επενδύσεων και υπενθυμίζει το γεγονός ότι τα οφέλη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων γίνονται εμφανή μακροπρόθεσμα· πιστεύει επίσης ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο συμμετοχής των δικαιούχων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων κατά την περίοδο 2014-2020 (ΕΔΕΤ) κατά την εκτίμηση του τρέχοντος Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

3.  δίνει έμφαση στον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας στη δημιουργία μιας άκρως ανταγωνιστικής και δικαιότερης περιφερειακής ανάπτυξης, μέσω των ποικίλων επιχειρηματικών μοντέλων τους με κοινωνικούς και οικολογικούς στόχους· τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η προβολή των υφιστάμενων εταιρικών σχέσεων μεταξύ περιφερειακών και τοπικών αρχών και οργανισμών κοινωνικής οικονομίας στα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της βιώσιμης ανάπτυξης·

4.  εκφράζει την ανησυχία του για τη σωρευτική έλλειψη επενδύσεων, η οποία επηρεάζει τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, και εκφράζει τη λύπη του, σε αυτό το πλαίσιο, για την καθυστερημένη έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού· τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της ταχείας και συνεπούς εφαρμογής τους σε συντονισμό με άλλα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα και πρωτοβουλίες· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπον ώστε να λειτουργεί συμπληρωματικά και επιπρόσθετα προς τα ΕΔΕΤ, ούτως ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των επενδύσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και να εξασφαλιστεί μια πιο δίκαιη γεωγραφική ισορροπία· γενικότερα, επαναλαμβάνει ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η δημιουργία συνεργειών και συμπληρωματικότητας μεταξύ των διαφόρων ταμείων, προγραμμάτων, πρωτοβουλιών της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020») και εθνικών επενδύσεων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο πλήρης αντίκτυπος των προβλεπόμενων επενδύσεων, να μειωθούν οι εδαφικές ανισότητες και να επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη ενίσχυσης της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και βελτίωσης της συνολικής ποιότητας της δημόσιας διοίκησης, τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κάθετο επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διοικητική ικανότητα, καθώς και στην ενίσχυση των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις, στη διαφάνεια, στη λογοδοσία και στην καταπολέμηση της διαφθοράς·

5.  αναγνωρίζει τη σημασία της συνεκτικότητας μεταξύ των μέσων της πολιτικής συνοχής και του ευρύτερου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, με σκοπό την υποστήριξη των προσπαθειών ανάκαμψης που απαιτούνται για να επιτευχθεί συμμόρφωση με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η νομιμότητα της πολιτικής συνοχής προκύπτει από τις Συνθήκες, και ότι η πολιτική αυτή αποτελεί την έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης έχοντας ως κύριους στόχους της την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ, μέσω της μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών, της χρηματοδότησης των επενδύσεων που σχετίζονται με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, καθώς και φέρνοντας την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες της· φρονεί, ως εκ τούτου, ότι τα μέτρα που συνδέουν την αποτελεσματικότητα των ΕΔΕT με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση θα πρέπει να εφαρμόζονται με σύνεση και με ισορροπημένο τρόπο, αλλά μόνον ως έσχατη λύση, να αναφέρονται δε τα αποτελέσματά τους· υπενθυμίζει, εξάλλου, ότι η εφαρμογή των μέτρων αυτών θα πρέπει πάντα να είναι αιτιολογημένη, διαφανής και να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη κοινωνικοοικονομική κατάσταση του οικείου κράτους μέλους, προκειμένου να αποφεύγεται ο περιορισμός των περιφερειακών και τοπικών επενδύσεων, οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες για τις οικονομίες των κρατών μελών και ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), εφόσον αυτές οι επενδύσεις συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας, ειδικά σε καιρούς ισχυρής πίεσης στις δημόσιες δαπάνες·

6.  όσον αφορά στις περιπτώσεις των δύο κρατών μελών που αποτέλεσαν αντικείμενο των αποφάσεων του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2016, οι οποίες δρομολόγησαν την επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος βάσει του άρθρο 126 παράγραφος 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), υπογραμμίζει την πρόταση της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2016 και την επακόλουθη απόφαση του Συμβουλίου της 8ης Αυγούστου για την διαγραφή των προστίμων που θα μπορούσαν να είχαν επιβληθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις αιτιολογημένες αιτήσεις των κρατών μελών, το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες αμφοτέρων των χωρών και τη δέσμευσή τους να συμμορφώνονται με τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι στην πρόταση για την αναστολή μέρους των αναλήψεων υποχρεώσεων του 2017 για τα ΕΔΕΤ στο πλαίσιο των μέτρων που συνδέουν την αποτελεσματικότητά τους με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η γνώμη του Κοινοβουλίου, η οποία θα διατυπωθεί κατά τον διαρθρωμένο διάλογο·

7.  καλεί την Επιτροπή να λάβει περισσότερο υπόψη τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και τους βασικούς στόχους της, βελτιώνοντας την εφαρμογή της, προβαίνοντας σε στρατηγική ανάλυση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και προτείνοντας μέτρα και μεθοδολογία για την καλύτερη παρακολούθηση των δαπανών των ταμείων της ΕΕ που σχετίζονται με τους στόχους της Ευρώπης 2020· πιστεύει ότι η προσεχής αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) θα δώσει την ευκαιρία να αναλυθεί, να αξιολογηθεί και, όπου είναι απαραίτητο, να βελτιωθεί η προστιθέμενη αξία και η στήριξη των ΕΔΕΤ, με σκοπό την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 που έχει έμμεση σχέση με τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

8.  επισημαίνει ότι η εξισορρόπηση των οικονομικών ασυμμετριών που έχουν προκληθεί από τις διαφορετικές νομισματικές πολιτικές μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ και των χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ είναι σημαντική για να επιτευχθούν οι κύριοι στόχοι της πολιτικής εδαφικής συνοχής·

9.  πιστεύει ότι η εξασφάλιση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των δημοσίων δαπανών είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός φιλικού προς την ανάπτυξη περιβάλλοντος· θεωρεί, επίσης, ότι η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών θα πρέπει να συνεχιστεί πιο εντατικά, με κύριο στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΠ) τους μέσω στοχευμένων επενδύσεων ή μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εκ των προτέρων προϋποθέσεων· επισημαίνει ότι οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για την διάδοση των ευκαιριών επενδύσεων και, μαζί με τις εκ των προτέρων προϋποθέσεις στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο, καθώς έχουν σημαντικές θετικές δευτερογενείς συνέπειες στο ευρύτερο επενδυτικό περιβάλλον· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι επενδύσεις των ΕΔΕΤ συμβάλλουν ήδη στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τη βελτίωση των συνολικών οικονομικών επιδόσεων των κρατών μελών όπως συστήνεται στις αντίστοιχες ειδικές ανά χώρα συστάσεις, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων της ΕΕ για την παραγωγή οικονομικής μεγέθυνσης, ποιοτικών θέσεων εργασίας και βιώσιμης ανάπτυξης σε όλη την Ένωση, περιλαμβανομένων των περιφερειών ή περιοχών που πάσχουν από φυσικά ή γεωγραφικά μειονεκτήματα·

10.  είναι της άποψης ότι το προτεινόμενο Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) θα πρέπει να παρέχει ειδική και στοχευμένη στήριξη στα κράτη μέλη σε εθελοντική βάση, προκειμένου να τα υποστηρίζει κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση θεσμικών, διαρθρωτικών και διοικητικών μεταρρυθμίσεων, χρησιμεύοντας ως πρόσθετη στήριξη και εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν υφίσταται διπλή χρηματοδότηση/αλληλεπικάλυψη με άλλα ενωσιακά μέσα ή στήριξη από άλλα είδη τεχνικής βοήθειας που ήδη υπάρχει· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να εκδώσει ενιαίο έγγραφο στρατηγικής που θα ορίζει προτεραιότητες και κριτήρια για τη χρήση του ΠΣΔΜ σε συντονισμό με άλλα ενωσιακά μέτρα ανάπτυξης ικανοτήτων· τονίζει ότι η προτεινόμενη δημοσιονομική μεταφορά από την τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής στο πρόγραμμα ΠΣΔΜ με πρωτοβουλία της Επιτροπής δεν θα έπρεπε να αποτελέσει προηγούμενο για ενδεχόμενες μελλοντικές προτάσεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

8.9.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Jens Nilsson, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller, Μαρία Σπυράκη, Искра Михайлова, Андрей Новаков

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Olbrycht, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Czesław Hoc, Karol Karski, Julia Reda, Tatjana Ždanoka


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (28.9.2016)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016

(2016/2101(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Bogdan Andrzej Zdrojewski

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  αναγνωρίζει ότι η ανεργία των νέων αποτελεί διαρκή πρόκληση για την Ευρώπη· σημειώνει ότι η κατάσταση της απασχόλησης παρουσιάζει μεγάλες διαφορές εντός της ΕΕ· αναγνωρίζει την ευάλωτη θέση των νέων Ρομά και των νέων που προέρχονται από άλλες μειονότητες ή από οικογένειες μεταναστών, καθώς και των νέων με αναπηρίες, στις αγορές εργασίας στα περισσότερα κράτη μέλη· διαπιστώνει ως εκ τούτου την ανάγκη να γίνουν μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας οι οποίες θα εκφράζουν το γεγονός ότι η εκπαίδευση αποτελεί δικαίωμα όλων των πολιτών και είναι ουσιαστική προϋπόθεση για την ενσωμάτωση, την κοινωνική ένταξη και τη καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού·

2.  υπογραμμίζει εξάλλου ότι επείγει η πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων που επενδύουν σε σχέδια εκπαίδευσης και κατάρτισης εκ περιτροπής, τα οποία καθιστούν δυνατή την προσαρμογή των δεξιοτήτων των νέων στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, ενώ θα καταβάλλονται αποφασιστικές προσπάθειες για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των ανισοτήτων σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· λαμβάνει υπό σημείωση την πρόσφατη έγκριση του νέου θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη από την Επιτροπή· εκφράζει στο πλαίσιο αυτό την περαιτέρω υποστήριξή του στην πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων στο πλαίσιο του συστήματος εγγύησης για τη νεολαία, ως εργαλείο που θα συνδράμει τα κράτη μέλη κατά την παροχή στήριξης στους νέους ειδικά προσαρμοσμένης στις ανάγκες τους· ζητεί τη σταθερή δέσμευση της ΕΕ στο πρόγραμμα Erasmus·

3.  τονίζει την ανάγκη να συνεχιστούν οι προσπάθειες μείωσης της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο και να προωθηθεί η εκπαίδευση των μειονεκτούντων νέων, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· σημειώνει ότι τα αποτελέσματα της Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης για το 2015 δείχνουν ότι, παρ’ όλη την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2020, υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερος κίνδυνος αύξησης του χάσματος των ανισοτήτων λόγω του αποκλεισμού των πλέον ευάλωτων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των νέων που προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά περιβάλλοντα και μειονεκτούσες ομάδες· επισημαίνει την ανάγκη να αυξηθούν τα επίπεδα συμμετοχής στις αγορές εργασίας μεταξύ των νέων γυναικών –ιδίως των γυναικών που επιστρέφουν από άδεια μητρότητας και των μόνων μητέρων– και των νεαρών μεταναστών, των ανειδίκευτων, των νέων με αναπηρίες και όλων των νέων που κινδυνεύουν από διακρίσεις·

4.  τονίζει ότι οι πολιτικές της αγοράς εργασίας εν γένει, και ειδικότερα η αντιστοίχιση δεξιοτήτων όσον αφορά τις πολιτικές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, πρέπει να έχουν ως στόχο τη δημιουργία και προώθηση ασφαλών και υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας, σύμφωνα με το θεματολόγιο της ΔΟΕ για την αξιοπρεπή εργασία· επισημαίνει ότι οι εν λόγω πολιτικές πρέπει να συμβάλλουν στην καταπολέμηση των φαινομένων επισφαλούς απασχόλησης, των συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας και της μη αμειβόμενης πρακτικής άσκησης·

5.  επιδοκιμάζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την έναρξη διαβουλεύσεων σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· θεωρεί ότι είναι σημαντικό η πρωτοβουλία αυτή να κατορθώσει να οδηγήσει σε μια πιο ευέλικτη ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων, δράσεις διά βίου μάθησης και ενεργή υποστήριξη της ποιοτικής απασχόλησης·

6.  τονίζει ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι ένας αναπτυσσόμενος τομέας που μπορεί να δώσει ώθηση στην οικονομία και παράλληλα να μετριάσει τη στέρηση, τον κοινωνικό αποκλεισμό και άλλα κοινωνικά προβλήματα· θεωρεί επομένως ότι η επιχειρηματική εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει μια κοινωνική διάσταση και να καλύπτει θέματα όπως το δίκαιο εμπόριο, οι κοινωνικές επιχειρήσεις και εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, όπως οι συνεταιρισμοί, με στόχο την επιδίωξη μιας πιο κοινωνικής, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας·

7.  ζητεί την εφαρμογή μέτρων για τη διευκόλυνση της μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην εργασία, με τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας πρακτικής άσκησης και μαθητείας, την παροχή σαφώς καθορισμένων δικαιωμάτων στους νέους τα οποία περιλαμβάνουν την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, γραπτές και δεσμευτικές συμβάσεις και δίκαιη αμοιβή, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υφίστανται διακρίσεις κατά την πρόσβασή τους στον κόσμο της εργασίας·

8.  υπενθυμίζει ότι το επίπεδο της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση στα κράτη μέλη παραμένει χαμηλό σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε πριν την κρίση και ζητεί αύξηση των επενδύσεων στις υποδομές και διασφάλιση της ποιότητας και συνάφειας του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω όλων των διαθέσιμων ευρωπαϊκών μέσων χρηματοδότησης, και ιδίως των διαρθρωτικών ταμείων (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) και του ΕΤΣΕ· επαναλαμβάνει ότι οι βιώσιμες επενδύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού ενισχύουν την απασχολησιμότητα και συνεισφέρουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας στην ΕΕ· ζητεί επίσης από τα κράτη μέλη να κατευθύνουν τις επενδύσεις στην χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, η οποία ανταποκρίνεται στις κοινωνικές προκλήσεις όσον αφορά τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης και ίσων ευκαιριών για όλους, μεταξύ άλλων μέσω της διεύρυνσης των ευκαιριών προσχολικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και μέσω της διευκόλυνσης της επιστροφής των νέων που έχουν εγκαταλείψει την αρχική εκπαίδευση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση·

9.  υπογραμμίζει την ανάγκη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και εκσυγχρονισμό της σχολικής εκπαίδευσης και των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης μιας ολιστικής προσέγγισης όσον αφορά τη μάθηση και τη διδασκαλία, η οποία προάγει την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών· τονίζει επίσης την ανάγκη να προαχθεί καλύτερη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών·

10.  τονίζει την ανάγκη για ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ του πολιτισμού και της εκπαίδευσης και για προώθηση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης ως σημαντικού εργαλείου για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, των δημιουργικών και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, καθώς και των κοινωνικών αξιών που δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να γίνουν ενεργά και υπεύθυνα μέλη της κοινωνίας χωρίς προκαταλήψεις· θεωρεί ότι η ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων υγείας και εκπαίδευσης, την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και για τη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν την οικονομική ανάπτυξη·

11.  υπογραμμίζει ότι τα ποσοστά ανεργίας, που παραμένουν υπερβολικά υψηλά, δείχνουν πως η ικανότητα δημιουργίας θέσεων εργασίας στα περισσότερα κράτη μέλη εξακολουθεί να είναι περιορισμένη· τονίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες, σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή στις αγορές εργασίας· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται είναι χαμηλής ποιότητας και χαρακτηρίζονται από χαμηλές αποδοχές και επισφαλείς συνθήκες, επομένως δεν είναι σε θέση να τονώσουν σημαντικά την κατανάλωση και την εσωτερική ζήτηση·

12.  υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η μη τυπική εκπαίδευση και η άτυπη μάθηση στην ανάπτυξη και τη διατήρηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την απασχολησιμότητα των νέων, όπως η επιχειρηματικότητα, η ανάληψη ηγετικών ρόλων και η δημιουργία ικανοτήτων, ιδίως μεταξύ των περιθωριοποιημένων ομάδων·

13.  τονίζει την ανάγκη για βελτίωση της συνολικής ικανότητας της ΕΕ να δημιουργεί και να διατηρεί ποιοτικές θέσεις εργασίας, και, με τον τρόπο αυτό, να αντιμετωπίζει τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, ενώ παράλληλα θεωρεί ότι η μετανάστευση θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, μεταξύ άλλων μέσω εκπαιδευτικών σχημάτων που συμπληρώνονται με αποδοτικές δημόσιες δαπάνες, με σκοπό τις υψηλής ποιότητας κοινωνικές και περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις για την ενσωμάτωση των εργαζομένων στην αγορά εργασίας και τη μείωση της ανεργίας·

14.  τονίζει την ανάγκη να εξεταστούν οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες της νεολαίας που προέρχεται από μειονότητες και οικογένειες μεταναστών, καθώς και των νέων με αναπηρίες, με ιδιαίτερο σεβασμό στην πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της Ένωσης·

15.  ζητεί από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ελκυστικότητα των προγραμμάτων και των σπουδών που σχετίζονται με τις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανολογία και τα μαθηματικά, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες ελλείψεις στον τομέα αυτόν, καθώς και να εντατικοποιηθεί η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και της παιδείας γύρω από θέματα μέσων ενημέρωσης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης·

16.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι μεταρρυθμίσεις στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης έχουν αποδειχθεί επιτυχείς, στις περιπτώσεις στις οποίες οι κοινωνικοί εταίροι συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

17.  επιδοκιμάζει τη συμβολή του Erasmus+ στην προώθηση της κινητικότητας και των πολιτιστικών ανταλλαγών εντός της ΕΕ και με τρίτες χώρες· ζητεί καλύτερη προώθηση και χρήση των ευρωπαϊκών εργαλείων για τη διαφάνεια, την κινητικότητα και την αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των δεξιοτήτων και των προσόντων που έχουν αποκτηθεί, προκειμένου να εξασφαλιστούν περισσότερες εγγυήσεις και μεγαλύτερη βεβαιότητα επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης για τους νέους ανθρώπους που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τη κινητικότητα για να αυξήσουν τις ευκαιρίες που έχουν για κατάρτιση και απασχόληση· επαναλαμβάνει επίσης την ανάγκη διασφάλισης ευκαιριών κινητικότητας για επαγγελματική κατάρτιση, για μειονεκτούντες νέους και για άτομα που υφίστανται διάφορες μορφές διακρίσεων·

18.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να επιτευχθεί η επικύρωση των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των γνώσεων που αποκομίζονται μέσω της άτυπης, μη τυπικής και διά βίου μάθησης έως το 2018, όπως ορίζεται στη σύσταση του Συμβουλίου, με ημερομηνία 20 Δεκεμβρίου 2012· σημειώνει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η αναγνώριση είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση της πρόσβασης στην τυπική εκπαίδευση και τις νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την αυτοεκτίμηση και τα κίνητρα για μάθηση· τονίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν επιτύχει σημαντική πρόοδο ως προς την ανάπτυξη του σχετικού νομικού πλαισίου, ενώ άλλες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη δημιουργία ολοκληρωμένων στρατηγικών επικύρωσης· τονίζει ως εκ τούτου την ανάγκη ανάπτυξης ολοκληρωμένων στρατηγικών για την παροχή της δυνατότητας επικύρωσης·

19.  υπογραμμίζει ότι οι βιομηχανίες του πολιτισμού και της δημιουργίας συμβάλλουν σημαντικά στην απασχόληση των νέων, απασχολώντας κατά μέσο όρο περισσότερους νέους από κάθε άλλο τομέα· αναγνωρίζει ότι περισσότερα από 6 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ εργάζονται στον τομέα του πολιτισμού· τονίζει ότι η περαιτέρω προώθηση και επένδυση στις βιομηχανίες του πολιτισμού και της δημιουργίας θα είναι επωφελής για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, ως εκ τούτου ζητεί να ενισχυθεί η χρήση των σχημάτων χρηματοδότησης της ΕΕ, και ιδίως του προγράμματος «Ορίζων 2020» και του ΕΤΣΕ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι προηγμένες τεχνολογίες, τα δημιουργικά μέσα και οι τεχνολογίες των επικοινωνιών και της πληροφορίας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους νέους·

20.  επαναλαμβάνει ότι το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» είναι το μοναδικό πρόγραμμα της ΕΕ που εστιάζει αποκλειστικά στην προώθηση της ενεργής ευρωπαϊκής ιθαγένειας, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη δημιουργία οικονομικών ευκαιριών μέσω της καθιέρωσης διεθνικών εταιρικών σχέσεων, αδελφοποίησης πόλεων και δικτύων πόλεων·

21.  τονίζει τον καθοριστικό ρόλο της έρευνας και της επιστήμης για την επίτευξη μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας· συνιστά επομένως τη διαρκή επένδυση στην ακαδημαϊκή και επιστημονική έρευνα στο πλαίσιο του θεματολογίου του προγράμματος «Ορίζων 2020», ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 3% για την Ε&Α, όπως περιγράφεται από τη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.9.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Νικόλαος Χουντής

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ernest Maragall, Emma McClarkin, Martina Michels


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.10.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

14

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alain Cadec, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Emmanuel Maurel, Siôn Simon, Joachim Starbatty, Tibor Szanyi, Romana Tomc

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου