Menettely : 2016/0030(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0310/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0310/2016

Keskustelut :

PV 12/09/2017 - 4
CRE 12/09/2017 - 4

Äänestykset :

PV 12/09/2017 - 7.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0327

MIETINTÖ     ***I
PDF 1194kWORD 228k
20.10.2016
PE 580.796v02-00 A8-0310/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja asetuksen (EU) 994/2010 kumoamisesta

(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Jerzy Buzek

OIKAISUT/LISÄYKSET
TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja asetuksen (EU) 994/2010 kumoamisesta

(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0052),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 194 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0035/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Itävallan liittoneuvoston ja Bulgarian parlamentin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan (N:o 2) mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A8-0310/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Maakaasu on olennainen osa Euroopan unionin energiahuoltoa. Suuri osa kaasusta tuodaan unioniin sen ulkopuolisista maista.

(1)  Maakaasu on olennainen osa Euroopan unionin energiahuoltoa. Kaasunsaannin turvaaminen on siksi keskeinen osatekijä koko unionin energiaturvallisuuden kannalta, ja sillä on merkitystä myös unionin kilpailukyvylle ja kasvulle. Vaikka yli 50 prosenttia Euroopan talousalueen kaasunkulutuksesta voidaan tällä hetkellä kattaa kansallisella tuotannolla, yhä suurempi osa kaasusta tuodaan unioninulkopuolisista maista. Unionin energiaturvallisuuden lisääminen ja sen kaasumarkkinoiden häiriönsietokyvyn parantaminen edellyttää näin ollen vakaan ja markkinapohjaisen oikeudellisen kehyksen luomista, jotta voidaan kehittää kaasuntuotantoa kansallisista lähteistä. Lisäksi energiatehokkuuden sekä uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen vähentää unionin riippuvuutta kaasun tuonnista ja vähentää siten riippuvuutta hallitsevassa asemassa olevista ulkoisista toimittajista.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Vuoden 2000 jälkeen unionin kaasun kysyntä on laskenut 14 prosenttia ja vuoden 2010 jälkeen 23 prosenttia osittain talouskriisin vuoksi mutta myös energiatehokkuuspolitiikan täytäntöönpanon ansiosta. ”Energiatehokkuus ensin” -periaatteen mukaisesti energiatehokkuustoimenpiteiden olisi edelleen oltava keskeisessä roolissa siirryttäessä kohti kestävämpää, kilpaillumpaa ja turvallisempaa energiajärjestelmää, koska se on tehokkain tapa leikata päästöjä, saada aikaan säästöjä kuluttajille ja vähentää unionin tuontiriippuvuutta. Tässä yhteydessä on erityisen tärkeää parantaa rakennusten energiatehokkuutta, koska kaasun osuus on noin puolet lämmitykseen ja jäähdytykseen käytettävän primäärienergian kulutuksesta unionissa.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Merkittävä häiriö unionin kaasunsaannissa voi vaikuttaa kaikkiin jäsenvaltioihin, koko unioniin ja Ateenassa 25 päivänä lokakuuta 2005 allekirjoitetun energiayhteisön perustamissopimuksen sopimuspuoliin. Se voi myös aiheuttaa vakavia taloudellisia vahinkoja unionin talouteen ja sillä voi olla vakavia sosiaalisia seurauksia erityisesti heikommassa asemassa oleville asiakasryhmille.

(2)  Jäsenvaltioiden ja eurooppalaisten kolmansien maiden välinen voimakas keskinäinen riippuvuus on myös energia-alan erityispiirre. Merkittävä häiriö unionin kaasunsaannissa yhdessä maassa voi vaikuttaa moniin muihin jäsenvaltioihin, unioniin tai energiayhteisön perustamissopimuksen sopimuspuoliin (energiayhteisön sopimuspuoliin). Se voi heikentää yleistä turvallisuutta, aiheuttaa mahdollisesti vakavia taloudellisia vahinkoja ja sillä voi olla vakavia sosiaalisia seurauksia erityisesti heikommassa asemassa oleville asiakasryhmille etenkin maissa, jotka ovat liian riippuvaisia yhdestä hallitsevassa asemassa olevasta toimittajasta.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Tällä asetuksella pyritään varmistamaan, että toteutetaan kaikki tarvittavat toimenpiteet kaasun jatkuvan saannin varmistamiseksi kaikkialla unionissa erityisesti suojatuille asiakkaille vaikeiden ilmasto-olojen ja toimitushäiriöiden varalta. Nämä tavoitteet olisi saavutettava kaikkein kustannustehokkaimpien toimien avulla ja siten, ettei vääristetä energiamarkkinoiden toimintaa.

(3)  Tällä asetuksella pyritään varmistamaan, että toteutetaan kaikki tarvittavat toimenpiteet kaasun jatkuvan saannin varmistamiseksi kaikkialla unionissa erityisesti suojatuille asiakkaille vaikeiden ilmasto-olojen ja toimitushäiriöiden varalta. Tämä olisi saavutettava kustannustehokkaiden toimien avulla siten, ettei vääristetä energiamarkkinoiden toimintaa, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 194 artiklaa noudattaen sekä komission 28 päivänä toukokuuta 2014 energiaunionin strategiasta antamassa tiedonannossa vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Toimista kaasunsaannin turvaamiseksi 20 lokakuuta 2010 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 994/2010 on jo ollut merkittävä positiivinen vaikutus kaasunsaannin turvaamiseen unionissa sekä ennaltavarautumisen että vaikutusten lieventämisen kannalta. Jäsenvaltiot ovat paremmin valmistautuneita kohtaamaan kaasuntoimituskriisin nyt, kun niiden on laadittava suunnitelmat, jotka sisältävät muun muassa ennaltaehkäisy- ja hätätoimenpiteet, ja ne ovat nyt paremmin suojattuja, kun niiden on täytettävä erinäisiä infrastruktuurikapasiteettiin ja kaasuntoimitukseen liittyviä velvoitteita. Kuitenkin lokakuussa 2014 laaditussa asetuksen (EU) N:o 994/2010 täytäntöönpanokertomuksessa tuotiin esiin aluieita, joilla parantamalla asetusta voitaisiin entisestään vahvistaa unionin toimitusvarmuutta.

(4)  Voimassa olevalla unionin lainsäädännöllä, eritoten kolmannen energiapaketin asiaan liittyvillä osilla ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 994/20101a on jo ollut merkittävä positiivinen vaikutus kaasunsaannin turvaamiseen unionissa sekä ennaltavarautumisen että vaikutusten lieventämisen kannalta. Jäsenvaltiot ovat paremmin valmistautuneita kohtaamaan kaasuntoimituskriisin nyt, kun niiden on laadittava suunnitelmat, jotka sisältävät muun muassa ennaltaehkäisy- ja hätätoimenpiteet, ja ne ovat nyt paremmin suojattuja, kun niiden on täytettävä erinäisiä infrastruktuurikapasiteettiin ja kaasuntoimitukseen liittyviä velvoitteita. Lokakuussa 2014 laaditussa asetuksen (EU) N:o 994/2010 täytäntöönpanokertomuksessa tuotiin esiin alueita, joilla parantamalla asetusta voitaisiin entisestään vahvistaa unionin kaasuntoimitusvarmuutta.

 

_______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 994/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja neuvoston direktiivin 2004/67/EY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (EUVL L 295, 12.11.2010, s. 1).

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Vuoden 2014 annetussa komission tiedonannossa kaasujärjestelmän lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä13 analysoitiin vaikutuksia, joita syntyisi, jos Venäjältä tulevat kaasutoimitukset loppuisivat osittain tai kokonaan, ja tultiin siihen tulokseen, että puhtaasti kansalliset lähestymistavat eivät ole kovinkaan tehokkaita vakavan häiriön sattuessa, kun otetaan huomioon niiden soveltamisala, joka on lähtökohtaisesti rajallinen. Stressitesti osoitti, kuinka suuremmassa määrin yhteistyöhön perustuva lähestymistapa jäsenvaltioiden keskuudessa voisi merkittävästi vähentää erittäin vakavien häiriöskenaarioiden vaikutuksia kaikkein haavoittuvimmissa jäsenvaltioissa.

(5)  Lokakuun 16 päivänä vuonna 2014 annetussa komission tiedonannossa kaasujärjestelmän lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä analysoitiin vaikutuksia, joita syntyisi, jos Venäjältä tulevat kaasutoimitukset loppuisivat osittain tai kokonaan, ja tultiin siihen tulokseen, että monet kansalliset lähestymistavat ovat luonteeltaan yksipuolisia ja puutteellisesti koordinoituja eivätkä siten kovinkaan tehokkaita vakavan häiriön sattuessa. Stressitesti osoitti, että suuremmassa määrin yhteistyöhön perustuva lähestymistapa jäsenvaltioiden keskuudessa voisi merkittävästi vähentää erittäin vakavien häiriöskenaarioiden vaikutuksia kaikkein haavoittuvimmissa jäsenvaltioissa.

__________________

__________________

13 COM(2014) 654 final

13 COM(2014)0654

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Helmikuussa 2015 annetussa komission tiedonannossa "Joustavaa energiaunionia ja tulevaisuuteen suuntautuvaa ilmastonmuutospolitiikkaa koskevaa puitestrategia"14 korostetaan, että energiaunioni pohjautuu yhteisvastuuseen ja luottamukseen, jotka ovat välttämätön osa energiaturvallisuutta. Tällä asetuksella olisi pyrittävä vahvistamaan yhteisvastuuta ja luottamusta jäsenvaltioiden välillä, ja sillä olisi otettava käyttöön toimenpiteitä, joita tarvitaan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Näin valmistellaan energiaunionin täytäntöönpanoa.

(6)  Helmikuun 25 päivänä vuonna 2015 annetussa komission tiedonannossa Joustavaa energiaunionia ja tulevaisuuteen suuntautuvaa ilmastonmuutospolitiikkaa koskeva puitestrategia” vahvistettiin energiaunionin strategia, jonka tavoitteena on muun muassa energiaturvallisuuden varmistaminen. Tiedonannossa korostettiin, että energiaunioni pohjautuu yhteisvastuuseen, joka on SEUT:n 194 artiklassa vahvistettu periaate, ja luottamukseen, jotka ovat välttämätön osa energiaturvallisuutta. Tällä asetuksella pyritään vahvistamaan yhteisvastuuta ja luottamusta jäsenvaltioiden välillä, ja sillä olisi otettava käyttöön toimenpiteitä, joita tarvitaan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Näin tehdään mahdolliseksi saavuttaa yksi energiaunionin keskeisistä tavoitteista.

__________________

__________________

14 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille, COM(2015)0080 final.

14 COM(2015)0080.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Hyvin toimivat kaasun sisämarkkinat takaavat parhaan energianturvallisuuden eri puolilla unionia ja auttavat parhaiten vähentämään yksittäisten jäsenvaltioiden alttiutta toimitushäiriöiden haitallisille vaikutuksille. Jos tietyn jäsenvaltion toimitusvarmuus on uhattuna, on olemassa riski siitä, että kyseisen jäsenvaltion yksipuolisesti määrittelemät toimenpiteet voivat vaarantaa kaasun sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan ja haitata kaasutoimituksia asiakkaille muissa jäsenvaltioissa. Jotta kaasun sisämarkkinat voisivat toimia myös kaasunsaannin vaikeutuessa, on tarpeen säätää yhteisvastuusta ja koordinaatiosta toimituskatkosten varalta. Tämä koskee sekä ennaltaehkäiseviä toimia että toimitusten tosiasiallisten katkosten johdosta toteutettavia toimia.

(7)  Hyvin toisiinsa yhteydessä olevat ja hyvin toimivat kaasun sisämarkkinat, joissa ei ole ”energiasaarekkeita” ja jotka toimivat sujuvasti, sekä jatkuvaan tehokkuuden parantamiseen ja kysynnän vähentämiseen voimakkaasti tähtäävä energiajärjestelmä ovat hyvä keino varmistaa kaasun toimitusvarmuus eri puolilla unionia siten, että samalla vähennetään yksittäisten jäsenvaltioiden alttiutta toimitushäiriöiden haitallisille vaikutuksille. Jos tietyn jäsenvaltion kaasun toimitusvarmuus on uhattuna, on olemassa riski siitä, että kyseisen jäsenvaltion yksipuolisesti määrittelemät toimenpiteet voivat haitata kaasutoimituksia asiakkaille muissa jäsenvaltioissa, vaikuttaa kielteisesti kaasun sisämarkkinoiden asianmukaiseen toimintaan ja aiheuttaa kalliita hukkainvestointeja. Jotta kaasun sisämarkkinat voisivat toimia myös kaasunsaannin vaikeutuessa, on tarpeen säätää yhteisvastuusta ja koordinaatiosta alueellisesti ja unionin tasolla. Tämä koskee sekä ennaltaehkäiseviä toimia että toimitusten tosiasiallisten katkosten johdosta toteutettavia toimia. Tässä yhteydessä toteutettavissa toimenpiteissä on noudatettava mahdollisimman hyvin markkinatalouden periaatteita.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Unionin olisi monipuolistettava edelleen energialähteitä sekä energian toimittajia ja toimitusreittejä, koska se on energiaturvallisuuden ennakkoedellytys. Unionin olisi saavutettava tämä monipuolistamiseen tähtäävillä hankkeilla, jotka ovat täysin yhdenmukaisia unionin lainsäädännön ja periaatteiden sekä unionin pitkän aikavälin toimintapolitiikkojen tavoitteiden ja painopisteiden kanssa. Unionin rahoituksella ei pitäisi tukea hankkeita, jotka eivät täytä näitä kriteereitä.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b)  Todella yhteenliitetyt energian sisämarkkinat, joilla on useita tulopisteitä ja vastakkaisvirtoja, voidaan luoda vain yhdistämällä sen kaasuverkot täysin toisiinsa, rakentamalla nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaaleja unionin eteläisille ja itäisille alueille, rakentamalla valmiiksi pohjoisen ja etelän välinen sekä eteläinen kaasukäytävä ja kehittämällä edelleen kotimaista tuotantoa. Siksi on kehitettävä entistä nopeammin yhdysputkia ja hankkeita, joiden tarkoituksena on monipuolistaa energialähteitä energiaturvallisuusstrategiassa jo esitetyllä tavalla.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Tähän mennessä ei ole täysin hyödynnetty potentiaalia, jota liittyy alueellisen yhteistyön kautta toteutettaviin tehokkaampiin ja edullisempiin toimenpiteisiin. Tämä ei liity ainoastaan kansallisten lieventämistoimien vaan myös kansallisten ennaltaehkäisevien toimenpiteiden parempaan koordinointiin hätätilanteissa, kuten kansalliseen varastointiin tai nesteytettyyn maakaasuun liittyviin toimiin, jotka voivat tietyillä alueilla olla strategisesti merkittäviä.

(8)  Tähän mennessä ei ole täysin hyödynnetty alueellisen yhteistyön potentiaalia ottaa käyttöön aiempaa tehokkaampia ja edullisempia toimenpiteitä. Tämä koskee kansallisten lieventämistoimien parempaa koordinointia hätätilanteissa sekä kansallisia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, kuten kansallista varastointia tai nesteytettyyn maakaasuun liittyviä toimia, jotka voivat tietyillä alueilla olla strategisesti merkittäviä.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Alueelliset lähestymistavat sekä jäsenvaltioiden että energiayhteisön sopimuspuolten kesken vauhdittavat markkinoiden yhdentymistä, mukaan luettuna alueellisten keskusten luominen markkinoiden likviditeetin lisäämiseksi. Tällaisilla yhteistyömekanismeilla voitaisiin tehostaa poliittista yhteistyötä ja yhteistyötä energiamarkkinoilla sekä mahdollistaa yhteiset päätökset alueiden keskeisistä kaasuinfrastruktuureja koskevista investoinneista. Energian varastoinnin sekä nesteytettyä maakaasua ja yhteenliitäntöjä koskevien tarjousprosessien kaltaisia aiheita koskevaa osaamista ja tietoa voitaisiin kehittää yhdessä.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Yhteisvastuun hengessä toteutettavan alueellisen yhteistyön, jossa ovat mukana viranomaiset ja maakaasualan yritykset, olisi oltava tämän asetuksen ohjaava periaate, jotta määritetään asiaan liittyvät riskit kullakin alueella ja optimoidaan koordinoitujen toimenpiteiden edut riskien vaikutusten lieventämiseksi ja unionin kuluttujien kannalta kaikkein kustannustehokkaimpien toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi.

(9)  Yhteisvastuun hengessä toteutettava alueellinen yhteistyö, jossa ovat mukana viranomaiset ja maakaasualan yritykset, on tämän asetuksen ohjaava periaate, jolla pyritään määrittämään asiaan liittyvät riskit kullakin alueella ja optimoimaan koordinoitujen toimenpiteiden edut riskien vaikutusten lieventämiseksi siten, että samalla varmistetaan, että toimenpiteet ovat markkinatalouden periaatteiden mukaisesti kuluttajan kannalta kustannustehokkaita ja auttavat mahdollistamaan energian edulliset hinnat kuluttajille. Alueellista yhteistyötä olisi asteittain täydennettävä vankemmalla eurooppalaisella näkökulmalla, jolla mahdollistetaan turvautuminen kaikkiin kaasun sisämarkkinoilla saatavilla oleviin varantoihin ja välineisiin. Hätätilanteessa käytettäviä toimituskäytäviä koskevalla unionin tason arvioinnilla olisi täydennettävä ja helpotettava liitteessä I vahvistettua alueellista lähestymistapaa.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Sähkö- ja kaasualan viranomaisten ja yritysten välillä järjestelmäintegraation hengessä tehtävän yhteistyön olisi oltava tämän asetuksen toinen ohjaava periaate, jonka mukaisesti määritetään asiaan liittyvät synergiat kaasu- ja sähköjärjestelmien kehittämisen ja toiminnan välillä sekä optimoidaan koordinoitujen toimien edut unionin kuluttajien kannalta kustannustehokkaimpien toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Tietyt asiakkaat, kotitaloudet ja keskeisiä sosiaalipalveluja tarjoavat asiakkaat, ovat erityisen haavoittuvia ja tarvitsevat mahdollisesti yhteiskunnan suojelua. Tällaisten suojattujen asiakkaiden laaja määritelmä ei saisi olla ristiriidassa unionin yhteisvastuumekanismien kanssa.

(10)  Tietyt asiakkaat, kuten kotitaloudet ja keskeisiä sosiaalipalveluja tarjoavat asiakkaat, ovat erityisen haavoittuvia toimitushäiriöille ja tarvitsevat erityistä suojelua. Tällaisten suojattujen asiakkaiden määritelmä olisi yhdenmukaistettava kaikkialla unionissa.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Vastuun toimitusvarmuudesta olisi jakauduttava maakaasualan yritysten, toimivaltaisten viranomaistensa kautta toimivien jäsenvaltioiden sekä komission välille niiden valtuuksien puitteissa. Tällainen jaettu vastuu edellyttää erittäin läheistä yhteistyötä näiden osapuolten välillä. Kaasua sähköntuotanto- tai teollisuustarkoituksiin käyttävillä asiakkailla voi kuitenkin olla tärkeä asema kaasunsaannin varmistamisessa, sillä ne kykenevät reagoimaan kriisiin kysyntään vaikuttavilla toimenpiteillä, kuten keskeytettävissä olevilla sopimuksilla ja polttoaineen vaihtamisella toiseen, mikä vaikuttaa suoraan tarjonnan ja kysynnän väliseen tasapainoon.

(11)  Vastuun toimitusvarmuudesta olisi jakauduttava maakaasualan yritysten, toimivaltaisten viranomaistensa kautta toimivien jäsenvaltioiden sekä komission välille niiden valtuuksien puitteissa. Tällainen jaettu vastuu edellyttää erittäin läheistä yhteistyötä näiden osapuolten välillä. Kaasua sähköntuotanto- tai teollisuustarkoituksiin käyttävillä asiakkailla voi kuitenkin olla tärkeä asema kaasunsaannin varmistamisessa, sillä ne kykenevät reagoimaan kriisiin kysyntään vaikuttavilla toimenpiteillä, kuten keskeytettävissä olevilla sopimuksilla ja polttoaineen vaihtamisella toiseen, mikä vaikuttaa suoraan tarjonnan ja kysynnän väliseen tasapainoon. Tällaisten asiakkaiden kaasun toimitusvarmuutta voidaan myös pitää keskeisen tärkeänä tietyissä tapauksissa. Olisi oltava mahdollista tarjota heille tietyntasoista suojelua varmistamalla, että hätätilanteessa he ovat viimeisiä asiakkaita, joiden kaasunsaanti keskeytetään ennen suojattuja asiakkaita. Jäsenvaltioiden olisi voitava säätää tästä mahdollisuudesta määrittäessään hätätilanteessa sovellettavia toimitusrajoituksia koskevia määräyksiä.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/73/EY15 säädetään, toimivaltaisten viranomaisten olisi tässä asetuksessa säädettyjä tehtäviä hoitaessaan tarvittaessa tehtävä tiivistä yhteistyötä muiden asiaankuuluvien kansallisten viranomaisten ja erityisesti kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

__________________

 

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 2003/55/EY kumoamisesta (EUVL L 211, 14.8.2009, s. 94).

 

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Asetuksessa (EU) N:o 994/2010 edellytetään, että siirtoverkon haltijoiden on mahdollistettava pysyvä kaksisuuntainen kapasiteetti kaikissa jäsenvaltioiden välisissä rajat ylittävissä yhteenliitännöissä lukuun ottamatta tapauksia, joissa on myönnetty poikkeus. Asetuksella pyritään varmistamaan, että pysyvästä kaksisuuntaisesta kapasiteetista saatavat mahdolliset edut otetaan aina huomioon suunniteltaessa yhdysputkea. Kaksisuuntaista kapasiteettia voidaan käyttää kaasun toimittamisessa naapurijäsenvaltioihin ja muihin kaasun toimituskäytävän varrella oleviin valtioihin. Pysyvän kaksisuuntaisen kapasiteetin mahdollistamisesta saatavan toimitusvarmuuden edut on sen vuoksi nähtävä laajemmasta näkökulmasta yhteisvastuun ja paremman yhteistyön hengessä. Kustannustehokkuusanalyysi, jossa otetaan huomioon koko siirtokäytävä, olisi sen vuoksi tehtävä harkittaessa, olisiko kaksisuuntainen kapasiteetti toteutettava. Toimivaltaisia viranomaisia olisi näin ollen vaadittava tarkastelemaan uudelleen asetuksen (EU) 994/2010 nojalla myönnettyjä poikkeuksia alueellisten riskinarviointien tulosten perusteella.

(14)  Asetuksessa (EU) N:o 994/2010 edellytetään, että siirtoverkon haltijoiden on mahdollistettava pysyvä kaksisuuntainen kapasiteetti kaikissa jäsenvaltioiden välisissä rajat ylittävissä yhteenliitännöissä lukuun ottamatta tapauksia, joissa on myönnetty poikkeus. Asetuksella pyritään varmistamaan, että pysyvästä kaksisuuntaisesta kapasiteetista saatavat mahdolliset edut otetaan aina huomioon suunniteltaessa yhdysputkea. Kaksisuuntaista kapasiteettia voidaan käyttää kaasun toimittamisessa naapurijäsenvaltioihin ja muihin kaasun toimituskäytävän varrella oleviin valtioihin. Pysyvän kaksisuuntaisen kapasiteetin mahdollistamisesta saatavan kaasun toimitusvarmuuden edut on nähtävä laajemmasta näkökulmasta yhteisvastuun ja paremman yhteistyön hengessä. Kattava kustannustehokkuusanalyysi, jossa otetaan huomioon koko siirtokäytävä, olisi tehtävä harkittaessa, olisiko kaksisuuntainen kapasiteetti toteutettava. Toimivaltaisia viranomaisia olisi näin ollen vaadittava tarkastelemaan uudelleen asetuksen (EU) N:o 994/2010 nojalla myönnettyjä poikkeuksia alueellisten riskinarviointien tulosten perusteella. Yleisenä tavoitteena olisi oltava lisätä kaksisuuntaista kapasiteettia ja vähentää yksisuuntaisen kapasiteetin rajatylittävät hankkeet tulevaisuudessa minimiin.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Asetuksessa säädetään riittävässä määrin yhdenmukaistetut toimitusvarmuusnormit, jotka kattaisivat vähintäänkin tammikuussa 2009 ilmenneen kaltaiset tapaukset. Tuolloin kaasutoimitus Venäjältä häiriintyi. Näissä normeissa otetaan huomioon jäsenvaltioiden erot, direktiivin 2009/73/EY 3 artiklassa tarkoitetut julkisen palvelun velvoitteet ja kuluttajansuojatoimenpiteet. Toimitusvarmuusnormien olisi oltava vakaita, jotta voidaan taata tarvittava oikeusvarmuus, ne olisi määriteltävä selkeästi eikä niillä saisi asettaa kohtuutonta tai suhteetonta taakkaa maakaasualan yrityksille. Näillä normeilla olisi myös turvattava se, että unionin maakaasualan yritykset voivat tarjota jäsenvaltioiden kuluttajille palvelujaan tasapuolisesti.

(16)  Tässä asetuksessa säädetään riittävässä määrin yhdenmukaistetut kaasun toimitusvarmuusnormit, jotka kattaisivat vähintäänkin tammikuussa 2009 ilmenneen kaltaiset tapaukset. Tuolloin kaasutoimitus Venäjältä häiriintyi. Näissä normeissa otetaan huomioon jäsenvaltioiden erot, direktiivin 2009/73/EY 3 artiklassa tarkoitetut julkisen palvelun velvoitteet ja kuluttajansuojatoimenpiteet. Toimitusvarmuusnormien olisi oltava vakaita, jotta voidaan taata tarvittava oikeusvarmuus, ne olisi määriteltävä selkeästi eikä niillä saisi asettaa kohtuutonta tai suhteetonta taakkaa maakaasualan yrityksille. Näillä normeilla olisi myös turvattava se, että unionin maakaasualan yritykset voivat tarjota jäsenvaltioiden kuluttajille palvelujaan tasapuolisesti.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  Jäsenvaltioiden välisten erojen huomioon ottamiseksi jäsenvaltioiden olisi hätätilatason julistamisen tapauksessa voitava soveltaa tässä asetuksessa vahvistettuja toimitusvarmuusnormeja tiettyihin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja kaukolämpölaitoksiin sikäli kuin ne toimittavat lämpöä noille yrityksille, sanotun rajoittamatta jäsenvaltioiden yhteisvastuuseen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Alueellinen lähestymistapa riskien arviointiin sekä ennaltaehkäisevien toimien ja vaikutusten lieventämiseksi toteutettavien toimien määrittämiseen ja vahvistamiseen mahdollistaa toimien koordinoinnin, mistä saadaan merkittäviä etuja toimenpiteiden tehokkuuden ja resurssien optimoinnin kannalta. Tämä koskee erityisesti toimia, joilla on tarkoitus taata jatkuva toimitus haastavissa olosuhteissa suojatuille asiakkaille, sekä toimia, joilla lievennetään hätätilanteen vaikutuksia. Korreloivien riskien arviointi alueellisella tasolla ja siten kattavammin ja tarkemmin varmistaa sen, että jäsenvaltiot ovat paremmin valmistautuneita kriiseihin. Lisäksi koordinoitu ja ennalta sovittu toimitusvarmuutta koskeva lähestymistapa varmistaa hätätilanteessa johdonmukaiset toimet ja vähentää riskiä kielteisistä heijastusvaikutuksista, joita puhtaasti kansallisilla toimilla voisi olla naapurijäsenvaltioihin.

(17)  Alueellinen lähestymistapa riskien arviointiin sekä ennaltaehkäisevien toimien ja vaikutusten lieventämiseksi toteutettavien toimien määrittämiseen ja vahvistamiseen mahdollistaa toimien koordinoinnin, mistä saadaan merkittäviä etuja toimenpiteiden tehokkuuden ja resurssien optimoinnin kannalta. Tämä koskee erityisesti toimia, joilla on tarkoitus taata jatkuva toimitus haastavissa olosuhteissa suojatuille asiakkaille, sekä toimia, joilla lievennetään hätätilanteen vaikutuksia. Korreloivien riskien arviointi alueellisella tasolla ottaen huomioon sekä kaasu- että sähköjärjestelmät ja siten kattavammin ja tarkemmin varmistaa sen, että jäsenvaltiot ovat paremmin valmistautuneita kriiseihin. Lisäksi koordinoitu ja ennalta sovittu toimitusvarmuutta koskeva lähestymistapa varmistaa hätätilanteessa johdonmukaiset toimet ja vähentää riskiä kielteisistä heijastusvaikutuksista, joita puhtaasti kansallisilla toimilla voisi olla naapurijäsenvaltioihin. Alueellisen lähestymistavan ei pitäisi estää alueiden välistä yhteistyötä tämän asetuksen liitteessä I tarkoitettujen alueiden ulkopuolella eikä sen pitäisi vapauttaa yksittäisiä jäsenvaltioita velvollisuudesta noudattaa kansallisia toimitusvarmuusnormeja ja monipuolistaa toimituksia kiireellisesti, jos riippuvuutta yhdestä toimituspisteestä ilmenee.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Alueiden määritys perustuu mahdollisuuksien mukaan nykyisiin jäsenvaltioiden ja komission perustamiin alueellisiin yhteistyörakenteisiin, erityisesti Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista annetussa asetuksessa (EU) N:o 347/201317 (TEN-E-asetus) perustettuihin alueellisiin ryhmiin. Kuitenkin koska tällä asetuksella ja TEN-E-asetuksella on erilaiset tavoitteet, alueelliset ryhmät voivat erota kokonsa ja kokoonpanonsa puolesta.

(18)  Alueiden muodostamisen olisi perustuttava mahdollisuuksien mukaan nykyisiin jäsenvaltioiden ja komission perustamiin alueellisiin yhteistyörakenteisiin, erityisesti Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 347/201317 perustettuihin alueellisiin ryhmiin. Kuitenkin koska tällä asetuksella ja asetuksella (EU) N:o 347/2013 on erilaiset tavoitteet, alueelliset ryhmät voivat erota kokonsa ja kokoonpanonsa puolesta.

__________________

__________________

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 347/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten (EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 muuttamisesta (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 39).

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 347/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten (EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 muuttamisesta (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 39).

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Tämän asetuksen soveltamiseksi alueellisia ryhmiä muodostettaessa olisi otettava seuraavat perusteet: toimitusmallit, nykyiset ja suunnitellut yhteenliitännät ja yhteenliitäntäkapasiteetti jäsenvaltioiden välillä, markkinoiden kehittyminen ja kypsyys, nykyiset alueelliset yhteistyörakenteet ja alueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden määrä, jonka olisi oltava rajallinen, jotta järjestelyt toimivat.

(19)  Tämän asetuksen soveltamiseksi alueellisia ryhmiä perustettaessa olisi otettava seuraavat perusteet: toimitusmallit, nykyiset ja suunnitellut yhteenliitännät ja yhteenliitäntäkapasiteetti jäsenvaltioiden välillä, nykyiset yhteenliitännät kolmansiin maihin, markkinoiden kehittyminen ja kypsyys, nykyiset alueelliset yhteistyörakenteet, kaasuntoimitusreittien ja -lähteiden monipuolisuus ja alueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden määrä, jonka olisi oltava rajallinen, jotta järjestelyt toimivat.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Jotta alueellinen yhteistyö voitaisiin toteuttaa, jäsenvaltioiden olisi luotava yhteistyömekanismi kullakin alueella. Kyseinen mekanismi tai mekanismit olisi laadittava riittävän ajoissa, jotta voidaan tehdä riskinarviointi ja laatia merkitykselliset suunnitelmat alueellisella tasolla. Jäsenvaltiot ovat vapaita sopimaan tietylle alueelle parhaimmin sopivasta yhteistyömekanismista. Komissiolla olisi oltava edistävä rooli yleisessä prosessissa ja sen olisi jaettava parhaita käytäntöjä alueellisen yhteistyön järjestämisessä, esimerkiksi koordinointitehtävän kierrättämisessä, tietyllä alueella eri asiakirjojen laatimiseksi tai elinten perustamiseksi tätä tarkoitusta varten. Kun yhteistyömekanismia ei ole, komissio voi ehdottaa sopivaa yhteistyömekanismia tiettyä aluetta varten.

(20)  Jotta alueellinen yhteistyö voitaisiin toteuttaa, jäsenvaltioiden olisi luotava yhteistyömekanismi kullakin alueella. Kyseinen mekanismi tai mekanismit olisi laadittava riittävän ajoissa, jotta voidaan tehdä riskinarviointi ja laatia vaikuttavat suunnitelmat alueellisella tasolla. Jäsenvaltiot ovat vapaita sopimaan tietylle alueelle parhaimmin sopivasta yhteistyömekanismista. Komissiolla olisi oltava edistävä rooli yleisessä prosessissa ja sen olisi jaettava parhaita käytäntöjä alueellisen yhteistyön järjestämisessä, esimerkiksi koordinointitehtävän kierrättämisessä, tietyllä alueella eri asiakirjojen laatimiseksi tai elinten perustamiseksi tätä tarkoitusta varten. Kun yhteistyömekanismia ei ole, komissio ehdottaa sopivaa yhteistyömekanismia tiettyä aluetta varten.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Tehdessään kattavaa, alueellisella tasolla suoritettavaa riskinarviointia toimivaltaisten viranomaisten olisi arvioitava luonnolliset, teknologiset, kaupalliset, rahoitukseen liittyvät, sosiaaliset, poliittiset ja markkinoihin liittyvät sekä muut merkitykselliset riskit, mukaan lukien tarvittaessa yksittäisen suurimman toimittajan toimitusten häiriintyminen. Kaikkia riskejä olisi käsiteltävä tehokkailla, oikeasuhteisilla ja syrjimättömillä toimenpiteillä, jotka olisi laadittava ennaltaehkäisyä koskevan suunnitelman ja hätäsuunnitelman yhteydessä. Riskinarvioinnin tulosten olisi myös vaikutettava kaikkiin päätöksen N:o 1313/2013/EU18 6 artiklassa tarkoitettuihin riskinarviointeihin.

(21)  Tehdessään kattavaa, alueellisella tasolla suoritettavaa riskinarviointia toimivaltaisten viranomaisten olisi arvioitava luonnolliset, teknologiset, infrastruktuuriin liittyvät, kaupalliset, rahoitukseen liittyvät, sosiaaliset, poliittiset, geopoliittiset, ympäristöön ja markkinoihin liittyvät sekä muut merkitykselliset riskit, mukaan lukien tarvittaessa hallitsevassa asemassa olevien toimittajien toimitusten häiriintyminen. Kaikkia riskejä olisi käsiteltävä tehokkailla, oikeasuhteisilla ja syrjimättömillä toimenpiteillä, jotka olisi laadittava ennaltaehkäisyä koskevan suunnitelman ja hätäsuunnitelman yhteydessä ja joiden olisi sisällettävä kysyntä- ja tarjontapuolen toimenpiteet. Riskinarvioinnin tulosten olisi myös vaikutettava kaikkiin Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1313/2013/EU 6 artiklassa tarkoitettuihin riskinarviointeihin.

__________________

__________________

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, unionin pelastuspalvelumekanismista (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 24).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, unionin pelastuspalvelumekanismista (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 24).

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Tietojen hankkimiseksi riskinarviointia varten kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston, jäljempänä ’Kaasu-ENTSO’, olisi yhdessä kaasualan koordinointiryhmän ja sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston (Sähkö-ENTSO) kanssa tehtävä vuonna 2014 suoritetun stressitestin kaltaisia unionin laajuisia simulaatioita.

(22)  Tietojen hankkimiseksi riskinarviointia varten kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston, jäljempänä ’Kaasu-ENTSO’, olisi kaasualan koordinointiryhmää ja sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaista verkostoa (Sähkö-ENTSO) kuultuaan tehtävä vuonna 2014 suoritetun stressitestin kaltaisia unionin laajuisia simulaatioita. Kyseiset simulaatiot olisi saatettava ajan tasalle vähintään kahden vuoden välein. Kaasu-ENTSOn perustaman ja pysyvistä asiantuntijaryhmistä koostuvan kaasua koskevan alueellisen koordinointijärjestelmän olisi osallistuttava simulaatioiden toteuttamiseen vahvistaakseen alueellista yhteistyötä toimittamalla tietoja kaasuvirroista sekä tarjoamalla teknistä ja operatiivista asiantuntemusta.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Korkeimman valmiustason varmistamiseksi ja toimitushäiriöiden välttämiseksi ja, mikäli niitä kuitenkin esiintyy, niiden vaikutusten lieventämiseksi, tietyn alueen toimivaltaisten viranomaisten on laadittava sidosryhmien kuulemisen jälkeen ennaltaehkäisysuunnitelmia ja hätäsuunnitelmia. Alueellisissa suunnitelmissa olisi otettava huomioon kunkin jäsenvaltion erityispiirteet. Niissä olisi myös selkeästi määritettävä maakaasualan yritysten ja toimivaltaisten viranomaisten asema ja vastuut. Laadittavissa kansallisissa toimenpiteissä olisi otettava täysimääräisesti huomioon ennaltaehkäisysuunnitelmissa ja hätäsuunnitelmissa esitetyt alueelliset toimenpiteet. Ne olisi suunniteltava niin, että kansallisia riskejä käsitellään tavalla, jossa hyödynnetään täysin alueellisen yhteistyön tarjoamat hyödyt. Suunnitelmien olisi oltava luonteeltaan teknisiä ja operationaalisia, ja niillä olisi voitava auttaa ehkäisemään hätätilanteen esiintyminen tai laajentuminen ja lievittämään sen vaikutuksia. Suunnitelmissa olisi otettava huomioon sähköjärjestelmien turvallisuus, ja niidenolisi oltava yhdenmukaisia energiaunionin strategisen suunnittelun ja raportointivälineiden kanssa.

(23)  Korkeimman valmiustason varmistamiseksi ja toimitushäiriöiden välttämiseksi ja, mikäli toimitushäiriöitä kuitenkin esiintyy, niiden vaikutusten lieventämiseksi, tietyn alueen toimivaltaisten viranomaisten olisi laadittava sidosryhmien kuulemisen jälkeen ennaltaehkäisysuunnitelmia ja hätäsuunnitelmia. Alueellisissa suunnitelmissa olisi otettava huomioon kunkin jäsenvaltion erityispiirteet. Niissä olisi myös selkeästi määritettävä maakaasualan yritysten ja toimivaltaisten viranomaisten sekä tarvittaessa sähköalan yritysten asema ja vastuut. Laadittavissa kansallisissa toimenpiteissä olisi otettava täysimääräisesti huomioon ennaltaehkäisysuunnitelmissa ja hätäsuunnitelmissa esitetyt alueelliset toimenpiteet. Ne olisi suunniteltava niin, että kansallisia riskejä käsitellään tavalla, jossa hyödynnetään täysin alueellisen yhteistyön tarjoamat hyödyt. Suunnitelmien olisi oltava luonteeltaan teknisiä ja operationaalisia, ja niillä olisi voitava auttaa ehkäisemään hätätilanteen esiintyminen tai laajentuminen ja lievittämään sen vaikutuksia. Suunnitelmissa olisi otettava huomioon sähköjärjestelmien turvallisuus, ja niiden olisi oltava yhdenmukaisia energiaunionin tavoitteiden ja strategisen suunnittelun ja raportointivälineiden kanssa.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Maakaasualan yritysten ja toimivaltaisten viranomaisten asema ja vastuut olisi sen vuoksi määriteltävä täsmällisesti, jotta kaasun sisämarkkinoiden toiminta voi jatkua asianmukaisesti, erityisesti toimitushäiriö- ja kriisitilanteissa. Tämä asema ja vastuu olisi määriteltävä niin, että voidaan noudattaa kolmitasoista lähestymistapaa, joka käsittää ensin asianomaiset maakaasualan yritykset ja teollisuuden, sitten jäsenvaltiot kansallisella tai aluetasolla ja viimein unionin. Tällä asetuksella olisi voitava antaa maakaasualan yrityksille ja asiakkaille mahdollisuus turvautua häiriöistä selviytymiseksi markkinamekanismeihin niin pitkälle kuin se on mahdollista. Asetuksessa olisi kuitenkin myös säädettävä mekanismeista sellaisia tilanteita varten, joissa markkinat eivät yksinään enää pysty asianmukaisesti käsittelemään kaasunsaannin toimitushäiriöitä.

(24)  Maakaasualan yritysten ja toimivaltaisten viranomaisten sekä tarvittaessa sähköalan yritysten asema ja vastuut olisi sen vuoksi määriteltävä täsmällisesti, jotta kaasun sisämarkkinoiden toiminta voi jatkua asianmukaisesti, erityisesti toimitushäiriö- ja kriisitilanteissa. Tämä asema ja vastuu olisi määriteltävä niin, että voidaan noudattaa kolmitasoista lähestymistapaa, joka käsittää ensin asianomaiset maakaasualan yritykset, sähköalan yritykset ja teollisuuden, sitten jäsenvaltiot kansallisella tai aluetasolla ja viimein unionin. Tätä varten olisi tehokkaan, kaikki tasot kattavan tietojen jakamisen avulla välitettävä ennakkovaroituksia häiriöistä sekä tietoa niiden lieventämiskeinoista. Tällä asetuksella on tarkoitus antaa maakaasualan yrityksille ja asiakkaille mahdollisuus turvautua häiriöistä selviytymiseksi markkinamekanismeihin niin pitkälle kuin se on mahdollista. Sen tarkoituksena on kuitenkin myös säätää mekanismeista sellaisia tilanteita varten, joissa markkinat eivät yksinään enää pysty asianmukaisesti käsittelemään kaasunsaannin toimitushäiriöitä.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Toimituskriisin sattuessa markkinatoimijoille olisi annettava riittävät mahdollisuudet reagoida tilanteeseen markkinapohjaisin toimenpitein. Jos markkinapohjaiset toimenpiteet on käytetty ja ne eivät ole riittäviä, jäsenvaltioiden ja niiden toimivaltaisten viranomaisten olisi toteutettava toimenpiteitä toimituskriisin vaikutusten poistamiseksi tai lieventämiseksi.

(25)  Toimituskriisin sattuessa markkinatoimijoille olisi taattava asianmukaiset mahdollisuudet reagoida tilanteeseen markkinapohjaisin toimenpitein. Jos markkinapohjaiset toimenpiteet on käytetty ja ne eivät ole riittäviä, jäsenvaltioiden ja niiden toimivaltaisten viranomaisten olisi toteutettava toimenpiteitä toimituskriisin vaikutusten poistamiseksi tai lieventämiseksi. Energiatehokkuustoimenpiteiden olisi oltava etusijalla, jotta voidaan vähentää kaasun ja sähkön kysyntää sekä mahdollistaa jäsenvaltioiden häiriönsietokyvyn pitkäaikainen ja kestävä parantaminen.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Kun jäsenvaltiot suunnittelevat ottavansa käyttöön muita kuin markkinapohjaisia toimenpiteitä, kyseisiin toimenpiteisiin olisi liitettävä kuvaus niiden taloudellisesta vaikutuksesta. Näin varmistetaan, että asiakkailla on heidän tarvitsemansa tiedot kyseisten toimenpiteiden kustannuksista ja että toimenpiteet ovat avoimia, erityisesti mitä tulee niiden osuuteen kaasun hinnasta.

(26)  Kun jäsenvaltiot suunnittelevat ottavansa viimeisenä keinona käyttöön muita kuin markkinapohjaisia toimenpiteitä, kyseisiin toimenpiteisiin olisi liitettävä kuvaus niiden taloudellisesta vaikutuksesta ja toiminnanharjoittajien korvausmekanismista. Näin varmistetaan, että asiakkailla on heidän tarvitsemansa tiedot kyseisten toimenpiteiden kustannuksista ja että toimenpiteet ovat avoimia, erityisesti mitä tulee niiden osuuteen kaasun hinnasta.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Maaliskuussa 2015 Eurooppa-neuvosto kehotti arvioimaan eri vaihtoehtoja vapaaehtoisen kysynnän yhdistämisen mekanismeiksi, joissa noudatettaisiin täysin WTO:n ja EU:n kilpailusääntöjä. Tämä mahdollistaisi sen, että jäsenvaltiot ja maakaasualan yritykset tarkastelisivat sitä, mitä etuja kyseisten sääntöjen mukaisella maakaasun yhteisostolla voi olla tilanteissa, joissa kaasunsaanti vaikeutuu.

(27)  Maaliskuussa 2015 Eurooppa-neuvosto kehotti arvioimaan eri vaihtoehtoja vapaaehtoisen kysynnän yhdistämisen mekanismiksi, jossa noudatettaisiin täysin WTO:n ja EU:n kilpailusääntöjä. Jäsenvaltiot ja maakaasualan yritykset voisivat tässä yhteydessä tarkastella maakaasun yhteisostoon mahdollisesti liittyviä etuja, jotta voidaan WTO:n ja EU:n kilpailusääntöjä noudattaen puuttua tilanteisiin, joissa kaasunsaanti vaikeutuu.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Kysyntäpuolen toimenpiteillä (kuten polttoaineen vaihtamisella tai suurille teollisuuden asiakkaille toimitettavan kaasun vähentämisellä taloudellisesti tehokkaassa järjestyksessä) voi olla arvokas rooli energiaturvallisuuden varmistamisessa, jos toimenpiteitä voidaan soveltaa nopeasti ja kysyntää voidaan vähentää merkittävästi toimitusten häiriintyessä. Olisi tehtävä enemmän energian tehokkaan käytön edistämiseksi erityisesti silloin, kun tarvitaan kysyntäpuolen toimenpiteitä. Ehdotettujen kysyntä- ja tarjontapuolen toimenpiteiden ympäristövaikutukset on otettava huomioon siten, että mahdollisuuksien mukaan etusijalle asetetaan toimenpiteet, joilla on vähiten vaikutuksia ympäristöön. Samalla on otettava huomioon toimitusvarmuus ja kilpailunäkökohdat.

(28)  Kysyntäpuolen toimenpiteillä (kuten polttoaineen vaihtamisella tai suurille teollisuusasiakkaille toimitettavan kaasun vähentämisellä taloudellisesti tehokkaalla tavalla sekä ottamalla käyttöön teollisuusasiakkaita varten markkinapohjaisen järjestelmän, esimerkiksi sellaisen, jossa teollisuusasiakkaat vähentävät vapaaehtoisesti kysyntäänsä oikeudenmukaista ja oikea-aikaista taloudellista korvausta vastaan) voi olla arvokas rooli energiaturvallisuuden varmistamisessa, jos toimenpiteitä voidaan soveltaa nopeasti ja kysyntää voidaan vähentää merkittävästi toimitusten häiriintyessä. Olisi tehtävä enemmän energian tehokkaan käytön edistämiseksi erityisesti silloin, kun tarvitaan kysyntäpuolen toimenpiteitä. Ehdotettujen kysyntä- ja tarjontapuolen toimenpiteiden ympäristövaikutukset on otettava huomioon siten, että mahdollisuuksien mukaan etusijalle asetetaan toimenpiteet, joilla on vähiten vaikutuksia ympäristöön. Samalla kaasun toimitusvarmuuden olisi säilyttävä toimitushäiriön tapauksessa toteutettavien toimenpiteiden ensisijaisena tavoitteena, ja myös kilpailunäkökohdat olisi otettava asianmukaisesti huomioon.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Toimivaltaisten viranomaisten olisi aina ennaltaehkäisysuunnitelmaa ja hätäsuunnitelmaa laatiessaan ja toteuttaessaan otettava huomioon kaasuverkon jatkuva turvallinen toiminta alueellisilla ja kansallisilla tasoilla. Niiden on käsiteltävä ja vahvistettava näissä suunnitelmissa verkon toimintaan vaikuttavat tekniset rajoitukset, mukaan luettuina mahdolliset tekniset ja turvallisuuteen liittyvät syyt, jotka voivat johtaa virtojen vähentymiseen hätätilanteessa.

(29)  Toimivaltaisten viranomaisten olisi aina ennaltaehkäisysuunnitelmaa ja hätäsuunnitelmaa laatiessaan ja toteuttaessaan otettava huomioon kaasuverkon jatkuva turvallinen toiminta kansallisilla ja alueellisilla tasoilla. Niiden olisi käsiteltävä ja vahvistettava näissä suunnitelmissa verkon toimintaan vaikuttavat tekniset rajoitukset, mukaan luettuina mahdolliset tekniset ja turvallisuuteen liittyvät syyt, jotka voivat johtaa virtojen vähentymiseen hätätilanteessa.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Tietyillä unionin alueilla toimitetaan pienlämpöarvoista kaasua. Sitä ei sen ominaisuuksien vuoksi voida käyttää laitteissa, jotka on suunniteltu toimimaan suurlämpöarvoisella kaasulla. Suurlämpöarvoista kaasua on kuitenkin mahdollista käyttää laitteissa, jotka on suunniteltu toimimaan pienlämpöarvoisella kaasulla, jos kaasu on muunnettu pienlämpöarvoiseksi esimerkiksi lisäämällä siihen typpeä. Pienlämpöarvoisen kaasun erityisominaisuuksia olisi käsiteltävä kansallisella ja aluetasolla, ja ne olisi otettava huomioon riskiarvioinnissa sekä ennaltaehkäisysuunnitelmissa ja hätäsuunnitelmissa.

(30)  Tietyillä unionin alueilla toimitetaan pienlämpöarvoista kaasua. Sen ominaisuudet estävät sen käytön laitteissa, jotka on suunniteltu toimimaan suurlämpöarvoisella kaasulla. Suurlämpöarvoinen kaasu on kuitenkin mahdollista muuntaa käytettäväksi laitteissa, jotka on suunniteltu toimimaan pienlämpöarvoisella kaasulla, esimerkiksi lisäämällä siihen typpeä. Pienlämpöarvoisen kaasun erityisominaisuuksia olisi käsiteltävä kansallisella ja aluetasolla, ja ne olisi otettava huomioon riskiarvioinnissa sekä ennaltaehkäisysuunnitelmissa ja hätäsuunnitelmissa.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  On tarpeen varmistaa hätätapauksessa toteutettavien toimien ennustettavuus ja antaa kaikille markkinatoimijoille riittävästi mahdollisuuksia reagoida ja valmistautua kyseisiin olosuhteisiin. Toimivaltaisten viranomaisten olisi sen vuoksi pääsääntöisesti pitäydyttävä hätäsuunnitelmassaan. Niiden olisi voitava asianmukaisesti perustelluissa poikkeusoloissa toteuttaa toimia, jotka poikkeavat näistä suunnitelmista. On myös tärkeää tehdä tavasta, jolla hätätapauksista ilmoitetaan, avoimempaa ja ennustettavampaa. Tiedoilla järjestelmän tasehallintapositioista (siirtoverkon yleinen tila), joiden puitteet asetetaan komission asetuksessa (EU) N:o 312/201419, voi olla merkittävä rooli tässä yhteydessä. Näiden tietojen tulisi olla reaaliaikaisesti toimivaltaisten viranomaisten ja kansallisten sääntelyviranomaisten käytettävissä, jos viimeksi mainitut eivät ole toimivaltaisia viranomaisia.

(31)  On tarpeen varmistaa hätätapauksessa toteutettavien toimien ennustettavuus ja antaa kaikille markkinatoimijoille riittävästi mahdollisuuksia valmistautua ja reagoida kyseisiin olosuhteisiin. Toimivaltaisten viranomaisten olisi sen vuoksi pääsääntöisesti noudatettava hätäsuunnitelmaansa. Niiden olisi voitava poikkeusoloissa toteuttaa asianmukaisesti perusteltuja toimia, jotka poikkeavat näistä suunnitelmista. Tavan, jolla hätätapauksista ilmoitetaan, olisi oltava avoimempi ja ennustettavampi. Tiedoilla järjestelmän tasehallintapositioista (siirtoverkon yleinen tila), joiden puitteet vahvistetaan komission asetuksessa (EU) N:o 312/201419, voi olla merkittävä rooli tässä yhteydessä. Näiden tietojen tulisi olla reaaliaikaisesti toimivaltaisten viranomaisten ja kansallisten sääntelyviranomaisten käytettävissä, jos viimeksi mainitut eivät ole toimivaltaisia viranomaisia.

__________________

__________________

19 Komission asetus (EU) N:o 312/2014, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2014, kaasunsiirtoverkkojen tasehallintaa koskevan verkkosäännön vahvistamisesta (EUVL L 91, 27.3.2014, s. 15.)

19 Komission asetus (EU) N:o 312/2014, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2014, kaasunsiirtoverkkojen tasehallintaa koskevan verkkosäännön vahvistamisesta (EUVL L 91, 27.3.2014, s. 15.)

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Ennaltaehkäisysuunnitelmat ja hätäsuunnitelmat olisi päivitettävä säännöllisesti ja julkaistava. Niistä olisi tehtävä vertaisarviointi. Vertaisarviointiprosessi mahdollistaa sen, että varhaisessa vaiheessa havaitaan epäjohdonmukaisuudet ja toimenpiteet, jotka voisivat vaarantaa muiden jäsenvaltioiden toimitusvarmuuden, ja siten varmistetaan, että eri alueiden suunnitelmat ovat johdonmukaisia keskenään. Se myös mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat jakaa parhaita käytäntöjä.

(32)  Ennaltaehkäisysuunnitelmat ja hätäsuunnitelmat olisi päivitettävä säännöllisesti ja julkaistava. Niistä olisi tehtävä vertaisarviointi. Komission olisi valvottava tätä vertaisarviointia. Vertaisarviointiprosessin tarkoituksena on mahdollistaa se, että varhaisessa vaiheessa havaitaan epäjohdonmukaisuudet ja toimenpiteet, jotka voisivat vaarantaa muiden jäsenvaltioiden kaasun toimitusvarmuuden, ja siten varmistaa, että eri alueiden suunnitelmat ovat johdonmukaisia keskenään. Se myös mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat jakaa parhaita käytäntöjä. Suunnitelmien olisi vastattava kaikkia energiaunionin tavoitteita.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Sen varmistamiseksi, että hätäsuunnitelmat ovat aina ajan tasalla ja toimivia, jäsenvaltioiden olisi tehtävä suunnitelmien päivitysten välillä testejä simuloimalla voimakkaan ja keskimääräisen vaikutuksen skenaarioita ja toimia reaaliaikaisesti. Toimivaltaisten viranomaisten olisi esitettävä testien tulokset kaasualan koordinointiryhmässä.

(33)  Sen varmistamiseksi, että hätäsuunnitelmat ovat aina ajan tasalla ja toimivia, toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä suunnitelmien päivitysten välillä testejä simuloimalla voimakkaan ja keskimääräisen vaikutuksen skenaarioita ja toimia reaaliaikaisesti. Toimivaltaisten viranomaisten olisi esitettävä testien tulokset kaasualan koordinointiryhmässä.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Tarvitaan pakolliset kattavat mallit, jotka sisältävät kaikki riskinarvioinnin kattamat riskit ja kaikki ennaltaehkäisyä koskevien suunnitelmien ja hätäsuunnitelmien osat, jotta voidaan helpottaa riskinarviointia ja suunnitelmien laatimista, niiden vertaisarviointia ja komission suorittamaa arviointia.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Jotta voidaan helpottaa viestintää jäsenvaltioiden ja komission välillä, riskinarvioinnit, ennaltaehkäisysuunnitelmat, hätäsuunnitelmat ja kaikki muut tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat asiakirjat ja tiedonvaihdot on ilmoitettava käyttäen vakiomuotoista sähköistä ilmoitusjärjestelmää.

(35)  Jotta voidaan helpottaa viestintää jäsenvaltioiden ja komission välillä, riskinarvioinnit, ennaltaehkäisysuunnitelmat, hätäsuunnitelmat ja kaikki muut tässä asetuksessa tarkoitetut asiakirjat ja tiedonvaihdot olisi ilmoitettava käyttäen varmaa ja vakiomuotoista sähköistä ilmoitusjärjestelmää.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Kuten vuoden 2014 stressitestissä osoitettiin, tarvitaan yhteisvastuuta kaasunsaannin varmistamiseksi kaikkialla unionissa ja kokonaiskustannusten pitämiseksi mahdollisimman alhaisina. Jos jossakin jäsenvaltiossa julistetaan hätätila, olisi sovellettava kaksivaiheista lähestymistapaa yhteisvastuun vahvistamiseksi. Ensinnäkin kaikkien jäsenvaltioiden, jotka ovat ottaneet käyttöön korkeamman toimitusnormin, olisi alennettava se oletusarvoihin, jotta kaasumarkkinoista saadaan likvidit. Toiseksi, jos ensimmäinen vaihe ei johda tarvittaviin kaasuntoimituksiin, voidaan käynnistää naapurijäsenvaltioiden lisätoimet (vaikka niissä ei olisi hätätilannetta) toimitusten varmistamiseksi kotitalouksille, keskeisille sosiaalipalveluille ja kaukolämpölaitoksille jäsenvaltiossa, jossa on hätätilanne. Jäsenvaltioiden olisi määritettävä ja kuvattava nämä yhteisvastuutoimenpiteet yksityiskohtaisesti hätäsuunnitelmissaan ja varmistettava oikeudenmukainen ja tasapuolinen korvaus maakaasualan yrityksille.

(36)  Kuten vuoden 2014 stressitestissä osoitettiin, tarvitaan yhteisvastuuta kaasunsaannin varmistamiseksi kaikkialla unionissa ja kokonaiskustannusten pitämiseksi mahdollisimman alhaisina. Jos jossakin jäsenvaltiossa julistetaan hätätila, olisi toteutettava naapurijäsenvaltioiden toimia (vaikka niissä ei olisi hätätilaa) toimitusten varmistamiseksi suojatuille asiakkaille jäsenvaltiossa, jossa on hätätila. Jäsenvaltioiden olisi määritettävä ja kuvattava nämä yhteisvastuutoimenpiteet yksityiskohtaisesti hätäsuunnitelmissaan ja varmistettava maakaasualan yrityksille oikeudenmukainen ja riittävä korvaus, joka heijastaa täysin toimitusten katkaisemiseen liittyvien kustannusten markkina-arvoa.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Eurooppalaista yhteisvastuuta olisi tarvittaessa osoitettava myös unionin ja sen jäsenvaltioiden tarjoaman pelastuspalvelun antaman avun muodossa. Tällaista apua olisi helpotettava ja koordinoitava Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1313/201320 perustetulla unionin pelastuspalvelumekanismilla, jonka yleisenä tavoitteena on tehostaa unionin ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja helpottaa koordinointia pelastuspalvelun alalla, jotta voidaan parantaa niiden järjestelmien tehokkuutta, joiden tavoitteena on luonnon ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ennaltaehkäisy ja niihin varautuminen.

(37)  Eurooppalaista yhteisvastuuta olisi tarvittaessa osoitettava myös unionin ja sen jäsenvaltioiden tarjoaman pelastuspalvelun antaman avun muodossa. Tällaista apua olisi helpotettava ja koordinoitava Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1313/201320 perustetulla unionin pelastuspalvelumekanismilla, jonka tavoitteena on tehostaa unionin ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja helpottaa koordinointia pelastuspalvelun alalla, jotta voidaan parantaa niiden järjestelmien tehokkuutta, joiden tavoitteena on luonnon ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ennaltaehkäisy ja niihin varautuminen.

__________________

__________________

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, unionin pelastuspalvelumekanismista (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 24).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, unionin pelastuspalvelumekanismista (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 24).

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Jotta voidaan arvioida kaasun toimitustilannetta tietyssä jäsenvaltiossa tai tietyllä unionin alueella, on välttämätöntä saada asian kannalta merkitykselliset tiedot. Jäsenvaltioiden ja komission on erityisesti saatava säännöllisesti maakaasualan yrityksiltä tietoja kaasun toimituksen keskeisistä parametreista, jotka ovat perustietoja toimitusvarmuuspolitiikan suunnittelussa. Asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa riippumatta siitä, onko hätätila julistettu, olisi myös oltava mahdollista saada lisätietoja, jotka ovat tarpeen yleisen kaasutoimitustilanteen arvioimiseksi. Näitä lisätietoja olisivat tyypillisesti muut kuin hintoihin liittyvät kaasun toimituksia koskevat tiedot, esimerkiksi kaasun vähimmäis- ja enimmäismäärät, toimituspisteet ja toimitusmarginaalit. Niitä voitaisiin pyytää esimerkiksi, mikäli tietylle ostajalle tai ostajille suunnattujen kaasuntoimitusten suuntaus tietyssä jäsenvaltiossa muuttuu tavalla, joka ei olisi odotettavissa, jos markkinat toimisivat normaalisti, ja joka voisi vaikuttaa unionin tai sen osien kaasuntoimitukseen.

(38)  Jotta voidaan arvioida kaasun toimitustilannetta jäsenvaltiossa, alueella tai unionissa, on välttämätöntä saada asian kannalta merkitykselliset tiedot. Jäsenvaltioiden ja komission on erityisesti saatava säännöllisesti maakaasualan yrityksiltä tietoja kaasun toimituksen keskeisistä parametreista, myös tarkkoja mittauksia saatavilla olevista varastoiduista varannoista, jotka ovat perustietoja kaasun toimitusvarmuuspolitiikan suunnittelussa. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa riippumatta siitä, onko hätätila julistettu, olisi myös oltava mahdollista saada lisätietoja, jotka ovat tarpeen yleisen kaasutoimitustilanteen arvioimiseksi. Näitä lisätietoja olisivat tyypillisesti muut kuin hintoihin liittyvät kaasun toimituksia koskevat tiedot, esimerkiksi kaasun vähimmäis- ja enimmäismäärät, toimituspisteet ja toimitusmarginaalit. Niitä voitaisiin pyytää esimerkiksi, mikäli tietylle ostajalle tai ostajille suunnattujen kaasuntoimitusten suuntaus tietyssä jäsenvaltiossa muuttuu tavalla, joka ei olisi odotettavissa, jos markkinat toimisivat normaalisti, ja joka voisi vaikuttaa unionin tai sen osien kaasuntoimitukseen. Maakaasualan yrityksen luottamuksellisena pitämää tietoa olisi kohdeltava sellaisena.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39)  Maaliskuussa 2015 Eurooppa-neuvosto totesi, että kolmansien maiden toimittajien kanssa tehtyjen kaasuntoimitussopimusten olisi oltava avoimempia ja yhteensopivampia unionin energiaturvallisuussääntöjen kanssa. Tässä yhteydessä käytössä olisi oltava tehokas ja kohdennettu mekanismi, jonka avulla jäsenvaltiot saavat keskeiset kaasuntoimitussopimukset, ja siten olisi voitava tehdä kattava arviointi riskeistä, jotka voivat johtaa toimitushäiriöihin tai haitata tarpeellisia lieventämistoimenpiteitä, jos kriisi kuitenkin syntyy. Tässä järjestelmässä tietyistä keskeisistä kaasuntoimitussopimuksista kolmansien maiden toimittajien kanssa olisi ilmoitettava automaattisesti välittömästi sopimusten tekemisen jälkeen jäsenvaltioille. Velvoitteen, jonka mukaan on automaattisesti ilmoitettava sopimuksesta, on kuitenkin oltava oikeasuhteinen. Soveltamalla tätä velvoitetta toimittajan ja ostajan välisiin sopimuksiin, jotka kattavat 40 prosenttia kansallisista markkinoista, löydetään tasapaino hallinnollisen tehokkuuden osalta ja luodaan selkeät velvoitteet markkinatoimijoille. Tämä ei tarkoita sitä, että muilla kaasuntoimitussopimuksilla ei olisi merkitystä toimitusvarmuudelle. Tämän vuoksi jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus pyytää muita sopimuksia, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti tietyn jäsenvaltion tai alueen taikka koko unionin toimitusvarmuuteen. Komissiolla olisi oltava samanlainen mahdollisuus saada toimitussopimuksia kuin jäsenvaltioilla, kun otetaan huomioon sen rooli ennaltaehkäisysuunnitelmien ja hätäsuunnitelmien johdonmukaisuuden ja vaikuttavuuden arvioinnissa, jotta voidaan käsitellä toimitusvarmuuteen kohdistuvia riskejä kansallisella, alueellisella ja EU:n tasolla. Komissio voi pyytää jäsenvaltioita muuttamaan suunnitelmia sopimuksista saatujen tietojen ottamiseksi huomioon. Olisi varmistettava kaupallisesti arkaluonteisten tietojen luottamuksellinen käsittely. Komission parempien mahdollisuuksien saada tietoja kaupallisista sopimuksista ei tulisi vaikuttaa komission jatkuviin ponnisteluihin seurata kaasumarkkinoita ja komission olisi puututtava tilanteeseen, jos havaitaan uninin lainsäädännön rikkomisia. Tämän asetuksen säännöksillä ei olisi rajoitettava komission oikeutta käynnistää rikkomusmenettelyjä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaisesti ja panna täytäntöön kilpailusääntöjä, valtiontuki mukaan lukien.

(39)  Toteuttamalla energian sisämarkkinat luodaan yhtäläiset toimintaedellytykset ja varmistetaan, että kaikki unionissa tehdyt energiatoimituksia koskevat sopimukset perustuvat markkinahintoihin ja kilpailusääntöihin. Maaliskuussa 2015 Eurooppa-neuvosto totesi, että kolmansien maiden toimittajien kanssa tehtyjen kaasuntoimitussopimusten olisi oltava avoimempia ja yhteensopivampia unionin energiaturvallisuussääntöjen kanssa. Tässä yhteydessä käytössä olisi oltava tehokas ja kohdennettu mekanismi, jonka avulla jäsenvaltiot saavat keskeiset kaasuntoimitussopimukset, ja siten olisi voitava tehdä kattava arviointi riskeistä, jotka voivat johtaa toimitushäiriöihin tai haitata tarpeellisia lieventämistoimenpiteitä, jos kriisi kuitenkin syntyy. Tässä järjestelmässä tietyistä keskeisistä kaasuntoimitussopimuksista kolmansien maiden toimittajien kanssa olisi ilmoitettava automaattisesti välittömästi sopimusten tekemisen jälkeen jäsenvaltioille. Velvoitteen, jonka mukaan on automaattisesti ilmoitettava sopimuksesta, on kuitenkin oltava oikeasuhteinen. Soveltamalla tätä velvoitetta toimittajan tai sen sidosyritysten ja ostajan tai sen sidosyritysten välisiin sopimuksiin, jotka yhdessä kattavat vähintään 40 prosenttia kolmansien maiden tuonnista jäsenvaltioon, löydetään tasapaino hallinnollisen tehokkuuden osalta ja luodaan selkeät velvoitteet markkinatoimijoille. Tämä ei tarkoita automaattisesti sitä, että muilla kaasuntoimitussopimuksilla ei olisi merkitystä toimitusvarmuudelle. Tämän vuoksi jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus pyytää muita sopimuksia, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti tietyn jäsenvaltion tai alueen taikka unionin toimitusvarmuuteen. Komissiolla olisi oltava samanlainen mahdollisuus saada toimitussopimuksia kuin jäsenvaltioilla, kun otetaan huomioon sen rooli ennaltaehkäisysuunnitelmien ja hätäsuunnitelmien johdonmukaisuuden ja vaikuttavuuden arvioinnissa, jotta voidaan käsitellä toimitusvarmuuteen kohdistuvia riskejä kansallisella, alueellisella ja unionin tasolla. Komission olisi voitava pyytää jäsenvaltioita muuttamaan suunnitelmia sopimuksista saatujen tietojen ottamiseksi huomioon. Olisi varmistettava kaupallisesti arkaluonteisten tietojen luottamuksellinen käsittely. Komission lisääntyneiden mahdollisuuksien saada tietoja kaupallisista sopimuksista ei tulisi vaikuttaa komission jatkuviin ponnisteluihin seurata kaasumarkkinoita ja komission olisi puututtava tilanteeseen, jos havaitaan unionin lainsäädännön rikkomisia. Tämän asetuksen säännöksillä ei olisi rajoitettava komission oikeutta käynnistää rikkomusmenettelyjä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaisesti ja panna täytäntöön kilpailusääntöjä myös valtiontuen osalta.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Yksi unionin tavoitteista on vahvistaa energiayhteisöä ja siten varmistaa EU:n energiasäännöstön tehokas täytäntöönpano, huolehtia energiamarkkinoiden uudistuksista ja kannustaa investoijia sijoittamaan energia-alaan yhdistämällä tiiviimmin unionin ja energiayhteisön energiamarkkinat. Tämä tarkoittaa myös, että on otettava käyttöön yhteinen kriisinhallinta esittämällä ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmia alueellisella tasolla, mukaan lukien energiayhteisön sopimuspuolet. Lisäksi lokakuussa 2014 annetussa komission tiedonannossa Euroopan kaasujärjestelmän lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä viitataan tarpeeseen soveltaa energiamarkkinasääntöjä energiavirtaan unionin jäsenvaltioiden ja energiayhteisön sopimuspuolten välillä. Tämän osalta, jotta voidaan varmistaa tehokas kriisinhallinta unionin jäsenvaltioiden ja sopimuspuolten välillä, yhteisen toimen hyväksyntää seuraavat järjestelyt olisi tehtävä niin, että erityinen yhteistyö jonkin yksittäisen energiayhteisön sopimuspuolen kanssa on mahdollista, kun tarvittavat yhteiset säännökset on vahvistettu.

(41)  Yksi unionin tavoitteista on vahvistaa energiayhteisöä, jotta varmistetaan unionin energiasäännöstön, energiamarkkinoiden uudistusten ja energia-alaan liittyvien investointikannustimien tehokas täytäntöönpano yhdistämällä tiiviimmin unionin ja energiayhteisön energiamarkkinat. Tämä tarkoittaa myös, että on otettava käyttöön yhteinen kriisinhallinta esittämällä ennaltaehkäiseviä toimintasuunnitelmia ja hätäsuunnitelmia alueellisella tasolla, mukaan lukien energiayhteisön sopimuspuolet. Lisäksi 16 päivänä lokakuuta 2014 annetussa komission tiedonannossa Euroopan kaasujärjestelmän lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä viitataan tarpeeseen soveltaa energiamarkkinasääntöjä energiavirtaan unionin jäsenvaltioiden ja energiayhteisön sopimuspuolten välillä. Tämän osalta, jotta voidaan varmistaa tehokas kriisinhallinta unionin jäsenvaltioiden ja energiayhteisön sopimuspuolten välillä, yhteisen toimen hyväksyntää seuraavat järjestelyt olisi tehtävä niin, että erityinen yhteistyö jonkin yksittäisen energiayhteisön sopimuspuolen kanssa on mahdollista, kun tarvittavat yhteiset säännökset on vahvistettu.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(41 a)  Energiayhteisön sopimuspuolten kanssa toteutettavien yhteisvastuutoimenpiteiden täytäntöönpanon olisi perustuttava unionin lähestymistapaan, jotta voidaan välttää se, että energiayhteisövaltioiden naapurijäsenvaltiot toteuttavat yksinomaan tarvittavat hätäsuunnitelmat.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  Koska kaasun toimitukset kolmansista maista ovat keskeinen tekijä unionin kaasunsaannin turvaamiselle, komission olisi koordinoitava kolmansiin maihin liittyvää toimintaa sekä yhdessä tuottaja- ja kauttakulkumaiden kanssa pyrittävä luomaan järjestelyjä kriisitilanteita varten ja varmistamaan vakaat kaasutoimitukset unioniin. Komissiolle olisi annettava valtuudet ottaa käyttöön erityinen työryhmä, joka kriisitilanteissa tarkkailisi unioniin suuntautuvia kaasuvirtoja yhteistyössä asianomaisten kolmansien maiden kanssa ja, jos kolmannessa maassa esiintyvät ongelmat aiheuttavat kriisitilanteen, toimisi välittäjän ja edesauttajan tehtävässä.

(42)  Koska kaasun toimitukset kolmansista maista ovat keskeinen tekijä unionin kaasunsaannin turvaamiselle, komission olisi koordinoitava kolmansiin maihin liittyvää toimintaa sekä yhdessä tuottaja- ja kauttakulkumaiden kanssa pyrittävä luomaan järjestelyjä kriisitilanteita varten ja varmistamaan vakaat kaasutoimitukset unioniin. Komission olisi pysyvästi tarkkailtava unioniin suuntautuvia kaasuvirtoja. Kriisitilanteessa komission olisi kyseisiä kolmansia maita kuultuaan toimittava välittäjänä ja edesauttajana. Unionin olisi myös voitava toimia ennaltaehkäisevästi ennen kriisin julistamista.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(43)  Jos saadaan luotettavaa tietoa unionin ulkopuolella olevasta tilanteesta, joka uhkaa yhden tai useamman jäsenvaltion toimitusvarmuutta ja joka voi käynnistää unionin ja kolmannen maan välisen varhaisvaroitusjärjestelmän, komission olisi viipymättä ilmoitettava asiasta kaasualan koordinointiryhmälle ja unionin olisi toteutettava aiheellisia toimia tilanteen laukaisemiseksi.

(43)  Jos unionin ulkopuolella ilmenee tilanne, joka todennäköisesti uhkaa yhden tai useamman jäsenvaltion toimitusvarmuutta ja joka voi käynnistää unionin ja kolmannen maan välisen varhaisvaroitusjärjestelmän, komission olisi viipymättä ilmoitettava asiasta kaasualan koordinointiryhmälle ja unionin olisi toteutettava aiheellisia toimia tilanteen laukaisemiseksi.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(44)  Jäsenvaltiot eivät voi omilla toimillaan riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli turvata kaasun toimitusvarmuutta unionissa. Toimien vaikutusten ja laajuuden vuoksi tavoite voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Unioni voi sen vuoksi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(44)  Koska jäsenvaltiot eivät voi omilla toimillaan riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on kaasun toimitusvarmuuden turvaaminen unionissa, vaan se voidaan sen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(45)  Jotta unioni voisi kaasuntoimitusvarmuuden osalta reagoida muuttuviin olosuhteisiin nopeasti, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat muutoksia alueisiin sekä riskinarvioinnin ja suunnitelmien malleihin. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(45)  Jotta unioni voisi kaasuntoimitusvarmuuden osalta reagoida muuttuviin olosuhteisiin nopeasti, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT:n 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat muutoksia riskinarviointien, ennaltaehkäisysuunnitelmien ja hätäsuunnitelmien malleihin. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että toimivaltaiset viranomaiset ja kansalliset sääntelyviranomaiset, silloin kun ne eivät ole toimivaltaisia viranomaisia, osallistuvat näihin kuulemisiin ja että ne toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi toimitettava kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla olisi oltava järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(46)  Asetus (EY) N:o 994/2010 olisi kumottava. Jotta vältetään keskeytyminen asetuksen soveltamisessa asetuksen (EY) N:o 994/2010 perusteella laadittujen ennaltaehkäisysuunnitelmien ja hätäsuunnitelmien olisi pysyttävä voimassa, kunnes tämän asetuksen perusteella laaditut uudet ennaltaehkäisysuunnitelmat ja hätäsuunnitelmat hyväksytään ensimmäisen kerran,

(46)  Asetus (EY) N:o 994/2010 olisi kumottava. Jotta vältetään keskeytyminen asetuksen soveltamisessa, asetuksen (EY) N:o 994/2010 4 artiklan mukaisesti laadittujen ennaltaehkäisysuunnitelmien ja hätäsuunnitelmien olisi pysyttävä voimassa, kunnes tämän asetuksen mukaisesti laaditut uudet ennaltaehkäisysuunnitelmat ja hätäsuunnitelmat hyväksytään ensimmäisen kerran.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

1 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tällä asetuksella vahvistetaan kaasunsaannin turvaamiseen tähtäävät säännökset varmistamalla maakaasun, jäljempänä ’kaasu’, sisämarkkinoiden asianmukainen ja keskeytymätön toiminta, sallimalla poikkeuksellisten toimenpiteiden toteuttaminen, kun markkinat eivät enää pysty toimittamaan tarvittavia kaasumääriä, ja määrittelemällä ja osoittamalla selkeästi maakaasualan yritysten, jäsenvaltioiden ja unionin vastuualueet niin ennaltaehkäisevien toimien kuin konkreettisissa toimitushäiriötilanteissa toteutettavien toimien osalta. Tässä asetuksessa säädetään yhteisvastuun hengessä myös avoimista mekanismeista, joiden avulla voidaan sovittaa yhteen varautumista hätätilaan ja sitä koskevia toimia jäsenvaltioiden sekä alueellisella ja unionin tasolla.

Tällä asetuksella vahvistetaan yhteisvastuun hengessä tapahtuvaan kaasunsaannin turvaamiseen tähtäävät säännökset varmistamalla maakaasun, jäljempänä ’kaasu’, sisämarkkinoiden asianmukainen ja keskeytymätön toiminta kaasun kysyntää koskevien uskottavien suuntausten pohjalta, sallimalla poikkeuksellisten toimenpiteiden toteuttaminen, kun markkinat eivät enää pysty toimittamaan tarvittavia kaasumääriä suojatuille asiakkaille, ja määrittelemällä ja osoittamalla selkeästi maakaasualan yritysten, jäsenvaltioiden ja unionin vastuualueet niin ennaltaehkäisevien toimien kuin konkreettisissa toimitushäiriötilanteissa toteutettavien välittömien toimien osalta joko lähteellä tai kuljetusreitillä. Tässä asetuksessa säädetään myös avoimista mekanismeista, joiden avulla voidaan sovittaa yhteen hätätilanteisiin varautuminen ja vastaaminen jäsenvaltioiden, alueiden ja unionin tasolla.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tällä asetuksella myös kannustetaan kaasun kysyntää vähentäviä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, mukaan luettuna toimenpiteet, joilla edistetään energiatehokkuutta ja lisätään uusiutuvan energian osuutta, jotta unionin riippuvuus kaasuntuonnista saataisiin laskemaan.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’suojatulla asiakkaalla’ kotitalousasiakasta, joka on liitetty kaasunjakeluverkkoon ja lisäksi, mikäli kyseinen jäsenvaltio niin päättää, yhtä tai useaa seuraavista:

1)  ’suojatulla asiakkaalla’ kaasunjakeluverkkoon liitettyä kotitaloutta, keskeistä sosiaalipalvelua tai kaukolämpölaitosta siinä määrin kuin se toimittaa lämpöä kotitalousasiakkaille ja keskeisille sosiaalipalveluille eikä pysty siirtymään toisen polttoaineen käyttöön;

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  pieni tai keskisuuri yritys, jos se on liitetty kaasunjakeluverkkoon, ja keskeinen sosiaalipalvelu, jos se on liitetty kaasun jakelu- tai siirtoverkkoon, edellyttäen, että kaikkien näiden yritysten tai palveluiden yhteinen osuus kaasun loppukäytöstä kyseisessä jäsenvaltiossa on enintään 20 prosenttia;

Poistetaan.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kaukolämpölaitos siinä määrin kuin se toimittaa lämpöä kotitalousasiakkaille tai a alakohdassa tarkoitetuille yrityksille tai palveluille, edellyttäen, ettei kyseessä oleva laitos pysty vaihtamaan muihin polttoaineisiin ja että se on liitetty kaasun jakelu- tai siirtoverkkoon;

Poistetaan.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a)  ’hätätilanteessa käytettävillä toimituskäytävillä’ unionin kaasuntoimitusreittejä, jotka auttavat jäsenvaltioita lieventämään paremmin mahdollisen toimitus- ja/tai infrastruktuurihäiriön vaikutuksia siten, että liitteessä I tarkoitettua alueellista lähestymistapaa täydennetään ja edesautetaan antamalla tietoa ehkäisevistä toimista ja hätäsuunnitelmista.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b)  ’toimivaltaisella viranomaisella’ 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimettyä kansallista valtion elintä tai kansallista sääntelyviranomaista;

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kaasunsaannin varmistaminen kuuluu yhteisesti maakaasualan yrityksille, jäsenvaltioille, erityisesti niiden toimivaltaisten viranomaisten välityksellä, ja komissiolle niiden vastuualueiden ja toimivallan mukaisesti.

1.  Kaasunsaannin varmistaminen kuuluu yhteisesti maakaasualan yrityksille, jäsenvaltioille, etenkin niiden toimivaltaisten viranomaisten välityksellä, ja komissiolle niiden vastuualueiden ja toimivallan mukaisesti.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle viipymättä toimivaltaisen viranomaisen nimi ja sen muutokset. Kunkin jäsenvaltion on julkistettava toimivaltaisen viranomaisen nimi.

3.  Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava viipymättä komissiolle ja julkistettava toimivaltaisen viranomaisen nimi ja sen muutokset.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Toimivaltaisen viranomaisen on tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä toteuttaessaan määriteltävä eri toimijoiden tehtävät ja vastuut niin, että voidaan noudattaa kolmitasoista lähestymistapaa, joka käsittää ensin asianomaiset maakaasualan yritykset ja teollisuuden, sitten jäsenvaltiot kansallisella tai aluetasolla ja viimein unionin.

4.  Toimivaltaisen viranomaisen on tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä toteuttaessaan määriteltävä eri toimijoiden tehtävät ja vastuut niin, että noudatetaan kolmitasoista lähestymistapaa, joka käsittää ensin asianomaiset maakaasualan yritykset, tarvittaessa sähköalan yritykset ja teollisuuden, sitten jäsenvaltiot kansallisella tai aluetasolla ja viimein unionin.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio koordinoi tarvittaessa erityisesti 11 artiklan 1 kohdassa määritellyssä unionin tai alueellisen tason hätätilanteessa tässä asetuksessa tarkoitettuja toimivaltaisten viranomaisten toimia unionin ja alueellisella tasolla muun muassa 14 artiklassa tarkoitetun kaasualan koordinointiryhmän tai 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun kriisijohtoryhmän kautta.

5.  Komissio koordinoi erityisesti 11 artiklan 1 kohdan mukaisessa unionin tai alueellisen tason hätätilanteessa tässä asetuksessa tarkoitettuja toimivaltaisten viranomaisten toimia unionin ja alueellisella tasolla muun muassa 14 artiklassa tarkoitetun kaasualan koordinointiryhmän tai 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun kriisijohtoryhmän kautta.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Ennaltaehkäisysuunnitelmiin ja hätäsuunnitelmiin sisältyvien, toimitusvarmuuden turvaamiseen liittyvien toimenpiteiden on oltava selkeästi määriteltyjä, avoimia, oikein oikeasuhteisia, syrjimättömiä ja todennettavissa olevia, ne eivät saa perusteettomasti vääristää kilpailua tai kaasun sisämarkkinoiden toimintaa eivätkä ne saa vaarantaa muiden jäsenvaltioiden tai koko unionin kaasun toimitusvarmuutta.

6.  Ennaltaehkäisysuunnitelmiin ja hätäsuunnitelmiin sisältyvien, kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseen liittyvien toimenpiteiden on oltava selkeästi määriteltyjä, mahdollisuuksien mukaan markkinapohjaisia, avoimia, oikein oikeasuhteisia, syrjimättömiä, todennettavissa olevia, kestäviä ja unionin ilmasto- ja energiatavoitteiden mukaisia, niissä on pidettävä uusiutuvia energialähteitä ja energiatehokkuutta ensisijaisena ratkaisuna unionin energiaturvallisuuden parantamiseksi, ne eivät saa perusteettomasti vääristää kilpailua tai kaasun sisämarkkinoiden toimintaa eivätkä ne saa vaarantaa muiden jäsenvaltioiden, alueiden tai unionin kaasun toimitusvarmuutta ja niiden on rajoitettava hukkainvestointien riskiä.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  nykyiset ja suunnitellut yhteenliitännät ja yhteenliitäntäkapasiteetti jäsenvaltioiden välillä sekä toimitusmallit;

b)  nykyiset ja suunnitellut yhteenliitännät ja yhteenliitäntäkapasiteetti jäsenvaltioiden välillä, nykyiset yhteenliitännät kolmansiin maihin sekä toimitusmallit;

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 7 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  valmius tyydyttää suojattujen asiakkaiden kaasunkysyntä tilanteessa, jossa suurimman yksittäisen kaasuntoimittajan toimitus on keskeytynyt;

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 7 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Yksittäisten jäsenvaltioiden vastuu kansallisten toimitusvarmuusnormien noudattamisesta ei vaikuta kansalliseen lähestymistapaan eikä mahdollisuuteen tehdä alueiden välistä yhteistyötä liitteessä I tarkoitettujen alueiden ulkopuolella.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 7 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 18 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä I tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa esitettyjen perusteiden mukaisesti, jos olosuhteiden vuoksi tarvitaan alueen muutosta.

Poistetaan.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion tai, mikäli jäsenvaltio niin säätää, toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että toteutetaan tarvittavat toimenpiteet, jotta suurimman yksittäisen kaasuinfrastruktuurin häiriötilanteessa jäljelle jäävän infrastruktuurin kapasiteetti, joka määritetään liitteessä II olevassa 2 kohdassa esitetyn N-1-kaavan mukaisesti, pystyy tyydyttämään laskelmassa huomioon otetun alueen kaasun kokonaiskysynnän yhtenä päivänä, jona kaasun kysyntä on poikkeuksellisen suurta ja joka tilastollisen todennäköisyyden mukaan esiintyy kerran 20 vuodessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 2 kohdan soveltamista. Tämä ei rajoita asetuksessa (EY) N:o 715/2009 tarkoitettua verkonhaltijoiden vastuuta tehdä vastaavat investoinnit eikä direktiivissä 2009/73/EY säädettyjä siirtoverkonhaltijoiden velvoitteita.

1.  Kunkin jäsenvaltion tai, mikäli jäsenvaltio niin säätää, toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että toteutetaan tarvittavat toimenpiteet, jotta suurimman yksittäisen kaasuinfrastruktuurin häiriötilanteessa jäljelle jäävän infrastruktuurin kapasiteetti, joka määritetään liitteessä II olevassa 2 kohdassa esitetyn N-1-kaavan mukaisesti, pystyy tyydyttämään laskelmassa huomioon otetun alueen kaasun kokonaiskysynnän yhtenä päivänä, jona kaasun kysyntä on poikkeuksellisen suurta ja joka tilastollisen todennäköisyyden mukaan esiintyy kerran 20 vuodessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 2 kohdan soveltamista. Tällöin olisi otettava huomioon kaasunkulutuksen suuntaukset sekä energiatehokkuustoimien pitkän aikavälin vaikutus ja olemassa olevan kapasiteetin käyttöaste. Tämä ei rajoita asetuksessa (EY) N:o 715/2009 tarkoitettua verkonhaltijoiden vastuuta tehdä vastaavat investoinnit eikä direktiivissä 2009/73/EY säädettyjä siirtoverkonhaltijoiden velvoitteita.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu velvoite varmistaa, että jäljelle jäävän infrastruktuurin tekninen kapasiteetti pystyy tyydyttämään kaasun kokonaiskysynnän, katsotaan täytetyksi myös, jos toimivaltainen viranomainen pystyy ennaltaehkäisyä koskevassa suunnitelmassa osoittamaan, että toimitushäiriö voidaan riittävällä tavalla ja riittävän nopeasti kompensoida asianmukaisilla markkinapohjaisilla kysyntään vaikuttavilla toimenpiteillä. Tätä varten on käytettävä liitteessä II olevassa 4 kohdassa esitettyä kaavaa.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu velvoite varmistaa, että jäljelle jäävän infrastruktuurin tekninen kapasiteetti pystyy tyydyttämään kaasun kokonaiskysynnän, katsotaan täytetyksi myös, jos toimivaltainen viranomainen pystyy ennaltaehkäisyä koskevassa suunnitelmassa osoittamaan, että toimitushäiriö voidaan riittävällä tavalla ja riittävän nopeasti kompensoida asianmukaisilla kysyntään vaikuttavilla toimenpiteillä. Tätä varten on käytettävä liitteessä II olevassa 4 kohdassa esitettyä kaavaa.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tarvittaessa 6 artiklassa tarkoitetun riskinarvioinnin mukaisesti naapurivaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia täyttävänsä tämän artiklan 1 kohdassa esitetyt velvoitteet yhteisesti. Tällaisessa tapauksessa toimivaltaisten viranomaisten on esitettävä ennaltaehkäisysuunnitelmassa N-1-kaavan mukainen laskenta sekä selitys siitä, kuinka sovitut järjestelyt täyttävät tämän velvoitteen. Tällöin sovelletaan liitteessä II olevaa 5 kohtaa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  on myönnetty poikkeus kyseistä velvoitteesta.

b)  on myönnetty poikkeus kyseisestä velvoitteesta yksityiskohtaisen arvioinnin sekä muiden jäsenvaltioiden ja komission kuulemisen jälkeen.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että markkinoita testataan ensimmäisessä vaiheessa aina avoimesti, yksityiskohtaisesti ja syrjimättömästi, jotta voidaan arvioida, onko 4 kohdan mukaisten velvoitteiden täyttämiseen tarkoitettu investointi tarpeen.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Kun kansalliset sääntelyviranomaiset vahvistavat tai hyväksyvät avoimella ja yksityiskohtaisella tavalla tariffeja tai menetelmiä direktiivin 2009/73/EY 41 artiklan 8 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 715/2009 13 artiklan mukaisesti, niiden on otettava huomioon tosiasialliset kustannukset, joita aiheutuu 1 kohdassa säädettyjen velvoitteiden täyttämisestä ja pysyvän kaksisuuntaisen kapasiteetin järjestämisestä, jotta ne voivat tuolloin myöntää asianmukaisia kannustimia.

5.  Kun kansalliset sääntelyviranomaiset vahvistavat tai hyväksyvät avoimella ja yksityiskohtaisella tavalla tariffeja tai menetelmiä direktiivin 2009/73/EY 41 artiklan 8 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 715/2009 13 artiklan mukaisesti, niiden on otettava huomioon tosiasialliset kustannukset, joita aiheutuu 1 kohdassa säädettyjen velvoitteiden täyttämisestä – mukaan lukien se, miten kaasun kysyntää vähentävillä energiatehokkuustoimenpiteillä voitaisiin osaltaan vaikuttaa kustannustehokkaimpaan tapaan toteuttaa N-1-kaava – ja pysyvän kaksisuuntaisen kapasiteetin järjestämisestä, jotta ne voivat tuolloin myöntää asianmukaisia kannustimia.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Siltä osin kuin markkinat eivät edellytä investointia pysyvän kaksisuuntaisen kapasiteetin toteuttamiseksi tai parantamiseksi ja jos tällaisesta investoinnista aiheutuu kustannuksia useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa tai yhdessä jäsenvaltiossa toisen jäsenvaltion hyödyksi, kyseisten jäsenvaltioiden kansallisten sääntelyviranomaisten on yhdessä päätettävä kustannusten kohdentamisesta ennen mahdollisen investointipäätöksen tekemistä. Kustannusten kohdentamisessa on otettava huomioon erityisesti kyseisten jäsenvaltioiden osuus toimitusvarmuuden lisäämiseksi tehtyjen infrastruktuuri-investointien tuottamasta hyödystä sekä kyseessä olevaan infrastruktuurin jo tehdyt investoinnit.

6.  Siltä osin kuin markkinat eivät edellytä investointia pysyvän kaksisuuntaisen kapasiteetin toteuttamiseksi tai parantamiseksi ja jos tällaisesta investoinnista aiheutuu kustannuksia useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa tai yhdessä jäsenvaltiossa toisen jäsenvaltion hyödyksi, kyseisten jäsenvaltioiden kansallisten sääntelyviranomaisten on yhdessä päätettävä kustannusten kohdentamisesta asetuksen (EU) N:o 347/2013 12 artiklan mukaisesti ennen mahdollisen investointipäätöksen tekemistä ja selvitettävä myös unionin rahoituksen mahdollisuus ja toteutettavuus. Kustannusten kohdentamisessa on otettava huomioon erityisesti kyseisten jäsenvaltioiden osuus kaasun toimitusvarmuuden lisäämiseksi tehtyjen infrastruktuuri-investointien tuottamasta hyödystä sekä kyseessä olevaan infrastruktuurin jo tehdyt investoinnit.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että mahdollinen uusi siirtoinfrastruktuuri parantaa osaltaan toimitusvarmuutta kehittämällä hyvin yhteenliitetty verkko, joka käsittää tarvittaessa riittävän määrän rajat ylittäviä tulo- ja lähtöpisteitä markkinoiden kysynnän ja todettujen riskien mukaisesti. Toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava riskiarvioinnissa se, esiintyykö sisäisiä pullonkauloja ja pystyvätkö kansallinen tulokapasiteetti ja kansalliset infrastruktuurit, erityisesti siirtoverkot, mukauttamaan kansalliset ja rajat ylittävät kaasuvirrat riskiarvioinnissa yksilöityyn skenaarioon, joka koskee häiriötilannetta suurimmassa yksittäisessä kaasuinfrastruktuurissa kansallisella tasolla sekä jonkin alueen yhteisen edun mukaisessa suurimmassa yksittäisessä kaasuinfrastruktuurissa.

7.  Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että mahdollinen uusi siirtoinfrastruktuuri parantaa osaltaan toimitusvarmuutta kehittämällä hyvin yhteenliitetty verkko, joka käsittää tarvittaessa riittävän määrän rajat ylittäviä tulo- ja lähtöpisteitä markkinoiden kysynnän ja todettujen riskien mukaisesti. Toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava riskiarvioinnissa se, esiintyykö kaasu- ja sähköjärjestelmiä integroidusti tarkasteltaessa sisäisiä pullonkauloja ja pystyvätkö kansallinen tulokapasiteetti ja kansalliset infrastruktuurit, erityisesti siirtoverkot, mukauttamaan kansalliset ja rajat ylittävät kaasuvirrat riskiarvioinnissa yksilöityyn skenaarioon, joka koskee häiriötilannetta suurimmassa yksittäisessä kaasuinfrastruktuurissa kansallisella tasolla sekä jonkin alueen yhteisen edun mukaisessa suurimmassa yksittäisessä kaasuinfrastruktuurissa.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Toimivaltaisen viranomaisen on samoja kriteerejä käyttäen varmistettava, että kysyntäpuolen toimenpiteet ovat samojen vaatimuksien mukaisia ja edistävät toimitusvarmuutta tasapuolisesti ja kustannustehokkaasti.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 b.  Kaasuvirta kaksisuuntaisten yhteenliitäntöjen kautta hätätilan julistaneeseen jäsenvaltioon on etusijalla suhteessa kaasuvirtaan muihin liitäntöihin sen jäsenvaltion järjestelmässä, josta kaasua toimitetaan ja joka ei ole julistanut hätätilaa.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 8 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

8.  Luxemburg, Slovenia ja Ruotsi eivät edellä olevasta poiketen ole näiden velvoitteiden sitomia, mutta niiden on pyrittävä täyttämään tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut velvoitteet ja turvaamaan samalla kaasutoimitukset 5 artiklan mukaisesti suojatuille asiakkaille. Tämä poikkeus on voimassa niin kauan kuin

8.  Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, Luxemburg, Slovenia ja Ruotsi eivät ole näiden velvoitteiden sitomia, mutta niiden on pyrittävä täyttämään tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut velvoitteet ja turvaamaan samalla kaasutoimitukset 5 artiklan mukaisesti suojatuille asiakkaille. Tämä poikkeus on voimassa niin kauan kuin

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Luxemburgin, Slovenian ja Ruotsin on varmistettava avoimella, yksityiskohtaisella ja syrjimättömällä tavalla infrastruktuuri-investointien säännöllinen markkinatestaus ja julkistettava näiden testien tulokset. Niiden on ilmoitettava komissiolle kaikista asianomaisessa alakohdassa säädettyjen edellytysten muutoksista. Ensimmäisessä alakohdassa säädettyä poikkeusta ei enää sovelleta, jos vähintään yksi näistä edellytyksistä ei enää täyty.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimivaltaisen viranomaisen on vaadittava määrittämiään maakaasualan yrityksiä toteuttamaan toimenpiteitä, jotta varmistetaan kaasun toimitukset kyseisen jäsenvaltion suojatuille asiakkaille seuraavissa tilanteissa:

1.  Kansallisen sääntelyviranomaisen on vaadittava määrittämiään maakaasualan yrityksiä toteuttamaan toimenpiteitä tiiviissä yhteistyössä sähköalan yritysten kanssa, jotta säilytetään kyseisen jäsenvaltion suojattujen asiakkaiden turvallisuudelle ja terveydelle välttämättömät kaasun toimitukset seuraavissa tilanteissa:

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2017 jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle suojattuja asiakkaita koskeva määritelmänsä, suojattujen asiakkaiden vuosittaisen kaasunkulutuksen määrät sekä niiden prosenttiosuus kaasun vuosittaisesta loppukäytöstä kyseisessä jäsenvaltiossa. Jos jokin jäsenvaltio sisällyttää suojattujen asiakkaiden määritelmään 2 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetut luokat, sen on täsmennettävä komissiolle tehtävässä ilmoituksessa näihin luokkiin kuuluvien kuluttajien kaasunkulutusta vastaava määrä sekä kunkin näiden kuluttajaryhmien prosenttiosuus kaasun vuosittaisesta loppukäytöstä.

Viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2017 jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle suojattujen asiakkaiden vuosittaisen kaasunkulutuksen määrät ja niiden prosenttiosuus kaasun vuosittaisesta loppukäytöstä kyseisessä jäsenvaltiossa sekä se, missä määrin kyseisen jäsenvaltion suojatuille asiakkaille suunnatut kaasuntoimitukset voivat vaikuttaa muihin jäsenvaltioihin suuntautuviin rajat ylittäviin virtoihin.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on määritettävä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut maakaasualan yritykset ja eriteltävä ne ennaltaehkäisysuunnitelmassa. Kaikkien uusien toimenpiteiden, joiden tarkoituksena on varmistaa, että toimitusnormia noudatetaan, on noudatettava 8 artiklan 4 kohdassa esitettyä menettelyä.

Toimivaltaisen viranomaisen on määritettävä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut maakaasualan yritykset ja eriteltävä ne ennaltaehkäisysuunnitelmassa. Kaikkien uusien toimenpiteiden, joiden tarkoituksena on varmistaa, että toimitusnormia noudatetaan, on noudatettava 8 artiklan 4 kohdassa esitettyä menettelyä.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on noudatettava ensimmäisessä alakohdassa säädettyä velvoitetta korvaamalla kaasu eri lähteestä peräisin olevalla energialla siinä määrin, että saavutetaan sama suojelun taso.

Jäsenvaltiot voivat noudattaa ensimmäisessä alakohdassa säädettyä velvoitetta panemalla täytäntöön energiatehokkuustoimenpiteitä tai korvaamalla kaasun eri lähteestä peräisin olevalla energialla, muun muassa uusiutuvalla energialla, siinä määrin, että saavutetaan sama suojelun taso.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltiot voivat päättää soveltaa 1 kohdassa vahvistettua toimitusnormia koskevia säännöksiä seuraaviin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niillä 12 artiklan mukaisesti olevia oikeuksia ja velvollisuuksia:

 

a)   pienet tai keskisuuret yritykset, jos ne on liitetty kaasunjakeluverkkoon ja edellyttäen, että niiden yhteinen osuus kaasun loppukäytöstä kyseisessä jäsenvaltiossa on enintään 20 prosenttia;

 

b)   kaukolämpölaitokset siinä määrin kuin ne toimittavat lämpöä a alakohdassa tarkoitetuille yrityksille, edellyttäen, etteivät nämä laitokset pysty vaihtamaan muihin polttoaineisiin ja että ne on liitetty kaasunjakelu- tai kaasunsiirtoverkkoon.

 

Jos jokin jäsenvaltio päättää soveltaa tätä artiklaa ensimmäisen alakohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuihin asiakkaiden luokkiin, sen on täsmennettävä komissiolle tehtävässä ilmoituksessa näihin luokkiin kuuluvien kuluttajien kaasunkulutuksen määrät sekä kunkin kuluttajaryhmän prosenttiosuus kaasun vuosittaisesta loppukulutuksesta.

 

Ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja yhteisöjä ei pidetä suojattuina asiakkaina tämän asetuksen soveltamista varten.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ennaltaehkäisysuunnitelmaan on sisällytettävä perustelu ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden noudattamisesta kyseisessä kohdassa esitettyjen edellytysten mukaisesti Lisäksi kaikkien uusien ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden on noudatettava 8 artiklan 4 kohdassa esitettyä menettelyä.

Ennaltaehkäisysuunnitelmaan on sisällytettävä perustelu tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden noudattamisesta kyseisessä kohdassa esitettyjen edellytysten mukaisesti. Lisäksi kaikkien uusien ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden on noudatettava 8 artiklan 4 kohdassa esitettyä menettelyä.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Maakaasualan yritykset saavat tarvittaessa täyttää tämän artiklan mukaiset velvoitteet tapauksen mukaan joko alueellisella tai unionin tasolla. Toimivaltainen viranomainen ei saa edellyttää, että tässä artiklassa säädetyt normit täytetään käyttäen ainoastaan sen omalle alueelle sijoittuvaa infrastruktuuria.

5.  Maakaasualan yritykset saavat tarvittaessa täyttää tämän artiklan mukaiset velvoitteet tapauksen mukaan joko alueellisella tai unionin tasolla. Toimivaltainen viranomainen ei saa edellyttää, että tässä artiklassa säädetyt normit täytetään käyttäen ainoastaan sen omalla alueella toteutettavia infrastruktuuritoimenpiteitä tai kysyntäpuolen toimenpiteitä.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Kun maakaasualan yritykset täyttävät tämän artiklan mukaiset velvoitteet, niiden on varmistettava, että kaasun toimitus on toteutettavissa.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Jäsenvaltioiden on otettava viimeistään ... [6 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] käyttöön toimenpiteitä tehokkaiden, oikeasuhteisten ja vaikuttavien sakkojen määräämiseksi toimittajille, jos ne eivät noudata 1 kohdassa vahvistettuja toimitusnormeja.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin liitteessä I luetellun alueen toimivaltaisten viranomaisten on yhdessä tehtävä alueellisella tasolla arviointi kaikista kaasuntoimitusvarmuuteen vaikuttavista riskeistä. Arvioinnissa on otettava huomioon kaikki merkitykselliset riskit, kuten luonnonkatastrofit ja teknologiset, kaupalliset, sosiaaliset, poliittiset ja muut riskit. Tämä arviointi toteutetaan

1.  Kunkin liitteessä I luetellun alueen toimivaltaisten viranomaisten on yhteistyössä kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa, yhdessä ja asiaankuuluvia sidosryhmiä kuultuaan tehtävä alueellisella tasolla kattava arviointi kaikista kaasuntoimitusvarmuuteen vaikuttavista riskeistä, jäljempänä ’riskinarviointi’. Arvioinnissa on otettava huomioon kaikki merkitykselliset riskit, kuten luonnonkatastrofit ja teknologiset, geopoliittiset, ympäristölliset, kaupalliset, sosiaaliset, poliittiset ja muut riskit. Tämä arviointi toteutetaan

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a)  ottamalla huomioon Kaasu-ENTSOn suorittaman, 10 a artiklassa tarkoitetun kaasuntoimituksen ja infrastruktuurin unionin laajuisen simulaation tulokset ja tekemällä niistä aiheelliset johtopäätökset kaasualan koordinointiryhmän kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen;

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ottamalla huomioon kaikki asiaan vaikuttavat kansalliset ja alueelliset olosuhteet, erityisesti markkinoiden koko, verkon rakenne, todelliset virrat, mukaan luettuina siirrot kyseisestä jäsenvaltiosta, mahdollisuus fyysisesti siirtää kaasua kumpaankin suuntaan, mukaan luettuina mahdollinen tarve vastaavaan siirtoverkon vahvistamiseen, alueella oleva tuotanto- ja varastointikapasiteetti sekä kaasun asema energiavalikoimissa, erityisesti kaukolämmön ja sähköntuotannon sekä teollisuuden toiminnan osalta, sekä turvallisuuteen ja kaasun laatuun liittyvät näkökohdat;

b)  ottamalla huomioon kaikki asiaan vaikuttavat kansalliset, alueelliset ja alueiden väliset olosuhteet, erityisesti markkinoiden koko, verkon rakenne, kysyntään ja kulutukseen liittyvät suuntaukset, nykyisen infrastruktuurin käyttöaste, todelliset virrat, mukaan luettuina siirrot kyseisestä jäsenvaltiosta, kaikki rajatylittävät yhteenliitännät, mahdollisuus fyysisesti siirtää kaasua kumpaankin suuntaan, mukaan luettuina mahdollinen tarve vastaavaan siirtoverkon vahvistamiseen, alueella oleva tuotanto- ja varastointikapasiteetti, mukaan luettuna biokaasun pääsy kaasuverkkoon, sekä kaasun asema energiavalikoimissa, erityisesti valtion tai alueen rakennuskannan lämmitys- ja jäähdytyskysynnän sekä sitä palvelevan kaukolämmön ja sähköntuotannon sekä teollisuuden toiminnan osalta, sekä turvallisuuteen ja kaasun laatuun liittyvät näkökohdat;

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

c)  analysoimalla skenaarioita, joissa kaasun kysyntä on poikkeuksellisen suurta ja esiintyy kaasun toimitushäiriöitä, ottaen huomioon niiden esiintymisen historia, todennäköisyys, vuodenaika, yleisyys ja kesto sekä arvioimalla niiden todennäköiset seuraukset, kuten:

c)  analysoimalla skenaarioita, joissa kysyntä vähenee energiatehokkuustoimenpiteiden seurauksena ja joissa kaasun kysyntä on poikkeuksellisen suurta ja esiintyy kaasun toimitushäiriöitä, ottaen huomioon niiden esiintymisen historia, todennäköisyys, vuodenaika, yleisyys ja kesto sekä arvioimalla niiden todennäköiset seuraukset, kuten:

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii)  kolmansista maista tulevan kaasun toimitushäiriöt sekä tarvittaessa geopoliittiset riskit;

ii)  muun muassa kolmansista maista tulevan kaasun toimitushäiriöt sekä aiheellisissa tapauksissa geopoliittiset riskit, jotka saattavat vaikuttaa välittömästi tai välillisesti jäsenvaltioon, kun riippuvuus lisääntyy tai kun yksi toimittaja saavuttaa valta-aseman unionin kaasumarkkinoilla;

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ii a)  valmius tyydyttää alueen suojattujen asiakkaiden kysyntä tilanteessa, jossa kolmannen maan suurimmalla yksittäisellä kaasuntoimittajalla on toimitushäiriö;

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  ottamalla huomioon riskit, jotka liittyvät kolmannen maan maakaasualan yritysten toimitusvarmuuden kannalta merkityksellisten infrastruktuurien valvontaan ja jotka voivat koskea muun muassa investointien riittämättömyyttä, monipuolisuuden heikkenemistä, nykyisen infrastruktuurin väärinkäyttöä tai unionin lainsäädännön rikkomista;

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  ottamalla huomioon mahdolliset alueelliset erityispiirteet.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komissio voi aiheellisissa tapauksissa jakaa yhdellä alueella riskinarviontia suoritettaessa saatuja kokemuksia muiden alueiden kanssa ja siten osaltaan auttaa varmistamaan myös keskittymisen alueiden rajat ylittävään tarkasteluun.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kunkin alueen toimivaltaisten viranomaisten on sovittava yhteistyömekanismista riskinarvioinnin tekemiseksi tämän artiklan 5 kohdassa säädetyssä määräajassa. Toimivaltaisten viranomaisten on raportoitava kaasualan koordinointiryhmälle riskinarvioinnin tekemiseksi sovitusta yhteistyömekanismista 18 kuukautta ennen riskinarvioinnin hyväksymisen ja riskinarvioinnin päivitysten määräaikaa. Komissiolla voi olla edistävä rooli riskinarvioinnin laadinnassa yleisesti, erityisesti yhteistyömekanismin laatimisessa. Jos tietyn alueen toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse yhteisymmärrykseen yhteistyömekanismista, komissio voi ehdottaa yhteistyömekanismia kyseistä aluetta varten.

2.  Kunkin alueen toimivaltaisten viranomaisten on sovittava yhteistyömekanismista riskinarvioinnin tekemiseksi tämän artiklan 5 kohdassa säädetyssä määräajassa jäsenvaltioiden 3 artiklan 7 kohdan mukaisesti tekemän alueellisen yhteistyön pohjalta. Toimivaltaisten viranomaisten on raportoitava kaasualan koordinointiryhmälle riskinarvioinnin tekemiseksi sovitusta yhteistyömekanismista 18 kuukautta ennen riskinarvioinnin hyväksymisen ja riskinarvioinnin päivitysten määräaikaa. Komissiolla on edistävä rooli riskinarvioinnin laadinnassa yleisesti, erityisesti yhteistyömekanismin laatimisessa. Jos tietyn alueen toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse yhteisymmärrykseen yhteistyömekanismista, komissio ehdottaa yhteistyömekanismia kyseistä aluetta varten.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Sovitun yhteistyömekanismin puitteissa kunkin toimivaltaisen viranomaisen on jaettava ja päivitettävä vuosi ennen riskinarvioinnin ilmoituksen määräaikaa kaikki tarvittavat kansalliset tiedot, jotka ovat tarpeen riskinarvioinnin laatimiseksi, erityisesti 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen skenaarioiden käsittelemiseksi.

Sovitun yhteistyömekanismin puitteissa kunkin toimivaltaisen viranomaisen on jaettava ja päivitettävä vuosi ennen riskinarvioinnin ilmoituksen määräaikaa kaikki tarvittavat kansalliset tiedot, jotka ovat tarpeen riskinarvioinnin laatimiseksi, etenkin 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen skenaarioiden käsittelemiseksi.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Riskinarviointi on laadittava liitteessä IV esitetyn mallin mukaisesti. Komissiolle siirretään valta antaa 18 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisiä malleja.

3.  Riskinarviointi on laadittava liitteessä IV esitetyn mallin mukaisesti. Komissiolle siirretään valta antaa 18 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisiä malleja, ottaen huomioon jäsenvaltioiden täytäntöönpanoaikarajat.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Kaikkien alueen jäsenvaltioiden sopimasta riskinarvioinnista on ilmoitettava komissiolle ensimmäisen kerran viimeistään 1 päivänä syyskuuta 2018. Riskinarviointi on päivitettävä joka neljäs vuosi paitsi jos sitä on olosuhteiden vuoksi päivitettävä useammin. Riskiarvioinnissa on otettava huomioon 4 artiklassa määritellyn infrastruktuurinormin täyttämisen edellyttämien investointien edistyminen sekä uusien vaihtoehtoisten ratkaisujen toteuttamisessa kohdatut maakohtaiset vaikeudet. Sen on myös perustuttava kokemukselle, jota on saatu 9 artiklan 2 kohdassa sisältyvien hätäsuunnitelmien simulaation avulla.

5.  Kaikkien alueen jäsenvaltioiden sopimasta riskinarvioinnista on ilmoitettava komissiolle ensimmäisen kerran viimeistään 1 päivänä syyskuuta 2018. Riskinarviointi on päivitettävä joka neljäs vuosi paitsi jos sitä on olosuhteiden vuoksi päivitettävä useammin. Riskiarvioinnissa on otettava huomioon 4 artiklassa määritellyn infrastruktuurinormin täyttämisen edellyttämien investointien edistyminen sekä uusien vaihtoehtoisten ratkaisujen, kuten alueiden välisten yhteenliitäntöjen, toteuttamisessa kohdatut maakohtaiset vaikeudet. Sen on myös perustuttava kokemukselle, jota on saatu 9 artiklan 2 kohdassa sisältyvien hätäsuunnitelmien simulaation avulla.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Kaasu-ENTSOn on tehtävä 1 päivään 2017 mennessä unionin laajuinen simulaatio kaasuntoimituksen ja infrastruktuurin häiriöiden skenaarioista. Kaasu-ENTSOn on määritettävä skenaariot yhdessä kaasualan koordinointiryhmän kanssa. Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava Kaasu-ENTSOlle simulaatioita varten tarvittavat tiedot, kuten huippukysynnän arvot, tuotantokapasiteetti ja kysyntäpuolen toimenpiteet. Toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon riskinarvioinnin, ennaltaehkäisysuunnitelmien ja hätäsuunnitelmien laadintaa varten tehtyjen simulaatioiden tulokset. Toimituksen ja infrastruktuurin häiriöiden skenaarioiden unionin laajuinen simulaatio on päivitettävä joka neljäs vuosi paitsi jos sitä on olosuhteiden vuoksi päivitettävä useammin.

6.  Toimivaltaisten viranomaisten on otettava Kaasu-ENTSOn 10 a artiklan 1 kohdan mukaisesti suorittamien unionin laajuisten simulaatioiden tulokset huomioon riskinarviointien, ennaltaehkäisysuunnitelmien ja hätäsuunnitelmien laatimisessa. Kaasu-ENTSOn on esitettävä simulaatiota varten käytettävä metodologia avoimesti ja keskusteltava siitä kaasualan koordinointiryhmän kanssa. Kaasu-ENTSOn on lisäksi levitettävä tietoa, jota on säännöllisesti kerätty varhaisvaroitusmekanismilla kaasualan koordinointiryhmässä. Kaasu-ENTSOn on myös otettava huomioon unionin laajuisten simulaatioiden tulokset energian sisämarkkinoilla alueellisesti ja alueiden välillä tarvittavien investointien määrittämistä varten.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Komissio laatii kaikkien alueellisten riskinarviointien pohjalta yhteistyössä kaasualan koordinointiryhmän kanssa yleisarvion unionin tilanteesta kokonaisuutena ja raportoi tuloksista Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin liitteessä I luetellun alueen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on maakaasualan yrityksiä, kaasua käyttäviä kotitalous- ja teollisuusasiakkaita (myös sähköntuottajia) edustavia asianomaisia organisaatioita ja kansallista sääntelyviranomaista, jos se ei ole toimivaltainen viranomainen, kuultuaan laadittava yhteisesti:

1.  Kunkin alueen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on yhdessä mahdollisen kansallisen sääntelyviranomaisen kanssa maakaasualan yrityksiä, sähkön siirtoverkonhaltijoita, kaasua käyttäviä kotitalous- ja teollisuusasiakkaita (myös sähköntuottajia) edustavia asianomaisia organisaatioita, jäsenvaltioiden energiankysyntää ja -riippuvuutta hallinnoivia asianomaisia organisaatioita sekä kansallisia ympäristövirastoja kuultuaan laadittava yhteisesti:

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  8 artiklan mukaisesti laadittava ennaltaehkäisysuunnitelma, joka käsittää 6 artiklan nojalla toteutetun riskiarvioinnin mukaisesti todettujen riskien, mukaan lukien ulottuvuudeltaan puhtaasti kansalliset riskit, poistamiseksi tai lieventämiseksi tarvittavat toimenpiteet; ja

a)  8 artiklan mukaisesti laadittava ennaltaehkäisysuunnitelma, joka käsittää 6 artiklan nojalla toteutetun riskiarvioinnin mukaisesti alueella todettujen riskien, mukaan lukien ulottuvuudeltaan puhtaasti kansalliset riskit, poistamiseksi tai lieventämiseksi tarvittavat toimenpiteet, kuten energiatehokkuustoimenpiteet ja kysyntään vaikuttavat toimenpiteet; ja

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  9 artiklan mukaisesti laadittava hätäsuunnitelma, joka käsittää alueella esiintyvän kaasuntoimitushäiriön vaikutusten poistamiseksi tai lieventämiseksi toteutettavat toimenpiteet, mukaan lukien tapahtumat, joiden ulottuvuus on puhtaasti kansallinen.

b)  9 artiklan mukaisesti laadittava hätäsuunnitelma, joka kattaa kysyntään vaikuttavat toimenpiteet, kuten tiiviimmän koordinoinnin sähköalan kanssa, ja käsittää alueella esiintyvän kaasuntoimitushäiriön vaikutusten poistamiseksi tai lieventämiseksi toteutettavat toimenpiteet, mukaan lukien tapahtumat, joiden ulottuvuus on puhtaasti kansallinen.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Ennaltaehkäisysuunnitelmissa ja hätäsuunnitelmissa on otettava huomioon Kaasu-ENTSOn toteuttamien unionin laajuisten simulaatioiden tulokset myös hätätilanteessa käytettävien toimituskäytävien osalta.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on säännöllisesti raportoitava kaasualan koordinointiryhmälle edistymisestä, jota on saavutettu ennaltaehkäisysuunnitelmien ja hätäsuunnitelmien laatimisessa ja hyväksymisessä. Toimivaltaisten viranomaisten on erityisesti raportoitava kaasualan koordinointiryhmälle sovitusta yhteistyömekanismista 18 kuukautta ennen suunnitelmien hyväksymisen ja suunnitelmien päivitysten määräaikaa. Komissiolla voi olla edistävä rooli suunnitelmien laadinnassa yleisesti, erityisesti yhteistyömekanismin laatimisessa. Jos tietyn alueen toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse yhteisymmärrykseen yhteistyömekanismista, komissio voi ehdottaa yhteistyömekanismia kyseistä aluetta varten. Niiden on varmistettava, että tällaisten suunnitelmien toteuttamista seurataan säännöllisesti.

Toimivaltaisten viranomaisten on säännöllisesti raportoitava kaasualan koordinointiryhmälle edistymisestä, jota on saavutettu ennaltaehkäisysuunnitelmien ja hätäsuunnitelmien laatimisessa ja hyväksymisessä. Toimivaltaisten viranomaisten on erityisesti raportoitava kaasualan koordinointiryhmälle sovitusta yhteistyömekanismista 18 kuukautta ennen suunnitelmien hyväksymisen ja suunnitelmien päivitysten määräaikaa. Komissiolla on edistävä rooli suunnitelmien laadinnassa yleisesti, erityisesti yhteistyömekanismin laatimisessa. Jos tietyn alueen toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse yhteisymmärrykseen yhteistyömekanismista, komissio kehittää yhteistyömekanismin kyseistä aluetta varten. Niiden on varmistettava, että tällaisten suunnitelmien toteuttamista seurataan säännöllisesti.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Ennaltaehkäisysuunnitelma ja hätäsuunnitelma on laadittava liitteeseen V sisältyvien mallien mukaisesti. Komissiolle siirretään valta antaa 18 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisiä malleja.

3.  Ennaltaehkäisysuunnitelma ja hätäsuunnitelma on laadittava liitteeseen V sisältyvien mallien mukaisesti. Komissiolle siirretään valta antaa 18 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisiä malleja, ottaen huomioon jäsenvaltioiden täytäntöönpanoaikarajat.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 5 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa alueen toimivaltaisille viranomaisille lausunnon, jossa on suositus tarkastaa kyseinen ennaltaehkäisysuunnitelma ja hätäsuunnitelma, jos suunnitelmaan katsotaan liittyvän jotakin seuraavista:

Komissio antaa alueen toimivaltaisille viranomaisille lausunnon, jossa on suositus tarkastaa kyseinen ennaltaehkäisysuunnitelma ja hätäsuunnitelma, jos se katsoo suunnitelman osalta, että

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 5 kohta – 2 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  se ei vastaa energiaunionin tavoitteita.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6.   Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on muutettava ennaltaehkäisysuunnitelmaansa tai hätäsuunnitelmaansa kolmen kuukauden kuluessa 4 kohdassa tarkoitetun komission lausunnon ilmoittamisesta ja toimitettava tarkistettu ohjelma komissiolle tai ilmoitettava komissiolle syyt, joiden vuoksi se ei ole yhtä mieltä suosituksista.

6.   Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on muutettava ennaltaehkäisysuunnitelmaansa tai hätäsuunnitelmaansa kolmen kuukauden kuluessa 5 kohdassa tarkoitetun komission lausunnon ilmoittamisesta ja toimitettava tarkistettu ohjelma komissiolle tai ilmoitettava komissiolle syyt, joiden vuoksi se ei ole yhtä mieltä suosituksista.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ennaltaehkäisysuunnitelman on sisällettävä:

1.  Ennaltaehkäisysuunnitelman on sisällettävä kaikki seuraavat osat:

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  suojattujen kuluttajien määritelmä alueen kussakin jäsenvaltiossa ja 5 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa kuvatut tiedot;

b)  5 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa kuvatut tiedot;

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  4 ja 5 artiklassa säädettyjen infrastruktuuri- ja toimitusnormien täyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet, määrät ja kapasiteetit, mukaan luettuina soveltuvin osin se, missä määrin kysyntään vaikuttavilla toimenpiteillä voidaan riittävällä tavalla ja riittävän nopeasti kompensoida 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu toimitushäiriö, yhteisen edun mukaisen suurimman yksittäisen kaasuinfrastruktuurin määrittäminen 4 artiklan 3 kohtaa sovellettaessa, tarvittavat kaasumäärät suojattujen asiakkaiden luokkaa ja skenaariota kohti, kuten 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetaan, ja mahdollinen lisätty toimitusnormi 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti, mukaan lukien perustelu 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen edellytysten noudattamisesta, sekä kuvaus mekanismista, jolla mahdollista lisättyä toimitusnormia tai lisävelvoitetta voidaan väliaikaisesti pienentää 12 artiklan mukaisesti;

c)  4 ja 5 artiklassa säädettyjen infrastruktuuri- ja toimitusnormien täyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet, määrät ja kapasiteetit jokaisessa alueen jäsenvaltiossa, mukaan luettuina soveltuvin osin kaasun kysynnän vähentämisen ja koko talouden laajuisten energiatehokkuustoimenpiteiden potentiaalin arviointi, se, missä määrin kysyntään vaikuttavilla toimenpiteillä voidaan riittävällä tavalla ja riittävän nopeasti kompensoida 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu toimitushäiriö, yhteisen edun mukaisen suurimman yksittäisen kaasuinfrastruktuurin määrittäminen 4 artiklan 3 kohtaa sovellettaessa, suurimman yksittäisen kaasuntoimittajan määrittäminen, tarvittavat kaasumäärät suojattujen asiakkaiden luokkaa ja skenaariota kohti, kuten 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetaan, ja mahdollinen lisätty toimitusnormi 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti, mukaan lukien 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen edellytysten noudattamisen syyt, sekä kuvaus mekanismista, jolla mahdollista lisättyä toimitusnormia tai lisävelvoitetta voidaan väliaikaisesti pienentää 12 artiklan mukaisesti;

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  maakaasualan yrityksille ja muille asiaan liittyville tahoille asetetut velvoitteet, joilla todennäköisesti on vaikutusta kaasutoimitusvarmuuteen, kuten kaasuverkon turvallista toimintaa koskevat velvoitteet;

d)  maakaasualan yrityksille ja aiheellisissa tapauksissa sähköalan yrityksille sekä muille asiaan liittyville tahoille asetetut velvoitteet, joilla todennäköisesti on vaikutusta kaasutoimitusvarmuuteen, kuten kaasuverkon turvallista toimintaa koskevat velvoitteet;

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  muut ennaltaehkäisevät toimenpiteet, joiden tarkoituksena on käsitellä riskinarvioinnissa määritettyjä riskejä, kuten ne, jotka liittyvät tarpeeseen parantaa yhteenliitäntöjä naapurijäsenvaltioiden välillä ja mahdollisuuteen tarvittaessa monipuolistaa kaasun toimitusreittejä ja -lähteitä todettujen riskien hallitsemiseksi, jotta kaasuntoimitukset voidaan mahdollisuuksien mukaan taata kaikille asiakkaille;

e)  muut ennaltaehkäisevät toimenpiteet, joiden tarkoituksena on käsitellä riskinarvioinnissa määritettyjä riskejä, mukaan luettuina 10 a artiklassa tarkoitetussa kaasuntoimituksen ja infrastruktuurin häiriöitä koskevassa unionin laajuisessa simulaatiossa havaitut riskit. Nämä toimenpiteet voivat liittyä tarpeeseen parantaa yhteenliitäntöjä naapurijäsenvaltioiden välillä, parantaa energiatehokkuutta entisestään ja vähentää kaasun kysyntää sekä mahdollisuuteen monipuolistaa kaasun toimitusreittejä ja -lähteitä, ottaa käyttöön tai lisätä toimituksia vaihtoehtoisilta toimittajilta muun muassa vapaaehtoisen kysynnän yhdistämisen avulla tai yhdistää kaasuvarantoja muun muassa perustamalla yhteisiä virtuaalisia kaasuvarantoja, jotka koostuvat eri jäsenvaltioissa saatavilla olevista eri joustomenetelmistä, tai hyödyntää varastointimahdollisuuksia tai nesteytetyn maakaasun terminaaleja alueellisella tasolla tarpeen mukaan todettujen riskien hallitsemiseksi, jotta kaasuntoimitukset voidaan taata mahdollisimman pitkään kaikille asiakkaille;

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j)  tiedot nykyisistä ja tulevista yhteenliitännöistä, mukaan luettuina niistä, jotka mahdollistavat pääsyn unionin kaasuverkkoon, rajat ylittävistä virroista, rajat ylittävästä pääsystä varastoihin, nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksiin ja kaksisuuntaiseen kapasiteettiin, erityisesti hätätilanteessa;

j)  tiedot nykyisistä ja tulevista yhteenliitännöistä, mukaan luettuina niistä, jotka mahdollistavat pääsyn unionin kaasuverkkoon, rajat ylittävistä virroista, rajat ylittävästä pääsystä varastoihin, nesteytetyn maakaasun käsittelylaitoksiin ja kaksisuuntaiseen kapasiteettiin erityisesti hätätilanteessa, sekä laskelmat ja vaikutustenarvioinnit, joissa verrataan mahdollisuutta vähentää näiden tarjontapuolen infrastruktuuri-investointien tarvetta kysyntäpuolen toimenpiteillä kustannustehokkaasti;

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k a)  tiedot mahdollisuuksista, joita hajautetut, kestävät ja edulliset ratkaisut ja vaihtoehtoiset energianlähteet tarjoavat toimitusvarmuuden turvaamiseen, kuten uusiutuvat energianlähteet, mukaan luettuna biokaasu, sekä energiatehokkuustoimenpiteistä.

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ennaltaehkäisysuunnitelmassa ja erityisesti 4 artiklassa määritellyn infrastruktuurinormin täyttämiseksi tarvittavissa toimissa on otettava huomioon Kaasu-ENTSO:n laatima unionin laajuinen kymmenvuotinen verkon kehittämissuunnitelma asetuksen (EY) N:o 715/2009 8 artiklan 10 kohdan mukaisesti.

2.  Ennaltaehkäisysuunnitelmassa ja erityisesti 4 artiklassa määritellyn infrastruktuurinormin täyttämiseksi tarvittavissa toimissa on otettava huomioon Kaasu-ENTSOn laatima unionin laajuinen kymmenvuotinen verkon kehittämissuunnitelma asetuksen (EY) N:o 715/2009 8 artiklan 10 kohdan mukaisesti, ja lisäksi niissä voidaan hyödyntää Kaasu-ENTSOn kaasua koskevan alueellisen koordinointijärjestelmän tarjoamaa teknistä ja operatiivista asiantuntemusta ja hätätilanteessa käytettäviä toimituskäytäviä.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on tehtävä vaikutustenarviointi kaikista muista kuin markkinapohjaisista ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä, jotka hyväksytään tämän asetuksen tultua voimaan, mukaan lukien toimenpiteet, joiden avulla noudatetaan 5 artiklan 1 kohdassa esitettyä toimitusnormia sekä 5 artiklan 2 kohdassa esitettyä lisättyä toimitusnormia. Vaikutustenarvioinnin on sisällettävä ainakin seuraavat:

4.  Toimivaltaisten viranomaisten tai, mikäli jäsenvaltiot niin säätävät, niiden kansallisten sääntelyviranomaisten on tehtävä vaikutustenarviointi kaikista muista kuin markkinapohjaisista ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä, jotka hyväksytään tai jotka pidetään voimassa tämän asetuksen tultua voimaan, mukaan lukien toimenpiteet, joiden avulla noudatetaan 5 artiklan 1 kohdassa esitettyä toimitusnormia sekä 5 artiklan 2 kohdassa esitettyä lisättyä toimitusnormia. Vaikutustenarvioinnin on sisällettävä ainakin seuraavat:

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ehdotetun toimenpiteen vaikutus kansallisten kaasumarkkinoiden kehitykseen ja kilpailuun kansallisella tasolla;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ehdotettujen toimenpiteiden vaikutus kaasun sisämarkkinoihin;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  määriteltävä maakaasualan yritysten ja kaasua käyttävien teollisuusasiakkaiden, asianomaiset sähköntuottajat mukaan luettuina, asema ja vastuu ottamalla huomioon, missä määrin kaasuntoimitushäiriöt vaikuttavat kuhunkin niistä, sekä niiden vuorovaikutus toimivaltaisten viranomaisten ja tarvittaessa kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa kullakin 10 artiklan 1 kohdassa määritellyllä kriisitasolla;

b)  määriteltävä maakaasualan yritysten, tarvittaessa sähkön siirtoverkonhaltijoiden ja kaasua käyttävien teollisuusasiakkaiden, asianomaiset sähköntuottajat mukaan luettuina, asema ja vastuu ottamalla huomioon, missä määrin kaasuntoimitushäiriöt vaikuttavat kuhunkin niistä, sekä niiden vuorovaikutus toimivaltaisten viranomaisten ja tarvittaessa kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa kullakin 10 artiklan 1 kohdassa määritellyllä kriisitasolla;

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  määritettävä tarvittaessa toimenpiteet ja toimet, joiden avulla lievennetään kaasuntoimitushäiriön mahdollisia vaikutuksia kaasun avulla tuotettuun kaukolämpöön ja sähköntoimitukseen;

e)  määritettävä tarvittaessa toimenpiteet ja toimet, joiden avulla lievennetään kaasuntoimitushäiriön mahdollisia vaikutuksia kaasun avulla tuotettuun kaukolämpöön ja sähköntoimitukseen, erityisesti kehittämällä tarvittaessa integroitu näkemys energiajärjestelmien toiminnasta sähkö- ja kaasualalla;

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  nimettävä kriisijohtaja tai kriisijohtoryhmä ja määriteltävä kriisijohdon tehtävät;

g)  nimettävä kriisijohtaja tai kriisijohtoryhmä ja määriteltävä kriisijohdon tehtävät, mukaan luettuna yhteistyö Kaasu-ENTSOn kaasua koskevan alueellisen koordinointijärjestelmän kanssa kussakin tilanteessa tarkoituksenmukaisiksi määritettyjen teknisten ja operatiivisten tehtävien hoitamiseksi;

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  kuvattava markkinapohjaisten toimenpiteiden käyttö tilanteen hallitsemiseksi hälytystasolla ja vaikutusten lieventämiseksi hätätilatasolla;

h)  kuvattava markkinapohjaisten toimenpiteiden, myös vapaaehtoisen kysynnän yhdistämisen käyttö tilanteen hallitsemiseksi hälytystasolla ja vaikutusten lieventämiseksi hätätilatasolla;

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i a)  kuvattava hätätilatasolla sovellettavat toimitusrajoituksia koskevat määräykset;

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – i b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i b)  kuvattava mahdolliset toimenpiteet, jotka aiheutuvat 10 a artiklassa tarkoitetusta hätätilanteessa käytettäviä toimituskäytäviä koskevasta arviosta;

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – i c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

i c)  kuvattava mekanismi, jota käytetään vaihdettaessa hätätilanteessa tapahtuvia kaasuntoimituksia koskevia tietoja hätätilanteessa käytettäviä toimituskäytäviä koskevan arvion perusteella, mukaan luettuna tarvittaessa nykyisten mekanismien, kuten Kaasu-ENTSOn kehittämän alueellisen koordinointijärjestelmän, käyttö;

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k)  eriteltävä maakaasualan yrityksille asetetut raportointivelvollisuudet hälytys- ja hätätilatasolla;

k)  eriteltävä maakaasualan yrityksille ja aiheellisessa tapauksessa sähköalan yrityksille asetetut raportointivelvollisuudet hälytys- ja hätätilatasolla;

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Hätätoimenpiteillä on huolehdittava saatavilla olevan maakaasun toimittamisesta loppukuluttajille tavalla, joka vastaa kiireellisyysastetta, korvattavuutta muilla energiamuodoilla ja taloudellista vaikutusta samalla kun otetaan huomioon suojattujen asiakkaiden kaasutoimitusten turvaaminen sekä aiheellisella tavalla sähköalan toimitustilanne.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b.  Jäsenvaltio voi hätätilanteessa ja asianmukaisin perustein päättää pitää kaasun toimittamista tiettyihin keskeisiin kaasuvoimaloihin ensisijaisena tiettyihin luokkiin kuuluville suojatuille asiakkaille toimittamiseen verrattuna. Tämän toimenpiteen on perustuttava 6 artiklassa tarkoitettuun riskinarviointiin, ja sitä on sovellettava vain, jos kaasun toimittamatta jättäminen tällaisiin keskeisiin kaasuvoimaloihin heikentäisi merkittävästi jäljellä olevan kaasun toimittamista tai estäisi sen toimittamisen suojatuille asiakkaille sähköverkon toimivuuden vakavan vahingoittumisen johdosta. Sähkön siirtoverkonhaltijoiden on määritettävä tällaiset keskeiset kaasuvoimalat yhdessä kaasun siirtoverkonhaltijoiden kanssa.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

10 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a artikla

 

Hätätilanteessa käytettävät toimituskäytävät

 

Kaasu-ENTSOn on esitettävä 30 päivään huhtikuuta 2017 mennessä kaasuntoimituksen ja infrastruktuurin häiriöiden skenaarioita, joista keskustellaan ja jotka vahvistetaan kaasualan koordinointiryhmän kuulemisen jälkeen. Ehdotuksen tulee sisältää vähintään häiriöskenaariot, jotka simuloitiin viimeisimmässä unionin laajuisessa kymmenvuotisessa verkostonkehittämissuunnitelmassa kullekin pääasiallisista tuontikäytävistä ja kussakin 5 artiklan 1 kohdassa luetellussa tapauksessa.

 

Kaasu-ENTSOn on tehtävä 1 päivään marraskuuta 2017 mennessä unionin laajuinen simulaatio kaasuntoimituksen ja infrastruktuurin häiriöiden skenaarioista, jotka vahvistetaan kaasualan koordinointiryhmän kuulemisen jälkeen. Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava Kaasu-ENTSOlle simulaatioita varten tarvittavat tiedot, kuten huippukysynnän arvot, tuotantokapasiteetti ja kysyntäpuolen toimenpiteet.

 

Unionin laajuisen simulaation osana Kaasu-ENTSO määrittää ja arvioi liitteessä I tarkoitettua alueellista lähestymistapaa täydentäviä hätätilanteessa käytettäviä toimituskäytäviä, joiden kautta kaasu voi virrata eri alueille kaasun sisämarkkinoiden pirstaloitumisen ehkäisemiseksi. Kyseisen arvioinnin tuloksista keskustellaan kaasualan koordinointiryhmässä.

 

Unionin laajuinen simulaatio ja kyseiset hätätilanteessa käytettävät toimituskäytävät on päivitettävä joka neljäs vuosi, paitsi jos niitä on olosuhteiden vuoksi päivitettävä useammin.

 

Jos on julistettu hätätila, hätätilanteessa käytettävän toimituskäytävän varrella olevien jäsenvaltioiden on varmistettava, että hätätilan julistaneille jäsenvaltioille toimitetaan kaikki kaasutoimituksia koskevat olennaiset tiedot, erityisesti saatavilla olevan kaasun määrät sekä mahdollista kaasun kanavointia koskevat menettelyt ja sen lähteet. Hätätilanteessa käytettävän toimituskäytävän varrella olevien jäsenvaltioiden on varmistettava, että millään toimenpiteillä ei estetä kaasun toimittamista hätätilan julistaneisiin jäsenvaltioihin.

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Alueellisen tai unionin tason hätätilassa komissio sovittaa toimivaltaisten viranomaisten toiminnan yhteen ottamalla kaikilta osin huomioon kaasualan koordinointiryhmän kuulemisesta saadut asiaankuuluvat tiedot kaasualan ja kuulemisen tulokset. Erityisesti komissio

3.  Alueellisen tai unionin tason hätätilassa komissio sovittaa toimivaltaisten viranomaisten toiminnan yhteen ottamalla kaikilta osin huomioon kaasualan koordinointiryhmän kuulemisesta saadut asiaankuuluvat tiedot ja kaasualan kuulemisen tulokset ja ottaa tarvittaessa mukaan Kaasu-ENTSOn kaasua koskevan alueellisen koordinointijärjestelmän. Erityisesti komissio

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Komissio käyttää saatuaan toimivaltaiselta viranomaiselta ilmoituksen ennakkovaroituksen antamisesta jäsenvaltiossa tai omasta aloitteestaan asianmukaisia ulkoisen politiikan välineitä ehkäistäkseen kaasun toimitustilanteen heikkenemisen.

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos jäsenvaltio on julistanut hätätilatason 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti, mahdollista lisättyä toimitusnormia tai maakaasualan yrityksille muissa jäsenvaltioissa 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti asetettua lisävelvoitetta pienennetään väliaikaisesti 5 artiklan 1 kohdassa asetetulle tasolle.

1.  Jos jäsenvaltio on julistanut hätätilatason 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja todistanut, että kaikki sen aluetta koskevassa hätäsuunnitelmassa kuvatut toimenpiteet on suoritettu ja että kaikki hätäsuunnitelmaan sisältyvät tekniset, oikeudelliset ja kaupalliset ehdot on täytetty, mahdollista lisättyä toimitusnormia tai maakaasualan yrityksille muissa jäsenvaltioissa 5 artiklan 1 a ja 2 kohdan mukaisesti asetettua lisävelvoitetta pienennetään väliaikaisesti 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa asetetulle tasolle.

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltio, jossa on julistettu hätätilanne ja joka huolimatta hätäsuunnitelmassa määritettyjen toimenpiteiden soveltamisesta ei pysty toimittamaan kaasua suojatuille asiakkaille, voi pyytää soveltamaan yhteisvastuutoimenpiteitä.

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Niin kauan kuin kaasun toimitusta kotitalouksille, keskeisille sosiaalipalveluille ja kaukolämpölaitoksille jäsenvaltiossa, jossa on hätätilanne, ei ole varmistettu huolimatta 1 kohdassa tarkoitetun toimenpiteen soveltamisesta, kaasuntoimitusta muille asiakkaille kuin kotitalouksille, keskeisille sosiaalipalveluille ja kaukolämpölaitoksille toisessa jäsenvaltiossa, joka on suoraan kytketty hätätilan julistaneeseen jäsenvaltioon, ei jatketa siinä määrin kun on tarpeen toimittaa kaasua kotitalouksille, keskeisille sosiaalipalveluille ja kaukolämpölaitoksille jäsenvaltiossa, jossa on julistettu hätätilanne.

2.  Niin kauan kuin kaasun toimitusta suojatuille asiakkaille jäsenvaltiossa, joka on pyytänyt yhteisvastuutoimenpiteiden soveltamista, ei ole varmistettu, kaasuntoimitusta muille asiakkaille kuin suojatuille asiakkaille toisessa jäsenvaltiossa, joka on suoraan tai välillisesti kolmannen maan kautta kytketty kyseiseen jäsenvaltioon, ei jatketa siinä määrin kuin on tarpeen toimittaa kaasua suojatuille asiakkaille jäsenvaltiossa, joka on pyytänyt yhteisvastuutoimenpiteiden soveltamista.

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan keskeisiin sosiaalipalveluihin ja kaukolämpölaitoksiin siinä määrin kuin suojattujen asiakkaiden määritelmä kattaa ne kyseisessä jäsenvaltiossa.

Poistetaan.

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Toimivaltaisten viranomaisten on otettava käyttöön tarvittavat toimenpiteet, jotta kaasua, jota ei toimiteta muille kuin kotitalouksille, keskeisille sosiaalipalveluille ja kaukolämpölaitoksille niiden alueella 2 kohdassa kuvatussa tilanteessa, voidaan toimittaa samassa kohdassa kuvatussa hätätilanteessa olevalle jäsenvaltiolle toimitettavaksi kotitalouksille, keskeisille sosiaalipalveluille ja kaukolämpölaitoksille kyseisessä jäsenvaltiossa.

3.  Toimivaltaisten viranomaisten on otettava käyttöön tarvittavat toimenpiteet, jotta kaasua, jota ei toimiteta muille kuin suojatuille asiakkaille niiden alueella 2 kohdassa kuvatussa tilanteessa, voidaan toimittaa samassa kohdassa kuvatussa hätätilanteessa olevalle jäsenvaltiolle.

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Toisiinsa suoraan kytkettyjen jäsenvaltioiden on sovittava keskenään tekniset, oikeudelliset ja rahoitukseen liittyvät järjestelyt 3 kohdan soveltamiseksi ja nämä järjestelyt on kuvattava alueiden hätäsuunnitelmissa. Näihin järjestelyihin voivat kuulua muun muassa sovellettavat kaasun hinnat, yhdysputkien käyttö, mukaan lukien kaksisuuntainen kapasiteetti, kaasun määrät sekä korvauskustannusten kattaminen. Edellä olevassa 3 kohdassa säädettyjen velvoitteiden täytäntöönpanossa etusijalle asetetaan markkinapohjaiset toimenpiteet, kuten huutokaupat. Mikäli 3 kohdan soveltamiseksi tarvittavia teknisiä, oikeudellisia ja rahoitukseen liittyviä järjestelyjä muutetaan, vastaava hätäsuunnitelma päivitetään sen mukaisesti.

4.  Toisiinsa suoraan kytkettyjen jäsenvaltioiden on sovittava keskenään tekniset, oikeudelliset ja rahoitukseen liittyvät järjestelyt 3 kohdan soveltamiseksi ja nämä järjestelyt on kuvattava alueiden hätäsuunnitelmissa. Näihin järjestelyihin on kuuluttava muun muassa sovellettavat kaasun hinnat, yhdysputkien käyttö, mukaan lukien taattu kaksisuuntainen kapasiteetti, kaasun määrät sekä korvauskustannusten kattaminen. Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) voi toimia edesauttajana laskettaessa korvauskustannuksia, joiden on oltava markkinapohjaisia. Yhteisvastuumekanismiin turvaudutaan viimeisenä keinona, ja markkinoilla mukana oleville osapuolille aiheutuvat seuraukset minimoidaan asianmukaisin korvauksin. Edellä olevassa 3 kohdassa säädettyjen velvoitteiden täytäntöönpanossa etusijalle asetetaan markkinapohjaiset toimenpiteet, kuten huutokaupat. Tässä kohdassa tarkoitettujen kaasun hintojen ja korvauskustannusten ja mekanismien on heijastettava markkinaoloja, ja niitä on tarkistettava säännöllisesti myös hätätilanteiden aikana. Jos 3 kohdan soveltamiseksi tarvittavia teknisiä, oikeudellisia ja rahoitukseen liittyviä järjestelyjä muutetaan, vastaava hätäsuunnitelma päivitetään sen mukaisesti. Komissio laatii yhteisvastuutoimenpiteiden malleja sekä mallilausekkeita koskevia suuntaviivoja ja julkistaa ne viimeistään ... [yhteisvastuumekanismin voimaantulopäivä].

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2019.

5.  Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2018.

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jos jäsenvaltiot eivät pääse sopimukseen tarvittavista teknisistä, oikeudellisista ja rahoitukseen liittyvistä järjestelyistä, komissio voi lausunnossaan ja suunnitelmia koskevassa päätöksessään ehdottaa puitteita kyseisiä toimenpiteitä varten.

6.  Jos jäsenvaltiot eivät pääse sopimukseen tarvittavista teknisistä, oikeudellisista, rahoitukseen liittyvistä ja kaupallisista järjestelyistä, komissio kehittää puitteet kyseisiä toimenpiteitä varten 4 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Tiedonvaihto

Tietojen kokoaminen

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tiedot toimivaltaisen viranomaisen kaavailemista ja jo toteuttamista toimenpiteistä hätätilan vaikutusten lieventämiseksi sekä tiedot niiden tuloksellisuudesta;

b)  tiedot toimivaltaisen viranomaisen kaavailemista ja jo toteuttamista toimenpiteistä hätätilan vaikutusten lieventämiseksi, mukaan lukien kysyntään vaikuttavista toimenpiteistä, sekä tiedot niiden tuloksellisuudesta;

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa riippumatta siitä, onko hätätila julistettu, toimivaltainen viranomainen voi pyytää maakaasualan yrityksiltä 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja tai lisätietoja, jotka ovat tarpeen yleisen kaasuntoimitustilanteen arvioimiseksi kyseisessä jäsenvaltiossa tai muissa jäsenvaltioissa, mukaan lukien sopimuksia koskevat tiedot. Komissio voi pyytää toimivaltaisilta viranomaisilta maakaasualan yritysten toimittamia tietoja.

4.  Riippumatta siitä, onko hätätila julistettu, toimivaltainen viranomainen voi pyytää maakaasualan yrityksiltä 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja tai lisätietoja, jotka ovat tarpeen yleisen kaasuntoimitustilanteen arvioimiseksi kyseisessä jäsenvaltiossa tai muissa jäsenvaltioissa, mukaan lukien sopimuksia koskevat tiedot. Komissio voi pyytää toimivaltaisilta viranomaisilta maakaasualan yritysten toimittamia tietoja. Komissio ja toimivaltaiset viranomaiset pidättyvät tarpeettomasta hallinnollisesta taakasta ja erityisesti tietojen julkistamisvelvoitteiden päällekkäisyydestä.

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos komissio katsoo, että tilanteella on tai todennäköisesti on vaikutuksia kaasuntoimitukseen tietyllä alueella tai koko unionissa, se voi pyytää toimivaltaisia viranomaisia keräämään ja toimittamaan komissiolle tiedot, jotka ovat tarpeen kaasuntoimitustilanteen arvioimiseksi unionissa. Komissio voi jakaa arviointinsa kaasualan koordinointiryhmän kanssa.

5.  Jos komissio katsoo, että tilanteella on tai todennäköisesti on vaikutuksia kaasuntoimitukseen tietyllä alueella tai koko unionissa, se voi pyytää toimivaltaisia viranomaisia keräämään ja toimittamaan komissiolle tiedot, jotka ovat tarpeen kaasuntoimitustilanteen arvioimiseksi unionissa. Komissio jakaa arviointinsa kaasualan koordinointiryhmän kanssa.

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 6 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

a)  kyseessä oleville toimivaltaisille viranomaisille seuraavat tiedot sopimuksista, jotka on tehty kolmansien maiden toimittajien kanssa yli vuoden ajaksi:

a)  kyseessä oleville toimivaltaisille viranomaisille ja mahdollisille kansallisille sääntelyviranomaisille seuraavat tiedot sopimuksista, jotka on tehty kolmansien maiden toimittajien kanssa yli vuoden ajaksi:

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 6 kohta – a alakohta – v a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

v a)  hinta;

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 6 kohta – a alakohta – v i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

v i)  edellytykset kaasuntoimitusten keskeytykselle.

v i)  edellytykset kaasuntoimitusten neuvottelemiselle uudelleen ja keskeytykselle.

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  toimivaltaiselle viranomaiselle ja komissiolle välittömästi sen jälkeen, kun tehdään yli vuoden kestäviä kaasuntoimitussopimuksia tai niitä muutetaan [OP: Please insert the date of entry in force of this Regulation] sen jälkeen, kun sopimukset vastaavat joko yksin tai yhdessä saman toimittajan tai sen sidosyritysten kanssa tehtyjen sopimusten kanssa yli 40 prosenttia vuosittaisesta maakaasun kulutuksesta kyseisessä jäsenvaltiossa. Ilmoitusvelvollisuutta ei sovelleta muutoksiin, jotka koskevat ainoastaan kaasun hintaa. Ilmoitusvelvollisuutta on sovellettava myös kaikkiin kaupallisiin sopimuksiin, joilla on merkitystä kaasuntoimitussopimuksen toteuttamisen kannalta.

b)  toimivaltaiselle viranomaiselle ja komissiolle välittömästi sen jälkeen, kun kolmannen maan saman toimittajan tai sen sidosyritysten kanssa tehdään yli vuoden kestäviä kaasuntoimitussopimuksia tai niitä muutetaan 20 päivän maaliskuuta 2015 jälkeen, kun sopimukset vastaavat joko yksin tai yhdessä samoilla markkinoilla toimivien muiden maakaasualan yritysten saman toimittajan tai sen sidosyritysten kanssa tehtyjen sopimusten kanssa yli 40:tä prosenttia vuosittaisesta kaasun kokonaistuonnista kolmansista maista kyseisessä jäsenvaltiossa. Ilmoitusvelvollisuutta sovelletaan myös kaasun hintaan. Ilmoitusvelvollisuutta on sovellettava myös kaikkiin nykyisiin ja uusiin kaupallisiin sopimuksiin, joilla on merkitystä kaasuntoimitussopimuksen toteuttamisen kannalta. Kansallisten sääntelyviranomaisten on tämän vuoksi valvottava markkinoiden toimitusrakennetta ja ilmoitettava asianomaisille kaasualan yrityksille, kun 40 prosentin kynnysarvo ylitetään.

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava ensimmäisen alakohdan a alakohdassa luetellut tiedot komissiolle kunkin vuoden syyskuun loppuun mennessä.

Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava tämän kohdan a alakohdassa luetellut tiedot komissiolle kunkin vuoden syyskuun loppuun mennessä. Komissio yhdistää ilmoitetut tiedot ryhmittämällä jäsenvaltiot, joissa on samanlaisia kolmannen maan toimittajamalleja, jotta se voi luoda mallisopimuksia, joita asianomaiset maakaasualan yritykset voivat hyödyntää.

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  ETA-maiden toimittajien kanssa tehtävät sopimukset on vapautettu 6 kohdassa säädetystä ilmoitusvelvollisuudesta.

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 b.  Komissio käyttää kerättyjä tietoja laskeakseen maakaasualan yritysten maksaman kaasun keskihinnan kullakin liitteessä I määritellyllä alueella ja koko unionissa. Tulokset on julkaistava kahden vuoden välein.

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa, jos toimivaltainen viranomainen tai komissio katsoo, että kaasuntoimitussopimus, joka ei kuulu tämän artiklan 6 kohdan b alakohdan soveltamisalaan, voi vaikuttaa jonkin jäsenvaltion, alueen taikka koko unionin toimitusvarmuuteen, sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa sopimuksen tehnyt kaasualan yritys toimii, tai komissio voi pyytää maakaasualan yritystä toimittamaan sopimuksen, jotta voidaan arvioida sen vaikutus toimitusvarmuuteen. Tämä pyyntö voi koskea myös muita kaupallisia sopimuksia, joilla on merkitystä kaasuntoimitussopimuksen toteuttamisen kannalta.

7.  Asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa, jos toimivaltainen viranomainen tai komissio katsoo, että kaasuntoimitussopimus, joka ei kuulu tämän artiklan 6 kohdan b alakohdan soveltamisalaan, voi vaikuttaa jonkin jäsenvaltion, alueen taikka koko unionin kaasun toimitusvarmuuteen, sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa sopimuksen tehnyt kaasualan yritys toimii, tai komissio pyytää maakaasualan yritystä toimittamaan sopimuksen, jotta voidaan arvioida sen vaikutus kaasun toimitusvarmuuteen. Tämä pyyntö voi koskea myös muita kaupallisia sopimuksia, joilla on merkitystä kaasuntoimitussopimuksen toteuttamisen kannalta, sekä infrastruktuurin kehittämistä tai toimintaa koskevia kaupallisia sopimuksia.

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Toimivaltaisen viranomaisen on otettava viimeistään ... [6 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] käyttöön toimenpiteitä sakkojen määräämiseksi maakaasualan yrityksille, jos ne eivät noudata 6 tai 7 kohdan säännöksiä. Tällaisten sakkojen on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a.  Jos komissio toteaa, että kaasuntoimitussopimuksen ehdot rikkovat tämän asetuksen säännöksiä, se voi harkita uuden menettelyn käynnistämistä esimerkiksi unionin kilpailulainsäädännön nojalla. Komissio ilmoittaa asianomaiselle maakaasualan yritykselle ja kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle kaasuntoimitussopimuksen ehtojen yhteensopimattomuudesta tämän asetuksen säännösten kanssa ja pyytää muuttamaan sopimuksen ehtoja. Maakaasualan yritys tai asianomainen toimivaltainen viranomainen ilmoittaa kolmen kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta tehdyt muutokset komissiolle tai perustelee komissiolle, miksi se on eri mieltä pyynnöstä. Komissio muuttaa pyyntöään, vetää pyyntönsä pois tai vahvistaa pyyntönsä kolmen kuukauden kuluessa maakaasualan yrityksen vastauksen vastaanottamisesta. Komissio perustelee päätöksensä yksityiskohtaisesti. Toimivaltaisen viranomaisen on otettava viimeistään ... [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä] käyttöön toimenpiteitä sakkojen määräämiseksi maakaasualan yrityksille, jos ne eivät täytä pyyntöä. Kyseisten sakkojen on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia ottaen huomioon säännösten noudattamatta jättämisen laajuus sekä mahdolliset edut, jotka asianomaiset maakaasualan yritykset voivat saada noudattamatta jättämisen johdosta.

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Toimivaltaiset viranomaiset ja komissio säilyttävät kaupallisesti arkaluonteisten tietojen luottamuksellisuuden.

9.  Toimivaltaiset viranomaiset ja komissio takaavat tämän artiklan säännösten mukaisesti saataville asetettujen kaupallisesti arkaluonteisten tietojen tiukan luottamuksellisuuden.

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Perustetaan kaasualan koordinointiryhmä helpottamaan kaasun toimitusvarmuuteen liittyvien toimenpiteiden koordinoimista. Ryhmä koostuu jäsenvaltioiden ja erityisesti niiden toimivaltaisten viranomaisten sekä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston, jäljempänä 'viraston', Kaasu-ENTSO:n ja kyseisten toimialojen ja asianomaisten asiakkaiden eturyhmittymien edustajista. Komissio päättää jäsenvaltioita kuultuaan ryhmän kokoonpanosta varmistaen, että se on täysin edustava. Komissio toimii ryhmän puheenjohtajana. Ryhmä vahvistaa työjärjestyksensä.

1.  Perustetaan kaasualan koordinointiryhmä helpottamaan kaasun toimitusvarmuuteen liittyvien toimenpiteiden koordinoimista. Ryhmä koostuu jäsenvaltioiden ja erityisesti niiden toimivaltaisten viranomaisten ja kansallisten sääntelyviranomaisten sekä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston, jäljempänä ’virasto’, Kaasu-ENTSOn ja kyseisten toimialojen ja asianomaisten asiakkaiden eturyhmittymien edustajista. Komissio päättää jäsenvaltioita kuultuaan ryhmän kokoonpanosta varmistaen, että se on täysin edustava. Komissio toimii ryhmän puheenjohtajana. Ryhmä vahvistaa työjärjestyksensä.

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kaikki tiedot, joilla on merkitystä kaasun toimitusvarmuuden kannalta kansallisella, alueellisella ja unionin tasolla;

b)  kaikki tiedot, joilla on merkitystä kaasun toimitusvarmuuden kannalta kansallisella, alueellisella ja unionin tasolla, mukaan luettuina kysyntään liittyvät täytäntöönpannut ja suunnitellut politiikat ja toimet;

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  sellaisten toimien koordinointi, joilla pyritään vastaamaan hätätilanteeseen unionissa yhdessä sekä sellaisten kolmansien maiden, jotka ovat energiayhteisön perustamissopimuksen sopimuspuolia, että muiden kolmansien maiden kanssa;

g)  sellaisten toimien koordinointi, joilla pyritään vastaamaan hätätilanteeseen unionissa yhdessä sekä energiayhteisön sopimuspuolien että muiden kolmansien maiden kanssa;

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan toinen lause, 3 artiklan 5 kohta, 4 artiklan 3, 4 ja 6 kohta, 5 artiklan 2 kohta, 6 artiklan 1 kohdan d alakohta, 7 artiklan 5 kohdan b ja e alakohta, 8 artiklan 1 kohdan e, g ja i alakohta, 8 artiklan 4 kohdan b ja c alakohta, 9 artiklan 1 kohdan j ja m alakohta ja 4 kohta, 10 artiklan 4 kohta, 11 artiklan 5 kohta ja 12 artikla luovat jäsenvaltioille velvoitteita energiayhteisön sopimuspuolia kohtaan: jos

1.  Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan toinen lause, 3 artiklan 6 kohta, 4 artiklan 3, 4 ja 6 kohta, 5 artiklan 2 kohta, 6 artiklan 1 kohdan d alakohta, 7 artiklan 5 kohdan b ja e alakohta, 8 artiklan 1 kohdan e, g ja i alakohta, 8 artiklan 4 kohdan b ja c alakohta, 9 artiklan 1 kohdan j ja m alakohta ja 4 kohta, 10 artiklan 4 kohta, 11 artiklan 5 kohta ja 12 artikla luovat kaikille jäsenvaltioille velvoitteita energiayhteisön sopimuspuolia kohtaan: jos

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tekee 7 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen arviointien perusteella johtopäätökset mahdollisista tavoista parantaa toimitusvarmuutta unionin tasolla ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta, tarvittaessa myös suositukset tämän asetuksen parantamisesta.

Komissio tekee 7 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen arviointien perusteella johtopäätökset mahdollisista tavoista parantaa kaasun toimitusvarmuutta unionin tasolla ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta, tarvittaessa myös lainsäädäntöehdotuksen tämän asetuksen muuttamiseksi.

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ilmoitukset

Asiakirjojen toimittaminen

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Riskinarvioinnit, ennaltaehkäisysuunnitelmat, hätäsuunnitelmat ja kaikki muut asiakirjat on ilmoitettava komissiolle sähköisesti CIRCABC-foorumin kautta.

Riskinarvioinnit, ennaltaehkäisysuunnitelmat, hätäsuunnitelmat ja kaikki muut asiakirjat on toimitettava komissiolle sähköisesti CIRCABC-foorumin kautta.

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kaikki ilmoituksiin liittyvä kirjeenvaihto on siirrettävä sähköisesti.

Kaikki tämän artiklan säännöksiin liittyvä kirjeenvaihto on siirrettävä sähköisesti.

Tarkistus    167

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

’Laskelmassa huomioon otetulla alueella’ tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen määrittämää maantieteellistä aluetta, jonka osalta N-1-kaava lasketaan.

’Laskelmassa huomioon otetulla alueella’ tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen määrittämää maantieteellisesti määritettyä merkityksellisten markkinoiden aluetta, jonka osalta N-1-kaava lasketaan.

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 kohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

1.  Siirtoverkonhaltijoiden yhdysputken molemmin puolin on pysyvän kaksisuuntaisen kapasiteetin mahdollistamiseksi yhdysputkissa tai sen parantamiseksi tai poikkeuksen saamiseksi tai jatkamiseksi toimitettava toimivaltaisille viranomaisilleen (asianomaisille toimivaltaisille viranomaille) kaikkia muita siirtoverkonhaltijoita kaasun toimituskäytävän varrella kuultuaan:

1.  Siirtoverkonhaltijoiden yhdysputken molemmin puolin on pysyvän kaksisuuntaisen kapasiteetin mahdollistamiseksi yhdysputkissa tai sen parantamiseksi tai poikkeuksen saamiseksi tai jatkamiseksi toimitettava toimivaltaisille viranomaisilleen tai sääntelyviranomaisilleen, jos ne eivät ole toimivaltainen viranomainen (näihin viitataan tässä liitteessä asianomaisina toimivaltaisina viranomaisina), kaikkia muita siirtoverkonhaltijoita kaasun toimituskäytävän varrella kuultuaan:

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 1 kohta – 1.1 alakohta – e alakohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

(e)  Kuvatkaa alueen oman tuotannon rooli:

(e)  Kuvatkaa alueen oman tuotannon rooli, biokaasu mukaan luettuna:

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 1 kohta – 1.1 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(f a)  Kaasun kysyntäskenaariot, joissa otetaan huomioon myös energiatehokkuustoimenpiteiden vaikutus vuotuiseen lopulliseen kaasunkulutukseen

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – 1 kohta – 1.2 alakohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(g a)  Kaasun kysyntäskenaariot, joissa otetaan huomioon myös energiatehokkuustoimenpiteiden vaikutus vuotuiseen lopulliseen kaasunkulutukseen

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 1 kohta – 1.1 alakohta – e alakohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

(e)  Kuvatkaa alueen oman tuotannon rooli:

(e)  Kuvatkaa alueen oman tuotannon rooli, biokaasu mukaan luettuna:

Tarkistus    173

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 1 kohta – 1.1 alakohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(f a)  Kuvatkaa energiatehokkuustoimien asema ja niiden vaikutus vuosittaiseen lopulliseen kaasunkulutukseen

Tarkistus    174

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 1 kohta – 1.2 alakohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(g a)  Kuvatkaa energiatehokkuustoimien asema ja niiden vaikutus vuosittaiseen lopulliseen kaasunkulutukseen

Tarkistus    175

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  Kuvatkaa muut toimenpiteet, jotka on hyväksytty muista syistä kuin riskien arvioimiseksi mutta joilla on positiivinen vaikutus kyseisen alueen/jäsenvaltion toimitusvarmuuteen

(b)  Kuvatkaa muut toimenpiteet, jotka on hyväksytty muista kuin riskinarvioinnissa yksilöidyistä syistä mutta joilla on positiivinen vaikutus kyseisen alueen/jäsenvaltion toimitusvarmuuteen

Tarkistus    176

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 1 malli – 9 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  Kuvatkaa mekanismit, joita käytetään Kaasu-ENTSOn kaasua koskevan alueellisen koordinointijärjestelmän tarjoaman teknisen ja operatiivisen asiantuntemuksen hyödyntämiseen

Tarkistus    177

Ehdotus asetukseksi

Liite V – 2 malli – 6 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  Kuvatkaa mekanismit, jotka on otettu käyttöön yhteistyön tekemiseksi Kaasu-ENTSOn kaasua koskevan alueellisen koordinointijärjestelmän kanssa


PERUSTELUT

I. Johdanto

Toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja neuvoston direktiivin 2004/67/EY kumoamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 994/2010 voimaantulon myötä EU otti ensiaskeleen kohti maakaasualan yritysten, jäsenvaltioiden ja komission välisen koordinoinnin tiivistämistä kaasuntoimitusvarmuuteen kohdistuviin rajat ylittäviin haasteisiin vastaamiseksi.

Vuoden 2010 asetuksen lähtökohtana oli sen seikan tunnustaminen, että energiaturvallisuutta koskeva toimivalta ja vastuu on jaettu kansallisten viranomaisten ja EU:n välillä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 194 artiklan mukaisesti. Kyseisessä artiklassa säädetään yhteisestä energiapolitiikasta, joka perustuu yhteisvastuuperiaatteelle ja jonka tavoitteena on muun muassa turvata energian toimitusvarmuus.

Vuoden 2010 asetus vastasi parlamentin kauan sitten omaksumaa kantaa, jonka mukaan sääntelykehystä on täydennettävä ja energian sisämarkkinoille välttämätön infrastruktuuri on viimeisteltävä ottamalla käyttöön säännöksiä, joilla edesautetaan yhteisvastuun hengessä yhteisten mekanismien perustamista ulkoisten toimitushäiriöiden ehkäisemiseksi ja niihin vastaamiseksi. Tämä oli sitäkin tärkeämpää, kun otetaan huomioon EU:n kasvava riippuvuus kaasuntuonnista sekä toistuvat Venäjältä peräisin olevia kaasutoimituksia koetelleet häiriöt, joilla oli vakavia seurauksia useiden unionin jäsenvaltioiden kaasunsaannille.

Vuosien 2006 ja 2009 kaasukriisit sekä niitä vuonna 2014 seurannut kriisi synnyttivät epävarmuutta kaasuntoimitusten suhteen. Kriisien seurauksena energiaturvallisuus nousi EU:n poliittisen päätöksenteon keskiöön ja siitä tuli yksi komission 25. helmikuuta 2015 hyväksymän energiaunionistrategian avaintavoitteista.

Vuoden 2010 asetus osoittautui olennaisen tärkeäksi tekijäksi energiaturvallisuuden parantamiseksi Euroopassa. Esittelijä myöntää kuitenkin – ottaen huomioon myöhempien toimituskriisien jälkeen tehtyjen stressitestien tulokset, vuoden 2010 asetuksen soveltamista koskevan kertomuksen sekä komission vuonna 2015 toteuttaman julkisen kuulemisen tulokset – kansallisen tason lähestymistavan osoittautuneen riittämättömäksi alueellisista eroista ja kaasuntoimitusten rajat ylittävästä luonteesta johtuvien ongelmien ratkaisemiseksi kokonaan, minkä vuoksi on tarpeen lujittaa yhteisvastuuseen perustuvia mekanismeja toimitushäiriöihin vastaamiseksi. Esittelijä on sitä mieltä, että jäsenvaltioiden välisten muiden esteiden poistaminen, ehkäisemiseen liittyvien kustannusten alentaminen ja lieventämistoimien vaikuttavuuden maksimointi edellyttää yhteistyön, koordinoinnin ja avoimuuden lisäämistä erityisesti ottaen huomioon unionin kaasumarkkinoiden integraation etenemisen sekä kaasuntoimituksiin ja vastakkaisvirtauksiin Euroopassa sovelletun käytäviin perustuvan lähestymistavan.

Esittelijä on tyytyväinen komission aloitteeseen tarkistaa vuoden 2010 asetusta. Se on yksi merkittävimmistä energiaunionin puitteissa toteutettavista lainsäädäntötoimista, jota parlamenttikin ehdotti 15. joulukuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa ”Kohti Euroopan energiaunionia”. Esittelijä pitää myönteisenä komission yleistä toimintaperiaatetta vahvistaa nykyisiä mekanismeja EU:n energiaturvallisuuden parantamiseksi entisestään.

II. Esittelijän määrittämät pääkohdat

II.1. Alueellinen lähestymistapa hätätilanteessa käytettävine toimituskäytävineen

Esittelijä katsoo, että kaasutoimitusten ylikansallinen luonne, mikä ilmenee siinä, että 90 prosenttia Euroopassa virtaavasta kaasusta ylittää ainakin yhden kansallisen rajan, ja siihen liittyvä toimitushäiriöistä johtuvien kansainvälisten heijastusvaikutusten riski edellyttää mahdollisimman laajaa yhteistyötä, jossa komissiolla on entistä suurempi koordinointivastuu, kuten on ehdotettu useissa toimintapoliittisissa aloitteissa viimeisen vuosikymmenen aikana ja kuten parlamentti on toistuvasti suositellut. Tällaisia aloitteita ovat muun muassa Euroopan energiayhteisö, jota esittelijä ehdotti yhdessä komission entisen puheenjohtajan Jacques Delorsin kanssa, sekä viimeksi energiaunionistrategia.

Vaikka esittelijä kannattaakin lämpimästi unionin laajuista ja mahdollisesti myös yleiseurooppalaista lähestymistapaa, hän ottaa huomioon myös uuden asetuksen yhteydessä toteutetun vaikutustenarvioinnin tulokset. Komissio vertasi keskenään neljää mahdollista skenaariota: perustilanne (ei lisätoimia EU:n tasolla), muu kuin lainsäädännöllinen toimintavaihtoehto (tehostettu täytäntöönpano ja ei-sitovat toimenpiteet), lainsäädännölliset vaihtoehdot, joiden mukaisesti koordinointia tehostetaan mahdollisesti kahdella tasolla sekä lopulta täysimääräinen yhdenmukaistaminen EU:n tasolla. Skenaarioiden analyysissa ilmeni, että tehostettu koordinointi sekä tiettyjen periaatteiden ja normien vahvistaminen EU:n tasolla oli vaihtoehdoista paras.

Esittelijä katsoo, että alueellisen lähestymistavan soveltaminen riskinarviointiin sekä ennaltaehkäisyä ja vaikutusten lieventämistä koskevien suunnitelmien laatiminen tarjoaa vaikuttavan ja tehokkaan keinon energiaturvallisuuden nostamiseen merkittävästi korkeammalle tasolle. Esittelijä kannattaa voimakkaasti myös mallien yhdenmukaistamista sekä vertaisarvioinnin mekanismia, jolla pyritään varmistamaan, että eri alueilla sovitut ratkaisut muodostavat yhdessä tehokkaan ja yhteensopivan unionin laajuisen energiaturvallisuuskehyksen.

Samalla alueita olisi pidettävä omavaraisina kaasunsaannin suhteen sekä hätätilan ehkäisemisessä tai sen vaikutusten lieventämisessä. Energiatoimitusten epävakaisuus yhdessä maassa tai yhdellä alueella vaikuttaa koko unioniin toimituskäytävien kautta. Vaikka jäsenvaltioiden ei missään tapauksessa pidäkään tehdä yhteistyötä ainoastaan alueiden sisällä, voisi olla tarkoituksenmukaista sisällyttää ehdotukseen aiottua vahvempi eurooppalainen näkökulma, mikä mahdollistaisi turvautumisen kaikkiin saatavilla oleviin resursseihin ja välineisiin laajemmilla EU:n kaasun sisämarkkinoilla. Tähän voitaisiin päästä toteuttamalla unionin tasolla perusteellisia arviointeja asiaan liittyvistä hätätilanteessa käytettävistä toimituskäytävistä, jotka pohjautuvat tiettyjen jäsenvaltioiden muodostaman ryhmän yhteisille kaasuntoimituslähteille.

Esittelijä on sitä mieltä, että kun on kyse jäsenvaltion tai jäsenvaltioiden ryhmän energiaturvallisuudesta, hätätilanteessa käytettävien toimituskäytävien avulla voidaan tarjota olennaista tietoa ja toimenpide-ehdotuksia jäsenvaltioiden auttamiseksi niiden laatiessa riskinarviointeja ja alueellisia ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmia tarjoamalla tietoa saatavilla olevan kaasun määristä sekä mahdollisista menettelyistä ja lähteistä kaasun kanavoimiseksi sitä tarvitseviin jäsenvaltioihin. Hätätilanteessa käytettävien toimituskäytävien olisi pohjauduttava Kaasu-ENTSOn nykyisiin koordinointimekanismeihin ja niillä olisi täydennettävä alueellista lähestymistapaa – ehkäisten siten pirstaloitumista – ja vahvistettava merkittävästi eurooppalaista näkökulmaa sekä parannettava hätätilan ennaltaehkäisemistä ja siihen reagoimista koskevien toimien tehokkuutta. Esittelijä on lisäksi vakuuttunut, että alueiden rajat ylittävien kaasutoimitusten pakollinen arviointi johtaisi siihen, että unioni ja jäsenvaltiot ovat paljon paremmin varautuneita kriiseihin ja voivat reagoida niihin nopeammin, kun ne puhkeavat.

II.2. Yhteisvastuumekanismi

Esittelijä pitää myönteisenä yhteisvastuulausekkeen käyttöönottoa oikeudellisesti sitovana viimeisen keinon periaatteena. Esittelijä korostaa, että sitä ei tulisi pitää vaihtoehtona unionin kaasun sisämarkkinoilla saatavilla oleville markkinapohjaisille ennaltaehkäiseville toimille ja että sillä ei pidä korvata maan omia ponnisteluja parantaakseen kykyään sietää toimitushäiriöitä eriyttämällä toimittajiaan, toimitusreittejään ja energialähteitään ja parantamalla energiatehokkuuttaan.

II.3. Tiedonvaihto

Esittelijä tukee voimakkaasti näkemystä, jonka mukaan energian toimitusvarmuus edellyttää yhtäläisiä toimintaedellytyksiä energiakaupassa kaikille yrityksille koko unionissa, myös energiayrityksille, ja katsoo, että ne voidaan saada aikaan antamalla avoimia ja vapaiden markkinoiden sääntöjä, jotka sitovat kaikkia yrityksiä ja sidosryhmiä koko toimitus-, siirto- ja jakeluketjun varrella.

Esittelijä myöntää asianmukaisen tiedonvaihdon merkityksen riskinarvioinnin ja kriisien ennaltaehkäisyn ja niiden vaikutusten lieventämisen kannalta. Esittelijä kannattaa siksi komission ehdotusta, jonka mukaisesti tietyt asiaan liittyvät sopimukset on automaattisesti ilmoitettava komissiolle ja toimivaltaiselle viranomaiselle niiden tekovaiheessa tai kun niitä muutetaan, ja esittelijä kannattaa samoin toimivaltaisen viranomaisen ja komission oikeutta pyytää asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa maakaasualan yritystä toimittamaan sopimuksen, jotta sen vaikutuksia energian toimitusvarmuuteen voidaan arvioida.

II.4. Suojatut asiakkaat

Esittelijä ottaa käyttöön unionin laajuisesti yhdenmukaistetun määritelmän suojatulle asiakkaalle. Sen avulla voidaan päästä eroon jäsenvaltioiden välisistä eroista, jotka voivat vaikuttaa toimitusnormiin, erityisesti kun siihen liittyy muita kuin markkinapohjaisia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat siten kielteisesti sisämarkkinoihin ja naapurijäsenvaltioiden toimitusvarmuuteen vähentämällä kaasumarkkinoiden likviditeettiä eritoten tilanteissa, joissa tarjonta on niukkaa kysyntään nähden.

Esittelijä ehdottaa myös sen sallimista, että jäsenvaltiot voivat asettaa tietyt verkon eheyden kannalta keskeiset kaasuvoimalat etusijalle. Tällaiset voimalat olisi tiukojen ehtojen täyttyessä asetettava etusijalle suojattuihin asiakkaisiin nähden, jotta vältetään sähkökatkos, joka estäisi kaikkien suojattujen asiakkaiden sähkönsaannin ja mahdollisesti myös kaasunsaannin (jos kaasulaitteet toimivat sähkön avulla).

II.5. Energiayhteisön mukaanotto

Esittelijä tukee täysin tarvetta luoda energian ja erityisesti energian toimitusvarmuuden alaa koskeva yhteinen sääntelykehys EU:ta ja energiayhteisön sopimuspuolia varten. Esittelijä suhtautuu siksi myönteisesti komission lähestymistapaan, jonka mukaisesti se ulottaa tietyt asetuksen säännökset (riskinarviointien rajat ylittävä yhdenmukaisuus, ennaltaehkäisysuunnitelmat ja hätäsuunnitelmat) koskemaan myös energiayhteisöä, kun sen sopimuspuolet ovat panneet asiaan liittyvät oikeudelliset velvoitteet täytäntöön.

II.6. Yhteisostot

Esittelijä on toistuvasti antanut tukensa yhteisostoille keinona parantaa yritysten, maiden tai alueiden neuvotteluasemaa ulkoisten toimittajien suhteen ja alentaa siten kuluttajien maksamia energiahintoja ja edistää markkinoihin ja yhteisvastuuseen perustuvaa toimitusvarmuutta. Parlamenttikin kehotti päätöslauselmassaan ”Kohti Euroopan energiaunionia” arvioimaan vapaaehtoisen kaasun yhteisostojärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta ja mahdollista rakennetta. Esittelijä on edelleen vakuuttunut, että vapaaehtoiset yhteisostot – joita varten on jo käynnistetty ensimmäiset ruohonjuuritason aloitteet EU:ssa – olisi otettava huomioon unionin lainsäädännössä.

***

Panoksena ei ole ainoastaan yhden tietyn energialähteen toimitusvarmuus vaan myös

EU:n yleinen turvallisuus, talouden kilpailukyky, kasvu ja kansalaistemme uudet työmahdollisuudet. Asia on tärkeä myös kunnianhimoisen ilmastopolitiikkamme ja naapurisuhteidemme kannalta. Meidän on pidettävä kaikki yllä mainittu mielessämme uudesta asetuksesta neuvotellessamme. Se voi olla ponnahduslautamme kohti turvallista ja kestävää kasvua sekä yhteinen eurooppalainen menestystarina, jonka varaan rakennamme vuosikymmenten ajan.


ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (14.9.2016)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja asetuksen (EU) 994/2010 kumoamisesta

(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

Valmistelija: Jacek Saryusz-Wolski

LYHYET PERUSTELUT

Komissio on esittänyt parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen, jonka tarkoituksena on kaasunsaannin turvaaminen. Asetusehdotus on hyvä, ja sen painopisteet eli alueellinen yhteistyö ja turvaamismekanismit, ovat yhteneväisiä sen kanssa, että unionin tasolla on toteutettava voimakkaampia toimia, jotta voidaan välttää kaasuntoimitushäiriöt.

Alueellista yhteistyötä on lujitettava kaasukatkoksia ja suojatuille asiakkaille myönnettäviä sääntelypoikkeuksia koskevan tiedon kulun osalta. Tiedonkulusta olisi sovittava aluetasolla, jotta parannettaisiin ennaltaehkäisysuunnitelmien ja hätäsuunnitelmien sisältöä ja selkeytettäisiin niitä. Siltä varalta, että alueellisessa yhteistyössä kuitenkin ilmenee vaikeuksia siksi, että jäsenvaltiot eivät pääse yksimielisyyteen, komission olisi pidätettävä itsellään mahdollisuus laatia tekniset ja oikeudelliset puitteet yhteisvastuulausekkeelle, tarvittaville riskinarviointisuunnitelmille tai yhteistyömekanismeille.

Toimitusreittien ja energialähteiden monipuolistamista koskevaa strategista tavoitetta olisi vahvistettava tarvittaessa vapaaehtoisella kysynnän yhdistämisen mekanismilla neuvoston ehdotusten mukaisesti. Kyseinen mekanismi voi vähentää monopoliaseman käyttöä vähemmän kilpailluilla markkinoilla, mikäli asianomaiset osapuolet päättävät tehdä yhteistyötä.

Energiayhteisön maiden järjestelmällinen osallistuminen – sillä ehdolla, että ne täyttävät 15 artiklassa säädetyt vaatimukset – on hyvä asia. Euroopan unionin on kuitenkin lujitettava toimiaan kolmansien maiden kanssa näiden puitteiden ulkopuolella ja kehitettävä ulkoisen hätätoiminnan välineitä. Tämän merkitys kävi selväksi, kun komissio osallistui Ukrainan ja Venäjän ”talvipaketista” käymiin neuvotteluihin.

Tiedonvaihtomekanismin on tarkoitus taata tasapuoliset olosuhteet kaikille tietyn absoluuttisen koon ylittäville sopimuksille, jotta sisämarkkinat voivat toimia kaikkialla eikä ainoastaan yhdessä maassa. Ei ole loogista eikä perusteltua, että sopimusten koko kytketään yksittäisten maiden kaasumarkkinoihin ja samalla perustetaan unionin laajuiset kaasun sisämarkkinat. Maakohtaisella kulutuksen kynnysarvolla olisi oltava toissijainen merkitys, jotta voitaisiin varmistaa myös joidenkin puutteellisesti kilpailtujen pienempien markkinoiden ja energiasaarekkeiden sopimusten huomioon ottaminen. Asetuksen 13 artiklan mukaisesti toimitettavien sopimusten analysoinnin lisäksi saattaa olla tarpeen, että komissio toteuttaa tarvittavat toimet varmistaakseen asetuksen noudattamisen.

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Maakaasu on olennainen osa Euroopan unionin energiahuoltoa. Suuri osa kaasusta tuodaan unioniin sen ulkopuolisista maista.

(1)  Maakaasu on olennainen osa Euroopan unionin energiahuoltoa. Suuri osa kaasusta tuodaan unioniin sen ulkopuolisista maista, ja jotkut jäsenvaltiot ovat siten suuresti tai kokonaan riippuvaisia kolmansien maiden monopolien kaasutoimituksista.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Merkittävä häiriö unionin kaasunsaannissa voi vaikuttaa kaikkiin jäsenvaltioihin, koko unioniin ja Ateenassa 25 päivänä lokakuuta 2005 allekirjoitetun energiayhteisön perustamissopimuksen sopimuspuoliin. Se voi myös aiheuttaa vakavia taloudellisia vahinkoja unionin talouteen ja sillä voi olla vakavia sosiaalisia seurauksia erityisesti heikommassa asemassa oleville asiakasryhmille.

(2)  Merkittävä häiriö yhdenkin unionin jäsenvaltion kaasunsaannissa voi vaikuttaa kaikkiin jäsenvaltioihin, koko unioniin ja Ateenassa 25 päivänä lokakuuta 2005 allekirjoitetun energiayhteisön perustamissopimuksen sopimuspuoliin. Se voi myös aiheuttaa vakavia taloudellisia vahinkoja unionin talouteen ja sillä voi olla vakavia sosiaalisia seurauksia erityisesti heikommassa asemassa oleville asiakasryhmille.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Tällä asetuksella pyritään varmistamaan, että toteutetaan kaikki tarvittavat toimenpiteet kaasun jatkuvan saannin varmistamiseksi kaikkialla unionissa erityisesti suojatuille asiakkaille vaikeiden ilmasto-olojen ja toimitushäiriöiden varalta. Nämä tavoitteet olisi saavutettava kaikkein kustannustehokkaimpien toimien avulla ja siten, ettei vääristetä energiamarkkinoiden toimintaa.

(3)  Tällä asetuksella pyritään varmistamaan, että toteutetaan kaikki tarvittavat toimenpiteet kaasun jatkuvan saannin varmistamiseksi kaikkialla unionissa erityisesti suojatuille asiakkaille vaikeiden ilmasto-olojen ja toimitushäiriöiden varalta. Nämä tavoitteet olisi saavutettava kaikkein kustannustehokkaimpien toimien ja oikeasuhteisten ja syrjimättömien mekanismien avulla ja siten, ettei vääristetä energiamarkkinoiden toimintaa.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Tämä asetus on määrä panna täytäntöön haastavana ajankohtana Venäjän tunkeuduttua Ukrainaan ja liitettyä Krimin itseensä vuonna 2014, jännitteiden lisäännyttyä Mustanmeren ja Kaspianmeren alueilla, Isisin saatua haltuunsa valtaamiensa alueiden bensiini- ja kaasutoimitukset sekä Saudi-Arabian ja Iranin välisten jännitteiden lisääntyessä.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Toimista kaasunsaannin turvaamiseksi 20 lokakuuta 2010 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 994/2010 on jo ollut merkittävä positiivinen vaikutus kaasunsaannin turvaamiseen unionissa sekä ennaltavarautumisen että vaikutusten lieventämisen kannalta. Jäsenvaltiot ovat paremmin valmistautuneita kohtaamaan kaasuntoimituskriisin nyt, kun niiden on laadittava suunnitelmat, jotka sisältävät muun muassa ennaltaehkäisy- ja hätätoimenpiteet, ja ne ovat nyt paremmin suojattuja, kun niiden on täytettävä erinäisiä infrastruktuurikapasiteettiin ja kaasuntoimitukseen liittyviä velvoitteita. Kuitenkin lokakuussa 2014 laaditussa asetuksen (EU) N:o 994/2010 täytäntöönpanokertomuksessa tuotiin esiin aluieita, joilla parantamalla asetusta voitaisiin entisestään vahvistaa unionin toimitusvarmuutta.

(4)  Toimista kaasunsaannin turvaamiseksi 20 lokakuuta 2010 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 994/2010 on jo ollut merkittävä positiivinen vaikutus kaasunsaannin turvaamiseen unionissa sekä ennaltavarautumisen että vaikutusten lieventämisen kannalta. Jotkut jäsenvaltiot ovat paremmin valmistautuneita kohtaamaan kaasuntoimituskriisin nyt, kun niiden on laadittava suunnitelmat, jotka sisältävät muun muassa ennaltaehkäisy- ja hätätoimenpiteet, ja ne ovat nyt paremmin suojattuja, kun niiden on täytettävä erinäisiä infrastruktuurikapasiteettiin ja kaasuntoimitukseen liittyviä velvoitteita. Kuitenkin lokakuussa 2014 laaditussa asetuksen (EU) N:o 994/2010 täytäntöönpanokertomuksessa tuotiin esiin alueita, joilla parantamalla asetusta voitaisiin entisestään vahvistaa unionin toimitusvarmuutta.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Vuoden 2014 annetussa komission tiedonannossa kaasujärjestelmän lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä13 analysoitiin vaikutuksia, joita syntyisi, jos Venäjältä tulevat kaasutoimitukset loppuisivat osittain tai kokonaan, ja tultiin siihen tulokseen, että puhtaasti kansalliset lähestymistavat eivät ole kovinkaan tehokkaita vakavan häiriön sattuessa, kun otetaan huomioon niiden soveltamisala, joka on lähtökohtaisesti rajallinen. Stressitesti osoitti, kuinka suuremmassa määrin yhteistyöhön perustuva lähestymistapa jäsenvaltioiden keskuudessa voisi merkittävästi vähentää erittäin vakavien häiriöskenaarioiden vaikutuksia kaikkein haavoittuvimmissa jäsenvaltioissa.

(5)  Vuoden 2014 annetussa komission tiedonannossa kaasujärjestelmän lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä13 analysoitiin vaikutuksia, joita syntyisi, jos Venäjältä tulevat kaasutoimitukset loppuisivat osittain tai kokonaan, ja tultiin siihen tulokseen, että puhtaasti kansalliset lähestymistavat eivät ole kovinkaan tehokkaita vakavan häiriön sattuessa, kun otetaan huomioon niiden soveltamisala, joka on lähtökohtaisesti rajallinen, ja puutteellinen koordinointi erityisesti alueellisella tasolla. Stressitesti osoitti, kuinka suuremmassa määrin yhteistyöhön perustuva lähestymistapa jäsenvaltioiden keskuudessa voisi merkittävästi vähentää erittäin vakavien häiriöskenaarioiden vaikutuksia kaikkein haavoittuvimmissa jäsenvaltioissa.

__________________

__________________

13 COM(2014) 654 final.

13 COM(2014) 654 final.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Unionin energiahuollon takaamiseksi tulee monipuolistaa energialähteitä ja rakentaa uusia energiayhteyksiä jäsenvaltioiden välille. Samoin on tärkeää tehostaa energiavarmuuteen liittyvää yhteistyötä unionin naapurivaltioiden ja strategisten kumppanien kanssa sekä unionin eri toimielinten välillä.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Helmikuussa 2015 annetussa komission tiedonannossa "Joustavaa energiaunionia ja tulevaisuuteen suuntautuvaa ilmastonmuutospolitiikkaa koskeva puitestrategia"14 korostetaan, että energiaunioni pohjautuu yhteisvastuuseen ja luottamukseen, jotka ovat välttämätön osa energiaturvallisuutta. Tällä asetuksella olisi pyrittävä vahvistamaan yhteisvastuuta ja luottamusta jäsenvaltioiden välillä, ja sillä olisi otettava käyttöön toimenpiteitä, joita tarvitaan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Näin valmistellaan energiaunionin täytäntöönpanoa.

(6)  Helmikuussa 2015 annetussa komission tiedonannossa ”Joustavaa energiaunionia ja tulevaisuuteen suuntautuvaa ilmastonmuutospolitiikkaa koskeva puitestrategia”14 korostetaan, että energiaunioni pohjautuu yhteisvastuuseen ja luottamukseen, jotka ovat välttämätön osa energiaturvallisuutta. Tällä asetuksella olisi pyrittävä vahvistamaan yhteisvastuuta ja luottamusta jäsenvaltioiden välillä, ja sillä olisi otettava käyttöön toimenpiteitä, joita tarvitaan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Näin valmistellaan energiaunionin täytäntöönpanoa. Unionin olisi siksi tuettava vain sellaisia monipuolistamiseen tähtääviä hankkeita, jotka ovat täysin yhdenmukaisia unionin lainsäädännön ja periaatteiden sekä unionin pitkän aikavälin toimintapolitiikkojen tavoitteiden ja painopisteiden kanssa.

__________________

__________________

14 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille, COM(2015) 80 final.

14 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille, COM(2015) 80 final.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Vakaiden ja joustavien energian sisämarkkinoiden luomiseksi olisi varmistettava laaja vuorovaikutus kaasu- ja sähköjärjestelmien välille, jotta kaasunsaannin häiriöiden aikana voidaan käyttää sähköä tai muita vaihtoehtoisia energialähteitä.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Hyvin toimivat kaasun sisämarkkinat takaavat parhaan energianturvallisuuden eri puolilla unionia ja auttavat parhaiten vähentämään yksittäisten jäsenvaltioiden alttiutta toimitushäiriöiden haitallisille vaikutuksille. Jos tietyn jäsenvaltion toimitusvarmuus on uhattuna, on olemassa riski siitä, että kyseisen jäsenvaltion yksipuolisesti määrittelemät toimenpiteet voivat vaarantaa kaasun sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan ja haitata kaasutoimituksia asiakkaille muissa jäsenvaltioissa. Jotta kaasun sisämarkkinat voisivat toimia myös kaasunsaannin vaikeutuessa, on tarpeen säätää yhteisvastuusta ja koordinaatiosta toimituskatkosten varalta. Tämä koskee sekä ennaltaehkäiseviä toimia että toimitusten tosiasiallisten katkosten johdosta toteutettavia toimia.

(7)  Hyvin toimivat kaasun sisämarkkinat takaavat parhaan energianturvallisuuden eri puolilla unionia ja auttavat parhaiten vähentämään yksittäisten jäsenvaltioiden alttiutta toimitushäiriöiden haitallisille vaikutuksille. Jos tietyn jäsenvaltion toimitusvarmuus on uhattuna, on olemassa riski siitä, että kyseisen jäsenvaltion yksipuolisesti määrittelemät toimenpiteet voivat vaarantaa kaasun sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan ja haitata kaasutoimituksia asiakkaille muissa jäsenvaltioissa. Jotta kaasun sisämarkkinat voisivat toimia myös kaasunsaannin vaikeutuessa, unionin tasolla on tarpeen säätää yhteisvastuusta ja koordinaatiosta toimituskatkosten varalta. Tämä koskee sekä ennaltaehkäiseviä toimia että toimitusten tosiasiallisten katkosten johdosta toteutettavia toimia.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Yhteisvastuun hengessä toteutettavan alueellisen yhteistyön, jossa ovat mukana viranomaiset ja maakaasualan yritykset, olisi oltava tämän asetuksen ohjaava periaate, jotta määritetään asiaan liittyvät riskit kullakin alueella ja optimoidaan koordinoitujen toimenpiteiden edut riskien vaikutusten lieventämiseksi ja unionin kuluttujien kannalta kaikkein kustannustehokkaimpien toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi.

(9)  Markkinatalouden periaatteiden noudattamisen ja yhteisvastuun hengessä toteutettavan alueellisen yhteistyön, jossa ovat mukana viranomaiset ja maakaasualan yritykset, olisi oltava tämän asetuksen ohjaava periaate, jotta määritetään asiaan liittyvät riskit kullakin alueella ja optimoidaan koordinoitujen toimenpiteiden edut riskien vaikutusten lieventämiseksi ja unionin kuluttajien kannalta kaikkein kustannustehokkaimpien toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi. Yhteisvastuuta tarvitaan kolmella tasolla; alueellisella, alueitten välisellä ja unionin tasolla.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Tietyt asiakkaat, kotitaloudet ja keskeisiä sosiaalipalveluja tarjoavat asiakkaat, ovat erityisen haavoittuvia ja tarvitsevat mahdollisesti yhteiskunnan suojelua. Tällaisten suojattujen asiakkaiden laaja määritelmä ei saisi olla ristiriidassa unionin yhteisvastuumekanismien kanssa.

(10)  Tietyt asiakkaat, kotitaloudet ja keskeisiä sosiaalipalveluja tarjoavat asiakkaat, ovat erityisen haavoittuvia ja tarvitsevat mahdollisesti yhteiskunnan suojelua. Tällaisten suojattujen asiakkaiden laaja määritelmä ei saisi olla ristiriidassa unionin yhteisvastuumekanismien kanssa, ja se olisi yhdenmukaistettava unionin tasolla.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Alueellinen lähestymistapa riskien arviointiin sekä ennaltaehkäisevien toimien ja vaikutusten lieventämiseksi toteutettavien toimien määrittämiseen ja vahvistamiseen mahdollistaa toimien koordinoinnin, mistä saadaan merkittäviä etuja toimenpiteiden tehokkuuden ja resurssien optimoinnin kannalta. Tämä koskee erityisesti toimia, joilla on tarkoitus taata jatkuva toimitus haastavissa olosuhteissa suojatuille asiakkaille, sekä toimia, joilla lievennetään hätätilanteen vaikutuksia. Korreloivien riskien arviointi alueellisella tasolla ja siten kattavammin ja tarkemmin varmistaa sen, että jäsenvaltiot ovat paremmin valmistautuneita kriiseihin. Lisäksi koordinoitu ja ennalta sovittu toimitusvarmuutta koskeva lähestymistapa varmistaa hätätilanteessa johdonmukaiset toimet ja vähentää riskiä kielteisistä heijastusvaikutuksista, joita puhtaasti kansallisilla toimilla voisi olla naapurijäsenvaltioihin.

(17)  Alueellinen lähestymistapa riskien arviointiin sekä ennaltaehkäisevien toimien ja vaikutusten lieventämiseksi toteutettavien toimien määrittämiseen ja vahvistamiseen mahdollistaa toimien koordinoinnin, mistä saadaan merkittäviä etuja toimenpiteiden tehokkuuden ja resurssien optimoinnin kannalta. Tämä koskee erityisesti toimia, joilla on tarkoitus taata jatkuva toimitus haastavissa olosuhteissa suojatuille asiakkaille, sekä toimia, joilla lievennetään hätätilanteen vaikutuksia. Korreloivien riskien arviointi alueellisella tasolla ja siten kattavammin ja tarkemmin varmistaa sen, että jäsenvaltiot ovat paremmin valmistautuneita kriiseihin. Lisäksi koordinoitu ja ennalta sovittu toimitusvarmuutta koskeva lähestymistapa varmistaa hätätilanteessa johdonmukaiset toimet ja vähentää riskiä kielteisistä heijastusvaikutuksista, joita puhtaasti kansallisilla toimilla voisi olla naapurijäsenvaltioihin. Alueellisen lähestymistavan soveltaminen ei kuitenkaan saa vaikuttaa haitallisesti jäsenvaltioiden vastuuseen kansallisista toimitusvarmuusnormeista.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Tämän asetuksen soveltamiseksi alueellisia ryhmiä muodostettaessa olisi otettava seuraavat perusteet: toimitusmallit, nykyiset ja suunnitellut yhteenliitännät ja yhteenliitäntäkapasiteetti jäsenvaltioiden välillä, markkinoiden kehittyminen ja kypsyys, nykyiset alueelliset yhteistyörakenteet ja alueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden määrä, jonka olisi oltava rajallinen, jotta järjestelyt toimivat.

(19)  Tämän asetuksen soveltamiseksi alueellisia ryhmiä muodostettaessa olisi otettava seuraavat perusteet: toimitusmallit, nykyiset ja suunnitellut käytävät, yhteenliitännät ja yhteenliitäntäkapasiteetti jäsenvaltioiden välillä, markkinoiden kehittyminen ja kypsyys, nykyiset alueelliset yhteistyörakenteet ja alueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden määrä, jonka olisi oltava rajallinen, jotta järjestelyt toimivat.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Tehdessään kattavaa, alueellisella tasolla suoritettavaa riskinarviointia toimivaltaisten viranomaisten olisi arvioitava luonnolliset, teknologiset, kaupalliset, rahoitukseen liittyvät, sosiaaliset, poliittiset ja markkinoihin liittyvät sekä muut merkitykselliset riskit, mukaan lukien tarvittaessa yksittäisen suurimman toimittajan toimitusten häiriintyminen. Kaikkia riskejä olisi käsiteltävä tehokkailla, oikeasuhteisilla ja syrjimättömillä toimenpiteillä, jotka olisi laadittava ennaltaehkäisyä koskevan suunnitelman ja hätäsuunnitelman yhteydessä. Riskinarvioinnin tulosten olisi myös vaikutettava kaikkiin päätöksen N:o 1313/2013/EU18 6 artiklassa tarkoitettuihin riskinarviointeihin.

(21)  Tehdessään kattavaa, alueellisella tasolla suoritettavaa riskinarviointia toimivaltaisten viranomaisten olisi arvioitava luonnolliset, teknologiset, infrastruktuuriin liittyvät, kaupalliset, rahoitukseen liittyvät, sosiaaliset, geostrategiset, poliittiset ja markkinoihin liittyvät sekä muut merkitykselliset riskit, mukaan lukien tarvittaessa yksittäisen suurimman toimittajan toimitusten häiriintyminen. Kaikkia riskejä olisi käsiteltävä tehokkailla, oikeasuhteisilla ja syrjimättömillä toimenpiteillä, jotka olisi laadittava ennaltaehkäisyä koskevan suunnitelman ja hätäsuunnitelman yhteydessä. Riskinarvioinnin tulosten olisi myös vaikutettava kaikkiin päätöksen N:o 1313/2013/EU18 6 artiklassa tarkoitettuihin riskinarviointeihin.

__________________

__________________

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, unionin pelastuspalvelumekanismista (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 24).

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, unionin pelastuspalvelumekanismista (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 24).

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Korkeimman valmiustason varmistamiseksi ja toimitushäiriöiden välttämiseksi ja, mikäli niitä kuitenkin esiintyy, niiden vaikutusten lieventämiseksi, tietyn alueen toimivaltaisten viranomaisten on laadittava sidosryhmien kuulemisen jälkeen ennaltaehkäisysuunnitelmia ja hätäsuunnitelmia. Alueellisissa suunnitelmissa olisi otettava huomioon kunkin jäsenvaltion erityispiirteet. Niissä olisi myös selkeästi määritettävä maakaasualan yritysten ja toimivaltaisten viranomaisten asema ja vastuut. Laadittavissa kansallisissa toimenpiteissä olisi otettava täysimääräisesti huomioon ennaltaehkäisysuunnitelmissa ja hätäsuunnitelmissa esitetyt alueelliset toimenpiteet. Ne olisi suunniteltava niin, että kansallisia riskejä käsitellään tavalla, jossa hyödynnetään täysin alueellisen yhteistyön tarjoamat hyödyt. Suunnitelmien olisi oltava luonteeltaan teknisiä ja operationaalisia, ja niillä olisi voitava auttaa ehkäisemään hätätilanteen esiintyminen tai laajentuminen ja lievittämään sen vaikutuksia. Suunnitelmissa olisi otettava huomioon sähköjärjestelmien turvallisuus, ja niidenolisi oltava yhdenmukaisia energiaunionin strategisen suunnittelun ja raportointivälineiden kanssa.

(23)  Korkeimman valmiustason varmistamiseksi ja toimitushäiriöiden välttämiseksi ja, mikäli niitä kuitenkin esiintyy, niiden vaikutusten lieventämiseksi, tietyn alueen toimivaltaisten viranomaisten on laadittava sidosryhmien kuulemisen jälkeen ennaltaehkäisysuunnitelmia ja hätäsuunnitelmia. Alueellisissa suunnitelmissa olisi otettava huomioon kunkin jäsenvaltion erityispiirteet. Olisi määritettävä vaihtoehtoisia reittejä ja energiatoimittajia ja kehitettävä niitä erityisesti yhdestä toimittajasta riippuvaisten jäsenvaltioiden osalta. Niissä olisi myös selkeästi määritettävä maakaasualan yritysten ja toimivaltaisten viranomaisten asema ja vastuut. Laadittavissa kansallisissa toimenpiteissä olisi otettava täysimääräisesti huomioon ennaltaehkäisysuunnitelmissa ja hätäsuunnitelmissa esitetyt alueelliset toimenpiteet. Ne olisi suunniteltava niin, että kansallisia riskejä käsitellään tavalla, jossa hyödynnetään täysin alueellisen yhteistyön tarjoamat hyödyt. Suunnitelmien olisi oltava luonteeltaan teknisiä ja operationaalisia, ja niillä olisi voitava auttaa ehkäisemään hätätilanteen esiintyminen tai laajentuminen ja lievittämään sen vaikutuksia. Suunnitelmissa olisi otettava huomioon sähköjärjestelmien turvallisuus, ja niidenolisi oltava yhdenmukaisia energiaunionin strategisen suunnittelun ja raportointivälineiden kanssa.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Kuten vuoden 2014 stressitestissä osoitettiin, tarvitaan yhteisvastuuta kaasunsaannin varmistamiseksi kaikkialla unionissa ja kokonaiskustannusten pitämiseksi mahdollisimman alhaisina. Jos jossakin jäsenvaltiossa julistetaan hätätila, olisi sovellettava kaksivaiheista lähestymistapaa yhteisvastuun vahvistamiseksi. Ensinnäkin kaikkien jäsenvaltioiden, jotka ovat ottaneet käyttöön korkeamman toimitusnormin, olisi alennettava se oletusarvoihin, jotta kaasumarkkinoista saadaan likvidit. Toiseksi, jos ensimmäinen vaihe ei johda tarvittaviin kaasuntoimituksiin, voidaan käynnistää naapurijäsenvaltioiden lisätoimet (vaikka niissä ei olisi hätätilannetta) toimitusten varmistamiseksi kotitalouksille, keskeisille sosiaalipalveluille ja kaukolämpölaitoksille jäsenvaltiossa, jossa on hätätilanne. Jäsenvaltioiden olisi määritettävä ja kuvattava nämä yhteisvastuutoimenpiteet yksityiskohtaisesti hätäsuunnitelmissaan ja varmistettava oikeudenmukainen ja tasapuolinen korvaus maakaasualan yrityksille.

(36)  Kuten vuoden 2014 stressitestissä osoitettiin, tarvitaan yhteisvastuuta kaasunsaannin varmistamiseksi kaikkialla unionissa ja kokonaiskustannusten pitämiseksi mahdollisimman alhaisina. Jos jossakin jäsenvaltiossa julistetaan hätätila, olisi sovellettava kaksivaiheista lähestymistapaa yhteisvastuun vahvistamiseksi. Ensinnäkin kaikkien jäsenvaltioiden, jotka ovat ottaneet käyttöön korkeamman toimitusnormin, olisi alennettava se oletusarvoihin, jotta kaasumarkkinoista saadaan likvidit. Toiseksi, jos ensimmäinen vaihe ei johda tarvittaviin kaasuntoimituksiin, voidaan käynnistää naapurijäsenvaltioiden lisätoimet (vaikka niissä ei olisi hätätilannetta) toimitusten varmistamiseksi kotitalouksille, keskeisille sosiaalipalveluille ja kaukolämpölaitoksille jäsenvaltiossa, jossa on hätätilanne. Jäsenvaltioiden olisi määritettävä ja kuvattava nämä yhteisvastuutoimenpiteet yksityiskohtaisesti hätäsuunnitelmissaan ja varmistettava oikeudenmukainen ja tasapuolinen korvaus maakaasualan yrityksille. Komission olisi myös varmistettava, että alueen määräävässä asemassa olevat kaasuntoimittajat eivät käytä asemaansa väärin ja riko unionin kilpailulainsäädäntöä, erityisesti mitä tulee jäsenvaltioissa veloitettuihin kohtuuttomiin hintoihin.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Yksi unionin tavoitteista on vahvistaa energiayhteisöä ja siten varmistaa EU:n energiasäännöstön tehokas täytäntöönpano, huolehtia energiamarkkinoiden uudistuksista ja kannustaa investoijia sijoittamaan energia-alaan yhdistämällä tiiviimmin unionin ja energiayhteisön energiamarkkinat. Tämä tarkoittaa myös, että on otettava käyttöön yhteinen kriisinhallinta esittämällä ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmia alueellisella tasolla, mukaan lukien energiayhteisön sopimuspuolet. Lisäksi lokakuussa 2014 annetussa komission tiedonannossa Euroopan kaasujärjestelmän lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä viitataan tarpeeseen soveltaa energiamarkkinasääntöjä energiavirtaan unionin jäsenvaltioiden ja energiayhteisön sopimuspuolten välillä. Tämän osalta, jotta voidaan varmistaa tehokas kriisinhallinta unionin jäsenvaltioiden ja sopimuspuolten välillä, yhteisen toimen hyväksyntää seuraavat järjestelyt olisi tehtävä niin, että erityinen yhteistyö jonkin yksittäisen energiayhteisön sopimuspuolen kanssa on mahdollista, kun tarvittavat yhteiset säännökset on vahvistettu.

(41)  Yksi unionin tavoitteista on vahvistaa energiayhteisöä ja varmistaa EU:n energiasäännöstön tehokas täytäntöönpano, huolehtia energiamarkkinoiden uudistuksista ja kannustaa kaikkien energiayhteisön jäsenvaltioiden investoijia sijoittamaan energia-alaan, jotta voidaan yhdistää tiiviimmin unionin ja energiayhteisön energiamarkkinat. Tämä tarkoittaa myös, että on otettava käyttöön yhteinen kriisinhallinta esittämällä ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmia alueellisella tasolla, mukaan lukien energiayhteisön sopimuspuolet. Lisäksi lokakuussa 2014 annetussa komission tiedonannossa Euroopan kaasujärjestelmän lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä viitataan tarpeeseen soveltaa täysimääräisesti energiamarkkinasääntöjä ja sopimuksia kaikissa energiayhteisön jäsenvaltioissa energiavirtaan unionin jäsenvaltioiden ja energiayhteisön sopimuspuolten välillä. Tämän osalta, jotta voidaan varmistaa tehokas kriisinhallinta unionin jäsenvaltioiden ja sopimuspuolten välillä, yhteisen toimen hyväksyntää seuraavat järjestelyt olisi tehtävä niin, että erityinen yhteistyö jonkin yksittäisen energiayhteisön sopimuspuolen kanssa on mahdollista, kun tarvittavat yhteiset säännökset on vahvistettu.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  Koska kaasun toimitukset kolmansista maista ovat keskeinen tekijä unionin kaasunsaannin turvaamiselle, komission olisi koordinoitava kolmansiin maihin liittyvää toimintaa sekä yhdessä tuottaja- ja kauttakulkumaiden kanssa pyrittävä luomaan järjestelyjä kriisitilanteita varten ja varmistamaan vakaat kaasutoimitukset unioniin. Komissiolle olisi annettava valtuudet ottaa käyttöön erityinen työryhmä, joka kriisitilanteissa tarkkailisi unioniin suuntautuvia kaasuvirtoja yhteistyössä asianomaisten kolmansien maiden kanssa ja, jos kolmannessa maassa esiintyvät ongelmat aiheuttavat kriisitilanteen, toimisi välittäjän ja edesauttajan tehtävässä.

(42)  Koska kaasun toimitukset kolmansista maista ovat keskeinen tekijä unionin kaasunsaannin turvaamiselle, komission olisi koordinoitava kolmansiin maihin liittyvää toimintaa sekä yhdessä tuottaja- ja kauttakulkumaiden kanssa pyrittävä luomaan järjestelyjä kriisitilanteita varten ja varmistamaan vakaat kaasutoimitukset unioniin. Tämä on mahdollista, kun energia- ja ulkopolitiikkaa koordinoidaan johdonmukaisella tavalla. Komissiolle olisi annettava valtuudet ottaa käyttöön työryhmä, joka erityisesti kriisitilanteissa tarkkailisi kaasuvirtoja yhteistyössä asianomaisten kolmansien maiden kanssa ja, jos kolmannessa maassa esiintyvät ongelmat aiheuttavat kriisitilanteen, toimisi välittäjän ja edesauttajan tehtävässä. Komission olisi jatkettava aktiivista toimintaansa Venäjän kaasutoimituksia Ukrainaan koskevien, Gazpromin ja Ukrainan kanssa käytävien kolmenvälisten keskustelujen käynnistämiseksi uudelleen sen varmistamiseksi, että Venäjän kaasutoimituksia Ukrainaan ei enää käytetä aseena Venäjän ja Ukrainan välisessä konfliktissa ja että Ukraina on edelleen luotettava kaasukumppani ja kauttakulkumaa.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(44)  Jäsenvaltiot eivät voi omilla toimillaan riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli turvata kaasun toimitusvarmuutta unionissa. Toimien vaikutusten ja laajuuden vuoksi tavoite voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Unioni voi sen vuoksi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(44)  Jäsenvaltiot eivät voi omilla toimillaan riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli turvata kaasun toimitusvarmuutta unionissa. Kansalliset riskinarvioinnit ja strategiat eivät ole riittäviä. Toimien vaikutusten ja laajuuden vuoksi tavoite voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Unioni voi sen vuoksi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 45 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(45)  Jotta unioni voisi kaasuntoimitusvarmuuden osalta reagoida muuttuviin olosuhteisiin nopeasti, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat muutoksia alueisiin sekä riskinarvioinnin ja suunnitelmien malleihin. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(45)  Jotta unioni voisi kaasuntoimitusvarmuuden osalta reagoida muuttuviin olosuhteisiin nopeasti, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat muutoksia riskinarvioinnin ja suunnitelmien malleihin. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tällä asetuksella vahvistetaan kaasunsaannin turvaamiseen tähtäävät säännökset varmistamalla maakaasun, jäljempänä ’kaasu’, sisämarkkinoiden asianmukainen ja keskeytymätön toiminta, sallimalla poikkeuksellisten toimenpiteiden toteuttaminen, kun markkinat eivät enää pysty toimittamaan tarvittavia kaasumääriä, ja määrittelemällä ja osoittamalla selkeästi maakaasualan yritysten, jäsenvaltioiden ja unionin vastuualueet niin ennaltaehkäisevien toimien kuin konkreettisissa toimitushäiriötilanteissa toteutettavien toimien osalta. Tässä asetuksessa säädetään yhteisvastuun hengessä myös avoimista mekanismeista, joiden avulla voidaan sovittaa yhteen varautumista hätätilaan ja sitä koskevia toimia jäsenvaltioiden sekä alueellisella ja unionin tasolla.

Tällä asetuksella vahvistetaan kaasunsaannin turvaamiseen tähtäävät säännökset varmistamalla maakaasun, jäljempänä ’kaasu’, sisämarkkinoiden asianmukainen ja keskeytymätön toiminta, sallimalla poikkeuksellisten toimenpiteiden toteuttaminen, kun markkinat eivät enää pysty toimittamaan tarvittavia kaasumääriä, ja määrittelemällä ja osoittamalla selkeästi maakaasualan yritysten, jäsenvaltioiden ja unionin vastuualueet niin ennaltaehkäisevien toimien kuin konkreettisissa toimitushäiriötilanteissa toteutettavien toimien osalta. Tässä asetuksessa säädetään yhteisvastuun hengessä myös avoimista mekanismeista, joiden avulla voidaan sovittaa yhteen varautumista hätätilaan ja sitä koskevia toimia jäsenvaltioiden sekä alueellisella ja unionin tasolla energiaunionin ja energiavarmuuden vahvistamiseksi.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’suojatulla asiakkaalla’ kotitalousasiakasta, joka on liitetty kaasunjakeluverkkoon ja lisäksi, mikäli kyseinen jäsenvaltio niin päättää, yhtä tai useaa seuraavista:

1)  ’suojatulla asiakkaalla’ kotitalousasiakasta, joka on liitetty kaasunjakeluverkkoon ja lisäksi, mikäli kunkin alueen toimivaltaiset viranomaiset niin päättävät, yhtä tai useaa seuraavista:

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  pieni tai keskisuuri yritys, jos se on liitetty kaasunjakeluverkkoon, ja keskeinen sosiaalipalvelu, jos se on liitetty kaasun jakelu- tai siirtoverkkoon, edellyttäen, että kaikkien näiden yritysten tai palveluiden yhteinen osuus kaasun loppukäytöstä kyseisessä jäsenvaltiossa on enintään 20 prosenttia;

a)  pieni tai keskisuuri yritys, jos se on liitetty kaasunjakeluverkkoon ja jos se on perusteltua, ja keskeinen sosiaalipalvelu, jos se on liitetty kaasun jakelu- tai siirtoverkkoon, edellyttäen, että kaikkien näiden yritysten tai palveluiden yhteinen osuus kaasun loppukäytöstä kyseisessä jäsenvaltiossa on enintään 20 prosenttia;

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Kaasun toimitusvarmuudella varmistetaan myös kohtuulliset energian hinnat kansalaisille kaikkialla unionissa energiaköyhyyden torjumiseksi.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle viipymättä toimivaltaisen viranomaisen nimi ja sen muutokset. Kunkin jäsenvaltion on julkistettava toimivaltaisen viranomaisen nimi.

3.  Kunkin jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava komissiolle toimivaltaisen viranomaisen nimi ja sen muutokset. Kunkin jäsenvaltion on julkistettava toimivaltaisen viranomaisen nimi.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 18 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä I tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa esitettyjen perusteiden mukaisesti, jos olosuhteiden vuoksi tarvitaan alueen muutosta.

Poistetaan.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin jäsenvaltion tai, mikäli jäsenvaltio niin säätää, toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että toteutetaan tarvittavat toimenpiteet, jotta suurimman yksittäisen kaasuinfrastruktuurin häiriötilanteessa jäljelle jäävän infrastruktuurin kapasiteetti, joka määritetään liitteessä II olevassa 2 kohdassa esitetyn N-1-kaavan mukaisesti, pystyy tyydyttämään laskelmassa huomioon otetun alueen kaasun kokonaiskysynnän yhtenä päivänä, jona kaasun kysyntä on poikkeuksellisen suurta ja joka tilastollisen todennäköisyyden mukaan esiintyy kerran 20 vuodessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 2 kohdan soveltamista. Tämä ei rajoita asetuksessa (EY) N:o 715/2009 tarkoitettua verkonhaltijoiden vastuuta tehdä vastaavat investoinnit eikä direktiivissä 2009/73/EY säädettyjä siirtoverkonhaltijoiden velvoitteita.

1.  Kunkin jäsenvaltion tai toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että toteutetaan tarvittavat toimenpiteet, jotta suurimman yksittäisen kaasuinfrastruktuurin häiriötilanteessa jäljelle jäävän infrastruktuurin kapasiteetti, joka määritetään liitteessä II olevassa 2 kohdassa esitetyn N-1-kaavan mukaisesti, pystyy tyydyttämään laskelmassa huomioon otetun alueen kaasun kokonaiskysynnän yhtenä päivänä, jona kaasun kysyntä on poikkeuksellisen suurta ja joka tilastollisen todennäköisyyden mukaan esiintyy kerran 20 vuodessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 2 kohdan soveltamista. Tämä ei rajoita asetuksessa (EY) N:o 715/2009 tarkoitettua verkonhaltijoiden vastuuta tehdä vastaavat investoinnit eikä direktiivissä 2009/73/EY säädettyjä siirtoverkonhaltijoiden velvoitteita.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Siltä osin kuin markkinat eivät edellytä investointia pysyvän kaksisuuntaisen kapasiteetin toteuttamiseksi tai parantamiseksi ja jos tällaisesta investoinnista aiheutuu kustannuksia useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa tai yhdessä jäsenvaltiossa toisen jäsenvaltion hyödyksi, kyseisten jäsenvaltioiden kansallisten sääntelyviranomaisten on yhdessä päätettävä kustannusten kohdentamisesta ennen mahdollisen investointipäätöksen tekemistä. Kustannusten kohdentamisessa on otettava huomioon erityisesti kyseisten jäsenvaltioiden osuus toimitusvarmuuden lisäämiseksi tehtyjen infrastruktuuri-investointien tuottamasta hyödystä sekä kyseessä olevaan infrastruktuurin jo tehdyt investoinnit.

6.  Siltä osin kuin markkinat eivät edellytä investointia pysyvän kaksisuuntaisen kapasiteetin toteuttamiseksi tai parantamiseksi ja jos tällaisesta investoinnista aiheutuu kustannuksia useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa tai yhdessä jäsenvaltiossa toisen jäsenvaltion hyödyksi, kyseisten jäsenvaltioiden kansallisten sääntelyviranomaisten on yhdessä päätettävä kustannusten kohdentamisesta ennen mahdollisen investointipäätöksen tekemistä. Kustannusten kohdentamisessa on otettava huomioon erityisesti kyseisten jäsenvaltioiden osuus toimitusvarmuuden lisäämiseksi tehtyjen infrastruktuuri-investointien tuottamasta hyödystä, geostrategiset ja poliittiset haasteet, joista voi seurata kyseisille jäsenvaltioille ylimääräisiä investointikustannuksia, sekä kyseessä olevaan infrastruktuurin jo tehdyt investoinnit. Käytettävissä olevia varoja olisi käytettävä täysimittaisesti näiden investointien helpottamiseen.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2017 jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle suojattuja asiakkaita koskeva määritelmänsä, suojattujen asiakkaiden vuosittaisen kaasunkulutuksen määrät sekä niiden prosenttiosuus kaasun vuosittaisesta loppukäytöstä kyseisessä jäsenvaltiossa. Jos jokin jäsenvaltio sisällyttää suojattujen asiakkaiden määritelmään 2 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetut luokat, sen on täsmennettävä komissiolle tehtävässä ilmoituksessa näihin luokkiin kuuluvien kuluttajien kaasunkulutusta vastaava määrä sekä kunkin näiden kuluttajaryhmien prosenttiosuus kaasun vuosittaisesta loppukäytöstä.

Viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2017 kunkin alueen toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle kyseisen alueen suojattuja asiakkaita koskeva määritelmänsä, suojattujen asiakkaiden vuosittaisen ja päivittäisen kaasunkulutuksen määrät sekä niiden prosenttiosuus kaasun vuosittaisesta loppukäytöstä kyseisissä jäsenvaltioissa sekä tiedot siitä, miten se voisi vaikuttaa rajat ylittäviin virtoihin alueella. Jos jokin jäsenvaltio sisällyttää suojattujen asiakkaiden määritelmään 2 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetut luokat, sen on täsmennettävä komissiolle tehtävässä ilmoituksessa näihin luokkiin kuuluvien kuluttajien kaasunkulutusta vastaava määrä sekä kunkin näiden kuluttajaryhmien prosenttiosuus kaasun vuosittaisesta loppukäytöstä.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin liitteessä I luetellun alueen toimivaltaisten viranomaisten on yhdessä tehtävä alueellisella tasolla arviointi kaikista kaasuntoimitusvarmuuteen vaikuttavista riskeistä. Arvioinnissa on otettava huomioon kaikki merkitykselliset riskit, kuten luonnonkatastrofit ja teknologiset, kaupalliset, sosiaaliset, poliittiset ja muut riskit. Tämä arviointi toteutetaan

1.  Kunkin liitteessä I luetellun alueen toimivaltaisten viranomaisten on yhdessä ja asiaankuuluvia sidosryhmiä kuultuaan tehtävä alueellisella tasolla kattava arviointi kaikista kaasuntoimitusvarmuuteen vaikuttavista riskeistä. Arvioinnissa on otettava huomioon kaikki merkitykselliset riskit, kuten luonnonkatastrofit ja teknologiset, kaupalliset, sosiaaliset, poliittiset, taloudelliset ja muut riskit. Tämä arviointi toteutetaan

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  ottamalla huomioon kaikki asiaan vaikuttavat kansalliset ja alueelliset olosuhteet, erityisesti markkinoiden koko, verkon rakenne, todelliset virrat, mukaan luettuina siirrot kyseisestä jäsenvaltiosta, mahdollisuus fyysisesti siirtää kaasua kumpaankin suuntaan, mukaan luettuina mahdollinen tarve vastaavaan siirtoverkon vahvistamiseen, alueella oleva tuotanto- ja varastointikapasiteetti sekä kaasun asema energiavalikoimissa, erityisesti kaukolämmön ja sähköntuotannon sekä teollisuuden toiminnan osalta, sekä turvallisuuteen ja kaasun laatuun liittyvät näkökohdat;

b)  ottamalla huomioon kaikki asiaan vaikuttavat kansalliset ja alueelliset olosuhteet, erityisesti asetuksen (EU) N:o 994/2010 mukaisesti laaditut ja tarvittaessa päivitetyt ennaltaehkäisysuunnitelmat ja hätäsuunnitelmat, markkinoiden koko, verkon rakenne, todelliset virrat, mukaan luettuina siirrot kyseisestä jäsenvaltiosta, mahdollisuus fyysisesti siirtää kaasua kumpaankin suuntaan, mukaan luettuina mahdollinen tarve vastaavaan siirtoverkon vahvistamiseen, alueella oleva tuotanto- ja varastointikapasiteetti sekä kaasun asema energiavalikoimissa, erityisesti kaukolämmön ja sähköntuotannon sekä teollisuuden toiminnan osalta, sekä turvallisuuteen ja kaasun laatuun liittyvät näkökohdat;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kunkin alueen toimivaltaisten viranomaisten on sovittava yhteistyömekanismista riskinarvioinnin tekemiseksi tämän artiklan 5 kohdassa säädetyssä määräajassa. Toimivaltaisten viranomaisten on raportoitava kaasualan koordinointiryhmälle riskinarvioinnin tekemiseksi sovitusta yhteistyömekanismista 18 kuukautta ennen riskinarvioinnin hyväksymisen ja riskinarvioinnin päivitysten määräaikaa. Komissiolla voi olla edistävä rooli riskinarvioinnin laadinnassa yleisesti, erityisesti yhteistyömekanismin laatimisessa. Jos tietyn alueen toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse yhteisymmärrykseen yhteistyömekanismista, komissio voi ehdottaa yhteistyömekanismia kyseistä aluetta varten.

2.  Kunkin alueen toimivaltaisten viranomaisten on sovittava yhteistyömekanismista riskinarvioinnin tekemiseksi tämän artiklan 5 kohdassa säädetyssä määräajassa. Toimivaltaisten viranomaisten on raportoitava kaasualan koordinointiryhmälle riskinarvioinnin tekemiseksi sovitusta yhteistyömekanismista 18 kuukautta ennen riskinarvioinnin hyväksymisen ja riskinarvioinnin päivitysten määräaikaa. Komissiolla on edistävä rooli riskinarvioinnin laadinnassa yleisesti, erityisesti yhteistyömekanismin laatimisessa. Jos tietyn alueen toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse yhteisymmärrykseen yhteistyömekanismista, komissio ehdottaa yhteistyömekanismia kyseistä aluetta varten.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Kaikkien alueen jäsenvaltioiden sopimasta riskinarvioinnista on ilmoitettava komissiolle ensimmäisen kerran viimeistään 1 päivänä syyskuuta 2018. Riskinarviointi on päivitettävä joka neljäs vuosi paitsi jos sitä on olosuhteiden vuoksi päivitettävä useammin. Riskiarvioinnissa on otettava huomioon 4 artiklassa määritellyn infrastruktuurinormin täyttämisen edellyttämien investointien edistyminen sekä uusien vaihtoehtoisten ratkaisujen toteuttamisessa kohdatut maakohtaiset vaikeudet. Sen on myös perustuttava kokemukselle, jota on saatu 9 artiklan 2 kohdassa sisältyvien hätäsuunnitelmien simulaation avulla.

5.  Kaikkien alueen jäsenvaltioiden sopimasta riskinarvioinnista on ilmoitettava komissiolle ensimmäisen kerran viimeistään 1 päivänä syyskuuta 2018. Riskinarviointi on päivitettävä joka neljäs vuosi paitsi jos sitä on olosuhteiden vuoksi päivitettävä useammin. Riskiarvioinnissa on otettava huomioon 4 artiklassa määritellyn infrastruktuurinormin täyttämisen edellyttämien investointien edistyminen sekä uusien vaihtoehtoisten ratkaisujen toteuttamisessa kohdatut maakohtaiset vaikeudet. Sen on myös perustuttava kokemukselle, jota on saatu 9 artiklan 2 kohdassa sisältyvien hätäsuunnitelmien simulaation avulla. Jos tietyn alueen toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse yhteisymmärrykseen riskinarvioinnista, komissio esittää riskinarvioinnin kyseistä aluetta varten yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin liitteessä I luetellun alueen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on maakaasualan yrityksiä, kaasua käyttäviä kotitalous- ja teollisuusasiakkaita (myös sähköntuottajia) edustavia asianomaisia organisaatioita ja kansallista sääntelyviranomaista, jos se ei ole toimivaltainen viranomainen, kuultuaan laadittava yhteisesti:

1.  Kunkin liitteessä I luetellun alueen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on maakaasualan yrityksiä, kaasua käyttäviä kotitalous- ja teollisuusasiakkaita (myös sähköntuottajia) edustavia asianomaisia organisaatioita ja kansallista sääntelyviranomaista, jos se ei ole toimivaltainen viranomainen, kuultuaan ja otettuaan huomioon kansallisten suunnitelmien ja mekanismien sisällön ja rakenteen laadittava yhteisesti:

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on säännöllisesti raportoitava kaasualan koordinointiryhmälle edistymisestä, jota on saavutettu ennaltaehkäisysuunnitelmien ja hätäsuunnitelmien laatimisessa ja hyväksymisessä. Toimivaltaisten viranomaisten on erityisesti raportoitava kaasualan koordinointiryhmälle sovitusta yhteistyömekanismista 18 kuukautta ennen suunnitelmien hyväksymisen ja suunnitelmien päivitysten määräaikaa. Komissiolla voi olla edistävä rooli suunnitelmien laadinnassa yleisesti, erityisesti yhteistyömekanismin laatimisessa. Jos tietyn alueen toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse yhteisymmärrykseen yhteistyömekanismista, komissio voi ehdottaa yhteistyömekanismia kyseistä aluetta varten. Niiden on varmistettava, että tällaisten suunnitelmien toteuttamista seurataan säännöllisesti.

Toimivaltaisten viranomaisten on säännöllisesti raportoitava kaasualan koordinointiryhmälle edistymisestä, jota on saavutettu ennaltaehkäisysuunnitelmien ja hätäsuunnitelmien laatimisessa ja hyväksymisessä. Toimivaltaisten viranomaisten on erityisesti raportoitava kaasualan koordinointiryhmälle sovitusta yhteistyömekanismista 18 kuukautta ennen suunnitelmien hyväksymisen ja suunnitelmien päivitysten määräaikaa. Komissiolla on edistävä rooli suunnitelmien laadinnassa yleisesti, erityisesti yhteistyömekanismin laatimisessa. Jos tietyn alueen toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse yhteisymmärrykseen yhteistyömekanismista, komissio laatii yhteistyömekanismin kyseistä aluetta varten. Niiden on varmistettava, että tällaisten suunnitelmien toteuttamista seurataan säännöllisesti.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  suojattujen kuluttajien määritelmä alueen kussakin jäsenvaltiossa ja 5 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa kuvatut tiedot;

b)  suojattujen kuluttajien määritelmä alueen kussakin jäsenvaltiossa ja 5 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa kuvatut tiedot; suojattujen kuluttajien määritelmä olisi yhdenmukaistettava unionin tasolla;

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

e)  muut ennaltaehkäisevät toimenpiteet, joiden tarkoituksena on käsitellä riskinarvioinnissa määritettyjä riskejä, kuten ne, jotka liittyvät tarpeeseen parantaa yhteenliitäntöjä naapurijäsenvaltioiden välillä ja mahdollisuuteen tarvittaessa monipuolistaa kaasun toimitusreittejä ja -lähteitä todettujen riskien hallitsemiseksi, jotta kaasuntoimitukset voidaan mahdollisuuksien mukaan taata kaikille asiakkaille;

e)  muut ennaltaehkäisevät toimenpiteet, joiden tarkoituksena on käsitellä riskinarvioinnissa määritettyjä riskejä, kuten ne, jotka liittyvät tarpeeseen parantaa yhteenliitäntöjä naapurijäsenvaltioiden välillä ja mahdollisuuteen tarvittaessa monipuolistaa kaasun toimitusreittejä ja -lähteitä, käynnistää tai lisätä toimituksia vaihtoehtoisilta toimittajilta vapaaehtoisen kysynnän yhdistämisen mekanismin avulla todettujen riskien hallitsemiseksi, jotta kaasuntoimitukset voidaan mahdollisuuksien mukaan taata kaikille asiakkaille;

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  määriteltävä maakaasualan yritysten ja kaasua käyttävien teollisuusasiakkaiden, asianomaiset sähköntuottajat mukaan luettuina, asema ja vastuu ottamalla huomioon, missä määrin kaasuntoimitushäiriöt vaikuttavat kuhunkin niistä, sekä niiden vuorovaikutus toimivaltaisten viranomaisten ja tarvittaessa kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa kullakin 10 artiklan 1 kohdassa määritellyllä kriisitasolla;

b)  määriteltävä selkeästi maakaasualan yritysten ja kaasua käyttävien teollisuusasiakkaiden, asianomaiset sähköntuottajat mukaan luettuina, asema ja vastuu ottamalla huomioon, missä määrin kaasuntoimitushäiriöt vaikuttavat kuhunkin niistä, sekä niiden vuorovaikutus toimivaltaisten viranomaisten ja tarvittaessa kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa kullakin 10 artiklan 1 kohdassa määritellyllä kriisitasolla;

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  määritettävä tarvittaessa toimenpiteet ja toimet, joiden avulla lievennetään kaasuntoimitushäiriön mahdollisia vaikutuksia kaasun avulla tuotettuun kaukolämpöön ja sähköntoimitukseen;

e)  määritettävä tarvittaessa toimenpiteet ja toimet, joiden avulla lievennetään kaasuntoimitushäiriön mahdollisia vaikutuksia kaasun avulla tuotettuun kaukolämpöön ja sähköntoimitukseen alueelliset erityispiirteet huomioon ottaen;

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – h alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

h)  kuvattava markkinapohjaisten toimenpiteiden käyttö tilanteen hallitsemiseksi hälytystasolla ja vaikutusten lieventämiseksi hätätilatasolla;

h)  kuvattava markkinapohjaisten toimenpiteiden, esimerkiksi vapaaehtoisen kysynnän yhdistämisen mekanismin tai kaasun virtuaalisen varastoinnin mekanismin, käyttö tilanteen hallitsemiseksi hälytystasolla ja vaikutusten lieventämiseksi hätätilatasolla;

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 5 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Tilanteessa, jossa on saatu konkreettista, vakavasti otettavaa ja luotettavaa tietoa, jonka mukaan tapahtuma, joka todennäköisesti heikentää kaasun toimitustilannetta merkittävästi kolmannessa maassa (ennakkovaroitustila), on mahdollinen, komissio toteuttaa ulkoisia toimia 20 päivänä heinäkuuta 2015 energiadiplomatiasta annetuissa neuvoston päätelmissä vahvistettujen painopisteiden mukaisesti yhteistyössä kolmannen maan kanssa muun muassa osallistumalla kuulemisiin, tarjoamalla sovittelupalveluja ja ottamalla tarvittaessa käyttöön erityisiä työryhmiä.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan keskeisiin sosiaalipalveluihin ja kaukolämpölaitoksiin siinä määrin kuin suojattujen asiakkaiden määritelmä kattaa ne kyseisessä jäsenvaltiossa.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan keskeisiin sosiaalipalveluihin ja kaukolämpölaitoksiin siinä määrin kuin suojattujen asiakkaiden määritelmä kattaa ne kyseisellä alueella.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jos asianomaiset jäsenvaltiot eivät pääse yhteisymmärrykseen olosuhteista, joissa toimitukset aloitetaan kuluttajille, jotka eivät ole kotitalouksia, keskeisiä sosiaalipalveluja tai kaukolämpölaitoksia, komissio esittää kaasualan koordinointiryhmää kuultuaan ja 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti arvion hätätilatason julistaneiden jäsenvaltioiden toimitusnormista.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Toisiinsa suoraan kytkettyjen jäsenvaltioiden on sovittava keskenään tekniset, oikeudelliset ja rahoitukseen liittyvät järjestelyt 3 kohdan soveltamiseksi ja nämä järjestelyt on kuvattava alueiden hätäsuunnitelmissa. Näihin järjestelyihin voivat kuulua muun muassa sovellettavat kaasun hinnat, yhdysputkien käyttö, mukaan lukien kaksisuuntainen kapasiteetti, kaasun määrät sekä korvauskustannusten kattaminen. Edellä olevassa 3 kohdassa säädettyjen velvoitteiden täytäntöönpanossa etusijalle asetetaan markkinapohjaiset toimenpiteet, kuten huutokaupat. Mikäli 3 kohdan soveltamiseksi tarvittavia teknisiä, oikeudellisia ja rahoitukseen liittyviä järjestelyjä muutetaan, vastaava hätäsuunnitelma päivitetään sen mukaisesti.

4.  Tekniset, oikeudelliset ja rahoitukseen liittyvät järjestelyt 3 kohdan soveltamiseksi on sovittava alueellisella ja alueiden välisellä tasolla, ja nämä järjestelyt on kuvattava hätäsuunnitelmissa. Näihin järjestelyihin voivat kuulua muun muassa sovellettavat kaasun hinnat, yhdysputkien käyttö, mukaan lukien kaksisuuntainen kapasiteetti, kaasun määrät sekä jaettu vastuu korvauskustannuksista. Edellä olevassa 3 kohdassa säädettyjen velvoitteiden täytäntöönpanossa etusijalle asetetaan markkinapohjaiset toimenpiteet, kuten huutokaupat. Näitä kaasun hintoja sekä korvauskustannuksia ja -mekanismeja tarkistetaan säännöllisesti. Mikäli 3 kohdan soveltamiseksi tarvittavia teknisiä, oikeudellisia ja rahoitukseen liittyviä järjestelyjä muutetaan, vastaava hätäsuunnitelma päivitetään sen mukaisesti. Komissio laatii viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2019 ohjeet ja luettelon parhaista toimintatavoista kyseisten järjestelyjen helpottamiseksi.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jos jäsenvaltiot eivät pääse sopimukseen tarvittavista teknisistä, oikeudellisista ja rahoitukseen liittyvistä järjestelyistä, komissio voi lausunnossaan ja suunnitelmia koskevassa päätöksessään ehdottaa puitteita kyseisiä toimenpiteitä varten.

6.  Jos jäsenvaltiot eivät pääse sopimukseen tarvittavista teknisistä, oikeudellisista ja rahoitukseen liittyvistä järjestelyistä, komissio ehdottaa lausunnossaan ja suunnitelmia koskevassa päätöksessään puitteita kyseisiä toimenpiteitä varten yhteisvastuulausekkeen vahvistamiseksi.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos komissio katsoo, että tilanteella on tai todennäköisesti on vaikutuksia kaasuntoimitukseen tietyllä alueella tai koko unionissa, se voi pyytää toimivaltaisia viranomaisia keräämään ja toimittamaan komissiolle tiedot, jotka ovat tarpeen kaasuntoimitustilanteen arvioimiseksi unionissa. Komissio voi jakaa arviointinsa kaasualan koordinointiryhmän kanssa.

5.  Jos komissio katsoo, että tilanteella on tai todennäköisesti on vaikutuksia kaasuntoimitukseen tietyllä alueella tai koko unionissa, se pyytää toimivaltaisia viranomaisia keräämään ja toimittamaan komissiolle tiedot, jotka ovat tarpeen kaasuntoimitustilanteen arvioimiseksi unionissa. Komissio jakaa arviointinsa kaasualan koordinointiryhmän kanssa.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 6 kohta – a alakohta – vi alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

vi)  edellytykset kaasuntoimitusten keskeytykselle.

vi)  edellytykset kaasuntoimitusten muuttamiselle ja keskeytykselle.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 6 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  toimivaltaiselle viranomaiselle ja komissiolle välittömästi sen jälkeen, kun tehdään yli vuoden kestäviä kaasuntoimitussopimuksia tai niitä muutetaan [OP: Please insert the date of entry in force of this Regulation] sen jälkeen, kun sopimukset vastaavat joko yksin tai yhdessä saman toimittajan tai sen sidosyritysten kanssa tehtyjen sopimusten kanssa yli 40 prosenttia vuosittaisesta maakaasun kulutuksesta kyseisessä jäsenvaltiossa. Ilmoitusvelvollisuutta ei sovelleta muutoksiin, jotka koskevat ainoastaan kaasun hintaa. Ilmoitusvelvollisuutta on sovellettava myös kaikkiin kaupallisiin sopimuksiin, joilla on merkitystä kaasuntoimitussopimuksen toteuttamisen kannalta.

b)  toimivaltaiselle viranomaiselle ja komissiolle välittömästi sen jälkeen, kun tehdään yli vuoden kestäviä kaasuntoimitussopimuksia tai niitä muutetaan [OP: Please insert the date of entry in force of this Regulation] jälkeen, kun sopimukset ylittävät joko yksin tai yhdessä saman toimittajan tai sen sidosyritysten kanssa tehtyjen sopimusten kanssa 8 miljardin kuutiometrin kynnysarvon tai vastaavat yli 40:tä prosenttia vuosittaisesta maakaasun kulutuksesta kyseisessä jäsenvaltiossa. Ilmoitusvelvollisuutta ei sovelleta muutoksiin, jotka koskevat ainoastaan kaasun hintaa. Ilmoitusvelvollisuutta on sovellettava myös kaikkiin kaupallisiin sopimuksiin, joilla on merkitystä kaasuntoimitussopimuksen toteuttamisen kannalta.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 9 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a.  Jos komissio katsoo, että jotkut 13 artiklan mukaisesti toimitettujen sopimusten määräykset rikkovat tätä asetusta, se ilmoittaa kansalliselle kaasualan yritykselle ja toimivaltaiselle viranomaiselle asianomaisten sopimusten yhteensopimattomista määräyksistä. Kansallisen kaasualan yrityksen on otettava huomioon nämä tiedot ja kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut tiedon komissiolta, toimitettava komissiolle selvitys tämän asetuksen noudattamisesta. Komissio voi harkita lisätoimia asetuksen noudattamisen varmistamiseksi, ja se voi esimerkiksi pyytää yhteensopimattomien määräysten muuttamista ja tarvittaessa käynnistää kilpailulainsäädännön mukaisia menettelyjä.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 9 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

9 b.  Komissio ottaa huomioon 13 artiklan mukaisesti saadut tiedot laatiessaan luetteloa hyvistä käytännöistä ja kohtuuttomista sopimusehdoista toimivaltaisten viranomaisten ja kansallisten yritysten käyttöön.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Perustetaan kaasualan koordinointiryhmä helpottamaan kaasun toimitusvarmuuteen liittyvien toimenpiteiden koordinoimista. Ryhmä koostuu jäsenvaltioiden ja erityisesti niiden toimivaltaisten viranomaisten sekä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston, jäljempänä 'viraston', Kaasu-ENTSO:n ja kyseisten toimialojen ja asianomaisten asiakkaiden eturyhmittymien edustajista. Komissio päättää jäsenvaltioita kuultuaan ryhmän kokoonpanosta varmistaen, että se on täysin edustava. Komissio toimii ryhmän puheenjohtajana. Ryhmä vahvistaa työjärjestyksensä.

1.  Perustetaan kaasualan koordinointiryhmä parantamaan kaasun toimitusvarmuuteen liittyvien toimenpiteiden koordinoimista. Ryhmä koostuu jäsenvaltioiden ja erityisesti niiden toimivaltaisten viranomaisten sekä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston, jäljempänä 'viraston', Kaasu-ENTSO:n ja kyseisten toimialojen ja asianomaisten asiakkaiden eturyhmittymien edustajista. Komissio päättää jäsenvaltioita kuultuaan ryhmän kokoonpanosta varmistaen, että se on täysin edustava. Komissio toimii ryhmän puheenjohtajana. Ryhmä vahvistaa työjärjestyksensä.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan toinen lause, 3 artiklan 5 kohta, 4 artiklan 3, 4 ja 6 kohta, 5 artiklan 2 kohta, 6 artiklan 1 kohdan d alakohta, 7 artiklan 5 kohdan b ja e alakohta, 8 artiklan 1 kohdan e, g ja i alakohta, 8 artiklan 4 kohdan b ja c alakohta, 9 artiklan 1 kohdan j ja m alakohta ja 4 kohta, 10 artiklan 4 kohta, 11 artiklan 5 kohta ja 12 artikla luovat jäsenvaltioille velvoitteita energiayhteisön sopimuspuolia kohtaan: jos

1.  Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan toinen lause, 3 artiklan 6 kohta, 4 artiklan 3, 4 ja 6 kohta, 5 artiklan 2 kohta, 6 artiklan 1 kohdan d alakohta, 7 artiklan 5 kohdan b ja e alakohta, 8 artiklan 1 kohdan e, g ja i alakohta, 8 artiklan 4 kohdan b ja c alakohta, 9 artiklan 1 kohdan j ja m alakohta ja 4 kohta, 10 artiklan 4 kohta, 11 artiklan 5 kohta ja 12 artikla luovat keskinäisiä velvoitteita jäsenvaltioiden ja energiayhteisön sopimuspuolien välille: jos

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tekee 7 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen arviointien perusteella johtopäätökset mahdollisista tavoista parantaa toimitusvarmuutta unionin tasolla ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta, tarvittaessa myös suositukset tämän asetuksen parantamisesta.

Komissio tekee 7 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen arviointien perusteella johtopäätökset mahdollisista tavoista parantaa toimitusvarmuutta unionin tasolla ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta, myös suositukset tämän asetuksen parantamisesta.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Toimet kaasunsaannin turvaamiseksi

Viiteasiakirjat

COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

7.3.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Jacek Saryusz-Wolski

15.3.2016

Valiokuntakäsittely

14.6.2016

30.8.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

12.9.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

6

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Reinhard Bütikofer, Othmar Karas, Javi López, Jean-Luc Schaffhauser, Traian Ungureanu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Heidi Hautala


ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (14.9.2016)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja asetuksen (EU) 994/2010 kumoamisesta

(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

Valmistelija: Tomasz Piotr Poręba

LYHYET PERUSTELUT

Asetuksen 994/2010 hyväksymisestä lähtien EU on edistynyt sisäisten kaasumarkkinoiden yhdentämisessä ja luonut edellytyksiä uusille ratkaisuille, joita on otettava käyttöön toimitusten turvaamiseksi sisämarkkinoilla. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että Eurooppaan kohdistuvien kaasun suhdannekriisien vaikutus ulottuu yksittäisiä jäsenvaltioita pidemmälle ja aiheuttaa toimitusketjun varrella seurauksia koko EU:lle. Tästä huolimatta jäsenvaltioiden välisen yhteistyön taso on usein osoittautunut riittämättömäksi.

Nykyiset säännöt tarjoavat ainoastaan vähimmäistason suojan kansallisille kaasumarkkinoille ja suojaavat jäsenvaltioita tapahtumilta, jotka ovat luonteeltaan teknisiä tai jotka johtuvat kysyntäpuolen häiriöistä, mutta eivät mitenkään puutu tärkeimpään alueelliseen ongelmaan eli poliittiseen riskiin.

Lisäksi poliittiset jännitteet, joita Venäjä on aiheuttanut Ukrainaan liittyvissä suhteissaan, ovat tehneet tarpeelliseksi muutoksen tavassa, jolla kaasun toimitusvarmuutta tarkastellaan EU:ssa. Tästä johtuva jatkuva epävarmuus kaasutoimituksissa pakottaa meidät toteuttamaan toimenpiteitä, joilla arvioidaan EU:n kaasunsaannin nykyistä varmuustasoa ja mahdollisuuksia sen parantamiseksi.

Suhtaudun sen vuoksi myönteisesti toimitusvarmuuden turvaamista koskevaan uuteen lähestymistapaan ja ehdotuksiin jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä koskevien uusien ja tehostettujen mekanismien käyttöön ottamisesta. Erityisen arvokkaita ovat ehdotukset, jotka koskevat yhteisvastuuperiaatteen noudattamista ja riskinarviointien sekä kansallisen ja alueellisen suunnittelun tehostamista.

Olen vakuuttunut, että alueellisten ryhmien perustaminen EU:hun auttaa tehostamaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja yhteisvastuuta sekä parantamaan EU:n kaasunsaannin varmuutta ja lisäämään asetuksen vaikuttavuutta.

Tähän mennessä alueelliseen yhteistyöhön sovellettu alhaalta ylöspäin suuntautuva ei-pakollinen lähestymistapa on osoittautunut käytännössä tehottomaksi. Jäsenvaltioiden välisessä yhteistyössä on edelleen merkittäviä rajoitteita, jotka liittyvät yhteistyömahdollisuuksien puutteeseen kansainvälisellä tasolla. Alueiden määrittelyä koskevien avointen kriteerien ja erityisten yhteistyömekanismien ehdottaminen monipuolistaa varmasti toimituslähteitä ja -reittejä, mikä on olennaista hätätilanteissa.

Alueellinen lähestymistapa on myös tärkeä, kun otetaan huomioon, että eri EU-maiden kriisitilanteiden mahdollinen vaikutus on jaettava tasaisesti. Idästä tulevien kaasutoimitusten merkittävällä keskeytymisellä on huomattava vaikutus koko EU:hun, mutta kriisin rasitus jakaantuu epätasaisesti.

EU:n tasolla säädettyjen yhdenmukaisten normien tukemana alueellisen koordinoinnin tehostaminen antaa kuitenkin kaasupulan vallitessa jäsenvaltioille aidot välineet, joilla ne voivat hallita toimitusjärjestelmän keskeytyksistä tai poikkeuksellisen suuresta kysynnästä johtuvan kriisin vaikutuksia.

Poliittisesta toiminnasta johtuvia toimituskatkoja koskevan alueiden sietokyvyn parantaminen vahvistaa koko EU:n kykyä sietää maakaasun toimitushäiriöitä, kun taas alueellisen yhteistyön laajentaminen ja yhdessä laadittuihin riskinarviointeihin perustuvien kriisinhallintamekanismien käyttö antaa jäsenvaltioille välineet, joiden avulla ne voivat valmistautua kaikenlaisen kaasupulan varalle.

Haluaisin myös korostaa solidaarisuusperiaatteen mukaan ottamista ottamalla käyttöön mekanismin, jolla varmistetaan kotitalouksien, lämmityslaitosten ja olennaisten yhteiskunnallisten palvelujen (esimerkiksi sairaalat ja koulut) toimitusten ensisijaisuus jäsenvaltioissa, joihin kaasun toimituskriisi kohdistuu, jopa sen kustannuksella, että vähennetään kaasun kulutusta muilla maan markkinoilla.

Katson, että me pystymme laatimaan mekanismeja, joilla turvataan kyky toimittaa tarvittava määrä maakaasua hätätilan julistaneisiin jäsenvaltioihin.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Maakaasu on olennainen osa Euroopan unionin energiahuoltoa. Suuri osa kaasusta tuodaan unioniin sen ulkopuolisista maista.

(1)  Maakaasu on olennainen osa Euroopan unionin energiahuoltoa siirtymävaiheessa kohti uusiutuvista energialähteistä tuotettavan energian yhä suurempaa osuutta. Suuri osa kaasusta tuodaan unioniin sen ulkopuolisista maista. Siten kaasun toimitusvarmuutta on käsiteltävä unionin tasolla, koska yhteisellä ratkaisulla saavutetaan entistä tehokkaammat takeet heikentämättä energian sisämarkkinoita ja aiheuttamatta kielteisiä vaikutuksia muille maille. Tiettyihin kolmansiin maihin liittyvä nykyinen poliittinen ilmapiiri ei kuitenkaan tarjoa takeita toimitusten luotettavuudesta ja jatkuvuudesta eikä unionin ja sen jäsenvaltioiden energiavarmuudesta, minkä vuoksi olisi monipuolistettava kolmansista maista tapahtuvaa tuontia ja vahvistettava yhteenliitäntöjä jäsenvaltioiden välillä.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Merkittävä häiriö unionin kaasunsaannissa voi vaikuttaa kaikkiin jäsenvaltioihin, koko unioniin ja Ateenassa 25 päivänä lokakuuta 2005 allekirjoitetun energiayhteisön perustamissopimuksen sopimuspuoliin. Se voi myös aiheuttaa vakavia taloudellisia vahinkoja unionin talouteen ja sillä voi olla vakavia sosiaalisia seurauksia erityisesti heikommassa asemassa oleville asiakasryhmille.

(2)  Merkittävä häiriö unionin kaasunsaannissa voi vaikuttaa kaikkiin jäsenvaltioihin, koko unioniin ja Ateenassa 25 päivänä lokakuuta 2005 allekirjoitetun energiayhteisön perustamissopimuksen sopimuspuoliin. Se voi myös aiheuttaa vakavia taloudellisia vahinkoja unionin talouteen ja turvallisuuteen ja sillä voi olla vakavia sosiaalisia seurauksia erityisesti heikommassa asemassa oleville asiakasryhmille, kuten jatkuvatoimisille laitoksille erityisesti maissa, jotka ovat riippuvaisia yhdestä hallitsevassa asemassa olevasta toimittajasta. Siksi on perustavanlaatuisen tärkeää monipuolistaa energialähteitä, toimittajia ja reittejä, jotta voidaan ensinnäkin estää tällaiset tilanteet sekä minimoida väistämättömistä häiriöistä aiheutuvat vaikutukset.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Tällä asetuksella pyritään varmistamaan, että toteutetaan kaikki tarvittavat toimenpiteet kaasun jatkuvan saannin varmistamiseksi kaikkialla unionissa erityisesti suojatuille asiakkaille vaikeiden ilmasto-olojen ja toimitushäiriöiden varalta. Nämä tavoitteet olisi saavutettava kaikkein kustannustehokkaimpien toimien avulla ja siten, ettei vääristetä energiamarkkinoiden toimintaa.

(3)  Tällä asetuksella pyritään varmistamaan, että toteutetaan kaikki tarvittavat syrjimättömät toimenpiteet kaasun jatkuvan saannin varmistamiseksi kaikkialla unionissa erityisesti suojatuille asiakkaille vaikeiden ilmasto-olojen ja toimitushäiriöiden varalta. Nämä tavoitteet olisi saavutettava kaikkein kustannustehokkaimpien alueellisten ja alueiden välisten toimien avulla ja siten, ettei vääristetä energiamarkkinoiden toimintaa ja aiheutetaan mahdollisimman vähän vahinkoa jatkuvatoimisille laitoksille. Laajemmassa asiayhteydessä olisi otettava huomioon myös kaasun toimitusvarmuus, joka olisi myös saavutettava kolmansista maista tapahtuvien toimitusten paremmalla monipuolistamisella, jäsenvaltioiden välisillä uusilla yhteenliitännöillä ja vaihtoehtoisten energialähteiden käytöllä. Samoin on tärkeää tehostaa energiavarmuuteen liittyvää yhteistyötä unionin naapurivaltioiden ja strategisten kumppanien kanssa. Tämä täydentäisi unionin toimia, mukaan luettuna energiatehokkuuden parantamiseen osoitettu rahoitus.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Toimista kaasunsaannin turvaamiseksi 20 lokakuuta 2010 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 994/2010 on jo ollut merkittävä positiivinen vaikutus kaasunsaannin turvaamiseen unionissa sekä ennaltavarautumisen että vaikutusten lieventämisen kannalta. Jäsenvaltiot ovat paremmin valmistautuneita kohtaamaan kaasuntoimituskriisin nyt, kun niiden on laadittava suunnitelmat, jotka sisältävät muun muassa ennaltaehkäisy- ja hätätoimenpiteet, ja ne ovat nyt paremmin suojattuja, kun niiden on täytettävä erinäisiä infrastruktuurikapasiteettiin ja kaasuntoimitukseen liittyviä velvoitteita. Kuitenkin lokakuussa 2014 laaditussa asetuksen (EU) N:o 994/2010 täytäntöönpanokertomuksessa tuotiin esiin aluieita, joilla parantamalla asetusta voitaisiin entisestään vahvistaa unionin toimitusvarmuutta.

(4)  Voimassa olevalla unionin lainsäädännöllä, eritoten kolmannen energiapaketin asiaan liittyvillä osilla ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 994/2010 on jo ollut merkittävä positiivinen vaikutus kaasunsaannin turvaamiseen unionissa sekä ennaltavarautumisen että vaikutusten lieventämisen kannalta. Jäsenvaltiot ovat paremmin valmistautuneita kohtaamaan kaasuntoimituskriisin nyt, kun niiden on laadittava suunnitelmat, jotka sisältävät muun muassa ennaltaehkäisy- ja hätätoimenpiteet, ja ne ovat nyt paremmin suojattuja, kun niiden on täytettävä erinäisiä infrastruktuurikapasiteettiin ja kaasuntoimitukseen liittyviä velvoitteita. Kuitenkin lokakuussa 2014 laaditussa asetuksen (EU) N:o 994/2010 täytäntöönpanokertomuksessa tuotiin esiin alueita, joilla parantamalla asetusta voitaisiin entisestään vahvistaa unionin toimitusvarmuutta.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Unionin energiahuollon takaamiseksi tulee monipuolistaa energialähteitä ja rakentaa uusia energiayhteyksiä jäsenvaltioiden välille. Samoin on tärkeää tehostaa energiavarmuuteen liittyvää yhteistyötä unionin naapurivaltioiden ja strategisten kumppanien kanssa sekä unionin eri toimielinten välillä.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Helmikuussa 2015 annetussa komission tiedonannossa "Joustavaa energiaunionia ja tulevaisuuteen suuntautuvaa ilmastonmuutospolitiikkaa koskeva puitestrategia"14 korostetaan, että energiaunioni pohjautuu yhteisvastuuseen ja luottamukseen, jotka ovat välttämätön osa energiaturvallisuutta. Tällä asetuksella olisi pyrittävä vahvistamaan yhteisvastuuta ja luottamusta jäsenvaltioiden välillä, ja sillä olisi otettava käyttöön toimenpiteitä, joita tarvitaan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Näin valmistellaan energiaunionin täytäntöönpanoa.

(6)  Helmikuussa 2015 annetussa komission tiedonannossa "Joustavaa energiaunionia ja tulevaisuuteen suuntautuvaa ilmastonmuutospolitiikkaa koskeva puitestrategia"14 korostetaan, että energiaunioni pohjautuu yhteisvastuuseen ja luottamukseen, jotka ovat välttämätön osa energiaturvallisuutta. Tällä asetuksella olisi pyrittävä vahvistamaan yhteistyötä, yhteisvastuuta, luottamusta ja yhteenliitäntöjä jäsenvaltioiden välillä, ja sillä olisi otettava käyttöön toimenpiteitä, joita tarvitaan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Näin luodaan edellytykset sille, että voidaan perustaa ja toteuttaa nopeasti energiaunioni.

__________________

__________________

14 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille, COM(2015) 80 final.

14 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille, COM(2015) 80 final.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Hyvin toimivat kaasun sisämarkkinat takaavat parhaan energianturvallisuuden eri puolilla unionia ja auttavat parhaiten vähentämään yksittäisten jäsenvaltioiden alttiutta toimitushäiriöiden haitallisille vaikutuksille. Jos tietyn jäsenvaltion toimitusvarmuus on uhattuna, on olemassa riski siitä, että kyseisen jäsenvaltion yksipuolisesti määrittelemät toimenpiteet voivat vaarantaa kaasun sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan ja haitata kaasutoimituksia asiakkaille muissa jäsenvaltioissa. Jotta kaasun sisämarkkinat voisivat toimia myös kaasunsaannin vaikeutuessa, on tarpeen säätää yhteisvastuusta ja koordinaatiosta toimituskatkosten varalta. Tämä koskee sekä ennaltaehkäiseviä toimia että toimitusten tosiasiallisten katkosten johdosta toteutettavia toimia.

(7)  Julkisten sääntelyviranomaisten valvomat ja hyvin toimivat kaasun sisämarkkinat takaavat parhaan energianturvallisuuden eri puolilla unionia ja auttavat parhaiten vähentämään yksittäisten jäsenvaltioiden alttiutta toimitushäiriöiden haitallisille vaikutuksille. Jos tietyn jäsenvaltion toimitusvarmuus on uhattuna, on olemassa riski siitä, että kyseisen jäsenvaltion yksipuolisesti määrittelemät toimenpiteet voivat vaarantaa kaasun sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan ja vaikuttaa dominoefektin lailla asiakkaisiin muissa jäsenvaltioissa. Jotta jäsenvaltiot selviävät kaasunsaannin vaikeutumisesta ja jotta kaasun sisämarkkinat voisivat toimia myös kaasunsaannin näin vaikeutuessa, on tarpeen säätää yhteisvastuusta ja koordinaatiosta toimituskatkosten varalta alueellisella ja unionin tasolla. Tämä koskee sekä ennaltaehkäiseviä toimia että toimitusten tosiasiallisten katkosten johdosta toteutettavia toimia ja johtaa alueellisten energiamarkkinoiden yhdentymiseen. Tässä mielessä unionin olisi edelleen monipuolistettava energialähteitä, toimittajia ja toimitusreittejä energiavarmuuden edellytyksenä, ja sen olisi muun muassa rahoituksen kautta tuettava monipuolistamiseen keskittyviä hankkeita, jotka ovat täysin yhdenmukaisia unionin lainsäädännön ja unionin periaatteiden sekä unionin pitkän aikavälin toimintapolitiikkojen tavoitteiden ja painopisteiden kanssa, kuten infrastruktuurihankkeita.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Tähän mennessä ei ole täysin hyödynnetty potentiaalia, jota liittyy alueellisen yhteistyön kautta toteutettaviin tehokkaampiin ja edullisempiin toimenpiteisiin. Tämä ei liity ainoastaan kansallisten lieventämistoimien vaan myös kansallisten ennaltaehkäisevien toimenpiteiden parempaan koordinointiin hätätilanteissa, kuten kansalliseen varastointiin tai nesteytettyyn maakaasuun liittyviin toimiin, jotka voivat tietyillä alueilla olla strategisesti merkittäviä.

(8)  Tähän mennessä ei ole täysin hyödynnetty potentiaalia, jota liittyy alueellisen yhteistyön kautta toteutettaviin tehokkaampiin ja edullisempiin toimenpiteisiin, ja tarvitaan alueellisen yhteistyön konsepti, johon liittyy mahdollisuus määritellä yhteistyön muodot jäsenvaltioiden kuulemisen pohjalta energiadynamiikka huomioon ottaen. Parempi koordinointi on suositeltavaa hätätilanteissa toteutettavissa kansallisissa lieventämistoimissa sekä kansallisissa ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä, kuten kansallinen varastointi tai nesteytettyyn maakaasuun liittyvät toimet, jotka voivat tietyillä alueilla olla strategisesti merkittäviä, sekä olemassa olevan infrastruktuurin tehokas käyttö.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Yhteisvastuun hengessä toteutettavan alueellisen yhteistyön, jossa ovat mukana viranomaiset ja maakaasualan yritykset, olisi oltava tämän asetuksen ohjaava periaate, jotta määritetään asiaan liittyvät riskit kullakin alueella ja optimoidaan koordinoitujen toimenpiteiden edut riskien vaikutusten lieventämiseksi ja unionin kuluttujien kannalta kaikkein kustannustehokkaimpien toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi.

(9)  Yhteisvastuun hengessä toteutettavan alueellisen yhteistyön, jossa ovat mukana viranomaiset ja maakaasualan yritykset, olisi oltava tämän asetuksen ohjaava periaate, jotta määritetään asiaan liittyvät riskit kullakin alueella ja optimoidaan koordinoitujen toimenpiteiden edut paikallisella, alueellisella ja rajat ylittävällä tasolla riskien vaikutusten lieventämiseksi ja kaasun toimitusvarmuuden vahvistamiseksi sekä unionin kuluttajien kannalta kaikkein kustannustehokkaimpien toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi. Alueellisen yhteistyön olisi edelleen lisättävä unionin roolia rajat ylittävien yhteistyöponnistusten tukemisessa ja sitä olisi täydennettävä vankemmalla eurooppalaisella näkökulmalla, jolla mahdollistetaan turvautuminen kaikkiin kaasun sisämarkkinoilla saatavilla oleviin varantoihin ja välineisiin. Tätä voitaisiin tukea toteuttamalla unionin tasolla perusteellisia arviointeja asiaan liittyvistä hätätilanteessa käytettävistä toimituskäytävistä, jotka pohjautuvat tiettyjen jäsenvaltioiden muodostaman ryhmän yhteisille kaasuntoimituslähteille. Alueellisen yhteistyön puitteissa voidaan kehittää nykyisiä ja uusia infrastruktuurihankkeita, jotta rajat ylittävät yhteenliitännät parantavat kaasun toimitusvarmuutta. Lisäksi alueellisten ryhmien määrittelyssä voitaisiin ottaa huomioon laajentumisprosessissa mukana olevien tulevien jäsenvaltioiden mukaan ottaminen.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Tietyt asiakkaat, kotitaloudet ja keskeisiä sosiaalipalveluja tarjoavat asiakkaat, ovat erityisen haavoittuvia ja tarvitsevat mahdollisesti yhteiskunnan suojelua. Tällaisten suojattujen asiakkaiden laaja määritelmä ei saisi olla ristiriidassa unionin yhteisvastuumekanismien kanssa.

(10)  Tietyt asiakkaat, mukaan luettuina kotitaloudet ja keskeisiä sosiaalipalveluja tarjoavat asiakkaat, ovat erityisen haavoittuvia, ja niitä olisi suojeltava myös nopeasti nousevilta kaasun hinnoilta, jotka aiheutuvat toimituskriisistä. Tällaisten suojattujen asiakkaiden määritelmä olisi mahdollisuuksien mukaan yhdenmukaistettava heikentämättä unionin yhteisvastuumekanismeja.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Vastuun toimitusvarmuudesta olisi jakauduttava maakaasualan yritysten, toimivaltaisten viranomaistensa kautta toimivien jäsenvaltioiden sekä komission välille niiden valtuuksien puitteissa. Tällainen jaettu vastuu edellyttää erittäin läheistä yhteistyötä näiden osapuolten välillä. Kaasua sähköntuotanto- tai teollisuustarkoituksiin käyttävillä asiakkailla voi kuitenkin olla tärkeä asema kaasunsaannin varmistamisessa, sillä ne kykenevät reagoimaan kriisiin kysyntään vaikuttavilla toimenpiteillä, kuten keskeytettävissä olevilla sopimuksilla ja polttoaineen vaihtamisella toiseen, mikä vaikuttaa suoraan tarjonnan ja kysynnän väliseen tasapainoon.

(11)  Vastuun toimitusvarmuudesta olisi jakauduttava maakaasualan yritysten, toimivaltaisten kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaistensa kautta toimivien jäsenvaltioiden sekä komission välille niiden valtuuksien puitteissa. Tällainen jaettu vastuu edellyttää erittäin läheistä yhteistyötä näiden osapuolten välillä. Kaasua sähköntuotanto- tai teollisuustarkoituksiin käyttävillä asiakkailla voi kuitenkin olla tärkeä asema kaasunsaannin varmistamisessa, sillä ne kykenevät reagoimaan kriisiin kysyntään vaikuttavilla toimenpiteillä, kuten keskeytettävissä olevilla sopimuksilla ja polttoaineen vaihtamisella toiseen, mikä vaikuttaa suoraan tarjonnan ja kysynnän väliseen tasapainoon.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Vastuun toimitusvarmuudesta olisi jakauduttava maakaasualan yritysten, toimivaltaisten viranomaistensa kautta toimivien jäsenvaltioiden sekä komission välille niiden valtuuksien puitteissa. Tällainen jaettu vastuu edellyttää erittäin läheistä yhteistyötä näiden osapuolten välillä. Kaasua sähköntuotanto- tai teollisuustarkoituksiin käyttävillä asiakkailla voi kuitenkin olla tärkeä asema kaasunsaannin varmistamisessa, sillä ne kykenevät reagoimaan kriisiin kysyntään vaikuttavilla toimenpiteillä, kuten keskeytettävissä olevilla sopimuksilla ja polttoaineen vaihtamisella toiseen, mikä vaikuttaa suoraan tarjonnan ja kysynnän väliseen tasapainoon.

(11)  Vastuun toimitusvarmuudesta olisi jakauduttava maakaasualan yritysten, toimivaltaisten viranomaistensa kautta toimivien jäsenvaltioiden sekä komission välille niiden valtuuksien puitteissa. Tällainen jaettu vastuu edellyttää erittäin läheistä yhteistyötä näiden osapuolten välillä. Kaasua sähköntuotanto- tai teollisuustarkoituksiin käyttävillä asiakkailla voi kuitenkin olla tärkeä asema kaasunsaannin varmistamisessa, sillä ne kykenevät reagoimaan kriisiin kysyntään vaikuttavilla toimenpiteillä, kuten energiatehokkuudella, keskeytettävissä olevilla sopimuksilla ja polttoaineen vaihtamisella toiseen, mikä vaikuttaa suoraan tarjonnan ja kysynnän väliseen tasapainoon.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)  Tämä asetus olisi otettava huomioon sekä hyväksyttäessä toimintasuunnitelmia ERI-rahoituksen käyttöä varten että ESIR-hankkeiden rahoitusperusteissa.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Tämän asetuksen soveltamiseksi alueellisia ryhmiä muodostettaessa olisi otettava seuraavat perusteet: toimitusmallit, nykyiset ja suunnitellut yhteenliitännät ja yhteenliitäntäkapasiteetti jäsenvaltioiden välillä, markkinoiden kehittyminen ja kypsyys, nykyiset alueelliset yhteistyörakenteet ja alueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden määrä, jonka olisi oltava rajallinen, jotta järjestelyt toimivat.

(19)  Tämän asetuksen soveltamiseksi alueellisia ryhmiä muodostettaessa olisi otettava seuraavat perusteet: toimitusmallit, nykyiset ja suunnitellut yhteenliitännät ja yhteenliitäntäkapasiteetti jäsenvaltioiden välillä, markkinoiden kehittyminen ja kypsyys, kaasuntoimittajien ja toimitusreittien monipuolistamisen taso, nykyiset alueelliset yhteistyörakenteet ja alueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden määrä, jonka olisi oltava rajallinen, jotta järjestelyt toimivat.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Jotta alueellinen yhteistyö voitaisiin toteuttaa, jäsenvaltioiden olisi luotava yhteistyömekanismi kullakin alueella. Kyseinen mekanismi tai mekanismit olisi laadittava riittävän ajoissa, jotta voidaan tehdä riskinarviointi ja laatia merkitykselliset suunnitelmat alueellisella tasolla. Jäsenvaltiot ovat vapaita sopimaan tietylle alueelle parhaimmin sopivasta yhteistyömekanismista. Komissiolla olisi oltava edistävä rooli yleisessä prosessissa ja sen olisi jaettava parhaita käytäntöjä alueellisen yhteistyön järjestämisessä, esimerkiksi koordinointitehtävän kierrättämisessä, tietyllä alueella eri asiakirjojen laatimiseksi tai elinten perustamiseksi tätä tarkoitusta varten. Kun yhteistyömekanismia ei ole, komissio voi ehdottaa sopivaa yhteistyömekanismia tiettyä aluetta varten.

(20)  Jotta alueellinen yhteistyö voitaisiin toteuttaa, jäsenvaltioiden olisi luotava alueiden sisäisellä ja välisellä tasolla selkeät hallinnolliset mekanismit, joita sovellettaisiin hätätilanteissa ja joiden pohjalta toimivaltaiset viranomaiset voisivat toimia. Kyseinen mekanismi tai kyseiset mekanismit olisi laadittava riittävän ajoissa ja niiden olisi varmistettava riittävä avoimuus, jotta voidaan tehdä riskinarviointi ja laatia merkitykselliset suunnitelmat alueellisella tasolla ja välttää kohtuuttomat kuluttajille aiheutuvat kustannukset. Jäsenvaltiot ovat vapaita sopimaan tietylle alueelle parhaimmin sopivasta yhteistyömekanismista ja tätä mekanismia voidaan muuttaa energiadynamiikkaa vastaavasti. Komissiolla olisi oltava normeja asettava sekä edistävä rooli yleisessä prosessissa ja sen olisi jaettava parhaita käytäntöjä alueellisen yhteistyön järjestämisessä, esimerkiksi koordinointitehtävän kierrättämisessä, tietyllä alueella eri asiakirjojen laatimiseksi tai elinten perustamiseksi tätä tarkoitusta varten. Kun yhteistyömekanismia ei ole, komission olisi ehdotettava sopivaa yhteistyömekanismia tiettyä aluetta varten.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Korkeimman valmiustason varmistamiseksi ja toimitushäiriöiden välttämiseksi ja, mikäli niitä kuitenkin esiintyy, niiden vaikutusten lieventämiseksi, tietyn alueen toimivaltaisten viranomaisten on laadittava sidosryhmien kuulemisen jälkeen ennaltaehkäisysuunnitelmia ja hätäsuunnitelmia. Alueellisissa suunnitelmissa olisi otettava huomioon kunkin jäsenvaltion erityispiirteet. Niissä olisi myös selkeästi määritettävä maakaasualan yritysten ja toimivaltaisten viranomaisten asema ja vastuut. Laadittavissa kansallisissa toimenpiteissä olisi otettava täysimääräisesti huomioon ennaltaehkäisysuunnitelmissa ja hätäsuunnitelmissa esitetyt alueelliset toimenpiteet. Ne olisi suunniteltava niin, että kansallisia riskejä käsitellään tavalla, jossa hyödynnetään täysin alueellisen yhteistyön tarjoamat hyödyt. Suunnitelmien olisi oltava luonteeltaan teknisiä ja operationaalisia, ja niillä olisi voitava auttaa ehkäisemään hätätilanteen esiintyminen tai laajentuminen ja lievittämään sen vaikutuksia. Suunnitelmissa olisi otettava huomioon sähköjärjestelmien turvallisuus, ja niidenolisi oltava yhdenmukaisia energiaunionin strategisen suunnittelun ja raportointivälineiden kanssa.

(23)  Korkeimman valmiustason varmistamiseksi ja toimitushäiriöiden välttämiseksi ja, mikäli niitä kuitenkin esiintyy, niiden vaikutusten lieventämiseksi, tietyn alueen toimivaltaisten viranomaisten on laadittava sidosryhmien kuulemisen jälkeen ennaltaehkäisysuunnitelmia ja hätäsuunnitelmia. Alueellisissa suunnitelmissa olisi otettava huomioon kunkin jäsenvaltion erityispiirteet. Niissä olisi myös selkeästi määritettävä maakaasualan yritysten ja toimivaltaisten viranomaisten asema ja vastuut. Laadittavissa kansallisissa toimenpiteissä olisi otettava täysimääräisesti huomioon ennaltaehkäisysuunnitelmissa ja hätäsuunnitelmissa esitetyt alueelliset toimenpiteet. Ne olisi suunniteltava niin, että kansallisia riskejä käsitellään tavalla, jossa hyödynnetään täysin alueellisen yhteistyön tarjoamat hyödyt. Suunnitelmien olisi oltava luonteeltaan teknisiä ja operationaalisia, ja niillä olisi voitava auttaa ehkäisemään hätätilanteen esiintyminen tai laajentuminen, lievittämään sen vaikutuksia ja välttämään kohtuuttomat kuluttajille aiheutuvat kustannukset. Suunnitelmissa olisi otettava huomioon sähköjärjestelmien turvallisuus, ja niidenolisi oltava yhdenmukaisia energiaunionin strategisen suunnittelun ja raportointivälineiden kanssa.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Toimituskriisin sattuessa markkinatoimijoille olisi annettava riittävät mahdollisuudet reagoida tilanteeseen markkinapohjaisin toimenpitein. Jos markkinapohjaiset toimenpiteet on käytetty ja ne eivät ole riittäviä, jäsenvaltioiden ja niiden toimivaltaisten viranomaisten olisi toteutettava toimenpiteitä toimituskriisin vaikutusten poistamiseksi tai lieventämiseksi.

(25)  Toimituskriisin sattuessa markkinatoimijoille olisi annettava riittävät mahdollisuudet reagoida tilanteeseen markkinapohjaisin toimenpitein. Jos markkinapohjaisia toimenpiteitä ei ole toteutettu ajoissa tai ne on käytetty ja ne eivät ole riittäviä, jäsenvaltioiden ja niiden toimivaltaisten viranomaisten olisi toteutettava toimenpiteitä toimituskriisin vaikutusten poistamiseksi tai lieventämiseksi.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Kysyntäpuolen toimenpiteillä (kuten polttoaineen vaihtamisella tai suurille teollisuuden asiakkaille toimitettavan kaasun vähentämisellä taloudellisesti tehokkaassa järjestyksessä) voi olla arvokas rooli energiaturvallisuuden varmistamisessa, jos toimenpiteitä voidaan soveltaa nopeasti ja kysyntää voidaan vähentää merkittävästi toimitusten häiriintyessä. Olisi tehtävä enemmän energian tehokkaan käytön edistämiseksi erityisesti silloin, kun tarvitaan kysyntäpuolen toimenpiteitä. Ehdotettujen kysyntä- ja tarjontapuolen toimenpiteiden ympäristövaikutukset on otettava huomioon siten, että mahdollisuuksien mukaan etusijalle asetetaan toimenpiteet, joilla on vähiten vaikutuksia ympäristöön. Samalla on otettava huomioon toimitusvarmuus ja kilpailunäkökohdat.

(28)  Kysyntäpuolen toimenpiteillä (kuten polttoaineen vaihtamisella tai suurille teollisuuden asiakkaille toimitettavan kaasun vähentämisellä taloudellisesti tehokkaassa järjestyksessä) voi olla arvokas rooli energiaturvallisuuden varmistamisessa, jos toimenpiteitä voidaan soveltaa nopeasti ja kysyntää voidaan vähentää merkittävästi toimitusten häiriintyessä. Olisi tehtävä enemmän energian tehokkaan käytön edistämiseksi erityisesti silloin, kun tarvitaan kysyntäpuolen toimenpiteitä. Etusijalle olisi asetettava investoinnit, joilla pyritään hyödyntämään kestävän energian potentiaalia paikallisella tasolla. Ehdotettujen kysyntä- ja tarjontapuolen toimenpiteiden ympäristövaikutukset on otettava huomioon siten, että mahdollisuuksien mukaan etusijalle asetetaan toimenpiteet, joilla on vähiten vaikutuksia ympäristöön. Samalla on otettava huomioon toimitusvarmuus ja kilpailunäkökohdat.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Ennaltaehkäisysuunnitelmat ja hätäsuunnitelmat olisi päivitettävä säännöllisesti ja julkaistava. Niistä olisi tehtävä vertaisarviointi. Vertaisarviointiprosessi mahdollistaa sen, että varhaisessa vaiheessa havaitaan epäjohdonmukaisuudet ja toimenpiteet, jotka voisivat vaarantaa muiden jäsenvaltioiden toimitusvarmuuden, ja siten varmistetaan, että eri alueiden suunnitelmat ovat johdonmukaisia keskenään. Se myös mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat jakaa parhaita käytäntöjä.

(32)  Kansallisen tason suunnitelmien kanssa yhteensovitetut alueelliset ennaltaehkäisysuunnitelmat ja hätäsuunnitelmat olisi päivitettävä säännöllisesti ja julkaistava. Niistä olisi tehtävä vertaisarviointi. Vertaisarviointiprosessi mahdollistaa sen, että varhaisessa vaiheessa havaitaan epäjohdonmukaisuudet ja toimenpiteet, jotka voisivat vaarantaa muiden jäsenvaltioiden toimitusvarmuuden, ja siten varmistetaan, että eri alueiden suunnitelmat ovat johdonmukaisia keskenään. Se myös mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat jakaa parhaita käytäntöjä.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Kuten vuoden 2014 stressitestissä osoitettiin, tarvitaan yhteisvastuuta kaasunsaannin varmistamiseksi kaikkialla unionissa ja kokonaiskustannusten pitämiseksi mahdollisimman alhaisina. Jos jossakin jäsenvaltiossa julistetaan hätätila, olisi sovellettava kaksivaiheista lähestymistapaa yhteisvastuun vahvistamiseksi. Ensinnäkin kaikkien jäsenvaltioiden, jotka ovat ottaneet käyttöön korkeamman toimitusnormin, olisi alennettava se oletusarvoihin, jotta kaasumarkkinoista saadaan likvidit. Toiseksi, jos ensimmäinen vaihe ei johda tarvittaviin kaasuntoimituksiin, voidaan käynnistää naapurijäsenvaltioiden lisätoimet (vaikka niissä ei olisi hätätilannetta) toimitusten varmistamiseksi kotitalouksille, keskeisille sosiaalipalveluille ja kaukolämpölaitoksille jäsenvaltiossa, jossa on hätätilanne. Jäsenvaltioiden olisi määritettävä ja kuvattava nämä yhteisvastuutoimenpiteet yksityiskohtaisesti hätäsuunnitelmissaan ja varmistettava oikeudenmukainen ja tasapuolinen korvaus maakaasualan yrityksille.

(36)  Kuten vuoden 2014 stressitestissä osoitettiin, tarvitaan alueelliseen yhteistyöhön perustuvaa yhteisvastuuta kaasunsaannin varmistamiseksi kaikkialla unionissa ja kokonaiskustannusten pitämiseksi mahdollisimman alhaisina. Tämän yhteisvastuun olisi ilmettävä kolmella toiminnan tasolla – kahdenvälisellä tai alueellisella, alueiden välisellä ja unionin tasolla – eikä sitä pitäisi jättää yksinomaan yksittäiselle alueelliselle ryhmälle, jos tarvitaan johdonmukaista ja yhdenmukaista unionin tason lähestymistapaa. Jos jossakin jäsenvaltiossa julistetaan hätätila, olisi sovellettava kaksivaiheista lähestymistapaa yhteisvastuun vahvistamiseksi. Ensinnäkin kaikkien jäsenvaltioiden, jotka ovat ottaneet käyttöön korkeamman toimitusnormin, olisi alennettava se oletusarvoihin, jotta kaasumarkkinoista saadaan likvidit. Toiseksi, jos ensimmäinen vaihe ei johda tarvittaviin kaasuntoimituksiin, voidaan käynnistää naapurijäsenvaltioiden lisätoimet (vaikka niissä ei olisi hätätilannetta) toimitusten varmistamiseksi kotitalouksille, keskeisille sosiaalipalveluille ja kaukolämpölaitoksille jäsenvaltiossa, jossa on hätätilanne. Jäsenvaltioiden olisi määritettävä ja kuvattava nämä yhteisvastuutoimenpiteet yksityiskohtaisesti hätäsuunnitelmissaan ja varmistettava oikeudenmukainen ja tasapuolinen korvaus maakaasualan yrityksille.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Yksi unionin tavoitteista on vahvistaa energiayhteisöä ja siten varmistaa EU:n energiasäännöstön tehokas täytäntöönpano, huolehtia energiamarkkinoiden uudistuksista ja kannustaa investoijia sijoittamaan energia-alaan yhdistämällä tiiviimmin unionin ja energiayhteisön energiamarkkinat. Tämä tarkoittaa myös, että on otettava käyttöön yhteinen kriisinhallinta esittämällä ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmia alueellisella tasolla, mukaan lukien energiayhteisön sopimuspuolet. Lisäksi lokakuussa 2014 annetussa komission tiedonannossa Euroopan kaasujärjestelmän lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä viitataan tarpeeseen soveltaa energiamarkkinasääntöjä energiavirtaan unionin jäsenvaltioiden ja energiayhteisön sopimuspuolten välillä. Tämän osalta, jotta voidaan varmistaa tehokas kriisinhallinta unionin jäsenvaltioiden ja sopimuspuolten välillä, yhteisen toimen hyväksyntää seuraavat järjestelyt olisi tehtävä niin, että erityinen yhteistyö jonkin yksittäisen energiayhteisön sopimuspuolen kanssa on mahdollista, kun tarvittavat yhteiset säännökset on vahvistettu.

(41)  Yksi unionin tavoitteista on vahvistaa energiayhteisöä ja siten varmistaa EU:n energiasäännöstön tehokas täytäntöönpano, huolehtia energiamarkkinoiden uudistuksista ja kannustaa investoijia sijoittamaan energia-alaan yhdistämällä tiiviimmin unionin ja energiayhteisön energiamarkkinat. Tämä tarkoittaa myös, että on otettava käyttöön yhteinen kriisinhallinta esittämällä ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmia alueellisella tasolla, mukaan lukien energiayhteisön sopimuspuolet. Tätä varten olisi laadittava ennusteet alueellisen tason kulutuksesta ja käytettävissä olevista varastoista, mikä antaisi mahdollisuuden vahvistaa reagointikykyä kriisitapauksessa. Lisäksi lokakuussa 2014 annetussa komission tiedonannossa Euroopan kaasujärjestelmän lyhyen aikavälin häiriönsietokyvystä viitataan tarpeeseen soveltaa energiamarkkinasääntöjä energiavirtaan unionin jäsenvaltioiden ja energiayhteisön sopimuspuolten välillä. Tämän osalta, jotta voidaan varmistaa tehokas kriisinhallinta unionin jäsenvaltioiden ja sopimuspuolten välillä, yhteisen toimen hyväksyntää seuraavat järjestelyt olisi tehtävä niin, että erityinen yhteistyö jonkin yksittäisen energiayhteisön sopimuspuolen kanssa on mahdollista, kun tarvittavat yhteiset säännökset on vahvistettu.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(43)  Jos saadaan luotettavaa tietoa unionin ulkopuolella olevasta tilanteesta, joka uhkaa yhden tai useamman jäsenvaltion toimitusvarmuutta ja joka voi käynnistää unionin ja kolmannen maan välisen varhaisvaroitusjärjestelmän, komission olisi viipymättä ilmoitettava asiasta kaasualan koordinointiryhmälle ja unionin olisi toteutettava aiheellisia toimia tilanteen laukaisemiseksi.

(43)  Jos saadaan luotettavaa tietoa unionin ulkopuolella olevasta tilanteesta, joka uhkaa yhden tai useamman jäsenvaltion toimitusvarmuutta ja joka voi käynnistää unionin ja kolmannen maan välisen varhaisvaroitusjärjestelmän, komission olisi viipymättä ilmoitettava asiasta kaasualan koordinointiryhmälle ja unionin olisi toteutettava aiheellisia toimia tilanteen laukaisemiseksi. Jos tilanne sen sallii ja jos riittävä infrastruktuuri on olemassa, komissio ja jäsenvaltiot voisivat myöntää tilapäistä apua kriisissä oleville kolmansille maille.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’suojatulla asiakkaalla’ kotitalousasiakasta, joka on liitetty kaasunjakeluverkkoon ja lisäksi, mikäli kyseinen jäsenvaltio niin päättää, yhtä tai useaa seuraavista:

1)  ’suojatulla asiakkaalla’ kotitalousasiakasta, joka on liitetty kaasunjakeluverkkoon ja lisäksi, mikäli kunkin alueen toimivaltaiset viranomaiset niin päättävät, yhtä tai useaa seuraavista:

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  pieni tai keskisuuri yritys, jos se on liitetty kaasunjakeluverkkoon, ja keskeinen sosiaalipalvelu, jos se on liitetty kaasun jakelu- tai siirtoverkkoon, edellyttäen, että kaikkien näiden yritysten tai palveluiden yhteinen osuus kaasun loppukäytöstä kyseisessä jäsenvaltiossa on enintään 20 prosenttia;

Poistetaan.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2)  'keskeisellä sosiaalipalvelulla' terveys-, hätä- ja turvallisuuspalveluja;

2)  ’keskeisellä sosiaalipalvelulla’ terveys-, koulutus-, lastenhoito-, hätä-, turvallisuus- ja puolustuspalveluja;

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a)  ’pienellä ja keskisuurella yrityksellä’ yksikköä, joka on kytkettynä siirto- tai jakeluverkkoon ja jonka käytettävissä oleva tai suunniteltu kapasiteetti on enintään 5 MWh/h;

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b)  ’toimivaltaisella viranomaisella’ kansallista valtion elintä tai kansallista sääntelyviranomaista, joka varmistaa tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden toteuttamisen;

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – 3 c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 c)  ’kolmansista maista peräisin olevalla tuonnilla’ kaasun tuontia kolmansista maista, jotka eivät ole Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen sopimuspuolia;

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komissio tukee aktiivisesti kolmansista maista tapahtuvan tuonnin monipuolistamista sekä energiareittien, kaasuntoimittajien että kaasureittien osalta. Tätä varten komissio huolehtii jäsenvaltioiden välisten energiainfrastruktuurin yhteenliitäntöjen parantamisesta sekä asetuksessa (EU) N:o 347/20131a (Euroopan laajuisia energiaverkkoja koskeva asetus) ensisijaisiksi määriteltyjen kaasunsiirtoreittien valmiiksi saattamisesta. ”Energiansiirtokäytävällä” täydennetään ja vahvistetaan tuon asetuksen liitteessä I tarkoitettua alueellista lähestymistapaa, ja se merkitsee tiettyjä unionin kaasuntoimitusreittejä, jotka auttavat jäsenvaltioita paremmin lieventämään mahdollisen toimitus- ja/tai infrastruktuurihäiriön vaikutuksia.

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 347/2013, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013, Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten (EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 muuttamisesta (EUVL L 115, 25.4.2013, s. 39).

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio koordinoi tarvittaessa erityisesti 11 artiklan 1 kohdassa määritellyssä unionin tai alueellisen tason hätätilanteessa tässä asetuksessa tarkoitettuja toimivaltaisten viranomaisten toimia unionin ja alueellisella tasolla muun muassa 14 artiklassa tarkoitetun kaasualan koordinointiryhmän tai 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun kriisijohtoryhmän kautta.

5.  Komissio koordinoi erityisesti 11 artiklan 1 kohdassa määritellyssä unionin tai alueellisen tason hätätilanteessa tässä asetuksessa tarkoitettuja toimivaltaisten viranomaisten toimia unionin ja alueellisella tasolla muun muassa 14 artiklassa tarkoitetun kaasualan koordinointiryhmän tai 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun kriisijohtoryhmän kautta.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Ennaltaehkäisysuunnitelmiin ja hätäsuunnitelmiin sisältyvien, toimitusvarmuuden turvaamiseen liittyvien toimenpiteiden on oltava selkeästi määriteltyjä, avoimia, oikein oikeasuhteisia, syrjimättömiä ja todennettavissa olevia, ne eivät saa perusteettomasti vääristää kilpailua tai kaasun sisämarkkinoiden toimintaa eivätkä ne saa vaarantaa muiden jäsenvaltioiden tai koko unionin kaasun toimitusvarmuutta.

6.  Alueellisten ennaltaehkäisysuunnitelmien ja hätäsuunnitelmien on perustuttava kansallisiin kaasun toimitusvarmuutta koskeviin suunnitelmiin. Kansallisen tason suunnitelmien kanssa yhteensovitettuihin alueellisiin ennaltaehkäisysuunnitelmiin ja hätäsuunnitelmiin sisältyvien, toimitusvarmuuden turvaamiseen liittyvien toimenpiteiden on oltava selkeästi määriteltyjä, avoimia, oikein oikeasuhteisia, syrjimättömiä, todennettavissa olevia, kestäviä ja unionin ympäristö- ja energiatavoitteiden mukaisia, eivätkä ne saa perusteettomasti vääristää kilpailua tai kaasun sisämarkkinoiden toimintaa eivätkä ne saa vaarantaa muiden jäsenvaltioiden, alueiden tai koko unionin kaasun toimitusvarmuutta.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 7 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  valmius kattaa suojattujen asiakkaiden kaasunkysyntä tilanteessa, jossa suurimman yksittäisen kaasuntoimittajan toimitus on keskeytynyt;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 7 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 18 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä I tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa esitettyjen perusteiden mukaisesti, jos olosuhteiden vuoksi tarvitaan alueen muutosta.

Alueiden kokoonpanoa voidaan arvioida uudelleen alueellisen riskinarvioinnin, ennaltaehkäisysuunnitelman ja hätäsuunnitelman valmistuttua mutta aikaisintaan vuonna 2022. Kaikki alueiden kokoonpanon muutokset olisi tehtävä tarkistamalla tätä asetusta.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että mahdollinen uusi siirtoinfrastruktuuri parantaa osaltaan toimitusvarmuutta kehittämällä hyvin yhteenliitetty verkko, joka käsittää tarvittaessa riittävän määrän rajat ylittäviä tulo- ja lähtöpisteitä markkinoiden kysynnän ja todettujen riskien mukaisesti. Toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava riskiarvioinnissa se, esiintyykö sisäisiä pullonkauloja ja pystyvätkö kansallinen tulokapasiteetti ja kansalliset infrastruktuurit, erityisesti siirtoverkot, mukauttamaan kansalliset ja rajat ylittävät kaasuvirrat riskiarvioinnissa yksilöityyn skenaarioon, joka koskee häiriötilannetta suurimmassa yksittäisessä kaasuinfrastruktuurissa kansallisella tasolla sekä jonkin alueen yhteisen edun mukaisessa suurimmassa yksittäisessä kaasuinfrastruktuurissa.

7.  Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että mahdollinen uusi siirtoinfrastruktuuri parantaa osaltaan toimitusvarmuutta kehittämällä hyvin yhteenliitetty verkko, joka käsittää tarvittaessa riittävän määrän rajat ylittäviä tulo- ja lähtöpisteitä markkinoiden kysynnän ja todettujen riskien mukaisesti. Toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava riskiarvioinnissa se, esiintyykö sisäisiä pullonkauloja ja pystyvätkö kansallinen tulokapasiteetti ja kansalliset infrastruktuurit, erityisesti siirtoverkot, mukauttamaan kansalliset ja rajat ylittävät kaasuvirrat riskiarvioinnissa yksilöityyn skenaarioon, joka koskee häiriötilannetta suurimmassa yksittäisessä kaasuinfrastruktuurissa kansallisella tasolla sekä jonkin alueen yhteisen edun mukaisessa suurimmassa yksittäisessä kaasuinfrastruktuurissa. Kansallisessa, alueellisessa tai unionin laajuisessa hätätilanteessa kaasuvirta, joka kulkee jäsenvaltion kaasun toimitusvarmuuden parantamiseksi rakennetun pysyvän kaksisuuntaisen kapasiteetin kautta, on ensisijainen järjestelmän muihin yhteyspisteisiin nähden. Toimivaltaisen viranomaisen on tutkittava mahdollisuutta käyttää Verkkojen Eurooppa -välineen ja ERI-rahastojen tarjoamia mahdollisuuksia kehittää alueiden infrastruktuuria ja riittäviä liitäntöjä näiden alueiden välillä.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Toimivaltaisen viranomaisen on vaadittava määrittämiään maakaasualan yrityksiä toteuttamaan toimenpiteitä, jotta varmistetaan kaasun toimitukset kyseisen jäsenvaltion suojatuille asiakkaille seuraavissa tilanteissa:

1.  Toimivaltaisen viranomaisen on vaadittava maakaasualan yrityksiä, jotka toimittavat maakaasua jäsenvaltioiden suojatuille asiakkaille, toteuttamaan toimenpiteitä, jotta varmistetaan kaasun toimitukset kyseisen jäsenvaltion suojatuille asiakkaille seuraavissa tilanteissa:

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2017 jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle suojattuja asiakkaita koskeva määritelmänsä, suojattujen asiakkaiden vuosittaisen kaasunkulutuksen määrät sekä niiden prosenttiosuus kaasun vuosittaisesta loppukäytöstä kyseisessä jäsenvaltiossa. Jos jokin jäsenvaltio sisällyttää suojattujen asiakkaiden määritelmään 2 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetut luokat, sen on täsmennettävä komissiolle tehtävässä ilmoituksessa näihin luokkiin kuuluvien kuluttajien kaasunkulutusta vastaava määrä sekä kunkin näiden kuluttajaryhmien prosenttiosuus kaasun vuosittaisesta loppukäytöstä.

Viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2017 kunkin alueen toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle kyseisen alueen suojattuja asiakkaita koskeva määritelmänsä, suojattujen asiakkaiden vuosittaisen kaasunkulutuksen määrät sekä niiden prosenttiosuus kaasun vuosittaisesta loppukäytöstä kyseisissä jäsenvaltioissa sekä tiedot siitä, miten se voisi vaikuttaa rajat ylittäviin virtoihin alueella. Jos jokin jäsenvaltio sisällyttää suojattujen asiakkaiden määritelmään 2 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetut luokat, sen on täsmennettävä komissiolle tehtävässä ilmoituksessa näihin luokkiin kuuluvien kuluttajien kaasunkulutusta vastaava määrä sekä kunkin näiden kuluttajaryhmien prosenttiosuus kaasun vuosittaisesta loppukäytöstä.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin liitteessä I luetellun alueen toimivaltaisten viranomaisten on yhdessä tehtävä alueellisella tasolla arviointi kaikista kaasuntoimitusvarmuuteen vaikuttavista riskeistä. Arvioinnissa on otettava huomioon kaikki merkitykselliset riskit, kuten luonnonkatastrofit ja teknologiset, kaupalliset, sosiaaliset, poliittiset ja muut riskit. Tämä arviointi toteutetaan

1.  Kunkin liitteessä I luetellun alueen toimivaltaisten viranomaisten on alueen kutakin jäsenvaltiota koskevien riskien arvioinnin pohjalta yhdessä tehtävä alueellisella tasolla arviointi kaikista kaasuntoimitusvarmuuteen vaikuttavista riskeistä, alueen kunkin jäsenvaltion riskinarviointi mukaan luettuna. Arvioinnissa on otettava huomioon kaikki merkitykselliset riskit, kuten luonnonkatastrofit ja teknologiset, kaupalliset, sosiaaliset, poliittiset ja muut riskit. Tämä arviointi toteutetaan erityisesti

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

ii a)   kykenemättömyys kattaa alueen suojattujen asiakkaiden arvioitua tai laskettua kysyntää yksittäisen suurimman toimittajan toimitusten häiriintymisen aikana;

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin alueen toimivaltaisten viranomaisten on sovittava yhteistyömekanismista riskinarvioinnin tekemiseksi tämän artiklan 5 kohdassa säädetyssä määräajassa. Toimivaltaisten viranomaisten on raportoitava kaasualan koordinointiryhmälle riskinarvioinnin tekemiseksi sovitusta yhteistyömekanismista 18 kuukautta ennen riskinarvioinnin hyväksymisen ja riskinarvioinnin päivitysten määräaikaa. Komissiolla voi olla edistävä rooli riskinarvioinnin laadinnassa yleisesti, erityisesti yhteistyömekanismin laatimisessa. Jos tietyn alueen toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse yhteisymmärrykseen yhteistyömekanismista, komissio voi ehdottaa yhteistyömekanismia kyseistä aluetta varten.

Kunkin alueen toimivaltaisten viranomaisten on sovittava yhteistyömekanismista riskinarvioinnin tekemiseksi tämän artiklan 5 kohdassa säädetyssä määräajassa. Toimivaltaisten viranomaisten on raportoitava kaasualan koordinointiryhmälle riskinarvioinnin tekemiseksi sovitusta yhteistyömekanismista 18 kuukautta ennen riskinarvioinnin hyväksymisen ja riskinarvioinnin päivitysten määräaikaa. Komissiolla on edistävä rooli riskinarvioinnin laadinnassa yleisesti, erityisesti yhteistyömekanismin laatimisessa. Jos tietyn alueen toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse yhteisymmärrykseen yhteistyömekanismista, komissio kehittää yhteistyömekanismin kyseistä aluetta varten.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Maakaasualan yritysten, kaasua käyttävien teollisuusasiakkaiden, kaasua käyttäviä kotitalous- ja teollisuusasiakkaita edustavien asianomaisten organisaatioiden sekä jäsenvaltioiden ja kansallisen sääntelyviranomaisen, jos se ei ole toimivaltainen viranomainen, on tehtävä yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen kanssa ja annettava sille pyynnöstä kaikki riskiarvioinnissa tarvittavat tiedot.

4.  Maakaasualan yritysten, kaasua käyttävien teollisuusasiakkaiden, kaasua käyttäviä kotitalousasiakkaita, suojattuja asiakkaita ja teollisuusasiakkaita edustavien asianomaisten organisaatioiden sekä jäsenvaltioiden ja kansallisen sääntelyviranomaisen, jos se ei ole toimivaltainen viranomainen, on tehtävä yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen kanssa ja annettava sille pyynnöstä kaikki riskiarvioinnissa tarvittavat tiedot.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Kaikkien alueen jäsenvaltioiden sopimasta riskinarvioinnista on ilmoitettava komissiolle ensimmäisen kerran viimeistään 1 päivänä syyskuuta 2018. Riskinarviointi on päivitettävä joka neljäs vuosi paitsi jos sitä on olosuhteiden vuoksi päivitettävä useammin. Riskiarvioinnissa on otettava huomioon 4 artiklassa määritellyn infrastruktuurinormin täyttämisen edellyttämien investointien edistyminen sekä uusien vaihtoehtoisten ratkaisujen toteuttamisessa kohdatut maakohtaiset vaikeudet. Sen on myös perustuttava kokemukselle, jota on saatu 9 artiklan 2 kohdassa sisältyvien hätäsuunnitelmien simulaation avulla.

5.  Kaikkien alueen jäsenvaltioiden sopimasta riskinarvioinnista on ilmoitettava komissiolle ensimmäisen kerran viimeistään 1 päivänä syyskuuta 2018. Riskinarviointi on päivitettävä joka neljäs vuosi paitsi jos sitä on olosuhteiden vuoksi päivitettävä useammin. Riskiarvioinnissa on otettava huomioon 4 artiklassa määritellyn infrastruktuurinormin täyttämisen edellyttämien investointien edistyminen sekä uusien vaihtoehtoisten ratkaisujen toteuttamisessa kohdatut maakohtaiset vaikeudet. Sen on myös perustuttava kokemukselle, jota on saatu 9 artiklan 2 kohdassa sisältyvien hätäsuunnitelmien simulaation avulla. Jos tietyn alueen toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse yhteisymmärrykseen riskinarvioinnista, komissio esittää riskinarvioinnin kyseistä aluetta varten yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kunkin liitteessä I luetellun alueen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on maakaasualan yrityksiä, kaasua käyttäviä kotitalous- ja teollisuusasiakkaita (myös sähköntuottajia) edustavia asianomaisia organisaatioita ja kansallista sääntelyviranomaista, jos se ei ole toimivaltainen viranomainen, kuultuaan laadittava yhteisesti:

1.  Kunkin liitteessä I luetellun alueen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on maakaasualan yrityksiä, kaasua käyttäviä kotitalousasiakkaita, suojattuja asiakkaita ja teollisuusasiakkaita (myös sähköntuottajia) edustavia asianomaisia organisaatioita ja kansallista sääntelyviranomaista, jos se ei ole toimivaltainen viranomainen, kuultuaan laadittava yhteisesti unionin tasolla johdonmukaiset puitteet:

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  järjestelyt, joilla kustannukset jaetaan jäsenvaltioiden välillä, kun asiakas yhdessä jäsenvaltiossa kärsii kaasun kulutuksen häiriöstä ja joutuu siirtymään käyttämään muita polttoaineita (kaasusta öljyyn voimalaitosten tapauksessa), kun toisen jäsenvaltion asiakkaille tarjotaan suojattuja toimituksia;

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Yhdistämällä alueelliset ennaltaehkäisysuunnitelmat ja hätäsuunnitelmat komissio laatii toimivaltaisia viranomaisia, ACERia ja kaasu-ENTSOa kuullen unionin tasoisen ennaltaehkäisysuunnitelman ja hätäsuunnitelman.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Ennaltaehkäisysuunnitelman ja hätäsuunnitelman tarkoituksena on helpottaa riskien ja mahdollisuuksien kartoittamista unionissa, jotta voidaan lieventää riskejä, eriyttää asianomaisten alueiden välisiä toimenpiteitä ja arvioida kunkin alueen erityistarpeita muihin alueisiin verrattuna.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on kullakin alueella sovittava riittävän ajoissa yhteistyömekanismeista, joiden avulla laaditaan suunnitelmat ja mahdollistetaan niistä ja päivitetyistä suunnitelmista ilmoittaminen.

Toimivaltaisten viranomaisten on kullakin alueella unionin alueellisen yhteistyön periaate huomioon ottaen sovittava riittävän ajoissa yhteistyömekanismeista, joiden avulla laaditaan suunnitelmat ja mahdollistetaan niistä ja päivitetyistä suunnitelmista ilmoittaminen.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on säännöllisesti raportoitava kaasualan koordinointiryhmälle edistymisestä, jota on saavutettu ennaltaehkäisysuunnitelmien ja hätäsuunnitelmien laatimisessa ja hyväksymisessä. Toimivaltaisten viranomaisten on erityisesti raportoitava kaasualan koordinointiryhmälle sovitusta yhteistyömekanismista 18 kuukautta ennen suunnitelmien hyväksymisen ja suunnitelmien päivitysten määräaikaa. Komissiolla voi olla edistävä rooli suunnitelmien laadinnassa yleisesti, erityisesti yhteistyömekanismin laatimisessa. Jos tietyn alueen toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse yhteisymmärrykseen yhteistyömekanismista, komissio voi ehdottaa yhteistyömekanismia kyseistä aluetta varten. Niiden on varmistettava, että tällaisten suunnitelmien toteuttamista seurataan säännöllisesti.

Toimivaltaisten viranomaisten on säännöllisesti raportoitava kaasualan koordinointiryhmälle edistymisestä, jota on saavutettu ennaltaehkäisysuunnitelmien ja hätäsuunnitelmien laatimisessa ja hyväksymisessä. Toimivaltaisten viranomaisten on erityisesti raportoitava kaasualan koordinointiryhmälle sovitusta yhteistyömekanismista 18 kuukautta ennen suunnitelmien hyväksymisen ja suunnitelmien päivitysten määräaikaa. Komissiolla on edistävä rooli suunnitelmien laadinnassa yleisesti, erityisesti yhteistyömekanismin laatimisessa. Jos tietyn alueen toimivaltaiset viranomaiset eivät pääse yhteisymmärrykseen yhteistyömekanismista, komissio kehittää yhteistyömekanismin kyseistä aluetta varten. Niiden on varmistettava, että tällaisten suunnitelmien toteuttamista seurataan säännöllisesti.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä voidaan tietyt ennaltaehkäisysuunnitelmien ja hätäsuunnitelmien osat jättää julkistamatta. Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on tässä tapauksessa toimitettava komissiolle kattava yhteenveto suunnitelmista julkistamista varten. Kattavan yhteenvedon on sisällettävä ainakin kaikki suunnitelmien pääkohdat liitteen V mukaisesti, jotta markkinatoimijoilla on riittävästi tietoa tässä asetuksessa asetettujen vaatimusten noudattamiseksi. Suunnitelmien lyhentämättömät versiot on asetettava muiden alueiden toimivaltaisten viranomaisten, komission ja energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) saataville.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Ennaltaehkäisysuunnitelmaa on päivitettävä joka neljäs vuosi 1 päivän maaliskuuta 2019 jälkeen, paitsi jos sitä on olosuhteiden vuoksi tai komission pynnöstä päivitettävä useammin. Päivitetyssä suunnitelmassa on otettava huomioon päivitetty riskinarviointi sekä 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti suoritettujen testien tulokset. Päivitettyyn suunnitelmaan sovelletaan 7 artiklan 3–7 kohtaa.

6.  Ennaltaehkäisysuunnitelmaa on päivitettävä vähintään joka neljäs vuosi 1 päivän maaliskuuta 2019 jälkeen, paitsi jos sitä on olosuhteiden vuoksi tai komission pyynnöstä päivitettävä useammin. Päivitetyssä suunnitelmassa on otettava huomioon päivitetty riskinarviointi sekä 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti suoritettujen testien tulokset. Päivitettyyn suunnitelmaan sovelletaan 7 artiklan 3–7 kohtaa.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  kuvattava markkinapohjaisten toimenpiteiden käyttö tilanteen hallitsemiseksi hälytystasolla ja vaikutusten lieventämiseksi hätätilatasolla;

h)  kuvattava markkinapohjaisten toimenpiteiden, esimerkiksi vapaaehtoisten yhteisostojen aloittaminen tai kaasun virtuaalisten varastojen aktivointi, käyttö tilanteen hallitsemiseksi hälytystasolla ja vaikutusten lieventämiseksi hätätilatasolla;

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j a)  kuvattava menettelyt, joita sovelletaan, jos kaasuntoimituksissa on häiriöitä useassa jäsenvaltiossa samanaikaisesti, ja menettelyt, joita sovelletaan, kun jonkin jäsenvaltion varastot vähenevät, kun niitä käytetään korvaamaan puutetta yhteisvastuuperiaatteen mukaisesti;

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kun toimivaltainen viranomainen julistaa jonkun 1 kohdassa tarkoitetun kriisitason olevan voimassa, sen on välittömästi ilmoitettava asiasta komissiolle ja toimitettava sille kaikki tarvittavat tiedot ja erityisesti tiedot toimista, jotka se aikoo toteuttaa. Mikäli kyseessä on hätätilanne, joka saattaa johtaa unionille ja sen jäsenvaltioille osoitettavaan avunpyyntöön, kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä ilmoitettava asiasta komission hätäavun koordinointikeskukseen.

2.  Kun toimivaltainen viranomainen julistaa jonkun 1 kohdassa tarkoitetun kriisitason olevan voimassa, sen on välittömästi ilmoitettava asiasta komissiolle ja alueen toimivaltaisille viranomaisille ja toimitettava niille kaikki tarvittavat tiedot ja erityisesti tiedot toimista, jotka se aikoo toteuttaa. Mikäli kyseessä on hätätilanne, joka saattaa johtaa unionille ja sen jäsenvaltioille osoitettavaan avunpyyntöön, kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä ilmoitettava asiasta komission hätäavun koordinointikeskukseen.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Tilanteessa, jossa on saatu konkreettista, vakavasti otettavaa ja luotettavaa tietoa, jonka mukaan tapahtuma, joka todennäköisesti heikentää kaasun toimitustilannetta merkittävästi kolmannessa maassa (ennakkovaroitustila), on mahdollinen, komissio toteuttaa ulkoisia toimia 20 päivänä heinäkuuta 2015 energiadiplomatiasta annetuissa neuvoston päätelmissä vahvistettujen painopisteiden mukaisesti yhteistyössä kolmannen maan kanssa muun muassa osallistumalla kuulemisiin, tarjoamalla sovittelupalveluja ja ottamalla tarvittaessa käyttöön erityisiä työryhmiä.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

10 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a artikla

 

Hätätilanteessa käytettävät toimituskäytävät

 

1.   Kaasu-ENTSOn on suoritettava tässä kohdassa vahvistetut tehtävät 1 päivästä marraskuuta 2017 alkaen.

 

2.  Sen on tehtävä unionin laajuinen simulaatio kaasuntoimituksen ja infrastruktuurin häiriöiden skenaarioista. Kaasu-ENTSOn on määritettävä skenaariot yhdessä kaasualan koordinointiryhmän kanssa. Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava Kaasu-ENTSOlle simulaatioita varten tarvittavat tiedot, kuten päivittäiset huippukysynnän arvot, kotimainen tuotantokapasiteetti ja kysyntäpuolen toimenpiteet.

 

Se määrittää ja arvioi liitteessä I tarkoitettua alueellista lähestymistapaa täydentäviä hätätilanteessa käytettäviä toimituskäytäviä, joiden kautta kaasu voi virrata eri alueille kaasun sisämarkkinoiden pirstaloitumisen ehkäisemiseksi. Kyseisen arvioinnin tuloksista sekä hätätilanteessa käytettäviä toimituskäytäviä koskevasta ehdotuksesta keskustellaan kaasualan koordinointiryhmässä.

 

Kyseinen unionin laajuinen simulaatio ja kyseiset hätätilanteessa käytettävät toimituskäytävät on päivitettävä joka kolmas vuosi, paitsi jos niitä on olosuhteiden vuoksi päivitettävä useammin.

 

3.  Tapauksessa, jossa yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen on julistanut hätätilan, hätätilanteessa käytettävän toimituskäytävän varrella olevien jäsenvaltioiden on varmistettava, että hätätilan julistaneille jäsenvaltioille toimitetaan kaikki kaasutoimituksia koskevat olennaiset tiedot, erityisesti saatavilla olevan kaasun määrät sekä mahdollista kaasun kanavointia koskevat menettelyt ja sen lähteet. Hätätilanteessa käytettävän toimituskäytävän varrella olevien jäsenvaltioiden on varmistettava, että millään toimenpiteillä ei estetä kaasun toimittamista hätätilan julistaneisiin jäsenvaltioihin.

 

4.  Komissiolle siirretään valta antaa 18 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla hätätilanteessa käytettävät toimituskäytävät perustetaan.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Sellaisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä, joka on julistanut hätätilan, komissio voi julistaa unionin tason hätätilan tai alueellisen tason hätätilan suoritettuaan 10 artiklan 5 kohdan mukaisen tarkistuksen. Vähintään kahden sellaisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä, jotka ovat julistaneet hätätilan, komissio julistaa tarvittaessa alueellisen tai unionin tason hätätilan suoritettuaan 10 artiklan 5 kohdan mukaisen tarkistuksen ja näiden hätätilojen syiden liittyessä toisiinsa. Kaikissa tapauksissa komissio kokoaa tilanteeseen parhaiten soveltuvia viestintävälineitä käyttäen muiden toimivaltaisten viranomaisten näkemykset ja ottaa asiaankuuluvalla tavalla huomioon kaikki niiden toimittamat asiaankuuluvat tiedot. Kun komissio arvioi, etteivät alueellisen tai unionin tason hätätilan perusteena olevat syyt enää oikeuta hätätilan julistamista, se julistaa alueellisen tai unionin tason hätätilan päättyneeksi. Kaikissa tapauksissa komissio perustelee päätöksensä ja ilmoittaa sen neuvostolle.

1.  Sellaisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä, joka on julistanut hätätilan, komissio voi julistaa erityisesti kärsineen alueen tai unionin hätätilan suoritettuaan 10 artiklan 5 kohdan mukaisen tarkistuksen. Vähintään kahden sellaisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä, jotka ovat julistaneet hätätilan, komissio julistaa tarvittaessa alueellisen tai unionin tason hätätilan suoritettuaan 10 artiklan 5 kohdan mukaisen tarkistuksen ja näiden hätätilojen syiden liittyessä toisiinsa. Kaikissa tapauksissa komissio kokoaa tilanteeseen parhaiten soveltuvia viestintävälineitä käyttäen muiden toimivaltaisten viranomaisten näkemykset ja ottaa asiaankuuluvalla tavalla huomioon kaikki niiden toimittamat asiaankuuluvat tiedot. Kun komissio arvioi, etteivät alueellisen tai unionin tason hätätilan perusteena olevat syyt enää oikeuta hätätilan julistamista, se julistaa alueellisen tai unionin tason hätätilan päättyneeksi. Kaikissa tapauksissa komissio perustelee päätöksensä ja ilmoittaa sen neuvostolle.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Tulevassa energiaunionissa energiaturvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Jäsenvaltioiden on koordinoitava toimia naapureidensa kanssa ja tehtävä niiden kanssa yhteistyötä energiapoliittisia toimia kehittäessään. Komissio selvittää tämän vuoksi, miten kansallisiin näkökohtiin perustuvien ennaltaehkäisy- ja pelastustoimien nykyistä rakennetta voitaisiin virtaviivaistaa sekä alueiden että unionin tasolla.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan keskeisiin sosiaalipalveluihin ja kaukolämpölaitoksiin siinä määrin kuin suojattujen asiakkaiden määritelmä kattaa ne kyseisessä jäsenvaltiossa.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan keskeisiin sosiaalipalveluihin ja kaukolämpölaitoksiin siinä määrin kuin suojattujen asiakkaiden määritelmä kattaa ne kyseisellä alueella.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jos asianomaiset jäsenvaltiot eivät pääse yhteisymmärrykseen olosuhteista, joissa toimitukset aloitetaan kuluttajille, jotka eivät ole kotitalouksia, keskeisiä sosiaalipalveluja tai kaukolämpölaitoksia, komissio esittää kaasualan koordinointiryhmää kuultuaan ja 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti arvion hätätilatason julistaneen jäsenvaltion toimitusnormista.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Toisiinsa suoraan kytkettyjen jäsenvaltioiden on sovittava keskenään tekniset, oikeudelliset ja rahoitukseen liittyvät järjestelyt 3 kohdan soveltamiseksi ja nämä järjestelyt on kuvattava alueiden hätäsuunnitelmissa. Näihin järjestelyihin voivat kuulua muun muassa sovellettavat kaasun hinnat, yhdysputkien käyttö, mukaan lukien kaksisuuntainen kapasiteetti, kaasun määrät sekä korvauskustannusten kattaminen. Edellä olevassa 3 kohdassa säädettyjen velvoitteiden täytäntöönpanossa etusijalle asetetaan markkinapohjaiset toimenpiteet, kuten huutokaupat. Mikäli 3 kohdan soveltamiseksi tarvittavia teknisiä, oikeudellisia ja rahoitukseen liittyviä järjestelyjä muutetaan, vastaava hätäsuunnitelma päivitetään sen mukaisesti.

4.  Toisiinsa suoraan kytkettyjen jäsenvaltioiden on sovittava keskenään tekniset, oikeudelliset ja rahoitukseen liittyvät järjestelyt 3 kohdan soveltamiseksi ja nämä järjestelyt on kuvattava alueiden hätäsuunnitelmissa. Komissio valmistelee kullekin alueelliselle ryhmittymälle ehdotettuja mekanismeja koskevan vähimmäiskehyksen, johon kuuluvat muun muassa sovellettavat kaasun hinnat, yhdysputkien käyttö, mukaan lukien kaksisuuntaisen kapasiteetin taattu käytettävyys, kaasun määrät sekä korvauskustannusten kattaminen. Edellä olevassa 3 kohdassa säädettyjen velvoitteiden täytäntöönpanossa etusijalle asetetaan markkinapohjaiset toimenpiteet, kuten huutokaupat. Mikäli 3 kohdan soveltamiseksi tarvittavia teknisiä, oikeudellisia ja rahoitukseen liittyviä järjestelyjä muutetaan, vastaava hätäsuunnitelma päivitetään sen mukaisesti. Komissio laatii yhteisvastuuta koskevien järjestelyjen mallin, vakiolausekkeet mukaan luettuina, ja julkaisee sen.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2019.

5.  Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2018.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jos jäsenvaltiot eivät pääse sopimukseen tarvittavista teknisistä, oikeudellisista ja rahoitukseen liittyvistä järjestelyistä, komissio voi lausunnossaan ja suunnitelmia koskevassa päätöksessään ehdottaa puitteita kyseisiä toimenpiteitä varten.

6.  Jos jäsenvaltiot eivät pääse sopimukseen tarvittavista teknisistä, oikeudellisista ja rahoitukseen liittyvistä järjestelyistä, komissio kehittää lausunnossaan ja suunnitelmia koskevassa päätöksessään puitteita kyseisiä toimenpiteitä varten.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 6 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

vi)  edellytykset kaasuntoimitusten keskeytykselle.

vi)  edellytykset kaasuntoimitusten neuvottelemiselle uudelleen ja keskeytykselle.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  toimivaltaiselle viranomaiselle ja komissiolle välittömästi sen jälkeen, kun tehdään yli vuoden kestäviä kaasuntoimitussopimuksia tai niitä muutetaan [OP: Please insert the date of entry in force of this Regulation] sen jälkeen, kun sopimukset vastaavat joko yksin tai yhdessä saman toimittajan tai sen sidosyritysten kanssa tehtyjen sopimusten kanssa yli 40 prosenttia vuosittaisesta maakaasun kulutuksesta kyseisessä jäsenvaltiossa. Ilmoitusvelvollisuutta ei sovelleta muutoksiin, jotka koskevat ainoastaan kaasun hintaa. Ilmoitusvelvollisuutta on sovellettava myös kaikkiin kaupallisiin sopimuksiin, joilla on merkitystä kaasuntoimitussopimuksen toteuttamisen kannalta.

b)  toimivaltaiselle viranomaiselle ja komissiolle välittömästi sen jälkeen, kun kolmannen maan saman toimittajan tai sen sidosyritysten kanssa tehdään yli vuoden kestäviä kaasuntoimitussopimuksia tai niitä muutetaan [OP: Please insert the date of entry in force of this Regulation], kun sopimukset ylittävät 8 miljardin kuutiometrin kynnysarvon tai vastaavat joko yksin tai yhdessä samoilla markkinoilla toimivien muiden maakaasualan yritysten saman toimittajan tai sen sidosyritysten kanssa tehtyjen sopimusten kanssa yli 40:tä prosenttia vuosittaisesta kaasun kokonaistuonnista kolmansista maista kyseisessä jäsenvaltiossa. Ilmoitusvelvollisuutta ei sovelleta kaasun hintaan. Ilmoitusvelvollisuutta on sovellettava myös kaikkiin kaupallisiin sopimuksiin, joilla on merkitystä kaasuntoimitussopimuksen toteuttamisen kannalta. Kansallisten sääntelyviranomaisten on tämän vuoksi valvottava markkinoiden tarjontapuolen rakennetta vuotuiselta pohjalta ja ilmoitettava asianomaisille kaasualan yrityksille, kun 40 prosentin kynnysarvo ylitetään. Nämä tiedot toimitetaan vuosittain viimeistään 1 päivänä kesäkuuta vuodelta, joka edeltää vuotta, jolle kynnysarvo on laskettu.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a.  Jos komissio arvioidessaan kaasuntoimitussopimuksia 6 kohdan b alakohdan ja 7 kohdan mukaisesti havaitsee määräyksiä, jotka ovat unionin lainsäädännön vastaisia, se ilmoittaa niistä yksikölle ja kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle ja pyytää muuttamaan niitä siten, että unionin lainsäädännön vastaiset määräykset poistetaan. Yksikkö tai toimivaltainen viranomainen voi pyytää komissiota osallistumaan neuvotteluihin, joilla pyritään poistamaan yhteensopimattomuus unionin lainsäädännön kanssa.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a.  Komissio ottaa huomioon tämän artiklan mukaisesti saadut tiedot laatiessaan luetteloa hyvistä käytännöistä ja kohtuuttomista sopimusehdoista toimivaltaisten viranomaisten ja kansallisten yritysten käyttöön.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Perustetaan kaasualan koordinointiryhmä helpottamaan kaasun toimitusvarmuuteen liittyvien toimenpiteiden koordinoimista. Ryhmä koostuu jäsenvaltioiden ja erityisesti niiden toimivaltaisten viranomaisten sekä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston, jäljempänä 'viraston', Kaasu-ENTSO:n ja kyseisten toimialojen ja asianomaisten asiakkaiden eturyhmittymien edustajista. Komissio päättää jäsenvaltioita kuultuaan ryhmän kokoonpanosta varmistaen, että se on täysin edustava. Komissio toimii ryhmän puheenjohtajana. Ryhmä vahvistaa työjärjestyksensä.

1.  Perustetaan kaasualan koordinointiryhmä helpottamaan kaasun toimitusvarmuuteen liittyvien toimenpiteiden koordinoimista. Ryhmä koostuu jäsenvaltioiden ja erityisesti niiden toimivaltaisten viranomaisten, paikallisten ja alueellisten viranomaisten sekä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston, jäljempänä 'viraston', Kaasu-ENTSO:n ja kyseisten toimialojen ja asianomaisten asiakkaiden eturyhmittymien edustajista. Komissio päättää jäsenvaltioita kuultuaan ryhmän kokoonpanosta varmistaen, että se on täysin edustava. Komissio toimii ryhmän puheenjohtajana. Ryhmä vahvistaa työjärjestyksensä.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan toinen lause, 3 artiklan 5 kohta, 4 artiklan 3, 4 ja 6 kohta, 5 artiklan 2 kohta, 6 artiklan 1 kohdan d alakohta, 7 artiklan 5 kohdan b ja e alakohta, 8 artiklan 1 kohdan e, g ja i alakohta, 8 artiklan 4 kohdan b ja c alakohta, 9 artiklan 1 kohdan j ja m alakohta ja 4 kohta, 10 artiklan 4 kohta, 11 artiklan 5 kohta ja 12 artikla luovat jäsenvaltioille velvoitteita energiayhteisön sopimuspuolia kohtaan: jos

1.  Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan toinen lause, 3 artiklan 5 kohta, 4 artiklan 3, 4 ja 6 kohta, 5 artiklan 2 kohta, 6 artiklan 1 kohdan d alakohta, 7 artiklan 5 kohdan b ja e alakohta, 8 artiklan 1 kohdan e, g ja i alakohta, 8 artiklan 4 kohdan j, ja ja m alakohta, 9 artiklan 1 kohdan j ja m alakohta ja 4 kohta, 10 artiklan 4 kohta, 11 artiklan 5 kohta ja 12 artikla luovat jäsenvaltioille velvoitteita energiayhteisön sopimuspuolia kohtaan: jos

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Kun sovelletaan 12 artiklassa tarkoitettua yhteisvastuun periaatetta, energiayhteisön sopimuspuolten on toimitettava naapurijäsenvaltioiden viranomaisille riittävät tiedot 13 artiklan mukaisesti.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Toimet kaasunsaannin turvaamiseksi

Viiteasiakirjat

COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

7.3.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Tomasz Piotr Poręba

17.3.2016

Valiokuntakäsittely

16.6.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

8.9.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

9

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Czesław Hoc, Karol Karski, Julia Reda, Tatjana Ždanoka


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

toimista kaasunsaannin turvaamiseksi

Viiteasiakirjat

COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

10.2.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

7.3.2016

ECON

7.3.2016

ENVI

7.3.2016

IMCO

7.3.2016

 

TRAN

7.3.2016

REGI

7.3.2016

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ECON

12.5.2016

ENVI

21.3.2016

IMCO

15.3.2016

TRAN

14.3.2016

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Jerzy Buzek

23.2.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

20.4.2016

14.6.2016

12.7.2016

 

Hyväksytty (pvä)

13.10.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

55

5

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Michael Cramer, Maria Grapini

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

20.10.2016

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö