Διαδικασία : 2016/0030(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0310/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0310/2016

Συζήτηση :

PV 12/09/2017 - 4
CRE 12/09/2017 - 4

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2017 - 7.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0327

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1586kWORD 217k
20.10.2016
PE 580.796v02-00 A8-0310/2016

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010

(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγητής: Jerzy Buzek

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010

(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0052),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0035/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από τη Γερουσία της Δημοκρατίας της Πολωνίας και το Σουηδικό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0310/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Το φυσικό αέριο («αέριο») εξακολουθεί να είναι ουσιαστική συνιστώσα του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης. Μεγάλο ποσοστό φυσικού αερίου εισάγεται στην Ένωση από τρίτες χώρες.

(1)  Το φυσικό αέριο («αέριο») είναι ουσιαστική συνιστώσα του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης. H ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο είναι επομένως βασικό στοιχείο της συνολικής ενεργειακής ασφάλειας της Ένωσης, με επιρροή στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της Ένωσης. Μολονότι περισσότερο από το 50% της κατανάλωσης φυσικού αερίου στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο καλύπτεται σήμερα από την εγχώρια παραγωγή, ένα αυξανόμενο ποσοστό του φυσικού αερίου εισάγεται από τρίτες χώρες. H ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αύξηση της ανθεκτικότητας της αγοράς φυσικού αερίου, απαιτούν, ως εκ τούτου, τη δημιουργία ενός σταθερού, βασιζόμενου στην αγορά κανονιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη της παραγωγής φυσικού αερίου από εγχώριες πηγές. Επιπλέον, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μειώνει την εξάρτηση της Ένωσης από εισαγωγές φυσικού αερίου συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην αντιμετώπιση της εξάρτησης από εξωτερικούς προμηθευτές που κατέχουν δεσπόζουσα θέση.

Τροπολογία2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1 a)  Από το 2000, η ζήτηση φυσικού αερίου στην ΕΕ έχει σημειώσει πτώση κατά 14% και κατά 23% από το 2010, εν μέρει λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και λόγω της εφαρμογής πολιτικών ενεργειακής απόδοσης. Σύμφωνα με την αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση, τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης θα εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο, ανταγωνιστικό και ασφαλές ενεργειακό σύστημα, δεδομένου ότι είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση των εκπομπών, τον περιορισμό του κόστους για τους καταναλωτές και τη μείωση της εξάρτησης της Ένωσης από τις εισαγωγές. Στο πλαίσιο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, δεδομένου ότι το αέριο αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ της κύριας κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη στην Ένωση.

Τροπολογία3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η μεγάλης διάρκειας διακοπή του εφοδιασμού με αέριο μπορεί να έχει επιπτώσεις σε όλα τα κράτη μέλη, στην Ένωση στο σύνολό της και στα συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας, που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 25 Οκτωβρίου 2005. Επιπλέον, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στην οικονομία της Ένωσης και να έχει σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες πελατών.

(2)  Το υψηλό επίπεδο αλληλεξάρτησης των κρατών μελών και τρίτων ευρωπαϊκών χωρών αποτελεί επίσης ένα χαρακτηριστικό του τομέα της ενέργειας. Η μεγάλης διάρκειας διακοπή του εφοδιασμού με αέριο σε μια χώρα μπορεί να έχει επιπτώσεις σε πολλά κράτη μέλη, στην Ένωση ή στα συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας (συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας). Μπορεί να εξασθενήσει τη συνολική ασφάλεια, να προκαλέσει ενδεχομένως σοβαρή ζημία στην οικονομία της Ένωσης, και να έχει σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες πελατών, ιδίως σε χώρες που εξαρτώνται υπερβολικά από έναν και μόνο προμηθευτή που κατέχει δεσπόζουσα θέση.

Τροπολογία4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να εξασφαλισθεί ότι λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί ο αδιάλειπτος εφοδιασμός ολόκληρης της Ένωσης με αέριο, και ιδίως των προστατευόμενων καταναλωτών σε περίπτωση δύσκολων κλιματικών συνθηκών και σε περίπτωση διακοπής του εφοδιασμού αερίου. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να επιτευχθούν με τη λήψη των πλέον οικονομικά αποδοτικών μέτρων και με τρόπο που να διασφαλίζεται ότι δεν στρεβλώνονται οι αγορές ενέργειας.

(3)  Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να εξασφαλισθεί ότι λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί ο αδιάλειπτος εφοδιασμός ολόκληρης της Ένωσης με αέριο, και ιδίως των προστατευόμενων καταναλωτών σε περίπτωση δύσκολων κλιματικών συνθηκών και σε περίπτωση διακοπής του εφοδιασμού αερίου. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί με τη λήψη οικονομικά αποδοτικών μέτρων με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν στρεβλώνονται οι αγορές ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 194 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τους στόχους της στρατηγικής της Ενεργειακής Ένωσης που καθορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Μαΐου 2014.

Τροπολογία5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο έχει ήδη αποφέρει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην κατάσταση της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο στην Ένωση, τόσο όσον αφορά την προετοιμασία αλλά και όσον αφορά τον μετριασμό. Τα κράτη μέλη είναι καλύτερα προετοιμασμένα να αντιμετωπίσουν μια κρίση εφοδιασμού, καθώς πλέον υποχρεούνται να καταρτίζουν σχέδια που περιλαμβάνουν προληπτικά μέτρα και μέτρα έκτακτης ανάγκης και είναι καλύτερα προστατευμένα και διότι πρέπει πλέον να τηρούν μια σειρά υποχρεώσεων όσον αφορά τη δυναμικότητα των υποδομών και τον εφοδιασμό με αέριο. Ωστόσο, στην έκθεση του Οκτωβρίου του 2014 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 επισημαίνονταν τομείς στους οποίους τυχόν βελτιώσεις στον εν λόγω κανονισμό θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω την ασφάλεια του εφοδιασμού στην Ένωση.

(4)  Το ισχύον δίκαιο της Ένωσης, ιδίως τα σχετικά στοιχεία της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, έχει ήδη αποφέρει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο στην Ένωση, τόσο όσον αφορά την προετοιμασία αλλά και όσον αφορά τον μετριασμό. Τα κράτη μέλη είναι καλύτερα προετοιμασμένα να αντιμετωπίσουν μια κρίση εφοδιασμού, καθώς πλέον υποχρεούνται να καταρτίζουν σχέδια που περιλαμβάνουν προληπτικά μέτρα και μέτρα έκτακτης ανάγκης και είναι καλύτερα προστατευμένα και διότι πρέπει πλέον να τηρούν μια σειρά υποχρεώσεων όσον αφορά τη δυναμικότητα των υποδομών και τον εφοδιασμό με αέριο. Στην έκθεση του Οκτωβρίου του 2014 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 επισημαίνονταν τομείς στους οποίους τυχόν βελτιώσεις στον εν λόγω κανονισμό θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο στην Ένωση.

 

_______________

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 295, 12.11.2010, σ. 1).

Τροπολογία6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής τον Οκτώβριο του 2014 σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη αντοχή του ευρωπαϊκού συστήματος φυσικού αερίου αναλύθηκαν οι επιπτώσεις μιας μερικής ή ολικής διακοπής του εφοδιασμού με αέριο από τη Ρωσία και συναγόταν το συμπέρασμα ότι οι αμιγώς εθνικές προσεγγίσεις δεν είναι αποτελεσματικές σε περίπτωση σοβαρής διακοπής, λόγω του πεδίου εφαρμογής τους, το οποίο είναι εξ ορισμού περιορισμένο. Η συγκεκριμένη προσομοίωση ακραίων καταστάσεων έδειξε τον τρόπο με τον οποίο μια προσέγγιση συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τον αντίκτυπο των σεναρίων πολύ σοβαρής διακοπής στα πλέον ευάλωτα κράτη μέλη.

(5)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Oκτωβρίου 201413 σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη αντοχή του ευρωπαϊκού συστήματος φυσικού αερίου αναλύθηκαν οι επιπτώσεις μιας μερικής ή ολικής διακοπής του εφοδιασμού με αέριο από τη Ρωσία και συναγόταν το συμπέρασμα ότι πολλές από τις εθνικές προσεγγίσεις είναι μονομερούς χαρακτήρα, ανεπαρκώς συντονισμένες ή ανεπαρκώς συνεργατικές και, ως εκ τούτου, δεν είναι αποτελεσματικές σε περίπτωση σοβαρής διακοπής. Η συγκεκριμένη προσομοίωση ακραίων καταστάσεων έδειξε ότι μια προσέγγιση μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τον αντίκτυπο των σεναρίων πολύ σοβαρής διακοπής στα πλέον ευάλωτα κράτη μέλη.

__________________

__________________

13 COM(2014) 654 τελικό

13 COM(2014)0654

Τροπολογία7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Στρατηγική-πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή»14 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Φεβρουαρίου του 2015, υπογραμμίζεται το γεγονός ότι η Ενεργειακή Ένωση βασίζεται στην αλληλεγγύη και την εμπιστοσύνη, οι οποίες αποτελούν αναγκαία χαρακτηριστικά της ενεργειακής ασφάλειας. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και της εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και να καθορίζει τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξή τους, προετοιμάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το έδαφος για την υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης.

(6)  Η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί έναν από τους στόχους της ενεργειακής στρατηγικής της Ένωσης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2015 με τίτλο «Στρατηγική-πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή»14. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται το γεγονός ότι η Ενεργειακή Ένωση βασίζεται στην αλληλεγγύη, αρχή που κατοχυρώνεται στο άρθρο 194 της ΣΕΕ, και την εμπιστοσύνη, οι οποίες αποτελούν αναγκαία χαρακτηριστικά της ενεργειακής ασφάλειας. Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και της εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και καθορίζει τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξή τους, συμβάλλοντας στην επίτευξη ενός από τους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης.

__________________

__________________

14 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, COM(2015) 80 τελικό.

14 COM(2015)080.

Τροπολογία8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Μια εσωτερική αγορά αερίου η οποία λειτουργεί ομαλά αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την κατοχύρωση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού σε ολόκληρη την Ένωση και για τη μείωση της έκθεσης των μεμονωμένων κρατών μελών στις επιβλαβείς συνέπειες των διακοπών εφοδιασμού. Όταν απειλείται η ασφάλεια εφοδιασμού ενός κράτους μέλους, υπάρχει κίνδυνος τα μέτρα που λαμβάνει μονομερώς το συγκεκριμένο κράτος μέλος ενδέχεται να διακυβεύσουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου και να ζημιώσουν τον εφοδιασμό με αέριο πελατών σε άλλα κράτη μέλη. Για να καταστεί δυνατή η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου ακόμη και σε περίπτωση έλλειψης εφοδιασμού, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για αλληλεγγύη και συντονισμό στην αντιμετώπιση των κρίσεων εφοδιασμού, όσον αφορά τόσο την προληπτική δράση όσο και την αντίδραση σε πραγματικές διακοπές του εφοδιασμού.

(7)  Μια καλά διασυνδεδεμένη και εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου, χωρίς «ενεργειακές νησίδες», σε συνδυασμό με ένα ενεργειακό σύστημα έντονα προσανατολισμένο στη διαρκή βελτίωση της απόδοσης και στη μείωση της ζήτησης, είναι ένα καλό μέσο για τη διασφάλιση του εφοδιασμού με φυσικό αέριο σε ολόκληρη την Ένωση και παράλληλα τη μείωση της έκθεσης των μεμονωμένων κρατών μελών στις επιβλαβείς συνέπειες των διακοπών εφοδιασμού. Όταν απειλείται η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο ενός κράτους μέλους, υπάρχει κίνδυνος τα μέτρα που λαμβάνει μονομερώς το συγκεκριμένο κράτος μέλος να πλήξουν την παροχή φυσικού αερίου σε πελάτες σε άλλα κράτη μέλη, επηρεάζοντας αρνητικά την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου και δημιουργώντας δαπανηρά μη αξιοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού. Για να καταστεί δυνατή η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου ακόμη και σε περίπτωση έλλειψης εφοδιασμού, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για αλληλεγγύη και συντονισμό σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης, στην αντιμετώπιση των κρίσεων εφοδιασμού, όσον αφορά τόσο την προληπτική δράση όσο και την αντίδραση σε πραγματικές διακοπές του εφοδιασμού. Τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να είναι σύμφωνα στον μέγιστο δυνατό βαθμό με τις αρχές της οικονομίας της αγοράς.

Τροπολογία9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7 a)  Η Ένωση θα πρέπει να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις ενεργειακές πηγές, τους προμηθευτές και τις οδούς εφοδιασμού, ως προϋπόθεση για την ενεργειακή ασφάλεια. Για τούτο θα πρέπει να υποστηρίζει μόνο έργα με που είναι απόλυτα σύμφωνα με το δίκαιο και τις αρχές της Ένωσης, καθώς και με τους μακροπρόθεσμους στόχους πολιτικής και τις προτεραιότητες της Ένωσης. Έργα που δεν πληρούν τα κριτήρια αυτά δεν θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ένωση.

Τροπολογία10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7 β)  Μια πραγματικά διασυνδεδεμένη εσωτερική αγορά ενέργειας με πολλαπλά σημεία εισόδου και αντίστροφες ροές μπορεί να δημιουργηθεί μόνο με την πλήρη διασύνδεση των δικτύων φυσικού αερίου της, τη δημιουργία κόμβων υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στις νότιες και τις ανατολικές περιφέρειες της Ένωσης, την ολοκλήρωση του διαδρόμου Βορρά-Νότου και του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, και την περαιτέρω ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής. Συνεπώς, είναι αναγκαία η επίσπευση της ανάπτυξης διασυνδέσεων και έργων που αποσκοπούν στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού όπως έχουν ήδη προεπιλεγεί στη στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας.

Τροπολογία11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Μέχρι σήμερα, η δυνατότητα εφαρμογής αποδοτικότερων και λιγότερο δαπανηρών μέτρων μέσω της περιφερειακής συνεργασίας δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως. Αυτό αφορά όχι μόνο τον καλύτερο συντονισμό εθνικών δράσεων μετριασμού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά και εθνικών προληπτικών μέτρων, όπως εθνικό σύστημα αποθήκευσης ή πολιτικές που σχετίζονται με το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ), οι οποίες μπορούν να έχουν στρατηγική σημασία σε ορισμένες περιφέρειες.

(8)  Μέχρι σήμερα, η δυνατότητα περιφερειακής συνεργασίας για την καθιέρωση αποδοτικότερων και λιγότερο δαπανηρών μέτρων δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως. Αυτό ισχύει για τον καλύτερο συντονισμό εθνικών δράσεων μετριασμού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και εθνικών προληπτικών μέτρων, όπως εθνικό σύστημα αποθήκευσης ή πολιτικές που σχετίζονται με το ΥΦΑ, οι οποίες μπορούν να έχουν στρατηγική σημασία σε ορισμένες περιφέρειες.

Τροπολογία12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8 a)  Οι περιφερειακές προσεγγίσεις τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και με τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας θα επιταχύνουν την ολοκλήρωση της αγοράς, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας περιφερειακών κόμβων για την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς. Οι εν λόγω μηχανισμοί συνεργασίας θα μπορούσαν να εξορθολογίσουν τη συνεργασία σε επίπεδο πολιτικής και στην ενεργειακή αγορά και να διευκολύνουν τις κοινές αποφάσεις σχετικά με επενδύσεις σε βασικές υποδομές φυσικού αερίου στις περιφέρειες· θα μπορούσαν να αναπτυχθούν από κοινού οι γνώσεις και η πληροφόρηση επί ζητημάτων όπως οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας και οι διαδικασίες διαγωνισμού για ΥΦΑ και διασυνδέσεις.

Τροπολογία13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Σε πνεύμα αλληλεγγύης, η περιφερειακή συνεργασία, με τη συμμετοχή δημόσιων αρχών και επιχειρήσεων φυσικού αερίου, θα πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να εντοπισθούν οι σημαντικοί κίνδυνοι σε κάθε περιφέρεια, να βελτιστοποιηθούν τα οφέλη των συντονισμένων μέτρων μετριασμού τους και να εφαρμοστούν τα πλέον οικονομικώς αποδοτικά μέτρα για τους καταναλωτές στην Ένωση.

(9)  Σε πνεύμα αλληλεγγύης, η περιφερειακή συνεργασία, η οποία περιλαμβάνει τη συμμετοχή δημόσιων αρχών και επιχειρήσεων φυσικού αερίου, αποτελεί κατευθυντήρια αρχή του παρόντος κανονισμού, με σκοπό να εντοπισθούν οι σημαντικοί κίνδυνοι σε κάθε περιφέρεια, να βελτιστοποιηθούν τα οφέλη των συντονισμένων μέτρων μετριασμού τους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα μέτρα είναι σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας της αγοράς, οικονομικά αποδοτικά για τους πελάτες και ευνοϊκά για τη διαμόρφωση προσιτών τιμών ενέργειας για τους πολίτες. Η περιφερειακή συνεργασία θα πρέπει σταδιακά να συμπληρωθεί με μια ισχυρότερη προοπτική της Ένωσης, επιτρέποντας την προσφυγή σε όλα τα διαθέσιμα εφόδια και εργαλεία σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου. Η αξιολόγηση σε επίπεδο Ένωσης των Διαδρόμων Παροχής Έκτακτης Ανάγκης θα συμπληρώσει και θα διευκολύνει την περιφερειακή προσέγγιση όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι.

Τροπολογία14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9 a)  Σε πνεύμα ολοκλήρωσης του συστήματος, η συνεργασία μεταξύ των αρχών και των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου θα πρέπει να αποτελεί και αυτή κατευθυντήρια αρχή του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να εντοπίζονται οι σχετικές συνεργίες μεταξύ της ανάπτυξης και λειτουργίας των συστημάτων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και να βελτιστοποιούνται τα οφέλη των συντονισμένων προσεγγίσεων προκειμένου να εφαρμόζονται τα πλέον οικονομικώς αποδοτικά μέτρα για τους καταναλωτές στην Ένωση.

Τροπολογία15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Ορισμένοι πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών και των πελατών που παρέχουν βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι και ενδέχεται να χρειαστούν κοινωνική προστασία. Ο ορισμός αυτών των προστατευόμενων πελατών δεν θα πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση με τους ενωσιακούς μηχανισμούς αλληλεγγύης.

(10)  Ορισμένοι πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών και των πελατών που παρέχουν βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι σε διακοπές του εφοδιασμού και ενδέχεται να χρειαστούν ειδική προστασία. Ο ορισμός αυτών των προστατευόμενων πελατών θα πρέπει να εναρμονιστεί σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η ευθύνη για την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο θα πρέπει να καταμεριστεί μεταξύ των επιχειρήσεων φυσικού αερίου, των κρατών μελών, μέσω των αρμόδιων αρχών τους, και της Επιτροπής, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. Η εν λόγω κοινή ευθύνη απαιτεί πολύ στενή συνεργασία μεταξύ των μερών αυτών. Ωστόσο, οι πελάτες που χρησιμοποιούν αέριο για την παραγωγή ηλεκτρισμού ή για βιομηχανικούς σκοπούς ενδέχεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια εφοδιασμού, διότι μπορούν να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενη κρίση λαμβάνοντας μέτρα από την πλευρά της ζήτησης, όπως διακοπτόμενα συμβόλαια και αλλαγή καυσίμων, που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ισορροπία προσφοράς και ζήτησης.

(11)  Η ευθύνη για την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο θα πρέπει να καταμεριστεί μεταξύ των επιχειρήσεων φυσικού αερίου, των κρατών μελών, μέσω των αρμόδιων αρχών τους, και της Επιτροπής, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. Η εν λόγω κοινή ευθύνη απαιτεί πολύ στενή συνεργασία μεταξύ των μερών αυτών. Ωστόσο, οι πελάτες που χρησιμοποιούν αέριο για την παραγωγή ηλεκτρισμού ή για βιομηχανικούς σκοπούς ενδέχεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια εφοδιασμού, διότι μπορούν να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενη κρίση λαμβάνοντας μέτρα από την πλευρά της ζήτησης, όπως διακοπτόμενα συμβόλαια και αλλαγή καυσίμων, που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ισορροπία προσφοράς και ζήτησης. Η ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο στους εν λόγω πελάτες μπορεί επίσης να θεωρηθεί απαραίτητη σε ορισμένες περιπτώσεις. Θα πρέπει να είναι δυνατόν να τους παρέχεται κάποιο επίπεδο προστασίας με την εξασφάλιση ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα είναι μεταξύ των τελευταίων καταναλωτών που θα στερηθούν την τροφοδοσία πριν από τους προστατευόμενους πελάτες. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα αυτή κατά τον προσδιορισμό των εντολών περιορισμού της παροχής που εφαρμόζονται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Όπως προβλέπεται από την οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές, και ιδίως με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, για την εκτέλεση των καθηκόντων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(12)  Όπως προβλέπεται στην οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές, και ιδίως με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, για την εκτέλεση των καθηκόντων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

__________________

__________________

15 Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ (ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 94).

15 Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ (ΕΕ L 211 της 14.8.2009, σ. 94).

Τροπολογία18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 994/2010, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς πρέπει να εξασφαλίσουν μόνιμη ικανότητα αμφίδρομης ροής σε όλες τις διασυνοριακές διασυνδέσεις, εκτός και αν τους έχει χορηγηθεί εξαίρεση από την εν λόγω υποχρέωση. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι τα πιθανά οφέλη μόνιμης ικανότητας αμφίδρομης ροής λαμβάνονται πάντα υπόψη στον σχεδιασμό νέας διασύνδεσης. Εντούτοις, η ικανότητα αμφίδρομης ροής μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σκοπό τον εφοδιασμό με αέριο τόσο των γειτονικών, όσο και άλλων κρατών μελών κατά μήκος του διαδρόμου παροχής αερίου. Επομένως, τα οφέλη ενεργοποίησης της μόνιμης ικανότητας αμφίδρομης ροής για την ασφάλεια εφοδιασμού πρέπει να εξεταστούν σε ευρύτερο πλαίσιο, με πνεύμα αλληλεγγύης και ενισχυμένης συνεργασίας. Συνεπώς, κατά την εξέταση εφαρμογής της ικανότητας αμφίδρομης ροής, θα πρέπει να διενεργείται ανάλυση κόστους-οφέλους στην οποία να λαμβάνεται υπόψη ολόκληρος ο διάδρομος μεταφοράς. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει, επομένως, να επανεξετάζουν υποχρεωτικά τις εξαιρέσεις που έχουν χορηγήσει δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 με βάση τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκτιμήσεων επικινδυνότητας.

(14)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 994/2010, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς πρέπει να εξασφαλίσουν μόνιμη ικανότητα αμφίδρομης ροής σε όλες τις διασυνοριακές διασυνδέσεις, εκτός και αν τους έχει χορηγηθεί εξαίρεση από την εν λόγω υποχρέωση. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι τα πιθανά οφέλη μόνιμης ικανότητας αμφίδρομης ροής λαμβάνονται πάντα υπόψη στον σχεδιασμό νέας διασύνδεσης. Εντούτοις, η ικανότητα αμφίδρομης ροής μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σκοπό τον εφοδιασμό με αέριο τόσο των γειτονικών, όσο και άλλων κρατών μελών κατά μήκος του διαδρόμου παροχής αερίου. Επομένως, τα οφέλη ενεργοποίησης της μόνιμης ικανότητας αμφίδρομης ροής για την ασφάλεια εφοδιασμού σε αέριο πρέπει να εξεταστούν σε ευρύτερο πλαίσιο, με πνεύμα αλληλεγγύης και ενισχυμένης συνεργασίας. Συνεπώς, κατά την εξέταση εφαρμογής της ικανότητας αμφίδρομης ροής, θα πρέπει να διενεργείται ανάλυση κόστους-οφέλους στην οποία να λαμβάνεται υπόψη ολόκληρος ο διάδρομος μεταφοράς. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει, επομένως, να επανεξετάζουν υποχρεωτικά τις εξαιρέσεις που έχουν χορηγήσει δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 με βάση τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκτιμήσεων επικινδυνότητας. Ο συνολικός στόχος θα πρέπει να είναι η αύξηση της ικανότητας αμφίδρομης ροής και η διατήρηση ελάχιστου ποσοστού διασυνοριακών έργων μονοκατευθυντικής ροής στο μέλλον.

Τροπολογία19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Ο κανονισμός καθορίζει κανόνες για την ασφάλεια εφοδιασμού, οι οποίοι είναι επαρκώς εναρμονισμένοι και καλύπτουν τουλάχιστον κατάσταση σαν αυτή που δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2009, όταν διεκόπη ο εφοδιασμός με αέριο από τη Ρωσία. Στους εν λόγω κανόνες συνεκτιμώνται η διαφορά μεταξύ των κρατών μελών, οι υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας και τα μέτρα προστασίας των καταναλωτών, όπως ορίζει το άρθρο 3 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ. Οι κανόνες για την ασφάλεια εφοδιασμού θα πρέπει να είναι σταθεροί, ούτως ώστε να παρέχουν την αναγκαία νομική ασφάλεια, να είναι σαφώς καθορισμένοι και να μην επιβάλλουν παράλογο και δυσανάλογο φόρτο στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των επιχειρήσεων φυσικού αερίου της Ένωσης στους εθνικούς.

(16)  Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες για την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο, οι οποίοι είναι επαρκώς εναρμονισμένοι και καλύπτουν τουλάχιστον κατάσταση σαν αυτή που δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2009, όταν διεκόπη ο εφοδιασμός με αέριο από τη Ρωσία. Στους εν λόγω κανόνες συνεκτιμώνται η διαφορά μεταξύ των κρατών μελών, οι υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας και τα μέτρα προστασίας των καταναλωτών, όπως ορίζει το άρθρο 3 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ. Οι κανόνες για την ασφάλεια εφοδιασμού θα πρέπει να είναι σταθεροί, ούτως ώστε να παρέχουν την αναγκαία νομική ασφάλεια, να είναι σαφώς καθορισμένοι και να μην επιβάλλουν παράλογο και δυσανάλογο φόρτο στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των επιχειρήσεων φυσικού αερίου της Ένωσης στους εθνικούς.

Τροπολογία20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16 a)  Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, τα κράτη μέλη θα πρέπει, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους σε σχέση με την αλληλεγγύη σε περίπτωση κρίσης ή κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τα πρότυπα ασφάλειας του εφοδιασμού που ορίζει ο παρών κανονισμός σε ορισμένες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στις εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης που παρέχουν θέρμανση στις εν λόγω επιχειρήσεις.

Τροπολογία21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Η περιφερειακή προσέγγιση για την αξιολόγηση των κινδύνων και τον καθορισμό και τη λήψη προληπτικών μέτρων και μέτρων μετριασμού επιτρέπει τον συντονισμό των προσπαθειών, αποφέροντας σημαντικά οφέλη όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μέτρων και τη βελτιστοποίηση των πόρων. Αυτό αφορά ιδίως μέτρα που στοχεύουν στη διασφάλιση συνεχούς εφοδιασμού των προστατευόμενων πελατών υπό ιδιαιτέρως απαιτητικές συνθήκες, όπως και μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων τυχόν κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η αξιολόγηση των σχετικών κινδύνων σε περιφερειακό επίπεδο, η οποία είναι πιο αναλυτική και επακριβής, διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη θα είναι καλύτερα προετοιμασμένα ενόψει κρίσης. Επιπλέον, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μια συντονισμένη και προσυμφωνημένη προσέγγιση για την ασφάλεια εφοδιασμού διασφαλίζει ολοκληρωμένη αντιμετώπιση και μειώνει τον κίνδυνο αρνητικών δευτερογενών συνεπειών λόγω αμιγώς εθνικών μέτρων σε γειτονικά κράτη μέλη.

(17)  Η περιφερειακή προσέγγιση για την αξιολόγηση των κινδύνων και τον καθορισμό και τη λήψη προληπτικών μέτρων και μέτρων μετριασμού επιτρέπει τον συντονισμό των προσπαθειών, αποφέροντας σημαντικά οφέλη όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μέτρων και τη βελτιστοποίηση των πόρων. Αυτό αφορά ιδίως μέτρα που στοχεύουν στη διασφάλιση συνεχούς εφοδιασμού των προστατευόμενων πελατών υπό ιδιαιτέρως απαιτητικές συνθήκες, όπως και μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων τυχόν κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η αξιολόγηση των σχετικών κινδύνων σε περιφερειακό επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη τόσο του συστήματος φυσικού αερίου όσο και του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία είναι πιο αναλυτική και επακριβής, διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη θα είναι καλύτερα προετοιμασμένα ενόψει κρίσης. Επιπλέον, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μια συντονισμένη και προσυμφωνημένη προσέγγιση για την ασφάλεια εφοδιασμού διασφαλίζει ολοκληρωμένη αντιμετώπιση και μειώνει τον κίνδυνο αρνητικών δευτερογενών συνεπειών λόγω αμιγώς εθνικών μέτρων σε γειτονικά κράτη μέλη. Η περιφερειακή προσέγγιση δεν θα πρέπει να εμποδίζει τη διαπεριφερειακή συνεργασία εκτός των περιφερειών που καθορίζονται στο παράρτημα Ι ούτε να απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την ευθύνη της συμμόρφωσης προς τα εθνικά πρότυπα ασφάλειας του εφοδιασμού και διαφοροποίησης του εφοδιασμού κατά προτεραιότητα όπου παρατηρείται εξάρτηση από ένα και μόνο σημείο εφοδιασμού.

Τροπολογία22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Οι περιφέρειες θα οριστούν, κατά το δυνατόν, με βάση τις υφιστάμενες δομές περιφερειακής συνεργασίας που έχουν δημιουργήσει τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, ιδίως με βάση τις περιφερειακές ομάδες που έχουν συσταθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές17 (κανονισμός ΔΕΔ-Ε). Ωστόσο, καθώς ο παρών κανονισμός και ο κανονισμός ΔΕΔ-Ε έχουν διαφορετικούς στόχους, οι περιφερειακές ομάδες ενδέχεται να διαφέρουν σε μέγεθος και σύνθεση.

(18)  Οι περιφέρειες θα πρέπει να προσδιοριστούν, κατά το δυνατόν, με βάση τις υφιστάμενες δομές περιφερειακής συνεργασίας που έχουν καθιερώσει τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, ιδίως με βάση τις περιφερειακές ομάδες που έχουν συσταθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17. Δεδομένου, ωστόσο, ότι ο παρών κανονισμός και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013 έχουν διαφορετικούς στόχους, οι περιφερειακές ομάδες ενδέχεται να διαφέρουν σε μέγεθος και σύνθεση.

__________________

__________________

17 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39).

17 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39).

Τροπολογία23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα ακόλουθα κριτήρια θα πρέπει, συνεπώς, να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των περιφερειακών ομάδων: μοντέλα εφοδιασμού, υπάρχουσες και προγραμματισμένες διασυνδέσεις και ικανότητα διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών, ανάπτυξη και ωριμότητα της αγοράς, υφιστάμενες δομές περιφερειακής συνεργασίας και αριθμός των κρατών μελών σε μια περιφέρεια, ο οποίος θα πρέπει να είναι περιορισμένος ώστε να διασφαλίζεται ότι η ομάδα διατηρείται σε διαχειρίσιμο μέγεθος.

(19)  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα ακόλουθα κριτήρια θα πρέπει, συνεπώς, να λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των περιφερειακών ομάδων: μοντέλα εφοδιασμού, υπάρχουσες και προγραμματισμένες διασυνδέσεις και ικανότητα διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών, υπάρχουσες διασυνδέσεις σε τρίτες χώρες, ανάπτυξη και ωριμότητα της αγοράς, υφιστάμενες δομές περιφερειακής συνεργασίας, το επίπεδο της διαφοροποίησης των διαδρόμων παροχής αερίου και των πηγών εφοδιασμού με αέριο, και ο αριθμός των κρατών μελών σε μια περιφέρεια, ο οποίος θα πρέπει να είναι περιορισμένος ώστε να διασφαλίζεται ότι η ομάδα διατηρείται σε διαχειρίσιμο μέγεθος.

Τροπολογία24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Προκειμένου να καταστεί εφικτή η περιφερειακή συνεργασία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν έναν μηχανισμό συνεργασίας σε κάθε περιφέρεια. Ο εν λόγω μηχανισμός ή μηχανισμοί θα πρέπει να αναπτυχθούν επαρκώς εγκαίρως, προκειμένου να επιτραπεί η διενέργεια της εκτίμησης επικινδυνότητας και η κατάρτιση ουσιαστικών σχεδίων σε περιφερειακό επίπεδο. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να συμφωνήσουν σε έναν μηχανισμό συνεργασίας ως τον πλέον κατάλληλο για μια συγκεκριμένη περιφέρεια. Η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει τη συνολική διαδικασία και να προτείνει βέλτιστες πρακτικές για τη ρύθμιση της περιφερειακής συνεργασίας, όπως για παράδειγμα εκ περιτροπής συντονιστικό ρόλο εντός της περιφέρειας για την εκπόνηση των διαφορετικών εγγράφων ή τη σύσταση ειδικών φορέων. Ελλείψει συμφωνίας όσον αφορά τον μηχανισμό συνεργασίας, κατάλληλο μηχανισμό συνεργασίας για μια συγκεκριμένη περιφέρεια μπορεί να προτείνει η Επιτροπή.

(20)  Προκειμένου να καταστεί εφικτή η περιφερειακή συνεργασία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν έναν μηχανισμό συνεργασίας σε κάθε περιφέρεια. Ο εν λόγω μηχανισμός ή μηχανισμοί θα πρέπει να αναπτυχθούν εγκαίρως, προκειμένου να επιτραπεί η διενέργεια της εκτίμησης επικινδυνότητας και η κατάρτιση αποτελεσματικών σχεδίων σε περιφερειακό επίπεδο. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να συμφωνήσουν σε έναν μηχανισμό συνεργασίας ως τον πλέον κατάλληλο για μια συγκεκριμένη περιφέρεια. Η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει τη συνολική διαδικασία και να προτείνει βέλτιστες πρακτικές για τη ρύθμιση της περιφερειακής συνεργασίας, όπως για παράδειγμα εκ περιτροπής συντονιστικό ρόλο εντός της περιφέρειας για την εκπόνηση των διαφορετικών εγγράφων ή τη σύσταση ειδικών φορέων. Ελλείψει συμφωνίας όσον αφορά τον μηχανισμό συνεργασίας, η Επιτροπή θα προτείνει κατάλληλο μηχανισμό συνεργασίας για μια συγκεκριμένη περιφέρεια.

Τροπολογία25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Κατά τη διενέργεια ολοκληρωμένης εκτίμησης επικινδυνότητας σε περιφερειακό επίπεδο, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αξιολογούν φυσικούς, τεχνολογικούς, εμπορικούς, χρηματοοικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς κινδύνους, κινδύνους που σχετίζονται με την αγορά, αλλά και οποιονδήποτε άλλο σημαντικό κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της διακοπής εφοδιασμού από τον μεγαλύτερο προμηθευτή. Όλοι οι κίνδυνοι θα πρέπει να αποτελούν το αντικείμενο αποτελεσματικών, αναλογικών και αμερόληπτων μέτρων που περιλαμβάνονται στο προληπτικό σχέδιο δράσης και στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων επικινδυνότητας θα πρέπει, επίσης, να συμβάλλουν σε όλες τις εκτιμήσεις κινδύνου και επικινδυνότητας που προβλέπονται στο άρθρο 6 της απόφασης αριθ. 1313/2013/EΕ18.

(21)  Κατά τη διενέργεια ολοκληρωμένης εκτίμησης επικινδυνότητας σε περιφερειακό επίπεδο, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αξιολογούν κινδύνους φυσικούς, τεχνολογικούς, υποδομών, εμπορικούς, χρηματοοικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, γεωπολιτικούς, και περιβαλλοντικούς, κινδύνους που σχετίζονται με την αγορά, αλλά και οποιονδήποτε άλλο σημαντικό κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της διακοπής εφοδιασμού από προμηθευτές που κατέχουν δεσπόζουσα θέση. Όλοι οι κίνδυνοι θα πρέπει να αποτελούν το αντικείμενο αποτελεσματικών, αναλογικών και αμερόληπτων μέτρων που περιλαμβάνονται στο προληπτικό σχέδιο δράσης και στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων σχετικά με την πλευρά της ζήτησης και την πλευρά της προσφοράς. Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων επικινδυνότητας θα πρέπει, επίσης, να συμβάλλουν σε όλες τις εκτιμήσεις επικινδυνότητας που προβλέπονται στο άρθρο 6 της απόφασης αριθ. 1313/2013/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18.

__________________

__________________

18 Απόφαση αριθ. 1313/2013/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 24).

18 Απόφαση αριθ. 1313/2013/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 24).

Τροπολογία26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Προκειμένου να συνεισφέρει στις εκτιμήσεις κινδύνου, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου («ΕΔΔΣΜ αερίου»), σε διαβούλευση με τη συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΣΜ-ΗΕ), θα πρέπει να διενεργεί προσομοιώσεις σε ενωσιακό επίπεδο, παρεμφερείς με την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων που διενεργήθηκε το 2014.

(22)  Προκειμένου να συνεισφέρει στις εκτιμήσεις κινδύνου, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου («ΕΔΔΣΜ αερίου»), μετά από διαβούλευση με τη συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, θα πρέπει να διενεργεί προσομοιώσεις σε ενωσιακό επίπεδο, παρεμφερείς με την προσομοίωση ακραίων καταστάσεων που διενεργήθηκε το 2014. Οι εν λόγω προσομοιώσεις θα πρέπει να επικαιροποιούνται τουλάχιστον ανά διετία. Ως μέσο για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας με την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ροές φυσικού αερίου, καθώς και την παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής τεχνογνωσίας, θα πρέπει να συμμετέχει στη διενέργεια προσομοιώσεων το Περιφερειακό Σύστημα Συντονισμού Αερίου (RCSG), που ιδρύθηκε από τον ΕΔΔΣΜ φυσικού αερίου και αποτελείται από μόνιμες ομάδες εμπειρογνωμόνων.

Τροπολογία27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Προκειμένου να διασφαλιστεί μέγιστη ετοιμότητα, ώστε να αποφευχθεί η διακοπή του εφοδιασμού και, σε περίπτωση που εκδηλωθεί, να μετριαστούν οι επιπτώσεις της, οι αρμόδιες αρχές της περιφέρειας πρέπει να καταρτίσουν προληπτικά σχέδια δράσης και σχέδια έκτακτης ανάγκης, κατόπιν διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στα περιφερειακά σχέδια θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κράτους μέλους. Επίσης, θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των επιχειρήσεων φυσικού αερίου και των αρμόδιων αρχών. Κατά τον προγραμματισμό των εθνικών μέτρων θα πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα περιφερειακά μέτρα που ορίζονται στο προληπτικό σχέδιο δράσης και στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να μελετώνται για την αντιμετώπιση κινδύνων σε εθνικό επίπεδο με πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η περιφερειακή συνεργασία. Τα σχέδια πρέπει να είναι τεχνικής ή επιχειρησιακής φύσεως, προκειμένου να συμβάλουν στην πρόληψη εκδήλωσης ή κλιμάκωσης τυχόν κατάστασης έκτακτης ανάγκης και να μετριάσουν τις επιπτώσεις της. Στα σχέδια πρέπει να συνεκτιμάται η ασφάλεια των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και να εξασφαλίζεται η συνοχή τους με τα εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού και υποβολής εκθέσεων της Ενεργειακής Ένωσης.

(23)  Προκειμένου να διασφαλιστεί μέγιστη ετοιμότητα, ώστε να αποφευχθεί η διακοπή του εφοδιασμού και, σε περίπτωση που εκδηλωθεί, να μετριαστούν οι επιπτώσεις της, οι αρμόδιες αρχές της περιφέρειας θα πρέπει να καταρτίσουν προληπτικά σχέδια δράσης και σχέδια έκτακτης ανάγκης, κατόπιν διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στα περιφερειακά σχέδια θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κράτους μέλους. Επίσης, θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των επιχειρήσεων φυσικού αερίου και των αρμόδιων αρχών, καθώς και, κατά περίπτωση, των επιχειρήσεων ηλεκτροδότησης. Κατά τον προγραμματισμό των εθνικών μέτρων θα πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα περιφερειακά μέτρα που ορίζονται στο προληπτικό σχέδιο δράσης και στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να μελετώνται για την αντιμετώπιση κινδύνων σε εθνικό επίπεδο με πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η περιφερειακή συνεργασία. Τα σχέδια πρέπει να είναι τεχνικής ή επιχειρησιακής φύσεως, προκειμένου να συμβάλουν στην πρόληψη εκδήλωσης ή κλιμάκωσης τυχόν κατάστασης έκτακτης ανάγκης και να μετριάσουν τις επιπτώσεις της. Στα σχέδια πρέπει να συνεκτιμάται η ασφάλεια των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και να εξασφαλίζεται η συνοχή τους με τους στόχους και τα εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού και υποβολής εκθέσεων της Ενεργειακής Ένωσης.

Τροπολογία28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες όλων των επιχειρήσεων φυσικού αερίου και των αρμόδιων αρχών θα πρέπει, συνεπώς, να καθορίζονται με ακρίβεια, προκειμένου να διατηρούν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου, ιδίως σε περιπτώσεις διακοπής του εφοδιασμού και κρίσεων. Οι εν λόγω ρόλοι και αρμοδιότητες πρέπει να καθορίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση μιας προσέγγισης τριών επιπέδων, η οποία να περιλαμβάνει πρώτον τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία φυσικού αερίου, δεύτερον τα κράτη μέλη σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και, τέλος, την Ένωση. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιτρέψει στις επιχειρήσεις και στους πελάτες φυσικού αερίου να βασίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο στους μηχανισμούς της αγοράς κατά την αντιμετώπιση διαταραχών. Ωστόσο, θα πρέπει επίσης να επιτρέψει την ανάπτυξη μηχανισμών όταν οι αγορές δεν είναι πλέον ικανές να αντιμετωπίσουν επαρκώς από μόνες τους μια διακοπή του εφοδιασμού με αέριο.

(24)  Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες όλων των επιχειρήσεων φυσικού αερίου και των αρμόδιων αρχών και, όπου είναι σκόπιμο, των επιχειρήσεων ηλεκτροδότησης, θα πρέπει, συνεπώς, να καθορίζονται με ακρίβεια, προκειμένου να διατηρούν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου, ιδίως σε περιπτώσεις διακοπής του εφοδιασμού και κρίσεων. Οι εν λόγω ρόλοι και αρμοδιότητες πρέπει να καθορίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση μιας προσέγγισης τριών επιπέδων, η οποία να περιλαμβάνει πρώτον τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τις επιχειρήσεις ηλεκτροδότησης και τη βιομηχανία, δεύτερον τα κράτη μέλη σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και, τέλος, την Ένωση. Για τον σκοπό αυτό, η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση όσον αφορά τη διακοπή του εφοδιασμού και τα μέσα μετριασμού. Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο να επιτρέψει στις επιχειρήσεις και στους πελάτες φυσικού αερίου να βασίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο στους μηχανισμούς της αγοράς κατά την αντιμετώπιση διαταραχών. Ωστόσο, έχει επίσης ως στόχο να επιτρέψει την ανάπτυξη μηχανισμών όταν οι αγορές δεν είναι πλέον ικανές να αντιμετωπίσουν επαρκώς από μόνες τους μια διακοπή του εφοδιασμού με αέριο.

Τροπολογία29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Σε περίπτωση κρίσης εφοδιασμού, θα πρέπει να δοθούν στους παράγοντες της αγοράς επαρκείς δυνατότητες για να ανταποκριθούν στην κατάσταση με μέτρα βασιζόμενα στην αγορά. Σε περίπτωση που τα μέτρα της αγοράς εξαντληθούν και εξακολουθούν να είναι ανεπαρκή, τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες αρχές τους πρέπει να λάβουν μέτρα για την άρση ή την άμβλυνση των επιπτώσεων της διακοπής του εφοδιασμού.

(25)  Σε περίπτωση κρίσης εφοδιασμού, θα πρέπει να παρέχονται στους παράγοντες της αγοράς κατάλληλες δυνατότητες για να ανταποκριθούν στην κατάσταση με μέτρα βασιζόμενα στην αγορά. Σε περίπτωση που τα μέτρα της αγοράς εξαντληθούν και εξακολουθούν να είναι ανεπαρκή, τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες αρχές τους πρέπει να λάβουν μέτρα για την άρση ή την άμβλυνση των επιπτώσεων της διακοπής του εφοδιασμού. Θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να μειώνεται η ζήτηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και να επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμη και βιώσιμη βελτίωση της ανθεκτικότητας των κρατών μελών σε κρίσεις εφοδιασμού.

Τροπολογία30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Οποτεδήποτε τα κράτη μέλη προγραμματίζουν την εισαγωγή μέτρων μη βασιζόμενων στην αγορά, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από περιγραφή του οικονομικού τους αντικτύπου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές έχουν τις αναγκαίες πληροφορίες όσον αφορά το κόστος των συγκεκριμένων μέτρων και εξασφαλίζεται η διαφάνεια των μέτρων, ειδικά όσον αφορά το ποσοστό του κόστους αυτών στην τιμή του αερίου.

(26)  Οποτεδήποτε τα κράτη μέλη προγραμματίζουν ως έσχατη λύση την εισαγωγή μέτρων μη βασιζόμενων στην αγορά, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από περιγραφή του οικονομικού τους αντικτύπου και από μηχανισμό αποζημίωσης των φορέων εκμετάλλευσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές έχουν τις αναγκαίες πληροφορίες όσον αφορά το κόστος των συγκεκριμένων μέτρων και εξασφαλίζεται η διαφάνεια των μέτρων, ειδικά όσον αφορά το ποσοστό του κόστους αυτών στην τιμή του αερίου.

Τροπολογία31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Τον Μάρτιο του 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε επιλογές για προαιρετικούς μηχανισμούς ομαδοποίησης της ζήτησης, με αξιολόγησή τους σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες ανταγωνισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου («ΠΟΕ») και της Ένωσης. Αυτό θα καταστήσει δυνατόν στα κράτη μέλη και στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου να διερευνήσουν τα δυνητικά οφέλη της συλλογικής αγοράς φυσικού αερίου ως τρόπο αντιμετώπισης καταστάσεων έλλειψης εφοδιασμού σύμφωνα με τους προαναφερθέντες κανόνες.

(27)  Τον Μάρτιο του 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε αξιολόγηση των επιλογών για προαιρετικό μηχανισμό ομαδοποίησης της ζήτησης, σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες ανταγωνισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου («ΠΟΕ») και της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη και οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου θα μπορούσαν να διερευνήσουν τα δυνητικά οφέλη που συνδέονται με τη συλλογική αγορά φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση καταστάσεων έλλειψης εφοδιασμού σύμφωνα με τους κανόνες περί ανταγωνισμού του ΠOΕ και της Ένωσης

Τροπολογία32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Τα μέτρα που αφορούν την ζήτηση, όπως η αλλαγή καυσίμων ή η μείωση της παροχής αερίου σε μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικό, μπορούν να διαδραματίσουν αξιοσημείωτο ρόλο για την κατοχύρωση ενεργειακής ασφάλειας, εάν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν γρήγορα και να μειώσουν σημαντικά τη ζήτηση ως αντίδραση σε περίπτωση διακοπής του εφοδιασμού. Θα πρέπει να γίνουν περισσότερα βήματα ώστε να προωθηθεί η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, ιδίως όπου χρειάζονται μέτρα στο σκέλος της ζήτησης. Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος οποιουδήποτε προτεινόμενου μέτρου για τη ζήτηση και την προσφορά πρέπει να ληφθεί υπόψη και να προτιμηθούν κατά το δυνατόν μέτρα με τον μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Συγχρόνως, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πτυχές που σχετίζονται με την ασφάλεια εφοδιασμού και την ανταγωνιστικότητα.

(28)  Τα μέτρα που αφορούν την ζήτηση, όπως η αλλαγή καυσίμων ή η μείωση της παροχής αερίου σε μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικό, καθώς και ένα βασιζόμενο στην αγορά σύστημα για τους βιομηχανικούς καταναλωτές, όπως η εθελοντική μείωση της ζήτησης εκ μέρους των βιομηχανικών καταναλωτών έναντι δίκαιης και έγκαιρης οικονομικής αποζημίωσης, μπορούν να διαδραματίσουν αξιοσημείωτο ρόλο για την κατοχύρωση ενεργειακής ασφάλειας, εάν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν γρήγορα και να μειώσουν σημαντικά τη ζήτηση ως αντίδραση σε περίπτωση διακοπής του εφοδιασμού. Θα πρέπει να γίνουν περισσότερα βήματα ώστε να προωθηθεί η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, ιδίως όπου χρειάζονται μέτρα στο σκέλος της ζήτησης. Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος οποιουδήποτε προτεινόμενου μέτρου για τη ζήτηση και την προσφορά πρέπει να ληφθεί υπόψη και να προτιμηθούν κατά το δυνατόν μέτρα με τον μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Συγχρόνως, η ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο θα πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα για τα μέτρα που λαμβάνονται σε περίπτωση διακοπής του εφοδιασμού, ενώ θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι πτυχές της ανταγωνιστικότητας.

Τροπολογία33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Κατά την κατάρτιση και την εφαρμογή του προληπτικού σχεδίου δράσης και του σχεδίου έκτακτης ανάγκης, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν πάντοτε υπόψη την ασφαλή λειτουργία του συστήματος αερίου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Πρέπει να πραγματεύονται και να θέτουν στα εν λόγω σχέδια τους τεχνικούς περιορισμούς που επηρεάζουν την εκμετάλλευση του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών λόγων και των λόγων ασφαλείας που ενδέχεται να οδηγήσουν στη μείωση των ροών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

(29)  Κατά την κατάρτιση και την εφαρμογή του προληπτικού σχεδίου δράσης και του σχεδίου έκτακτης ανάγκης, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν πάντοτε υπόψη την ασφαλή λειτουργία του συστήματος αερίου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Θα πρέπει να πραγματεύονται και να θέτουν στα εν λόγω σχέδια τους τεχνικούς περιορισμούς που επηρεάζουν την εκμετάλλευση του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών λόγων και των λόγων ασφαλείας που ενδέχεται να οδηγήσουν στη μείωση των ροών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Το αέριο που παρέχεται σε ορισμένες περιοχές της Ένωσης είναι χαμηλής θερμογόνου δύναμης. Λόγω των χαρακτηριστικών του δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συσκευές που έχουν σχεδιαστεί για αέριο υψηλής θερμογόνου δύναμης. Ωστόσο, είναι δυνατή η χρήση αερίου υψηλής θερμογόνου δύναμης σε συσκευές που έχουν σχεδιαστεί για αέριο χαμηλής θερμογόνου δύναμης, εάν μετατραπεί πρώτα σε αέριο χαμηλής θερμογόνου δύναμης, παραδείγματος χάριν με την προσθήκη αζώτου. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αερίου χαμηλής θερμογόνου δύναμης θα πρέπει να εξετάζονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και να λαμβάνονται υπόψη στην εκτίμηση επικινδυνότητας και στα προληπτικά σχέδια δράσης και έκτακτης ανάγκης.

(30)  Το αέριο που παρέχεται σε ορισμένες περιοχές της Ένωσης είναι χαμηλής θερμογόνου δύναμης. Τα χαρακτηριστικά του δεν επιτρέπουν να χρησιμοποιηθεί σε συσκευές που έχουν σχεδιαστεί για αέριο υψηλής θερμογόνου δύναμης. Ωστόσο, είναι δυνατή η μετατροπή του αερίου υψηλής θερμογόνου δύναμης ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συσκευές που έχουν σχεδιαστεί για αέριο χαμηλής θερμογόνου δύναμης, παραδείγματος χάριν με την προσθήκη αζώτου. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αερίου χαμηλής θερμογόνου δύναμης θα πρέπει να εξετάζονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και να λαμβάνονται υπόψη στην εκτίμηση επικινδυνότητας και στα προληπτικά σχέδια δράσης και έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η προβλεψιμότητα των δράσεων που πρόκειται να αναληφθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να έχουν όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά επαρκείς δυνατότητες αντίδρασης αλλά και να προετοιμαστούν για τις συγκεκριμένες συνθήκες. Κατά κανόνα, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει, συνεπώς, να συμμορφώνονται με το οικείο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, θα πρέπει να μπορούν να αναλαμβάνουν δράσεις που αποκλίνουν από αυτά τα σχέδια. Είναι επίσης σημαντικό να καταστεί περισσότερο διαφανής και προβλέψιμος ο τρόπος ανακοίνωσης των έκτακτων αναγκών. Πληροφορίες σχετικά με τη θέση εξισορρόπησης του συστήματος (η συνολική κατάσταση του δικτύου μεταφοράς) και το σχετικό πλαίσιο που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 312/201419 μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για τον σκοπό αυτό. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στις αρμόδιες αρχές και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές σε πραγματικό χρόνο , εάν οι τελευταίες δεν είναι οι αρμόδιες αρχές.

(31)  Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η προβλεψιμότητα των δράσεων που πρόκειται να αναληφθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ώστε να παρέχονται σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά επαρκείς δυνατότητες να προετοιμαστούν για τέτοιες καταστάσεις και να τις αντιμετωπίσουν. Κατά κανόνα, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει, συνεπώς, να συμμορφώνονται προς το οικείο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για εύλογες αιτίες, θα πρέπει να μπορούν να αναλαμβάνουν δράσεις που αποκλίνουν από αυτά τα σχέδια. Θα πρέπει να καταστεί περισσότερο διαφανής και προβλέψιμος ο τρόπος ανακοίνωσης των έκτακτων αναγκών Πληροφορίες σχετικά με τη θέση εξισορρόπησης του συστήματος (η συνολική κατάσταση του δικτύου μεταφοράς) και το σχετικό πλαίσιο που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 312/201419 μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για τον σκοπό αυτό. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο στις αρμόδιες αρχές και στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, εάν αυτές δεν είναι οι αρμόδιες αρχές.

__________________

__________________

19 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 312/2014 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά την εξισορρόπηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα μεταφοράς (ΕΕ L 91 της 27.3.2014, σ. 15.)

19 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 312/2014 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2014, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά την εξισορρόπηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα μεταφοράς (ΕΕ L 91 της 27.3.2014, σ. 15.)

Τροπολογία36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Τα προληπτικά σχέδια δράσης και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης πρέπει να επικαιροποιούνται τακτικά και να δημοσιεύονται. Πρέπει να υπόκεινται σε αξιολόγηση από ομοτίμους. Η διαδικασία της αξιολόγησης από ομοτίμους επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό ασυνεπειών και μέτρων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασμού άλλων κρατών μελών και διασφαλίζει με τον τρόπο αυτό τη συνοχή των σχεδίων των διαφόρων περιφερειών. Επιπλέον, επιτρέπει στα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές.

(32)  Τα προληπτικά σχέδια δράσης και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης πρέπει να επικαιροποιούνται σε τακτική βάση και να δημοσιεύονται. Πρέπει να υπόκεινται σε αξιολόγηση από ομοτίμους. Η εν λόγω αξιολόγηση από ομοτίμους θα πρέπει να παρακολουθείται από την Επιτροπή. Η διαδικασία της αξιολόγησης από ομοτίμους αποσκοπεί στον έγκαιρο εντοπισμό ασυνεπειών και μέτρων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο άλλων κρατών μελών, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη συνοχή των σχεδίων μεταξύ των διαφόρων περιφερειών. Επιπλέον, επιτρέπει στα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές. Τα σχέδια θα πρέπει να παρουσιάζουν συνοχή με όλους τους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης.

Τροπολογία37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Για να διασφαλίζεται ότι τα σχέδια έκτακτης ανάγκης είναι πάντα επικαιροποιημένα και αποτελεσματικά, τα κράτη μέλη πρέπει να διενεργούν δοκιμές στο μεσοδιάστημα των επικαιροποιήσεων των σχεδίων με προσομοιώσεις σεναρίων υψηλού και μεσαίου αντικτύπου και ανταπόκρισης σε πραγματικό χρόνο. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να υποβάλλουν τα αποτελέσματα των δοκιμών στη συντονιστική ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο.

(33)  Για να διασφαλίζεται ότι τα σχέδια έκτακτης ανάγκης είναι πάντα επικαιροποιημένα και αποτελεσματικά, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διενεργούν δοκιμές στο μεσοδιάστημα των επικαιροποιήσεων των σχεδίων με προσομοιώσεις σεναρίων υψηλού και μεσαίου αντικτύπου και ανταπόκρισης σε πραγματικό χρόνο. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να υποβάλλουν τα αποτελέσματα των δοκιμών στη συντονιστική ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο.

Τροπολογία38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Χρειάζονται υποχρεωτικά ολοκληρωμένα υποδείγματα που να περιλαμβάνουν όλους τους κινδύνους που πρέπει να καλύπτει η εκτίμηση επικινδυνότητας και όλα τα στοιχεία των σχεδίων προληπτικής δράσης και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης, ώστε διευκολύνεται η διενέργεια της εκτίμησης επικινδυνότητας, η κατάρτιση των σχεδίων, η αξιολόγησή τους από ομοτίμους και η αξιολόγησή τους από την Επιτροπή.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, οι εκτιμήσεις επικινδυνότητας, τα προληπτικά σχέδια δράσης, τα σχέδια έκτακτης ανάγκης και άλλα έγγραφα και ανταλλαγές πληροφοριών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, πρέπει να κοινοποιούνται μέσω συνήθους ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης.

(35)  Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, οι εκτιμήσεις επικινδυνότητας, τα προληπτικά σχέδια δράσης, τα σχέδια έκτακτης ανάγκης και άλλα έγγραφα και ανταλλαγές πληροφοριών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να κοινοποιούνται μέσω ασφαλούς και τυποποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης.

Τροπολογία40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Όπως κατέδειξε η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων του Οκτωβρίου 2014, η αλληλεγγύη είναι αναγκαία για την κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού σε ολόκληρη την Ένωση και τη διατήρηση του συνολικού κόστους σε κατώτατο επίπεδο. Σε περίπτωση κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, πρέπει εφαρμοσθεί μια προσέγγιση δύο σταδίων με σκοπό την ενίσχυση της αλληλεγγύης. Πρωτίστως, όλα τα κράτη μέλη που έχουν θεσπίσει κανόνα για τον αυξημένο εφοδιασμό, θα πρέπει να μειώσουν τον εφοδιασμό στις προκαθορισμένες τιμές, ώστε να υπάρχει περισσότερη ρευστότητα στην αγορά αερίου. Δευτερευόντως, εάν το πρώτο στάδιο δεν εξασφαλίσει τον αναγκαίο εφοδιασμό, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν περαιτέρω μέτρα από γειτονικά κράτη μέλη, ακόμα και αν δεν βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να διασφαλιστεί ο εφοδιασμός των νοικοκυριών, των βασικών κοινωνικών υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης στο κράτος μέλος που βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίζουν και να περιγράφουν τις λεπτομέρειες που αφορούν τα εν λόγω μέτρα αλληλεγγύης στα σχέδια έκτακτης ανάγκης, διασφαλίζοντας τη δίκαιη και εύλογη αποζημίωση των επιχειρήσεων φυσικού αερίου.

(36)  Όπως κατέδειξε η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων του Οκτωβρίου 2014, η αλληλεγγύη είναι αναγκαία για την κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού σε ολόκληρη την Ένωση και τη διατήρηση του συνολικού κόστους σε κατώτατο επίπεδο. Σε περίπτωση κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, τα γειτονικά κράτη μέλη θα πρέπει, ακόμα και αν δεν βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να λαμβάνουν μέτρα για τη διασφάλιση του εφοδιασμού των προστατευόμενων καταναλωτών στο κράτος μέλος που βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίζουν και να περιγράφουν τις λεπτομέρειες που αφορούν τα εν λόγω μέτρα αλληλεγγύης στα σχέδια έκτακτης ανάγκης, διασφαλίζοντας μια δίκαιη και ενδεδειγμένη αποζημίωση των επιχειρήσεων φυσικού αερίου η οποία αντικατοπτρίζει πλήρως την αγοραία αξία του κόστους που προκαλείται από τη διακοπή του εφοδιασμού.

Τροπολογία41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θα πρέπει επίσης, εφόσον χρειασθεί, να λάβει τη μορφή της παροχής συνδρομής στην πολιτική προστασία από την Ένωση και τα κράτη μέλη της. Η εν λόγω συνδρομή θα πρέπει να διευκολύνεται και να συντονίζεται από τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης, ο οποίος θεσπίστηκε από την απόφαση αριθ. 1313/2013/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20, με σκοπό την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών και τη διευκόλυνση του συντονισμού στον τομέα της πολιτικής προστασίας με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

(37)  Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θα πρέπει επίσης, εφόσον χρειασθεί, να λάβει τη μορφή της παροχής συνδρομής στην πολιτική προστασία από την Ένωση και τα κράτη μέλη της. Η εν λόγω συνδρομή θα πρέπει να διευκολύνεται και να συντονίζεται από τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης, ο οποίος θεσπίστηκε από την απόφαση αριθ. 1313/2013/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20, που αποσκοπεί στην ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών και τη διευκόλυνση του συντονισμού στον τομέα της πολιτικής προστασίας με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

__________________

__________________

20 Απόφαση αριθ. 1313/2013/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 24).

20 Απόφαση αριθ. 1313/2013/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 24).

Τροπολογία42

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Για να εκτιμηθεί δεόντως η κατάσταση της ασφάλειας εφοδιασμού σε ένα κράτος μέλος ή περιφέρεια ή σε ολόκληρη την Ένωση, είναι απαραίτητη η πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες. Συγκεκριμένα, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη και Επιτροπή να έχουν τακτική πρόσβαση σε πληροφορίες από τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου όσον αφορά τις κύριες παραμέτρους του εφοδιασμού με αέριο, ως θεμελιώδες υπόβαθρο στη χάραξη των πολιτικών για την ασφάλεια εφοδιασμού. Υπό δεόντως αιτιολογημένες συνθήκες, ανεξάρτητα από την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση και σε πρόσθετες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτίμηση της συνολικής κατάστασης του εφοδιασμού με αέριο. Οι εν λόγω πρόσθετες πληροφορίες αφορούν κατά κανόνα πληροφορίες για την παράδοση αερίου που δεν σχετίζονται με την τιμή, π.χ. ελάχιστες και μέγιστες ποσότητες αερίου, σημεία παράδοσης ή περιθώρια εφοδιασμού. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να ζητούνται σε περιπτώσεις αλλαγών του μοντέλου εφοδιασμού ενός συγκεκριμένου αγοραστή ή αγοραστών με αέριο σε ένα κράτος μέλος, οι οποίες δεν θα συνέβαιναν υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας των αγορών και θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον εφοδιασμό της Ένωσης ή μερών της με αέριο.

(38)  Για να εκτιμηθεί δεόντως η κατάσταση της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο σε ένα κράτος μέλος, μια περιφέρεια ή σε ολόκληρη την Ένωση, είναι απαραίτητη η πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες. Συγκεκριμένα, είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να έχουν τακτική πρόσβαση σε πληροφορίες από τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου όσον αφορά τις κύριες παραμέτρους του εφοδιασμού με αέριο, συμπεριλαμβανομένων επακριβών υπολογισμών των διαθέσιμων αποθηκευμένων αποθεμάτων, ως θεμελιώδες υπόβαθρο στη χάραξη των πολιτικών για την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο. Για εύλογες αιτίες, ανεξάρτητα από την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση και σε πρόσθετες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτίμηση της συνολικής κατάστασης του εφοδιασμού με αέριο. Οι εν λόγω πρόσθετες πληροφορίες αφορούν κατά κανόνα πληροφορίες για την παράδοση αερίου που δεν σχετίζονται με την τιμή, π.χ. ελάχιστες και μέγιστες ποσότητες αερίου, σημεία παράδοσης ή περιθώρια εφοδιασμού. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να ζητούνται σε περιπτώσεις αλλαγών του μοντέλου εφοδιασμού ενός συγκεκριμένου αγοραστή ή αγοραστών με αέριο σε ένα κράτος μέλος, οι οποίες δεν θα συνέβαιναν υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας των αγορών και θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον εφοδιασμό της Ένωσης ή μερών της με αέριο. Οι πληροφορίες τις οποίες η επιχείρηση αερίου θεωρεί εμπιστευτικές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές.

Τροπολογία43

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)  Τον Μάρτιο του 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου με τους προμηθευτές τρίτων χωρών θα πρέπει να είναι περισσότερο διαφανείς και συμβατές με τις διατάξεις ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ. Εν προκειμένω, ένας αποτελεσματικός και στοχοθετημένος μηχανισμός για την πρόσβαση των κρατών μελών σε κύριες συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου αναμένεται ότι θα διασφαλίζει ολοκληρωμένη εκτίμηση των σχετικών κινδύνων που μπορούν να οδηγήσουν σε διακοπή του εφοδιασμού ή να επηρεάσουν τα αναγκαία μέτρα μετριασμού, εάν εκδηλωθεί παρόλα αυτά κρίση. Στο πλαίσιο του εν λόγω μηχανισμού, ορισμένες σημαντικές συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου θα πρέπει να κοινοποιούνται αυτομάτως στα κράτη μέλη, αμέσως μετά τη σύναψή τους. Ωστόσο, οποιαδήποτε υποχρέωση αυτόματης κοινοποίησης σύμβασης πρέπει να είναι αναλογική. Η εφαρμογή της εν λόγω υποχρέωσης σε συμβάσεις μεταξύ προμηθευτή και αγοραστή που καλύπτουν το 40% της εθνικής αγοράς επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία σε επίπεδο διοικητικής αποτελεσματικότητας και ορίζει σαφείς υποχρεώσεις για τους συμμετέχοντες στην αγορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι άλλες συμβάσεις προμήθειας αερίου δεν σχετίζονται με την ασφάλεια εφοδιασμού. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ζητούν και άλλες συμβάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά στην ασφάλεια εφοδιασμού ενός κράτους μέλους ή μιας περιφέρειας ή ολόκληρης της Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει πρόσβαση στις συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου όπως τα κράτη μέλη, δεδομένου του ρόλου της στην αξιολόγηση της συνοχής και αποτελεσματικότητας των προληπτικών σχεδίων δράσης και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κινδύνων στην ασφάλεια εφοδιασμού σε εθνικό, περιφερειακό και ενωσιακό επίπεδο. Η Επιτροπή μπορεί να καλεί τα κράτη μέλη να τροποποιήσουν τα σχέδια, ώστε να ληφθούν υπόψη οι πληροφορίες που προκύπτουν από τις συμβάσεις. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. Η βελτιωμένη πρόσβαση της Επιτροπής σε πληροφορίες που αφορούν εμπορικές συμβάσεις δεν θα πρέπει να θίγει τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για την παρακολούθηση της αγοράς αερίου και η Επιτροπή πρέπει να παρεμβαίνει αν όταν διαπιστώνονται παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να θίγουν το δικαίωμα της Επιτροπής να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με το άρθρο 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και να επιβάλλει κανόνες ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών ενισχύσεων.

(39)  Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας θα δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού, εξασφαλίζοντας ότι όλες οι συμβάσεις προμήθειας ενέργειας σε ολόκληρη την Ένωση θα γίνονται με βάση τις τιμές της αγοράς και τους κανόνες του ανταγωνισμού. Τον Μάρτιο του 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου με τους προμηθευτές τρίτων χωρών θα πρέπει να είναι περισσότερο διαφανείς και συμβατές με τις διατάξεις ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ. Εν προκειμένω, ένας αποτελεσματικός και στοχοθετημένος μηχανισμός για την πρόσβαση των κρατών μελών σε κύριες συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου αναμένεται ότι θα διασφαλίζει ολοκληρωμένη εκτίμηση των σχετικών κινδύνων που μπορούν να οδηγήσουν σε διακοπή του εφοδιασμού ή να επηρεάσουν τα αναγκαία μέτρα μετριασμού, εάν εκδηλωθεί παρόλα αυτά κρίση. Στο πλαίσιο του εν λόγω μηχανισμού, ορισμένες σημαντικές συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου θα πρέπει να κοινοποιούνται αυτομάτως στα κράτη μέλη, αμέσως μετά τη σύναψή τους. Ωστόσο, οποιαδήποτε υποχρέωση αυτόματης κοινοποίησης σύμβασης πρέπει να είναι αναλογική. Η εφαρμογή της εν λόγω υποχρέωσης σε συμβάσεις μεταξύ προμηθευτή ή θυγατρικών του και αγοραστή ή θυγατρικών του που από κοινού καλύπτουν το 40% τουλάχιστον των εισαγωγών από τρίτες χώρες στο κράτος μέλος επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία σε επίπεδο διοικητικής αποτελεσματικότητας και ορίζει σαφείς υποχρεώσεις για τους συμμετέχοντες στην αγορά. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι άλλες συμβάσεις προμήθειας αερίου δεν σχετίζονται με την ασφάλεια εφοδιασμού. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ζητούν και άλλες συμβάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά στην ασφάλεια εφοδιασμού ενός κράτους μέλους ή μιας περιφέρειας ή ολόκληρης της Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει πρόσβαση στις συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου όπως τα κράτη μέλη, δεδομένου του ρόλου της στην αξιολόγηση της συνοχής και αποτελεσματικότητας των προληπτικών σχεδίων δράσης και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κινδύνων στην ασφάλεια εφοδιασμού σε εθνικό, περιφερειακό και ενωσιακό επίπεδο. Η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να καλεί τα κράτη μέλη να τροποποιήσουν τα σχέδια, ώστε να ληφθούν υπόψη οι πληροφορίες που προκύπτουν από τις συμβάσεις. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. Η αυξημένη πρόσβαση της Επιτροπής σε πληροφορίες που αφορούν εμπορικές συμβάσεις δεν θα πρέπει να θίγει τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για την παρακολούθηση της αγοράς αερίου και η Επιτροπή πρέπει να παρεμβαίνει αν όταν διαπιστώνονται παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να θίγουν το δικαίωμα της Επιτροπής να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με το άρθρο 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και να επιβάλλει κανόνες ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων σε σχέση με κρατικές ενισχύσεις.

Τροπολογία44

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41)  Ένας από τους στόχους της Ένωσης είναι η ενίσχυση της Ενεργειακής Κοινότητας, γεγονός που θα εξασφαλίσει αποτελεσματική εφαρμογή του ενεργειακού κεκτηµένου της Ένωσης, μεταρρυθμίσεις στην αγορά ενέργειας και παροχή κινήτρων για επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα με μεγαλύτερη ενοποίηση των αγορών ενέργειας της Ένωσης και της Ενεργειακής Κοινότητας. Αυτό συνεπάγεται καθιέρωση κοινής διαχείρισης κρίσεων με την πρόταση προληπτικά σχέδια και σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε περιφερειακό επίπεδο, στα οποία θα συμμετέχουν τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας. Επιπροσθέτως, η ανακοίνωση της Επιτροπής τον Οκτώβριο του 2014 σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη αντοχή του ευρωπαϊκού συστήματος φυσικού αερίου αναφέρεται στην ανάγκη εφαρμογής κανόνων στην εσωτερική αγορά ενέργειας όσον αφορά τη ροή ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης και των συμβαλλόμενων μερών της Ενεργειακής Κοινότητας. Εν προκειμένω, για να διασφαλισθεί αποτελεσματική διαχείριση κρίσης στα σύνορα μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης και των συμβαλλομένων μερών πρέπει να καθορίζονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις μετά την έκδοση Κοινής Πράξης, ώστε να είναι δυνατή ειδική συνεργασία με οποιοδήποτε μεμονωμένο συμβαλλόμενο μέρος της Ενεργειακής Κοινότητας μετά τη δέουσα αμοιβαία έναρξη εφαρμογής των απαραίτητων διατάξεων.

(41)  Ένας από τους στόχους της Ένωσης είναι η ενίσχυση της Ενεργειακής Κοινότητας προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του ενεργειακού κεκτηµένου της Ένωσης, μεταρρυθμίσεις στην αγορά ενέργειας και παροχή κινήτρων για επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα με μεγαλύτερη ενοποίηση των αγορών ενέργειας της Ένωσης και της Ενεργειακής Κοινότητας. Αυτό προϋποθέτει επίσης την καθιέρωση κοινής διαχείρισης κρίσεων με την πρόταση προληπτικών σχεδίων δράσης και σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε περιφερειακό επίπεδο, στα οποία θα συμμετέχουν τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας. Επιπροσθέτως, η ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη αντοχή του ευρωπαϊκού συστήματος φυσικού αερίου αναφέρεται στην ανάγκη εφαρμογής κανόνων στην εσωτερική αγορά ενέργειας όσον αφορά τη ροή ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης και των συμβαλλόμενων μερών της Ενεργειακής Κοινότητας. Εν προκειμένω, για να διασφαλισθεί αποτελεσματική διαχείριση κρίσης στα σύνορα μεταξύ των κρατών μελών της Ενεργειακής Κοινότητας και των συμβαλλομένων μερών πρέπει να καθορίζονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις μετά την έκδοση Κοινής Πράξης, ώστε να είναι δυνατή ειδική συνεργασία με οποιοδήποτε μεμονωμένο συμβαλλόμενο μέρος της Ενεργειακής Κοινότητας μετά τη δέουσα αμοιβαία έναρξη εφαρμογής των απαραίτητων διατάξεων.

Τροπολογία45

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(41 a)  Η εφαρμογή των μέτρων αλληλεγγύης από τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας θα πρέπει να βασίζεται σε μια ενωσιακή προσέγγιση προκειμένου να αποφευχθεί η εκτέλεση των απαραίτητων σχεδίων έκτακτης ανάγκης αποκλειστικά από τα κράτη μέλη που γειτονεύουν με τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας.

Τροπολογία46

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Δεδομένου ότι οι προμήθειες αερίου από τρίτες χώρες έχουν καίρια σημασία για την ασφάλεια εφοδιασμού της Ένωσης με αέριο, η Επιτροπή πρέπει να συντονίζει τις ενέργειες που σχετίζονται με τρίτες χώρες, να συνεργάζεται με προμηθεύτριες τρίτες χώρες και τρίτες χώρες διαμετακόμισης σε θέματα ρύθμισης της διαχείρισης καταστάσεων κρίσης και να εξασφαλίζει σταθερή ροή αερίου προς την Ένωση. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει ειδική ομάδα εργασίας για την παρακολούθηση των εισερχόμενων στην Ένωση ροών αερίου σε καταστάσεις κρίσης, συμβουλευόμενη τις εμπλεκόμενες τρίτες χώρες, και, σε περίπτωση εκδήλωσης κρίσης λόγω δυσκολιών σε τρίτη χώρα, να ενεργεί ως διαμεσολαβητής.

(42)  Δεδομένου ότι οι προμήθειες αερίου από τρίτες χώρες έχουν καίρια σημασία για την ασφάλεια εφοδιασμού της Ένωσης με αέριο, η Επιτροπή πρέπει να συντονίζει τις ενέργειες που σχετίζονται με τρίτες χώρες, να συνεργάζεται με προμηθεύτριες τρίτες χώρες και τρίτες χώρες διαμετακόμισης σε θέματα ρύθμισης της διαχείρισης καταστάσεων κρίσης και να εξασφαλίζει σταθερή ροή αερίου προς την Ένωση. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς τις ροές φυσικού αερίου στην Ένωση. Όταν εκδηλώνεται κρίση, η Επιτροπή θα πρέπει, κατόπιν διαβουλεύσεων με τις εμπλεκόμενες τρίτες χώρες, ενεργεί ως διαμεσολαβητής και ενδιάμεσος. Η Ένωση θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να δρα προληπτικά, πριν εκδηλωθεί κρίση.

Τροπολογία47

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43)  Όταν υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες για μια κατάσταση εκτός της Ένωσης, η οποία απειλεί την ασφάλεια εφοδιασμού σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και ενδέχεται να ενεργοποιήσει μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης όπου συμμετέχει η Ένωση και μια τρίτη χώρα, η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τη συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο και η Ένωση θα πρέπει να αναλαμβάνει τις κατάλληλες δράσεις για την εξομάλυνση της κατάστασης.

(43)  Όταν εμφανίζεται μια κατάσταση εκτός της Ένωσης, η οποία είναι πιθανό να απειλήσει την ασφάλεια εφοδιασμού σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και ενδέχεται να ενεργοποιήσει μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης όπου συμμετέχει η Ένωση και μια τρίτη χώρα, η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τη συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο και η Ένωση θα πρέπει να αναλαμβάνει τις κατάλληλες δράσεις για την εξομάλυνση της κατάστασης.

Τροπολογία48

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 44

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(44)  Δρώντας μεμονωμένα, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιτύχουν ικανοποιητικά τον στόχο του παρόντος κανονισμού, δηλαδή να κατοχυρώσουν την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο εντός της Ένωσης. Δεδομένης της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της δράσης, ο στόχος επιτυγχάνεται καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η Ένωση ενδέχεται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(44)  Εφόσον ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο εντός της Ένωσης δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν αυτά ενεργούν από μόνα τους, αλλά μπορεί, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση ενδέχεται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Τροπολογία49

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 45

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(45)  Για να καταστεί δυνατό στην Ένωση να ανταποκριθεί σε μεταβαλλόμενες συνθήκες όσον αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σχετικά με την τροποποίηση των περιφερειών και των υποδειγμάτων για την εκτίμηση επικινδυνότητας και τα σχέδια. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διενεργεί, κατά το προπαρασκευαστικό της έργο, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα σχετικά έγγραφα διαβιβάζονται ταυτοχρόνως, εγκαίρως και καταλλήλως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(45)  Για να καταστεί δυνατό στην Ένωση να ανταποκριθεί σε μεταβαλλόμενες συνθήκες όσον αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, όσον αφορά την τροποποίηση των υποδειγμάτων για τις εκτιμήσεις επικινδυνότητας, τα σχέδια προληπτικής δράσης και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διενεργεί, κατά το προπαρασκευαστικό της έργο, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και με τη συμμετοχή των αρμόδιων αρχών και των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, όταν αυτές δεν είναι οι αρμόδιες αρχές, και οι διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας, της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία50

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 46

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(46)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/2010 πρέπει να καταργηθεί. Για να αποφευχθεί τυχόν κενό, τα σχέδια προληπτικής δράσης και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης που έχουν καταρτισθεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/2010 πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την πρώτη έκδοση των νέων προληπτικών σχεδίων δράσης και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης που θα καταρτισθούν βάσει του παρόντος κανονισμού.

(46)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/2010 πρέπει να καταργηθεί. Για να αποφευχθεί τυχόν κενό, τα σχέδια προληπτικής δράσης και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/2010 πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την πρώτη έκδοση των νέων προληπτικών σχεδίων δράσης και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης που θα καταρτισθούν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει διατάξεις που στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο, με διασφάλιση της εύρυθμης και συνεχούς λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου («αέριο»), τη δυνατότητα λήψης έκτακτων μέτρων όταν η αγορά δεν μπορεί πλέον να παρέχει τις απαιτούμενες ποσότητες για τον εφοδιασμό με αέριο και με σαφή καθορισμό και κατανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, στα κράτη μέλη και στην Ένωση όσον αφορά τόσο την προληπτική δράση όσο και την αντίδραση σε συγκεκριμένες διακοπές του εφοδιασμού. Ο παρών κανονισμός προβλέπει επίσης, σε πνεύμα αλληλεγγύης, διαφανείς μηχανισμούς για τον συντονισμό του σχεδιασμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και την αντιμετώπισης της σε επίπεδο κράτους μέλους, περιφέρειας και Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός ορίζει διατάξεις που στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο, σε πνεύμα αλληλεγγύης, με διασφάλιση της εύρυθμης και συνεχούς λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου («αέριο»), βάσει αξιόπιστων τάσεων όσον αφορά τη ζήτηση αερίου, τη δυνατότητα λήψης έκτακτων μέτρων όταν η αγορά δεν μπορεί πλέον να παρέχει τις απαιτούμενες ποσότητες για τον εφοδιασμό με αέριο των προστατευόμενων πελατών και με σαφή καθορισμό και κατανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, στα κράτη μέλη και στην Ένωση όσον αφορά τόσο την βραχυπρόθεσμη προληπτική δράση όσο και την άμεση αντίδραση σε συγκεκριμένες διακοπές του εφοδιασμού, είτε στην πηγή είτε κατά τη μεταφορά. Ο παρών κανονισμός προβλέπει επίσης, σε πνεύμα αλληλεγγύης, διαφανείς μηχανισμούς για τον συντονισμό του σχεδιασμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και την αντιμετώπισης της σε επίπεδο κράτους μέλους, περιφέρειας και Ένωσης.

Τροπολογία52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ο παρών κανονισμός ενθαρρύνει επίσης τη λήψη προληπτικών μέτρων για τη μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου, μεταξύ άλλων με μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης της Ένωσης από τις εισαγωγές φυσικού αερίου.

Τροπολογία53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «προστατευόμενος πελάτης»: ο οικιακός πελάτης που είναι συνδεδεμένος με δίκτυο διανομής αερίου και, εκτός αυτού, εφόσον το αποφασίσει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, επίσης ένα ή περισσότερα εκ των ακολούθων:

(1)  «προστατευόμενος πελάτης»: ο οικιακός πελάτης, μια βασική κοινωνική υπηρεσία ή, στον βαθμό που παρέχει θέρμανση σε οικιακούς πελάτες και βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει άλλο καύσιμο, μια εγκατάσταση τηλεθέρμανσης συνδεδεμένη με δίκτυο διανομής αερίου·

Τροπολογία54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  μικρομεσαία επιχείρηση, υπό τον όρο ότι συνδέεται με δίκτυο διανομής αερίου, ή βασική κοινωνική υπηρεσία υπό τον όρο ότι συνδέεται με δίκτυο διανομής και μεταφοράς αερίου και υπό τον όρο ότι όλες οι εν λόγω επιχειρήσεις ή υπηρεσίες δεν αντιπροσωπεύουν από κοινού άνω του 20 % της συνολικής ετήσιας τελικής κατανάλωσης αερίου στο συγκεκριμένο κράτος μέλος·

διαγράφεται

Τροπολογία55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εγκατάσταση τηλεθέρμανσης, εφόσον παρέχει θέρμανση σε οικιακούς πελάτες ή στις επιχειρήσεις ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο στοιχείο α), υπό τον όρο ότι η εγκατάσταση αυτή δεν έχει τη δυνατότητα αλλαγής καυσίμων και είναι συνδεδεμένη με δίκτυο διανομής ή μεταφοράς αερίου· «βασική κοινωνική υπηρεσία»:

διαγράφεται

Τροπολογία56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 2 – σημείο 3 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3 a)  «διάδρομοι παροχής έκτακτης ανάγκης»: προσδιορισμένες οδοί εφοδιασμού της ΕΕ με αέριο, ώστε να είναι σε θέση τα κράτη μέλη να μετριάζουν τις επιπτώσεις από ενδεχόμενη διακοπή εφοδιασμού ή/και μη λειτουργία υποδομής, συμπληρώνοντας και ενισχύοντας έτσι την περιφερειακή προσέγγιση όπως αναφέρεται στο παράρτημα Ι, με την παροχή πληροφοριών σχετικά με την προληπτική δράση και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 2 – σημείο 3 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3 β)  «αρμόδια αρχή»: η οριζόμενη σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 εθνική κρατική αρχή ή εθνική ρυθμιστική αρχή·

Τροπολογία58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο είναι στην κοινή ευθύνη των επιχειρήσεων φυσικού αερίου, των κρατών μελών, ιδίως μέσω των αρμόδιων αρχών τους, και της Επιτροπής, με βάση τα αντίστοιχα πεδία δραστηριότητας και αρμοδιότητά τους.

1.  Η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο είναι στην κοινή ευθύνη των επιχειρήσεων φυσικού αερίου, των κρατών μελών, κυρίως μέσω των αρμόδιων αρχών τους, και της Επιτροπής, με βάση τα αντίστοιχα πεδία δραστηριότητας και αρμοδιότητά τους.

Τροπολογία59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή αμελλητί για την ονομασία της αρμόδιας αρχής και για οποιαδήποτε αλλαγή της. Κάθε κράτος μέλος δημοσιοποιεί την ονομασία της αρμόδιας αρχής.

3.  Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή αμελλητί και δημοσιοποιεί την ονομασία της αρμόδιας αρχής και οποιαδήποτε αλλαγή της.

Τροπολογία60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κατά την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή καθορίζει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση μιας προσέγγισης τριών επιπέδων με τη συμμετοχή, πρώτον, των σχετικών επιχειρήσεων και της βιομηχανίας φυσικού αερίου, δεύτερον, των κρατών μελών σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και, τέλος, της Ένωσης.

4.  Κατά την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, η αρμόδια αρχή καθορίζει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων, ώστε να διασφαλίζεται μια προσέγγιση τριών επιπέδων με τη συμμετοχή, πρώτον, των σχετικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ηλεκτροδότησης, όπου είναι σκόπιμο, και της βιομηχανίας φυσικού αερίου, δεύτερον, των κρατών μελών σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και, τέλος, της Ένωσης.

Τροπολογία61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η Επιτροπή συντονίζει, εφόσον χρειάζεται, τη δράση των αρμόδιων αρχών σε περιφερειακό και ενωσιακό επίπεδο, όπως ορίζει ο παρών κανονισμός, μεταξύ άλλων μέσω της συντονιστικής ομάδας για το φυσικό αέριο που αναφέρεται στο άρθρο 14 ή μέσω της ομάδας διαχείρισης κρίσης που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4, ιδίως σε περίπτωση περιφερειακής ή ενωσιακής έκτακτης ανάγκης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1.

5.  Η Επιτροπή συντονίζει τη δράση των αρμόδιων αρχών σε περιφερειακό και ενωσιακό επίπεδο, όπως ορίζει ο παρών κανονισμός, μεταξύ άλλων μέσω της συντονιστικής ομάδας για το φυσικό αέριο που αναφέρεται στο άρθρο 14 ή μέσω της ομάδας διαχείρισης κρίσης που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4, ιδίως σε περίπτωση περιφερειακής ή ενωσιακής έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1.

Τροπολογία62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Τα μέτρα για την ασφάλεια εφοδιασμού που περιλαμβάνονται στα προληπτικά σχέδια δράσης και στα σχέδια έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένα, διαφανή, αναλογικά, αμερόληπτα και επαληθεύσιμα, να μην προκαλούν αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και της αποτελεσματικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς αερίου και να μη θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο άλλων κρατών μελών ή της Ένωσης στο σύνολό της.

6.  Τα μέτρα για την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο που περιλαμβάνονται στα προληπτικά σχέδια δράσης και στα σχέδια έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένα, κατά το δυνατόν αγοραστρεφή, διαφανή, αναλογικά, αμερόληπτα, επαληθεύσιμα, βιώσιμα και συμβατά με τους ενωσιακούς κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους της Ένωσης, να λαμβάνουν επίσης υπόψη την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως λύση για τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας της Ένωσης, να μην προκαλούν αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και της αποτελεσματικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς αερίου και να μη θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο άλλων κρατών μελών, περιφερειών ή της Ένωσης, και να περιορίζουν τον κίνδυνο μη αξιοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού.

Τροπολογία63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  υπάρχουσες και προγραμματισμένες διασυνδέσεις και ικανότητα διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και μοντέλα εφοδιασμού·

β)  υπάρχουσες και προγραμματισμένες διασυνδέσεις και ικανότητα διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών, υπάρχουσες διασυνδέσεις σε τρίτες χώρες, καθώς και μοντέλα εφοδιασμού·

Τροπολογία64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γ α)  ικανότητα να ικανοποιεί τη ζήτηση φυσικού αερίου των προστατευμένων καταναλωτών κατά τη διάρκεια της διακοπής από τον μεγαλύτερο προμηθευτή φυσικού αερίου·

Τροπολογία65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η ευθύνη των κρατών μελών να συμμορφώνονται προς τα εθνικά τους πρότυπα ασφάλειας του εφοδιασμού δεν θίγει την περιφερειακή προσέγγιση ούτε τη δυνατότητα διαπεριφερειακής συνεργασίας εκτός των περιφερειών που προσδιορίζονται στο παράρτημα I.

Τροπολογία66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, σε περίπτωση που συνθήκες επιτάσσουν την ανάγκη αλλαγής σε μια περιφέρεια.

διαγράφεται

Τροπολογία67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος ή η αρμόδια αρχή, σε περίπτωση που προβλέπεται από κράτος μέλος, εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα, ώστε σε περίπτωση διακοπής της μεγαλύτερης υποδομής αερίου, η τεχνική ικανότητα της υπόλοιπης υποδομής, η οποία ορίζεται σύμφωνα με τον τύπο N–1 όπως προβλέπεται στο σημείο 2 του παραρτήματος ΙΙ, να είναι σε θέση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, να ικανοποιήσει τη συνολική ζήτηση φυσικού αερίου της περιοχής υπολογισμού για περίοδο μιας ημέρας εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου, η οποία επέρχεται με στατιστική πιθανότητα μίας φοράς μέσα σε 20 έτη. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της ευθύνης των διαχειριστών συστημάτων να προβούν στις αντίστοιχες επενδύσεις και των υποχρεώσεων των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/73/ΕΚ και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009.

1.  Κάθε κράτος μέλος ή η αρμόδια αρχή, σε περίπτωση που προβλέπεται από κράτος μέλος, εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα, ώστε σε περίπτωση διακοπής της μεγαλύτερης υποδομής αερίου, η τεχνική ικανότητα της υπόλοιπης υποδομής, η οποία ορίζεται σύμφωνα με τον τύπο N–1 όπως προβλέπεται στο σημείο 2 του παραρτήματος ΙΙ, να είναι σε θέση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, να ικανοποιήσει τη συνολική ζήτηση φυσικού αερίου της περιοχής υπολογισμού για περίοδο μιας ημέρας εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου, η οποία επέρχεται με στατιστική πιθανότητα μίας φοράς μέσα σε 20 έτη. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τάσεις της κατανάλωσης φυσικού αερίου, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μέτρων ενεργειακής απόδοσης, καθώς και τα ποσοστά αξιοποίησης της υφιστάμενης ικανότητας. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της ευθύνης των διαχειριστών συστημάτων να προβούν στις αντίστοιχες επενδύσεις και των υποχρεώσεων των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/73/ΕΚ και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009.

Τροπολογία68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η υποχρέωση διασφάλισης ότι οι υπόλοιπες υποδομές έχουν την τεχνική ικανότητα να ικανοποιήσουν τη συνολική ζήτηση αερίου, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, θεωρείται επίσης ότι τηρείται εφόσον η αρμόδια αρχή αποδείξει στο προληπτικό σχέδιο δράσης ότι διακοπή του εφοδιασμού μπορεί να αντισταθμισθεί επαρκώς και εγκαίρως με κατάλληλα μέτρα βασιζόμενα στην αγορά, όσον αφορά τη ζήτηση. Για αυτόν τον σκοπό, χρησιμοποιείται ο τύπος που προβλέπεται στο σημείο 4 του παραρτήματος ΙΙ.

2.  Η υποχρέωση διασφάλισης ότι οι υπόλοιπες υποδομές έχουν την τεχνική ικανότητα να ικανοποιήσουν τη συνολική ζήτηση αερίου, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, θεωρείται επίσης ότι τηρείται εφόσον η αρμόδια αρχή αποδείξει στο προληπτικό σχέδιο δράσης ότι διακοπή του εφοδιασμού μπορεί να αντισταθμισθεί επαρκώς και εγκαίρως με κατάλληλα μέτρα όσον αφορά τη ζήτηση. Για αυτόν τον σκοπό, χρησιμοποιείται ο τύπος που προβλέπεται στο σημείο 4 του παραρτήματος ΙΙ.

Τροπολογία69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κατά περίπτωση, σύμφωνα με την εκτίμηση επικινδυνότητας που αναφέρεται στο άρθρο 6, οι αρμόδιες αρχές γειτονικών κρατών μελών συμφωνούν στην από κοινού τήρηση της υποχρέωσης που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες αρχές συμπεριλαμβάνουν στο προληπτικό σχέδιο δράσης τον υπολογισμό του τύπου N–1, εξηγώντας ταυτόχρονα τον τρόπο τήρησης της εν λόγω υποχρέωσης με τις συμφωνηθείσες ρυθμίσεις. Εφαρμόζεται το σημείο 5 του παραρτήματος IΙ.

3.  Κατά περίπτωση, στη βάση της εκτίμησης επικινδυνότητας που αναφέρεται στο άρθρο 6, οι αρμόδιες αρχές γειτονικών κρατών μελών συμφωνούν στην από κοινού τήρηση της υποχρέωσης που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες αρχές συμπεριλαμβάνουν στο προληπτικό σχέδιο δράσης τον υπολογισμό του τύπου N–1, εξηγώντας ταυτόχρονα τον τρόπο τήρησης της εν λόγω υποχρέωσης με τις συμφωνηθείσες ρυθμίσεις. Εφαρμόζεται το σημείο 5 του παραρτήματος IΙ.

Τροπολογία70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την περίπτωση χορήγησης εξαίρεσης από την εν λόγω υποχρέωση.

β)  την περίπτωση χορήγησης εξαίρεσης από την εν λόγω υποχρέωση, μετά από διεξοδική αξιολόγηση και κατόπιν διαβούλευσης με τα άλλα κράτη μέλη και με την Επιτροπή.

Τροπολογία71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4 a.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, ως πρώτο βήμα, η αγορά ελέγχεται πάντα με διαφανή, λεπτομερή και αμερόληπτο τρόπο, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσο είναι αναγκαία η επένδυση στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που ορίζονται στην παράγραφο 4.

Τροπολογία72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη το κόστος που όντως προέκυψε από την τήρηση της υποχρέωσης που ορίζεται στην παράγραφο 1 και το κόστος εξασφάλισης μόνιμης ικανότητας αμφίδρομης ροής, ώστε να παρέχονται κατάλληλα κίνητρα κατά τον καθορισμό ή την έγκριση, με διαφανή και λεπτομερή τρόπο, των τιμολογίων ή των μεθοδολογιών τους σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 8 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ και το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009.

5.  Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη το κόστος που όντως προέκυψε από την τήρηση της υποχρέωσης που ορίζεται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης για τη μείωση της ζήτησης αερίου θα συμβάλουν στην πλέον οικονομικά αποδοτική προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή του τύπου N-1, καθώς και το κόστος εξασφάλισης μόνιμης ικανότητας αμφίδρομης ροής, ώστε να παρέχονται κατάλληλα κίνητρα κατά τον καθορισμό ή την έγκριση, με διαφανή και λεπτομερή τρόπο, των τιμολογίων ή των μεθοδολογιών τους σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 8 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ και το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009.

Τροπολογία73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Εφόσον η επένδυση για την παροχή ή ενίσχυση της μόνιμης ικανότητας αμφίδρομης ροής δεν απαιτείται από την αγορά και εφόσον η δαπάνη που προκύπτει από αυτήν την επένδυση επιβαρύνει περισσότερα από ένα κράτη μέλη ή ένα κράτος μέλος προς όφελος άλλου κράτος μέλους, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές όλων των ενδιαφερόμενων κρατών μελών αποφασίζουν από κοινού σχετικά με την κατανομή των δαπανών αυτών, πριν ληφθεί απόφαση για τυχόν επένδυση. Κατά την κατανομή των δαπανών λαμβάνεται ιδίως υπόψη ο βαθμός ωφέλειας των επενδύσεων σε υποδομές για την αύξηση της ασφάλειας εφοδιασμού των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, καθώς και οι επενδύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στη συγκεκριμένη υποδομή.

6.  Εφόσον η επένδυση για την παροχή ή ενίσχυση της μόνιμης ικανότητας αμφίδρομης ροής δεν απαιτείται από την αγορά και εφόσον η δαπάνη που προκύπτει από αυτήν την επένδυση επιβαρύνει περισσότερα από ένα κράτη μέλη ή ένα κράτος μέλος προς όφελος άλλου κράτος μέλους, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές όλων των ενδιαφερόμενων κρατών μελών αποφασίζουν από κοινού σχετικά με την κατανομή των δαπανών αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013, πριν ληφθεί απόφαση για τυχόν επένδυση και διερευνούν επίσης την πιθανότητα και τη βιωσιμότητα ενωσιακής χρηματοδότησης. Κατά την κατανομή των δαπανών λαμβάνεται ιδίως υπόψη ο βαθμός ωφέλειας των επενδύσεων σε υποδομές για την αύξηση της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, καθώς και οι επενδύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στη συγκεκριμένη υποδομή.

Τροπολογία74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι κάθε νέα υποδομή μεταφοράς συμβάλλει στην ασφάλεια εφοδιασμού με την ανάπτυξη ενός καλά συνδεδεμένου δικτύου, όπως και, όπου χρειάζεται, με την εξασφάλιση επαρκούς αριθμού διασυνοριακών σημείων εισόδου και εξόδου, ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς και τους εντοπισθέντες κινδύνους. Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν στην εκτίμηση επικινδυνότητας εάν υπάρχουν εσωτερικά σημεία συμφόρησης και εάν η εθνική ικανότητα εισροής και οι υποδομές, ιδίως τα δίκτυα μεταφοράς, είναι σε θέση να προσαρμόζουν τις εθνικές και διασυνοριακές ροές αερίου στην περίπτωση διακοπής της μεγαλύτερης υποδομής αερίου σε εθνικό επίπεδο και της μεγαλύτερης υποδομής αερίου κοινών συμφερόντων στην περιφέρεια που επισημαίνεται στην εκτίμηση επικινδυνότητας.

7.  Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι κάθε νέα υποδομή μεταφοράς συμβάλλει στην ασφάλεια εφοδιασμού με την ανάπτυξη ενός καλά συνδεδεμένου δικτύου, όπως και, όπου χρειάζεται, με την εξασφάλιση επαρκούς αριθμού διασυνοριακών σημείων εισόδου και εξόδου, ανάλογα με τη ζήτηση της αγοράς και τους εντοπισθέντες κινδύνους. Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν στην εκτίμηση επικινδυνότητας εάν, με μια ολοκληρωμένη θεώρηση των συστημάτων παροχής αερίου και ηλεκτροδότησης, υπάρχουν εσωτερικά σημεία συμφόρησης και εάν η εθνική ικανότητα εισροής και οι υποδομές, ιδίως τα δίκτυα μεταφοράς, είναι σε θέση να προσαρμόζουν τις εθνικές και διασυνοριακές ροές αερίου στην περίπτωση διακοπής της μεγαλύτερης υποδομής αερίου σε εθνικό επίπεδο και της μεγαλύτερης υποδομής αερίου κοινών συμφερόντων στην περιφέρεια που επισημαίνεται στην εκτίμηση επικινδυνότητας.

Τροπολογία75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 7 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7 a.  Η αρμόδια αρχή, εφαρμόζοντας τα ίδια κριτήρια, εξασφαλίζει ότι τα μέτρα στην πλευρά της ζήτησης πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις και συμβάλλουν σε μια δίκαιη και αποτελεσματική ως προς το κόστος βάση στην ασφάλεια του εφοδιασμού.

Τροπολογία76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 7 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7 β.  Η ροή αερίου μέσω σημείων αμφίδρομης διασύνδεσης στο κράτος μέλος που έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης πρέπει να έχει προτεραιότητα σε σχέση με τη ροή αερίου προς άλλα σημεία του συστήματος του κράτους μέλους από το οποίο παρέχεται το φυσικό αέριο και το οποίο δεν έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 8 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Το Λουξεμβούργο, η Σλοβενία και η Σουηδία, κατ’ εξαίρεση, δεν δεσμεύονται από την υποχρέωση που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αλλά επιδιώκουν να την εκπληρώσουν , διασφαλίζοντας συγχρόνως τον εφοδιασμό των προστατευόμενων πελατών με αέριο σύμφωνα με το άρθρο 5. Αυτή η εξαίρεση ισχύει εφόσον:

8.  Το Λουξεμβούργο, η Σλοβενία και η Σουηδία, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δεν δεσμεύονται από την υποχρέωση που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αλλά επιδιώκουν να την εκπληρώσουν, διασφαλίζοντας συγχρόνως τον εφοδιασμό των προστατευόμενων πελατών με αέριο σύμφωνα με το άρθρο 5. Αυτή η παρέκκλιση ισχύει εφόσον:

Τροπολογία78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το Λουξεμβούργο, η Σλοβενία και η Σουηδία διασφαλίζουν, με διαφανή, λεπτομερή και αμερόληπτο τρόπο, τον τακτικό έλεγχο της αγοράς όσον αφορά τις επενδύσεις σε υποδομές και δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων. Ενημερώνουν την Επιτροπή για τυχόν αλλαγές όσον αφορά τους όρους του εν λόγω εδαφίου. Η εξαίρεση του πρώτου εδαφίου παύει να εφαρμόζεται σε περίπτωση που δεν πληρούται πλέον έστω και ένας από τους όρους αυτούς.

Το Λουξεμβούργο, η Σλοβενία και η Σουηδία διασφαλίζουν, με διαφανή, λεπτομερή και αμερόληπτο τρόπο, τον τακτικό έλεγχο της αγοράς όσον αφορά τις επενδύσεις σε υποδομές και δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων. Ενημερώνουν την Επιτροπή για τυχόν αλλαγές όσον αφορά τους όρους του εν λόγω εδαφίου. Η παρέκκλιση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο παύει να εφαρμόζεται σε περίπτωση που δεν πληρούται πλέον έστω και ένας από τους όρους αυτούς.

Τροπολογία79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η αρμόδια αρχή ζητεί από τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου που έχει καθορίσει, να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν την παροχή αερίου στους προστατευόμενους πελάτες του κράτους μέλους σε κάθε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1.  Η εθνική ρυθμιστική αρχή ζητεί από τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου που έχει καθορίσει, να λάβουν μέτρα, σε στενή συνεργασία με τις επιχειρήσεις ηλεκτροδότησης, για να εξασφαλίσουν την παροχή αερίου που απαιτείται για τη διατήρηση της ασφάλειας και της υγείας των προστατευόμενων πελατών του κράτους μέλους σε κάθε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Τροπολογία80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2017, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον καθορισμό των προστατευόμενων πελατών, τις ποσότητες ετήσιας κατανάλωσης αερίου των προστατευόμενων πελατών και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν στη συνολική ετήσια τελική κατανάλωση αερίου στο εκάστοτε κράτος μέλος. Σε περίπτωση που κράτος μέλος συμπεριλάβει στον καθορισμό των προστατευόμενων πελατών τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β), διευκρινίζει στην κοινοποίησή του προς την Επιτροπή τις ποσότητες κατανάλωσης αερίου που αντιστοιχούν στους πελάτες που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και το ποσοστό που αντιπροσωπεύει κάθε μια από τις εν λόγω ομάδες πελατών στην ετήσια τελική κατανάλωση αερίου.

Το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2017, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες ετήσιας κατανάλωσης αερίου των προστατευόμενων πελατών και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν στη συνολική ετήσια τελική κατανάλωση αερίου στο εκάστοτε κράτος μέλος, καθώς και τον βαθμό στον οποίο η παροχή αερίου στους προστατευόμενους πελάτες του μπορεί να επηρεάσει τις διασυνοριακές ροές προς άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή καθορίζει τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και τις προσδιορίζει στο προληπτικό σχέδιο δράσης. Τυχόν νέα προτεινόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του κανόνα για τον εφοδιασμό είναι σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4.

Η αρμόδια αρχή καθορίζει τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και τις προσδιορίζει στο προληπτικό σχέδιο δράσης. Τυχόν νέα προτεινόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του κανόνα για τον εφοδιασμό είναι σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4.

Τροπολογία82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να συμμορφώνονται με την υποχρέωση που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο αντικαθιστώντας το αέριο με διαφορετικό ενεργειακό πόρο εφόσον επιτυγχάνεται ο ίδιος βαθμός προστασίας.

Τα κράτη μέλη μπορούν να συμμορφώνονται με την υποχρέωση που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο με την εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης ή αντικαθιστώντας το αέριο με διαφορετικό ενεργειακό πόρο, ιδίως με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εφόσον επιτυγχάνεται ο ίδιος βαθμός προστασίας.

Τροπολογία83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 a.  Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 12, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τις διατάξεις σχετικά με τον κανόνα για τον εφοδιασμό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στις:

 

α)   μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπό τον όρο ότι συνδέονται με δίκτυο διανομής αερίου και ότι όλες μαζί οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν αντιπροσωπεύουν άνω του 20% της συνολικής ετήσιας τελικής κατανάλωσης αερίου στο συγκεκριμένο κράτος μέλος·

 

β)   εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης, στον βαθμό που παρέχουν θέρμανση σε επιχειρήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) και εφόσον δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά καύσιμα και είναι συνδεδεμένες με δίκτυο διανομής ή μεταφοράς αερίου.

 

Σε περίπτωση που κράτος μέλος αποφασίσει να εφαρμόσει το παρόν άρθρο στις κατηγορίες πελατών που αναφέρονται στο στοιχείο α) ή στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου, διευκρινίζει στην κοινοποίησή του προς την Επιτροπή τις ποσότητες κατανάλωσης αερίου που αντιστοιχούν στους καταναλωτές των ανωτέρω κατηγοριών και το ποσοστό που αντιπροσωπεύει κάθε μια από τις εν λόγω ομάδες καταναλωτών στην ετήσια τελική κατανάλωση αερίου.

 

Οι οντότητες που αναφέρονται στα στοιχεία (α) και (β) του πρώτου εδαφίου δεν θεωρούνται προστατευόμενοι πελάτες για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το προληπτικό σχέδιο δράσης περιλαμβάνει δικαιολόγηση της συμμόρφωσης των μέτρων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο. Επιπλέον, οποιοδήποτε νέο μέτρο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο είναι σύμφωνο τη διαδικασία του άρθρου 8 παράγραφος 4.

Το προληπτικό σχέδιο δράσης περιλαμβάνει αιτιολόγηση της συμμόρφωσης των μέτρων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο. Επιπλέον, οποιοδήποτε νέο μέτρο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο είναι σύμφωνο τη διαδικασία του άρθρου 8 παράγραφος 4.

Τροπολογία85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου επιτρέπεται να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος άρθρου σε περιφερειακό ή ενωσιακό επίπεδο, αναλόγως. Οι αρμόδιες αρχές δεν απαιτούν την τήρηση των κανόνων του παρόντος άρθρου μόνο με βάση την υποδομή που βρίσκεται στο έδαφος της χώρας τους.

5.  Οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου επιτρέπεται να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος άρθρου σε περιφερειακό ή ενωσιακό επίπεδο, αναλόγως. Οι αρμόδιες αρχές δεν απαιτούν την τήρηση των κανόνων του παρόντος άρθρου μόνο με βάση την υποδομή που βρίσκεται στο έδαφος της χώρας τους ή τα εκεί μέτρα στην πλευρά της ζήτησης.

Τροπολογία86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5 a.  Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους δυνάμει του παρόντος άρθρου, οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου εξασφαλίζουν ότι η παροχή αερίου είναι εφικτή.

Τροπολογία87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6 a.  Το αργότερο έως την ... [6 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η αρμόδια αρχή θεσπίζει μέτρα για την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών προστίμων στις επιχειρήσεις στους προμηθευτές που δεν συμμορφώνονται προς τα πρότυπα παροχής που καθορίζονται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αρμόδιες αρχές κάθε περιφέρειας, όπως παρατίθενται στο παράρτημα Ι, διενεργούν από κοινού εκτίμηση σε περιφερειακό επίπεδο όλων των κινδύνων που επηρεάζουν την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο. Στην εκτίμηση λαμβάνονται υπόψη όλοι οι σημαντικοί κίνδυνοι, όπως φυσικές καταστροφές, τεχνολογικοί, εμπορικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί και άλλοι κίνδυνοι. Η εν λόγω εκτίμηση επικινδυνότητας διενεργείται:

1.  Οι αρμόδιες αρχές κάθε περιφέρειας, όπως παρατίθενται στο παράρτημα Ι, σε συνεργασία με εθνικές ρυθμιστικές αρχές, διενεργούν από κοινού, μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους, ολοκληρωμένη εκτίμηση σε περιφερειακό επίπεδο όλων των κινδύνων που επηρεάζουν την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο («εκτίμηση επικινδυνότητας»). Στην εκτίμηση λαμβάνονται υπόψη όλοι οι σημαντικοί κίνδυνοι, όπως: φυσικές καταστροφές, τεχνολογικοί, γεωπολιτικοί, περιβαλλοντικοί, εμπορικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί και άλλοι κίνδυνοι. Η εν λόγω εκτίμηση επικινδυνότητας διενεργείται:

Τροπολογία89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-a)  λαμβάνοντας υπόψη και εξάγοντας κατάλληλα συμπεράσματα από τα αποτελέσματα της προσομοίωσης σε επίπεδο Ένωσης σεναρίων παροχής και υποδομής, που πραγματοποίησε το ΕΔΔΣΜ φυσικού αερίου, μετά από συζήτηση στο πλαίσιο της ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10α.

Τροπολογία90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  με βάση όλες τις σχετικές εθνικές και περιφερειακές περιστάσεις, ιδίως το μέγεθος της αγοράς, τη διαμόρφωση του δικτύου, τις πραγματικές ροές, συμπεριλαμβανομένων των εκροών από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, την ικανότητα υλικών ροών αερίου και προς τις δυο κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής ανάγκης για επακόλουθη ενίσχυση του συστήματος μεταφοράς, την ύπαρξη εγκαταστάσεων παραγωγής και αποθήκευσης και τον ρόλο του αερίου στα ενεργειακά μείγματα, ιδίως όσον αφορά την τηλεθέρμανση και την παραγωγή ηλεκτρισμού και για τη λειτουργία των βιομηχανιών, και τους παράγοντες της ασφάλειας και της ποιότητας του αερίου·

β)  με βάση όλες τις σχετικές εθνικές, περιφερειακές και διαπεριφερειακές περιστάσεις, ιδίως το μέγεθος της αγοράς, τη διαμόρφωση του δικτύου, τις τάσεις της ζήτησης και της κατανάλωσης, τον βαθμό αξιοποίησης της υπάρχουσας υποδομής, τις πραγματικές ροές, συμπεριλαμβανομένων των εκροών από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, όλες τις διασυνοριακές διασυνδέσεις, την ικανότητα υλικών ροών αερίου και προς τις δυο κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής ανάγκης για επακόλουθη ενίσχυση του συστήματος μεταφοράς, την ύπαρξη εγκαταστάσεων παραγωγής και αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένης της διείσδυσης του βιοαερίου στο δίκτυο αερίου, και τον ρόλο του αερίου στα ενεργειακά μείγματα, ιδίως όσον αφορά τη ζήτηση θέρμανσης και ψύξης στα κτίρια σε εθνικό ή σε περιφερειακό επίπεδο και την τηλεθέρμανση που την καλύπτει, και την παραγωγή ηλεκτρισμού και για τη λειτουργία των βιομηχανιών, και τους παράγοντες της ασφάλειας και της ποιότητας του αερίου·

Τροπολογία91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  με την εξέταση διαφόρων σεναρίων εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου και διακοπής του εφοδιασμού λαμβανομένης υπόψη του ιστορικού, της πιθανότητας, της εποχής, της συχνότητας και της διάρκειας της εμφάνισής τους, και με εκτίμηση των πιθανών συνεπειών των εν λόγω σεναρίων, όπως:

γ)  με την εξέταση διαφόρων σεναρίων μείωσης της ζήτησης λόγω μέτρων ενεργειακής απόδοσης και εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου και διακοπής του εφοδιασμού λαμβανομένης υπόψη του ιστορικού, της πιθανότητας, της εποχής, της συχνότητας και της διάρκειας της εμφάνισής τους, και με εκτίμηση των πιθανών συνεπειών των εν λόγω σεναρίων, όπως:

Τροπολογία92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ii)  διακοπή του εφοδιασμού από προμηθευτές τρίτων χωρών, όπως και, κατά περίπτωση, γεωπολιτικοί κίνδυνοι·

(ii)  διακοπή του εφοδιασμού με αέριο, μεταξύ άλλων από προμηθευτές τρίτων χωρών, όπως και, κατά περίπτωση, γεωπολιτικοί κίνδυνοι που ενδέχεται να επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα το κράτος μέλος μέσω της αύξησης της εξάρτησης ή λόγω της επίτευξης από έναν προμηθευτή δεσπόζουσας θέσης στην ενωσιακή αγορά φυσικού αερίου·

Τροπολογία93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ii a)  ικανότητα να ικανοποιήσει τη ζήτηση των προστατευμένων πελατών στην περιοχή κατά τη διάρκεια της διακοπής του εφοδιασμού από τον μεγαλύτερο προμηθευτή από τρίτη χώρα·

Τροπολογία94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(δ α)  με συνεκτίμηση των κινδύνων σε σχέση με τον έλεγχο υποδομής σημαντικής για την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο από επιχειρήσεις φυσικού αερίου σε τρίτη χώρα, που μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κινδύνους υποεπένδυσης, υπονόμευσης της διαφοροποίησης, κακή χρήση της υπάρχουσας υποδομής ή παραβίαση του δικαίου της Ένωσης·

Τροπολογία95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ε α)  με συνεκτίμηση των σχετικών περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων.

Τροπολογία96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 a.  Η Επιτροπή μπορεί να μεταδίδει και σε άλλες περιφέρειες την πείρα που αποκτά κατά τη διενέργεια εκτίμησης επικινδυνότητας σε μία περιφέρεια, όταν κρίνεται σκόπιμο, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην διασφάλιση και διαπεριφερειακής εστίασης.

Τροπολογία97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι αρμόδιες αρχές κάθε περιφέρειας συμφωνούν σε έναν μηχανισμό συνεργασίας για τη διενέργεια της εκτίμησης επικινδυνότητας εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν έκθεση στη συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο με αντικείμενο τον συμφωνηθέντα μηχανισμό συνεργασίας για τη διενέργεια της εκτίμησης επικινδυνότητας 18 μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας έκδοσης της εκτίμησης επικινδυνότητας και των επικαιροποιήσεων της εκτίμησης επικινδυνότητας. Η Επιτροπή μπορεί να διευκολύνει συνολικά την εκπόνηση της εκτίμησης επικινδυνότητας, ειδικότερα όσον αφορά τον καθορισμό του μηχανισμού συνεργασίας. Αν οι αρμόδιες αρχές μιας περιφέρειας δεν συμφωνήσουν σε έναν μηχανισμό συνεργασίας, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει μηχανισμό συνεργασίας για τη συγκεκριμένη περιφέρεια.

2.  Στη βάση της διαπεριφερειακής συνεργασίας των κρατών μελών δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 7, οι αρμόδιες αρχές κάθε περιφέρειας συμφωνούν σε έναν μηχανισμό συνεργασίας για τη διενέργεια της εκτίμησης επικινδυνότητας εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν έκθεση στη συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο με αντικείμενο τον συμφωνηθέντα μηχανισμό συνεργασίας για τη διενέργεια της εκτίμησης επικινδυνότητας 18 μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας έκδοσης της εκτίμησης επικινδυνότητας και των επικαιροποιήσεων της εκτίμησης επικινδυνότητας. Η Επιτροπή διευκολύνει συνολικά την εκπόνηση της εκτίμησης επικινδυνότητας, ειδικότερα όσον αφορά τον καθορισμό του μηχανισμού συνεργασίας. Αν οι αρμόδιες αρχές μιας περιφέρειας δεν συμφωνήσουν σε έναν μηχανισμό συνεργασίας, η Επιτροπή προτείνει μηχανισμό συνεργασίας για τη συγκεκριμένη περιφέρεια.

Τροπολογία98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στα πλαίσια του συμφωνηθέντος μηχανισμού συνεργασίας, κάθε αρμόδια αρχή ανταλλάσσει και επικαιροποιεί ένα έτος πριν τη λήξη της προθεσμίας κοινοποίησης της εκτίμησης επικινδυνότητας όλες τις απαραίτητες εθνικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπόνηση της εκτίμησης επικινδυνότητας, κυρίως για την εξέταση των διάφορων σεναρίων που αναφέρονται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 1.

Στα πλαίσια του συμφωνηθέντος μηχανισμού συνεργασίας, κάθε αρμόδια αρχή ανταλλάσσει και επικαιροποιεί ένα έτος πριν τη λήξη της προθεσμίας κοινοποίησης της εκτίμησης επικινδυνότητας όλες τις απαραίτητες εθνικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπόνηση της εκτίμησης επικινδυνότητας, ιδίως για την εξέταση των διάφορων σεναρίων που αναφέρονται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 1.

Τροπολογία99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η εκτίμηση επικινδυνότητας συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος IV. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 18, για την τροποποίηση των ανωτέρω υποδειγμάτων.

3.  Η εκτίμηση επικινδυνότητας συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος IV. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 18, για την τροποποίηση των ανωτέρω υποδειγμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής των κρατών μελών.

Τροπολογία100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η εκτίμηση επικινδυνότητας, αφού προηγουμένως εγκριθεί από όλα τα κράτη μέλη της περιφέρειας, κοινοποιείται για πρώτη φορά στην Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Δεκεμβρίου 2018. Η εκτίμηση επικινδυνότητας επικαιροποιείται κάθε τέσσερα έτη, εκτός εάν ενδείκνυται συχνότερη επικαιροποίηση λόγω των περιστάσεων. Στην εκτίμηση επικινδυνότητας λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος που έχει σημειωθεί στις επενδύσεις που χρειάζονται για την τήρηση του κανόνα για την υποδομή που καθορίζεται στο άρθρο 4, όπως και οι ιδιαίτερες δυσκολίες ανά χώρα που συναντώνται κατά την εφαρμογή νέων εναλλακτικών λύσεων. Επιπλέον, η εκτίμηση επικινδυνότητας βασίζεται στην πείρα που αποκτήθηκε από την προσομοίωση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης κατά το άρθρο 9 παράγραφος 2.

5.  Η εκτίμηση επικινδυνότητας, αφού προηγουμένως εγκριθεί από όλα τα κράτη μέλη της περιφέρειας, κοινοποιείται για πρώτη φορά στην Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Δεκεμβρίου 2018. Η εκτίμηση επικινδυνότητας επικαιροποιείται κάθε τέσσερα έτη, εκτός εάν ενδείκνυται συχνότερη επικαιροποίηση λόγω των περιστάσεων. Στην εκτίμηση επικινδυνότητας λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος που έχει σημειωθεί στις επενδύσεις που χρειάζονται για την τήρηση του κανόνα για την υποδομή που καθορίζεται στο άρθρο 4, όπως και οι ιδιαίτερες δυσκολίες ανά χώρα που συναντώνται κατά την εφαρμογή νέων εναλλακτικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένων διασυνοριακών διασυνδέσεων. Επιπλέον, η εκτίμηση επικινδυνότητας βασίζεται στην πείρα που αποκτήθηκε από την προσομοίωση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης κατά το άρθρο 9 παράγραφος 2.

Τροπολογία101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Έως την 1η Νοεμβρίου 2017, το ΕΔΔΣΜ αερίου διενεργεί προσομοίωση των σεναρίων διακοπής του εφοδιασμού και μη λειτουργίας της υποδομής σε ενωσιακό επίπεδο. Τα σενάρια καθορίζονται από το ΕΔΔΣΜ αερίου, σε διαβούλευση με τη συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στο ΕΔΔΣΜ αερίου τα απαραίτητα στοιχεία για τις προσομοιώσεις, όπως για παράδειγμα τιμές ανώτατης ζήτησης, δυναμικότητα παραγωγής και μέτρα όσον αφορά τη ζήτηση. Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων κατά την εκπόνηση των εκτιμήσεων επικινδυνότητας, των προληπτικών σχεδίων δράσης και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Η προσομοίωση σεναρίων διακοπής του εφοδιασμού και αποδιοργάνωσης της υποδομής σε ενωσιακό επίπεδο επικαιροποιείται κάθε τέσσερα έτη, εκτός εάν ενδείκνυται συχνότερη επικαιροποίηση λόγω των περιστάσεων.

6.  Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων που διενεργεί το ΕΔΔΣΜ αερίου σύμφωνα με το άρθρο 10α παράγραφος 1 κατά την εκπόνηση των εκτιμήσεων επικινδυνότητας, των προληπτικών σχεδίων δράσης και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Το ΕΔΔΣΜ αερίου καθορίζει τη μεθοδολογία που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση, με διαφανή τρόπο, και την συζητά με την ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο. Το ΕΔΔΣΜ Αερίου διανέμει, επιπλέον, τις πληροφορίες που προκύπτουν από τον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης σε τακτική βάση στην ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο. Το ΕΔΔΣΜ αερίου λαμβάνει επίσης υπόψη τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων σε επίπεδο Ένωσης για τον προσδιορισμό των επενδύσεων που είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν στην εσωτερική αγορά ενέργειας σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 6 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6 a.  Με βάση όλες τις περιφερειακές εκτιμήσεις επικινδυνότητας, η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ομάδα συντονισμού για το φυσικό αέριο, διενεργεί συνολική εκτίμηση για την Ένωση στο σύνολό της και υποβάλλει τα πορίσματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κάθε περιφέρειας, όπως παρατίθενται στο παράρτημα Ι, έπειτα από διαβούλευση με τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τις σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των οικιακών και βιομηχανικών πελατών, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, εφόσον αυτές δεν είναι οι αρμόδιες αρχές, καταρτίζουν από κοινού:

1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κάθε περιφέρειας, σε συνεργασία με τις εκάστοτε εθνικές ρυθμιστικές αρχές, έπειτα από διαβούλευση με τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τις σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των οικιακών και βιομηχανικών πελατών, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, τους σχετικούς οργανισμούς που διαχειρίζονται τη ζήτηση και την ενεργειακή εξάρτηση στα κράτη μέλη, και τους εθνικούς οργανισμούς περιβάλλοντος, καταρτίζουν από κοινού:

Τροπολογία104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  προληπτικό σχέδιο δράσης που περιέχει τα ληπτέα μέτρα για την εξάλειψη ή τον μετριασμό των επισημανθέντων κινδύνων στην περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένων κινδύνων αμιγώς εθνικής διάστασης, σύμφωνα με την εκτίμηση επικινδυνότητας που διενεργείται δυνάμει του άρθρου 6 και σύμφωνα με το άρθρο 8· και

α)  προληπτικό σχέδιο δράσης που περιέχει τα ληπτέα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων ενεργειακής απόδοσης και μέτρων στην πλευρά της ζήτησης, για την εξάλειψη ή τον μετριασμό των επισημανθέντων κινδύνων στην περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένων κινδύνων αμιγώς εθνικής διάστασης, σύμφωνα με την εκτίμηση επικινδυνότητας που διενεργείται δυνάμει του άρθρου 6 και σύμφωνα με το άρθρο 8· και

Τροπολογία105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  σχέδιο έκτακτης ανάγκης που περιέχει τα ληπτέα μέτρα για την εξάλειψη ή τον μετριασμό των επιπτώσεων ενδεχόμενης διακοπής του εφοδιασμού με αέριο στην περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένων συμβάντων αμιγώς εθνικής διάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 9.

β)  σχέδιο έκτακτης ανάγκης που περιέχει τα ληπτέα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων στην πλευρά της ζήτησης, όπως στενότερο συντονισμό με τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, για την εξάλειψη ή τον μετριασμό των επιπτώσεων ενδεχόμενης διακοπής του εφοδιασμού με αέριο στην περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένων συμβάντων αμιγώς εθνικής διάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 9.

Τροπολογία106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στα προληπτικά σχέδια δράσης και στα σχέδια έκτακτης ανάγκης λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα προσομοιώσεων σε επίπεδο Ένωσης που διενεργούνται από το ΕΔΔΣΜ αερίου, συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων παροχής έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν τακτικά έκθεση στη συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο με αντικείμενο την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην κατάρτιση και την έκδοση των προληπτικών σχεδίων δράσης και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν έκθεση στη συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο σχετικά με τον συμφωνηθέντα μηχανισμό συνεργασίας 18 μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας έκδοσης των σχεδίων και των επικαιροποιήσεων των σχεδίων. Η Επιτροπή μπορεί να διευκολύνει συνολικά την κατάρτιση των σχεδίων, και ιδίως όσον αφορά την καθιέρωση μηχανισμού συνεργασίας. Αν οι αρμόδιες αρχές μιας περιφέρειας δεν συμφωνήσουν σε έναν μηχανισμό συνεργασίας, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει μηχανισμό συνεργασίας για τη συγκεκριμένη περιφέρεια. Διασφαλίζουν την τακτική παρακολούθηση της εφαρμογής τέτοιων σχεδίων.

Οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν τακτικά έκθεση στη συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο με αντικείμενο την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην κατάρτιση και την έκδοση των προληπτικών σχεδίων δράσης και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν έκθεση στη συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο σχετικά με τον συμφωνηθέντα μηχανισμό συνεργασίας 18 μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας έκδοσης των σχεδίων και των επικαιροποιήσεων των σχεδίων. Η Επιτροπή διευκολύνει συνολικά την κατάρτιση των σχεδίων, και ιδίως όσον αφορά την καθιέρωση μηχανισμού συνεργασίας. Αν οι αρμόδιες αρχές μιας περιφέρειας δεν συμφωνήσουν σε έναν μηχανισμό συνεργασίας, η Επιτροπή προτείνει μηχανισμό συνεργασίας για τη συγκεκριμένη περιφέρεια. Διασφαλίζουν την τακτική παρακολούθηση της εφαρμογής τέτοιων σχεδίων.

Τροπολογία108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το προληπτικό σχέδιο δράσης και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης αναπτύσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 18, για την τροποποίηση των ανωτέρω υποδειγμάτων.

3.  Το προληπτικό σχέδιο δράσης και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης αναπτύσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 18, για την τροποποίηση των ανωτέρω υποδειγμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής των κρατών μελών.

Τροπολογία109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει γνώμη προς τις αρμόδιες αρχές της περιφέρειας, συνοδευόμενη από σύσταση για αναθεώρηση του σχετικού προληπτικού σχεδίου δράσης ή σχεδίου έκτακτης ανάγκης, εάν κριθεί ότι το σχέδιο περιέχει κάποιο από τα παρακάτω στοιχεία:

Η Επιτροπή εκδίδει γνώμη προς τις αρμόδιες αρχές της περιφέρειας, συνοδευόμενη από σύσταση για αναθεώρηση του σχετικού προληπτικού σχεδίου δράσης ή σχεδίου έκτακτης ανάγκης, εάν κρίνει ότι το σχέδιο:

Τροπολογία110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ε α)  δεν είναι σύμφωνο με τους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης.

Τροπολογία111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.   Εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της γνώμης της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 4, οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν το τροποποιημένο σχέδιο στην Επιτροπή ή ενημερώνουν την Επιτροπή για τους λόγους για τους οποίους δεν συμφωνούν με τις συστάσεις.

6.   Εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της γνώμης της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 5, οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν το τροποποιημένο σχέδιο στην Επιτροπή ή ενημερώνουν την Επιτροπή για τους λόγους για τους οποίους δεν συμφωνούν με τις συστάσεις.

Τροπολογία112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το προληπτικό σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τα εξής:

1.  Το προληπτικό σχέδιο δράσης περιλαμβάνει όλα τα κάτωθι:

Τροπολογία113

Πρόταση κανονισμού

Article 8 – paragraph 1 – point β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τον καθορισμό των προστατευόμενων πελατών σε κάθε κράτος μέλος της περιφέρειας και τις πληροφορίες που περιγράφονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο·

β)  τις πληροφορίες που περιγράφονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο·

Τροπολογία114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τα μέτρα, ποσότητες και δυναμικότητες που απαιτούνται για την τήρηση των κανόνων για την υποδομή και για τον εφοδιασμό σε κάθε κράτος μέλος της περιφέρειας, όπως ορίζονται στα άρθρα 4 και 5, καθώς και, κατά περίπτωση, τον βαθμό στον οποίο τα μέτρα όσον αφορά τη ζήτηση μπορούν να αντισταθμίσουν εγκαίρως και επαρκώς ενδεχόμενη διακοπή του εφοδιασμού κατά το άρθρο 4 παράγραφος 2, τον προσδιορισμό της μεγαλύτερης υποδομής αερίου κοινού ενδιαφέροντος στην περίπτωση της εφαρμογής του άρθρου 4 παράγραφος 3, τις αναγκαίες ποσότητες αερίου ανά κατηγορία προστατευόμενων πελατών και ανά σενάριο κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1 και οποιονδήποτε κανόνα για αυξημένο εφοδιασμό κατά το άρθρο 5 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων της δικαιολόγησης της συμμόρφωσης με τους όρους του άρθρου 5 παράγραφος 2 και της περιγραφής μηχανισμού για την προσωρινή μείωση οποιουδήποτε κανόνα για αυξημένο εφοδιασμό ή οποιασδήποτε πρόσθετης υποχρέωσης σύμφωνα με το άρθρο 12·

γ)  τα μέτρα, ποσότητες και δυναμικότητες που απαιτούνται για την τήρηση των κανόνων για την υποδομή και για τον εφοδιασμό σε κάθε κράτος μέλος της περιφέρειας, όπως ορίζονται στα άρθρα 4 και 5, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των δυνατοτήτων μείωσης της ζήτησης αερίου και μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε όλο το φάσμα της οικονομίας, καθώς και, κατά περίπτωση, τον βαθμό στον οποίο τα μέτρα όσον αφορά τη ζήτηση μπορούν να αντισταθμίσουν εγκαίρως και επαρκώς ενδεχόμενη διακοπή του εφοδιασμού κατά το άρθρο 4 παράγραφος 2, τον προσδιορισμό της μεγαλύτερης υποδομής αερίου κοινού ενδιαφέροντος στην περίπτωση της εφαρμογής του άρθρου 4 παράγραφος 3, τον προσδιορισμό του μεγαλύτερου προμηθευτή φυσικού αερίου, τις αναγκαίες ποσότητες αερίου ανά κατηγορία προστατευόμενων πελατών και ανά σενάριο κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1 και οποιονδήποτε κανόνα για αυξημένο εφοδιασμό κατά το άρθρο 5 παράγραφος 2, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για τη συμμόρφωση με τους όρους του άρθρου 5 παράγραφος 2 και της περιγραφής μηχανισμού για την προσωρινή μείωση οποιουδήποτε κανόνα για αυξημένο εφοδιασμό ή οποιασδήποτε πρόσθετης υποχρέωσης σύμφωνα με το άρθρο 12·

Τροπολογία115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου και σε άλλους σχετικούς φορείς που ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο, όπως για παράδειγμα υποχρεώσεις που αφορούν την ασφαλή λειτουργία του συστήματος αερίου·

δ)  τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, στις επιχειρήσεις ηλεκτροδότησης, όπου είναι σκόπιμο, και σε άλλους σχετικούς φορείς που ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο, όπως για παράδειγμα υποχρεώσεις που αφορούν την ασφαλή λειτουργία του συστήματος αερίου·

Τροπολογία116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  τα υπόλοιπα προληπτικά μέτρα που μελετήθηκαν για την αντιμετώπιση των κινδύνων που επισημαίνονται στην εκτίμηση επικινδυνότητας, όπως τα σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης των διασυνδέσεων ανάμεσα σε γειτονικά κράτη μέλη και τη δυνατότητα διαφοροποίησης των διαδρομών αερίου και των πηγών εφοδιασμού, κατά περίπτωση, για την αντιμετώπιση των κινδύνων που έχουν επισημανθεί προκειμένου να διατηρηθεί ο εφοδιασμός όλων των πελατών με αέριο για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα·

ε)  τα υπόλοιπα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που επισημαίνονται στην εκτίμηση επικινδυνότητας, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που διαπιστώθηκαν κατά την προσομοίωση, σε επίπεδο Ένωσης, διακοπής του εφοδιασμού και μη λειτουργίας της υποδομής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10α. Τα μέτρα αυτά μπορεί να συνδέονται με την ανάγκη ενίσχυσης των διασυνδέσεων ανάμεσα σε γειτονικά κράτη μέλη, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση της ζήτησης αερίου και τη δυνατότητα διαφοροποίησης των διαδρομών αερίου και των πηγών εφοδιασμού, την έναρξη ή την αύξηση της προσφοράς από εναλλακτικούς προμηθευτές, μεταξύ άλλων, μέσω της συσσώρευσης της εθελοντικής ζήτησης και της συγκέντρωσης των αποθεμάτων φυσικού αερίου, μεταξύ άλλων, μέσω κοινών εικονικών αποθεμάτων αερίου δημιουργούμενων με τις διάφορες επιλογές ευελιξίας που διατίθενται στα διάφορα κράτη μέλη, ή χρησιμοποίησης των εγκαταστάσεων αποθήκευσης αερίου ή των τερματικών ΥΦΑ σε περιφερειακό επίπεδο, κατά περίπτωση, για την αντιμετώπιση των κινδύνων που έχουν επισημανθεί προκειμένου να διατηρηθεί ο εφοδιασμός όλων των πελατών με αέριο για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα·

Τροπολογία117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  πληροφορίες σχετικά με υπάρχουσες και μελλοντικές διασυνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχουν πρόσβαση στο δίκτυο αερίου της Ένωσης, τις διασυνοριακές ροές, τη διασυνοριακή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ και την ικανότητα αμφίδρομης ροής, ιδίως σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης·

ι)  πληροφορίες σχετικά με υπάρχουσες και μελλοντικές διασυνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχουν πρόσβαση στο δίκτυο αερίου της Ένωσης, τις διασυνοριακές ροές, τη διασυνοριακή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ και την ικανότητα αμφίδρομης ροής, ιδίως σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καθώς επίσης υπολογισμοί και εκτιμήσεις αντικτύπου για τη σύγκριση της δυνατότητας να μειωθεί η ανάγκη για αυτές τις επενδύσεις σε υποδομή στην πλευρά της προσφοράς μέσω μέτρων στην πλευρά της ζήτησης με οικονομικά αποδοτικό τρόπο·

Τροπολογία118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ια α)  πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω αποκεντρωμένων, βιώσιμων και οικονομικά προσιτών λύσεων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας, για την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του βιοαερίου, καθώς και μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στο προληπτικό σχέδιο δράσης, και ιδίως στις ενέργειες για την τήρηση του κανόνα για την υποδομή κατά το άρθρο 4, λαμβάνεται υπόψη το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου σε επίπεδο Ένωσης που θα εκπονήσει το ΕΔΔΣΜ Φυσικού Αερίου σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009.

2.  Στο προληπτικό σχέδιο δράσης, και ιδίως στις ενέργειες για την τήρηση του κανόνα για την υποδομή κατά το άρθρο 4, λαμβάνεται υπόψη το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου σε επίπεδο Ένωσης που θα εκπονήσει το ΕΔΔΣΜ Φυσικού Αερίου σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 και, επιπλέον, μπορούν να αξιοποιηθούν η τεχνική και επιχειρησιακή πραγματογνωσία που παρέχεται από το RCSG στον ΕΔΔΣΜ αερίου και στους διαδρόμους παροχής έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη διενεργούν εκτίμηση επιπτώσεων για όλα τα μη βασιζόμενα στην αγορά προληπτικά μέτρα που πρόκειται να εγκριθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων συμμόρφωσης με τον κανόνα για τον εφοδιασμό που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και των μέτρων για τον κανόνα για τον αυξημένο εφοδιασμό που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. Η εν λόγω εκτίμηση επιπτώσεων καλύπτει τουλάχιστον τα εξής:

4.  Οι αρμόδιες αρχές ή, στις περιπτώσεις όπου τα κράτη μέλη το προβλέπουν, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών διενεργούν εκτίμηση επιπτώσεων για όλα τα μη βασιζόμενα στην αγορά προληπτικά μέτρα που πρόκειται να εγκριθούν ή να διατηρηθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων συμμόρφωσης με τον κανόνα για τον εφοδιασμό που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και των μέτρων για τον κανόνα για τον αυξημένο εφοδιασμό που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2. Η εν λόγω εκτίμηση επιπτώσεων καλύπτει τουλάχιστον τα εξής:

Τροπολογία121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τον αντίκτυπο του προτεινόμενου μέτρου στην ανάπτυξη της εθνικής αγοράς φυσικού αερίου και στον ανταγωνισμό σε εθνικό επίπεδο·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τον αντίκτυπο των προτεινόμενων μέτρων στην εσωτερική αγορά·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  καθορίζουν τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των επιχειρήσεων φυσικού αερίου και των βιομηχανικών πελατών αερίου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, με βάση τον διαφορετικό βαθμό στον οποίο θίγονται σε περίπτωση διακοπής του εφοδιασμού με αέριο, και της διάδρασή τους με τις αρμόδιες αρχές και, κατά περίπτωση, με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές σε καθένα από τα επίπεδα κρίσης που καθορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1·

β)  καθορίζουν τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των επιχειρήσεων φυσικού αερίου, των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου είναι σκόπιμο, και των βιομηχανικών πελατών αερίου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, με βάση τον διαφορετικό βαθμό στον οποίο θίγονται σε περίπτωση διακοπής του εφοδιασμού με αέριο, και της διάδρασή τους με τις αρμόδιες αρχές και, κατά περίπτωση, με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές σε καθένα από τα επίπεδα κρίσης που καθορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1·

Τροπολογία124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  προσδιορίζουν, κατά περίπτωση, τα μέτρα και τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για τον μετριασμό του πιθανού αντικτύπου της διακοπής του εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην τηλεθέρμανση και στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αέριο·

ε)  προσδιορίζουν, κατά περίπτωση, τα μέτρα και τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για τον μετριασμό του πιθανού αντικτύπου της διακοπής του εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην τηλεθέρμανση και στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αέριο, ιδίως με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της λειτουργίας των ενεργειακών συστημάτων τόσο για την ηλεκτρική ενέργεια όσο και για το φυσικό αέριο, ανάλογα με την περίπτωση·

Τροπολογία125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  ορίζουν διαχειριστή κρίσης ή ομάδα κρίσης και καθορίζουν τον ρόλο τους·

ζ)  ορίζουν διαχειριστή κρίσης ή ομάδα κρίσης και καθορίζουν τον ρόλο τους, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με το RCSG του ΕΔΔΣΜ αερίου στην εκτέλεση των τεχνικών και επιχειρησιακών καθηκόντων που προσδιορίζονται ανάλογα με τη συγκεκριμένη κατάσταση·

Τροπολογία126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  προσδιορίζουν τη συμβολή των μέτρων που στηρίζονται στην αγορά για την αντιμετώπιση της κατάστασης σε επίπεδο επιφυλακής και την άμβλυνση της κατάστασης σε επίπεδο έκτακτης ανάγκης·

η)  προσδιορίζουν τη συμβολή των μέτρων που στηρίζονται στην αγορά συμπεριλαμβανομένης της προαιρετικής ομαδοποίησης της ζήτησης, για την αντιμετώπιση της κατάστασης σε επίπεδο επιφυλακής και την άμβλυνση της κατάστασης σε επίπεδο έκτακτης ανάγκης·

Τροπολογία127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(θ α)  περιγράφουν τις εντολές περιορισμού της παροχής που θα ισχύουν σε επίπεδο έκτακτης ανάγκης·

Τροπολογία128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(θ β)  περιγράφουν τα πιθανά μέτρα σε συνέχεια της αξιολόγησης του διαδρόμου παροχής έκτακτης ανάγκης που αναφέρεται στο άρθρο 10α·

Τροπολογία129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(θ γ)  περιγράφουν τον υπάρχοντα μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών για την προμήθεια αερίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, με βάση την αξιολόγηση του διαδρόμου παροχής έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της χρήσης των υφιστάμενων μηχανισμών, όπως ο RCSG, που έχουν αναπτυχθεί από το ΕΔΔΣΜ αερίου.

Τροπολογία130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  παρουσιάζουν αναλυτικά τις υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις φυσικού αερίου σε επίπεδο επιφυλακής και έκτακτης ανάγκης·

ια)  παρουσιάζουν αναλυτικά τις υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις φυσικού αερίου και, όπου είναι σκόπιμο, σε επιχειρήσεις ηλεκτροδότησης, σε επίπεδο επιφυλακής και έκτακτης ανάγκης·

Τροπολογία131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4 a.  Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης προβλέπουν την παροχή του διαθέσιμου φυσικού αερίου στους τελικούς καταναλωτές σε συνάρτηση με τον βαθμό επείγοντος, τη δυνατότητα υποκατάστασης από άλλες μορφές ενέργειας και τον οικονομικό αντίκτυπο, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την κατοχύρωση του εφοδιασμού των προστατευόμενων πελατών με αέριο, και συνεκτιμώντας δεόντως την κατάσταση του εφοδιασμού στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4 β.  Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και για βάσιμους λόγους, ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να δώσει προτεραιότητα στην παροχή αερίου σε ορισμένες κρίσιμες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με αέριο, έναντι της παροχής σε ορισμένες κατηγορίες προστατευόμενων πελατών. Το μέτρο αυτό βασίζεται στην εκτίμηση επικινδυνότητας που προβλέπεται στο άρθρο 6 και εφαρμόζεται μόνο αν η μη παροχή αερίου στις εν λόγω κρίσιμες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με αέριο θα επιδείνωνε σημαντικά ή θα εμπόδιζε την παροχή του υπόλοιπου αερίου σε προστατευόμενους πελάτες ως αποτέλεσμα σοβαρών βλαβών στη λειτουργία του συστήματος ηλεκτροδότησης. Οι εν λόγω κρίσιμες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με αέριο προσδιορίζονται από τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς του συστήματος ηλεκτροδότησης, σε συντονισμό με τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς του συστήματος παροχής αερίου.

Τροπολογία133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10α

 

Διάδρομοι παροχής έκτακτης ανάγκης

 

Έως τις 30 Απριλίου 2017, το ΕΔΔΣΜ αερίου υποβάλλει προς συζήτηση και επικύρωση σενάρια διακοπής του εφοδιασμού και μη λειτουργίας της υποδομής, μετά από διαβούλευση με την Ομάδα συντονισμού για το αέριο. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα σενάρια διακοπής που προσομοιώνονται στο τελευταίο ενωσιακό δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης δικτύου για καθέναν από τους κύριους διαδρόμους εισαγωγής και για καθεμιά από τις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

 

 

 

Έως την 1η Νοεμβρίου 2017, το ΕΔΔΣΜ αερίου διενεργεί σε επίπεδο Ένωσης προσομοίωση σεναρίων διακοπής του εφοδιασμού και μη λειτουργίας της υποδομής, όπως έχουν διαμορφωθεί μετά από διαβούλευση με την Ομάδα συντονισμού για το αέριο. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στο ΕΔΔΣΜ αερίου τα απαιτούμενα στοιχεία για τις προσομοιώσεις, όπως για παράδειγμα τιμές ανώτατης ζήτησης, δυναμικότητα παραγωγής και μέτρα στην πλευρά της ζήτησης.

 

Ως μέρος της προσομοίωσης σε επίπεδο Ένωσης, το ΕΔΔΣΜ αερίου καθορίζει και αξιολογεί τους διαδρόμους παροχής έκτακτης ανάγκης, που συμπληρώνουν και διευκολύνουν την περιφερειακή προσέγγιση όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, κατά μήκος των οποίων το φυσικό αέριο μπορεί να ρέει μεταξύ των περιφερειών προκειμένου να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου. Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης και η πρόταση των διαδρόμων παροχής έκτακτης ανάγκης συζητούνται στην Ομάδα συντονισμού για το αέριο.

 

Η προσομοίωση σε επίπεδο Ένωσης και οι διάδρομοι παροχής έκτακτης ανάγκης επικαιροποιούνται κάθε τέσσερα έτη, εκτός αν οι περιστάσεις επιβάλλουν συχνότερη επικαιροποίηση.

 

Σε περίπτωση κήρυξης έκτακτης ανάγκης, τα κράτη μέλη στους διαδρόμους παροχής έκτακτης ανάγκης εξασφαλίζουν τη διάθεση όλων των βασικών πληροφοριών όσον αφορά τον εφοδιασμό με αέριο, ειδικότερα δε τις διαθέσιμες ποσότητες αερίου, τις πιθανές λεπτομέρειες και τις πηγές για την παροχή αερίου στα κράτη μέλη που έχουν κηρύξει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα κράτη μέλη που βρίσκονται στους διαδρόμους παροχής έκτακτης ανάγκης εξασφαλίζουν ότι ο εφοδιασμός με αέριο δεν εμποδίζεται από κανένα μέτρο στα κράτη μέλη που έχουν κηρύξει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σε περιφερειακή ή ενωσιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Επιτροπή συντονίζει τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις σχετικές πληροφορίες και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη διαβούλευση με τη συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή:

3.  Σε περιφερειακή ή ενωσιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Επιτροπή συντονίζει τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις σχετικές πληροφορίες και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη διαβούλευση με τη συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο, και, αν είναι σκόπιμο, εμπλέκουν το RCSG του ΕΔΔΣΜ αερίου. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή:

Τροπολογία135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 6 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Όταν λαμβάνει κοινοποίηση από αρμόδια αρχή σχετικά με έγκαιρη προειδοποίηση σε κράτος μέλος, ή με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα εξωτερικής πολιτικής για να αποτρέψει την επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά τον εφοδιασμό με αέριο.

Τροπολογία136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σε περίπτωση που κράτος μέλος κηρύξει το επίπεδο έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1, οποιοσδήποτε κανόνας για αυξημένο εφοδιασμό ή οποιαδήποτε πρόσθετη υποχρέωση που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 μειώνεται προσωρινά στο επίπεδο που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

1.  Σε περίπτωση που κράτος μέλος κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 και εφόσον έχει αποδειχθεί ότι λήφθηκαν όλα τα μέτρα που περιγράφονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης της περιοχής του και ότι πληρούνται όλοι οι τεχνικοί και εμπορικοί όροι που καθορίζονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης, οποιοσδήποτε κανόνας για αυξημένο εφοδιασμό ή οποιαδήποτε πρόσθετη υποχρέωση που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 1α και 2 μειώνεται προσωρινά στο επίπεδο που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο.

Τροπολογία137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 a.  Κράτος μέλος, στο οποίο έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης και το οποίο, παρότι έχει εφαρμόσει τα μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης, δεν είναι σε θέση να προμηθεύσει αέριο στους προστατευόμενους πελάτες, μπορεί να ζητήσει την εφαρμογή μέτρων αλληλεγγύης.

Τροπολογία138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για όσο χρονικό διάστημα οι ανάγκες εφοδιασμού των νοικοκυριών, των βασικών κοινωνικών υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης σε κράτος μέλος που έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν ικανοποιούνται, παρά την εφαρμογή του μέτρου της παραγράφου 1, ο εφοδιασμός με αέριο πελατών εκτός των νοικοκυριών, των βασικών κοινωνικών υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης σε άλλο κράτος μέλος απευθείας συνδεδεμένο με το κράτος μέλος που έχει κηρύξει την έκτακτη ανάγκη δεν συνεχίζεται στον βαθμό που απαιτείται προκειμένου εφοδιαστούν τα νοικοκυριά, οι βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και οι εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης στο κράτος μέλος που έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

2.  Για όσο χρονικό διάστημα οι ανάγκες εφοδιασμού σε αέριο των προστατευόμενων πελατών του κράτους μέλους που ζήτησε την εφαρμογή των μέτρων αλληλεγγύης δεν ικανοποιούνται, ο εφοδιασμός με αέριο πελατών άλλων από τους προστατευόμενους πελάτες σε άλλο κράτος μέλος συνδεδεμένο άμεσα ή έμμεσα, μέσω τρίτης χώρας, με το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν συνεχίζεται στον βαθμό που απαιτείται προκειμένου εφοδιαστούν οι προστατευόμενοι πελάτες στο κράτος μέλος που έχει ζητήσει την εφαρμογή μέτρων αλληλεγγύης.

Τροπολογία139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης εφόσον αυτές καλύπτονται από τον ορισμό των προστατευόμενων πελατών στο αντίστοιχο κράτος μέλος.

διαγράφεται

Τροπολογία140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε αέριο το οποίο δεν παρέχεται σε πελάτες πλην των νοικοκυριών, των βασικών κοινωνικών υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης στην επικράτειά τους κατά την κατάσταση που περιγράφεται στην παράγραφο 2, να είναι δυνατόν ο εφοδιασμός των κρατών μελών που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που περιγράφεται στην ίδια παράγραφο, με σκοπό τον εφοδιασμό των νοικοκυριών, των βασικών κοινωνικών υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης στο εν λόγω κράτος μέλος.

3.  Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε αέριο το οποίο δεν παρέχεται σε πελάτες πλην των προστατευόμενων πελατών στην επικράτειά τους κατά την κατάσταση που περιγράφεται στην παράγραφο 2 να είναι δυνατόν να διοχετευτεί στα κράτη μέλη που βρίσκονται στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που περιγράφεται στην ίδια παράγραφο.

Τροπολογία141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι αναγκαίες τεχνικές, νομικές και οικονομικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 3 συμφωνούνται μεταξύ των κρατών μελών που είναι απευθείας συνδεδεμένα μεταξύ τους και περιγράφονται στα σχέδια έκτακτης ανάγκης των αντίστοιχων περιφερειών. Τέτοιου είδους ρυθμίσεις μπορούν να καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τις τιμές αερίου που πρόκειται να εφαρμοστούν, τη χρήση των διασυνδέσεων, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας αμφίδρομης ροής, τις ποσότητες αερίου και την κάλυψη του κόστους αντιστάθμισης. Μέτρα που στηρίζονται στην αγορά, όπως δημοπρασίες, προτιμώνται για την εφαρμογή της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Σε περίπτωση τροποποίησης των αναγκαίων τεχνικών, νομικών και οικονομικών ρυθμίσεων για την εφαρμογή της παραγράφου 3, το σχετικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης επικαιροποιείται αναλόγως.

4.  Οι αναγκαίες τεχνικές, νομικές και οικονομικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 3 συμφωνούνται μεταξύ των κρατών μελών που είναι απευθείας συνδεδεμένα μεταξύ τους και περιγράφονται στα σχέδια έκτακτης ανάγκης των αντίστοιχων περιφερειών. Τέτοιου είδους ρυθμίσεις καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τις τιμές αερίου που πρόκειται να εφαρμοστούν, τη χρήση των διασυνδέσεων, συμπεριλαμβανομένης της εγγυημένης ικανότητας αμφίδρομης ροής, τις ποσότητες αερίου και την κάλυψη του κόστους αντιστάθμισης. Ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) μπορεί να ενεργεί ως διαμεσολαβητής στον υπολογισμό της αντιστάθμισης του κόστους, ο οποίος γίνεται με βάση τα δεδομένα της αγοράς. Ο μηχανισμός αλληλεγγύης αποτελεί μηχανισμό έσχατης ανάγκης, με κατάλληλη αποζημίωση που ελαχιστοποιεί τις συνέπειες για τους εμπλεκόμενους παράγοντες της αγοράς. Μέτρα που στηρίζονται στην αγορά, όπως δημοπρασίες, προτιμώνται για την εφαρμογή της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Οι τιμές του φυσικού αερίου και το κόστος και οι μηχανισμοί αποζημίωσης που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο, αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες της αγοράς και αναθεωρούνται τακτικά, μεταξύ άλλων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Αν τροποποιηθούν οι αναγκαίες τεχνικές, νομικές και οικονομικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 3, το σχετικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης επικαιροποιείται αναλόγως. Η Επιτροπή καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές για τα πρότυπα των μέτρων αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανομένων πρότυπων ρητρών, και τα δημοσιεύει έως τις…· [ημερομηνία έναρξης ισχύος του μηχανισμού αλληλεγγύης].

Τροπολογία142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου 2019.

5.  Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2018.

Τροπολογία143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Εάν τα κράτη μέλη δεν συμφωνήσουν όσον αφορά τις αναγκαίες τεχνικές νομικές και οικονομικές ρυθμίσεις, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει ένα πλαίσιο για τα μέτρα αυτά στη γνώμη και την απόφασή της για τα σχέδια.

6.  Εάν τα κράτη μέλη δεν συμφωνήσουν όσον αφορά τις αναγκαίες τεχνικές νομικές, οικονομικές και εμπορικές ρυθμίσεις, η Επιτροπή αναπτύσσει ένα πλαίσιο για τα μέτρα αυτά σύμφωνα με την παράγραφο 4.

Τροπολογία144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανταλλαγή Πληροφοριών

Συγκέντρωση πληροφοριών

Τροπολογία145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  πληροφορίες για τα μέτρα που έχει προγραμματίσει να λάβει και για τα μέτρα που ήδη εφαρμόζει η αρμόδια αρχή για την άμβλυνση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και πληροφορίες για την αποτελεσματικότητά τους·

β)  πληροφορίες για τα μέτρα που έχει προγραμματίσει να λάβει και για τα μέτρα που ήδη εφαρμόζει η αρμόδια αρχή για την άμβλυνση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων μέτρων στην πλευρά της ζήτησης, και πληροφορίες για την αποτελεσματικότητά τους·

Τροπολογία146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Σε δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις, ανεξαρτήτως της κήρυξης έκτακτης ανάγκης, η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει από τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου την παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή πρόσθετες πληροφορίες αναγκαίες για την αξιολόγηση της συνολικής κατάστασης εφοδιασμού με αέριο στο κράτος μέλος ή σε άλλα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών πληροφοριών. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή τις πληροφορίες που παρείχαν οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου.

4.  Ανεξαρτήτως της κήρυξης έκτακτης ανάγκης, η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει από τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου την παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή πρόσθετες πληροφορίες αναγκαίες για την αξιολόγηση της συνολικής κατάστασης εφοδιασμού με αέριο στο κράτος μέλος ή σε άλλα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών πληροφοριών. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή τις πληροφορίες που παρείχαν οι επιχειρήσεις φυσικού αερίου. Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές αποφεύγουν την πρόκληση περιττής διοικητικής επιβάρυνσης, ιδίως λόγω επικαλυπτόμενων υποχρεώσεων δημοσιοποίησης πληροφοριών.

Τροπολογία147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ο εφοδιασμός με αέριο στην περιφέρεια ή σε ολόκληρη την Ένωση, μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές να συλλέξουν και να υποβάλουν στην Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκτίμηση της κατάστασης εφοδιασμού με αέριο στην Ένωση. Η Επιτροπή μπορεί να κοινοποιήσει την αξιολόγησή της στη συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο.

5.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ο εφοδιασμός με αέριο στην περιφέρεια ή σε ολόκληρη την Ένωση, μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές να συλλέξουν και να υποβάλουν στην Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκτίμηση της κατάστασης εφοδιασμού με αέριο στην Ένωση. Η Επιτροπή κοινοποιεί την αξιολόγησή της στη συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο.

Τροπολογία148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στις οικείες αρμόδιες αρχές τα παρακάτω στοιχεία των συμβάσεων προμήθειας αερίου διάρκειας άνω του ενός έτους:

α)  στις οικείες αρμόδιες αρχές, καθώς και σε κάθε άλλη εθνική ρυθμιστική αρχή, τα παρακάτω στοιχεία των συμβάσεων προμήθειας αερίου διάρκειας άνω του ενός έτους:

Τροπολογία149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – στοιχείο α – σημείο θ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

θ α)  την τιμή·

Τροπολογία150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – στοιχείο α – στοιχείο vi

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(vi)  τους όρους αναστολής των παραδόσεων αερίου.

(vi)  τους όρους επαναδιαπραγμάτευσης και αναστολής των παραδόσεων αερίου.

Τροπολογία151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  στην αρμόδια αρχή και στην Επιτροπή τις συμβάσεις διάρκειας άνω του ενός έτους που συνάφθηκαν ή τροποποιήθηκαν, αμέσως μετά τη σύναψη ή τροποποίησή τους, μετά [Υπηρεσία Εκδόσεων: προστίθεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], οι οποίες, μεμονωμένα ή συνδυαστικά με άλλες συμβάσεις με τον ίδιο προμηθευτή ή θυγατρικές του, παρέχουν άνω του 40% της ετήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου στο οικείο κράτος μέλος. Η υποχρέωση κοινοποίησης δεν εφαρμόζεται σε τροποποιήσεις που αφορούν μόνο την τιμή του αερίου. Η υποχρέωση κοινοποίησης εφαρμόζεται επίσης σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου.

β)  στην αρμόδια αρχή και στην Επιτροπή τις συμβάσεις διάρκειας άνω του ενός έτους που συνάφθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τον ίδιο προμηθευτή από τρίτη χώρα ή από τις συνδεδεμένες εταιρείες του, αμέσως μετά τη σύναψη ή τροποποίησή τους, μετά τις 20 Μαρτίου 2015, οι οποίες, μεμονωμένα ή συνδυαστικά με άλλες συμβάσεις άλλων επιχειρήσεων φυσικού αερίου στην ίδια αγορά με τον ίδιο προμηθευτή ή θυγατρικές του, παρέχουν άνω του 40% των συνολικών ετήσιων εισαγωγών φυσικού αερίου από τρίτες χώρες στο οικείο κράτος μέλος. Η υποχρέωση κοινοποίησης εφαρμόζεται επίσης στην τιμή του αερίου. Η υποχρέωση κοινοποίησης εφαρμόζεται επίσης σε όλες τις υπάρχουσες και νέες εμπορικές συμφωνίες που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου. Για τον σκοπό αυτό, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν τη δομή του εφοδιασμού της αγοράς και ενημερώνουν τις σχετικές επιχειρήσεις φυσικού αερίου μόλις σημειωθεί υπέρβαση του ορίου του 40%.

Τροπολογία152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή τα δεδομένα που παρατίθενται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου έως το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή τα δεδομένα που παρατίθενται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου έως το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Η Επιτροπή συγκεντρώνει τα κοινοποιούμενα στοιχεία ομαδοποιώντας τα κράτη μέλη που παρουσιάζουν παρόμοια πρότυπα προμηθευτή από τρίτη χώρα, προκειμένου να δημιουργήσει συμβατικά κριτήρια που θα χρησιμοποιούνται από τις σχετικές επιχειρήσεις φυσικού αερίου.

Τροπολογία153

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 6 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6 a.  Οι συμβάσεις με προμηθευτές από χώρες του ΕΟΧ εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 6.

Τροπολογία154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 6 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6 β.  Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για τον υπολογισμό της μέσης τιμής φυσικού αερίου που καταβλήθηκε από τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου σε κάθε περιφέρεια όπως ορίζεται στο παράρτημα I και στην Ένωση συνολικά. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται κάθε δύο έτη.

Τροπολογία155

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Σε δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις, εφόσον η αρμόδια αρχή ή η Επιτροπή κρίνει ότι μια σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου που δεν καλύπτεται από το στοιχείο β) της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου ενδέχεται να θίξει την ασφάλεια εφοδιασμού κράτους μέλους, περιφέρειας ή ολόκληρης της Ένωσης, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση φυσικού αερίου που έχει συνάψει τη σύμβαση ή η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την επιχείρηση φυσικού αερίου να διαβιβάσει τη σύμβαση με σκοπό την εκτίμηση του αντικτύπου του στην ασφάλεια εφοδιασμού. Το αίτημα μπορεί να καλύπτει και άλλες εμπορικές συμφωνίες που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου.

7.  Σε δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις, εφόσον η αρμόδια αρχή ή η Επιτροπή κρίνει ότι μια σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου που δεν καλύπτεται από το στοιχείο β) της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου ενδέχεται να θίξει την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο κράτους μέλους, περιφέρειας ή ολόκληρης της Ένωσης, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση φυσικού αερίου που έχει συνάψει τη σύμβαση ή η Επιτροπή ζητεί από την επιχείρηση φυσικού αερίου να διαβιβάσει τη σύμβαση με σκοπό την εκτίμηση του αντικτύπου του στην ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο. Το αίτημα μπορεί να καλύπτει και άλλες εμπορικές συμφωνίες που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου ή εμπορικές συμφωνίες για την ανάπτυξη και λειτουργία της υποδομής.

Τροπολογία156

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 7 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7 α.  Μέχρι τις ... [6 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η αρμόδια αρχή θεσπίζει μέτρα για την επιβολή προστίμων στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου που δεν συμμορφώνονται προς τις παραγράφους 6 ή 7. Οι εν λόγω κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τροπολογία157

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 8 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8 a.  Αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι οι όροι μιας σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, μπορεί να εξετάσει τη δυνατότητα να κινήσει περαιτέρω διαδικασία, μεταξύ άλλων, βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό. Η Επιτροπή ενημερώνει την ενδιαφερόμενη επιχείρηση φυσικού αερίου και τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές για το ασυμβίβαστο των όρων της σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και ζητεί την τροποποίηση όρων της σύμβασης. Η επιχείρηση φυσικού αερίου ή η σχετική αρμόδια αρχή, εντός τριών μηνών από την υποβολή του αιτήματος, κοινοποιεί την τροποποίηση στην Επιτροπή ή ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν συμφωνεί με το αίτημα. Η Επιτροπή, εντός τριών μηνών από τη λήψη της απάντησης της επιχείρησης φυσικού αερίου, τροποποιεί, ανακαλεί ή επιβεβαιώνει το αίτημά της. Η Επιτροπή αιτιολογεί αναλυτικά την απόφασή της. Μέσα σε ... [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η αρμόδια αρχή θεσπίζει μέτρα για την επιβολή προστίμων στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους προς το αίτημα. Τα πρόστιμα αυτά πρέπει να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά, και να λαμβάνουν υπόψη την έκταση της μη συμμόρφωσης και τα δυνητικά οφέλη για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις φυσικού αερίου, που θα μπορούσαν να επιτευχθούν με τη μη συμμόρφωση.

Τροπολογία158

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Οι αρμόδιες αρχές και η Επιτροπή τηρούν την εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

9.  Οι αρμόδιες αρχές και η Επιτροπή εξασφαλίζουν απολύτως το απόρρητο των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που καθίστανται διαθέσιμες με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία159

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Συστήνεται συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο με σκοπό να διευκολυνθεί ο συντονισμός των μέτρων που αφορούν την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο. Η ομάδα απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών, ιδίως των αρμόδιων αρχών τους, καθώς και του Οργανισμού Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ο « Οργανισμός»), του ΕΔΔΣΜ Φυσικού Αερίου και των αντιπροσωπευτικών φορέων της σχετικής βιομηχανίας και των σχετικών πελατών. Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, αποφασίζει σχετικά με τη σύνθεση της ομάδας, εξασφαλίζοντας ότι είναι πλήρως αντιπροσωπευτική. Η Επιτροπή ασκεί την προεδρία της ομάδας. Η ομάδα εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της.

1.  Συστήνεται συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο με σκοπό να διευκολυνθεί ο συντονισμός των μέτρων που αφορούν την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο. Η ομάδα απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών, ιδίως των αρμόδιων αρχών τους και ενδεχόμενων εθνικών ρυθμιστικών αρχών, καθώς και του Οργανισμού Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ο « Οργανισμός»), του ΕΔΔΣΜ Φυσικού Αερίου και των αντιπροσωπευτικών φορέων της σχετικής βιομηχανίας και των σχετικών πελατών. Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, αποφασίζει σχετικά με τη σύνθεση της ομάδας, εξασφαλίζοντας ότι είναι πλήρως αντιπροσωπευτική. Η Επιτροπή ασκεί την προεδρία της ομάδας. Η ομάδα εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Τροπολογία160

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο14 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  κάθε πληροφορία σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο σε εθνικό, περιφερειακό και ενωσιακό επίπεδο·

β)  κάθε πληροφορία σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο σε εθνικό, περιφερειακό και ενωσιακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με τις πολιτικές και τα μέτρα που εφαρμόζονται ή σχεδιάζονται στην πλευρά της ζήτησης·

Τροπολογία161

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  τον συντονισμό μέτρων για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης, σε τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα και σε άλλες τρίτες χώρες·

ζ)  τον συντονισμό μέτρων για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης, σε συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας και σε άλλες τρίτες χώρες·

Τροπολογία162

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η δεύτερη περίοδος του άρθρου 3 παράγραφος 2, το άρθρο 3 παράγραφος 6, το άρθρο 4 παράγραφοι 3, 4 και 6, το άρθρο 5 παράγραφος 2, το στοιχείο δ) του άρθρου 6 παράγραφος 1, τα στοιχεία β) και ε) του άρθρου 7 παράγραφος 5, τα στοιχεία ε), ζ) και θ) του άρθρου 8 παράγραφος 1, τα στοιχεία β) και γ) του άρθρου 8 παράγραφος 4, τα στοιχεία ι) και ιγ) του άρθρου 9 παράγραφος 1 το άρθρο 9 παράγραφος 4, το άρθρο 10 παράγραφος 4, το άρθρο 11 παράγραφος 5 και το άρθρο 12 δημιουργούν υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη προς τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

1.  Η δεύτερη περίοδος του άρθρου 3 παράγραφος 2, το άρθρο 3 παράγραφος 6, το άρθρο 4 παράγραφοι 3, 4 και 6, το άρθρο 5 παράγραφος 2, το στοιχείο δ) του άρθρου 6 παράγραφος 1, τα στοιχεία β) και ε) του άρθρου 7 παράγραφος 5, τα στοιχεία ε), ζ) και θ) του άρθρου 8 παράγραφος 1, τα στοιχεία β) και γ) του άρθρου 8 παράγραφος 4, τα στοιχεία ι) και ιγ) του άρθρου 9 παράγραφος 1 το άρθρο 9 παράγραφος 4, το άρθρο 10 παράγραφος 4, το άρθρο 11 παράγραφος 5 και το άρθρο 12 δημιουργούν υποχρεώσεις για όλα τα κράτη μέλη προς τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

Τροπολογία163

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή, με βάση τις εκτιμήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5, συνάγει, εφόσον χρειάζεται, συμπεράσματα για τα πιθανά μέσα ενίσχυσης της ασφαλείας εφοδιασμού σε ενωσιακό επίπεδο και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η οποία περιέχει συστάσεις, όταν χρειάζεται, για τη βελτίωση του παρόντος κανονισμού.

Η Επιτροπή, με βάση τις εκτιμήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5, συνάγει, εφόσον χρειάζεται, συμπεράσματα για τα πιθανά μέσα ενίσχυσης της ασφαλείας εφοδιασμού με αέριο σε ενωσιακό επίπεδο και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η οποία περιέχει, αν χρειάζεται, νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία164

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κοινοποιήσεις

Υποβολή εγγράφων

Τροπολογία165

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η εκτίμηση επικινδυνότητας, τα προληπτικά σχέδια δράσης, τα σχέδια έκτακτης ανάγκης και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στην Επιτροπή μέσω της πλατφόρμας του CIRCABC (Κέντρο επικοινωνίας και ενημέρωσης για τις διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες).

Η εκτίμηση επικινδυνότητας, τα προληπτικά σχέδια δράσης, τα σχέδια έκτακτης ανάγκης και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Επιτροπή μέσω της πλατφόρμας του CIRCABC (Κέντρο επικοινωνίας και ενημέρωσης για τις διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες).

Τροπολογία166

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το σύνολο της αλληλογραφίας που αφορά κοινοποίηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικώς.

Το σύνολο της αλληλογραφίας που αφορά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διαβιβάζεται ηλεκτρονικώς.

Τροπολογία167

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Περιοχή υπολογισμού»: η γεωγραφική περιοχή για την οποία υπολογίζεται ο τύπος N–1, όπως ορίζεται από την αρμόδια αρχή.

«Περιοχή υπολογισμού»: η γεωγραφικά προσδιορισμένη περιοχή σχετικής αγοράς για την οποία υπολογίζεται ο τύπος N-1, όπως ορίζεται από την αρμόδια αρχή.

Τροπολογία168

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για την ενεργοποίηση ή ενίσχυση της ικανότητας αμφίδρομης ροής σε μια διασύνδεση ή για τη χορήγηση ή παράταση της εξαίρεσης από την εν λόγω υποχρέωση, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και στις δύο πλευρές της διασύνδεσης υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές (ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές), κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους διαχειριστές δικτύων μεταφοράς κατά μήκος του διαδρόμου παροχής φυσικού αερίου:

1.  Για την ενεργοποίηση ή ενίσχυση της ικανότητας αμφίδρομης ροής σε μια διασύνδεση ή για τη χορήγηση ή παράταση της εξαίρεσης από την εν λόγω υποχρέωση, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και στις δύο πλευρές της διασύνδεσης υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές τους ή στις ρυθμιστικές αρχές τους αν δεν είναι η αρμόδια αρχή (αναφέρονται από κοινού στο παρόν παράρτημα ως ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές), κατόπιν διαβούλευσης όλων των διαχειριστών δικτύων μεταφοράς κατά μήκος του διαδρόμου παροχής φυσικού αερίου:

Τροπολογία169

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – τμήμα 1 – σημείο 1.1 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  Περιγράψτε τον ρόλο της εγχώριας παραγωγής στην περιφέρεια:

ε)  Περιγράψτε τον ρόλο της εγχώριας παραγωγής στην περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένου του βιοαερίου:

Τροπολογία170

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – τμήμα 1 – σημείο 1.1 – στοιχείο στ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(στ α)  σενάρια σχετικά με τη ζήτηση αερίου, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα αποτελέσματα των μέτρων ενεργειακής απόδοσης όσον αφορά την ετήσια τελική κατανάλωση αερίου

Τροπολογία171

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – τμήμα 1 – σημείο 1.2 – στοιχείο ζ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ζ α)  σενάρια σχετικά με τη ζήτηση αερίου, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα αποτελέσματα των μέτρων ενεργειακής απόδοσης όσον αφορά την ετήσια τελική κατανάλωση αερίου

Τροπολογία172

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – τμήμα 1 – σημείο 1.1 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  Περιγράψτε τον ρόλο της εγχώριας παραγωγής στην περιφέρεια:

ε)  Περιγράψτε τον ρόλο της εγχώριας παραγωγής στην περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένου του βιοαερίου:

Τροπολογία173

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – τμήμα 1 – σημείο 1.1 – στοιχείο στ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(στ α)  Περιγράψτε τον ρόλο των μέτρων ενεργειακής απόδοσης και τα αποτελέσματά τους όσον αφορά την ετήσια τελική κατανάλωση αερίου

Τροπολογία174

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα – τμήμα 1 – σημείο 1.2 – στοιχείο ζ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ζ α)  Περιγράψτε τον ρόλο των μέτρων ενεργειακής απόδοσης και τα αποτελέσματά τους όσον αφορά την ετήσια τελική κατανάλωση αερίου

Τροπολογία175

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – σημείο 5 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  Περιγράψτε άλλα μέτρα που ελήφθησαν για λόγους πέραν της εκτίμησης επικινδυνότητας και είχαν θετικό αντίκτυπο στην ασφάλεια εφοδιασμού της περιφέρειας/του κράτους μέλους

β)  Περιγράψτε άλλα μέτρα που ελήφθησαν για λόγους άλλους από εκείνους που προσδιορίζονται στην εκτίμηση επικινδυνότητας αλλά είχαν θετικό αντίκτυπο στην ασφάλεια εφοδιασμού της περιφέρειας/του κράτους μέλους

Τροπολογία176

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – τμήμα 1 – σημείο 9 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(β α)  Περιγράψτε τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για την ενσωμάτωση της τεχνικής και επιχειρησιακής τεχνογνωσίας που παρέχονται από το RCSG του ΕΔΔΣΜ αερίου.

Τροπολογία177

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα V – τμήμα 2 – σημείο 6 – σημείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(β α)  Περιγράψτε τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για συνεργασία με το RCSG του ΕΔΔΣΜ αερίου.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Εισαγωγή

Με τη θέση σε ισχύ του κανονισμού 994/2010 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου, η ΕΕ έκανε το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση ενίσχυσης του συντονισμού μεταξύ των επιχειρήσεων φυσικού αερίου, των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να ανταποκριθούν στην υπερεθνική πρόκληση της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο.

Ο κανονισμός 2010 εδραζόταν στην αναγνώριση ότι η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί κοινή αρμοδιότητα και ευθύνη τόσο των εθνικών αρχών όσο και της ΕΕ, όπως ορίζει το άρθρο 194 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει κοινή ενεργειακή πολιτική που βασίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης και στοχεύει στη διασφάλιση, μεταξύ άλλων, του ενεργειακού εφοδιασμού.

Ο κανονισμός 2010 αντιστοιχούσε στην πάγια θέση του Κοινοβουλίου για συμπλήρωση του ρυθμιστικού πλαισίου και ολοκλήρωση της απαραίτητης υποδομής της εσωτερικής αγοράς ενέργειας με διατάξεις που θα διευκόλυναν, με πνεύμα αλληλεγγύης, τη δημιουργία κοινών μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης των εξωτερικών διακοπών του εφοδιασμού. Πρόκειται για ζήτημα που αποκτούσε όλο και μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο της αυξανόμενης εξάρτησης της ΕΕ από εισαγωγές φυσικού αερίου, καθώς και των επανειλημμένων διακοπών του εφοδιασμού με αέριο από τη Ρωσία, πράγμα που είχε έντονο αντίκτυπο στον εφοδιασμό αρκετών κρατών μελών της ΕΕ.

Οι κρίσεις του 2006 και του 2009 στον τομέα του φυσικού αερίου, τις οποίες ακολούθησε η κρίση του 2014, προκάλεσαν ανασφάλεια σχετικά με τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο. Η ενεργειακή ασφάλεια τοποθετήθηκε στον πυρήνα της χάραξης πολιτικής της ΕΕ και έγινε ένας από τους βασικούς στόχους της στρατηγικής «Ενεργειακή Ένωση», που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 25 Φεβρουαρίου 2015.

Ήταν ζωτική η σημασία του κανονισμού 2010 για τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, λαμβανομένων υπόψη των πορισμάτων των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων που διενεργήθηκαν μετά τις διαδοχικές κρίσεις εφοδιασμού, της έκθεσης για την εφαρμογή του κανονισμού 2010 και της δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποίησε η Επιτροπή το 2015, ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι η προσέγγιση σε επίπεδο κρατών αποδείχθηκε ανεπαρκής για την πλήρη αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων και του διασυνοριακού χαρακτήρα του εφοδιασμού με αέριο και, συνεπώς, η αντιμετώπιση των διακοπών του εφοδιασμού απαιτεί την ενίσχυση των μηχανισμών αλληλεγγύης. Ο εισηγητής θεωρεί ότι, προκειμένου να συνεχιστεί η εξάλειψη των εμποδίων μεταξύ των κρατών μελών, να μειωθεί το κόστος πρόληψης και να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων μετριασμού, είναι απαραίτητα η ενίσχυση της συνεργασίας, ο συντονισμός και η διαφάνεια, ιδίως δεδομένης της εν εξελίξει ολοκλήρωσης των αγορών φυσικού αερίου στην ΕΕ, της προσέγγισης βάσει διαδρόμων για τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο και των αντίστροφων ροών στην Ευρώπη.

Ο εισηγητής επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής για αναθεώρηση του κανονισμού του 2010. Πρόκειται για μια από τις βασικές νομοθετικές δράσεις στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης, την οποία ζήτησε και το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του, της 15ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Η πορεία προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση». Επικροτεί τη γενική προσέγγιση της Επιτροπής για ενίσχυση των υφιστάμενων μηχανισμών, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ.

II. Τα κύρια σημεία που εντοπίζονται από τον εισηγητή

II.1. Περιφερειακή προσέγγιση με διαδρόμους παροχής έκτακτης ανάγκης

Ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι ο διασυνοριακός χαρακτήρας του εφοδιασμού με φυσικό αέριο, που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το 90% του αερίου που κυκλοφορεί στην Ευρώπη περνά από τα εθνικά σύνορα τουλάχιστον ενός κράτους, και ο επακόλουθος κίνδυνος επιπτώσεων σε διεθνές επίπεδο σε περίπτωση διατάραξης του εφοδιασμού, απαιτεί όσο το δυνατόν ευρύτερη συνεργασία και ενίσχυση του συντονιστικού ρόλου της Επιτροπής, πράγμα που έχει προταθεί στο πλαίσιο πολυάριθμων πρωτοβουλιών πολιτικής κατά την τελευταία δεκαετία και έχει υποστηριχθεί επανειλημμένα από το Κοινοβούλιο. Στις πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργειας, που είχε προταθεί από τον εισηγητή από κοινού με τον Jacques Delors, πρώην πρόεδρο της Επιτροπής, καθώς και η στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση.

Παρά το γεγονός ότι ο εισηγητής υποστηρίζει σθεναρά την προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ, ίσως και την πανευρωπαϊκή προσέγγιση, λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα της εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με τον νέο κανονισμό. Η Επιτροπή προέβη σε σύγκριση τεσσάρων πιθανών σεναρίων, ξεκινώντας από το βασικό (τερματισμός της δράσης σε επίπεδο ΕΕ), προχωρώντας σε μια μη νομοθετική επιλογή (ενισχυμένη εφαρμογή και μέτρα μη δεσμευτικού δικαίου), συνεχίζοντας με την εξέταση νομοθετικών επιλογών που προβλέπουν ενισχυμένη συνεργασία σε δύο διαφορετικούς βαθμούς, για να καταλήξει, τέλος, στο σενάριο της πλήρους εναρμόνισης σε επίπεδο ΕΕ. Η ανάλυση των σεναρίων αυτών απέδειξε ότι η καλύτερη επιλογή είναι η ενισχυμένη συνεργασία, με κάποιες αρχές και προδιαγραφές να καθορίζονται σε επίπεδο ΕΕ.

Ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι η περιφερειακή προσέγγιση στην αξιολόγηση κινδύνου, καθώς και η εκπόνηση σχεδίων πρόληψης και μετριασμού, προσφέρουν μια αποτελεσματική και αποδοτική οδό για την επίτευξη ενός ουσιωδώς υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής ασφάλειας. Υποστηρίζει, επίσης, θερμά την εναρμόνιση των προτύπων, καθώς και του μηχανισμού αξιολόγησης από ομοτίμους, σκοπός του οποίου είναι να διασφαλίσει ότι οι λύσεις που συμφωνούνται σε μεμονωμένες περιφέρειες είναι συμβατές και αποτελούν στο σύνολό τους ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για την ενεργειακή ασφάλεια σε επίπεδο ΕΕ.

Ταυτόχρονα, οι περιφέρειες πρέπει να θεωρούνται αυτάρκεις όσον αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό για την πρόληψη ή τον μετριασμό μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Ο ασταθής ενεργειακός εφοδιασμός σε μια χώρα ή περιοχή επηρεάζει ολόκληρη την ΕΕ κατά μήκος των διαδρόμων εφοδιασμού. Τα κράτη μέλη δεν πρέπει, βέβαια, να συνεργάζονται μόνο σε επίπεδο περιφερειών, συνεπώς μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή προοπτική θα μπορούσε να ενσωματωθεί επιτυχώς στην πρόταση, ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων τρόπων προμήθειας και των εργαλείων στην ευρύτερη εσωτερική αγορά φυσικού αερίου της ΕΕ. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την παροχή σε βάθος ανάλυσης σε επίπεδο ΕΕ για τους σχετικούς διαδρόμους εφοδιασμού έκτακτης ανάγκης, με βάση κοινές πηγές προμήθειας φυσικού αερίου για ομάδα κρατών μελών.

Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι, προκειμένου να επιτευχθεί η ενεργειακή ασφάλεια κράτους μέλους ή ομάδας κρατών μελών, οι διάδρομοι παροχής έκτακτης ανάγκης μπορούν να προσφέρουν βασικές πληροφορίες και να διευκολύνουν τη λήψη μέτρων, ώστε τα κράτη μέλη να μπορέσουν να καταρτίσουν εκτιμήσεις κινδύνου και περιφερειακά σχέδια πρόληψης και έκτακτης ανάγκης, πιο συγκεκριμένα παρέχοντας πληροφορίες για τις διαθέσιμες ποσότητες, τις πιθανές διαδικασίες και τις πηγές για την παροχή φυσικού αερίου στα κράτη μέλη που το έχουν ανάγκη. Βάσει των υφιστάμενων μηχανισμών συντονισμού του ΕΔΔΣΜ Αερίου, οι διάδρομοι εφοδιασμού έκτακτης ανάγκης θα συμπληρώσουν την περιφερειακή προσέγγιση αποτρέποντας, συνεπώς, τον κατακερματισμό και ενισχύοντας ουσιωδώς την ευρωπαϊκή προοπτική, ενώ θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα της πρόληψης και της αντίδρασης σε κατάσταση ανάγκης. Επιπλέον, ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι μια υποχρεωτική αξιολόγηση του εφοδιασμού με φυσικό αέριο, που δεν θα περιορίζεται στο περιφερειακό επίπεδο, θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να προετοιμάζονται πολύ καλύτερα και να αντιδρούν γρηγορότερα σε περίπτωση κρίσης.

II.2. Μηχανισμός αλληλεγγύης

Ο εισηγητής επικροτεί τη θέσπιση νομικά δεσμευτικής ρήτρας αλληλεγγύης που θα λειτουργεί ως έσχατη λύση. Επιθυμεί να τονίσει το γεγονός ότι αυτή δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εναλλακτική λύση για τη βασιζόμενη στην αγορά προληπτική δράση που είναι διαθέσιμη στην εσωτερική αγορά φυσικού αερίου της ΕΕ, ούτε πρέπει να αντικαθιστά τις ίδιες προσπάθειες κάθε χώρας να βελτιώσει την ανθεκτικότητά της στις διακοπές του εφοδιασμού μέσω της διαφοροποίησης των προμηθευτών, των οδών εφοδιασμού και των πηγών ενέργειας, καθώς και μέσω της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης.

II.3. Ανταλλαγή πληροφοριών

Ο εισηγητής υποστηρίζει θερμά την επιχειρηματολογία σύμφωνα με την οποία ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός απαιτεί ίσους όρους ανταγωνισμού στις συναλλαγές στον τομέα της ενέργειας για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων ενέργειας, μέσω διαφανών κανόνων ελεύθερης αγοράς, δεσμευτικών για όλες τις επιχειρήσεις και τους ενδιαφερόμενους φορείς στην αλυσίδα του εφοδιασμού, της μεταφοράς και της διανομής.

Αναγνωρίζει τη σημασία της κατάλληλης ανταλλαγής πληροφοριών για την εκτίμηση επικινδυνότητας και για την πρόληψη και τον μετριασμό των κρίσεων. Ο εισηγητής στηρίζει, συνεπώς, την πρόταση της Επιτροπής, να κοινοποιείται αυτόματα η σύναψη ή τροποποίηση ορισμένων σχετικών συμβάσεων στην Επιτροπή και την αρμόδια αρχή, οι οποίες θα έχουν την εξουσία, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να ζητήσουν από την επιχείρηση φυσικού αερίου να υποβάλει τη σύμβαση για να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός της στην ασφάλεια του εφοδιασμού.

ΙΙ.4 Προστατευόμενοι πελάτες

Ο εισηγητής εισάγει έναν εναρμονισμένο σε επίπεδο Ένωσης ορισμό των προστατευόμενων πελατών. Αυτό θα συμβάλει στην εξάλειψη των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών, πράγμα που μπορεί να επηρεάσει το πρότυπο εφοδιασμού, κυρίως όταν αυτό τηρείται με μέτρα που δεν βασίζονται στην αγορά και έχει, συνεπώς, αρνητικές συνέπειες για την εσωτερική αγορά και την ασφάλεια του εφοδιασμού των γειτονικών κρατών μελών, καθώς μειώνεται η ρευστότητα των αγορών αερίου, ιδίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η προσφορά μετά βίας καλύπτει τη ζήτηση.

Ο εισηγητής προτείνει, επιπλέον, να επιτραπεί στα κράτη μέλη να παραχωρήσουν προτεραιότητα σε συγκεκριμένες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με αέριο και ο ρόλος των οποίων είναι θεμελιώδης για την ακεραιότητα του δικτύου. Θα πρέπει να δίνεται υπό αυστηρές προϋποθέσεις προτεραιότητα σε τέτοιες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής έναντι των προστατευόμενων πελατών, ώστε να αποτρέπεται το ενδεχόμενο γενικής διακοπής, που θα στερούσε από όλους τους προστατευόμενους πελάτες την ηλεκτρική ενέργεια, ενδεχομένως μάλιστα και την παροχή αερίου (εάν οι συσκευές αερίου χρειάζονται ηλεκτρική ενέργεια για να λειτουργήσουν).

II.5. Ενσωμάτωση της ενεργειακής κοινότητας

Ο εισηγητής στηρίζει απόλυτα την ανάγκη δημιουργίας ενός κοινού ρυθμιστικού πλαισίου μεταξύ της ΕΕ και των συμβαλλόμενων μερών της ενεργειακής κοινότητας στον τομέα της ενέργειας, και ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού. Χαιρετίζει, συνεπώς, την προσέγγιση της Επιτροπής, βάσει της οποίας ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (διασυνοριακή συνοχή των αξιολογήσεων κινδύνου, σχέδια προληπτικής δράσης και σχέδια έκτακτης ανάγκης) επεκτείνονται ώστε να καλύψουν την ενεργειακή κοινότητα, αφού τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμόσουν τις οικείες νομικές υποχρεώσεις.

II.6. Κοινές προμήθειες

Ο εισηγητής έχει υποστηρίξει επανειλημμένα τις κοινές προμήθειες ως τρόπο για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης εταιρειών, χωρών και περιφερειών έναντι των εξωτερικών προμηθευτών, καθώς οδηγούν στη μείωση των τιμών ενέργειας για τους καταναλωτές και συμβάλλουν στη βασισμένη στην αγορά και την αλληλεγγύη ασφάλεια του εφοδιασμού. Και το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του με τίτλο «Η πορεία προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση», ζήτησε να αξιολογηθούν η καταλληλότητα και η πιθανή δομή ενός προαιρετικού συστήματος κοινών αγορών φυσικού αερίου. Ο εισηγητής εξακολουθεί να πιστεύει ότι οι προαιρετικές κοινές αγορές, για τις οποίες υπάρχουν ήδη στην ΕΕ πρωτοβουλίες μικρής κλίμακας, πρέπει να αντικατοπτρίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ.

***

Το διακύβευμα δεν είναι μόνο η ασφάλεια εφοδιασμού από μια συγκεκριμένη πηγή ενέργειας, αλλά και

η συνολική ασφάλεια στην ΕΕ, η οικονομική ανταγωνιστικότητα, η οικονομική μεγέθυνση και οι νέες θέσεις απασχόλησης για τους πολίτες μας. Επιπλέον, πρόκειται για ένα ζήτημα σημαντικό για τη φιλόδοξη πολιτική μας για το κλίμα και για τις σχέσεις με τις γειτονικές μας χώρες. Πρέπει όλα τα ανωτέρω να ληφθούν υπόψη κατά τις διαπραγματεύσεις για τον νέο κανονισμό. Μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριό μας για ασφαλή και βιώσιμη ανάπτυξη, και να εξελιχθεί σε μια κοινή ευρωπαϊκή επιτυχία στην οποία θα βασιστεί η πρόοδος στον τομέα τις επόμενες δεκαετίες.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (14.9.2016)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010

(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jacek Saryusz-Wolski

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή υπέβαλε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση κανονισμού που αποσκοπεί στην κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Ο προτεινόμενος κανονισμός είναι ευπρόσδεκτος και η έμφασή του στους μηχανισμούς περιφερειακής συνεργασίας και ασφάλειας συνάδει με την αναγκαιότητα μεγαλύτερης συμμετοχής σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να αποτρέπονται οι διακοπές του εφοδιασμού με φυσικό αέριο.

Πρέπει να ενισχυθεί η περιφερειακή συνεργασία όσον αφορά τις ροές πληροφοριών σχετικά με τις διακοπές του εφοδιασμού με φυσικό αέριο και τις παρεκκλίσεις από τον κανονισμό για τους προστατευόμενους πελάτες. Οι τελευταίοι θα πρέπει να καθοριστούν σε περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να βελτιωθούν το περιεχόμενο και η σαφήνεια των σχεδίων προληπτικής δράσης και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, σε περίπτωση που η περιφερειακή συνεργασία αντιμετωπίσει δυσκολίες εξαιτίας της έλλειψης συμφωνίας μεταξύ κρατών μελών, η Επιτροπή θα πρέπει να διατηρήσει τη δυνατότητα να θεσπίσει τεχνικό και νομικό πλαίσιο για τη ρήτρα αλληλεγγύης, τα απαιτούμενα σχέδια εκτίμησης επικινδυνότητας ή τους αναγκαίους μηχανισμούς συνεργασίας.

Ο στρατηγικός στόχος της διαφοροποίησης των οδών και των πηγών εφοδιασμού θα πρέπει να ενισχυθεί, εάν είναι αναγκαίο, με την προαιρετική ομαδοποίηση της ζήτησης, σύμφωνα με τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ένας τέτοιος μηχανισμός μπορεί να μειώσει τη μονοπωλιακή μόχλευση σε λιγότερο ανταγωνιστικές αγορές, σε περίπτωση που τα ενδιαφερόμενα μέρη αποφασίσουν να συνεργαστούν.

Η συστημική ενσωμάτωση των χωρών της Ενεργειακής Κοινότητας –εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 15– είναι ευπρόσδεκτη. Ωστόσο, η ΕΕ πρέπει επίσης να ενισχύσει τη συνεργασία της με τρίτες χώρες εκτός του πλαισίου αυτού και να αναπτύξει τα μέσα που θα της επιτρέψουν να αντιμετωπίζει εξωτερικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η σημασία του γεγονότος αυτού έγινε φανερή κατά τη συμμετοχή της Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις για τη «χειμερινή δέσμη μέτρων» μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Ο μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών θα πρέπει να εξασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού για όλες τις συμβάσεις που υπερβαίνουν ένα ορισμένο απόλυτο μέγεθος, σημαντικό για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς ενέργειας στο σύνολό της και όχι μόνο σε μια χώρα. Δεν είναι λογικό ούτε και δικαιολογημένο να συσχετίζεται το μέγεθος των συμβάσεων με τις αγορές φυσικού αερίου μεμονωμένων χωρών, ενώ παράλληλα δημιουργείται ενιαία αγορά ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ. Το σχετικό όριο κατανάλωσης ανά χώρα θα πρέπει να διαδραματίζει δευτερεύοντα ρόλο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμπερίληψη των συμβάσεων για ορισμένες μη ανταγωνιστικές μικρότερες αγορές και ενεργειακές νησίδες. Οι συμφωνίες που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 13 όχι μόνο θα πρέπει να αναλυθούν, αλλά μπορεί επίσης να απαιτηθεί από την Επιτροπή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με την πρόταση κανονισμού.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Το φυσικό αέριο («αέριο») εξακολουθεί να είναι ουσιαστική συνιστώσα του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης. Μεγάλο ποσοστό φυσικού αερίου εισάγεται στην Ένωση από τρίτες χώρες.

(1)  Το φυσικό αέριο («αέριο») εξακολουθεί να είναι ουσιαστική συνιστώσα του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης. Μεγάλο ποσοστό φυσικού αερίου εισάγεται στην Ένωση από τρίτες χώρες και, ως εκ τούτου, ορισμένα κράτη μέλη εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό ή εξ ολοκλήρου από φυσικό αέριο που προμηθεύουν τα μονοπώλια τρίτων χωρών.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η μεγάλης διάρκειας διακοπή του εφοδιασμού με αέριο μπορεί να έχει επιπτώσεις σε όλα τα κράτη μέλη, στην Ένωση στο σύνολό της και στα συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 25 Οκτωβρίου 2005. Επιπλέον, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στην οικονομία της Ένωσης και να έχει σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες πελατών.

(2)  Η μεγάλης διάρκειας διακοπή του εφοδιασμού με αέριο, ακόμη και σε ένα μόνο κράτος μέλος, μπορεί να έχει επιπτώσεις σε όλα τα κράτη μέλη, στην Ένωση στο σύνολό της και στα συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 25 Οκτωβρίου 2005. Επιπλέον, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στην οικονομία της Ένωσης και να έχει σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες πελατών.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να εξασφαλισθεί ότι λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί ο αδιάλειπτος εφοδιασμός ολόκληρης της Ένωσης με αέριο, και ιδίως των προστατευόμενων καταναλωτών σε περίπτωση δύσκολων κλιματικών συνθηκών και σε περίπτωση διακοπής του εφοδιασμού αερίου. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να επιτευχθούν με τη λήψη των πλέον οικονομικά αποδοτικών μέτρων και με τρόπο που να διασφαλίζεται ότι δεν στρεβλώνονται οι αγορές ενέργειας.

(3)  Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να εξασφαλισθεί ότι λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί ο αδιάλειπτος εφοδιασμός ολόκληρης της Ένωσης με αέριο, και ιδίως των προστατευόμενων καταναλωτών σε περίπτωση δύσκολων κλιματικών συνθηκών και σε περίπτωση διακοπής του εφοδιασμού αερίου. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να επιτευχθούν με τη λήψη των πλέον οικονομικά αποδοτικών μέτρων, μέσω αναλογικών και αμερόληπτων μηχανισμών, και με τρόπο που να διασφαλίζεται ότι δεν στρεβλώνονται οι αγορές ενέργειας.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Ο παρών κανονισμός πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή σε δύσκολους καιρούς, κατά τους οποίους οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας πλήττονται από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, από περαιτέρω εντάσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και της Κασπίας, τον έλεγχο των αποθεμάτων πετρελαίου και αερίου από το ISIS στα κατεχόμενα εδάφη, καθώς και από εντάσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο έχει ήδη αποφέρει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην κατάσταση της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο στην Ένωση, τόσο όσον αφορά την προετοιμασία αλλά και όσον αφορά τον μετριασμό. Τα κράτη μέλη είναι καλύτερα προετοιμασμένα να αντιμετωπίσουν μια κρίση εφοδιασμού, καθώς πλέον υποχρεούνται να καταρτίζουν σχέδια που περιλαμβάνουν προληπτικά μέτρα και μέτρα έκτακτης ανάγκης και είναι καλύτερα προστατευμένα και διότι πρέπει πλέον να τηρούν μια σειρά υποχρεώσεων όσον αφορά τη δυναμικότητα των υποδομών και τον εφοδιασμό με αέριο. Ωστόσο, στην έκθεση του Οκτωβρίου του 2014 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 επισημαίνονταν τομείς στους οποίους τυχόν βελτιώσεις στον εν λόγω κανονισμό θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω την ασφάλεια του εφοδιασμού στην Ένωση.

(4)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο έχει ήδη αποφέρει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην κατάσταση της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο στην Ένωση, τόσο όσον αφορά την προετοιμασία αλλά και όσον αφορά τον μετριασμό. Ορισμένα κράτη μέλη είναι καλύτερα προετοιμασμένα να αντιμετωπίσουν μια κρίση εφοδιασμού, καθώς πλέον υποχρεούνται να καταρτίζουν σχέδια που περιλαμβάνουν προληπτικά μέτρα και μέτρα έκτακτης ανάγκης και είναι καλύτερα προστατευμένα και διότι πρέπει πλέον να τηρούν μια σειρά υποχρεώσεων όσον αφορά τη δυναμικότητα των υποδομών και τον εφοδιασμό με αέριο. Ωστόσο, στην έκθεση του Οκτωβρίου του 2014 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 επισημαίνονταν τομείς στους οποίους τυχόν βελτιώσεις στον εν λόγω κανονισμό θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω την ασφάλεια του εφοδιασμού στην Ένωση.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής τον Οκτώβριο του 201413 σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη αντοχή του ευρωπαϊκού συστήματος φυσικού αερίου αναλύθηκαν οι επιπτώσεις μιας μερικής ή ολικής διακοπής του εφοδιασμού με αέριο από τη Ρωσία και συναγόταν το συμπέρασμα ότι οι αμιγώς εθνικές προσεγγίσεις δεν είναι αποτελεσματικές σε περίπτωση σοβαρής διακοπής, λόγω του πεδίου εφαρμογής τους, το οποίο είναι εξ ορισμού περιορισμένο. Η συγκεκριμένη προσομοίωση ακραίων καταστάσεων έδειξε τον τρόπο με τον οποίο μια προσέγγιση συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τον αντίκτυπο των σεναρίων πολύ σοβαρής διακοπής στα πλέον ευάλωτα κράτη μέλη.

(5)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής τον Οκτώβριο του 201413 σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη αντοχή του ευρωπαϊκού συστήματος φυσικού αερίου αναλύθηκαν οι επιπτώσεις μιας μερικής ή ολικής διακοπής του εφοδιασμού με αέριο από τη Ρωσία και συναγόταν το συμπέρασμα ότι οι αμιγώς εθνικές προσεγγίσεις δεν είναι αποτελεσματικές σε περίπτωση σοβαρής διακοπής, λόγω του πεδίου εφαρμογής τους, το οποίο είναι εξ ορισμού περιορισμένο, καθώς και λόγω ανεπαρκούς συντονισμού, ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο. Η συγκεκριμένη προσομοίωση ακραίων καταστάσεων έδειξε τον τρόπο με τον οποίο μια προσέγγιση συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τον αντίκτυπο των σεναρίων πολύ σοβαρής διακοπής στα πλέον ευάλωτα κράτη μέλη.

__________________

__________________

13 COM(2014) 654 τελικό.

13 COM(2014) 654 τελικό.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ο ενεργειακός εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αναγκαίο να διαφοροποιηθούν οι πηγές ενέργειας και να δημιουργηθούν νέες ενεργειακές διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών. Παράλληλα, είναι σημαντικό να αυξηθεί, στον τομέα της ενέργειας και της ασφάλειας, η συνεργασία με τις γειτονικές χώρες της Ένωσης, με τους στρατηγικούς εταίρους, καθώς και μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Στρατηγική-πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή»14 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Φεβρουαρίου του 2015, υπογραμμίζεται το γεγονός ότι η Ενεργειακή Ένωση βασίζεται στην αλληλεγγύη και την εμπιστοσύνη, οι οποίες αποτελούν αναγκαία χαρακτηριστικά της ενεργειακής ασφάλειας. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και της εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και να καθορίζει τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξή τους, προετοιμάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το έδαφος για την υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης.

(6)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Στρατηγική-πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή»14 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Φεβρουαρίου του 2015, υπογραμμίζεται το γεγονός ότι η Ενεργειακή Ένωση βασίζεται στην αλληλεγγύη και την εμπιστοσύνη, οι οποίες αποτελούν αναγκαία χαρακτηριστικά της ενεργειακής ασφάλειας. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και της εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και να καθορίζει τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξή τους, προετοιμάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το έδαφος για την υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης. Ως εκ τούτου, η Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει μόνο τα έργα με προσανατολισμό διαφοροποίησης που είναι απόλυτα σύμφωνα με το δίκαιο και τις αρχές της Ένωσης, καθώς και με τους μακροπρόθεσμους στόχους πολιτικής και τις προτεραιότητες της Ένωσης.

__________________

__________________

14 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, COM(2015) 80 τελικό.

14 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, COM(2015) 80 τελικό.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Προκειμένου να δημιουργηθεί μια βιώσιμη και ευέλικτη εσωτερική αγορά ενέργειας, θα πρέπει να διασφαλιστεί μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου ώστε, σε περίπτωση διακοπής της παροχής φυσικού αερίου, να χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια ή άλλες εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Μια εσωτερική αγορά αερίου η οποία λειτουργεί ομαλά αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την κατοχύρωση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού σε ολόκληρη την Ένωση και για τη μείωση της έκθεσης των μεμονωμένων κρατών μελών στις επιβλαβείς συνέπειες των διακοπών εφοδιασμού. Όταν απειλείται η ασφάλεια εφοδιασμού ενός κράτους μέλους, υπάρχει κίνδυνος τα μέτρα που λαμβάνει μονομερώς το συγκεκριμένο κράτος μέλος να διακυβεύσουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου και να ζημιώσουν τον εφοδιασμό με αέριο πελατών σε άλλα κράτη μέλη. Για να καταστεί δυνατή η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου ακόμη και σε περίπτωση έλλειψης εφοδιασμού, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για αλληλεγγύη και συντονισμό στην αντιμετώπιση των κρίσεων εφοδιασμού, όσον αφορά τόσο την προληπτική δράση όσο και την αντίδραση σε πραγματικές διακοπές του εφοδιασμού.

(7)  Μια εσωτερική αγορά αερίου η οποία λειτουργεί ομαλά αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την κατοχύρωση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού σε ολόκληρη την Ένωση και για τη μείωση της έκθεσης των μεμονωμένων κρατών μελών στις επιβλαβείς συνέπειες των διακοπών εφοδιασμού. Όταν απειλείται η ασφάλεια εφοδιασμού ενός κράτους μέλους, υπάρχει κίνδυνος τα μέτρα που λαμβάνει μονομερώς το συγκεκριμένο κράτος μέλος να διακυβεύσουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου και να ζημιώσουν τον εφοδιασμό με αέριο πελατών σε άλλα κράτη μέλη. Για να καταστεί δυνατή η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου ακόμη και σε περίπτωση έλλειψης εφοδιασμού, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη σε επίπεδο Ένωσης για αλληλεγγύη και συντονισμό στην αντιμετώπιση των κρίσεων εφοδιασμού, όσον αφορά τόσο την προληπτική δράση όσο και την αντίδραση σε πραγματικές διακοπές του εφοδιασμού.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Σε πνεύμα αλληλεγγύης, η περιφερειακή συνεργασία, με τη συμμετοχή δημόσιων αρχών και επιχειρήσεων φυσικού αερίου, θα πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να εντοπισθούν οι σημαντικοί κίνδυνοι σε κάθε περιφέρεια, να βελτιστοποιηθούν τα οφέλη των συντονισμένων μέτρων μετριασμού τους και να εφαρμοστούν τα πλέον οικονομικώς αποδοτικά μέτρα για τους καταναλωτές στην Ένωση.

(9)  Σε πνεύμα σεβασμού των αρχών της οικονομίας της αγοράς και αλληλεγγύης, η περιφερειακή συνεργασία, με τη συμμετοχή δημόσιων αρχών και επιχειρήσεων φυσικού αερίου, θα πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να εντοπισθούν οι σημαντικοί κίνδυνοι σε κάθε περιφέρεια, να βελτιστοποιηθούν τα οφέλη των συντονισμένων μέτρων μετριασμού τους και να εφαρμοστούν τα πλέον οικονομικώς αποδοτικά μέτρα για τους καταναλωτές στην Ένωση. Η αλληλεγγύη θα πρέπει να μορφοποιηθεί σε τρία επίπεδα: περιφερειακό, διαπεριφερειακό και ενωσιακό.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Ορισμένοι πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών και των πελατών που παρέχουν βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι και ενδέχεται να χρειαστούν κοινωνική προστασία. Ο ορισμός αυτών των προστατευόμενων πελατών δεν θα πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση με τους ενωσιακούς μηχανισμούς αλληλεγγύης.

(10)  Ορισμένοι πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών και των πελατών που παρέχουν βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι και ενδέχεται να χρειαστούν κοινωνική προστασία. Ο ορισμός αυτών των προστατευόμενων πελατών δεν θα πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση με τους ενωσιακούς μηχανισμούς αλληλεγγύης και θα πρέπει να είναι εναρμονισμένος σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Η περιφερειακή προσέγγιση για την αξιολόγηση των κινδύνων και τον καθορισμό και τη λήψη προληπτικών μέτρων και μέτρων μετριασμού επιτρέπει τον συντονισμό των προσπαθειών, αποφέροντας σημαντικά οφέλη όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μέτρων και τη βελτιστοποίηση των πόρων. Αυτό αφορά ιδίως μέτρα που στοχεύουν στη διασφάλιση συνεχούς εφοδιασμού των προστατευόμενων πελατών υπό ιδιαιτέρως απαιτητικές συνθήκες, όπως και μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων τυχόν κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η αξιολόγηση των σχετικών κινδύνων σε περιφερειακό επίπεδο, η οποία είναι πιο αναλυτική και επακριβής, διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη θα είναι καλύτερα προετοιμασμένα ενόψει κρίσης. Επιπλέον, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μια συντονισμένη και προσυμφωνημένη προσέγγιση για την ασφάλεια εφοδιασμού διασφαλίζει ολοκληρωμένη αντιμετώπιση και μειώνει τον κίνδυνο αρνητικών δευτερογενών συνεπειών λόγω αμιγώς εθνικών μέτρων σε γειτονικά κράτη μέλη.

(17)  Η περιφερειακή προσέγγιση για την αξιολόγηση των κινδύνων και τον καθορισμό και τη λήψη προληπτικών μέτρων και μέτρων μετριασμού επιτρέπει τον συντονισμό των προσπαθειών, αποφέροντας σημαντικά οφέλη όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μέτρων και τη βελτιστοποίηση των πόρων. Αυτό αφορά ιδίως μέτρα που στοχεύουν στη διασφάλιση συνεχούς εφοδιασμού των προστατευόμενων πελατών υπό ιδιαιτέρως απαιτητικές συνθήκες, όπως και μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων τυχόν κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η αξιολόγηση των σχετικών κινδύνων σε περιφερειακό επίπεδο, η οποία είναι πιο αναλυτική και επακριβής, διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη θα είναι καλύτερα προετοιμασμένα ενόψει κρίσης. Επιπλέον, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μια συντονισμένη και προσυμφωνημένη προσέγγιση για την ασφάλεια εφοδιασμού διασφαλίζει ολοκληρωμένη αντιμετώπιση και μειώνει τον κίνδυνο αρνητικών δευτερογενών συνεπειών λόγω αμιγώς εθνικών μέτρων σε γειτονικά κράτη μέλη. Ωστόσο, η ευθύνη των κρατών μελών για την καθιέρωση εθνικών προτύπων ασφάλειας εφοδιασμού δεν θα πρέπει να θίγεται από την υιοθέτηση της περιφερειακής προσέγγισης.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα ακόλουθα κριτήρια θα πρέπει, συνεπώς, να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των περιφερειακών ομάδων: μοντέλα εφοδιασμού, υπάρχουσες και προγραμματισμένες διασυνδέσεις και ικανότητα διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών, ανάπτυξη και ωριμότητα της αγοράς, υφιστάμενες δομές περιφερειακής συνεργασίας και αριθμός των κρατών μελών σε μια περιφέρεια, ο οποίος θα πρέπει να είναι περιορισμένος ώστε να διασφαλίζεται ότι η ομάδα διατηρείται σε διαχειρίσιμο μέγεθος.

(19)  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα ακόλουθα κριτήρια θα πρέπει, συνεπώς, να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των περιφερειακών ομάδων: μοντέλα εφοδιασμού, υπάρχοντες και προγραμματισμένοι διάδρομοι, υπάρχουσες και προγραμματισμένες διασυνδέσεις και ικανότητα διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών, ανάπτυξη και ωριμότητα της αγοράς, υφιστάμενες δομές περιφερειακής συνεργασίας και αριθμός των κρατών μελών σε μια περιφέρεια, ο οποίος θα πρέπει να είναι περιορισμένος ώστε να διασφαλίζεται ότι η ομάδα διατηρείται σε διαχειρίσιμο μέγεθος.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Κατά τη διενέργεια ολοκληρωμένης εκτίμησης επικινδυνότητας σε περιφερειακό επίπεδο, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αξιολογούν φυσικούς, τεχνολογικούς, εμπορικούς, χρηματοοικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς κινδύνους, κινδύνους που σχετίζονται με την αγορά, αλλά και οποιονδήποτε άλλο σημαντικό κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της διακοπής εφοδιασμού από τον μεγαλύτερο προμηθευτή. Όλοι οι κίνδυνοι θα πρέπει να αποτελούν το αντικείμενο αποτελεσματικών, αναλογικών και αμερόληπτων μέτρων που περιλαμβάνονται στο προληπτικό σχέδιο δράσης και στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων επικινδυνότητας θα πρέπει, επίσης, να συμβάλλουν σε όλες τις εκτιμήσεις κινδύνου και επικινδυνότητας που προβλέπονται στο άρθρο 6 της απόφασης αριθ. 1313/2013/EΕ18 .

(21)  Κατά τη διενέργεια ολοκληρωμένης εκτίμησης επικινδυνότητας σε περιφερειακό επίπεδο, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αξιολογούν φυσικούς, τεχνολογικούς, σχετικούς με τις υποδομές, εμπορικούς, χρηματοοικονομικούς, κοινωνικούς, γεωστρατηγικούς και πολιτικούς κινδύνους, κινδύνους που σχετίζονται με την αγορά, αλλά και οποιονδήποτε άλλο σημαντικό κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της διακοπής εφοδιασμού από τον μεγαλύτερο προμηθευτή. Όλοι οι κίνδυνοι θα πρέπει να αποτελούν το αντικείμενο αποτελεσματικών, αναλογικών και αμερόληπτων μέτρων που περιλαμβάνονται στο προληπτικό σχέδιο δράσης και στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων επικινδυνότητας θα πρέπει, επίσης, να συμβάλλουν σε όλες τις εκτιμήσεις κινδύνου και επικινδυνότητας που προβλέπονται στο άρθρο 6 της απόφασης αριθ. 1313/2013/EΕ18 .

__________________

__________________

18 Απόφαση αριθ. 1313/2013/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 24).

18 Απόφαση αριθ. 1313/2013/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 24).

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Προκειμένου να διασφαλιστεί μέγιστη ετοιμότητα, ώστε να αποφευχθεί η διακοπή του εφοδιασμού και, σε περίπτωση που εκδηλωθεί, να μετριαστούν οι επιπτώσεις της, οι αρμόδιες αρχές της περιφέρειας πρέπει να καταρτίσουν προληπτικά σχέδια δράσης και σχέδια έκτακτης ανάγκης, κατόπιν διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στα περιφερειακά σχέδια θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κράτους μέλους. Επίσης, θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των επιχειρήσεων φυσικού αερίου και των αρμόδιων αρχών. Κατά τον προγραμματισμό των εθνικών μέτρων θα πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα περιφερειακά μέτρα που ορίζονται στο προληπτικό σχέδιο δράσης και στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να μελετώνται για την αντιμετώπιση κινδύνων σε εθνικό επίπεδο με πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η περιφερειακή συνεργασία. Τα σχέδια πρέπει να είναι τεχνικής ή επιχειρησιακής φύσεως, προκειμένου να συμβάλουν στην πρόληψη εκδήλωσης ή κλιμάκωσης τυχόν κατάστασης έκτακτης ανάγκης και να μετριάσουν τις επιπτώσεις της. Στα σχέδια πρέπει να συνεκτιμάται η ασφάλεια των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και να εξασφαλίζεται η συνοχή τους με τα εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού και υποβολής εκθέσεων της Ενεργειακής Ένωσης.

(23)  Προκειμένου να διασφαλιστεί μέγιστη ετοιμότητα, ώστε να αποφευχθεί η διακοπή του εφοδιασμού και, σε περίπτωση που εκδηλωθεί, να μετριαστούν οι επιπτώσεις της, οι αρμόδιες αρχές της περιφέρειας πρέπει να καταρτίσουν προληπτικά σχέδια δράσης και σχέδια έκτακτης ανάγκης, κατόπιν διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στα περιφερειακά σχέδια θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κράτους μέλους. Πρέπει να προσδιοριστούν και να αναπτυχθούν εναλλακτικές οδοί και προμηθευτές ενέργειας ειδικά για εκείνα τα κράτη μέλη που εξαρτώνται από έναν μόνο προμηθευτή. Επίσης, θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των επιχειρήσεων φυσικού αερίου και των αρμόδιων αρχών. Κατά τον προγραμματισμό των εθνικών μέτρων θα πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα περιφερειακά μέτρα που ορίζονται στο προληπτικό σχέδιο δράσης και στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Πρέπει να μελετώνται για την αντιμετώπιση κινδύνων σε εθνικό επίπεδο με πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η περιφερειακή συνεργασία. Τα σχέδια πρέπει να είναι τεχνικής ή επιχειρησιακής φύσεως, προκειμένου να συμβάλουν στην πρόληψη εκδήλωσης ή κλιμάκωσης τυχόν κατάστασης έκτακτης ανάγκης και να μετριάσουν τις επιπτώσεις της. Στα σχέδια πρέπει να συνεκτιμάται η ασφάλεια των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και να εξασφαλίζεται η συνοχή τους με τα εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού και υποβολής εκθέσεων της Ενεργειακής Ένωσης.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Όπως κατέδειξε η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων του Οκτωβρίου 2014, η αλληλεγγύη είναι αναγκαία για την κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού σε ολόκληρη την Ένωση και τη διατήρηση του συνολικού κόστους σε κατώτατο επίπεδο. Σε περίπτωση κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, πρέπει εφαρμοσθεί μια προσέγγιση δύο σταδίων με σκοπό την ενίσχυση της αλληλεγγύης. Πρωτίστως, όλα τα κράτη μέλη που έχουν θεσπίσει κανόνα για τον αυξημένο εφοδιασμό, θα πρέπει να μειώσουν τον εφοδιασμό στις προκαθορισμένες τιμές, ώστε να υπάρχει περισσότερη ρευστότητα στην αγορά αερίου. Δευτερευόντως, εάν το πρώτο στάδιο δεν εξασφαλίσει τον αναγκαίο εφοδιασμό, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν περαιτέρω μέτρα από γειτονικά κράτη μέλη, ακόμα και αν δεν βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να διασφαλιστεί ο εφοδιασμός των νοικοκυριών, των βασικών κοινωνικών υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης στο κράτος μέλος που βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίζουν και να περιγράφουν τις λεπτομέρειες που αφορούν τα εν λόγω μέτρα αλληλεγγύης στα σχέδια έκτακτης ανάγκης, διασφαλίζοντας τη δίκαιη και εύλογη αποζημίωση των επιχειρήσεων φυσικού αερίου.

(36)  Όπως κατέδειξε η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων του Οκτωβρίου 2014, η αλληλεγγύη είναι αναγκαία για την κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού σε ολόκληρη την Ένωση και τη διατήρηση του συνολικού κόστους σε κατώτατο επίπεδο. Σε περίπτωση κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, πρέπει εφαρμοσθεί μια προσέγγιση δύο σταδίων με σκοπό την ενίσχυση της αλληλεγγύης. Πρωτίστως, όλα τα κράτη μέλη που έχουν θεσπίσει κανόνα για τον αυξημένο εφοδιασμό, θα πρέπει να μειώσουν τον εφοδιασμό στις προκαθορισμένες τιμές, ώστε να υπάρχει περισσότερη ρευστότητα στην αγορά αερίου. Δευτερευόντως, εάν το πρώτο στάδιο δεν εξασφαλίσει τον αναγκαίο εφοδιασμό, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν περαιτέρω μέτρα από γειτονικά κράτη μέλη, ακόμα και αν δεν βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να διασφαλιστεί ο εφοδιασμός των νοικοκυριών, των βασικών κοινωνικών υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης στο κράτος μέλος που βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσδιορίζουν και να περιγράφουν τις λεπτομέρειες που αφορούν τα εν λόγω μέτρα αλληλεγγύης στα σχέδια έκτακτης ανάγκης, διασφαλίζοντας τη δίκαιη και εύλογη αποζημίωση των επιχειρήσεων φυσικού αερίου. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι οι προμηθευτές αερίου με δεσπόζουσα θέση δεν καταχρώνται τη θέση τους κατά παράβαση της ενωσιακής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, ιδίως όσον αφορά τη χρέωση μη δίκαιων τιμών στα κράτη μέλη.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41)  Ένας από τους στόχους της Ένωσης είναι η ενίσχυση της Ενεργειακής Κοινότητας, γεγονός που θα εξασφαλίσει αποτελεσματική εφαρμογή του ενεργειακού κεκτημένου της Ένωσης, μεταρρυθμίσεις στην αγορά ενέργειας και παροχή κινήτρων για επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα με μεγαλύτερη ενοποίηση των αγορών ενέργειας της Ένωσης και της Ενεργειακής Κοινότητας. Αυτό συνεπάγεται καθιέρωση κοινής διαχείρισης κρίσεων με την πρόταση προληπτικά σχέδια και σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε περιφερειακό επίπεδο, στα οποία θα συμμετέχουν τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας. Επιπροσθέτως, η ανακοίνωση της Επιτροπής τον Οκτώβριο του 2014 σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη αντοχή του ευρωπαϊκού συστήματος φυσικού αερίου αναφέρεται στην ανάγκη εφαρμογής κανόνων στην εσωτερική αγορά ενέργειας όσον αφορά τη ροή ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης και των συμβαλλόμενων μερών της Ενεργειακής Κοινότητας. Εν προκειμένω, για να διασφαλισθεί αποτελεσματική διαχείριση κρίσης στα σύνορα μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης και των συμβαλλομένων μερών πρέπει να καθορίζονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις μετά την έκδοση Κοινής Πράξης, ώστε να είναι δυνατή ειδική συνεργασία με οποιοδήποτε μεμονωμένο συμβαλλόμενο μέρος της Ενεργειακής Κοινότητας μετά τη δέουσα αμοιβαία έναρξη εφαρμογής των απαραίτητων διατάξεων.

(41)  Ένας από τους στόχους της Ένωσης είναι η ενίσχυση της Ενεργειακής Κοινότητας και η εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του ενεργειακού κεκτημένου της Ένωσης, των μεταρρυθμίσεων στην αγορά ενέργειας και της παροχής κινήτρων για επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα από όλα τα κράτη μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ενοποίηση των αγορών ενέργειας της Ένωσης και της Ενεργειακής Κοινότητας. Αυτό συνεπάγεται καθιέρωση κοινής διαχείρισης κρίσεων με την πρόταση προληπτικά σχέδια και σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε περιφερειακό επίπεδο, στα οποία θα συμμετέχουν τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας. Επιπροσθέτως, η ανακοίνωση της Επιτροπής τον Οκτώβριο του 2014 σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη αντοχή του ευρωπαϊκού συστήματος φυσικού αερίου αναφέρεται στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής κανόνων στην εσωτερική αγορά ενέργειας και συμφωνιών όσον αφορά τη ροή ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης και των συμβαλλόμενων μερών της Ενεργειακής Κοινότητας, από όλα τα κράτη μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας. Εν προκειμένω, για να διασφαλισθεί αποτελεσματική διαχείριση κρίσης στα σύνορα μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης και των συμβαλλομένων μερών πρέπει να καθορίζονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις μετά την έκδοση Κοινής Πράξης, ώστε να είναι δυνατή ειδική συνεργασία με οποιοδήποτε μεμονωμένο συμβαλλόμενο μέρος της Ενεργειακής Κοινότητας μετά τη δέουσα αμοιβαία έναρξη εφαρμογής των απαραίτητων διατάξεων.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Δεδομένου ότι οι προμήθειες αερίου από τρίτες χώρες έχουν καίρια σημασία για την ασφάλεια εφοδιασμού της Ένωσης με αέριο, η Επιτροπή πρέπει να συντονίζει τις ενέργειες που σχετίζονται με τρίτες χώρες, να συνεργάζεται με προμηθεύτριες τρίτες χώρες και τρίτες χώρες διαμετακόμισης σε θέματα ρύθμισης της διαχείρισης καταστάσεων κρίσης και να εξασφαλίζει σταθερή ροή αερίου προς την Ένωση. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει ειδική ομάδα εργασίας για την παρακολούθηση των εισερχόμενων στην Ένωση ροών αερίου σε καταστάσεις κρίσης, συμβουλευόμενη τις εμπλεκόμενες τρίτες χώρες, και, σε περίπτωση εκδήλωσης κρίσης λόγω δυσκολιών σε τρίτη χώρα, να ενεργεί ως διαμεσολαβητής.

(42)  Δεδομένου ότι οι προμήθειες αερίου από τρίτες χώρες έχουν καίρια σημασία για την ασφάλεια εφοδιασμού της Ένωσης με αέριο, η Επιτροπή πρέπει να συντονίζει τις ενέργειες που σχετίζονται με τρίτες χώρες, να συνεργάζεται με προμηθεύτριες τρίτες χώρες και τρίτες χώρες διαμετακόμισης σε θέματα ρύθμισης της διαχείρισης καταστάσεων κρίσης και να εξασφαλίζει σταθερή ροή αερίου προς την Ένωση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον συνεπή συντονισμό της ενεργειακής και της εξωτερικής πολιτικής. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει ειδική ομάδα εργασίας για την παρακολούθηση των εισερχόμενων ροών αερίου ιδίως σε καταστάσεις κρίσης, συμβουλευόμενη τις εμπλεκόμενες τρίτες χώρες, και, σε περίπτωση εκδήλωσης κρίσης λόγω δυσκολιών σε τρίτη χώρα, να ενεργεί ως διαμεσολαβητής. Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει ενεργό μέρος στην ανανέωση των τριμερών συνομιλιών με την Gazprom και την Ουκρανία σχετικά με τον εφοδιασμό αερίου της Ουκρανίας από τη Ρωσία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο εφοδιασμός αερίου από τη Ρωσία στην Ουκρανία δεν θα χρησιμοποιείται πλέον ως όπλο στην σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας και ότι η Ουκρανία συνεχίζει να αποτελεί αξιόπιστο εταίρο στον τομέα του αερίου και χώρα διαμετακόμισης.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(44)  Δρώντας μεμονωμένα, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιτύχουν ικανοποιητικά τον στόχο του παρόντος κανονισμού, δηλαδή να κατοχυρώσουν την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο εντός της Ένωσης. Δεδομένης της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της δράσης, ο στόχος επιτυγχάνεται καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η Ένωση ενδέχεται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(44)  Δρώντας μεμονωμένα, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιτύχουν ικανοποιητικά τον στόχο του παρόντος κανονισμού, δηλαδή να κατοχυρώσουν την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο εντός της Ένωσης. Οι εθνικές εκτιμήσεις επικινδυνότητας και οι εθνικές στρατηγικές δεν επαρκούν. Δεδομένης της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της δράσης, ο στόχος επιτυγχάνεται καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η Ένωση ενδέχεται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 45

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(45)  Για να καταστεί δυνατό στην Ένωση να ανταποκριθεί σε μεταβαλλόμενες συνθήκες όσον αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σχετικά με την τροποποίηση των περιφερειών και των υποδειγμάτων για την εκτίμηση επικινδυνότητας και τα σχέδια. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διενεργεί, κατά το προπαρασκευαστικό της έργο, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα σχετικά έγγραφα διαβιβάζονται ταυτοχρόνως, εγκαίρως και καταλλήλως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(45)  Για να καταστεί δυνατό στην Ένωση να ανταποκριθεί σε μεταβαλλόμενες συνθήκες όσον αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων σχετικά με την τροποποίηση των υποδειγμάτων για την εκτίμηση επικινδυνότητας και τα σχέδια. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διενεργεί, κατά το προπαρασκευαστικό της έργο, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα σχετικά έγγραφα διαβιβάζονται ταυτοχρόνως, εγκαίρως και καταλλήλως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός ορίζει διατάξεις που στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο, με διασφάλιση της εύρυθμης και συνεχούς λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου («αέριο»), τη δυνατότητα λήψης έκτακτων μέτρων όταν η αγορά δεν μπορεί πλέον να παρέχει τις απαιτούμενες ποσότητες για τον εφοδιασμό με αέριο και με σαφή καθορισμό και κατανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, στα κράτη μέλη και στην Ένωση όσον αφορά τόσο την προληπτική δράση όσο και την αντίδραση σε συγκεκριμένες διακοπές του εφοδιασμού. Ο παρών κανονισμός προβλέπει επίσης, μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης, διαφανείς μηχανισμούς για τον συντονισμό του σχεδιασμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και την αντιμετώπισης της σε επίπεδο κράτους μέλους, περιφέρειας και Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός ορίζει διατάξεις που στοχεύουν στην προστασία της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο, με διασφάλιση της εύρυθμης και συνεχούς λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου («αέριο»), τη δυνατότητα λήψης έκτακτων μέτρων όταν η αγορά δεν μπορεί πλέον να παρέχει τις απαιτούμενες ποσότητες για τον εφοδιασμό με αέριο και με σαφή καθορισμό και κατανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα στις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, στα κράτη μέλη και στην Ένωση όσον αφορά τόσο την προληπτική δράση όσο και την αντίδραση σε συγκεκριμένες διακοπές του εφοδιασμού. Ο παρών κανονισμός προβλέπει επίσης, μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης, διαφανείς μηχανισμούς για τον συντονισμό του σχεδιασμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και την αντιμετώπισης της σε επίπεδο κράτους μέλους, περιφέρειας και Ένωσης, με σκοπό την ενίσχυση της ενεργειακής ένωσης και της ενεργειακής ασφάλειας.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «προστατευόμενος πελάτης»: ο οικιακός πελάτης που είναι συνδεδεμένος με δίκτυο διανομής αερίου και, εκτός αυτού, εφόσον το αποφασίσει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, επίσης ένα ή περισσότερα εκ των ακολούθων:

(1)  «προστατευόμενος πελάτης»: ο οικιακός πελάτης που είναι συνδεδεμένος με δίκτυο διανομής αερίου και, εκτός αυτού, εφόσον το αποφασίσουν οι αρμόδιες αρχές κάθε περιφέρειας, επίσης ένα ή περισσότερα εκ των ακολούθων:

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  μικρομεσαία επιχείρηση, υπό τον όρο ότι συνδέεται με δίκτυο διανομής αερίου, ή βασική κοινωνική υπηρεσία υπό τον όρο ότι συνδέεται με δίκτυο διανομής και μεταφοράς αερίου και υπό τον όρο ότι όλες οι εν λόγω επιχειρήσεις ή υπηρεσίες δεν αντιπροσωπεύουν από κοινού άνω του 20% της συνολικής ετήσιας τελικής κατανάλωσης αερίου στο συγκεκριμένο κράτος μέλος·

α)  μικρομεσαία επιχείρηση, υπό τον όρο ότι συνδέεται με δίκτυο διανομής αερίου, εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι,ή βασική κοινωνική υπηρεσία υπό τον όρο ότι συνδέεται με δίκτυο διανομής και μεταφοράς αερίου και υπό τον όρο ότι όλες οι εν λόγω επιχειρήσεις ή υπηρεσίες δεν αντιπροσωπεύουν από κοινού άνω του 20% της συνολικής ετήσιας τελικής κατανάλωσης αερίου στο συγκεκριμένο κράτος μέλος·

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο διασφαλίζει επίσης στους πολίτες όλης της Ένωσης προσιτές τιμές ενέργειας με στόχο την καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή αμελλητί για την ονομασία της αρμόδιας αρχής και για οποιαδήποτε αλλαγή της. Κάθε κράτος μέλος δημοσιοποιεί την ονομασία της αρμόδιας αρχής.

3.  Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή για την ονομασία της αρμόδιας αρχής και για οποιαδήποτε αλλαγή της. Κάθε κράτος μέλος δημοσιοποιεί την ονομασία της αρμόδιας αρχής.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, σε περίπτωση που συνθήκες επιτάσσουν την ανάγκη αλλαγής σε μια περιφέρεια.

διαγράφεται

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε κράτος μέλος ή η αρμόδια αρχή, σε περίπτωση που προβλέπεται από κράτος μέλος, εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα, ώστε σε περίπτωση διακοπής της μεγαλύτερης υποδομής αερίου, η τεχνική ικανότητα της υπόλοιπης υποδομής, η οποία ορίζεται σύμφωνα με τον τύπο N–1 όπως προβλέπεται στο σημείο 2 του παραρτήματος ΙΙ, να είναι σε θέση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, να ικανοποιήσει τη συνολική ζήτηση φυσικού αερίου της περιοχής υπολογισμού για περίοδο μιας ημέρας εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου, η οποία επέρχεται με στατιστική πιθανότητα μίας φοράς μέσα σε 20 έτη. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της ευθύνης των διαχειριστών συστημάτων να προβούν στις αντίστοιχες επενδύσεις και των υποχρεώσεων των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/73/ΕΚ και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009.

1.  Κάθε κράτος μέλος ή η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα, ώστε σε περίπτωση διακοπής της μεγαλύτερης υποδομής αερίου, η τεχνική ικανότητα της υπόλοιπης υποδομής, η οποία ορίζεται σύμφωνα με τον τύπο N–1 όπως προβλέπεται στο σημείο 2 του παραρτήματος ΙΙ, να είναι σε θέση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, να ικανοποιήσει τη συνολική ζήτηση φυσικού αερίου της περιοχής υπολογισμού για περίοδο μιας ημέρας εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου, η οποία επέρχεται με στατιστική πιθανότητα μίας φοράς μέσα σε 20 έτη. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της ευθύνης των διαχειριστών συστημάτων να προβούν στις αντίστοιχες επενδύσεις και των υποχρεώσεων των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/73/ΕΚ και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Εφόσον η επένδυση για την παροχή ή ενίσχυση της μόνιμης ικανότητας αμφίδρομης ροής δεν απαιτείται από την αγορά και εφόσον η δαπάνη που προκύπτει από αυτήν την επένδυση επιβαρύνει περισσότερα από ένα κράτη μέλη ή ένα κράτος μέλος προς όφελος άλλου κράτος μέλους, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές όλων των ενδιαφερόμενων κρατών μελών αποφασίζουν από κοινού σχετικά με την κατανομή των δαπανών αυτών, πριν ληφθεί απόφαση για τυχόν επένδυση. Κατά την κατανομή των δαπανών λαμβάνεται ιδίως υπόψη ο βαθμός ωφέλειας των επενδύσεων σε υποδομές για την αύξηση της ασφάλειας εφοδιασμού των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, καθώς και οι επενδύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στη συγκεκριμένη υποδομή.

6.  Εφόσον η επένδυση για την παροχή ή ενίσχυση της μόνιμης ικανότητας αμφίδρομης ροής δεν απαιτείται από την αγορά και εφόσον η δαπάνη που προκύπτει από αυτήν την επένδυση επιβαρύνει περισσότερα από ένα κράτη μέλη ή ένα κράτος μέλος προς όφελος άλλου κράτος μέλους, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές όλων των ενδιαφερόμενων κρατών μελών αποφασίζουν από κοινού σχετικά με την κατανομή των δαπανών αυτών, πριν ληφθεί απόφαση για τυχόν επένδυση. Κατά την κατανομή των δαπανών λαμβάνονται ιδίως υπόψη ο βαθμός ωφέλειας των επενδύσεων σε υποδομές για την αύξηση της ασφάλειας εφοδιασμού των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, οι γεωστρατηγικές και πολιτικές προκλήσεις, οι οποίες ενδέχεται να επιφέρουν πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, καθώς και οι επενδύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στη συγκεκριμένη υποδομή. Για να γίνει δυνατή η πραγματοποίηση αυτών των επενδύσεων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πλήρως τα διαθέσιμα κονδύλια.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2017, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τον καθορισμό των προστατευόμενων πελατών, τις ποσότητες ετήσιας κατανάλωσης αερίου των προστατευόμενων πελατών και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν στη συνολική ετήσια τελική κατανάλωση αερίου στο εκάστοτε κράτος μέλος. Σε περίπτωση που κράτος μέλος συμπεριλάβει στον καθορισμό των προστατευόμενων πελατών τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β), διευκρινίζει στην κοινοποίησή του προς την Επιτροπή τις ποσότητες κατανάλωσης αερίου που αντιστοιχούν στους πελάτες που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και το ποσοστό που αντιπροσωπεύει κάθε μια από τις εν λόγω ομάδες πελατών σ την ετήσια τελική κατανάλωση αερίου.

Το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2017, οι αρμόδιες αρχές κάθε περιφέρειας κοινοποιούν στην Επιτροπή τον ορισμό των προστατευόμενων πελατών στη συγκεκριμένη περιφέρεια, τις ποσότητες ετήσιας και ημερήσιας κατανάλωσης αερίου των προστατευόμενων πελατών και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν στη συνολική ετήσια τελική κατανάλωση αερίου στα αντίστοιχα κράτη μέλη καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τις διασυνοριακές ροές στην περιφέρεια. Σε περίπτωση που κράτος μέλος συμπεριλάβει στον καθορισμό των προστατευόμενων πελατών τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β), διευκρινίζει στην κοινοποίησή του προς την Επιτροπή τις ποσότητες κατανάλωσης αερίου που αντιστοιχούν στους πελάτες που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και το ποσοστό που αντιπροσωπεύει κάθε μια από τις εν λόγω ομάδες πελατών σ την ετήσια τελική κατανάλωση αερίου.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αρμόδιες αρχές κάθε περιφέρειας, όπως παρατίθενται στο παράρτημα Ι, διενεργούν από κοινού εκτίμηση σε περιφερειακό επίπεδο όλων των κινδύνων που επηρεάζουν την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο. Στην εκτίμηση λαμβάνονται υπόψη όλοι οι σημαντικοί κίνδυνοι, όπως φυσικές καταστροφές, τεχνολογικοί, εμπορικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί και άλλοι κίνδυνοι. Η εν λόγω εκτίμηση επικινδυνότητας διενεργείται:

1.  Οι αρμόδιες αρχές κάθε περιφέρειας, όπως παρατίθενται στο παράρτημα Ι, διενεργούν από κοινού, μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, ολοκληρωμένη εκτίμηση σε περιφερειακό επίπεδο όλων των κινδύνων που επηρεάζουν την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο. Στην εκτίμηση λαμβάνονται υπόψη όλοι οι σημαντικοί κίνδυνοι, όπως φυσικές καταστροφές, τεχνολογικοί, εμπορικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί, οικονομικοί και άλλοι κίνδυνοι. Η εν λόγω εκτίμηση επικινδυνότητας διενεργείται:

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  με βάση όλες τις σχετικές εθνικές και περιφερειακές περιστάσεις, ιδίως το μέγεθος της αγοράς, τη διαμόρφωση του δικτύου, τις πραγματικές ροές, συμπεριλαμβανομένων των εκροών από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, την ικανότητα υλικών ροών αερίου και προς τις δυο κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής ανάγκης για επακόλουθη ενίσχυση του συστήματος μεταφοράς, την ύπαρξη εγκαταστάσεων παραγωγής και αποθήκευσης και τον ρόλο του αερίου στα ενεργειακά μείγματα, ιδίως όσον αφορά την τηλεθέρμανση και την παραγωγή ηλεκτρισμού και για τη λειτουργία των βιομηχανιών, και τους παράγοντες της ασφάλειας και της ποιότητας του αερίου·

β)  με βάση όλες τις σχετικές εθνικές και περιφερειακές περιστάσεις, ιδίως τα προληπτικά σχέδια δράσης και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης που έχουν καταρτισθεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 και έχουν επικαιροποιηθεί κατά περίπτωση, το μέγεθος της αγοράς, τη διαμόρφωση του δικτύου, τις πραγματικές ροές, συμπεριλαμβανομένων των εκροών από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, την ικανότητα υλικών ροών αερίου και προς τις δυο κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής ανάγκης για επακόλουθη ενίσχυση του συστήματος μεταφοράς, την ύπαρξη εγκαταστάσεων παραγωγής και αποθήκευσης και τον ρόλο του αερίου στα ενεργειακά μείγματα, ιδίως όσον αφορά την τηλεθέρμανση και την παραγωγή ηλεκτρισμού και για τη λειτουργία των βιομηχανιών, και τους παράγοντες της ασφάλειας και της ποιότητας του αερίου·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι αρμόδιες αρχές κάθε περιφέρειας συμφωνούν σε έναν μηχανισμό συνεργασίας για τη διενέργεια της εκτίμησης επικινδυνότητας εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν έκθεση στη συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο με αντικείμενο τον συμφωνηθέντα μηχανισμό συνεργασίας για τη διενέργεια της εκτίμησης επικινδυνότητας 18 μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας έκδοσης της εκτίμησης επικινδυνότητας και των επικαιροποιήσεων της εκτίμησης επικινδυνότητας. Η Επιτροπή μπορεί να διευκολύνει συνολικά την εκπόνηση της εκτίμησης επικινδυνότητας, ειδικότερα όσον αφορά τον καθορισμό του μηχανισμού συνεργασίας. Αν οι αρμόδιες αρχές μιας περιφέρειας δεν συμφωνήσουν σε έναν μηχανισμό συνεργασίας, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει μηχανισμό συνεργασίας για τη συγκεκριμένη περιφέρεια.

2.  Οι αρμόδιες αρχές κάθε περιφέρειας συμφωνούν σε έναν μηχανισμό συνεργασίας για τη διενέργεια της εκτίμησης επικινδυνότητας εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν έκθεση στη συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο με αντικείμενο τον συμφωνηθέντα μηχανισμό συνεργασίας για τη διενέργεια της εκτίμησης επικινδυνότητας 18 μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας έκδοσης της εκτίμησης επικινδυνότητας και των επικαιροποιήσεων της εκτίμησης επικινδυνότητας. Η Επιτροπή διευκολύνει συνολικά την εκπόνηση της εκτίμησης επικινδυνότητας, ειδικότερα όσον αφορά τον καθορισμό του μηχανισμού συνεργασίας. Αν οι αρμόδιες αρχές μιας περιφέρειας δεν συμφωνήσουν σε έναν μηχανισμό συνεργασίας, η Επιτροπή προτείνει μηχανισμό συνεργασίας για τη συγκεκριμένη περιφέρεια.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η εκτίμηση επικινδυνότητας, αφού προηγουμένως εγκριθεί από όλα τα κράτη μέλη της περιφέρειας, κοινοποιείται για πρώτη φορά στην Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Σεπτεμβρίου 2018. Η εκτίμηση επικινδυνότητας επικαιροποιείται κάθε τέσσερα έτη, εκτός εάν ενδείκνυται συχνότερη επικαιροποίηση λόγω των περιστάσεων. Στην εκτίμηση επικινδυνότητας λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος που έχει σημειωθεί στις επενδύσεις που χρειάζονται για την τήρηση του κανόνα για την υποδομή που καθορίζεται στο άρθρο 4, όπως και οι ιδιαίτερες δυσκολίες ανά χώρα που συναντώνται κατά την εφαρμογή νέων εναλλακτικών λύσεων. Επιπλέον, η εκτίμηση επικινδυνότητας βασίζεται στην πείρα που αποκτήθηκε από την προσομοίωση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης κατά το άρθρο 9 παράγραφος 2.

5.  Η εκτίμηση επικινδυνότητας, αφού προηγουμένως εγκριθεί από όλα τα κράτη μέλη της περιφέρειας, κοινοποιείται για πρώτη φορά στην Επιτροπή το αργότερο έως την 1η Σεπτεμβρίου 2018. Η εκτίμηση επικινδυνότητας επικαιροποιείται κάθε τέσσερα έτη, εκτός εάν ενδείκνυται συχνότερη επικαιροποίηση λόγω των περιστάσεων. Στην εκτίμηση επικινδυνότητας λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος που έχει σημειωθεί στις επενδύσεις που χρειάζονται για την τήρηση του κανόνα για την υποδομή που καθορίζεται στο άρθρο 4, όπως και οι ιδιαίτερες δυσκολίες ανά χώρα που συναντώνται κατά την εφαρμογή νέων εναλλακτικών λύσεων. Επιπλέον, η εκτίμηση επικινδυνότητας βασίζεται στην πείρα που αποκτήθηκε από την προσομοίωση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης κατά το άρθρο 9 παράγραφος 2. Αν οι αρμόδιες αρχές μιας περιφέρειας δεν συμφωνήσουν σε ό,τι αφορά την εκτίμηση επικινδυνότητας, η Επιτροπή υποβάλλει εκτίμηση επικινδυνότητας για την εν λόγω περιφέρεια σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κάθε περιφέρειας, όπως παρατίθενται στο παράρτημα Ι, έπειτα από διαβούλευση με τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τις σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των οικιακών και βιομηχανικών πελατών, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, εφόσον αυτές δεν είναι οι αρμόδιες αρχές, καταρτίζουν από κοινού:

1.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κάθε περιφέρειας, όπως παρατίθενται στο παράρτημα Ι, έπειτα από διαβούλευση με τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, τις σχετικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των οικιακών και βιομηχανικών πελατών, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, εφόσον αυτές δεν είναι οι αρμόδιες αρχές, και αφού λάβουν υπόψη το περιεχόμενο και τη δομή των εθνικών σχεδίων και μηχανισμών, καταρτίζουν από κοινού:

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν τακτικά έκθεση στη συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο με αντικείμενο την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην κατάρτιση και την έκδοση των προληπτικών σχεδίων δράσης και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν έκθεση στη συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο σχετικά με τον συμφωνηθέντα μηχανισμό συνεργασίας 18 μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας έκδοσης των σχεδίων και των επικαιροποιήσεων των σχεδίων. Η Επιτροπή μπορεί να διευκολύνει συνολικά την κατάρτιση των σχεδίων, και ιδίως όσον αφορά την καθιέρωση μηχανισμού συνεργασίας. Αν οι αρμόδιες αρχές μιας περιφέρειας δεν συμφωνήσουν σε έναν μηχανισμό συνεργασίας, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει μηχανισμό συνεργασίας για τη συγκεκριμένη περιφέρεια. Διασφαλίζουν την τακτική παρακολούθηση της εφαρμογής τέτοιων σχεδίων.

Οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν τακτικά έκθεση στη συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο με αντικείμενο την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην κατάρτιση και την έκδοση των προληπτικών σχεδίων δράσης και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν έκθεση στη συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο σχετικά με τον συμφωνηθέντα μηχανισμό συνεργασίας 18 μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας έκδοσης των σχεδίων και των επικαιροποιήσεων των σχεδίων. Η Επιτροπή διευκολύνει συνολικά την κατάρτιση των σχεδίων, και ιδίως όσον αφορά την καθιέρωση μηχανισμού συνεργασίας. Αν οι αρμόδιες αρχές μιας περιφέρειας δεν συμφωνήσουν σε έναν μηχανισμό συνεργασίας, η Επιτροπή αναπτύσσει μηχανισμό συνεργασίας για τη συγκεκριμένη περιφέρεια. Διασφαλίζουν την τακτική παρακολούθηση της εφαρμογής τέτοιων σχεδίων.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τον καθορισμό των προστατευόμενων πελατών σε κάθε κράτος μέλος της περιφέρειας και τις πληροφορίες που περιγράφονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο·

β)  τον καθορισμό των προστατευόμενων πελατών σε κάθε κράτος μέλος της περιφέρειας και τις πληροφορίες που περιγράφονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο· ο καθορισμός των προστατευόμενων πελατών θα πρέπει να είναι εναρμονισμένος σε επίπεδο Ένωσης·

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  τα υπόλοιπα προληπτικά μέτρα που μελετήθηκαν για την αντιμετώπιση των κινδύνων που επισημαίνονται στην εκτίμηση επικινδυνότητας, όπως τα σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης των διασυνδέσεων ανάμεσα σε γειτονικά κράτη μέλη και τη δυνατότητα διαφοροποίησης των διαδρομών αερίου και των πηγών εφοδιασμού, κατά περίπτωση, για την αντιμετώπιση των κινδύνων που έχουν επισημανθεί προκειμένου να διατηρηθεί ο εφοδιασμός όλων των πελατών με αέριο για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα·

ε)  τα υπόλοιπα προληπτικά μέτρα που μελετήθηκαν για την αντιμετώπιση των κινδύνων που επισημαίνονται στην εκτίμηση επικινδυνότητας, όπως τα σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης των διασυνδέσεων ανάμεσα σε γειτονικά κράτη μέλη και τη δυνατότητα διαφοροποίησης των διαδρομών αερίου και των πηγών εφοδιασμού, έναρξης ή αύξησης παραδόσεων από εναλλακτικούς προμηθευτές μέσω ενός προαιρετικού μηχανισμού ομαδοποίησης της ζήτησης, κατά περίπτωση, για την αντιμετώπιση των κινδύνων που έχουν επισημανθεί προκειμένου να διατηρηθεί ο εφοδιασμός όλων των πελατών με αέριο για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα·

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  καθορίζουν τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των επιχειρήσεων φυσικού αερίου και των βιομηχανικών πελατών αερίου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, με βάση τον διαφορετικό βαθμό στον οποίο θίγονται σε περίπτωση διακοπής του εφοδιασμού με αέριο, και της διάδρασή τους με τις αρμόδιες αρχές και, κατά περίπτωση, με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές σε καθένα από τα επίπεδα κρίσης που καθορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1·

β)  καθορίζουν με σαφήνεια τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των επιχειρήσεων φυσικού αερίου και των βιομηχανικών πελατών αερίου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, με βάση τον διαφορετικό βαθμό στον οποίο θίγονται σε περίπτωση διακοπής του εφοδιασμού με αέριο, και της διάδρασής τους με τις αρμόδιες αρχές και, κατά περίπτωση, με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές σε καθένα από τα επίπεδα κρίσης που καθορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1·

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  προσδιορίζουν, κατά περίπτωση, τα μέτρα και τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για τον μετριασμό του πιθανού αντικτύπου της διακοπής του εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην τηλεθέρμανση και στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αέριο·

ε)  προσδιορίζουν, κατά περίπτωση, τα μέτρα και τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για τον μετριασμό του πιθανού αντικτύπου της διακοπής του εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην τηλεθέρμανση και στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αέριο, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες·

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  προσδιορίζουν τη συμβολή των μέτρων που στηρίζονται στην αγορά για την αντιμετώπιση της κατάστασης σε επίπεδο επιφυλακής και την άμβλυνση της κατάστασης σε επίπεδο έκτακτης ανάγκης·

η)  προσδιορίζουν τη συμβολή των μέτρων που στηρίζονται στην αγορά, όπως είναι οι προαιρετικοί μηχανισμοί ομαδοποίησης της ζήτησης ή εικονικών αποθεμάτων αερίου, για την αντιμετώπιση της κατάστασης σε επίπεδο επιφυλακής και την άμβλυνση της κατάστασης σε επίπεδο έκτακτης ανάγκης·

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5 α.  Όταν υπάρχουν συγκεκριμένες, σοβαρές και αξιόπιστες πληροφορίες ότι μπορεί να συμβεί ένα γεγονός που είναι πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιδείνωση της κατάστασης του εφοδιασμού (έγκαιρη προειδοποίηση) σε τρίτη χώρα, η Επιτροπή αναλαμβάνει εξωτερική δράση σύμφωνα με τις προτεραιότητες που περιγράφονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 2015, σχετικά με την ενεργειακή διπλωματία, σε συνεργασία με τις τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων με τη συμμετοχή σε διαβουλεύσεις, με την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης και με την ανάπτυξη ειδικών ομάδων, όπου είναι απαραίτητο.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης εφόσον αυτές καλύπτονται από τον ορισμό των προστατευόμενων πελατών στο αντίστοιχο κράτος μέλος.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης εφόσον αυτές καλύπτονται από τον ορισμό των προστατευόμενων πελατών στην αντίστοιχη περιφέρεια.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α.  Εάν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη αδυνατούν να συμφωνήσουν σχετικά με τις περιστάσεις που δικαιολογούν την επανέναρξη του εφοδιασμού για πελάτες πέραν των νοικοκυριών, των βασικών κοινωνικών υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης, η Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με τη συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο, και σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1, υποβάλλει την αξιολόγηση του κανόνα για τον εφοδιασμό στα κράτη μέλη που δήλωσαν το επίπεδο έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι αναγκαίες τεχνικές, νομικές και οικονομικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 3 συμφωνούνται μεταξύ των κρατών μελών που είναι απευθείας συνδεδεμένα μεταξύ τους και περιγράφονται στα σχέδια έκτακτης ανάγκης των αντίστοιχων περιφερειών. Τέτοιου είδους ρυθμίσεις μπορούν να καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τις τιμές αερίου που πρόκειται να εφαρμοστούν, τη χρήση των διασυνδέσεων, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας αμφίδρομης ροής, τις ποσότητες αερίου και την κάλυψη του κόστους αντιστάθμισης. Μέτρα που στηρίζονται στην αγορά, όπως δημοπρασίες, προτιμώνται για την εφαρμογή της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Σε περίπτωση τροποποίησης των αναγκαίων τεχνικών, νομικών και οικονομικών ρυθμίσεων για την εφαρμογή της παραγράφου 3, το σχετικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης επικαιροποιείται αναλόγως.

4.  Οι αναγκαίες τεχνικές, νομικές και οικονομικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 3 συμφωνούνται σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο και περιγράφονται στα σχέδια έκτακτης ανάγκης. Τέτοιου είδους ρυθμίσεις μπορούν να καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τις τιμές αερίου που πρόκειται να εφαρμοστούν, τη χρήση των διασυνδέσεων, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας αμφίδρομης ροής, τις ποσότητες αερίου και την κοινή ευθύνη για το κόστος αντιστάθμισης. Μέτρα που στηρίζονται στην αγορά, όπως δημοπρασίες, προτιμώνται για την εφαρμογή της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Αυτές οι τιμές αερίου καθώς και το κόστος και οι μηχανισμοί αντιστάθμισης επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση τροποποίησης των αναγκαίων τεχνικών, νομικών και οικονομικών ρυθμίσεων για την εφαρμογή της παραγράφου 3, το σχετικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης επικαιροποιείται αναλόγως. Έως την 31η Μαρτίου 2019, η Επιτροπή καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές και κατάλογο βέλτιστων πρακτικών που αποσκοπούν στη διευκόλυνση των εν λόγω ρυθμίσεων.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Εάν τα κράτη μέλη δεν συμφωνήσουν όσον αφορά τις αναγκαίες τεχνικές νομικές και οικονομικές ρυθμίσεις, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει ένα πλαίσιο για τα μέτρα αυτά στη γνώμη και την απόφασή της για τα σχέδια.

6.  Εάν τα κράτη μέλη δεν συμφωνήσουν όσον αφορά τις αναγκαίες τεχνικές νομικές και οικονομικές ρυθμίσεις, η Επιτροπή προτείνει ένα πλαίσιο για τα μέτρα αυτά στη γνώμη και την απόφασή της για τα σχέδια, με σκοπό την ενίσχυση της ρήτρας αλληλεγγύης.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ο εφοδιασμός με αέριο στην περιφέρεια ή σε ολόκληρη την Ένωση, μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές να συλλέξουν και να υποβάλουν στην Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκτίμηση της κατάστασης εφοδιασμού με αέριο στην Ένωση. Η Επιτροπή μπορεί να κοινοποιήσει την αξιολόγησή της στη συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο.

5.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ο εφοδιασμός με αέριο στην περιφέρεια ή σε ολόκληρη την Ένωση, ζητεί από τις αρμόδιες αρχές να συλλέξουν και να υποβάλουν στην Επιτροπή τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκτίμηση της κατάστασης εφοδιασμού με αέριο στην Ένωση. Η Επιτροπή κοινοποιεί την αξιολόγησή της στη συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – στοιχείο α – σημείο vi

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(vi)  τους όρους αναστολής των παραδόσεων αερίου.

(vi)  τους όρους τροποποίησης και αναστολής των παραδόσεων αερίου.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  στην αρμόδια αρχή και στην Επιτροπή τις συμβάσεις διάρκειας άνω του ενός έτους που συνάφθηκαν ή τροποποιήθηκαν, αμέσως μετά τη σύναψη ή τροποποίησή τους, μετά [Υπηρεσία Εκδόσεων: προστίθεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], οι οποίες, μεμονωμένα ή συνδυαστικά με άλλες συμβάσεις με τον ίδιο προμηθευτή ή θυγατρικές του, παρέχουν άνω του 40% της ετήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου στο οικείο κράτος μέλος. Η υποχρέωση κοινοποίησης δεν εφαρμόζεται σε τροποποιήσεις που αφορούν μόνο την τιμή του αερίου. Η υποχρέωση κοινοποίησης εφαρμόζεται επίσης σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου.

β)  στην αρμόδια αρχή και στην Επιτροπή τις συμβάσεις διάρκειας άνω του ενός έτους που συνάφθηκαν ή τροποποιήθηκαν, αμέσως μετά τη σύναψη ή τροποποίησή τους, μετά [Υπηρεσία Εκδόσεων: προστίθεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], οι οποίες, μεμονωμένα ή συνδυαστικά με άλλες συμβάσεις με τον ίδιο προμηθευτή ή θυγατρικές του, υπερβαίνουν το όριο των 8 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ή παρέχουν άνω του 40% της ετήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου στο οικείο κράτος μέλος. Η υποχρέωση κοινοποίησης δεν εφαρμόζεται σε τροποποιήσεις που αφορούν μόνο την τιμή του αερίου. Η υποχρέωση κοινοποίησης εφαρμόζεται επίσης σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 9 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9α.  Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι διατάξεις των συμβάσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 13 είναι αντίθετες προς τον παρόντα κανονισμό, ενημερώνει την εθνική επιχείρηση φυσικού αερίου και την αντίστοιχη αρμόδια αρχή σχετικά με τις ασύμβατες διατάξεις των οικείων συμβάσεων. Η εθνική επιχείρηση αερίου λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες αυτές και, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των πληροφοριών από την Επιτροπή, παρέχει εξήγηση στην Επιτροπή όσον αφορά τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει περαιτέρω μέτρα για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αιτήματος για την τροποποίηση των ασύμβατων διατάξεων και, εάν κριθεί αναγκαίο, να κινήσει διαδικασία δυνάμει της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 9 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9 β.  Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 13 στην κατάρτιση καταλόγου αναφοράς ορθών πρακτικών και καταχρηστικών ρητρών, για χρήση από τις αρμόδιες αρχές και τις εθνικές επιχειρήσεις.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Συστήνεται συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο με σκοπό να διευκολυνθεί ο συντονισμός των μέτρων που αφορούν την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο. Η ομάδα απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών, ιδίως των αρμόδιων αρχών τους, καθώς και του Οργανισμού Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ο « Οργανισμός»), του ΕΔΔΣΜ Φυσικού Αερίου και των αντιπροσωπευτικών φορέων της σχετικής βιομηχανίας και των σχετικών πελατών. Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, αποφασίζει σχετικά με τη σύνθεση της ομάδας, εξασφαλίζοντας ότι είναι πλήρως αντιπροσωπευτική. Η Επιτροπή ασκεί την προεδρία της ομάδας. Η ομάδα εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της.

1.  Συστήνεται συντονιστική ομάδα για το φυσικό αέριο με σκοπό να βελτιωθεί ο συντονισμός των μέτρων που αφορούν την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο. Η ομάδα απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών, ιδίως των αρμόδιων αρχών τους, καθώς και του Οργανισμού Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ο « Οργανισμός»), του ΕΔΔΣΜ Φυσικού Αερίου και των αντιπροσωπευτικών φορέων της σχετικής βιομηχανίας και των σχετικών πελατών. Η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, αποφασίζει σχετικά με τη σύνθεση της ομάδας, εξασφαλίζοντας ότι είναι πλήρως αντιπροσωπευτική. Η Επιτροπή ασκεί την προεδρία της ομάδας. Η ομάδα εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η δεύτερη περίοδος του άρθρου 3 παράγραφος 2, το άρθρο 3 παράγραφος 6, το άρθρο 4 παράγραφοι 3, 4 και 6, το άρθρο 5 παράγραφος 2, το στοιχείο δ) του άρθρου 6 παράγραφος 1, τα στοιχεία β) και ε) του άρθρου 7 παράγραφος 5, τα στοιχεία ε), ζ) και θ) του άρθρου 8 παράγραφος 1, τα στοιχεία β) και γ) του άρθρου 8 παράγραφος 4, τα στοιχεία ι) και ιγ) του άρθρου 9 παράγραφος 1 το άρθρο 9 παράγραφος 4, το άρθρο 10 παράγραφος 4, το άρθρο 11 παράγραφος 5 και το άρθρο 12 δημιουργούν υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη προς τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

1.  Η δεύτερη περίοδος του άρθρου 3 παράγραφος 2, το άρθρο 3 παράγραφος 6, το άρθρο 4 παράγραφοι 3, 4 και 6, το άρθρο 5 παράγραφος 2, το στοιχείο δ) του άρθρου 6 παράγραφος 1, τα στοιχεία β) και ε) του άρθρου 7 παράγραφος 5, τα στοιχεία ε), ζ) και θ) του άρθρου 8 παράγραφος 1, τα στοιχεία β) και γ) του άρθρου 8 παράγραφος 4, τα στοιχεία ι) και ιγ) του άρθρου 9 παράγραφος 1 το άρθρο 9 παράγραφος 4, το άρθρο 10 παράγραφος 4, το άρθρο 11 παράγραφος 5 και το άρθρο 12 δημιουργούν αμοιβαίες υποχρεώσεις των κρατών μελών και των συμβαλλομένων μερών της Ενεργειακής Κοινότητας σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή, με βάση τις εκτιμήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5, συνάγει, εφόσον χρειάζεται, συμπεράσματα για τα πιθανά μέσα ενίσχυσης της ασφαλείας εφοδιασμού σε ενωσιακό επίπεδο και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η οποία περιέχει συστάσεις, όταν χρειάζεται, για τη βελτίωση του παρόντος κανονισμού.

Η Επιτροπή, με βάση τις εκτιμήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5, συνάγει συμπεράσματα για τα πιθανά μέσα ενίσχυσης της ασφαλείας εφοδιασμού σε ενωσιακό επίπεδο και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η οποία περιέχει συστάσεις για τη βελτίωση του παρόντος κανονισμού.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (14.9.2016)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010

(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Tomasz Piotr Poręba

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Από τότε που εκδόθηκε ο κανονισμός 994/2010, η ΕΕ σημείωσε στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την καθιέρωση νέων λύσεων όσον αφορά την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην κοινή αγορά. Ωστόσο, η πείρα έχει δείξει ότι ο αντίκτυπος των κυκλικών κρίσεων στον τομέα του αερίου στην Ευρώπη υπερβαίνει τα επιμέρους κράτη μέλη και έχει επιπτώσεις στο σύνολο της ΕΕ, σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού. Παρά το γεγονός αυτό, το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών συχνά αποδεικνύεται ανεπαρκές.

Οι ισχύοντες κανόνες παρέχουν μόνον ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας των εθνικών αγορών φυσικού αερίου, διασφαλίζοντας τα κράτη μέλη από φαινόμενα τεχνικού χαρακτήρα ή απορρέοντα από κλυδωνισμούς στην πλευρά της ζήτησης, αλλά δεν αντιμετωπίζουν επ’ ουδενί το βασικό περιφερειακό πρόβλημα, δηλαδή τους πολιτικούς κινδύνους.

Επιπλέον, οι πολιτικές εντάσεις που προκάλεσε η Ρωσία στις σχέσεις με την Ουκρανία κατέστησαν αναγκαία μια αλλαγή στον τρόπο θεώρησης της ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο στην ΕΕ. Η συνακόλουθη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα όσον αφορά τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο μας υποχρεώνει να λάβουμε μέτρα για την αξιολόγηση του τρέχοντος επιπέδου ασφάλειας του εφοδιασμού της ΕΕ με φυσικό αέριο και των δυνατοτήτων βελτίωσής του.

Χαιρετίζω, επομένως, τη νέα προσέγγιση στο θέμα της ασφάλειας του εφοδιασμού και την πρόταση για την καθιέρωση νέων, ενισχυμένων μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτες είναι οι προτάσεις σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης και την ενίσχυση των εκτιμήσεων επικινδυνότητας και του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.

Είμαι πεπεισμένος ότι η θέσπιση περιφερειακών ομάδων στην ΕΕ θα συμβάλει στην ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και θα βελτιώσει την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο στην ΕΕ, όπως επίσης θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του ίδιου του κανονισμού.

Η εκ των κάτω προς τα άνω, μη υποχρεωτική προσέγγιση στην περιφερειακή συνεργασία που εφαρμόζεται ως τώρα αποδείχτηκε αναποτελεσματική στην πράξη. Εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών λόγω έλλειψης δυνατοτήτων συνεργασίας σε διακρατικό επίπεδο. Η πρόταση για διαφανή κριτήρια καθορισμού των περιφερειών και των ειδικών μηχανισμών συνεργασίας είναι βέβαιο ότι θα εξασφαλίσει τη διαφοροποίηση των πηγών και των οδών εφοδιασμού, κάτι που έχει καθοριστική σημασία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Είναι επίσης σημαντικό να ακολουθηθεί μια περιφερειακή προσέγγιση, δεδομένης της ανάγκης για ομοιόμορφη κατανομή των επιπτώσεων από ενδεχόμενες κρίσεις στις διάφορες χώρες της ΕΕ. Μια σημαντική διαταραχή του εφοδιασμού με φυσικό αέριο από την Ανατολή θα είχε σημαντικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά το βάρος της κρίσης θα ήταν άνισα κατανεμημένο.

Η ενίσχυση του περιφερειακού συντονισμού, ωστόσο, υποστηριζόμενη από ενιαίους κανόνες για τον εφοδιασμό και τις υποδομές σε επίπεδο ΕΕ, θα προσφέρει, σε περίπτωση ελλείψεων αερίου, στα κράτη μέλη ουσιαστικά μέσα για τη διαχείριση κρίσεων λόγω διαταραχών στο σύστημα εφοδιασμού ή εξαιρετικά υψηλής ζήτησης.

Η βελτίωση της ανθεκτικότητας των περιφερειών σε διαταραχές του εφοδιασμού που απορρέουν από πολιτική δράση θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα της ΕΕ συνολικά σε διαταραχές του εφοδιασμού με φυσικό αέριο, ενώ, παράλληλα, η διεύρυνση της περιφερειακής συνεργασίας και της χρήσης μηχανισμών αντιμετώπισης κρίσεων βασιζόμενων σε κοινές εκτιμήσεις επικινδυνότητας θα προσφέρει στα κράτη μέλη τα μέσα για να προετοιμαστούν για ενδεχόμενες ελλείψεις φυσικού αερίου.

Θα επιθυμούσα επίσης να τονίσω τη συμπερίληψη της αρχής της αλληλεγγύης μέσω της θέσπισης μηχανισμού που εγγυάται την κατά προτεραιότητα παροχή ενέργειας στα νοικοκυριά, τις εγκαταστάσεις θέρμανσης και τις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες (π.χ. νοσοκομεία και σχολεία) στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν κρίση εφοδιασμού με αέριο, ακόμα και αν αυτό συνεπάγεται τη μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου στην αγορά άλλης χώρας.

Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να επινοήσουμε μηχανισμούς που να εγγυώνται την ικανότητα παροχής της απαιτούμενης ποσότητας φυσικού αερίου σε κράτη μέλη που έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Το φυσικό αέριο («αέριο») εξακολουθεί να είναι ουσιαστική συνιστώσα του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης. Μεγάλο ποσοστό φυσικού αερίου εισάγεται στην Ένωση από τρίτες χώρες.

(1)  Το φυσικό αέριο («αέριο») αποτελεί ουσιαστική συνιστώσα του ενεργειακού εφοδιασμού της Ένωσης στη μεταβατική φάση προς ένα συνεχώς αυξανόμενο μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Μεγάλο ποσοστό φυσικού αερίου εισάγεται στην Ένωση από τρίτες χώρες. Συνεπώς, η ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Ένωσης, ως μια κοινή λύση που θα προσφέρει περισσότερες διασφαλίσεις χωρίς να υπονομεύει την εσωτερική αγορά ενέργειας και χωρίς να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε άλλες χώρες. Εντούτοις, η σημερινή πολιτική συγκυρία, όσον αφορά ορισμένες τρίτες χώρες, δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε ως προς την αξιοπιστία και τη συνέχεια του εφοδιασμού, ούτε ως προς την ενεργειακή ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών της και πρέπει συνεπώς να ενισχυθεί τόσο η διαφοροποίηση των πηγών από τρίτες χώρες όσο και οι διασυνδέσεις μεταξύ κρατών μελών.

Τροπολογία2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η μεγάλης διάρκειας διακοπή του εφοδιασμού με αέριο μπορεί να έχει επιπτώσεις σε όλα τα κράτη μέλη, στην Ένωση στο σύνολό της και στα συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας, που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 25 Οκτωβρίου 2005. Επιπλέον, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στην οικονομία της Ένωσης και να έχει σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες πελατών.

(2)  Η μεγάλης διάρκειας διακοπή του εφοδιασμού με αέριο μπορεί να έχει επιπτώσεις σε όλα τα κράτη μέλη, στην Ένωση στο σύνολό της και στα συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας, που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 25 Οκτωβρίου 2005. Επιπλέον, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στην οικονομία και την ασφάλεια της Ένωσης και να έχει σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες πελατών, όπως είναι οι εγκαταστάσεις με συνεχή ροή λειτουργίας και ιδίως σε χώρες που εξαρτώνται από έναν μοναδικό προμηθευτή με κυρίαρχη θέση στην αγορά. Είναι, συνεπώς, θεμελιώδους σημασίας η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, των προμηθευτών και των οδών εφοδιασμού για την πρόληψη τέτοιων καταστάσεων εν πρώτοις, και για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων σε περιπτώσεις αναπόφευκτων διακοπών.

Τροπολογία3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να εξασφαλισθεί ότι λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί ο αδιάλειπτος εφοδιασμός ολόκληρης της Ένωσης με αέριο, και ιδίως των προστατευόμενων καταναλωτών σε περίπτωση δύσκολων κλιματικών συνθηκών και σε περίπτωση διακοπής του εφοδιασμού αερίου. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να επιτευχθούν με τη λήψη των πλέον οικονομικά αποδοτικών μέτρων και με τρόπο που να διασφαλίζεται ότι δεν στρεβλώνονται οι αγορές ενέργειας.

(3)  Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να εξασφαλισθεί ότι λαμβάνονται όλα τα αναγκαία και αμερόληπτα μέτρα για να διασφαλιστεί ο αδιάλειπτος εφοδιασμός ολόκληρης της Ένωσης με αέριο, και ιδίως των προστατευόμενων καταναλωτών σε περίπτωση δύσκολων κλιματικών συνθηκών και σε περίπτωση διακοπής του εφοδιασμού αερίου. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να επιτευχθούν με τη λήψη των πλέον οικονομικά αποδοτικών μέτρων εντός και μεταξύ των περιφερειών, και με τρόπο που να διασφαλίζεται ότι δεν στρεβλώνονται οι αγορές ενέργειας και ότι δεν επηρεάζεται το ελάχιστο επίπεδο αστοχίας σε εγκαταστάσεις με συνεχή ροή λειτουργίας. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το ευρύτερο πλαίσιο της ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο, το οποίο επίσης θα πρέπει να επιτευχθεί με την καλύτερη διαφοροποίηση του εφοδιασμού από τρίτες χώρες, με νέες διασυνδέσεις μεταξύ κρατών μελών και τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Παράλληλα, είναι σημαντικό να αυξηθεί, στον τομέα της ενέργειας και της ασφάλειας, η συνεργασία με τις γειτονικές χώρες της Ένωσης, με τους στρατηγικούς εταίρους. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμπληρώσει τη δράση της Ένωσης, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τη χρηματοδότηση που αποσκοπεί στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο έχει ήδη αποφέρει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην κατάσταση της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο στην Ένωση, τόσο όσον αφορά την προετοιμασία αλλά και όσον αφορά τον μετριασμό. Τα κράτη μέλη είναι καλύτερα προετοιμασμένα να αντιμετωπίσουν μια κρίση εφοδιασμού, καθώς πλέον υποχρεούνται να καταρτίζουν σχέδια που περιλαμβάνουν προληπτικά μέτρα και μέτρα έκτακτης ανάγκης και είναι καλύτερα προστατευμένα και διότι πρέπει πλέον να τηρούν μια σειρά υποχρεώσεων όσον αφορά τη δυναμικότητα των υποδομών και τον εφοδιασμό με αέριο. Ωστόσο, στην έκθεση του Οκτωβρίου του 2014 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 επισημαίνονταν τομείς στους οποίους τυχόν βελτιώσεις στον εν λόγω κανονισμό θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω την ασφάλεια του εφοδιασμού στην Ένωση.

(4)  Το ισχύον δίκαιο της Ένωσης – και συγκεκριμένα τα σχετικά στοιχεία της τρίτης δέσμης μέτρων για την ενέργεια και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου – έχουν ήδη αποφέρει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην κατάσταση της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο στην Ένωση, τόσο όσον αφορά την προετοιμασία αλλά και όσον αφορά τον μετριασμό. Τα κράτη μέλη είναι καλύτερα προετοιμασμένα να αντιμετωπίσουν μια κρίση εφοδιασμού, καθώς πλέον υποχρεούνται να καταρτίζουν σχέδια που περιλαμβάνουν προληπτικά μέτρα και μέτρα έκτακτης ανάγκης και είναι καλύτερα προστατευμένα και διότι πρέπει πλέον να τηρούν μια σειρά υποχρεώσεων όσον αφορά τη δυναμικότητα των υποδομών και τον εφοδιασμό με αέριο. Ωστόσο, στην έκθεση του Οκτωβρίου του 2014 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 επισημαίνονταν τομείς στους οποίους τυχόν βελτιώσεις στον εν λόγω κανονισμό θα μπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω την ασφάλεια του εφοδιασμού στην Ένωση.

Τροπολογία5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Προκειμένου να διασφαλιστεί ο ενεργειακός εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αναγκαίο να διαφοροποιηθούν οι πηγές ενέργειας και να δημιουργηθούν νέες ενεργειακές διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών· παράλληλα, είναι σημαντικό να αυξηθεί, στον τομέα της ενέργειας και της ασφάλειας, η συνεργασία με τις γειτονικές χώρες της Ένωσης, με τους στρατηγικούς εταίρους, καθώς και μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης.

Τροπολογία6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Στρατηγική-πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή»14 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Φεβρουαρίου του 2015, υπογραμμίζεται το γεγονός ότι η Ενεργειακή Ένωση βασίζεται στην αλληλεγγύη και την εμπιστοσύνη, οι οποίες αποτελούν αναγκαία χαρακτηριστικά της ενεργειακής ασφάλειας. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και της εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και να καθορίζει τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξή τους, προετοιμάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το έδαφος για την υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης.

(6)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Στρατηγική-πλαίσιο για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή»14 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Φεβρουαρίου του 2015, υπογραμμίζεται το γεγονός ότι η Ενεργειακή Ένωση βασίζεται στην αλληλεγγύη και την εμπιστοσύνη, οι οποίες αποτελούν αναγκαία χαρακτηριστικά της ενεργειακής ασφάλειας. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της εμπιστοσύνης και των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών και να καθορίζει τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξή τους, προετοιμάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το έδαφος για την ταχεία εγκαθίδρυση και την υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης.

__________________

__________________

14Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, COM(2015) 80 τελικό.

14Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, COM(2015) 80 τελικό.

Τροπολογία7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Μια εσωτερική αγορά αερίου η οποία λειτουργεί ομαλά αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την κατοχύρωση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού σε ολόκληρη την Ένωση και για τη μείωση της έκθεσης των μεμονωμένων κρατών μελών στις επιβλαβείς συνέπειες των διακοπών εφοδιασμού. Όταν απειλείται η ασφάλεια εφοδιασμού ενός κράτους μέλους, υπάρχει κίνδυνος τα μέτρα που λαμβάνει μονομερώς το συγκεκριμένο κράτος μέλος ενδέχεται να διακυβεύσουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου και να ζημιώσουν τον εφοδιασμό με αέριο πελατών σε άλλα κράτη μέλη. Για να καταστεί δυνατή η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου ακόμη και σε περίπτωση έλλειψης εφοδιασμού, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για αλληλεγγύη και συντονισμό στην αντιμετώπιση των κρίσεων εφοδιασμού, όσον αφορά τόσο την προληπτική δράση όσο και την αντίδραση σε πραγματικές διακοπές του εφοδιασμού.

(7)  Μια εσωτερική αγορά αερίου η οποία εποπτεύεται από δημόσιες ρυθμιστικές αρχές και λειτουργεί ομαλά αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την κατοχύρωση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού σε ολόκληρη την Ένωση και για τη μείωση της έκθεσης των μεμονωμένων κρατών μελών στις επιβλαβείς συνέπειες των διακοπών εφοδιασμού. Όταν απειλείται η ασφάλεια εφοδιασμού ενός κράτους μέλους, υπάρχει κίνδυνος τα μέτρα που λαμβάνει μονομερώς το συγκεκριμένο κράτος μέλος ενδέχεται να διακυβεύσουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου και να ζημιώσουν τον εφοδιασμό με αέριο πελατών σε άλλα κράτη μέλη. Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε έλλειψη εφοδιασμού και για να καταστεί δυνατή η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου ακόμη και σε περίπτωση τέτοιας έλλειψης εφοδιασμού, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για αλληλεγγύη και συντονισμό, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε επίπεδο Ένωσης, στην αντιμετώπιση των κρίσεων εφοδιασμού, όσον αφορά τόσο την προληπτική δράση όσο και την αντίδραση σε πραγματικές διακοπές του εφοδιασμού, γεγονός που θα οδηγήσει στην ενοποίηση των περιφερειακών αγορών ενέργειας. Από την άποψη αυτή, η Ένωση θα πρέπει διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές ενέργειας, τους προμηθευτές και τις οδούς εφοδιασμού ως προϋπόθεση της ενεργειακής ασφάλειας και να υποστηρίξει, και μέσω χρηματοδότησης, εκείνα τα έργα με προσανατολισμό διαφοροποίησης που συνάδουν απολύτως με το δίκαιο και τις αρχές της Ένωσης, καθώς και με τις μακρόπνοες επιδιώξεις και προτεραιότητες της Ένωσης, όπως είναι τα έργα υποδομής.

Τροπολογία8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Μέχρι σήμερα, η δυνατότητα εφαρμογής αποδοτικότερων και λιγότερο δαπανηρών μέτρων μέσω της περιφερειακής συνεργασίας δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως. Αυτό αφορά όχι μόνο τον καλύτερο συντονισμό εθνικών δράσεων μετριασμού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά και εθνικών προληπτικών μέτρων, όπως εθνικό σύστημα αποθήκευσης ή πολιτικές που σχετίζονται με το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ), οι οποίες μπορούν να έχουν στρατηγική σημασία σε ορισμένες περιφέρειες.

(8)  Μέχρι σήμερα, η δυνατότητα εφαρμογής αποδοτικότερων και λιγότερο δαπανηρών μέτρων μέσω της περιφερειακής συνεργασίας δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως και χρειάζεται ένα μοντέλο περιφερειακής συνεργασίας που θα παρέχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης μορφών συνεργασίας στη βάση διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη, λαμβανομένης υπόψη της ενεργειακής δυναμικής. Συνιστάται ένας καλύτερος συντονισμός των εθνικών δράσεων μετριασμού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και των εθνικών προληπτικών μέτρων, όπως είναι το εθνικό σύστημα αποθήκευσης ή οι πολιτικές που σχετίζονται με το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) που μπορούν να έχουν στρατηγική σημασία σε ορισμένες περιφέρειες και συνιστάται επίσης η αποδοτική χρήση των υφισταμένων υποδομών.

Τροπολογία9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Σε πνεύμα αλληλεγγύης, η περιφερειακή συνεργασία, με τη συμμετοχή δημόσιων αρχών και επιχειρήσεων φυσικού αερίου, θα πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να εντοπισθούν οι σημαντικοί κίνδυνοι σε κάθε περιφέρεια, να βελτιστοποιηθούν τα οφέλη των συντονισμένων μέτρων μετριασμού τους και να εφαρμοστούν τα πλέον οικονομικώς αποδοτικά μέτρα για τους καταναλωτές στην Ένωση.

(9)  Σε πνεύμα αλληλεγγύης, η περιφερειακή συνεργασία, με τη συμμετοχή δημόσιων αρχών και επιχειρήσεων φυσικού αερίου, θα πρέπει να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να εντοπισθούν οι σημαντικοί κίνδυνοι σε κάθε περιφέρεια και να βελτιστοποιηθούν τα οφέλη των συντονισμένων μέτρων σε τοπικό, περιφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο προκειμένου να μετριαστούν οι κίνδυνοι και να εδραιωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο, καθώς και να εφαρμοστούν τα πλέον οικονομικώς αποδοτικά μέτρα για τους καταναλωτές στην Ένωση. Η περιφερειακή συνεργασία θα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της Ένωσης στις προσπάθειες ενίσχυσης των προσπαθειών διασυνοριακής συνεργασίας και θα πρέπει να συμπληρωθεί με μια ισχυρότερη προοπτική της Ένωσης, καθιστώντας δυνατή τη χρήση όλων των διαθέσιμων πηγών προμήθειας και μέσων σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να διευκολυνθεί μέσω εμπεριστατωμένης ανάλυσης σε επίπεδο Ένωσης όσον αφορά τους σχετικούς διαδρόμους παροχής έκτακτης ανάγκης η οποία θα βασίζεται στις πηγές προμήθειας φυσικού αερίου που χρησιμοποιεί από κοινού συγκεκριμένη ομάδα κρατών μελών. Στο πλαίσιο της περιφερειακής συνεργασίας μπορεί να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη των υφιστάμενων και δημιουργία νέων έργων υποδομής προκειμένου να ενισχύσουν οι διασυνοριακές διασυνδέσεις την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο. Ένα ακόμη ενδεχόμενο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό των περιφερειακών ομάδων είναι η ενσωμάτωση υποψηφίων κρατών μελών στο στάδιο της προενταξιακής διαδικασίας.

Τροπολογία10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Ορισμένοι πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών και των πελατών που παρέχουν βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι και ενδέχεται να χρειαστούν κοινωνική προστασία. Ο ορισμός αυτών των προστατευόμενων πελατών δεν θα πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση με τους ενωσιακούς μηχανισμούς αλληλεγγύης.

(10)  Ορισμένοι πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών και των πελατών που παρέχουν βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι και θα πρέπει να προστατεύονται, μεταξύ άλλων και από απότομες αυξήσεις της τιμής του αερίου που είναι αποτέλεσμα κρίσης εφοδιασμού. Ο ορισμός αυτών των προστατευόμενων πελατών θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να εναρμονιστεί περαιτέρω χωρίς όμως να υπονομευτούν οι ενωσιακοί μηχανισμοί αλληλεγγύης.

Τροπολογία11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η ευθύνη για την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο θα πρέπει να καταμεριστεί μεταξύ των επιχειρήσεων φυσικού αερίου, των κρατών μελών, μέσω των αρμόδιων αρχών τους, και της Επιτροπής, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. Η εν λόγω κοινή ευθύνη απαιτεί πολύ στενή συνεργασία μεταξύ των μερών αυτών. Ωστόσο, οι πελάτες που χρησιμοποιούν αέριο για την παραγωγή ηλεκτρισμού ή για βιομηχανικούς σκοπούς ενδέχεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια εφοδιασμού, διότι μπορούν να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενη κρίση λαμβάνοντας μέτρα από την πλευρά της ζήτησης, όπως διακοπτόμενα συμβόλαια και αλλαγή καυσίμων, που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ισορροπία προσφοράς και ζήτησης.

(11)  Η ευθύνη για την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο θα πρέπει να καταμεριστεί μεταξύ των επιχειρήσεων φυσικού αερίου, των κρατών μελών, μέσω των αρμόδιων εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών τους, και της Επιτροπής, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. Η εν λόγω κοινή ευθύνη απαιτεί πολύ στενή συνεργασία μεταξύ των μερών αυτών. Ωστόσο, οι πελάτες που χρησιμοποιούν αέριο για την παραγωγή ηλεκτρισμού ή για βιομηχανικούς σκοπούς ενδέχεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια εφοδιασμού, διότι μπορούν να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενη κρίση λαμβάνοντας μέτρα από την πλευρά της ζήτησης, όπως διακοπτόμενα συμβόλαια και αλλαγή καυσίμων, που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ισορροπία προσφοράς και ζήτησης.

Τροπολογία12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η ευθύνη για την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο θα πρέπει να καταμεριστεί μεταξύ των επιχειρήσεων φυσικού αερίου, των κρατών μελών, μέσω των αρμόδιων αρχών τους, και της Επιτροπής, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. Η εν λόγω κοινή ευθύνη απαιτεί πολύ στενή συνεργασία μεταξύ των μερών αυτών. Ωστόσο, οι πελάτες που χρησιμοποιούν αέριο για την παραγωγή ηλεκτρισμού ή για βιομηχανικούς σκοπούς ενδέχεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια εφοδιασμού, διότι μπορούν να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενη κρίση λαμβάνοντας μέτρα από την πλευρά της ζήτησης, όπως διακοπτόμενα συμβόλαια και αλλαγή καυσίμων, που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ισορροπία προσφοράς και ζήτησης.

(11)  Η ευθύνη για την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο θα πρέπει να καταμεριστεί μεταξύ των επιχειρήσεων φυσικού αερίου, των κρατών μελών, μέσω των αρμόδιων αρχών τους, και της Επιτροπής, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. Η εν λόγω κοινή ευθύνη απαιτεί πολύ στενή συνεργασία μεταξύ των μερών αυτών. Ωστόσο, οι πελάτες που χρησιμοποιούν αέριο για την παραγωγή ηλεκτρισμού ή για βιομηχανικούς σκοπούς ενδέχεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια εφοδιασμού, διότι μπορούν να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενη κρίση λαμβάνοντας μέτρα από την πλευρά της ζήτησης, όπως μέτρα ενεργειακής απόδοσης, διακοπτόμενα συμβόλαια και αλλαγή καυσίμων, που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ισορροπία προσφοράς και ζήτησης.

Τροπολογία13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτέλεση των επιχειρησιακών σχεδίων για τη χρήση των ΕΔΕΤ και σχετικά με τα κριτήρια χρηματοδότησης έργων από το ΕΤΣΕ.

Τροπολογία14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα ακόλουθα κριτήρια θα πρέπει, συνεπώς, να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των περιφερειακών ομάδων: μοντέλα εφοδιασμού, υπάρχουσες και προγραμματισμένες διασυνδέσεις και ικανότητα διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών, ανάπτυξη και ωριμότητα της αγοράς, υφιστάμενες δομές περιφερειακής συνεργασίας και αριθμός των κρατών μελών σε μια περιφέρεια, ο οποίος θα πρέπει να είναι περιορισμένος ώστε να διασφαλίζεται ότι η ομάδα διατηρείται σε διαχειρίσιμο μέγεθος.

(19)  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα ακόλουθα κριτήρια θα πρέπει, συνεπώς, να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των περιφερειακών ομάδων: μοντέλα εφοδιασμού, υπάρχουσες και προγραμματισμένες διασυνδέσεις και ικανότητα διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών, α