Procedură : 2016/0030(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0310/2016

Texte depuse :

A8-0310/2016

Dezbateri :

PV 12/09/2017 - 4
CRE 12/09/2017 - 4

Voturi :

PV 12/09/2017 - 7.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0327

RAPORT     ***I
PDF 1535kWORD 228k
20.10.2016
PE 580.796v02-00 A8-0310/2016

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010

(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportor: Jerzy Buzek

ERATE/ADDENDA
AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010

(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0052),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 194 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0035/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Consiliul Federal al Austriei și de Parlamentul Bulgariei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și avizele Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru dezvoltare regională (A8-0310/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Gazul natural (denumit în continuare „gazul”) constituie un element esențial al aprovizionării cu energie a Uniunii. O mare parte a acestui gaz este importată în Uniune din țări terțe.

(1)  Gazul natural (denumit în continuare „gazul”) constituie un element esențial al aprovizionării cu energie a Uniunii. De aceea, securitatea aprovizionării cu gaze reprezintă un element-cheie al securității energetice globale a Uniunii, fiind relevantă pentru competitivitatea și creșterea economică ale Uniunii. Deși peste 50 % din consumul de gaze din Spațiul Economic European este acoperit în prezent de producția internă, o proporție tot mai mare a gazului este importată din țări terțe. Îmbunătățirea securității energetice a Uniunii și a rezilienței pieței sale de gaze impun, prin urmare, să se creeze un cadru de reglementare stabil, bazat pe piață, pentru a dezvolta producția de gaze din surse interne. În plus, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie reduc dependența Uniunii de importurile de gaze, soluționând astfel și problema dependenței de furnizorii externi dominanți.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Cererea de gaze în UE a scăzut cu 14 % din 2000 și cu 23 % din 2010, parțial din cauza crizei economice, dar și ca urmare a punerii în aplicare a unor politici de eficiență energetică. Potrivit principiului priorității eficienței energetice, măsurile din domeniul eficienței energetice ar trebui să continue să joace un rol fundamental în tranziția spre un sistem energetic mai sustenabil, mai competitiv și mai sigur, dat fiind că reprezintă cea mai eficace modalitate de a reduce emisiile, de a asigura realizarea de economii de către consumatori și de a reduce dependența Uniunii de importuri. În acest context, este deosebit de important să se îmbunătățească eficiența energetică a clădirilor, dat fiind că gazele reprezintă aproximativ jumătate din consumul principal de energie din UE pentru încălzire și răcire.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  O întrerupere majoră a aprovizionării cu gaze poate afecta toate statele membre, Uniunea Europeană în ansamblul ei, precum și părțile contractante la Tratatul de instituire a Comunității Energiei, semnat la Atena la 25 octombrie 2005. De asemenea, ea poate afecta grav economia Uniunii și poate avea un impact social major, în special asupra grupurilor vulnerabile de consumatori.

(2)  Nivelul ridicat de interdependență dintre statele membre și țări terțe europene este, de asemenea, o caracteristică a sectorului energiei. O întrerupere majoră a aprovizionării cu gaze într-o țară poate afecta multe alte state membre, Uniunea Europeană sau părțile contractante la Tratatul de instituire a Comunității Energiei (denumite în continuare „părțile contractante la Comunitatea Energiei”). De asemenea, ea poate slăbi securitatea globală, poate afecta grav economia și avea un impact social major, în special asupra grupurilor vulnerabile de consumatori, îndeosebi în țările care sunt foarte dependente de un singur furnizor dominant.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Prezentul regulament are drept obiectiv să asigure că se iau toate măsurile necesare pentru a garanta continuitatea aprovizionării cu gaze în întreaga Uniune, în special pentru consumatorii protejați, în caz de condiții climatice dificile sau de întreruperi ale aprovizionării cu gaze. Aceste obiective ar trebui să fie realizate prin intermediul celor mai rentabile măsuri și în așa fel încât piețele energiei să nu fie denaturate.

(3)  Prezentul regulament are drept obiectiv să asigure că se iau toate măsurile necesare pentru a garanta continuitatea aprovizionării cu gaze în întreaga Uniune, în special pentru consumatorii protejați, în caz de condiții climatice dificile sau de întreruperi ale aprovizionării cu gaze. Acest lucru ar trebui să fie realizat prin măsuri rentabile, în așa fel încât piețele energiei să nu fie denaturate, în conformitate cu articolul 194 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și cu obiectivele Strategiei privind uniunea energetică stabilite în comunicarea Comisiei din 28 mai 2014.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale a avut deja un impact pozitiv semnificativ asupra situației Uniunii în ceea ce privește securitatea aprovizionării cu gaze, atât din punctul de vedere al stadiului de pregătire, cât și al măsurilor de atenuare. Statele membre sunt mai bine pregătite să facă față unei crize a aprovizionării, întrucât ele sunt obligate să întocmească planuri care să conțină măsuri preventive și măsuri de urgență, și sunt mai bine protejate, întrucât trebuie să îndeplinească o serie de obligații în ceea ce privește capacitatea infrastructurilor și aprovizionarea cu gaze. Cu toate acestea, raportul privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 din octombrie 2014 a evidențiat domenii în care anumite îmbunătățiri aduse regulamentului respectiv ar putea consolida în continuare securitatea aprovizionării Uniunii.

(4)  Legislația în vigoare a Uniunii, în special elementele relevante ale celui de al treilea pachet privind energia și Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European și al Consiliului1a, a avut deja un impact pozitiv semnificativ asupra securității aprovizionării cu gaze în Uniune, atât din punctul de vedere al stadiului de pregătire, cât și al măsurilor de atenuare. Statele membre sunt mai bine pregătite să facă față unei crize a aprovizionării, întrucât ele sunt obligate să întocmească planuri care să conțină măsuri preventive și măsuri de urgență, și sunt mai bine protejate, întrucât trebuie să îndeplinească o serie de obligații în ceea ce privește capacitatea infrastructurilor și aprovizionarea cu gaze. Raportul privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 din octombrie 2014 a evidențiat domenii în care anumite îmbunătățiri aduse regulamentului respectiv ar putea consolida în continuare securitatea aprovizionării cu gaze a Uniunii.

 

_______________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului (JO L 295, 12.11.2010, p. 1).

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Comunicarea Comisiei privind reziliența pe termen scurt a sistemului gazier european, publicată în octombrie 201413, a analizat efectele unei întreruperi parțiale sau totale a aprovizionării cu gaze din Rusia și a concluzionat că abordările pur naționale nu sunt foarte eficace în caz de perturbări grave, având în vedere domeniul lor de aplicare, care este, prin definiție, limitat. Acest test de rezistență a arătat modul în care o abordare bazată pe o cooperare mai strânsă între statele membre ar putea reduce semnificativ impactul unor scenarii de perturbare majoră în statele membre cele mai vulnerabile.

(5)  Comunicarea Comisiei din 16 octombrie 201413 privind reziliența pe termen scurt a sistemului gazier european a analizat efectele unei întreruperi parțiale sau totale a aprovizionării cu gaze din Rusia și a concluzionat că multe dintre abordările naționale sunt unilaterale, insuficient coordonate sau nu demonstrează un grad insuficient de cooperare și, prin urmare, nu sunt foarte eficace în caz de perturbări grave. Acest test de rezistență a arătat o abordare bazată pe o cooperare mai strânsă între statele membre ar putea reduce semnificativ impactul unor scenarii de perturbare majoră în statele membre cele mai vulnerabile.

__________________

__________________

13 COM(2014) 654 final

13 COM(2014)0654

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Comunicarea Comisiei intitulată „O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice”14 din februarie 2015 evidențiază faptul că uniunea energetică se bazează pe solidaritate și pe încredere, acestea fiind elemente indispensabile ale securității energetice. Prezentul regulament ar trebuiurmărească stimularea solidarității și a încrederii între statele membre și să pună în aplicare măsurile necesare în vederea atingerii acestor obiective, pregătind astfel terenul pentru punerea în aplicare a uniunii energetice.

(6)  Securitatea energetică reprezintă unul dintre obiectivele strategiei privind uniunea energetică, astfel cum figurează în Comunicarea Comisiei din 25 februarie 2015 intitulată „O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice”14. Comunicarea a evidențiat faptul că uniunea energetică se bazează pe solidaritate, principiu consacrat la articolul 194 din TFUE, și pe încredere, acestea fiind elemente indispensabile ale securității energetice. Prezentul regulament vizeazăstimuleze solidaritatea și încrederea între statele membre și să pună în aplicare măsurile necesare în vederea atingerii acestor obiective, contribuind, astfel, la realizarea unuia dintre obiectivele uniunii energetice.

__________________

__________________

14 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții, COM(2015)0080.

14 COM(2015)0080.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  O piață internă a gazelor care funcționează corect constituie cea mai bună garanție pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie în întreaga Uniune și pentru a reduce riscurile la care este expus fiecare stat membru în fața efectelor nefaste ale întreruperii aprovizionării. În cazul în care securitatea aprovizionării unui stat membru este amenințată, există un risc ca măsurile elaborate unilateral de statul membru respectiv să compromită buna funcționare a pieței interne a gazelor și să dăuneze aprovizionării cu gaze a consumatorilor din alte state membre. Pentru a permite pieței interne a gazelor să funcționeze chiar și în cazul unui deficit de aprovizionare, se impune un răspuns coordonat și solidar în fața crizelor de aprovizionare, atât în termeni de acțiune preventivă, cât și în ceea ce privește reacția la întreruperile efective în aprovizionare.

(7)  O piață internă a gazelor care este bine interconectată și funcționează bine și fără probleme, fără „insule energetice”, împreună cu un sistem energetic puternic orientat spre îmbunătățirea continuă a eficienței și spre reducerea continuă a cererii, constituie un mijloc bun prin care să se asigure securitatea aprovizionării cu gaze în întreaga Uniune, reducând, totodată, riscurile la care este expus fiecare stat membru în fața efectelor nefaste ale întreruperii aprovizionării. În cazul în care securitatea aprovizionării cu gaze a unui stat membru este amenințată, există un risc ca măsurile elaborate unilateral de statul membru respectiv să dăuneze aprovizionării cu gaze a consumatorilor din alte state membre, afectând în mod negativ buna funcționare a pieței interne a gazelor și ducând la o depreciere costisitoare a activelor. Pentru a-i permite pieței interne a gazelor să funcționeze chiar și în cazul unui deficit de aprovizionare, se impune un răspuns coordonat și solidar la nivel regional și la nivelul Uniunii, atât în termeni de acțiune preventivă, cât și în ceea ce privește reacția la întreruperile efective în aprovizionare. Măsurile luate în acest context ar trebui să respecte în cea mai mare măsură posibilă principiile economiei de piață.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Uniunea ar trebui să diversifice în continuare sursele de energie, furnizorii și rutele de aprovizionare, ca o condiție preliminară pentru securitatea energetică. Uniunea ar trebui să realizeze acest lucru prin proiecte diversificate, care să respecte pe deplin dreptul și principiile, precum și obiectivele și prioritățile pe termen lung ale Uniunii în materie de politici. Proiectele care nu îndeplinesc aceste criterii nu ar trebui să fie sprijinite prin finanțare din partea UE.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b)  O piață energetică internă cu adevărat interconectată cu mai multe puncte de acces și fluxuri inversate poate fi creată numai dacă rețelele de gaze naturale sunt pe deplin interconectate, consolidând platformele de comercializare a gazului natural lichefiat (GNL) în Europa de Sud și de Est, dacă coridorul sudic al gazelor și coridorul de gaz nord-sud sunt finalizate și dacă se dezvoltă în continuare producția autohtonă. Prin urmare, este necesar să se accelereze dezvoltarea conductelor de interconectare și a proiectelor care vizează diversificarea surselor de aprovizionare care sunt deja incluse pe lista scurtă a Strategiei pentru securitatea energetică.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Până în prezent, potențialul adoptării unor măsuri mai eficiente și mai puțin costisitoare prin intermediul cooperării regionale nu a fost pe deplin exploatat. Este vorba nu numai de o mai bună coordonare a măsurilor naționale de atenuare în situații de urgență, ci și a măsurilor preventive naționale, cum ar fi stocarea națională sau politicile privind gazul natural lichefiat (GNL), care pot fi importante din punct de vedere strategic în anumite regiuni.

(8)  Până în prezent, potențialul cooperării regionale de a introduce măsuri mai eficiente și mai puțin costisitoare nu a fost pe deplin exploatat. Aceasta privește atât o mai bună coordonare a măsurilor naționale de atenuare în situații de urgență, cât și măsurile preventive naționale, cum ar fi stocarea națională sau politicile privind GNL, care pot fi importante din punct de vedere strategic în anumite regiuni.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Abordările regionale, atât între statele membre, cât și cu părțile contractante la Comunitatea Energiei, vor accelera integrarea pieței, inclusiv prin crearea unor centre regionale pentru a mări lichiditatea pieței. Astfel de mecanisme de cooperare ar putea să optimizeze cooperarea politică și pe piața energiei și să faciliteze decizii comune privind realizarea de investiții esențiale în infrastructura gazieră în regiunile respective. Informațiile și cunoștințele ar putea fi dezvoltate în comun, vizând aspecte cum ar fi instalațiile de stocare a energiei și procesele de licitație pentru GNL și conductele de interconectare.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Într-un spirit de solidaritate, cooperarea regională care implică atât autoritățile publice, cât și întreprinderile din sectorul gazelor naturale ar trebui să fie principiul călăuzitor al prezentului regulament, pentru a identifica riscurile relevante în fiecare regiune și a optimiza avantajele unor măsuri coordonate menite să atenueze aceste riscuri, precum și pentru a pune în aplicare măsurile cele mai rentabile pentru consumatorii din Uniune.

(9)  Într-un spirit de solidaritate, cooperarea regională care implică atât autoritățile publice, cât și întreprinderile din sectorul gazelor naturale este principiul călăuzitor al prezentului regulament, cu scopul de a identifica riscurile relevante în fiecare regiune și a optimiza avantajele unor măsuri coordonate menite să atenueze aceste riscuri, asigurând, în același timp, că aceste măsuri respectă principiile economiei de piață, prezintă un raport bun eficacitate-costuri pentru consumatori și determină prețuri accesibile la energie pentru cetățeni. Cooperarea regională ar trebui completată treptat cu o perspectivă mult consolidată la nivelul Uniunii, care să permită utilizarea tuturor surselor și instrumentelor disponibile de pe întreaga piață internă a gazelor. Evaluarea la nivelul Uniunii a coridoarelor de aprovizionare de urgență ar trebui să completeze și să faciliteze abordarea regională, potrivit prevederilor din anexa I.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  În spiritul integrării sistemice, cooperarea dintre autoritățile și întreprinderile din domeniul energiei electrice și al gazelor ar trebui să fie un alt principiu călăuzitor al prezentului regulament, pentru a identifica sinergiile relevante între dezvoltarea și funcționarea sistemelor de gaze și de energie electrică și pentru a optimiza beneficiile abordărilor coordonate în ceea ce privește punerea în aplicare a celor mai rentabile măsuri pentru consumatorii din Uniune.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Anumiți consumatori, inclusiv consumatorii casnici și cei care furnizează servicii sociale esențiale, sunt deosebit de vulnerabili și ar putea necesita protecție socială. O definiție a unor astfel de consumatori protejați nu ar trebui să intre în conflict cu mecanismele de solidaritate ale Uniunii.

(10)  Anumiți consumatori, inclusiv consumatorii casnici și cei care furnizează servicii sociale esențiale, sunt deosebit de vulnerabili la situațiile de întrerupere a aprovizionării și necesită protecție specială. O definiție a unor astfel de consumatori protejați ar trebui armonizată în întreaga Uniune.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Responsabilitatea pentru securitatea aprovizionării cu gaze ar trebui să fie împărțită între întreprinderile din sectorul gazelor naturale, statele membre, acționând prin intermediul autorităților lor competente și Comisie, în cadrul sferelor lor de competență respective. Această responsabilitate partajată necesită o foarte strânsă cooperare între aceste părți. Cu toate acestea, consumatorii care utilizează gaze pentru producerea de energie electrică sau în scopuri industriale pot avea la rândul lor un rol important în securitatea aprovizionării cu gaze, întrucât ei pot răspunde la o situație de criză adoptând măsuri axate pe cerere, precum contractele cu posibilitatea de întrerupere și schimbarea combustibilului, care au un impact imediat asupra echilibrului între cerere și ofertă.

(11)  Responsabilitatea pentru securitatea aprovizionării cu gaze ar trebui să fie împărțită între întreprinderile din sectorul gazelor naturale, statele membre, acționând prin intermediul autorităților lor competente și Comisie, în cadrul sferelor lor de competență respective. Această responsabilitate partajată necesită o foarte strânsă cooperare între aceste părți. Cu toate acestea, consumatorii care utilizează gaze pentru producerea de energie electrică sau în scopuri industriale pot avea la rândul lor un rol important în securitatea aprovizionării cu gaze, întrucât ei pot răspunde la o situație de criză adoptând măsuri axate pe cerere, precum contractele cu posibilitatea de întrerupere și schimbarea combustibilului, care au un impact imediat asupra echilibrului între cerere și ofertă. Securitatea aprovizionării cu gaze a acestor consumatori poate fi, de asemenea, considerată esențială în unele cazuri. Ar trebui să fie posibil să li se acorde un anumit nivel de protecție prin garantarea faptului că în timpul unei situații de urgență se numără printre ultimii consumatori care să trebuiască să renunțe la aprovizionare înaintea consumatorilor protejați. Statele membre ar trebui să poată prevedea această posibilitate atunci când stabilesc restricțiile în materie de aprovizionare care trebuie aplicate în cazul unei situații de urgență.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  În conformitate cu Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului15, autoritățile competente ar trebui să colaboreze strâns cu alte autorități naționale relevante, în special cu autoritățile naționale de reglementare, atunci când efectuează sarcinile prevăzute în prezentul regulament.

(12)  Astfel cum prevede Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului15, autoritățile competente ar trebui să colaboreze strâns cu alte autorități naționale relevante, în special cu autoritățile naționale de reglementare, atunci când efectuează sarcinile prevăzute în prezentul regulament.

__________________

__________________

15 Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE (JO L 211, 14.8.2009, p. 94).

15 Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE (JO L 211, 14.8.2009, p. 94).

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Regulamentul (UE) nr. 994/2010 impune operatorilor de sisteme de transport să asigure o capacitate bidirecțională permanentă la toate interconectările transfrontaliere, cu excepția cazului în care s-a acordat o derogare de la această obligație. Obiectivul său este de a garanta că posibilele beneficii ale capacității bidirecționale permanente sunt întotdeauna luate în calcul atunci când este planificată o nouă interconectare. Cu toate acestea, capacitatea bidirecțională poate fi folosită pentru aprovizionarea cu gaze atât a statelor membre învecinate, cât și a altor state aflate de-a lungul coridorului de aprovizionare cu gaze. Astfel, beneficiile pe care le poate avea asigurarea unei capacități bidirecționale permanente pentru securitatea aprovizionării trebuie examinate dintr-o perspectivă mai largă, în spiritul solidarității și al unei cooperări consolidate. Prin urmare, atunci când se analizează oportunitatea implementării unei capacități bidirecționale, ar trebui să se efectueze o analiză costuri-beneficii care să țină cont de întregul coridor de transport. În consecință, autoritățile competente ar trebui să fie obligate să reexamineze derogările acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 994/2010 pe baza rezultatelor evaluărilor regionale ale riscurilor.

(14)  Regulamentul (UE) nr. 994/2010 impune operatorilor de sisteme de transport să asigure o capacitate bidirecțională permanentă la toate interconectările transfrontaliere, cu excepția cazului în care s-a acordat o derogare de la această obligație. Obiectivul său este de a garanta că posibilele beneficii ale capacității bidirecționale permanente sunt întotdeauna luate în calcul atunci când este planificată o nouă interconectare. Cu toate acestea, capacitatea bidirecțională poate fi folosită pentru aprovizionarea cu gaze atât a statelor membre învecinate, cât și a altor state aflate de-a lungul coridorului de aprovizionare cu gaze. Beneficiile pe care le poate avea asigurarea cu gaze unei capacități bidirecționale permanente pentru securitatea aprovizionării trebuie examinate dintr-o perspectivă mai largă, în spiritul solidarității și al unei cooperări consolidate. Atunci când se analizează oportunitatea implementării unei capacități bidirecționale, ar trebui să se efectueze o analiză cuprinzătoare costuri-beneficii care să țină cont de întregul coridor de transport. Autoritățile competente ar trebui să fie obligate să reexamineze derogările acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 994/2010 pe baza rezultatelor evaluărilor regionale ale riscurilor. Obiectivul general ar trebui să fie acela de a dispune de o capacitate bidirecțională în creștere și de a menține la minimum proiectele transfrontaliere viitoare cu capacitate unidirecțională.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Regulamentul stabilește standarde de securitate a aprovizionării suficient de armonizate și care acoperă cel puțin situația din ianuarie 2009, când a fost întreruptă aprovizionarea cu gaze din Rusia. Aceste standarde țin cont de diferențele dintre statele membre, de obligațiile de serviciu public și de măsurile de protecție a consumatorilor, astfel cum sunt menționate la articolul 3 din Directiva 2009/73/CE. Standardele privind securitatea aprovizionării ar trebui să fie stabile, astfel încât să ofere certitudinea juridică necesară, ar trebui să fie definite cu claritate și nu ar trebui să impună întreprinderilor din sectorul gazelor naturale sarcini nejustificate și disproporționate. De asemenea, ele ar trebui să garanteze egalitatea de acces la consumatorii naționali pentru întreprinderile din sectorul gazelor naturale din Uniune.

(16)  Prezentul regulament stabilește standarde de securitate a aprovizionării cu gaze suficient de armonizate și care acoperă cel puțin situația din ianuarie 2009, când a fost întreruptă aprovizionarea cu gaze din Rusia. Aceste standarde țin cont de diferențele dintre statele membre, de obligațiile de serviciu public și de măsurile de protecție a consumatorilor, astfel cum sunt menționate la articolul 3 din Directiva 2009/73/CE. Standardele privind securitatea aprovizionării ar trebui să fie stabile, astfel încât să ofere certitudinea juridică necesară, ar trebui să fie definite cu claritate și nu ar trebui să impună întreprinderilor din sectorul gazelor naturale sarcini nejustificate și disproporționate. De asemenea, ele ar trebui să garanteze egalitatea de acces la consumatorii naționali pentru întreprinderile din sectorul gazelor naturale din Uniune.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  Pentru a ține seama de diferențele dintre statele membre, acestea ar trebui, fără a aduce atingere drepturilor și obligațiilor ce le revin în contextul solidarității în cazul declarării nivelului de criză de urgență, să aibă posibilitatea de a aplica normele în materie de securitate și de aprovizionare stabilite în prezentul regulament în cazul anumitor întreprinderi mici și mijlocii și al instalațiilor de termoficare în măsura în care furnizează energie termică acestor întreprinderi.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  O abordare regională pentru evaluarea riscurilor, precum și pentru definirea și adoptarea unor măsuri de prevenire și de atenuare permite coordonarea eforturilor, aducând beneficii semnificative din punctul de vedere al eficacității măsurilor și al optimizării resurselor. Acest lucru este valabil în special în cazul măsurilor concepute pentru a garanta continuitatea aprovizionării, în condiții extrem de dificile, a consumatorilor protejați, precum și în cazul măsurilor menite să atenueze impactul unei situații de urgență. O evaluare a riscurilor corelate la nivel regional mai completă și mai precisă va permite statelor membre să fie mai bine pregătite pentru o eventuală situație de criză. În plus, în caz de urgență, o abordare coordonată și convenită în prealabil cu privire la securitatea aprovizionării asigură un răspuns coerent și reduce riscul efectelor de propagare negative pe care le-ar putea avea măsurile pur naționale în statele membre învecinate.

(17)  O abordare regională pentru evaluarea riscurilor, precum și pentru definirea și adoptarea unor măsuri de prevenire și de atenuare permite coordonarea eforturilor, aducând beneficii semnificative din punctul de vedere al eficacității măsurilor și al optimizării resurselor. Acest lucru este valabil în special în cazul măsurilor concepute pentru a garanta continuitatea aprovizionării, în condiții extrem de dificile, a consumatorilor protejați, precum și în cazul măsurilor menite să atenueze impactul unei situații de urgență. O evaluare a riscurilor corelate la nivel regional mai completă și mai precisă, care să țină cont atât de sistemul de gaze, cât și de sistemul de energie electrică, le va permite statelor membre să fie mai bine pregătite pentru o eventuală situație de criză. În plus, în caz de urgență, o abordare coordonată și convenită în prealabil cu privire la securitatea aprovizionării asigură un răspuns coerent și reduce riscul efectelor de propagare negative pe care le-ar putea avea măsurile pur naționale în statele membre învecinate. Abordarea regională nu ar trebui să prevină cooperarea interregională în afara regiunilor constituite în anexa I și nu ar trebui să elibereze statele membre de responsabilitatea de respecta normele lor naționale privind securitatea aprovizionării și de a considera prioritară diversificarea aprovizionării în cazul unei dependențe de punctele unice de aprovizionare.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Regiunile sunt definite, pe cât posibil, pe baza structurilor de cooperare regională existente instituite de statele membre și de Comisie, în special grupurile regionale înființate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 347/2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene17 (Regulamentul TEN-E). Cu toate acestea, deoarece prezentul regulament și Regulamentul TEN-E au obiective diferite, respectivele grupuri regionale pot varia în ceea ce privește dimensiunea și structura.

(18)  Regiunile ar trebui stabilite, pe cât posibil, pe baza structurilor de cooperare regională existente stabilite de statele membre și de Comisie, în special grupurile regionale înființate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului17. Cu toate acestea, deoarece prezentul regulament și Regulamentul (UE) nr. 347/2013 au obiective diferite, respectivele grupuri regionale pot varia în ceea ce privește dimensiunea și structura.

__________________

__________________

17 Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009 (JO L 115, 25.4.2013, p. 39).

17 Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009 (JO L 115, 25.4.2013, p. 39).

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Prin urmare, în sensul prezentului regulament, următoarele criterii ar trebui luate în considerare în momentul definirii grupurilor regionale: modelele de aprovizionare, interconectările existente și planificate și capacitatea de interconectare între statele membre, dezvoltarea și maturitatea pieței, structurile de cooperare regională existente și numărul de state membre dintr-o regiune, care ar trebui să fie limitat, pentru a garanta că dimensiunea grupului rămâne ușor de gestionat.

(19)  Prin urmare, în sensul prezentului regulament, următoarele criterii ar trebui luate în considerare în momentul stabilirii grupurilor regionale: modelele de aprovizionare, interconectările existente și planificate și capacitatea de interconectare între statele membre, interconexiunile existente din cadrul țărilor terțe, dezvoltarea și maturitatea pieței, structurile de cooperare regională existente, nivelul de diversificare a rutelor și surselor de aprovizionare cu gaze, precum și numărul de state membre dintr-o regiune, care ar trebui să fie limitat, pentru a garanta că dimensiunea grupului rămâne ușor de gestionat.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Pentru a face posibilă cooperarea regională, statele membre ar trebui să instituie un mecanism de cooperare în cadrul fiecărei regiuni. Mecanismul sau mecanismele în cauză ar trebui să fie elaborate cu suficient de mult timp înainte pentru a permite efectuarea evaluării riscurilor și elaborarea unor planuri semnificative la nivel regional. Statele membre sunt libere să convină asupra unui mecanism de cooperare care corespunde cel mai bine nevoilor unei anumite regiuni. Comisia ar trebui să aibă un rol de facilitare în procesul general și să împărtășească cele mai bune practici pentru organizarea cooperării regionale, precum rotația rolului de coordonare în regiune pentru pregătirea diferitelor documente sau crearea unor organisme specifice. În absența unui acord cu privire la mecanismul de cooperare, Comisia poate propune un mecanism de cooperare adecvat pentru o anumită regiune.

(20)  Pentru a face posibilă cooperarea regională, statele membre ar trebui să instituie un mecanism de cooperare în cadrul fiecărei regiuni. Mecanismul sau mecanismele în cauză ar trebui să fie elaborate cu suficient de mult timp înainte pentru a permite efectuarea evaluării riscurilor și elaborarea unor planuri efective la nivel regional. Statele membre sunt libere să convină asupra unui mecanism de cooperare care corespunde cel mai bine nevoilor unei anumite regiuni. Comisia ar trebui să aibă un rol de facilitare în procesul general și să împărtășească cele mai bune practici pentru organizarea cooperării regionale, precum rotația rolului de coordonare în regiune pentru pregătirea diferitelor documente sau crearea unor organisme specifice. În absența unui acord cu privire la mecanismul de cooperare, Comisia va propune un mecanism de cooperare adecvat pentru o anumită regiune.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Atunci când efectuează o evaluare globală a riscurilor care trebuie pregătită la nivel regional, autoritățile competente ar trebui să evalueze riscurile naturale, tehnologice, comerciale, financiare, sociale, politice și riscurile legate de piață, precum și orice alte riscuri relevante, inclusiv, dacă este cazul, întreruperea livrărilor provenind de la principalul furnizor. Toate riscurile ar trebui să fie abordate prin măsuri eficace, proporționale și nediscriminatorii, care urmează a fi definite în planul de acțiune preventiv și în planul de urgență. Rezultatele evaluărilor riscurilor ar trebui să contribuie, de asemenea, la toate evaluările riscurilor prevăzute la articolul 6 din Decizia nr. 1313/2013/UE18.

(21)  Atunci când efectuează o evaluare globală a riscurilor care trebuie pregătită la nivel regional, autoritățile competente ar trebui să evalueze riscurile naturale, tehnologice, comerciale, financiare, sociale, politice, geopolitice, legate de piață, de infrastructură sau de mediu și orice alte riscuri relevante, inclusiv, dacă este cazul, întreruperea livrărilor provenind de la furnizorii dominanți. Toate riscurile ar trebui să fie abordate prin măsuri eficace, proporționale și nediscriminatorii, care urmează a fi definite în planul de acțiune preventiv și în planul de urgență și care vor include măsuri pentru partea de cerere și pentru partea de ofertă. Rezultatele evaluărilor riscurilor ar trebui să contribuie, de asemenea, la toate evaluările riscurilor prevăzute la articolul 6 din Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului18.

__________________

__________________

18 Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO L 347, 20.12.2013, p. 24).

18 Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO L 347, 20.12.2013, p. 24).

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Pentru a contribui la evaluările riscurilor, Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de gaz („ENTSO pentru gaz”), în consultare cu Grupul de coordonare pentru gaz și cu Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică (ENTSO-E), ar trebui să efectueze, la nivelul Uniunii, simulări asemănătoare cu testul de rezistență efectuat în 2014.

(22)  Pentru a contribui la evaluările riscurilor, Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de gaz („ENTSO pentru gaz”), după consultarea Grupului de coordonare pentru gaz și a Rețelei europene a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică, ar trebui să efectueze, la nivelul Uniunii, simulări asemănătoare cu testul de rezistență efectuat în 2014. Aceste simulări ar trebui actualizate cel puțin o dată la doi ani. Ca mijloc de consolidare a cooperării regionale prin furnizarea de informații privind fluxurile de gaze, precum și prin furnizarea de expertiză tehnică și operațională, Sistemul Regional de Coordonare pentru Gaze (RCSG), înființat de ENTSO pentru gaz și compus din grupuri de experți permanente, ar trebui să fie implicat în efectuarea simulărilor.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Pentru a garanta o pregătire optimă și pentru a evita astfel o întrerupere a aprovizionării sau, în cazul în care aceasta s-ar produce, pentru a-i atenua efectele, autoritățile competente dintr-o anumită regiune trebuie să întocmească planuri de acțiune preventive și planuri de urgență, în urma consultării părților interesate. Planurile regionale ar trebui să țină cont de caracteristicile specifice ale fiecărui stat membru. De asemenea, ele ar trebui să definească în mod clar rolurile și responsabilitățile întreprinderilor din sectorul gazelor naturale și ale autorităților competente. Măsurile naționale care urmează să fie elaborate ar trebui să țină seama pe deplin de măsurile regionale stabilite în planul de acțiune preventiv și în planul de urgență. Ele ar trebui să fie concepute astfel încât să abordeze riscurile naționale într-un mod care să profite pe deplin de oportunitățile oferite de cooperarea regională. Planurile ar trebui să aibă un caracter tehnic și operațional, rolul lor fiind acela de a contribui la prevenirea apariției sau agravării unei situații de urgență și de a atenua efectele acesteia. Planurile ar trebui să țină cont de securitatea sistemelor de energie electrică și să fie consecvente cu instrumentele de planificare strategică și de raportare ale uniunii energetice.

(23)  Pentru a garanta o pregătire optimă și pentru a evita astfel o întrerupere a aprovizionării sau, în cazul în care aceasta s-ar produce, pentru a atenua efectele unei astfel de întreruperi, autoritățile competente dintr-o anumită regiune ar trebui să întocmească planuri de acțiune preventive și planuri de urgență, în urma consultării părților interesate. Planurile regionale ar trebui să țină cont de caracteristicile specifice ale fiecărui stat membru. De asemenea, ele ar trebui să definească în mod clar rolurile și responsabilitățile întreprinderilor din sectorul gazelor naturale și ale autorităților competente și, acolo unde este cazul, ale întreprinderilor de energie electrică. Măsurile naționale care urmează să fie elaborate ar trebui să țină seama pe deplin de măsurile regionale stabilite în planul de acțiune preventiv și în planul de urgență. Ele ar trebui să fie concepute astfel încât să abordeze riscurile naționale într-un mod care să profite pe deplin de oportunitățile oferite de cooperarea regională. Planurile ar trebui să aibă un caracter tehnic și operațional, rolul lor fiind acela de a contribui la prevenirea apariției sau agravării unei situații de urgență și de a atenua efectele acesteia. Planurile ar trebui să țină cont de securitatea sistemelor de energie electrică și să fie consecvente cu obiectivele și instrumentele de planificare strategică și de raportare ale uniunii energetice.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Prin urmare, rolurile și responsabilitățile tuturor întreprinderilor din sectorul gazelor naturale și ale autorităților competente ar trebui să fie definite cu precizie, pentru a menține buna funcționare a pieței interne a gazelor, în special în situații de întrerupere a aprovizionării și de criză. Rolurile și responsabilitățile respective ar trebui stabilite în așa fel încât să garanteze respectarea unei abordări pe trei niveluri, care ar implica în primul rând industria și întreprinderile relevante din sectorul gazelor naturale, apoi statele membre la nivel național sau regional și, în ultimă instanță, Uniunea. Prezentul regulament ar trebui să permită întreprinderilor din sectorul gazelor naturale și consumatorilor să se bazeze pe mecanismele pieței pentru cât mai mult timp posibil atunci când sunt confruntați cu întreruperi. Cu toate acestea, el ar trebui să prevadă, de asemenea, mecanisme care să fie utilizate atunci când piețele nu mai sunt capabile să facă față singure în mod adecvat unei întreruperi a aprovizionării cu gaze.

(24)  Prin urmare, rolurile și responsabilitățile tuturor întreprinderilor din sectorul gazelor naturale și ale autorităților competente și, acolo unde este cazul, ale întreprinderilor de energie electrică, ar trebui să fie definite cu precizie, pentru a menține buna funcționare a pieței interne a gazelor, în special în situații de întrerupere a aprovizionării și de criză. Rolurile și responsabilitățile respective ar trebui stabilite în așa fel încât să garanteze respectarea unei abordări pe trei niveluri, care ar implica în primul rând industria și întreprinderile relevante din sectorul gazelor naturale și al electricității, apoi statele membre la nivel național sau regional și, în ultimă instanță, Uniunea. În acest scop, partajarea eficace a informațiilor la toate nivelurile ar trebui să ofere avertismente timpurii cu privire la întreruperi și la mijloacele de combatere. Prezentul regulament este destinat să permită întreprinderilor din sectorul gazelor naturale și consumatorilor să se bazeze pe mecanismele pieței pentru cât mai mult timp posibil atunci când sunt confruntați cu întreruperi. Cu toate acestea, el este destinat și să prevadă mecanisme care să fie utilizate atunci când piețele nu mai sunt capabile să facă față singure în mod adecvat unei întreruperi a aprovizionării cu gaze.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  În eventualitatea unei crize de aprovizionare, operatorii de pe piață ar trebui să aibă ocazia de a aborda această situație prin măsuri bazate pe piață. În cazul în care măsurile legate de piață au fost epuizate și continuă să fie insuficiente, statele membre și autoritățile lor competente ar trebui să ia măsuri pentru a elimina sau a atenua efectele crizei de aprovizionare.

(25)  În eventualitatea unei crize de aprovizionare, operatorii de pe piață ar trebui să dispună de ocazia de a aborda această situație prin măsuri bazate pe piață. În cazul în care măsurile legate de piață au fost epuizate și continuă să fie insuficiente, statele membre și autoritățile lor competente ar trebui să ia măsuri pentru a elimina sau a atenua efectele crizei de aprovizionare. Ar trebui să se acorde prioritate măsurilor privind eficiența energetică pentru a reduce cererea de gaze și de energie electrică și a îmbunătăți pe termen lung și în mod durabil reziliența statelor membre în fața unei crize în materie de aprovizionare.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Atunci când statele membre intenționează să introducă măsuri nebazate pe piață, astfel de măsuri ar trebui să fie însoțite de o descriere a impactului lor economic. În acest mod, consumatorii vor dispune de informațiile de care au nevoie cu privire la costurile măsurilor respective și se va garanta transparența măsurilor, în special în ceea ce privește ponderea lor în prețul gazului.

(26)  Atunci când statele membre, intenționează să introducă, ca o măsură de ultimă instanță, măsuri nebazate pe piață, astfel de măsuri ar trebui să fie însoțite de o descriere a impactului lor economic și de un mecanism de compensare a operatorilor. În acest mod, consumatorii vor dispune de informațiile de care au nevoie cu privire la costurile măsurilor respective și se va garanta transparența măsurilor, în special în ceea ce privește ponderea lor în prețul gazului.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  În martie 2015, Consiliul European a cerut evaluarea opțiunilor pentru stabilirea unor mecanisme voluntare de agregare a cererii, în deplină conformitate cu normele Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și cu normele Uniunii în materie de concurență. Acest lucru ar permite statelor membre și întreprinderilor din sectorul gazelor naturale să analizeze potențialele beneficii ale achiziționării colective de gaze naturale, ca o modalitate de abordare a situațiilor de deficit de aprovizionare în conformitate cu normele respective.

(27)  În martie 2015, Consiliul European a cerut evaluarea opțiunilor pentru stabilirea unui mecanism voluntar de agregare a cererii, în deplină conformitate cu normele Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și cu normele Uniunii în materie de concurență. În acest context, statele membre și întreprinderile din sectorul gazelor naturale ar putea să analizeze potențialele beneficii ale achiziționării colective de gaze pentru a aborda situațiile de deficit de aprovizionare în conformitate cu normele OMC și UE în materie de concurență.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Măsurile axate pe cerere, precum schimbarea combustibilului sau reducerea aprovizionării cu gaze a marilor consumatori industriali într-un mod eficient din punct de vedere economic, pot juca un rol important în garantarea securității energetice dacă ele pot fi aplicate rapid și pot reduce cererea în mod semnificativ, ca răspuns la o întrerupere a aprovizionării. Ar trebui depuse mai multe eforturi pentru promovarea utilizării eficiente a energiei, îndeosebi atunci când se impun măsuri axate pe cerere. Trebuie să fie luat în considerare impactul asupra mediului al oricărei măsuri axate pe cerere și pe ofertă, optându-se de preferință, cât mai mult posibil, pentru utilizarea măsurilor cu cel mai scăzut impact asupra mediului. În același timp, trebuie luate în considerare aspectele legate de securitatea aprovizionării și de competitivitate.

(28)  Măsurile axate pe cerere, precum schimbarea combustibilului sau reducerea aprovizionării cu gaze a marilor consumatori industriali într-un mod eficient din punct de vedere economic, precum și un sistem de piață pentru consumatorii industriali, cum ar fi reducerea voluntară a cererii de către consumatorii industriali în schimbul unei compensări financiare echitabile acordate în timp util, pot juca un rol important în garantarea securității energetice dacă ele pot fi aplicate rapid și pot reduce cererea în mod semnificativ, ca răspuns la o întrerupere a aprovizionării. Ar trebui depuse mai multe eforturi pentru promovarea utilizării eficiente a energiei, îndeosebi atunci când se impun măsuri axate pe cerere. Trebuie să fie luat în considerare impactul asupra mediului al oricărei măsuri axate pe cerere și pe ofertă, optându-se de preferință, cât mai mult posibil, pentru utilizarea măsurilor cu cel mai scăzut impact asupra mediului. În același timp, securitatea aprovizionării cu gaze ar trebui să rămână o prioritate pentru măsurile întreprinse în cazul unei întreruperi a aprovizionării, iar aspectele legate de competitivitate ar trebui luate în considerare, de asemenea, în mod adecvat.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  La elaborarea și la punerea în aplicare a planului de acțiune preventiv și a planului de urgență, autoritățile competente ar trebui să țină cont, în orice moment, de siguranța funcționării rețelei de gaze la nivel național și regional. Ele trebuie să abordeze și să stabilească, în planurile respective, constrângerile de ordin tehnic care afectează funcționarea rețelei, inclusiv orice motive tehnice și de siguranță în favoarea reducerii fluxurilor în caz de urgență.

(29)  La elaborarea și la punerea în aplicare a planului de acțiune preventiv și a planului de urgență, autoritățile competente ar trebui să țină cont, în orice moment, de siguranța funcționării rețelei de gaze la nivel național și regional. Ele ar trebui să abordeze și să stabilească, în planurile respective, constrângerile de ordin tehnic care afectează funcționarea rețelei, inclusiv orice motive tehnice și de siguranță în favoarea reducerii fluxurilor în caz de urgență.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  În anumite regiuni ale Uniunii, gazele furnizate au putere calorică mică. Datorită acestor caracteristici, ele nu pot fi utilizate cu aparatura care necesită gaze cu putere calorică mare. Totuși, este posibil să se utilizeze gaze cu putere calorică mare cu aparatura proiectată pentru gaze cu putere calorică mică, cu condiția transformării acestora în gaze cu putere calorică mică, de exemplu, prin adăugarea de azot. Caracteristicile specifice ale gazelor cu putere calorică mică ar trebui să fie examinate la nivel național și regional și ar trebui să fie luate în considerare la evaluarea riscurilor și în cadrul planurilor de acțiune preventive și al planurilor de urgență.

(30)  În anumite regiuni ale Uniunii, gazele furnizate au putere calorică mică. Caracteristicile lor le împiedică să fie utilizate cu aparatura care necesită gaze cu putere calorică mare. Totuși, este posibil să se convertească gazele cu putere calorică mare pentru a fi utilizate cu aparatura proiectată pentru gaze cu putere calorică mică, de exemplu, prin adăugarea de azot. Caracteristicile specifice ale gazelor cu putere calorică mică ar trebui să fie examinate la nivel național și regional și ar trebui să fie luate în considerare la evaluarea riscurilor și în cadrul planurilor de acțiune preventive și al planurilor de urgență.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Este necesar să se asigure predictibilitatea acțiunilor care trebuie luate în caz de urgență, astfel încât toți participanții la piață să aibă suficient timp de reacție și să se poată pregăti pentru acest tip de situații. Ca regulă generală, autoritățile competente ar trebui, prin urmare, să acționeze în conformitate cu planul lor de urgență. În situații excepționale justificate în mod corespunzător, acestea ar trebui să fie autorizate să ia măsuri care se abat de la planurile respective. Este important, de asemenea, ca situațiile de urgență să fie anunțate într-un mod mai transparent și mai predictibil. Informațiile referitoare la poziția de echilibrare a rețelei (starea generală a rețelei de transport), al cărei cadru este stabilit în Regulamentul (UE) nr. 312/201419 al Comisiei, pot juca un rol important în acest sens. Aceste informații ar trebui să fie puse la dispoziția autorităților competente și a autorităților naționale de reglementare, în timp real, atunci când acestea din urmă nu sunt autoritatea competentă.

(31)  Este necesar să se asigure predictibilitatea acțiunilor care trebuie luate în caz de urgență, astfel încât toți participanții la piață să beneficieze de suficient timp să se poată pregăti pentru acest tip de situații și să reacționeze la ele. Ca regulă generală, autoritățile competente ar trebui, prin urmare, să își respecte planul lor de urgență. În situații excepționale și din motive întemeiate, acestea ar trebui să fie autorizate să ia măsuri care se abat de la planurile respective. Modul în care situațiile de urgență sunt anunțate ar trebui să fie mai transparent și mai previzibil. Informațiile referitoare la poziția de echilibrare a rețelei (starea generală a rețelei de transport), al cărei cadru este stabilit în Regulamentul (UE) nr. 312/201419 al Comisiei, pot juca un rol important în acest sens. Aceste informații ar trebui să fie puse în timp real la dispoziția autorităților competente și a autorităților naționale de reglementare, atunci când acestea nu sunt autoritățile competente.

__________________

__________________

19 Regulamentul (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de rețea privind echilibrarea rețelelor de transport de gaz (JO L 91, 27.3.2014, p. 15).

19 Regulamentul (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de rețea privind echilibrarea rețelelor de transport de gaz (JO L 91, 27.3.2014, p. 15).

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Planurile de acțiune preventive și planurile de urgență ar trebui să fie actualizate periodic și publicate. Acestea ar trebui să facă obiectul unei evaluări inter pares. Procesul de evaluare inter pares permite o identificare timpurie a inconsecvențelor și a măsurilor care ar putea pune în pericol securitatea aprovizionării statelor membre și garantează, astfel, coerența de ansamblu a planurilor din diferite regiuni. El permite, de asemenea, statelor membre să facă schimb de bune practici.

(32)  Planurile de acțiune preventive și planurile de urgență ar trebui să fie actualizate periodic și publicate. Ele ar trebui să facă obiectul unei evaluări inter pares. Aceste evaluări inter-pares ar trebui să fie monitorizate de către Comisie. Procesul de evaluare inter pares este menit să permită o identificare timpurie a inconsecvențelor și a măsurilor care ar putea pune în pericol securitatea aprovizionării cu gaze a altor state membre și garantează, astfel, coerența de ansamblu a planurilor din diferite regiuni. El permite, de asemenea, statelor membre să facă schimb de bune practici. Planurile ar trebui să fie coerente cu toate obiectivele uniunii energetice.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Pentru a garanta că planurile de urgență sunt întotdeauna actualizate și eficace, statele membre ar trebui să efectueze teste între actualizările planurilor, simulând scenarii cu impact ridicat și mediu și reacții în timp real. Autoritățile competente ar trebui să prezinte rezultatele testelor Grupului de coordonare pentru gaz.

(33)  Pentru a garanta că planurile de urgență sunt întotdeauna actualizate și eficace, autoritățile competente ar trebui să efectueze teste între actualizările planurilor, simulând scenarii cu impact ridicat și mediu și reacții în timp real. Autoritățile competente ar trebui să prezinte rezultatele testelor Grupului de coordonare pentru gaz.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Sunt necesare modele globale obligatorii, care să includă toate riscurile ce trebuie luate în considerare în evaluarea riscurilor și toate componentele planurilor de acțiune preventive și ale planurilor de urgență, pentru a facilita evaluarea riscurilor și pregătirea planurilor, precum și evaluarea lor inter pares și de către Comisie.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Pentru a facilita comunicarea între statele membre și Comisie, evaluările riscurilor, planurile de acțiune preventive, planurile de urgență și toate celelalte documente și schimburi de informații prevăzute de prezentul regulament trebuie notificate prin intermediul unui sistem electronic de notificare standard.

(35)  Pentru a facilita comunicarea între statele membre și Comisie, evaluările riscurilor, planurile de acțiune preventive, planurile de urgență și toate celelalte documente și schimburi de informații prevăzute de prezentul regulament ar trebui notificate prin intermediul unui sistem electronic de notificare sigur și standardizat.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Astfel cum a demonstrat testul de rezistență din octombrie 2014, este nevoie de solidaritate pentru a garanta securitatea aprovizionării în întreaga Uniune și pentru a menține costurile generale la un nivel minim. În cazul în care se declară o situație de urgență într-un stat membru, ar trebui aplicată o abordare în două etape pentru consolidarea solidarității. În primul rând, toate statele membre care au introdus un standard mai ridicat în materie de aprovizionare ar trebui să îl reducă la valorile implicite, pentru ca piața gazelor să fie mai lichidă. În al doilea rând, dacă prima etapă nu asigură aprovizionarea necesară, statele membre învecinate, chiar dacă nu se află într-o situație de urgență, ar trebui să activeze măsuri suplimentare pentru a asigura aprovizionarea consumatorilor casnici, a serviciilor sociale esențiale și a instalațiilor de termoficare din statul membru care se confruntă cu situația de urgență. Statele membre ar trebui să identifice și să descrie detaliile acestor măsuri de solidaritate în propriile planuri de urgență, pentru a asigura o compensație onestă și echitabilă pentru întreprinderile din sectorul gazelor naturale.

(36)  Astfel cum a demonstrat testul de rezistență din octombrie 2014, este nevoie de solidaritate pentru a garanta securitatea aprovizionării în întreaga Uniune și pentru a menține costurile generale la un nivel minim. În cazul în care se declară o situație de urgență în oricare stat membru, statele membre învecinate, chiar dacă nu se află într-o situație de urgență, ar trebui să adopte măsuri pentru a asigura aprovizionarea consumatorilor protejați din statul membru care se confruntă cu situația de urgență. Statele membre ar trebui să identifice și să descrie detaliile acestor măsuri de solidaritate în propriile planuri de urgență, pentru a asigura un nivel adecvat și echitabil de compensare a întreprinderilor din sectorul gazelor naturale, care să reflecte pe deplin valoarea de piață a costurilor aferente întreruperii aprovizionării.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  De asemenea, atunci când este necesar, solidaritatea europeană ar trebui să ia forma unei asistențe în materie de protecție civilă furnizate de Uniune și de statele membre ale acesteia. Această asistență ar trebui să fie facilitată și coordonată prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii instituit prin Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului20, menit să consolideze cooperarea dintre Uniune și statele sale membre și să faciliteze coordonarea în domeniul protecției civile, în vederea îmbunătățirii eficacității sistemelor de prevenire, de pregătire și de reacție în caz de dezastre naturale și provocate de om.

(37)  De asemenea, atunci când este necesar, solidaritatea europeană ar trebui să ia forma unei asistențe în materie de protecție civilă furnizate de Uniune și de statele membre ale acesteia. Această asistență ar trebui să fie facilitată și coordonată prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii instituit prin Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului20, care urmărește consolidarea cooperării dintre Uniune și statele sale membre și facilitarea coordonării în domeniul protecției civile, în vederea îmbunătățirii eficacității sistemelor de prevenire, de pregătire și de reacție în caz de dezastre naturale și provocate de om.

__________________

__________________

20 Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO L 347, 20.12.2013, p. 24).

20 Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO L 347, 20.12.2013, p. 24).

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  Accesul la informațiile relevante este esențial pentru evaluarea securității aprovizionării unui stat membru sau a unei regiuni a Uniunii. În special, este necesar ca statele membre și Comisia să aibă acces în mod regulat la informațiile întreprinderilor din sectorul gazelor naturale privind principalii parametri ai aprovizionării cu gaze, care constituie elemente esențiale pentru elaborarea politicilor de securitate a aprovizionării. În cazuri justificate în mod corespunzător, indiferent dacă a fost declarată sau nu o situație de urgență, ar trebui să fie posibil, de asemenea, accesul la informațiile suplimentare necesare pentru evaluarea situației globale a aprovizionării cu gaze. Aceste informații suplimentare ar fi, de regulă, informații referitoare la livrările de gaz, fără legătură cu prețurile, cum ar fi, de exemplu, volumele minime și maxime de gaz, punctele de livrare sau marjele de aprovizionare. Ele ar putea fi solicitate, de exemplu, în cazul în care modelele de aprovizionare cu gaze ale unuia sau mai multor cumpărători dintr-un stat membru ar suferi modificări care nu ar fi de așteptat dacă piețele ar funcționa în mod normal și care ar putea afecta aprovizionarea cu gaze a Uniunii sau a unei părți a acesteia.

(38)  Accesul la informațiile relevante este esențial pentru evaluarea securității aprovizionării cu gaze a unui stat membru, a unei regiuni sau a Uniunii. În special, este necesar ca statele membre și Comisia să aibă acces în mod regulat la informațiile întreprinderilor din sectorul gazelor naturale privind principalii parametri ai aprovizionării cu gaze, inclusiv la măsurători exacte privind rezervele depozitate disponibile, care constituie elemente esențiale pentru elaborarea politicilor de securitate a aprovizionării cu gaze. Din motive rezonabile, indiferent dacă a fost declarată sau nu o situație de urgență, ar trebui să fie posibil, de asemenea, accesul la informațiile suplimentare necesare pentru evaluarea situației globale a aprovizionării cu gaze. Aceste informații suplimentare ar fi, de regulă, informații referitoare la livrările de gaz, fără legătură cu prețurile, cum ar fi, de exemplu, volumele minime și maxime de gaz, punctele de livrare sau marjele de aprovizionare. Ele ar putea fi solicitate, de exemplu, în cazul în care modelele de aprovizionare cu gaze ale unuia sau mai multor cumpărători dintr-un stat membru ar suferi modificări care nu ar fi de așteptat dacă piețele ar funcționa în mod normal și care ar putea afecta aprovizionarea cu gaze a Uniunii sau a unei părți a acesteia. Informațiile pe care întreprinderile din sectorul gazelor naturale le consideră confidențiale ar trebui tratate ca atare.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  În martie 2015, Consiliul European a concluzionat că contractele de furnizare a gazelor încheiate cu furnizori din țări terțe ar trebui să fie mai transparente și compatibile cu dispozițiile Uniunii în materie de securitate energetică. În acest context, un mecanism eficient și orientat pentru accesul statelor membre la contractele esențiale de furnizare a gazelor ar trebui să garanteze o evaluare completă a riscurilor relevante care pot duce la o întrerupere a aprovizionării sau care pot afecta măsurile de atenuare necesare în cazul apariției unei situații de criză. În cadrul acestui mecanism, anumite contracte esențiale de furnizare a gazelor ar trebui notificate în mod automat statelor membre, imediat după încheierea lor. Cu toate acestea, orice obligație de notificare automată a unui contract trebuie să fie proporțională. Aplicarea acestei obligații în cazul contractelor încheiate între un furnizor și un cumpărător care acoperă 40 % din piața națională reprezintă un echilibru just în ceea ce privește eficiența administrativă și stabilește obligații clare pentru participanții pe piață. Aceasta nu înseamnă că celelalte contracte de furnizare a gazelor nu sunt relevante pentru securitatea aprovizionării. În consecință, statele membre ar trebui să aibă dreptul de a solicita alte contracte care ar putea afecta în mod negativ securitatea aprovizionării unui stat membru sau a unei regiuni sau a Uniunii în ansamblul său. Comisia ar trebui să beneficieze de aceleași condiții de acces la contractele de furnizare a gazelor ca și statele membre, având în vedere rolul său în evaluarea consecvenței și a eficacității planurilor de acțiune preventive și ale planurilor de urgență în fața riscurilor legate de securitatea aprovizionării la nivel național, regional și la nivelul UE. Comisia poate solicita statelor membre să modifice planurile pentru a ține cont de informațiile obținute din contracte. Ar trebui garantată confidențialitatea datelor sensibile din punct de vedere comercial. Accesul sporit al Comisiei la informațiile privind contractele comerciale nu ar trebui să afecteze eforturile sale continue de monitorizare a pieței gazelor, iar Comisia ar trebui să intervină în cazul identificării unor încălcări ale dreptului Uniunii. Dispozițiile prezentului regulament nu ar trebui să aducă atingere dreptului Comisiei de a iniția proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, în conformitate cu articolul 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și de a aplica normele în materie de concurență, inclusiv în ceea ce privește ajutoarele de stat.

(39)  Finalizarea pieței interne a energiei va crea condiții de concurență echitabile, asigurând că toate contractele de aprovizionare cu energie de pe întreg teritoriul Uniunii se bazează pe prețurile pieței și pe normele în materie de concurență. În martie 2015, Consiliul European a concluzionat că contractele de furnizare a gazelor încheiate cu furnizori din țări terțe ar trebui să fie mai transparente și compatibile cu dispozițiile Uniunii în materie de securitate energetică. În acest context, un mecanism eficient și orientat pentru accesul statelor membre la contractele esențiale de furnizare a gazelor ar trebui să garanteze o evaluare completă a riscurilor relevante care pot duce la o întrerupere a aprovizionării sau care pot afecta măsurile de atenuare necesare în cazul apariției unei situații de criză. În cadrul acestui mecanism, anumite contracte esențiale de furnizare a gazelor ar trebui notificate în mod automat statelor membre, imediat după încheierea lor. Cu toate acestea, orice obligație de notificare automată a unui contract trebuie să fie proporțională. Aplicarea acestei obligații în cazul contractelor încheiate între un furnizor sau afiliații săi și un cumpărător sau afiliații săi care acoperă împreună cel puțin 40 % din importurile din țări terțe în statul membru reprezintă un echilibru just în ceea ce privește eficiența administrativă și stabilește obligații clare pentru participanții pe piață. Aceasta nu implică în mod automat că celelalte contracte de furnizare a gazelor nu ar fi relevante pentru securitatea aprovizionării. În consecință, statele membre ar trebui să aibă dreptul de a solicita alte contracte care ar putea afecta în mod negativ securitatea aprovizionării unui stat membru sau a unei regiuni sau a Uniunii. Comisia ar trebui să beneficieze de aceleași condiții de acces la contractele de furnizare a gazelor ca și statele membre, având în vedere rolul său în evaluarea consecvenței și a eficacității planurilor de acțiune preventive și ale planurilor de urgență în fața riscurilor legate de securitatea aprovizionării la nivel național, regional și la nivelul Uniunii. Comisia ar trebui să poată solicita statelor membre să modifice planurile pentru a ține cont de informațiile obținute din contracte. Ar trebui garantată confidențialitatea datelor sensibile din punct de vedere comercial. Accesul sporit al Comisiei la informațiile privind contractele comerciale nu ar trebui să afecteze eforturile sale continue de monitorizare a pieței gazelor, iar Comisia ar trebui să intervină în cazul identificării unor încălcări ale dreptului Uniunii. Dispozițiile prezentului regulament nu ar trebui să aducă atingere dreptului Comisiei de a iniția proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, în conformitate cu articolul 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și de a aplica normele în materie de concurență, inclusiv în ceea ce privește ajutoarele de stat.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Unul dintre obiectivele Uniunii este acela de a consolida Comunitatea Energiei, pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a acquis-ului Uniunii în domeniul energiei, pentru a provoca reforme pe piața energiei, precum și pentru a stimula investițiile în sectorul energetic prin intermediul unei mai bune integrări a piețelor energetice ale Uniunii și ale Comunității Energiei. Acest lucru implică, de asemenea, introducerea unui sistem de gestionare comună a crizelor, propunând planuri de acțiune preventive și planuri de urgență la nivel regional care să includă părțile contractante la Comunitatea Energiei. În plus, Comunicarea Comisiei privind reziliența pe termen scurt a sistemului gazier european din octombrie 2014 semnalează necesitatea de a aplica normele pieței interne a energiei în cazul fluxurilor energetice dintre statele membre ale Uniunii și părțile contractante la Comunitatea Energiei. În această privință, pentru a asigura o gestionare eficientă a crizelor la frontierele dintre statele membre ale Uniunii și părțile contractante, în urma adoptării unui act comun ar trebui să fie luate măsurile necesare, astfel încât să se poată stabili o cooperare specifică cu oricare dintre părțile contractante la Comunitatea Energiei în momentul în care dispozițiile reciproce necesare au fost puse în aplicare în mod corespunzător.

(41)  Unul dintre obiectivele Uniunii este acela de a consolida Comunitatea Energiei, pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a acquis-ului Uniunii în domeniul energiei, pentru a provoca reforme pe piața energiei, precum și pentru a stimula investițiile în sectorul energetic prin intermediul unei mai bune integrări a piețelor energetice ale Uniunii și ale Comunității Energiei. Acest lucru implică, de asemenea, introducerea unui sistem de gestionare comună a crizelor, propunând planuri de acțiune preventive și planuri de urgență la nivel regional care să includă părțile contractante la Comunitatea Energiei. În plus, Comunicarea Comisiei din 16 octombrie 2014 privind reziliența pe termen scurt a sistemului gazier european semnalează necesitatea de a aplica normele pieței interne a energiei în cazul fluxurilor energetice dintre statele membre ale Uniunii și părțile contractante la Comunitatea Energiei. În această privință, pentru a asigura o gestionare eficientă a crizelor la frontierele dintre statele membre ale Uniunii și părțile contractante la Comunitatea Energiei, în urma adoptării unui act comun ar trebui să fie luate măsurile necesare, astfel încât să se poată stabili o cooperare specifică cu oricare dintre părțile contractante la Comunitatea Energiei în momentul în care dispozițiile reciproce necesare au fost puse în aplicare în mod corespunzător.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Considerentul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(41a)  Punerea în aplicare a măsurilor de solidaritate la nivelul părților contractante la Comunitatea Energiei ar trebui să aibă la bază o abordare la nivelul UE, astfel încât să se evite ca statele membre învecinate cu statele membre ale Comunității Energiei să fie singurele care desfășoară planurile de urgență necesare.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  Deoarece aprovizionarea cu gaze din țări terțe reprezintă un element central al securității aprovizionării cu gaze a Uniunii, Comisia ar trebui să coordoneze acțiunea în legătură cu țările terțe, să coopereze cu țările producătoare și cu cele de tranzit pentru instituirea unor mecanisme pentru gestionarea situațiilor de criză și să garanteze un flux stabil de gaze la nivelul Uniunii. Comisia ar trebui să aibă dreptul de a desfășura un grup operativ pentru a monitoriza fluxurile de gaze în Uniune în situațiile de criză, în consultare cu țările terțe implicate, și pe acela de a-și asuma un rol de mediere și facilitare, în cazul în care intervine o criză din cauza unor dificultăți existente într-o țară terță.

(42)  Deoarece aprovizionarea cu gaze din țări terțe reprezintă un element central al securității aprovizionării cu gaze a Uniunii, Comisia ar trebui să coordoneze acțiunea în legătură cu țările terțe, să coopereze cu țările producătoare și cu cele de tranzit pentru instituirea unor mecanisme pentru gestionarea situațiilor de criză și să garanteze un flux stabil de gaze la nivelul Uniunii. Comisia ar trebui să monitorizeze în mod permanent fluxurile de gaze în Uniune. În caz de criză, Comisia, după ce consultă țările terțe implicate, ar trebui să acționeze ca mediator și facilitator. De asemenea, Uniunea ar trebui să poată acționa preventiv înainte de declararea unei situații de criză.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  În cazul în care există informații fiabile legate de o situație din afara Uniunii care amenință securitatea aprovizionării unuia sau mai multor state membre și care ar putea declanșa un mecanism de alertă timpurie implicând Uniunea și o țară terță, Comisia ar trebui să informeze de îndată Grupul de coordonare pentru gaz, iar Uniunea ar trebui să adopte măsurile necesare pentru a încerca să contracareze situația.

(43)  În cazul în care se produce o situație în afara Uniunii care poate să amenințe securitatea aprovizionării unuia sau mai multor state membre și care ar putea declanșa un mecanism de alertă timpurie implicând Uniunea și o țară terță, Comisia ar trebui să informeze de îndată Grupul de coordonare pentru gaz, iar Uniunea ar trebui să adopte măsurile necesare pentru a contracara situația.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44)  Acționând pe cont propriu, statele membre nu pot realiza într-o măsură suficientă obiectivul prezentului regulament, și anume acela de a garanta o aprovizionare sigură cu gaze în interiorul Uniunii. Având în vedere amploarea sau efectele acțiunii necesare, acest obiectiv poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii. În consecință, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat.

(44)  Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume acela de a garanta o aprovizionare sigură cu gaze în interiorul Uniunii, nu poate fi realizat în mod satisfăcător prin acțiunea individuală a statelor membre, ci, mai degrabă, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, având în vedere amploarea și efectele sale, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Considerentul 45

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(45)  Pentru a permite o reacție rapidă a Uniunii la circumstanțele în schimbare în ceea ce privește securitatea aprovizionării cu gaze, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea regiunilor și a modelelor referitoare la evaluarea riscurilor și la planuri. Este deosebit de important ca, în timpul desfășurării lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, ea ar trebui să se asigure că documentele relevante se transmit simultan Parlamentului European și Consiliului, în timp util și în mod adecvat.

(45)  Pentru a permite o reacție rapidă a Uniunii la circumstanțele în schimbare în ceea ce privește securitatea aprovizionării cu gaze, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea modelelor referitoare la evaluările riscurilor, la planurile de acțiune preventive și la planurile de urgență. Este deosebit de important ca, în timpul desfășurării lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, implicând autoritățile competente și autoritățile naționale de reglementare, atunci când acestea nu sunt autoritățile competente, și ca respectivele consultări să se desfășoare în concordanță cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Considerentul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46)  Regulamentul (UE) nr. 994/2010 ar trebui abrogat. Pentru a evita lacunele, planurile de acțiune preventive și planurile de urgență elaborate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 994/2010 ar trebui să rămână în vigoare până la data adoptării inițiale a noilor planuri de acțiune preventive și a noilor planuri de urgență elaborate în temeiul prezentului regulament,

(46)  Regulamentul (UE) nr. 994/2010 ar trebui abrogat. Pentru a evita lacunele, planurile de acțiune preventive și planurile de urgență elaborate în temeiul articolului 4 din Regulamentul (UE) nr. 994/2010 ar trebui să rămână în vigoare până la data adoptării inițiale a noilor planuri de acțiune preventive și a noilor planuri de urgență elaborate în temeiul prezentului regulament,

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament stabilește dispoziții care vizează garantarea securității aprovizionării cu gaze prin asigurarea funcționării corecte și continue a pieței interne a gazelor naturale („gaze”), permițând aplicarea unor măsuri excepționale atunci când piața nu mai este în măsură să furnizeze cantitățile necesare de gaze și stabilind o definiție și o atribuire clară a responsabilităților între întreprinderile din sectorul gazelor, statele membre și Uniune, atât în termeni de acțiune preventivă, cât și în ceea ce privește reacția la întreruperile efective ale aprovizionării. Prezentul regulament pune la dispoziție, de asemenea, mecanisme transparente, în spiritul solidarității, pentru coordonarea planificării de măsuri și de reacții în cazul unei situații de urgență la nivelul statelor membre, al regiunilor și al Uniunii.

Prezentul regulament stabilește dispoziții care vizează garantarea, în spiritul solidarității, a securității aprovizionării cu gaze prin asigurarea funcționării corecte și continue a pieței interne a gazelor naturale („gaze”), pe baza unor tendințe credibile privind cererea de gaze, permițând aplicarea unor măsuri excepționale atunci când piața nu mai este în măsură să furnizeze consumatorilor protejați cantitățile necesare de gaze și stabilind o definiție și o atribuire clară a responsabilităților între întreprinderile din sectorul gazelor, statele membre și Uniune, atât în termeni de acțiune preventivă, cât și în ceea ce privește reacția imediată la întreruperile efective ale aprovizionării, fie la sursă, fie în tranzit. Prezentul regulament pune la dispoziție, de asemenea, mecanisme transparente pentru coordonarea planificării de măsuri și de reacții în cazul unei situații de urgență la nivelul statelor membre, al regiunilor și al Uniunii.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prezentul regulament încurajează, de asemenea, măsurile preventive pentru reducerea cererii de gaze, inclusiv prin intermediul unor măsuri ce sporesc eficiența energetică și ponderea energiei din surse regenerabile, pentru a reduce dependența Uniunii de importurile de gaze.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „consumator protejat” înseamnă un consumator casnic racordat la o rețea de distribuție a gazelor; în plus, în cazul în care statul membru în cauză decide astfel, această definiție mai poate cuprinde una sau mai multe dintre entitățile următoare:

(1)   „consumator protejat” înseamnă o gospodărie, un serviciu social esențial sau, în măsura în care furnizează energie termică consumatorilor casnici și serviciilor sociale esențiale și nu poate să facă trecerea la alți combustibili, o instalație de termoficare, care este conectată la o rețea de distribuție a gazelor;

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  o întreprindere mică sau mijlocie, cu condiția ca ea să fie racordată la o rețea de distribuție a gazelor, sau un serviciu social esențial, cu condiția ca el să fie racordat la o rețea de distribuție sau de transport de gaze și ca aceste întreprinderi sau servicii să nu reprezinte împreună mai mult de 20 % din consumul final total anual de gaze din statul membru respectiv;

eliminat

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  o instalație de termoficare, în măsura în care ea furnizează energie consumatorilor casnici sau întreprinderilor sau serviciilor menționate la litera (a), cu condiția ca această instalație să nu poată funcționa cu alți combustibili și să fie conectată la o rețea de distribuție sau de transport de gaze;

eliminat

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  „coridoare de aprovizionare în caz de urgență” înseamnă rute de aprovizionare cu gaz ale UE, identificate cu scopul de a ajuta statele membre să atenueze mai bine efectele unei potențiale întreruperi a aprovizionării sau a infrastructurii, completând și facilitând astfel abordarea regională prevăzută în anexa I prin furnizarea de informații pentru planurile de acțiune preventive și planurile în caz de urgență.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – punctul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)  „autoritate competentă” înseamnă o autoritate guvernamentală națională sau o autoritate națională de reglementare desemnată în conformitate cu articolul 3 alineatul (2);

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Securitatea aprovizionării cu gaze este o responsabilitate partajată care revine întreprinderilor din sectorul gazelor naturale, statelor membre, îndeosebi prin intermediul autorităților lor competente, și Comisiei, corespunzător domeniilor fiecărora de activitate și competență.

1.  Securitatea aprovizionării cu gaze este o responsabilitate partajată care revine întreprinderilor din sectorul gazelor naturale, statelor membre, în special prin intermediul autorităților lor competente, și Comisiei, corespunzător domeniilor fiecărora de activitate și competență.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Fiecare stat membru notifică de îndată Comisiei denumirea autorității competente și orice modificări aferente. Fiecare stat membru face publică denumirea autorității competente.

3.  Fiecare stat membru notifică de îndată Comisiei și face publice denumirea autorității sale competente și orice modificări aferente.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  La punerea în aplicare a măsurilor prevăzute prin prezentul regulament, autoritatea competentă stabilește rolurile și responsabilitățile diferiților actori implicați, în așa fel încât să garanteze respectarea unei abordări pe trei niveluri, care implică în primul rând industria și întreprinderile relevante din sectorul gazelor naturale, apoi statele membre la nivel național sau regional și, în ultimă instanță, Uniunea.

4.  La punerea în aplicare a măsurilor prevăzute prin prezentul regulament, autoritatea competentă stabilește rolurile și responsabilitățile diferiților actori implicați, în așa fel încât să garanteze o abordare pe trei niveluri, care implică în primul rând întreprinderile relevante din sectorul gazelor naturale, întreprinderile din sectorul electricității, dacă este cazul, și industria, apoi statele membre la nivel național sau regional și, în ultimă instanță, Uniunea.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Dacă este cazul, Comisia coordonează acțiunile autorităților competente la nivel regional și la nivelul Uniunii, prevăzute de prezentul regulament, printre altele prin intermediul Grupului de coordonare pentru gaz menționat la articolul 14 sau al grupului de gestionare a crizei menționat la articolul 11 alineatul (4), în special în cazul unei urgențe la nivel regional sau la nivelul Uniunii, conform definiției de la articolul 11 alineatul (1).

5.  Comisia coordonează acțiunile autorităților competente la nivel regional și la nivelul Uniunii, prevăzute de prezentul regulament, printre altele prin intermediul Grupului de coordonare pentru gaz menționat la articolul 14 sau al grupului de gestionare a crizei menționat la articolul 11 alineatul (4), în special în cazul unei urgențe la nivel regional sau la nivelul Uniunii în sensul articolului 11 alineatul (1).

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Măsurile de asigurare a securității aprovizionării conținute în planurile de acțiune preventive și în planurile de urgență sunt clar definite, transparente, proporționale, nediscriminatorii și verificabile, nu denaturează în mod nejustificat concurența și funcționarea eficace a pieței interne a gazelor și nu pun în pericol securitatea aprovizionării cu gaze a celorlalte state membre sau a Uniunii în ansamblul său.

6.  Măsurile de asigurare a securității aprovizionării cu gaz conținute în planurile de acțiune preventive și în planurile de urgență sunt clar definite, iar în măsura posibilului bazate pe piață, transparente, proporționale, nediscriminatorii, verificabile, sustenabile și compatibile cu obiectivele climatice și energetice ale Uniunii, consideră, de asemenea, sursele regenerabile de energie și eficiența energetică drept o soluție pentru îmbunătățirea securității energetice a Uniunii, nu denaturează în mod nejustificat concurența și funcționarea eficace a pieței interne a gazelor și nu pun în pericol securitatea aprovizionării cu gaze a celorlalte state membre, a regiunilor sau a Uniunii și limitează riscul de apariție a unor active depreciate.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 7 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  interconectările existente și planificate și capacitatea de interconectare între statele membre, precum și modelele de aprovizionare;

(b)  interconectările existente și planificate și capacitatea de interconectare între statele membre, interconectările existente între țările terțe, precum și modelele de aprovizionare;

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 7 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  capacitatea de a satisface cererea de gaze a consumatorilor protejați în timpul întreruperii aprovizionării de către cel mai mare furnizor de gaze;

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Responsabilitatea statelor membre luate individual de a-și respecta propriile norme naționale în materie de siguranță a aprovizionării nu aduce atingere nici abordării regionale, nici posibilității de cooperare interregională în afara regiunilor stabilite în anexa I.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 7 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 pentru a modifica anexa I pe baza criteriilor stabilite la primul paragraf de la prezentul alineat, în cazul în care circumstanțele justifică necesitatea modificării unei regiuni.

eliminat

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru sau, în cazul în care statul membru decide astfel, autoritatea competentă se asigură că se iau măsurile necesare pentru ca, în cazul perturbării infrastructurii unice principale de gaze, capacitatea tehnică a infrastructurii rămase, determinată în conformitate cu formula N-1 prevăzută la punctul 2 din anexa II, să aibă capacitatea, fără a aduce atingere alineatului (2) de la prezentul articol, de a satisface cererea totală de gaze a zonei calculată pentru o zi de cerere de gaze excepțional de mare, constatată statistic o dată la 20 de ani. Aceste măsuri nu aduc atingere responsabilității operatorilor de sisteme de a face investițiile corespunzătoare și nici obligațiilor operatorilor de sisteme de transport prevăzute în Directiva 2009/73/CE și în Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

1.  Fiecare stat membru sau, în cazul în care statul membru decide astfel, autoritatea competentă se asigură că se iau măsurile necesare pentru ca, în cazul perturbării infrastructurii unice principale de gaze, capacitatea tehnică a infrastructurii rămase, determinată în conformitate cu formula N-1 prevăzută la punctul 2 din anexa II, să aibă capacitatea, fără a aduce atingere alineatului (2) de la prezentul articol, de a satisface cererea totală de gaze a zonei calculată pentru o zi de cerere de gaze excepțional de mare, constatată statistic o dată la 20 de ani. Aceasta se realizează ținând cont de tendințele consumului de gaz, de efectul pe termen lung al măsurilor de creștere a eficienței energetice și de rata de utilizare a capacităților existente. Aceste măsuri nu aduc atingere responsabilității operatorilor de sisteme de a face investițiile corespunzătoare și nici obligațiilor operatorilor de sisteme de transport prevăzute în Directiva 2009/73/CE și în Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Obligația de a se asigura că infrastructura rămasă are capacitatea tehnică de a satisface cererea totală de gaze, menționată la alineatul (1), este considerată ca fiind respectată și în cazul în care autoritatea competentă demonstrează, în planul de acțiune preventiv, că o întrerupere a aprovizionării poate fi compensată în mod suficient și în timp util prin măsuri de piață adecvate axate pe cerere. În acest scop, se utilizează formula prevăzută la punctul 4 din anexa II.

2.  Obligația de a se asigura că infrastructura rămasă are capacitatea tehnică de a satisface cererea totală de gaze, menționată la alineatul (1), este considerată ca fiind respectată și în cazul în care autoritatea competentă demonstrează, în planul de acțiune preventiv, că o întrerupere a aprovizionării poate fi compensată în mod suficient și în timp util prin măsuri adecvate axate pe cerere. În acest scop, se utilizează formula prevăzută la punctul 4 din anexa II.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Dacă este cazul, în conformitate cu evaluarea riscurilor menționată la articolul 6, autoritățile competente ale statelor membre învecinate pot conveni să îndeplinească în comun obligația prevăzută la alineatul 1 de la prezentul articol. În acest caz, autoritățile competente prezintă, în planul de acțiune preventiv, calculul formulei N-1, împreună cu o explicație a modului în care acordurile încheiate îndeplinesc această obligație. Se aplică punctul 5 din anexa II.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în cazul în care a fost acordată o derogare de la această obligație.

(b)  în cazul în care a fost acordată o derogare de la această obligație, după o evaluare detaliată și după consultarea altor state membre din regiune și a Comisiei.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Statele membre se asigură că, într-o etapă inițială, piața este testată de o manieră transparentă, detaliată și nediscriminatorie, pentru a determina dacă investiția ce urmărește îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alineatul (4) este necesară.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Autoritățile naționale de reglementare iau în considerare costurile angajate în mod eficient în vederea respectării obligației prevăzute la alineatul (1) și costurile asigurării unei capacități bidirecționale permanente, astfel încât să fie acordate stimulentele adecvate la stabilirea sau aprobarea, în mod transparent și detaliat, a tarifelor sau a metodologiilor acestora în conformitate cu articolul 41 alineatul (8) din Directiva 2009/73/CE și cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

5.  Autoritățile naționale de reglementare iau în considerare costurile angajate în mod eficient în vederea respectării obligației prevăzute la alineatul (1), inclusiv modul în care anumite măsuri de eficiență energetică luate în vederea reducerii cererii de gaze pot contribui la o abordare care să prezinte cel mai bun raport eficacitate-preț la aplicarea formulei N-1, și costurile asigurării unei capacități bidirecționale permanente, astfel încât să fie acordate stimulentele adecvate la stabilirea sau aprobarea, în mod transparent și detaliat, a tarifelor sau a metodologiilor acestora în conformitate cu articolul 41 alineatul (8) din Directiva 2009/73/CE și cu articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În cazul în care o investiție pentru asigurarea sau consolidarea capacității bidirecționale permanente nu este cerută de piață și în care investiția în cauză generează costuri în mai multe state membre sau într-un singur stat membru în beneficiul unui alt stat membru, autoritățile naționale de reglementare ale tuturor statelor implicate decid împreună modalitatea de alocare a costurilor înainte de a se lua orice decizie privind investițiile. La alocarea costurilor se ține cont în special de proporția beneficiilor cu care investițiile în infrastructură contribuie la creșterea securității aprovizionării în statele membre vizate, precum și de investițiile deja efectuate în infrastructura în cauză.

6.  În cazul în care o investiție pentru asigurarea sau consolidarea capacității bidirecționale permanente nu este cerută de piață și în care investiția în cauză generează costuri în mai multe state membre sau într-un singur stat membru în beneficiul unui alt stat membru, autoritățile naționale de reglementare ale tuturor statelor implicate decid împreună modalitatea de alocare a costurilor în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 347/2013 înainte de a se lua orice decizie privind investițiile și analizează și posibilitatea și viabilitatea finanțării Uniunii. La alocarea costurilor se ține cont în special de proporția beneficiilor cu care investițiile în infrastructură contribuie la creșterea securității aprovizionării cu gaze în statele membre vizate, precum și de investițiile deja efectuate în infrastructura în cauză.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Autoritatea competentă se asigură că orice infrastructură nouă de transport contribuie la securitatea aprovizionării prin dezvoltarea unei rețele bine conectate, inclusiv, dacă este cazul, prin intermediul unui număr suficient de puncte de intrare și de ieșire transfrontaliere, în funcție de cererea pieței și de riscurile identificate. Autoritățile competente examinează, în cadrul evaluării riscurilor, dacă există congestii interne și dacă infrastructurile și capacitatea națională de intrare, în special rețelele de transport, au capacitatea de a adapta fluxurile de gaze naționale și transfrontaliere în cazul unui scenariu care implică perturbarea infrastructurii unice principale de gaze la nivel național și a infrastructurii unice principale de gaze de interes comun pentru regiune identificate în evaluarea riscurilor.

7.  Autoritatea competentă se asigură că orice infrastructură nouă de transport contribuie la securitatea aprovizionării prin dezvoltarea unei rețele bine conectate, inclusiv, dacă este cazul, prin intermediul unui număr suficient de puncte de intrare și de ieșire transfrontaliere, în funcție de cererea pieței și de riscurile identificate. Autoritățile competente examinează, în cadrul evaluării riscurilor, dacă, într-o perspectivă integrată a sistemelor de gaz și electricitate, există congestii interne și dacă infrastructurile și capacitatea națională de intrare, în special rețelele de transport, au capacitatea de a adapta fluxurile de gaze naționale și transfrontaliere în cazul unui scenariu care implică perturbarea infrastructurii unice principale de gaze la nivel național și a infrastructurii unice principale de gaze de interes comun pentru regiune identificate în evaluarea riscurilor.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  Autoritatea competentă recurge la aceleași criterii pentru a se asigura că măsurile referitoare la cerere îndeplinesc aceleași condiții și contribuie în egală măsură și de o manieră rentabilă la securitatea aprovizionării.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7b.  Fluxul de gaze prin punctele de interconectare bidirecțională spre un stat membru care a declarat o situație de urgență are prioritate față de fluxurile de gaze spre alte puncte ale sistemului statului membru de unde se furnizează gazul și care nu a declarat o situație de urgență.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Prin derogare, Luxemburg, Slovenia și Suedia nu fac obiectul obligației prevăzute la alineatul (1) de la prezentul articol, dar depun eforturi pentru a o îndeplini, garantând totodată aprovizionarea cu gaze pentru consumatorii protejați în conformitate cu articolul 5. Derogarea se aplică atât timp cât:

8.  Prin derogare de la alineatul (1) al prezentului articol, Luxemburg, Slovenia și Suedia nu fac obiectul obligației, dar depun eforturi pentru a o îndeplini, garantând totodată aprovizionarea cu gaze pentru consumatorii protejați în conformitate cu articolul 5. Derogarea se aplică atât timp cât:

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Luxemburg, Slovenia și Suedia asigură într-un mod transparent, detaliat și nediscriminatoriu testarea periodică a pieței în ceea ce privește investițiile în infrastructură și dau publicității rezultatele testelor respective. Aceste state membre informează Comisia în legătură cu orice schimbare a condițiilor stabilite la paragraful respectiv. Derogarea prevăzută la primul paragraf nu se mai aplică în cazul în care cel puțin una dintre condițiile respective nu mai este îndeplinită.

Luxemburg, Slovenia și Suedia asigură într-un mod transparent, detaliat și nediscriminatoriu testarea periodică a pieței în ceea ce privește investițiile în infrastructură și dau publicității rezultatele testelor respective. Aceste state membre informează Comisia în legătură cu orice schimbare a condițiilor stabilite la paragraful respectiv. Derogarea menționată la primul paragraf nu se mai aplică în cazul în care cel puțin una dintre condițiile respective nu mai este îndeplinită.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea competentă solicită anumitor întreprinderi din sectorul gazelor naturale pe care le identifică să ia măsurile care vizează asigurarea aprovizionării cu gaze a consumatorilor protejați din statul membru în fiecare dintre următoarele cazuri:

1.  Autoritatea națională de reglementare solicită anumitor întreprinderi din sectorul gazelor naturale pe care le identifică să ia, în strânsă colaborare cu întreprinderile din domeniul energiei electrice, măsuri pentru a garanta că aprovizionarea cu gaze necesară pentru securitatea și sănătatea consumatorilor protejați din statul membru este menținută în fiecare dintre următoarele cazuri:

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cel târziu la 31 martie 2017, statele membre informează Comisia cu privire la definiția consumatorilor protejați, la volumele de consum anual de gaze ale consumatorilor protejați și la procentul pe care aceștia îl reprezintă în consumul final total anual de gaze din statul membru respectiv. În cazul în care un stat membru include în propria definiție a consumatorilor protejați categoriile menționate la litera (a) sau (b) de la articolul 2 alineatul (1), el precizează, în notificarea către Comisie, volumele de consum de gaz corespunzătoare consumatorilor aparținând acestor categorii și procentul pe care îl reprezintă fiecare dintre aceste grupuri de consumatori în ceea ce privește consumul final anual de gaz.

Cel târziu la 31 martie 2017, statele membre informează Comisia cu privire la volumele de consum anual de gaze ale consumatorilor protejați și la procentul pe care aceștia îl reprezintă în consumul final total anual de gaze din statul membru respectiv, precum și cu privire la gradul în care aprovizionarea cu gaz a consumatorilor protejați din statul membru respectiv poate influența fluxurile transfrontaliere către alte state membre.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea competentă identifică întreprinderile din sectorul gazelor naturale menționate la primul paragraf și le specifică în planul de acțiune preventiv. Orice nouă măsură avută în vedere pentru a garanta îndeplinirea standardului în materie de aprovizionare este în conformitate cu procedura stabilită la articolul 8 alineatul (4).

Autoritatea competentă identifică întreprinderile din sectorul gazelor naturale menționat la primul paragraf al prezentului alineat și le specifică în planul de acțiune preventiv. Orice nouă măsură avută în vedere pentru a garanta îndeplinirea standardului în materie de aprovizionare este în conformitate cu procedura stabilită la articolul 8 alineatul (4).

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot respecta obligația prevăzută la primul paragraf prin înlocuirea gazului cu o altă surse de energie, în măsura în care se asigură același nivel de protecție.

Statele membre pot respecta obligația prevăzută la primul paragraf prin aplicarea unor măsuri de eficiență energetică sau prin înlocuirea gazului cu o altă sursă de energie, între altele cu surse regenerabile de energie, în măsura în care se asigură același nivel de protecție.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Fără a aduce atingere drepturilor și obligațiilor lor stabilite la articolul 12, statele membre pot decide să aplice dispozițiile privind standardul în materie de aprovizionare prevăzut la alineatul (1) pentru:

 

(a)   întreprinderile mici sau mijlocii, cu condiția ca acestea să fie racordate la o rețea de distribuție a gazelor și să nu reprezinte, împreună, mai mult de 20 % din consumul final total anual de gaze din statul membru respectiv;

 

(b)   instalații de termoficare, în măsura în care furnizează energie termică întreprinderilor menționate la litera (a) și nu pot funcționa cu alți combustibili și sunt conectate la o rețea de distribuție sau de transport de gaze.

 

În cazul în care un stat membru decide să aplice acest articol categoriilor de consumatori menționate la primul paragraf litera (a) sau (b), acesta precizează, în notificarea către Comisie, volumele de consum de gaz corespunzătoare consumatorilor aparținând acestor categorii și procentul pe care îl reprezintă fiecare dintre aceste grupuri de consumatori în ceea ce privește consumul final anual de gaz.

 

Entitățile menționate la primul paragraf literele (a) și (b) nu sunt considerate consumatori protejați în sensul prezentului regulament.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Planul de acțiune preventiv include o justificare a conformității măsurilor menționate la primul paragraf cu condițiile prevăzute la paragraful respectiv. În plus, orice nouă măsură la care se face referire la primul paragraf este în conformitate cu procedura stabilită la articolul 8 alineatul (4).

Planul de acțiune preventiv include motivele conformității măsurilor menționate la primul paragraf al prezentului alineat cu condițiile prevăzute la paragraful respectiv. În plus, orice nouă măsură la care se face referire la primul paragraf este în conformitate cu procedura stabilită la articolul 8 alineatul (4).

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Întreprinderile din sectorul gazelor naturale pot îndeplini obligațiile care le revin în temeiul prezentului articol la nivel regional sau la nivelul Uniunii, după caz. Autoritățile competente nu impun respectarea standardelor stabilite la prezentul articol pe baza unor infrastructuri localizate în exclusivitate pe teritoriul lor.

5.  Întreprinderile din sectorul gazelor naturale pot îndeplini obligațiile care le revin în temeiul prezentului articol la nivel regional sau la nivelul Uniunii, după caz. Autoritățile competente nu impun respectarea standardelor stabilite la prezentul articol pe baza unor infrastructuri sau a unor măsuri privind cererea localizate în exclusivitate pe teritoriul lor.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  La respectarea obligațiilor ce le revin în temeiul prezentului articol, întreprinderile din sectorul gazelor naturale asigură fezabilitatea furnizării gazelor.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Până la ... [6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], statele membre instituie măsuri de sancționare eficientă, proporțională și disuasivă a furnizorilor dacă aceștia nu respectă standardele de aprovizionare menționate la alineatul (1).

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile competente din fiecare regiune, astfel cum sunt enumerate în anexa I, efectuează în comun o evaluare la nivel regional a tuturor riscurilor care afectează securitatea aprovizionării cu gaze. Evaluarea ține cont de toate riscurile relevante, cum ar fi dezastrele naturale, riscurile tehnologice, comerciale, sociale, politice și alte riscuri. Evaluarea riscurilor se efectuează:

1.  Autoritățile competente din fiecare regiune, astfel cum sunt enumerate în anexa I, efectuează, în colaborare cu toate autoritățile naționale de reglementare, în comun și după consultarea părților interesate relevante, o evaluare la nivel regional a tuturor riscurilor care afectează securitatea aprovizionării cu gaze („evaluarea riscurilor”). Evaluarea ține cont de toate riscurile relevante, cum ar fi: dezastrele naturale, precum și riscurile tehnologice, geopolitice, ecologice, comerciale, sociale, politice și de altă natură. Evaluarea riscurilor se efectuează:

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  ajungând la concluzii corespunzătoare pe baza rezultatelor simulării de către ENTSO pentru gaz a scenariilor legate de aprovizionare și infrastructură și luând în considerare aceste concluzii, după ce au fost discutate în cadrul Grupului de coordonare pentru gaz, astfel cum se prevede la articolul 10a.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  luând în considerare toate circumstanțele naționale și regionale relevante, îndeosebi mărimea pieței, configurația rețelei, fluxurile reale, inclusiv fluxurile de ieșire ale statelor membre, posibilitatea fluxurilor fizice în ambele direcții, inclusiv potențiala necesitate de consolidare ulterioară a sistemului de transport, prezența capacităților de producție și de stocare și rolul gazului în cadrul mixului energetic, îndeosebi în ceea ce privește termoficarea, producerea de energie electrică și funcționarea consumatorilor industriali, precum și considerente legate de siguranță și de calitatea gazelor;

(b)  luând în considerare toate circumstanțele naționale, regionale și interregionale relevante, îndeosebi mărimea pieței, configurația rețelei, cererea și tendințele în materie de consum, rata de folosire a infrastructurii existente, fluxurile reale, inclusiv fluxurile de ieșire ale statelor membre, toate interconexiunile transfrontaliere, posibilitatea fluxurilor fizice în ambele direcții, inclusiv potențiala necesitate de consolidare ulterioară a sistemului de transport, prezența capacităților de producție și de stocare, în special pătrunderea biogazului în rețeaua de gaze, și rolul gazului în cadrul mixului energetic, îndeosebi în ceea ce privește cererea de încălzire și răcire din parcul imobiliar național sau regional și termoficarea care satisface această cerere, producerea de energie electrică și funcționarea consumatorilor industriali, precum și considerente legate de siguranță și de calitatea gazelor;

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  elaborând mai multe scenarii de cerere de gaz excepțional de mare și de întrerupere a aprovizionării, luând în considerare antecedentele, probabilitatea, anotimpul, frecvența și durata acestor evenimente și evaluându-le consecințele probabile, cum ar fi:

(c)  elaborând mai multe scenarii de reducere a cererii de gaze provenită din măsuri de eficiență energetică, precum și scenarii de cerere de gaz excepțional de mare și de întrerupere a aprovizionării, luând în considerare antecedentele, probabilitatea, anotimpul, frecvența și durata acestor evenimente și evaluându-le consecințele probabile, cum ar fi:

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  întreruperea aprovizionării provenind de la furnizori din țări terțe, precum și, dacă este cazul, riscurile geopolitice;

(ii)  întreruperea aprovizionării cu gaz, provenind, între altele, de la furnizori din țări terțe, precum și, dacă e cazul, riscurile geopolitice care pot afecta direct sau indirect statul membru prin creșterea gradului de dependență sau prin obținerea de către un furnizor a unei poziții dominante pe piața gazelor din Uniune;

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera c – punctul ii a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iia)  capacitatea de satisfacere a cererii clienților protejați din regiune în timpul întreruperii aprovizionării asigurate de către cel mai mare furnizor dintr-o țară terță;

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  ținând cont de riscurile legate de controlul infrastructurii, relevante pentru securitatea aprovizionării cu gaz de întreprinderi din țări terțe din domeniul gazelor naturale, care pot implica, între altele, riscuri de subinvestire, subminarea diversificării, folosirea inadecvată a infrastructurii existente sau încălcarea dreptului Uniunii;

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  ținând seama de toate caracteristicile regionale relevante.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Comisia poate să împărtășească altor regiuni experiența dobândită prin realizarea evaluării de risc într-o regiune, dacă este cazul, și să contribuie astfel și la asigurarea unui accent transregional.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritățile competente din fiecare regiune convin asupra unui mecanism de cooperare pentru a efectua evaluarea riscurilor în termenul prevăzut la alineatul 5 de la prezentul articol. Autoritățile competente informează Grupul de coordonare pentru gaz cu privire la mecanismul de cooperare convenit pentru efectuarea evaluării riscurilor, cu 18 luni înainte de termenul pentru adoptarea evaluării riscurilor și pentru actualizările evaluării riscurilor. Comisia poate avea un rol de facilitare la nivel global în pregătirea evaluării riscurilor, în special în ceea ce privește stabilirea mecanismului de cooperare. Dacă autoritățile competente dintr-o regiune nu sunt de acord cu privire la un mecanism de cooperare, Comisia poate propune un mecanism de cooperare pentru regiunea respectivă.

2.  Pe baza cooperării regionale dintre statele membre în temeiul articolului 3 alineatul (7), autoritățile competente convin cu fiecare regiune asupra unui mecanism de cooperare pentru a efectua evaluarea riscurilor în termenul prevăzut la alineatul 5 de la prezentul articol. Autoritățile competente informează Grupul de coordonare pentru gaz cu privire la mecanismul de cooperare convenit pentru efectuarea evaluării riscurilor, cu 18 luni înainte de termenul pentru adoptarea evaluării riscurilor și pentru actualizările evaluării riscurilor. Comisia are un rol de facilitare la nivel global în pregătirea evaluării riscurilor, în special în ceea ce privește stabilirea mecanismului de cooperare. Dacă autoritățile competente dintr-o regiune nu sunt de acord cu privire la un mecanism de cooperare, Comisia propune un mecanism de cooperare pentru regiunea respectivă.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cadrul mecanismului de cooperare convenit, fiecare autoritate competentă comunică și actualizează, cu un an înainte de termenul pentru notificarea evaluării riscurilor, toate datele naționale necesare pentru pregătirea evaluării riscurilor, și în special pentru elaborarea diferitelor scenarii menționate la alineatul (1) litera (c).

În cadrul mecanismului de cooperare convenit, fiecare autoritate competentă comunică și actualizează, cu un an înainte de termenul pentru notificarea evaluării riscurilor, toate datele naționale necesare pentru pregătirea evaluării riscurilor, în special pentru elaborarea diferitelor scenarii menționate la alineatul (1) litera (c).

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Evaluarea riscurilor este pregătită în conformitate cu modelul din anexa IV. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 pentru a modifica aceste modele.

3.  Evaluarea riscurilor este pregătită în conformitate cu modelul din anexa IV. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 pentru a modifica aceste modele, ținând seama de intervalele de timp pentru punerea în aplicare de către statele membre.

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Odată ce a fost acceptată de toate statele membre din regiune, evaluarea riscurilor este comunicată pentru prima dată Comisiei cel târziu la 1 septembrie 2018. Evaluarea riscurilor se actualizează la fiecare patru ani, exceptând cazul când situația impune o frecvență mai mare de actualizare. Evaluarea riscurilor ține cont de progresele înregistrate în derularea investițiilor necesare pentru a îndeplini standardul în materie de infrastructură definit la articolul 4 și de dificultățile specifice fiecărei țări, întâmpinate cu ocazia implementării de soluții alternative noi. Ea se bazează, de asemenea, pe experiența dobândită prin simularea planurilor de urgență, menționată la articolul 9 alineatul (2).

5.  Odată ce a fost acceptată de toate statele membre din regiune, evaluarea riscurilor este comunicată pentru prima dată Comisiei cel târziu la 1 septembrie 2018. Evaluarea riscurilor se actualizează la fiecare patru ani, exceptând cazul când situația impune o frecvență mai mare de actualizare. Evaluarea riscurilor ține cont de progresele înregistrate în derularea investițiilor necesare pentru a îndeplini standardul în materie de infrastructură definit la articolul 4 și de dificultățile specifice fiecărei țări, întâmpinate cu ocazia implementării de soluții alternative noi, inclusiv interconexiunile interregionale. Ea se bazează, de asemenea, pe experiența dobândită prin simularea planurilor de urgență, menționată la articolul 9 alineatul (2).

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Până la 1 noiembrie 2017, ENTSO pentru gaz efectuează o simulare la nivelul Uniunii a scenariilor de întrerupere a aprovizionării și de perturbare a infrastructurilor. ENTSO pentru gaz definește aceste scenarii în consultare cu Grupul de coordonare pentru gaz. Autoritățile competente furnizează rețelei ENTSO pentru gaz datele necesare pentru simulări, cum ar fi valorile de vârf ale cererii, capacitatea de producție și măsurile axate pe cerere. Autoritățile competente țin cont de rezultatele simulărilor în momentul pregătirii evaluărilor riscurilor, a planurilor de acțiune preventive și a planurilor de urgență. Simularea la nivelul Uniunii a scenariilor de întrerupere a aprovizionării și de perturbare a infrastructurilor se actualizează la fiecare patru ani, exceptând cazul când situația impune o frecvență mai mare de actualizare.

6.  Autoritățile competente țin cont de rezultatele simulărilor la nivelul Uniunii efectuate de ENTSO pentru Gaz, în conformitate cu articolul 10a alineatul (1) la pregătirea evaluărilor riscurilor, a planurilor de acțiune preventive și a planurilor de urgență. ENTSO pentru gaz elaborează metodologia care urmează să fie folosită pentru simulare în mod transparent și o discută cu Grupul de coordonare pentru gaz. În plus, ENTSO pentru gaz difuzează informațiile obținute prin mecanismul de alertă timpurie în mod regulat în cadrul Grupului de coordonare pentru gaz. ENTSO pentru gaz ia în considerare rezultatele simulărilor efectuate la nivelul Uniunii de către ENTSO pentru gaz pentru a stabili investițiile care trebuie realizate pe piața UE a energiei la nivel regional și la nivel interregional.

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Pe baza tuturor evaluărilor regionale ale riscurilor, Comisia efectuează o evaluare generală a riscurilor la nivelul întregii Uniuni, în cooperare cu Grupul de coordonare pentru gaz, și raportează rezultatele Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile competente ale statelor membre din fiecare regiune, astfel cum sunt enumerate în anexa I, în urma consultării întreprinderilor din sectorul gazelor naturale, a organizațiilor pertinente reprezentând interesele consumatorilor de gaze casnici și industriali, inclusiv a producătorilor de energie electrică, și a autorităților naționale de reglementare, în cazul în care acestea sunt diferite de autoritățile competente, stabilesc în comun:

1.  Autoritățile competente ale statelor membre din fiecare regiune, în cooperare cu autoritățile naționale de reglementare, în urma consultării întreprinderilor din sectorul gazelor naturale, a operatorilor din sistemul de distribuție a energiei electrice, a organizațiilor pertinente reprezentând interesele consumatorilor de gaze casnici și industriali, inclusiv a producătorilor de energie electrică, organizațiile relevante care gestionează cererea de energie și dependența energetică a statelor membre și agențiile naționale pentru mediu stabilesc în comun:

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  un plan de acțiune preventiv conținând măsurile care trebuie adoptate pentru a elimina sau a atenua riscurile identificate în regiune, inclusiv riscurile de dimensiune pur națională, în conformitate cu evaluarea riscurilor efectuată potrivit articolului 6 și în conformitate cu articolul 8, și

(a)  un plan de acțiune preventiv sustenabil conținând măsurile, inclusiv măsuri privind eficiența energetică și măsuri privind cererea, care trebuie adoptate pentru a elimina sau a atenua riscurile identificate în regiune, inclusiv riscurile de dimensiune pur națională, în conformitate cu evaluarea riscurilor efectuată potrivit articolului 6 și în conformitate cu articolul 8; și

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  un plan de urgență conținând măsurile care trebuie luate pentru a elimina sau a limita impactul unei întreruperi a aprovizionării cu gaze în regiune, inclusiv al evenimentelor de dimensiune pur națională, în conformitate cu articolul 9.

(b)  un plan de urgență conținând măsurile, inclusiv măsuri privind cererea, de exemplu printr-o coordonare mai strânsă cu sectorul energiei electrice, care trebuie luate pentru a elimina sau a limita impactul unei întreruperi a aprovizionării cu gaze în regiune, inclusiv al evenimentelor de dimensiune pur națională, în conformitate cu articolul 9.

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Planurile de acțiune preventive și planurile de urgență iau în considerare rezultatele simulărilor la nivelul întregii Uniuni realizate de ENTSO pentru gaz, inclusiv ale celor pentru coridoarele de aprovizionare de urgență.

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile competente informează în mod periodic Grupul de coordonare pentru gaz cu privire la progresele realizate în ceea ce privește pregătirea și adoptarea planurilor de acțiune preventive și a planurilor de urgență. În special, autoritățile competente informează Grupul de coordonare pentru gaz cu privire la mecanismul de cooperare convenit cu 18 luni înainte de termenul pentru adoptarea planurilor și pentru actualizările planurilor. Comisia poate avea un rol de facilitare la nivel global în pregătirea planurilor, în special în ceea ce privește stabilirea mecanismului de cooperare. Dacă autoritățile competente dintr-o regiune nu sunt de acord cu privire la un mecanism de cooperare, Comisia poate propune un mecanism de cooperare pentru regiunea respectivă. Autoritățile competente asigură monitorizarea periodică a punerii în aplicare a acestor planuri.

Autoritățile competente informează în mod periodic Grupul de coordonare pentru gaz cu privire la progresele realizate în ceea ce privește pregătirea și adoptarea planurilor de acțiune preventive și a planurilor de urgență. În special, autoritățile competente informează Grupul de coordonare pentru gaz cu privire la mecanismul de cooperare convenit cu 18 luni înainte de termenul pentru adoptarea planurilor și pentru actualizările planurilor. Comisia are un rol de facilitare la nivel global în pregătirea planurilor, în special în ceea ce privește stabilirea mecanismului de cooperare. Dacă autoritățile competente dintr-o regiune nu sunt de acord cu privire la un mecanism de cooperare, Comisia propune un mecanism de cooperare pentru regiunea respectivă. Autoritățile competente asigură monitorizarea periodică a punerii în aplicare a acestor planuri.

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Planul de acțiune preventiv și planul de urgență sunt elaborate în conformitate cu modelele din anexa V. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 pentru a modifica aceste modele.

3.  Planul de acțiune preventiv și planul de urgență sunt elaborate în conformitate cu modelele din anexa V. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 pentru a modifica aceste modele, ținând seama de intervalele de timp pentru punerea în aplicare de către statele membre.

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 5 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia emite un aviz către autoritățile competente din regiune cu recomandarea de a revizui planul de acțiune preventiv sau planul de urgență în cauză dacă se consideră că acest plan prezintă una dintre următoarele caracteristici:

Comisia emite un aviz către autoritățile competente din regiune cu recomandarea de a revizui planul de acțiune preventiv sau planul de urgență în cauză dacă se consideră că acest plan:

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 5 – paragraful 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  nu respectă obiectivele uniunii energetice.

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.   În termen de trei luni de la notificarea avizului Comisiei menționat la alineatul (4), autoritățile competente în cauză notifică planul modificat Comisiei sau îi prezintă acesteia motivele pentru care nu sunt de acord cu recomandările.

6.   În termen de trei luni de la notificarea avizului Comisiei menționat la alineatul (5), autoritățile competente în cauză notifică planul modificat Comisiei sau îi prezintă acesteia motivele pentru care nu sunt de acord cu recomandările.

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Planurile de acțiune preventive conțin:

1.  Planurile de acțiune preventive conțin următoarele:

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  definiția consumatorilor protejați în fiecare stat membru din regiune, precum și informațiile menționate la articolul 5 alineatul (1) al doilea paragraf;

(b)  informațiile descrise la articolul 5 alineatul (1) al doilea paragraf;

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  măsurile, volumele și capacitățile necesare pentru respectarea standardelor în materie de infrastructură și de aprovizionare în fiecare stat membru din regiune, astfel cum se prevede la articolele 4 și 5, inclusiv, după caz, contribuția potențială a măsurilor axate pe cerere pentru a compensa în mod suficient și în timp util o întrerupere a aprovizionării în conformitate cu articolul 4 alineatul (2), identificarea infrastructurii unice principale de gaze de interes comun în cazul aplicării articolului 4 alineatul (3), volumele de gaz necesare pentru fiecare categorie de consumatori protejați și pentru fiecare scenariu la care se face referire la articolul 5 alineatul (1), precum și orice standard privind suplimentarea ofertei în conformitate cu articolul 5 alineatul (2), inclusiv o justificare a respectării condițiilor stabilite la articolul 5 alineatul (2) și o descriere a unui mecanism de reducere temporară a oricărui standard privind suplimentarea ofertei sau a oricărei obligații suplimentare în conformitate cu articolul 12;

(c)  măsurile, volumele și capacitățile necesare pentru respectarea standardelor în materie de infrastructură și de aprovizionare în fiecare stat membru din regiune, astfel cum se prevede la articolele 4 și 5, inclusiv evaluarea potențialului de reducere a cererii de gaz și măsuri economice ample de eficiență energetică, după caz, contribuția potențială a măsurilor axate pe cerere pentru a compensa în mod suficient și în timp util o întrerupere a aprovizionării în conformitate cu articolul 4 alineatul (2), identificarea infrastructurii unice principale de gaze de interes comun în cazul aplicării articolului 4 alineatul (3), identificarea principalului furnizor de gaz, volumele de gaz necesare pentru fiecare categorie de consumatori protejați și pentru fiecare scenariu la care se face referire la articolul 5 alineatul (1), precum și orice standard privind suplimentarea ofertei în conformitate cu articolul 5 alineatul (2), inclusiv motivele respectării condițiilor stabilite la articolul 5 alineatul (2) și o descriere a unui mecanism de reducere temporară a oricărui standard privind suplimentarea ofertei sau a oricărei obligații suplimentare în conformitate cu articolul 12;

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  obligațiile impuse întreprinderilor din sectorul gazelor naturale și altor organisme relevante care pot avea un impact asupra securității aprovizionării cu gaze, cum ar fi obligațiile referitoare la funcționarea sigură a rețelei de gaze;

(d)  obligațiile impuse întreprinderilor din sectorul gazelor naturale, celor din sectorul energiei electrice, dacă e cazul, și altor organisme relevante care pot avea un impact asupra securității aprovizionării cu gaze, cum ar fi obligațiile referitoare la funcționarea sigură a rețelei de gaze;

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  celelalte măsuri preventive concepute pentru a face față riscurilor identificate în evaluarea riscurilor, ca, de exemplu, cele referitoare la necesitatea de a dezvolta interconectările între statele membre învecinate și la posibilitatea de a diversifica rutele și sursele de aprovizionare cu gaze, dacă este cazul, pentru a aborda riscurile identificate, în vederea asigurării aprovizionării cu gaze pentru toți consumatorii cât mai mult timp posibil;

(e)  celelalte măsuri preventive concepute pentru a face față riscurilor identificate în evaluarea riscurilor, inclusiv riscurilor identificate în simularea realizată la nivelul întregii Uniuni cu privire la întreruperea aprovizionării și perturbarea infrastructurii menționate la articolul 10a. Aceste măsuri pot fi legate de necesitatea de a dezvolta interconectările între statele membre învecinate, de a crește în continuare eficiența energetică, de a reduce cererea de gaze și de posibilitatea de a diversifica rutele și sursele de aprovizionare cu gaze, de a iniția sau crește aprovizionarea de la alți furnizori, printre altele prin agregarea voluntară a cererilor, și de a exploata în comun rezervele de gaz, între altele prin rezerve de gaz virtuale exploatate în comun și compuse din diferite opțiuni de flexibilitate disponibile în diverse state membre sau de a folosi spațiile de depozitare sau terminalele GNL de la nivel regional, dacă e cazul, pentru a aborda riscurile identificate, în vederea asigurării aprovizionării cu gaze pentru toți consumatorii cât mai mult timp posibil;

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  informații privind interconectările existente și viitoare, inclusiv cele care oferă acces la rețeaua de gaz a Uniunii, fluxurile transfrontaliere, accesul transfrontalier la instalațiile de stocare și la instalațiile GNL și capacitatea bidirecțională, îndeosebi într-o situație de urgență;

(j)  informații privind interconectările existente și viitoare, inclusiv cele care oferă acces la rețeaua de gaz a Uniunii, fluxurile transfrontaliere, accesul transfrontalier la instalațiile de stocare și la instalațiile GNL și capacitatea bidirecțională, îndeosebi într-o situație de urgență, precum și calcule și evaluări de impact pentru a compara posibilitatea de a reduce în mod rentabil necesitatea acestor investiții de infrastructură bazate pe ofertă prin intermediul unor măsuri axate pe cerere;

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ka)  informații privind șansele oferite de soluțiile descentralizate, sustenabile și accesibile și de sursele alternative de energie de a garanta securitatea aprovizionării, cum ar fi sursele regenerabile de energie, inclusiv biogazul, precum și măsurile vizând eficiența energetică.

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Planul de acțiune preventiv, în special acțiunile care vizează respectarea standardului în materie de infrastructură prevăzut la articolul 4, ia în considerare planul pe 10 ani de dezvoltare a rețelei la nivelul Uniunii, care va fi elaborat de ENTSO pentru gaz în conformitate cu articolul 8 alineatul (10) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

2.  Planul de acțiune preventiv, în special acțiunile care vizează respectarea standardului în materie de infrastructură prevăzut la articolul 4, ia în considerare planul pe 10 ani de dezvoltare a rețelei la nivelul Uniunii, care va fi elaborat de ENTSO pentru gaz în conformitate cu articolul 8 alineatul (10) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 și, în plus, poate beneficia de expertiza tehnică și operațională oferită de RCSG al ENTSO pentru gaz și de coridoarele de aprovizionare de urgență.

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre realizează o evaluare a impactului în cazul tuturor măsurilor preventive nebazate pe piață care urmează a fi adoptate după intrarea în vigoare a prezentului regulament, inclusiv al măsurilor luate pentru a respecta standardul în materie de aprovizionare prevăzut la articolul 5 alineatul (1) și al măsurilor referitoare la standardul privind suplimentarea ofertei prevăzut la articolul 5 alineatul (2). Această evaluare a impactului vizează cel puțin următoarele aspecte:

4.  Autoritățile competente sau, dacă statele membre decid astfel, autoritățile lor naționale de reglementare, realizează o evaluare a impactului în cazul tuturor măsurilor preventive nebazate pe piață care urmează a fi adoptate sau menținute după intrarea în vigoare a prezentului regulament, inclusiv al măsurilor luate pentru a respecta standardul în materie de aprovizionare prevăzut la articolul 5 alineatul (1) și al măsurilor referitoare la standardul privind suplimentarea ofertei prevăzut la articolul 5 alineatul (2). Respectiva evaluare a impactului vizează cel puțin următoarele aspecte:

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  impactul măsurii propuse asupra dezvoltării pieței naționale a gazelor și a concurenței la nivel național;

(a)  impactul măsurii propuse asupra dezvoltării pieței naționale a gazelor și a concurenței la nivel național;

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  impactul măsurilor propuse asupra pieței interne a gazelor;

(b)  impactul măsurilor propuse asupra pieței interne a gazelor;

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  definește rolul și responsabilitățile întreprinderilor din sectorul gazelor naturale și ale consumatorilor industriali, inclusiv ale producătorilor de energie electrică relevanți, ținând seama de diferențele în ceea ce privește măsura în care aceștia sunt afectați în cazul întreruperii aprovizionării cu gaze, precum și interacțiunea acestora cu autoritățile competente și, acolo unde este cazul, cu autoritățile naționale de reglementare pentru fiecare dintre nivelurile de criză definite la articolul 10 alineatul (1);

(b)  definește rolul și responsabilitățile întreprinderilor din sectorul gazelor naturale, ale operatorilor sistemelor de distribuție de energie electrică, dacă e relevant, și ale consumatorilor industriali, inclusiv ale producătorilor de energie electrică relevanți, ținând seama de diferențele în ceea ce privește măsura în care aceștia sunt afectați în cazul întreruperii aprovizionării cu gaze, precum și interacțiunea acestora cu autoritățile competente și, acolo unde este cazul, cu autoritățile naționale de reglementare pentru fiecare dintre nivelurile de criză definite la articolul 10 alineatul (1);

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  identifică, dacă este cazul, măsurile și acțiunile necesare pentru a atenua impactul potențial al unei întreruperi în aprovizionarea cu gaze asupra instalațiilor de termoficare și asupra furnizării de energie electrică produsă pe bază de gaze;

(e)  identifică, dacă este cazul, măsurile și acțiunile necesare pentru a atenua impactul potențial al unei întreruperi în aprovizionarea cu gaze asupra instalațiilor de termoficare și asupra furnizării de energie electrică produsă pe bază de gaze, în special prin intermediul unei viziuni integrate asupra operațiunilor sistemelor energetice bazate pe energie electrică și gaz, dacă e relevant;

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  desemnează un manager sau o echipă de criză și definește rolul acestora;

(g)  desemnează un manager sau o echipă de criză și definește rolul acestora, inclusiv cooperarea cu RCSG al ENTSO pentru gaz în efectuarea sarcinilor tehnice și operaționale, considerate necesare pentru o situație specifică;

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  determină contribuția măsurilor bazate pe mecanismele pieței pentru gestionarea situației în cazul nivelului de alertă și pentru atenuarea situației în cazul nivelului de urgență;

(h)  determină contribuția măsurilor bazate pe mecanismele pieței pentru gestionarea situației în cazul nivelului de alertă și pentru atenuarea situației în cazul nivelului de urgență, inclusiv agregarea voluntară a cererii;

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia)  definește ordinele de limitare a aprovizionării aplicabile în regim de urgență;

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera ib (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ib)  descrie eventualele măsuri luate în temeiul evaluării coridoarelor de aprovizionare de urgență prevăzute la articolul 10a;

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera ic (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ic)  descrie mecanismul folosit pentru schimbul de informații privind aprovizionarea cu gaz în cazul unei situații de urgență, pe baza evaluării coridoarelor de aprovizionare de urgență, inclusiv, dacă e cazul, folosirea mecanismelor actuale precum RCSG dezvoltat de ENTSO pentru gaz.

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  detaliază obligațiile de raportare impuse întreprinderilor din sectorul gazelor naturale în cazul nivelurilor de alertă și de urgență;

(k)  detaliază obligațiile de raportare impuse întreprinderilor din sectorul gazelor naturale și, după caz, întreprinderilor din sectorul energiei electrice, în cazul nivelurilor de alertă și de urgență;

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  măsurile de urgență prevăd aprovizionarea cu gaz natural disponibil a consumatorilor finali în funcție de gradul de urgență, de posibilitatea de substituire cu alte forme de energie și în funcție de impactul economic, ținând, totodată, seama de necesitatea de a asigura aprovizionarea cu gaze a consumatorilor protejați și, de asemenea, de situația aprovizionării din sectorul energiei electrice;

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b.  În timpul unei situații de urgență și bine justificată, un stat membru poate decide să acorde prioritate în aprovizionarea cu gaz a anumitor centrale energetice alimentate cu gaz și cu rol critic în rețea, în detrimentul unor categorii de consumatori protejați. Respectivele măsuri se bazează pe evaluarea riscului menționată la articolul 6 și se aplică doar în cazurile în care neaprovizionarea cu gaz a respectivelor centrale ar deteriora sau împiedica în mod semnificativ aprovizionarea cu gaz a celorlalți consumatori protejați, ca urmare a deteriorării grave a funcționării rețelei electrice. Aceste centrale alimentate cu gaz și cu rol critic în rețea se identifică de către operatorii de sistem ai rețelei electrice în coordonare cu operatorii sistemului de transmisie ai rețelei de gaz.

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10 a

 

Coridoare de aprovizionare de urgență

 

Până la 30 aprilie 2017, ENTSO pentru gaz propune o serie de scenarii de întrerupere a aprovizionării și perturbare a infrastructurii care să fie discutate și introduse după consultarea Grupului de coordonare pentru gaz. Propunerea respectivă include cel puțin scenariile de întrerupere sau perturbare simulate în cadrul celui mai recent plan de dezvoltare a rețelelor pe termen de 10 ani la nivelul întregii Uniunii pentru fiecare dintre coridoarele principale de import și în fiecare din cazurile enumerate la articolul 5 alineatul (1).

 

 

 

Până la 1 noiembrie 2017, ENTSO pentru gaz realizează o simulare a scenariilor de întrerupere a aprovizionării și perturbare a infrastructurii la nivelul întregii Uniunii, conform celor stabilite după consultarea Grupului de coordonare pentru gaz. Autoritățile competente furnizează rețelei ENTSO pentru gaz datele necesare pentru simulări, cum ar fi valorile de vârf ale cererii, capacitatea de producție și măsurile axate pe cerere.

 

În cadrul simulării la nivelul întregii Uniuni, ENTSO pentru gaz identifică și evaluează coridoarele de aprovizionare de urgență, care completează și facilitează abordarea regională, astfel cum este prevăzută în anexa I, coridoare care să asigure fluxul de gaz între regiuni, pentru a se preveni fragmentarea pieței interne a gazului. Rezultatele respectivei evaluări se discută în cadrul Grupului de coordonare pentru gaz.

 

Simularea la nivelul Uniunii și coridoarele de aprovizionare de urgență se actualizează o dată la patru ani, exceptând cazul în care situația impune o frecvență mai mare de actualizare.

 

Într-o situație de urgență declarată, statele membre traversate de coridoarele de aprovizionare de urgență se asigură că sunt furnizate toate informațiile importante cu privire la aprovizionarea cu gaze, mai ales cantitățile de gaz disponibile, eventualele modalități și căi de canalizare a gazului către statele membre care au declarat situația de urgență. Statele membre traversate de coridoare de aprovizionare de urgență se asigură că nu este împiedicată livrarea de gaz către statele membre ce au declarat situația de urgență.

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Într-o situație de urgență la nivel regional sau la nivelul Uniunii, Comisia coordonează acțiunile autorităților competente, ținând seama pe deplin de rezultatele consultării Grupului de coordonare pentru gaz și de informațiile relevante primite de la acest grup. În special, Comisia:

3.  Într-o situație de urgență la nivel regional sau la nivelul Uniunii, Comisia coordonează acțiunile autorităților competente, ținând seama pe deplin de rezultatele consultării Grupului de coordonare pentru gaz și de informațiile relevante primite de la acest grup și, dacă este cazul, să implice RCSG al ENTSO pentru gaz. În special, Comisia:

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6 a.  În cazul în care o autoritate competentă notifică Comisia cu privire la declararea unei alerte timpurii într-un stat membru, sau din proprie inițiativă, Comisia folosește măsuri de politică externă adecvate pentru a preveni deteriorarea situației privind aprovizionarea cu gaz.

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care un stat membru a declarat nivelul de criză de urgență în conformitate cu articolul 10 alineatul (1), standardele privind suplimentarea ofertei sau obligațiile suplimentare impuse întreprinderilor din sectorul gazelor naturale în alte state membre în temeiul articolului 5 alineatul (2) sunt reduse temporar la nivelul stabilit la articolul 5 alineatul (1).

1.  În cazul în care un stat membru a declarat o situație de urgență în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) și a dovedit că au fost luate toate măsurile descrise în planul de urgență pentru regiunea sa și că se îndeplinesc toate condițiile tehnice și comerciale stabilite în planul de urgență, standardele privind suplimentarea ofertei sau obligațiile suplimentare impuse întreprinderilor din sectorul gazelor naturale în alte state membre în temeiul articolului 5 alineatele (1a) și (2) sunt reduse temporar la nivelul stabilit la articolul 5 alineatul (1) primul paragraf.

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Un stat membru în care s-a declarat o situație de urgență și care, în pofida implementării măsurilor prevăzute în planul de urgență, nu este în măsură să aprovizioneze cu gaz consumatorii protejați, poate solicita aplicarea de măsuri de solidaritate.

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Atât timp cât aprovizionarea consumatorilor casnici, a serviciilor sociale esențiale și a instalațiilor de termoficare din statul membru care a declarat situația de urgență nu este garantată, în pofida aplicării măsurii prevăzute la alineatul (1), se întrerupe aprovizionarea cu gaze a altor consumatori decât consumatorii casnici, serviciile sociale esențiale și instalațiile de termoficare din orice alt stat membru conectat direct la statul membru care a declarat situația de urgență, în măsura necesară pentru aprovizionarea consumatorilor casnici, a serviciilor sociale esențiale și a instalațiilor de termoficare din statele membre care au declarat situația de urgență.

2.  Atât timp cât aprovizionarea cu gaz a consumatorilor protejați din statul membru ce a solicitat aplicarea măsurilor de solidaritate nu este garantată, se întrerupe aprovizionarea cu gaze a consumatorilor din altă categorie decât cea a consumatorilor protejați din orice alt stat membru, conectat direct sau indirect la statul membru respectiv printr-o țară terță, în măsura necesară pentru aprovizionarea consumatorilor protejați din statele membre care au solicitat aplicarea măsurilor de solidaritate.

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Primul paragraf se aplică serviciilor sociale esențiale și instalațiilor de termoficare în măsura în care acestea sunt incluse în definiția consumatorilor protejați din statul membru respectiv.

eliminat

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autoritățile competente adoptă măsurile necesare, astfel încât gazul care nu este livrat altor consumatori decât consumatorii casnici, serviciile sociale esențiale și instalațiile de termoficare de pe teritoriul lor, în situația descrisă la alineatul (2), să poată fi livrat statului membru aflat în situația de urgență descrisă la același alineat pentru aprovizionarea consumatorilor casnici, a serviciilor sociale esențiale și a instalațiilor de termoficare din statul membru respectiv.

3.  Autoritățile competente adoptă măsurile necesare, astfel încât gazul care nu este livrat altor consumatori decât consumatorii protejați de pe teritoriul lor, în situația descrisă la alineatul (2), să poată fi livrat statului membru aflat în situația de urgență descrisă la același alineat.

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Dispozițiile tehnice, juridice și financiare necesare pentru aplicarea alineatului (3) sunt convenite între statele membre care sunt direct conectate între ele și sunt descrise în planurile de urgență ale regiunilor lor respective. Aceste dispoziții pot include, printre altele, prețurile gazului care urmează să fie aplicate, utilizarea interconectărilor, inclusiv capacitatea bidirecțională, volumele de gaz și acoperirea costurilor de compensare. Se acordă preferință măsurilor bazate pe piață, cum ar fi licitațiile, pentru punerea în aplicare a obligației prevăzute la alineatul (3). În cazul modificării dispozițiilor tehnice, juridice și financiare necesare pentru aplicarea alineatului (3), planul de urgență corespunzător se actualizează în consecință.

4.  Dispozițiile tehnice, juridice și financiare necesare pentru aplicarea alineatului (3) sunt convenite între statele membre care sunt direct conectate între ele și sunt descrise în planurile de urgență ale regiunilor lor respective. Aceste dispoziții includ, printre altele, prețurile gazului care urmează să fie aplicate, utilizarea interconectărilor, inclusiv capacitatea bidirecțională garantată, volumele de gaz și acoperirea costurilor de compensare. Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) poate avea rolul de facilitator în calcularea costurilor de compensare, care se face în funcție de piață. Mecanismul de solidaritate trebuie să fie un mecanism folosit în ultimă instanță, compensarea adecvată reducând la minimum consecințele suportate de participanții de pe piață implicați. Se preferă măsurile bazate pe piață, cum ar fi licitațiile, pentru punerea în aplicare a obligației prevăzute la alineatul (3). Prețurile la gaze și costurile și mecanismele de compensare menționate la prezentul alineat reflectă condițiile de pe piață și sunt revizuite în mod regulat, inclusiv în timpul situațiilor de urgență. În cazul modificării dispozițiilor tehnice, juridice și financiare necesare pentru aplicarea alineatului (3), planul de urgență corespunzător se actualizează în consecință. Comisia elaborează orientările pentru modelele de măsuri de solidaritate, inclusiv clauze model, și le publică până la ... [data intrării în vigoare a mecanismului de solidaritate].

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Alineatul (2) se aplică de la 1 martie 2019.

5.  Alineatul (2) se aplică de la 1 octombrie 2018.

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În cazul în care statele membre nu ajung la un acord cu privire la dispozițiile tehnice, juridice și financiare necesare, Comisia poate propune un cadru pentru aceste măsuri în avizul său și în decizia sa referitoare la planuri.

6.  În cazul în care statele membre nu ajung la un acord cu privire la dispozițiile tehnice, juridice, financiare și comerciale necesare, Comisia elaborează un cadru pentru aceste măsuri în conformitate cu alineatul (4).

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Schimbul de informații

Compilarea informațiilor

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  informațiile privind măsurile planificate care urmează a fi luate și măsurile deja implementate de autoritatea competentă pentru atenuarea situației de urgență, precum și informații privind eficacitatea acestora;

(b)  informațiile privind măsurile planificate care urmează a fi luate și măsurile deja implementate de autoritatea competentă pentru atenuarea situației de urgență, inclusiv măsurile privind cererea, precum și informații privind eficacitatea acestora;

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În circumstanțe justificate în mod corespunzător, indiferent dacă se declară sau nu o situație de urgență, autoritatea competentă poate solicita întreprinderilor din sectorul gazelor naturale să furnizeze informațiile menționate la alineatul (1) sau informațiile suplimentare necesare pentru a evalua situația globală a aprovizionării cu gaze în statul membru în cauză sau în alte state membre, inclusiv informațiile contractuale. Comisia poate solicita din partea autorităților competente informațiile furnizate de întreprinderile din sectorul gazelor naturale.

4.  Indiferent dacă se declară sau nu o situație de urgență, autoritatea competentă poate solicita întreprinderilor din sectorul gazelor naturale să furnizeze informațiile menționate la alineatul (1) sau informațiile suplimentare necesare pentru a evalua situația globală a aprovizionării cu gaze în statul membru în cauză sau în alte state membre, inclusiv informațiile contractuale. Comisia poate solicita din partea autorităților competente informațiile furnizate de întreprinderile din sectorul gazelor naturale. Comisia și autoritățile competente evită să impună sarcini administrative suplimentare, în special provenind din dublarea obligațiilor de publicare a informațiilor.

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În cazul în care Comisia consideră că aprovizionarea cu gaze dintr-o regiune sau din Uniune în ansamblu este sau ar putea fi afectată, ea poate solicita autorităților competente să colecteze și să transmită Comisiei informațiile necesare pentru a evalua situația aprovizionării cu gaze în Uniune. Comisia poate comunica evaluarea sa Grupului de coordonare pentru gaz.

5.  În cazul în care Comisia consideră că aprovizionarea cu gaze dintr-o regiune sau din Uniune în ansamblu este sau ar putea fi afectată, ea poate solicita autorităților competente să colecteze și să transmită Comisiei informațiile necesare pentru a evalua situația aprovizionării cu gaze în Uniune. Comisia comunică evaluarea sa Grupului de coordonare pentru gaz.

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 6 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  autorităților competente în cauză următoarele detalii ale contractelor de furnizare a gazelor cu o durată mai mare de un an:

(a)  autorităților competente în cauză, și tuturor autorităților naționale de reglementare, următoarele detalii ale contractelor de furnizare a gazelor cu o durată mai mare de un an:

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 6 – litera a – punctul va (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(va)  prețul;

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 6 – litera a – punctul vi

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(vi)  condițiile de suspendare a livrărilor de gaz.

(vi)  condițiile de renegociere și suspendare a livrărilor de gaz.

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  autorității competente și Comisiei, imediat după încheierea sau modificarea lor, contractele de furnizare a gazelor cu o durată mai mare de 1 an încheiate sau modificate după data de [OP: vă rugăm să introduceți data intrării în vigoare a prezentului regulament], care, în mod individual sau cumulativ cu alte contracte încheiate cu același furnizor sau cu filialele sale, furnizează mai mult de 40 % din consumul anual de gaze naturale din statul membru în cauză. Obligația de notificare nu se aplică modificărilor care vizează numai prețul gazelor. Obligația de notificare se aplică, de asemenea, tuturor acordurilor comerciale relevante pentru executarea contractului de furnizare a gazelor.

(b)  autorității competente și Comisiei, imediat după încheierea sau modificarea lor, contractele de furnizare a gazelor cu același furnizor dintr-o țară terță sau filialele acestuia, cu o durată mai mare de 1 an încheiate sau modificate după data de 20 martie 2015 care, în mod individual sau cumulativ cu contracte încheiate cu alte întreprinderi din sectorul gazelor naturale de pe aceeași piață cu același furnizor sau cu filialele sale, furnizează mai mult de 40 % din importurile anuale de gaz din țări terțe în statul membru în cauză. Obligația de notificare se aplică și prețului gazelor. Obligația de notificare se aplică, de asemenea, tuturor acordurilor comerciale relevante actuale și noi pentru executarea contractului de furnizare a gazelor. În acest scop, autoritățile naționale de reglementare monitorizează structura ofertei de pe piață și informează întreprinderile în chestiune din sectorul gazelor naturale odată de pragul de 40 % a fost depășit.

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea competentă notifică anual Comisiei, până la sfârșitul lunii septembrie, datele enumerate la primul paragraf litera (a).

Autoritatea competentă notifică anual Comisiei, până la sfârșitul lunii septembrie, datele enumerate la prezentul alineat litera (a). Comisia procedează la agregarea datelor notificate prin gruparea statelor membre ce urmează modele similare de aprovizionare din țări terțe, pentru a crea astfel etaloane contractuale ce ar putea fi utilizate de întreprinderile respective din sectorul gazelor naturale.

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Contractele cu furnizorii din țările SEE sunt excluse de la obligația de notificare prevăzută la alineatul (6).

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6b.  Comisia folosește datele colectate pentru a calcula prețul mediu al gazelor plătit de întreprinderile din sectorul gazelor naturale în fiecare regiune, astfel cum se stabilește în anexa I și în Uniune în general. Rezultatele obținute se publică o dată la doi ani.

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  În circumstanțe justificate în mod corespunzător, în cazul în care autoritatea competentă sau Comisia consideră că un contract de furnizare a gazelor care nu intră sub incidența alineatului (6) litera (b) de la prezentul articol ar putea afecta securitatea aprovizionării unui stat membru, a unei regiuni sau a Uniunii în ansamblul său, autoritatea competentă a statului membru în care își desfășoară activitatea întreprinderea din sectorul gazelor naturale care a încheiat contractul sau Comisia poate solicita întreprinderii respective din sectorul gazelor naturale să furnizeze contractul, pentru evaluarea impactului acestuia asupra securității aprovizionării. Cererea poate acoperi, de asemenea, orice alt acord comercial relevant pentru executarea contractului de furnizare a gazelor.

7.  În circumstanțe justificate în mod corespunzător, în cazul în care autoritatea competentă sau Comisia consideră că un contract de furnizare a gazelor care nu intră sub incidența alineatului (6) litera (b) de la prezentul articol ar putea afecta securitatea aprovizionării cu gaz a unui stat membru, a unei regiuni sau a Uniunii în ansamblul său, autoritatea competentă a statului membru în care își desfășoară activitatea întreprinderea din sectorul gazelor naturale care a încheiat contractul sau Comisia solicită întreprinderii respective din sectorul gazelor naturale să furnizeze contractul, pentru evaluarea impactului acestuia asupra securității aprovizionării cu gaz. Cererea poate acoperi, de asemenea, orice alt acord comercial relevant pentru executarea contractului de furnizare a gazelor sau acorduri comerciale pentru dezvoltarea și gestionarea infrastructurii.

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  Până la ... [6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], autoritatea competentă instituie măsuri de sancționare a întreprinderilor din sectorul gazelor naturale dacă acestea nu respectă alineatele (6) sau (7). Sancțiunile sunt efective, proporționale și disuasive.

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a.  În cazul în care Comisia consideră că clauzele unui contract de aprovizionare cu gaz încalcă dispozițiile prezentului regulament, aceasta poate iniția și alte proceduri, de exemplu în temeiul legislației europene în materie de concurență. Comisia informează întreprinderea respectivă din sectorul gazelor naturale și autoritatea competentă relevantă cu privire la incompatibilitățile dintre condițiile din contractul de aprovizionare cu gaz și prezentul regulament, solicitând modificarea contractului. În termen de trei luni de la primirea acestei solicitări, întreprinderea din sectorul gazelor naturale sau autoritatea competentă respectivă notifică Comisiei modificarea efectuată sau motivele pentru care nu este de acord cu solicitarea. În termen de trei luni de la primirea răspunsului din partea întreprinderii din sectorul gazelor naturale, Comisia modifică, retrage sau reiterează solicitarea. Comisia prezintă o justificare detaliată a deciziei sale. În termen de ... [șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], autoritatea competentă instituie măsuri de sancționare a întreprinderilor din sectorul gazelor naturale dacă acestea nu se conformează solicitării. Sancțiunile sunt efective, proporționale și disuasive, ținându-se cont de refuzul de a se conforma și de eventualele beneficii de care întreprinderile implicate ar putea profita ca urmare a neconformării.

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Autoritățile competente și Comisia garantează confidențialitatea informațiilor sensibile din punct de vedere comercial.

9.  Autoritățile competente și Comisia garantează stricta confidențialitate a informațiilor sensibile din punct de vedere comercial puse la dispoziție prin aplicarea dispozițiilor de la prezentul articol.

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Se instituie un Grup de coordonare pentru gaz pentru a facilita coordonarea măsurilor privind securitatea aprovizionării cu gaze. Grupul este compus din reprezentanți ai statelor membre, în special ai autorităților competente ale acestora, precum și din reprezentanți ai Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei („agenția”), ai ENTSO pentru gaz, ai organelor reprezentative ale sectorului și ai consumatorilor relevanți. Comisia, consultându-se cu statele membre, decide alcătuirea grupului, asigurând reprezentativitatea totală a acestuia. Comisia prezidează grupul. Grupul își adoptă propriul regulamentul de procedură.

1.  Se instituie un Grup de coordonare pentru gaz pentru a facilita coordonarea măsurilor privind securitatea aprovizionării cu gaze. Grupul este compus din reprezentanți ai statelor membre, în special ai autorităților competente ale acestora și ai autorităților naționale de reglementare, precum și din reprezentanți ai Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei („agenția”), ai ENTSO pentru gaz, ai organelor reprezentative ale sectorului și ai consumatorilor relevanți. Comisia, consultându-se cu statele membre, decide alcătuirea grupului, asigurând reprezentativitatea totală a acestuia. Comisia prezidează grupul. Grupul își adoptă propriul regulamentul de procedură.

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  toate informațiile relevante pentru securitatea aprovizionării cu gaze la nivel național, regional și la nivelul Uniunii;

(b)  toate informațiile relevante pentru securitatea aprovizionării cu gaze la nivel național, regional și la nivelul Uniunii, inclusiv informațiile și datele privind politicile și măsurile aplicate și planificate cu privire la cerere;

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  coordonarea măsurilor de gestionare a unei situații de urgență în Uniune cu țările terțe care sunt părți contractante la Tratatul de instituire a Comunității Energiei și cu alte țări terțe;

(g)  coordonarea măsurilor de gestionare a unei situații de urgență în Uniune cu părțile contractante la Comunitatea Energiei și cu alte țări terțe;

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Articolul 3 alineatul (2) a doua teză, articolul 3 alineatul (6), articolul 4 alineatele (3), (4) și (6), articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) litera (d), articolul 7 alineatul (5) literele (b) și (e), articolul 8 alineatul (1) literele (e), (g) și (i), articolul 8 alineatul (4) literele (b) și (c), articolul 9 alineatul (1) literele (j) și (m), articolul 9 alineatul (4), articolul 10 alineatul (4), articolul 11 alineatul (5) și articolul 12 creează obligații pentru statele membre în ceea ce privește o parte contractantă la Comunitatea Energiei, în conformitate cu următoarea procedură:

1.  Articolul 3 alineatul (2) a doua teză, articolul 3 alineatul (6), articolul 4 alineatele (3), (4) și (6), articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) litera (d), articolul 7 alineatul (5) literele (b) și (e), articolul 8 alineatul (1) literele (e), (g) și (i), articolul 8 alineatul (4) literele (b) și (c), articolul 9 alineatul (1) literele (j) și (m), articolul 9 alineatul (4), articolul 10 alineatul (4), articolul 11 alineatul (5) și articolul 12 creează obligații pentru toate statele membre în ceea ce privește o parte contractantă la Comunitatea Energiei, în conformitate cu următoarea procedură:

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pe baza evaluărilor menționate la articolul 7 alineatul (5), Comisia extrage, după caz, concluzii cu privire la mijloacele posibile de ameliorare a securității aprovizionării la nivelul Uniunii și informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament, incluzând, dacă este cazul, recomandări pentru ameliorarea acestuia.

Pe baza evaluărilor menționate la articolul 7 alineatul (5), Comisia extrage, după caz, concluzii cu privire la mijloacele posibile de ameliorare a securității aprovizionării cu gaz la nivelul Uniunii și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament, incluzând, dacă este cazul, o propunere legislativă de modificare a prezentului regulament.

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Notificări

Transmiterea documentelor

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Evaluarea riscurilor, planurile de acțiune preventive și planurile de urgență, precum și toate celelalte documente sunt notificate Comisiei pe cale electronică, prin intermediul platformei CIRCABC.

Evaluarea riscurilor, planurile de acțiune preventive și planurile de urgență, precum și toate celelalte documente sunt prezentate Comisiei pe cale electronică, prin intermediul platformei CIRCABC.

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Toată corespondența referitoare la o notificare se transmite pe cale electronică.

Toată corespondența referitoare la dispozițiile prezentului articol se transmite pe cale electronică.

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Zonă luată în calcul” înseamnă regiunea geografică pentru care se calculează formula N-1, astfel cum este stabilită de autoritatea competentă.

„Zonă luată în calcul” înseamnă o zonă determinată geografic a pieței relevante pentru care se calculează formula N-1 astfel cum a stabilit autoritatea competentă.

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a asigura sau a dezvolta capacitatea bidirecțională pe o interconectare sau pentru a obține sau a prelungi o derogare de la obligația în acest sens, operatorii de sisteme de transport de ambele părți ale interconectării comunică autorităților lor competente („autoritățile competente în cauză”), după consultarea tuturor operatorilor de sisteme de transport de-a lungul coridorului de aprovizionare cu gaze:

1.  Pentru a asigura sau a dezvolta capacitatea bidirecțională pe o interconectare sau pentru a obține sau a prelungi o derogare de la obligația în acest sens, operatorii de sisteme de transport de ambele părți ale interconectării comunică statelor lor membre sau, la cererea acestora, autorităților lor competente sau autorităților lor de reglementare, diferite de autoritatea competentă, (denumite în prezenta anexă „autoritățile competente în cauză”), după consultarea tuturor operatorilor de sisteme de transport de-a lungul coridorului de aprovizionare cu gaze:

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Anexa IV – punctul 1 – subpunctul 1.1 – litera e – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  A se descrie rolul producției interne în regiune:

(e)  A se descrie rolul producției interne în regiune, incluzând biogazul:

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Anexa IV – punctul 1 – subpunctul 1.1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  scenarii privind cererea de gaz, ținând seama și de efectul măsurilor de eficiență energetică asupra consumului final anual de gaz;

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Anexa IV – punctul 1 – subpunctul 1.2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga)  scenarii privind cererea de gaz, ținând seama și de efectul măsurilor de eficiență energetică asupra consumului final anual de gaz;

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Anexa V – punctul 1 – subpunctul 1.1 – litera e – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  A se descrie rolul producției interne în regiune:

(e)  A se descrie rolul producției interne în regiune, incluzând biogazul:

Amendamentul    173

Propunere de regulament

Anexa V – punctul 1 – subpunctul 1.1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  A se descrie rolul măsurilor de eficiență energetică și efectul acestora asupra consumului final anual de gaz;

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Anexa V – punctul 1 – subpunctul 1.2 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga)  A se descrie rolul măsurilor de eficiență energetică și efectul acestora asupra consumului final anual de gaz;

Amendamentul    175

Propunere de regulament

Anexa V – punctul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  A se descrie alte măsuri adoptate din alte motive decât cele legate de evaluarea riscurilor, dar care au un impact pozitiv asupra securității aprovizionării regiunii/statului membru

(b)  A se descrie alte măsuri adoptate din alte motive decât cele identificate în evaluarea riscurilor, dar care au un impact pozitiv asupra securității aprovizionării regiunii/statului membru

Amendamentul    176

Propunere de regulament

Anexa V – modelul 1 – punctul 9 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  A se descrie mecanismele utilizate pentru includerea expertizei tehnice și operaționale furnizate de RCSG al ENTSO pentru gaz.

Amendamentul    177

Propunere de regulament

Anexa V – modelul 2 – punctul 6 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  A se descrie mecanismele în vigoare de cooperare cu RCSG al ENTSO pentru gaz.


EXPUNERE DE MOTIVE

I. Introducere

Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului nr. 994/2010 privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Directiva 2004/67/CE a Consiliului, Uniunea Europeană a făcut primul pas către o coordonare consolidată între întreprinderile din sectorul gazelor naturale, statele membre și Comisia Europeană în ceea ce privește abordarea provocărilor transnaționale în materie de securitate a aprovizionării cu gaze naturale.

Regulamentul din 2010 se bazează pe recunoașterea faptului că securitatea energetică este o competență partajată și o responsabilitate a autorităților naționale și a UE, după cum se prevede la articolul 194 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Acest articol prevede o politică energetică comună, bazată pe principiul solidarității și al cărui scop este să asigure, printre altele, securitatea aprovizionării cu energie.

Regulamentul din 2010 a corespuns cu poziția de lungă durată a Parlamentului prin care se solicita completarea cadrului de reglementare și finalizarea infrastructurii necesare a pieței interne a energiei cu dispoziții care ar putea facilita, într-un spirit de solidaritate, mecanisme comune de prevenire și răspuns la întreruperile aprovizionării externe. Acest lucru a fost cu atât mai important în contextul unei dependențe tot mai mari a UE de importurile de gaze, precum și al întreruperilor repetate ale aprovizionării cu gaze naturale din Rusia, care au afectat în mod grav aprovizionarea mai multor state membre ale UE.

Crizele de aprovizionare cu gaz din 2006 și 2009, precum și cea care a urmat în 2014, au suscitat incertitudine cu privire la aprovizionarea cu gaze. Acest lucru a plasat securitatea energetică în centrul procesului de elaborare a politicilor UE și a transformat-o într-unul dintre obiectivele-cheie ale strategiei „Uniunea energetică”, adoptată de Comisia Europeană la 25 februarie 2015.

Regulamentul din 2010 s-a dovedit esențial pentru îmbunătățirea securității energetice în Europa. Totodată, ținând cont de rezultatele testelor de rezistență efectuate după diversele crize de aprovizionare, de raportul privind punerea în aplicare a Regulamentului din 2010 și de consultarea publică realizată în 2015 de către Comisie, raportorul recunoaște că abordarea la nivel național s-a dovedit a fi insuficientă pentru combaterea cu succes a disparităților regionale și a caracterului transfrontalier al aprovizionării cu gaze naturale, impunându-se mecanisme de solidaritate consolidate ca reacție la întreruperile în aprovizionare. Raportorul consideră că eliminarea a și mai multor bariere dintre statele membre, diminuarea costurilor de prevenire și maximizarea eficacității acțiunilor de atenuare necesită mai multă cooperare, coordonare și transparență, în special având în vedere integrarea actuală a piețelor de gaze din UE și soluția coridoarelor pentru aprovizionarea cu gaze și fluxurile inversate în Europa.

Raportorul salută inițiativa Comisiei de a revizui regulamentul din 2010. Aceasta este una dintre principalele acțiuni legislative din strategia-cadru pentru o uniune energetică, pentru care Parlamentul European s-a pronunțat în rezoluția sa „Către o uniune europeană a energiei”, din 15 decembrie 2015. Raportorul salută abordarea generală a Comisiei de a consolida mecanismele existente, pentru a consolida și mai mult securitatea energetică a UE.

II. Aspectele principale identificate de raportor

II.1. Soluția regională a coridoarelor de aprovizionare de urgență

Raportorul este de părere că caracterul transnațional al aprovizionării cu gaze, demonstrat de faptul că 90% din fluxul de gaze care trece prin Europa traversează cel puțin o frontieră națională, și riscul aferent de contaminare internațională prin întreruperea aprovizionării necesită probabil o cooperare extinsă, cu consolidarea rolului de coordonare al Comisiei, astfel cum a fost propus în numeroase inițiative de politică în ultimul deceniu, și susținut în mai multe rânduri de către Parlament. Printre aceste inițiative se numără „Comunitatea Europeană a energiei” propusă de raportor, împreună cu Jacques Delors, fostul președinte al Comisiei, și, totodată, Strategia energetică a Uniunii.

Deși foarte în favoarea unei abordări la nivelul întregii Uniuni și, eventual, chiar a unei abordări paneuropene, raportorul a ținut seama de rezultatele evaluării impactului noului regulament. Comisia a comparat patru scenarii posibile variind de la scenariul de bază (nicio acțiune suplimentară la nivelul UE), la o opțiune fără caracter legislativ (mai buna aplicare a legislației existente și măsuri nelegislative), la măsuri legislative care să asigure o mai bună coordonare pe două niveluri diferite și, în cele din urmă, până la o armonizare deplină la nivelul UE. Analiza scenariilor a dovedit că o mai bună coordonare cu anumite principii și standarde stabilite la nivelul UE ar fi cea mai bună opțiune.

Raportorul consideră că abordarea regională în evaluarea riscurilor, precum și elaborarea unor planuri de prevenire și combatere oferă o modalitate eficace și eficientă de a atinge un nivel semnificativ mai ridicat de securitate a aprovizionării cu energie. De asemenea, raportorul susține cu fermitate armonizarea modelelor, precum și mecanismul de evaluare inter pares, care să asigure că soluțiile convenite în regiunile respective se constituie într-un cadru efectiv de securitate energetică la nivelul întregii Uniuni.

În același timp, regiunile ar trebui să fie considerate autonome în ceea ce privește prevenirea sau combaterea crizelor de aprovizionare cu gaze. Instabilitatea aprovizionării cu energie într-o țară sau regiune afectează întreaga UE de-a lungul coridoarelor de aprovizionare. Deși se impune cooperarea între statele membre la nivelul regiunilor, ar putea fi integrată și o perspectivă europeană mai accentuată în propunere, permițând accesul la toate sursele de aprovizionare și la toate instrumentele disponibile în cadrul pieței interne europene extinse. Acest lucru ar putea fi realizat prin furnizarea de analize aprofundate la nivelul Uniunii privind coridoarele de aprovizionare de urgență relevante, bazate pe sursele comune de aprovizionare cu gaze ale unui grup de state membre.

Raportorul este de părere că, pentru securitatea energetică a unui stat membru sau a unui grup de state membre, coridoarele de aprovizionare de urgență pot oferi informații esențiale și eventuale măsuri pentru a sprijini statele membre să elaboreze evaluări ale riscurilor, planuri de urgență și planuri de prevenire la nivel regional, furnizând cantitățile disponibile, eventuale modalități și surse de canalizare a gazelor către statele membre în nevoie. Plecând de la mecanismele de coordonare existente stabilite de ENTSOG, coridoarele de aprovizionare de urgență ar trebui să completeze abordarea regională, împiedicând astfel fragmentarea și consolidând în mod semnificativ perspectiva europeană, precum și îmbunătățind eficiența măsurilor de prevenire și de răspuns în caz de urgență. De asemenea, raportorul este convins de faptul că o evaluare obligatorie a aprovizionării cu gaze, peste nivelul regiunilor, ar pregăti mult mai bine Uniunea și statele membre pentru a face față unei crize și a răspunde mai rapid în cazul în care aceasta s-ar produce.

II.2. Mecanismul de solidaritate

Raportorul salută introducerea clauzei de solidaritate ca principiu obligatoriu de ultimă instanță. Raportorul dorește să sublinieze că această clauză nu ar trebui considerată o alternativă la acțiunile preventive bazate pe piață, existente în cadrul pieței interne a gazului a UE, și nici nu ar trebui să înlocuiască eforturile proprii fiecărui stat membru pentru a-și îmbunătăți reziliența la întreruperile în aprovizionare prin diversificarea furnizorilor, a rutelor de aprovizionare și a surselor de energie și prin creșterea eficienței energetice.

II.3. Schimbul de informații

Raportorul sprijină cu fermitate argumentul că siguranța furnizării de energie presupune existența unor condiții de concurență echitabile în comerțul cu energie pentru întreprinderile din întreaga Uniune, inclusiv pentru societățile de energie, prin norme transparente și tipice pieței libere, obligatorii pentru toate întreprinderile și părțile interesate, de-a lungul lanțului de aprovizionare, transport și distribuție.

Raportorul recunoaște importanța unui schimb de informații adecvat pentru evaluarea riscurilor și pentru prevenirea și atenuarea crizelor. Prin urmare, raportorul salută propunerea Comisiei, în care anumite contracte relevante vor trebui să fie în mod automat notificate către Comisie și autoritatea competentă în momentul încheierii sau modificării, precum și prerogativele autorității competente și ale Comisiei de a solicita, în cazuri justificate corespunzător, întreprinderilor din sectorul gazelor naturale să furnizeze contractul pentru evaluarea impactului său asupra securității aprovizionării.

II.4. Clienții protejați

Raportorul introduce o armonizare la nivelul UE a definiției consumatorilor protejați. Aceasta va contribui la eliminarea diferențelor între statele membre, care pot afecta standardele de aprovizionare, în special atunci când acestea sunt atinse prin măsuri care nu au la bază mecanismele pieței, având prin urmare un impact negativ asupra pieței interne și a securității aprovizionării în statele membre învecinate prin reducerea lichidității piețelor de gaze naturale, în special în cazurile în care oferta și cererea au niveluri foarte similare.

Raportorul propune, de asemenea, să se permită statelor membre să acorde prioritate anumitor centrale energetice alimentate cu gaz ce au un rol esențial pentru integritatea rețelei. Astfel de centrale ar trebui să aibă prioritate (în condiții stricte) față de consumatorii protejați pentru a preveni o pană de curent care ar priva de curent electric toți consumatorii protejați, afectând, eventual, și aprovizionarea cu gaz (în cazul în care instalațiile alimentate cu gaz necesită curent electric pentru a funcționa).

II.5. Includerea Comunității Energiei

Raportorul sprijină pe deplin necesitatea de a crea un cadru comun de reglementare în domeniul energiei, și în special în materie de securitate a aprovizionării, între UE și părțile contractante la Comunitatea Energiei. Prin urmare, raportorul salută abordarea Comisiei în care aceasta extinde anumite dispoziții din regulament (coerență transfrontalieră a evaluărilor de risc, planurile de acțiune preventivă și planurile de urgență) pentru a se aplica și Comunității Energiei, odată ce părțile contractante pun în aplicare obligațiile juridice relevante.

II.6. Achiziții comune

Raportorul a sugerat în mod repetat achizițiile comune ca mijloc de consolidare a poziției de negociere a întreprinderilor, a țărilor sau a regiunilor față de furnizorii externi, reducând astfel prețurile la energie pentru consumatori și făcând o contribuție la securitatea unei aprovizionări solidare și bazate pe piață. De asemenea, Parlamentul a solicitat, în rezoluția sa „Către o uniune europeană a energiei” evaluarea oportunității și a posibilei structuri a unui sistem voluntar de achiziționare în comun a gazelor naturale. Raportorul este convins că achiziția în comun, pe baze voluntare, pentru care există deja unele inițiative de jos în sus în UE, ar trebui să se reflecte în legislația UE.

***

Miza nu este numai securitatea aprovizionării cu o anumită sursă de energie, ci și

securitatea globală a UE, competitivitatea sa economică, creșterea economică și crearea de noi locuri de muncă pentru cetățenii noștri. Este important, de asemenea, pentru politicile ambițioase privind schimbările climatice și pentru relațiile cu țările vecine. Trebuie să ținem cont de toate aspectele menționate anterior în negocierea noului regulament. Acesta poate fi o trambulină pentru creșterea durabilă și sigură, precum și o „poveste europeană de succes” comună, pentru viitoarele decenii.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (14.9.2016)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010

(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

Raportor pentru aviz: Jacek Saryusz-Wolski

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia a prezentat Parlamentului și Consiliului o propunere care urmărește să garanteze securitatea aprovizionării cu gaze. Regulamentul propus este binevenit, iar faptul că se axează pe cooperarea regională și pe mecanismele de securitate este în concordanță cu necesitatea unei implicări mai susținute la nivelul UE pentru a preveni întreruperile aprovizionării cu gaze.

Este nevoie de o cooperare regională mai strânsă în ceea ce privește fluxurile de informații referitoare la întreruperea aprovizionării cu gaze și derogările prevăzute în regulamente pentru consumatorii protejați. Aceste derogări ar trebui instituite la nivel regional pentru a îmbunătăți conținutul și claritatea măsurilor de prevenire și planurilor de urgență. Totuși, în cazul în care cooperarea regională s-ar confrunta cu dificultăți din cauza unui dezacord dintre statele membre, Comisia ar trebui să mențină posibilitatea de a introduce un cadru tehnic și juridic pentru clauza de solidaritate, planurile necesare de evaluare a riscului sau mecanismele de cooperare.

Obiectivului strategic de diversificare a rutelor și a surselor de aprovizionare ar trebui să i se dea o pondere mai mare, dacă este necesar, prin mecanisme voluntare de agregare a cererii, de o manieră coerentă cu propunerile Consiliului European. Un asemenea mecanism ar putea reduce presiunea monopolistă pe piețele mai puțin competitive, cel puțin dacă părțile interesate decid să coopereze.

Este de salutat includerea sistemică a țărilor din Comunitatea Energiei în cazul în care întrunesc cerințele menționate la articolul 15. Totuși, UE trebuie să își intensifice, de asemenea, dialogul cu țări terțe în afara acestui cadru și să dezvolte instrumentele externe de intervenție în caz de urgență. Importanța acestora a devenit clară în cursul negocierilor privind „pachetul de iarnă” dintre Ucraina și Rusia, la care a participat Comisia.

Mecanismul de schimb de informații ar trebui să asigure condiții de concurență echitabile în cazul tuturor contractelor care depășesc un anumit volum absolut care să fie relevant pentru funcționarea întregii piețe unice a energiei, nu doar a pieței dintr-o singură țară. Nu este nici logic, nici justificat să se coreleze volumul contractelor cu piața gazelor din fiecare țară în parte și să se instituie o piață energetică unică la nivelul întregii UE. Pragul de consum relativ specific fiecărei țări ar trebui să aibă un rol auxiliar, pentru a asigura includerea contractelor pentru unele piețe mai mici necompetitive și pentru unele insule energetice. Acordurile transmise în temeiul articolului 13 nu ar trebui să fie doar analizate; ele ar putea impune Comisiei să ia măsurile necesare pentru a asigura respectarea propunerii de regulament.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Gazul natural (denumit în continuare „gazul”) constituie un element esențial al aprovizionării cu energie a Uniunii. O mare parte a acestui gaz este importată în Uniune din țări terțe.

(1)  Gazul natural (denumit în continuare „gazul”) constituie un element esențial al aprovizionării cu energie a Uniunii. O mare parte a acestui gaz este importată în Uniune din țări terțe și, prin urmare, unele state membre depind în mare parte sau integral de gazele furnizate de monopolurile din țările terțe.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  O întrerupere majoră a aprovizionării cu gaze poate afecta toate statele membre, Uniunea Europeană în ansamblul ei, precum și părțile contractante la Tratatul de instituire a Comunității Energiei, semnat la Atena la 25 octombrie 2005. De asemenea, ea poate afecta grav economia Uniunii și poate avea un impact social major, în special asupra grupurilor vulnerabile de consumatori.

(2)  O întrerupere majoră a aprovizionării cu gaze chiar și într-un singur stat membru poate afecta toate statele membre, Uniunea Europeană în ansamblul ei, precum și părțile contractante la Tratatul de instituire a Comunității Energiei, semnat la Atena la 25 octombrie 2005. De asemenea, ea poate afecta grav economia Uniunii și poate avea un impact social major, în special asupra grupurilor vulnerabile de consumatori.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Prezentul regulament are drept obiectiv să asigure că se iau toate măsurile necesare pentru a garanta continuitatea aprovizionării cu gaze în întreaga Uniune, în special pentru consumatorii protejați, în caz de condiții climatice dificile sau de întreruperi ale aprovizionării cu gaze. Aceste obiective ar trebui să fie realizate prin intermediul celor mai rentabile măsuri și în așa fel încât piețele energiei să nu fie denaturate.

(3)  Prezentul regulament are drept obiectiv să asigure că se iau toate măsurile necesare pentru a garanta continuitatea aprovizionării cu gaze în întreaga Uniune, în special pentru consumatorii protejați, în caz de condiții climatice dificile sau de întreruperi ale aprovizionării cu gaze. Aceste obiective ar trebui să fie realizate prin intermediul celor mai rentabile măsuri, cu ajutorul unor mecanisme proporționale și nediscriminatorii, și în așa fel încât piețele energiei să nu fie denaturate.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Prezentul regulament urmează să fie pus în aplicare într-o perioadă dificilă, în care invadarea Ucrainei de către Rusia și anexarea Crimeei în 2014, tensiunile ulterioare din regiunea Mării Negre și a Mării Caspice, controlul Statului Islamic (ISIL) asupra rezervelor de petrol și gaze din teritoriile ocupate și tensiunile dintre Arabia Saudită și Iran au un impact negativ asupra piețelor mondiale ale energiei.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale a avut deja un impact pozitiv semnificativ asupra situației Uniunii în ceea ce privește securitatea aprovizionării cu gaze, atât din punctul de vedere al stadiului de pregătire, cât și al măsurilor de atenuare. Statele membre sunt mai bine pregătite să facă față unei crize a aprovizionării, întrucât ele sunt obligate să întocmească planuri care să conțină măsuri preventive și măsuri de urgență, și sunt mai bine protejate, întrucât trebuie să îndeplinească o serie de obligații în ceea ce privește capacitatea infrastructurilor și aprovizionarea cu gaze. Cu toate acestea, raportul privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 din octombrie 2014 a evidențiat domenii în care anumite îmbunătățiri aduse regulamentului respectiv ar putea consolida în continuare securitatea aprovizionării Uniunii.

(4)  Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale a avut deja un impact pozitiv semnificativ asupra situației Uniunii în ceea ce privește securitatea aprovizionării cu gaze, atât din punctul de vedere al stadiului de pregătire, cât și al măsurilor de atenuare. Unele state membre sunt mai bine pregătite să facă față unei crize a aprovizionării, întrucât ele sunt obligate să întocmească planuri care să conțină măsuri preventive și măsuri de urgență, și sunt mai bine protejate, întrucât trebuie să îndeplinească o serie de obligații în ceea ce privește capacitatea infrastructurilor și aprovizionarea cu gaze. Cu toate acestea, raportul privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 din octombrie 2014 a evidențiat domenii în care anumite îmbunătățiri aduse regulamentului respectiv ar putea consolida în continuare securitatea aprovizionării Uniunii.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Comunicarea Comisiei privind reziliența pe termen scurt a sistemului gazier european, publicată în octombrie 201413, a analizat efectele unei întreruperi parțiale sau totale a aprovizionării cu gaze din Rusia și a concluzionat că abordările pur naționale nu sunt foarte eficace în caz de perturbări grave, având în vedere domeniul lor de aplicare, care este, prin definiție, limitat. Acest test de rezistență a arătat modul în care o abordare bazată pe o cooperare mai strânsă între statele membre ar putea reduce semnificativ impactul unor scenarii de perturbare majoră în statele membre cele mai vulnerabile.

(5)  Comunicarea Comisiei privind reziliența pe termen scurt a sistemului gazier european, publicată în octombrie 13, a analizat efectele unei întreruperi parțiale sau totale a aprovizionării cu gaze din Rusia și a concluzionat că abordările pur naționale nu sunt foarte eficace în caz de perturbări grave, având în vedere domeniul lor de aplicare, care este, prin definiție, limitat, și coordonarea necorespunzătoare, în special la nivel regional. Acest test de rezistență a arătat modul în care o abordare bazată pe o cooperare mai strânsă între statele membre ar putea reduce semnificativ impactul unor scenarii de perturbare majoră în statele membre cele mai vulnerabile.

__________________

__________________

13 COM(2014) 654 final.

13 COM(2014)0654.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Pentru a garanta aprovizionarea cu energie în Uniune, este necesar să se diversifice sursele de energie și să se construiască noi interconectări energetice între state membre. În același timp, este esențial să se intensifice cooperarea în domeniul securității energetice cu țările învecinate ale Uniunii și cu partenerii strategici, precum și între instituțiile europene.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Comunicarea Comisiei intitulată „O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice”14 din februarie 2015 evidențiază faptul că uniunea energetică se bazează pe solidaritate și pe încredere, acestea fiind elemente indispensabile ale securității energetice. Prezentul regulament ar trebui să urmărească stimularea solidarității și a încrederii între statele membre și să pună în aplicare măsurile necesare în vederea atingerii acestor obiective, pregătind astfel terenul pentru punerea în aplicare a uniunii energetice.

(6)  Comunicarea Comisiei intitulată „O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice”14 din februarie 2015 evidențiază faptul că uniunea energetică se bazează pe solidaritate și pe încredere, acestea fiind elemente indispensabile ale securității energetice. Prezentul regulament ar trebui să urmărească stimularea solidarității și a încrederii între statele membre și să pună în aplicare măsurile necesare în vederea atingerii acestor obiective, pregătind astfel terenul pentru punerea în aplicare a uniunii energetice. Prin urmare, Uniunea ar trebui să sprijine doar proiectele orientate către diversificare care respectă pe deplin dreptul și principiile, precum și obiectivele și prioritățile de politică pe termen lung ale Uniunii.

__________________

__________________

14 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții, COM(2015) 80 final.

14 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții, COM(2015) 80 final.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  Pentru a crea o piață internă a energiei stabilă și flexibilă, ar trebui să se asigure o interacțiune mai mare între sistemele de energie electrică și cele de gaze naturale, astfel încât, în cazul unei întreruperi a aprovizionării cu gaze, să se poată folosi electricitatea sau alte surse alternative de energie.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  O piață internă a gazelor care funcționează corect constituie cea mai bună garanție pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie în întreaga Uniune și pentru a reduce riscurile la care este expus fiecare stat membru în fața efectelor nefaste ale întreruperii aprovizionării. În cazul în care securitatea aprovizionării unui stat membru este amenințată, există un risc ca măsurile elaborate unilateral de statul membru respectiv să compromită buna funcționare a pieței interne a gazelor și să dăuneze aprovizionării cu gaze a consumatorilor din alte state membre. Pentru a permite pieței interne a gazelor să funcționeze chiar și în cazul unui deficit de aprovizionare, se impune un răspuns coordonat și solidar în fața crizelor de aprovizionare, atât în termeni de acțiune preventivă, cât și în ceea ce privește reacția la întreruperile efective în aprovizionare.

(7)  O piață internă a gazelor care funcționează corect constituie cea mai bună garanție pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie în întreaga Uniune și pentru a reduce riscurile la care este expus fiecare stat membru în fața efectelor nefaste ale întreruperii aprovizionării. În cazul în care securitatea aprovizionării unui stat membru este amenințată, există un risc ca măsurile elaborate unilateral de statul membru respectiv să compromită buna funcționare a pieței interne a gazelor și să dăuneze aprovizionării cu gaze a consumatorilor din alte state membre. Pentru a permite pieței interne a gazelor să funcționeze chiar și în cazul unui deficit de aprovizionare, se impune un răspuns coordonat și solidar la nivelul Uniunii în fața crizelor de aprovizionare, atât în termeni de acțiune preventivă, cât și în ceea ce privește reacția la întreruperile efective în aprovizionare.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Într-un spirit de solidaritate, cooperarea regională care implică atât autoritățile publice, cât și întreprinderile din sectorul gazelor naturale ar trebui să fie principiul călăuzitor al prezentului regulament, pentru a identifica riscurile relevante în fiecare regiune și a optimiza avantajele unor măsuri coordonate menite să atenueze aceste riscuri, precum și pentru a pune în aplicare măsurile cele mai rentabile pentru consumatorii din Uniune.

(9)  Într-un spirit de respect față de principiile economiei de piață, solidaritate, cooperarea regională care implică atât autoritățile publice, cât și întreprinderile din sectorul gazelor naturale ar trebui să fie principiul călăuzitor al prezentului regulament, pentru a identifica riscurile relevante în fiecare regiune și a optimiza avantajele unor măsuri coordonate menite să atenueze aceste riscuri, precum și pentru a pune în aplicare măsurile cele mai rentabile pentru consumatorii din Uniune. Solidaritatea ar trebui să se manifeste la trei niveluri: regional, interregional și al Uniunii.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Anumiți consumatori, inclusiv consumatorii casnici și cei care furnizează servicii sociale esențiale, sunt deosebit de vulnerabili și ar putea necesita protecție socială. O definiție a unor astfel de consumatori protejați nu ar trebui să intre în conflict cu mecanismele de solidaritate ale Uniunii.

(10)  Anumiți consumatori, inclusiv consumatorii casnici și cei care furnizează servicii sociale esențiale, sunt deosebit de vulnerabili și ar putea necesita protecție socială. O definiție a unor astfel de consumatori protejați nu ar trebui să intre în conflict cu mecanismele de solidaritate ale Uniunii și ar trebui armonizată la nivelul Uniunii.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  O abordare regională pentru evaluarea riscurilor, precum și pentru definirea și adoptarea unor măsuri de prevenire și de atenuare permite coordonarea eforturilor, aducând beneficii semnificative din punctul de vedere al eficacității măsurilor și al optimizării resurselor. Acest lucru este valabil în special în cazul măsurilor concepute pentru a garanta continuitatea aprovizionării, în condiții extrem de dificile, a consumatorilor protejați, precum și în cazul măsurilor menite să atenueze impactul unei situații de urgență. O evaluare a riscurilor corelate la nivel regional mai completă și mai precisă va permite statelor membre să fie mai bine pregătite pentru o eventuală situație de criză. În plus, în caz de urgență, o abordare coordonată și convenită în prealabil cu privire la securitatea aprovizionării asigură un răspuns coerent și reduce riscul efectelor de propagare negative pe care le-ar putea avea măsurile pur naționale în statele membre învecinate.

(17)  O abordare regională pentru evaluarea riscurilor, precum și pentru definirea și adoptarea unor măsuri de prevenire și de atenuare permite coordonarea eforturilor, aducând beneficii semnificative din punctul de vedere al eficacității măsurilor și al optimizării resurselor. Acest lucru este valabil în special în cazul măsurilor concepute pentru a garanta continuitatea aprovizionării, în condiții extrem de dificile, a consumatorilor protejați, precum și în cazul măsurilor menite să atenueze impactul unei situații de urgență. O evaluare a riscurilor corelate la nivel regional mai completă și mai precisă va permite statelor membre să fie mai bine pregătite pentru o eventuală situație de criză. În plus, în caz de urgență, o abordare coordonată și convenită în prealabil cu privire la securitatea aprovizionării asigură un răspuns coerent și reduce riscul efectelor de propagare negative pe care le-ar putea avea măsurile pur naționale în statele membre învecinate. Cu toate acestea, responsabilitatea statelor membre față de standardele lor naționale de securitate a aprovizionării nu ar trebui să fie limitată de abordarea regională.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Prin urmare, în sensul prezentului regulament, următoarele criterii ar trebui luate în considerare în momentul definirii grupurilor regionale: modelele de aprovizionare, interconectările existente și planificate și capacitatea de interconectare între statele membre, dezvoltarea și maturitatea pieței, structurile de cooperare regională existente și numărul de state membre dintr-o regiune, care ar trebui să fie limitat, pentru a garanta că dimensiunea grupului rămâne ușor de gestionat.

(19)  Prin urmare, în sensul prezentului regulament, următoarele criterii ar trebui luate în considerare în momentul definirii grupurilor regionale: modelele de aprovizionare, coridoarele existente și planificate, interconectările și capacitatea de interconectare între statele membre, dezvoltarea și maturitatea pieței, structurile de cooperare regională existente și numărul de state membre dintr-o regiune, care ar trebui să fie limitat, pentru a garanta că dimensiunea grupului rămâne ușor de gestionat.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Atunci când efectuează o evaluare globală a riscurilor care trebuie pregătită la nivel regional, autoritățile competente ar trebui să evalueze riscurile naturale, tehnologice, comerciale, financiare, sociale, politice și riscurile legate de piață, precum și orice alte riscuri relevante, inclusiv, dacă este cazul, întreruperea livrărilor provenind de la principalul furnizor. Toate riscurile ar trebui să fie abordate prin măsuri eficace, proporționale și nediscriminatorii, care urmează a fi definite în planul de acțiune preventiv și în planul de urgență. Rezultatele evaluărilor riscurilor ar trebui să contribuie, de asemenea, la toate evaluările riscurilor prevăzute la articolul 6 din Decizia nr. 1313/2013/UE18.

(21)  Atunci când efectuează o evaluare globală a riscurilor care trebuie pregătită la nivel regional, autoritățile competente ar trebui să evalueze riscurile naturale, tehnologice, de infrastructură, comerciale, financiare, sociale, geostrategice, politice și riscurile legate de piață, precum și orice alte riscuri relevante, inclusiv, dacă este cazul, întreruperea livrărilor provenind de la un singur mare furnizor. Toate riscurile ar trebui să fie abordate prin măsuri eficace, proporționale și nediscriminatorii, care urmează a fi definite în planul de acțiune preventiv și în planul de urgență. Rezultatele evaluărilor riscurilor ar trebui să contribuie, de asemenea, la toate evaluările riscurilor prevăzute la articolul 6 din Decizia nr. 1313/2013/UE18.

__________________

__________________

18 Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO L 347, 20.12.2013, p. 24).

18 Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO L 347, 20.12.2013, p. 24).

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Pentru a garanta o pregătire optimă și pentru a evita astfel o întrerupere a aprovizionării sau, în cazul în care aceasta s-ar produce, pentru a-i atenua efectele, autoritățile competente dintr-o anumită regiune trebuie să întocmească planuri de acțiune preventive și planuri de urgență, în urma consultării părților interesate. Planurile regionale ar trebui să țină cont de caracteristicile specifice ale fiecărui stat membru. De asemenea, ele ar trebui să definească în mod clar rolurile și responsabilitățile întreprinderilor din sectorul gazelor naturale și ale autorităților competente. Măsurile naționale care urmează să fie elaborate ar trebui să țină seama pe deplin de măsurile regionale stabilite în planul de acțiune preventiv și în planul de urgență. Ele ar trebui să fie concepute astfel încât să abordeze riscurile naționale într-un mod care să profite pe deplin de oportunitățile oferite de cooperarea regională. Planurile ar trebui să aibă un caracter tehnic și operațional, rolul lor fiind acela de a contribui la prevenirea apariției sau agravării unei situații de urgență și de a atenua efectele acesteia. Planurile ar trebui să țină cont de securitatea sistemelor de energie electrică și să fie consecvente cu instrumentele de planificare strategică și de raportare ale uniunii energetice.

(23)  Pentru a garanta o pregătire optimă și pentru a evita astfel o întrerupere a aprovizionării sau, în cazul în care aceasta s-ar produce, pentru a-i atenua efectele, autoritățile competente dintr-o anumită regiune trebuie să întocmească planuri de acțiune preventive și planuri de urgență, în urma consultării părților interesate. Planurile regionale ar trebui să țină cont de caracteristicile specifice ale fiecărui stat membru. Trebuie să se identifice și să se dezvolte rute alternative și furnizori de energie alternativi, în special pentru statele membre care depind de un singur furnizor. De asemenea, ele ar trebui să definească în mod clar rolurile și responsabilitățile întreprinderilor din sectorul gazelor naturale și ale autorităților competente. Măsurile naționale care urmează să fie elaborate ar trebui să țină seama pe deplin de măsurile regionale stabilite în planul de acțiune preventiv și în planul de urgență. Ele ar trebui să fie concepute astfel încât să abordeze riscurile naționale într-un mod care să profite pe deplin de oportunitățile oferite de cooperarea regională. Planurile ar trebui să aibă un caracter tehnic și operațional, rolul lor fiind acela de a contribui la prevenirea apariției sau agravării unei situații de urgență și de a atenua efectele acesteia. Planurile ar trebui să țină cont de securitatea sistemelor de energie electrică și să fie consecvente cu instrumentele de planificare strategică și de raportare ale uniunii energetice.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Astfel cum a demonstrat testul de rezistență din octombrie 2014, este nevoie de solidaritate pentru a garanta securitatea aprovizionării în întreaga Uniune și pentru a menține costurile generale la un nivel minim. În cazul în care se declară o situație de urgență într-un stat membru, ar trebui aplicată o abordare în două etape pentru consolidarea solidarității. În primul rând, toate statele membre care au introdus un standard mai ridicat în materie de aprovizionare ar trebui să îl reducă la valorile implicite, pentru ca piața gazelor să fie mai lichidă. În al doilea rând, dacă prima etapă nu asigură aprovizionarea necesară, statele membre învecinate, chiar dacă nu se află într-o situație de urgență, ar trebui să activeze măsuri suplimentare pentru a asigura aprovizionarea consumatorilor casnici, a serviciilor sociale esențiale și a instalațiilor de termoficare din statul membru care se confruntă cu situația de urgență. Statele membre ar trebui să identifice și să descrie detaliile acestor măsuri de solidaritate în propriile planuri de urgență, pentru a asigura o compensație onestă și echitabilă pentru întreprinderile din sectorul gazelor naturale.

(36)  Astfel cum a demonstrat testul de rezistență din octombrie 2014, este nevoie de solidaritate pentru a garanta securitatea aprovizionării în întreaga Uniune și pentru a menține costurile generale la un nivel minim. În cazul în care se declară o situație de urgență într-un stat membru, ar trebui aplicată o abordare în două etape pentru consolidarea solidarității. În primul rând, toate statele membre care au introdus un standard mai ridicat în materie de aprovizionare ar trebui să îl reducă la valorile implicite, pentru ca piața gazelor să fie mai lichidă. În al doilea rând, dacă prima etapă nu asigură aprovizionarea necesară, statele membre învecinate, chiar dacă nu se află într-o situație de urgență, ar trebui să activeze măsuri suplimentare pentru a asigura aprovizionarea consumatorilor casnici, a serviciilor sociale esențiale și a instalațiilor de termoficare din statul membru care se confruntă cu situația de urgență. Statele membre ar trebui să identifice și să descrie detaliile acestor măsuri de solidaritate în propriile planuri de urgență, pentru a asigura o compensație onestă și echitabilă pentru întreprinderile din sectorul gazelor naturale. De asemenea, Comisia ar trebui să garanteze că principalii furnizorii de gaze dintr-o regiune nu fac abuz de poziția lor, încălcând astfel legislația europeană în domeniul concurenței, mai ales cu trimitere la prețurile inechitabile percepute în unele state membre.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Unul dintre obiectivele Uniunii este acela de a consolida Comunitatea Energiei, pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a acquis-ului Uniunii în domeniul energiei, pentru a provoca reforme pe piața energiei, precum și pentru a stimula investițiile în sectorul energetic prin intermediul unei mai bune integrări a piețelor energetice ale Uniunii și ale Comunității Energiei. Acest lucru implică, de asemenea, introducerea unui sistem de gestionare comună a crizelor, propunând planuri de acțiune preventive și planuri de urgență la nivel regional care să includă părțile contractante la Comunitatea Energiei. În plus, Comunicarea Comisiei privind reziliența pe termen scurt a sistemului gazier european din octombrie 2014 semnalează necesitatea de a aplica normele pieței interne a energiei în cazul fluxurilor energetice dintre statele membre ale Uniunii și părțile contractante la Comunitatea Energiei. În această privință, pentru a asigura o gestionare eficientă a crizelor la frontierele dintre statele membre ale Uniunii și părțile contractante, în urma adoptării unui act comun ar trebui să fie luate măsurile necesare, astfel încât să se poată stabili o cooperare specifică cu oricare dintre părțile contractante la Comunitatea Energiei în momentul în care dispozițiile reciproce necesare au fost puse în aplicare în mod corespunzător.

(41)  Unul dintre obiectivele Uniunii este acela de a consolida Comunitatea Energiei și de a asigura punerea în aplicare efectivă a acquis-ului Uniunii în domeniul energiei, pentru a provoca reforme pe piața energiei, precum și pentru a stimula investițiile în sectorul energetic din partea tuturor statelor membre ale Comunității Energiei pentru a realiza o mai bună integrare a piețelor energetice ale Uniunii și ale Comunității Energiei. Acest lucru implică, de asemenea, introducerea unui sistem de gestionare comună a crizelor, propunând planuri de acțiune preventive și planuri de urgență la nivel regional care să includă părțile contractante la Comunitatea Energiei. În plus, Comunicarea Comisiei privind reziliența pe termen scurt a sistemului gazier european din octombrie 2014 semnalează necesitatea ca toate statele membre ale Comunității Energiei să aplice integral normele și acordurile pieței interne a energiei în cazul fluxurilor energetice dintre statele membre ale Uniunii și părțile contractante la Comunitatea Energiei. În această privință, pentru a asigura o gestionare eficientă a crizelor la frontierele dintre statele membre ale Uniunii și părțile contractante, în urma adoptării unui act comun ar trebui să fie luate măsurile necesare, astfel încât să se poată stabili o cooperare specifică cu oricare dintre părțile contractante la Comunitatea Energiei în momentul în care dispozițiile reciproce necesare au fost puse în aplicare în mod corespunzător.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  Deoarece aprovizionarea cu gaze din țări terțe reprezintă un element central al securității aprovizionării cu gaze a Uniunii, Comisia ar trebui să coordoneze acțiunea în legătură cu țările terțe, să coopereze cu țările producătoare și cu cele de tranzit pentru instituirea unor mecanisme pentru gestionarea situațiilor de criză și să garanteze un flux stabil de gaze la nivelul Uniunii. Comisia ar trebui să aibă dreptul de a desfășura un grup operativ pentru a monitoriza fluxurile de gaze în Uniune în situațiile de criză, în consultare cu țările terțe implicate, și pe acela de a-și asuma un rol de mediere și facilitare, în cazul în care intervine o criză din cauza unor dificultăți existente într-o țară terță.

(42)  Deoarece aprovizionarea cu gaze din țări terțe reprezintă un element central al securității aprovizionării cu gaze a Uniunii, Comisia ar trebui să coordoneze acțiunea în legătură cu țările terțe, să coopereze cu țările producătoare și cu cele de tranzit pentru instituirea unor mecanisme pentru gestionarea situațiilor de criză și să garanteze un flux stabil de gaze la nivelul Uniunii. Acest lucru poate fi realizat cu condiția unei coordonări consecvente a politicilor externe și în domeniul energiei. Comisia ar trebui să aibă dreptul de a mobiliza un grup operativ pentru a monitoriza fluxurile de gaze în special în situațiile de criză, în consultare cu țările terțe implicate, și pe acela de a-și asuma un rol de mediere și facilitare, în cazul în care intervine o criză din cauza unor dificultăți existente într-o țară terță. Comisia ar trebui să se implice în continuare în mod activ în reluarea negocierilor trilaterale dintre Comisie, Gazprom și Ucraina cu privire la aprovizionarea Ucrainei cu gaze rusești pentru a se asigura că furnizarea de gaze din Rusia către Ucraina încetează a mai fi folosită ca o armă în conflictul Rusia-Ucraina și că Ucraina este în continuare un partener și o țară de tranzit de încredere pentru aprovizionarea cu gaze.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44)  Acționând pe cont propriu, statele membre nu pot realiza într-o măsură suficientă obiectivul prezentului regulament, și anume acela de a garanta o aprovizionare sigură cu gaze în interiorul Uniunii. Având în vedere amploarea sau efectele acțiunii necesare, acest obiectiv poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii. În consecință, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat.

(44)  Acționând pe cont propriu, statele membre nu pot realiza într-o măsură suficientă obiectivul prezentului regulament, și anume acela de a garanta o aprovizionare sigură cu gaze în interiorul Uniunii. Evaluările riscurilor și strategiile de la nivel național nu sunt suficiente. Având în vedere amploarea sau efectele acțiunii necesare, acest obiectiv poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii. În consecință, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 45

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(45)  Pentru a permite o reacție rapidă a Uniunii la circumstanțele în schimbare în ceea ce privește securitatea aprovizionării cu gaze, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea regiunilor și a modelelor referitoare la evaluarea riscurilor și la planuri. Este deosebit de important ca, în timpul desfășurării lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, ea ar trebui să se asigure că documentele relevante se transmit simultan Parlamentului European și Consiliului, în timp util și în mod adecvat.

(45)  Pentru a permite o reacție rapidă a Uniunii la circumstanțele în schimbare în ceea ce privește securitatea aprovizionării cu gaze, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea modelelor referitoare la evaluarea riscurilor și la planuri. Este deosebit de important ca, în timpul desfășurării lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, ea ar trebui să se asigure că documentele relevante se transmit simultan Parlamentului European și Consiliului, în timp util și în mod adecvat.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament stabilește dispoziții care vizează garantarea securității aprovizionării cu gaze prin asigurarea funcționării corecte și continue a pieței interne a gazelor naturale („gaze”), permițând aplicarea unor măsuri excepționale atunci când piața nu mai este în măsură să furnizeze cantitățile necesare de gaze și stabilind o definiție și o atribuire clară a responsabilităților între întreprinderile din sectorul gazelor, statele membre și Uniune, atât în termeni de acțiune preventivă, cât și în ceea ce privește reacția la întreruperile efective ale aprovizionării. Prezentul regulament pune la dispoziție, de asemenea, mecanisme transparente, în spiritul solidarității, pentru coordonarea planificării de măsuri și de reacții în cazul unei situații de urgență la nivelul statelor membre, al regiunilor și al Uniunii.

Prezentul regulament stabilește dispoziții care vizează garantarea securității aprovizionării cu gaze prin asigurarea funcționării corecte și continue a pieței interne a gazelor naturale („gaze”), permițând aplicarea unor măsuri excepționale atunci când piața nu mai este în măsură să furnizeze cantitățile necesare de gaze și stabilind o definiție și o atribuire clară a responsabilităților între întreprinderile din sectorul gazelor, statele membre și Uniune, atât în termeni de acțiune preventivă, cât și în ceea ce privește reacția la întreruperile efective ale aprovizionării. Prezentul regulament pune la dispoziție, de asemenea, mecanisme transparente, în spiritul solidarității, pentru coordonarea planificării de măsuri și de reacții în cazul unei situații de urgență la nivelul statelor membre, al regiunilor și al Uniunii, pentru a consolida uniunea energetică și securitatea energetică.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „consumator protejat” înseamnă un consumator casnic racordat la o rețea de distribuție a gazelor; în plus, în cazul în care statul membru în cauză decide astfel, această definiție mai poate cuprinde una sau mai multe dintre entitățile următoare:

(1)  „consumator protejat” înseamnă un consumator casnic racordat la o rețea de distribuție a gazelor; în plus, în cazul în care autoritățile competente din cadrul fiecărei regiuni decid astfel, această definiție mai poate cuprinde una sau mai multe dintre entitățile următoare:

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  o întreprindere mică sau mijlocie, cu condiția ca ea să fie racordată la o rețea de distribuție a gazelor, sau un serviciu social esențial, cu condiția ca el să fie racordat la o rețea de distribuție sau de transport de gaze și ca aceste întreprinderi sau servicii să nu reprezinte împreună mai mult de 20 % din consumul final total anual de gaze din statul membru respectiv;

(a)  o întreprindere mică sau mijlocie, cu condiția să fie racordată la o rețea de distribuție a gazelor atunci când există motive întemeiate, sau un serviciu social esențial, cu condiția să fie racordat la o rețea de distribuție sau de transport de gaze și ca aceste întreprinderi sau servicii să nu reprezinte împreună mai mult de 20 % din consumul final total anual de gaze din statul membru respectiv;

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Securitatea aprovizionării cu gaze garantează, de asemenea, prețuri accesibile la energie pentru cetățenii Uniunii, în vederea combaterii sărăciei energetice.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Fiecare stat membru notifică de îndată Comisiei denumirea autorității competente și orice modificări aferente. Fiecare stat membru face publică denumirea autorității competente.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 7 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 pentru a modifica anexa I pe baza criteriilor stabilite la primul paragraf de la prezentul alineat, în cazul în care circumstanțele justifică necesitatea modificării unei regiuni.

eliminat

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru sau, în cazul în care statul membru decide astfel, autoritatea competentă se asigură că se iau măsurile necesare pentru ca, în cazul perturbării infrastructurii unice principale de gaze, capacitatea tehnică a infrastructurii rămase, determinată în conformitate cu formula N-1 prevăzută la punctul 2 din anexa II, să aibă capacitatea, fără a aduce atingere alineatului (2) de la prezentul articol, de a satisface cererea totală de gaze a zonei calculată pentru o zi de cerere de gaze excepțional de mare, constatată statistic o dată la 20 de ani. Aceste măsuri nu aduc atingere responsabilității operatorilor de sisteme de a face investițiile corespunzătoare și nici obligațiilor operatorilor de sisteme de transport prevăzute în Directiva 2009/73/CE și în Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

1.  Fiecare stat membru sau autoritatea competentă se asigură că se iau măsurile necesare pentru ca, în cazul perturbării infrastructurii unice principale de gaze, capacitatea tehnică a infrastructurii rămase, determinată în conformitate cu formula N-1 prevăzută la punctul 2 din anexa II, să aibă capacitatea, fără a aduce atingere alineatului (2) de la prezentul articol, de a satisface cererea totală de gaze a zonei calculată pentru o zi de cerere de gaze excepțional de mare, constatată statistic o dată la 20 de ani. Aceste măsuri nu aduc atingere responsabilității operatorilor de sisteme de a face investițiile corespunzătoare și nici obligațiilor operatorilor de sisteme de transport prevăzute în Directiva 2009/73/CE și în Regulamentul (CE) nr. 715/2009.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În cazul în care o investiție pentru asigurarea sau consolidarea capacității bidirecționale permanente nu este cerută de piață și în care investiția în cauză generează costuri în mai multe state membre sau într-un singur stat membru în beneficiul unui alt stat membru, autoritățile naționale de reglementare ale tuturor statelor implicate decid împreună modalitatea de alocare a costurilor înainte de a se lua orice decizie privind investițiile. La alocarea costurilor se ține cont în special de proporția beneficiilor cu care investițiile în infrastructură contribuie la creșterea securității aprovizionării în statele membre vizate, precum și de investițiile deja efectuate în infrastructura în cauză.

6.  În cazul în care o investiție pentru asigurarea sau consolidarea capacității bidirecționale permanente nu este cerută de piață și în care investiția în cauză generează costuri în mai multe state membre sau într-un singur stat membru în beneficiul unui alt stat membru, autoritățile naționale de reglementare ale tuturor statelor implicate decid împreună modalitatea de alocare a costurilor înainte de a se lua orice decizie privind investițiile. La alocarea costurilor se ține cont în special de proporția beneficiilor cu care investițiile în infrastructură contribuie la creșterea securității aprovizionării în statele membre vizate, de provocările geostrategice și politice, care pot determina costuri suplimentare de investiții pentru statele membre implicate, precum și de investițiile deja efectuate în infrastructura în cauză. Fondurile disponibile ar trebui folosite la maximum pentru a facilita investițiile respective.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cel târziu la 31 martie 2017, statele membre informează Comisia cu privire la definiția consumatorilor protejați, la volumele de consum anual de gaze ale consumatorilor protejați și la procentul pe care aceștia îl reprezintă în consumul final total anual de gaze din statul membru respectiv. În cazul în care un stat membru include în propria definiție a consumatorilor protejați categoriile menționate la litera (a) sau (b) de la articolul 2 alineatul (1), el precizează, în notificarea către Comisie, volumele de consum de gaz corespunzătoare consumatorilor aparținând acestor categorii și procentul pe care îl reprezintă fiecare dintre aceste grupuri de consumatori în ceea ce privește consumul final anual de gaz.

Cel târziu la 31 martie 2017, autoritățile competente din cadrul fiecărei regiuni informează Comisia cu privire la definiția consumatorilor protejați din acea regiune, la volumele de consum anual și zilnic de gaze ale consumatorilor protejați și la procentul pe care aceștia îl reprezintă în consumul final total anual de gaze din statele membre respective, precum și modalitatea în care el ar putea influența fluxurile transfrontaliere în regiune. În cazul în care un stat membru include în propria definiție a consumatorilor protejați categoriile menționate la litera (a) sau (b) de la articolul 2 alineatul (1), el precizează, în notificarea către Comisie, volumele de consum de gaz corespunzătoare consumatorilor aparținând acestor categorii și procentul pe care îl reprezintă fiecare dintre aceste grupuri de consumatori în ceea ce privește consumul final anual de gaz.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile competente din fiecare regiune, astfel cum sunt enumerate în anexa I, efectuează în comun o evaluare la nivel regional a tuturor riscurilor care afectează securitatea aprovizionării cu gaze. Evaluarea ține cont de toate riscurile relevante, cum ar fi dezastrele naturale, riscurile tehnologice, comerciale, sociale, politice și alte riscuri. Evaluarea riscurilor se efectuează:

1.  Autoritățile competente din fiecare regiune, astfel cum sunt enumerate în anexa I, efectuează în comun și după consultarea părților interesate, o evaluare cuprinzătoare la nivel regional a tuturor riscurilor care afectează securitatea aprovizionării cu gaze. Evaluarea ține cont de toate riscurile relevante, cum ar fi dezastrele naturale, riscurile tehnologice, comerciale, sociale, politice, economice și alte riscuri. Evaluarea riscurilor se efectuează:

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  luând în considerare toate circumstanțele naționale și regionale relevante, îndeosebi mărimea pieței, configurația rețelei, fluxurile reale, inclusiv fluxurile de ieșire ale statelor membre, posibilitatea fluxurilor fizice în ambele direcții, inclusiv potențiala necesitate de consolidare ulterioară a sistemului de transport, prezența capacităților de producție și de stocare și rolul gazului în cadrul mixului energetic, îndeosebi în ceea ce privește termoficarea, producerea de energie electrică și funcționarea consumatorilor industriali, precum și considerente legate de siguranță și de calitatea gazelor;

(b)  luând în considerare toate circumstanțele naționale și regionale relevante, îndeosebi planurile de acțiune preventive și planurile de urgență întocmite în temeiul Regulamentului (UE) nr. 994/2010, actualizate dacă este cazul, mărimea pieței, configurația rețelei, fluxurile reale, inclusiv fluxurile de ieșire ale statelor membre, posibilitatea fluxurilor fizice în ambele direcții, inclusiv potențiala necesitate de consolidare ulterioară a sistemului de transport, prezența capacităților de producție și de stocare și rolul gazului în cadrul mixului energetic, îndeosebi în ceea ce privește termoficarea, producerea de energie electrică și funcționarea consumatorilor industriali, precum și considerente legate de siguranță și de calitatea gazelor;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritățile competente din fiecare regiune convin asupra unui mecanism de cooperare pentru a efectua evaluarea riscurilor în termenul prevăzut la alineatul 5 de la prezentul articol. Autoritățile competente informează Grupul de coordonare pentru gaz cu privire la mecanismul de cooperare convenit pentru efectuarea evaluării riscurilor, cu 18 luni înainte de termenul pentru adoptarea evaluării riscurilor și pentru actualizările evaluării riscurilor. Comisia poate avea un rol de facilitare la nivel global în pregătirea evaluării riscurilor, în special în ceea ce privește stabilirea mecanismului de cooperare. Dacă autoritățile competente dintr-o regiune nu sunt de acord cu privire la un mecanism de cooperare, Comisia poate propune un mecanism de cooperare pentru regiunea respectivă.

2.  Autoritățile competente din fiecare regiune convin asupra unui mecanism de cooperare pentru a efectua evaluarea riscurilor în termenul prevăzut la alineatul 5 de la prezentul articol. Autoritățile competente informează Grupul de coordonare pentru gaz cu privire la mecanismul de cooperare convenit pentru efectuarea evaluării riscurilor, cu 18 luni înainte de termenul pentru adoptarea evaluării riscurilor și pentru actualizările evaluării riscurilor. Comisia are un rol de facilitare la nivel global în pregătirea evaluării riscurilor, în special în ceea ce privește stabilirea mecanismului de cooperare. Dacă autoritățile competente dintr-o regiune nu sunt de acord cu privire la un mecanism de cooperare, Comisia propune un mecanism de cooperare pentru regiunea respectivă.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Odată ce a fost acceptată de toate statele membre din regiune, evaluarea riscurilor este comunicată pentru prima dată Comisiei cel târziu la 1 septembrie 2018. Evaluarea riscurilor se actualizează la fiecare patru ani, exceptând cazul când situația impune o frecvență mai mare de actualizare. Evaluarea riscurilor ține cont de progresele înregistrate în derularea investițiilor necesare pentru a îndeplini standardul în materie de infrastructură definit la articolul 4 și de dificultățile specifice fiecărei țări, întâmpinate cu ocazia implementării de soluții alternative noi. Ea se bazează, de asemenea, pe experiența dobândită prin simularea planurilor de urgență, menționată la articolul 9 alineatul (2).

5.  Odată ce a fost acceptată de toate statele membre din regiune, evaluarea riscurilor este comunicată pentru prima dată Comisiei cel târziu la 1 septembrie 2018. Evaluarea riscurilor se actualizează la fiecare patru ani, exceptând cazul când situația impune o frecvență mai mare de actualizare. Evaluarea riscurilor ține cont de progresele înregistrate în derularea investițiilor necesare pentru a îndeplini standardul în materie de infrastructură definit la articolul 4 și de dificultățile specifice fiecărei țări, întâmpinate cu ocazia implementării de soluții alternative noi. Ea se bazează, de asemenea, pe experiența dobândită prin simularea planurilor de urgență, menționată la articolul 9 alineatul (2). Dacă autoritățile competente dintr-o regiune nu sunt de acord cu privire la evaluarea riscurilor, Comisia prezintă o evaluare a riscurilor pentru regiunea respectivă, în cooperare cu autoritățile competente.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile competente ale statelor membre din fiecare regiune, astfel cum sunt enumerate în anexa I, în urma consultării întreprinderilor din sectorul gazelor naturale, a organizațiilor pertinente reprezentând interesele consumatorilor de gaze casnici și industriali, inclusiv a producătorilor de energie electrică, și a autorităților naționale de reglementare, în cazul în care acestea sunt diferite de autoritățile competente, stabilesc în comun:

1.  Autoritățile competente ale statelor membre din fiecare regiune, astfel cum sunt enumerate în anexa I, în urma consultării întreprinderilor din sectorul gazelor naturale, a organizațiilor pertinente reprezentând interesele consumatorilor de gaze casnici și industriali, inclusiv a producătorilor de energie electrică, și a autorităților naționale de reglementare, în cazul în care acestea sunt diferite de autoritățile competente, după ce au luat în considerare conținutul și structura planurilor și a mecanismelor naționale, stabilesc în comun:

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile competente informează în mod periodic Grupul de coordonare pentru gaz cu privire la progresele realizate în ceea ce privește pregătirea și adoptarea planurilor de acțiune preventive și a planurilor de urgență. În special, autoritățile competente informează Grupul de coordonare pentru gaz cu privire la mecanismul de cooperare convenit cu 18 luni înainte de termenul pentru adoptarea planurilor și pentru actualizările planurilor. Comisia poate avea un rol de facilitare la nivel global în pregătirea planurilor, în special în ceea ce privește stabilirea mecanismului de cooperare. Dacă autoritățile competente dintr-o regiune nu sunt de acord cu privire la un mecanism de cooperare, Comisia poate propune un mecanism de cooperare pentru regiunea respectivă. Autoritățile competente asigură monitorizarea periodică a punerii în aplicare a acestor planuri.

Autoritățile competente informează în mod periodic Grupul de coordonare pentru gaz cu privire la progresele realizate în ceea ce privește pregătirea și adoptarea planurilor de acțiune preventive și a planurilor de urgență. În special, autoritățile competente informează Grupul de coordonare pentru gaz cu privire la mecanismul de cooperare convenit cu 18 luni înainte de termenul pentru adoptarea planurilor și pentru actualizările planurilor. Comisia are un rol de facilitare la nivel global în pregătirea planurilor, în special în ceea ce privește stabilirea mecanismului de cooperare. Dacă autoritățile competente dintr-o regiune nu sunt de acord cu privire la un mecanism de cooperare, Comisia dezvoltă un mecanism de cooperare pentru regiunea respectivă. Autoritățile competente asigură monitorizarea periodică a punerii în aplicare a acestor planuri.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  definiția consumatorilor protejați în fiecare stat membru din regiune, precum și informațiile menționate la articolul 5 alineatul (1) al doilea paragraf;

(b)  definiția consumatorilor protejați în fiecare stat membru din regiune, precum și informațiile menționate la articolul 5 alineatul (1) al doilea paragraf; definiția consumatorilor protejați ar trebui armonizată la nivelul Uniunii;

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  celelalte măsuri preventive concepute pentru a face față riscurilor identificate în evaluarea riscurilor, ca, de exemplu, cele referitoare la necesitatea de a dezvolta interconectările între statele membre învecinate și la posibilitatea de a diversifica rutele și sursele de aprovizionare cu gaze, dacă este cazul, pentru a aborda riscurile identificate, în vederea asigurării aprovizionării cu gaze pentru toți consumatorii cât mai mult timp posibil;

(e)  celelalte măsuri preventive concepute pentru a face față riscurilor identificate în evaluarea riscurilor, ca, de exemplu, cele referitoare la necesitatea de a dezvolta interconectările între statele membre învecinate și la posibilitatea de a diversifica rutele și sursele de aprovizionare cu gaze, de a iniția sau crește livrările de la furnizori alternativi printr-un mecanism voluntar de agregare a cererii, dacă este cazul, pentru a aborda riscurile identificate, în vederea asigurării aprovizionării cu gaze pentru toți consumatorii cât mai mult timp posibil;

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  definește rolul și responsabilitățile întreprinderilor din sectorul gazelor naturale și ale consumatorilor industriali, inclusiv ale producătorilor de energie electrică relevanți, ținând seama de diferențele în ceea ce privește măsura în care aceștia sunt afectați în cazul întreruperii aprovizionării cu gaze, precum și interacțiunea acestora cu autoritățile competente și, acolo unde este cazul, cu autoritățile naționale de reglementare pentru fiecare dintre nivelurile de criză definite la articolul 10 alineatul (1);

(b)  definește în mod clar rolul și responsabilitățile întreprinderilor din sectorul gazelor naturale și ale consumatorilor industriali, inclusiv ale producătorilor de energie electrică relevanți, ținând seama de diferențele în ceea ce privește măsura în care aceștia sunt afectați în cazul întreruperii aprovizionării cu gaze, precum și interacțiunea acestora cu autoritățile competente și, acolo unde este cazul, cu autoritățile naționale de reglementare pentru fiecare dintre nivelurile de criză definite la articolul 10 alineatul (1);

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  identifică, dacă este cazul, măsurile și acțiunile necesare pentru a atenua impactul potențial al unei întreruperi în aprovizionarea cu gaze asupra instalațiilor de termoficare și asupra furnizării de energie electrică produsă pe bază de gaze;

(e)  identifică, dacă este cazul, măsurile și acțiunile necesare pentru a atenua impactul potențial al unei întreruperi în aprovizionarea cu gaze asupra instalațiilor de termoficare și asupra furnizării de energie electrică produsă pe bază de gaze, luând în considerare caracteristicile regionale;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera h

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  determină contribuția măsurilor bazate pe mecanismele pieței pentru gestionarea situației în cazul nivelului de alertă și pentru atenuarea situației în cazul nivelului de urgență;

(h)  determină contribuția măsurilor bazate pe mecanismele pieței, cum ar fi mecanismele voluntare de agregare a cererii, sau de rezervă virtuală de gaz pentru a face față situației în caz de alertă și pentru atenuarea situației în caz de urgență;

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  În cazul în care există informații concrete, serioase și fiabile potrivit cărora este posibil să survină un eveniment în urma căruia este probabil ca situația aprovizionării să se deterioreze semnificativ (avertizare timpurie) într-o țară terță, Comisia ia măsuri externe în conformitate cu o serie de priorități conturate de concluziile Consiliului din 20 iulie 2015 privind diplomația în domeniul energiei, în cooperare cu țările terțe, printre altele prin organizarea unor consultări, furnizarea unor servicii de mediere și desfășurarea de grupuri operative dacă este necesar.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Primul paragraf se aplică serviciilor sociale esențiale și instalațiilor de termoficare în măsura în care acestea sunt incluse în definiția consumatorilor protejați din statul membru respectiv.

Primul paragraf se aplică serviciilor sociale esențiale și instalațiilor de termoficare în măsura în care acestea sunt incluse în definiția consumatorilor protejați din regiunea respectivă.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul în care statele membre implicate nu cad de acord cu privire la circumstanțele care ar justifica reluarea aprovizionării în cazul altor clienți decât gospodăriile, serviciile sociale esențiale și instalațiile de termoficare, Comisia, după consultarea Grupului de coordonare pentru gaz și în conformitate cu articolul 10 alineatul (1), prezintă evaluarea standardului de aprovizionare în statele membre care au declarat nivelul de criză de urgență.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Dispozițiile tehnice, juridice și financiare necesare pentru aplicarea alineatului (3) sunt convenite între statele membre care sunt direct conectate între ele și sunt descrise în planurile de urgență ale regiunilor lor respective. Aceste dispoziții pot include, printre altele, prețurile gazului care urmează să fie aplicate, utilizarea interconectărilor, inclusiv capacitatea bidirecțională, volumele de gaz și acoperirea costurilor de compensare. Se acordă preferință măsurilor bazate pe piață, cum ar fi licitațiile, pentru punerea în aplicare a obligației prevăzute la alineatul (3). În cazul modificării dispozițiilor tehnice, juridice și financiare necesare pentru aplicarea alineatului (3), planul de urgență corespunzător se actualizează în consecință.

4.  Dispozițiile tehnice, juridice și financiare necesare pentru aplicarea alineatului (3) sunt convenite la nivel regional și interregional și sunt descrise în planurile de urgență. Aceste dispoziții pot include, printre altele, prețurile gazului care urmează să fie aplicate, utilizarea interconectărilor, inclusiv capacitatea bidirecțională, volumele de gaz și responsabilitatea comună pentru costurile de compensare. Se acordă preferință măsurilor bazate pe piață, cum ar fi licitațiile, pentru punerea în aplicare a obligației prevăzute la alineatul (3). Prețurile gazului și costurile și mecanismele de compensare sunt revizuite periodic. În cazul modificării dispozițiilor tehnice, juridice și financiare necesare pentru aplicarea alineatului (3), planul de urgență corespunzător se actualizează în consecință. Până la 31 martie 2019, Comisia pregătește orientări și o listă de bune practici care să urmărească facilitarea dispozițiilor respective.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În cazul în care statele membre nu ajung la un acord cu privire la dispozițiile tehnice, juridice și financiare necesare, Comisia poate propune un cadru pentru aceste măsuri în avizul său și în decizia sa referitoare la planuri.

6.  În cazul în care statele membre nu ajung la un acord cu privire la dispozițiile tehnice, juridice și financiare necesare, Comisia propune un cadru pentru aceste măsuri în avizul său și în decizia sa referitoare la planuri, pentru a da mai multă greutate clauzei de solidaritate.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În cazul în care Comisia consideră că aprovizionarea cu gaze dintr-o regiune sau din Uniune în ansamblu este sau ar putea fi afectată, ea poate solicita autorităților competente să colecteze și să transmită Comisiei informațiile necesare pentru a evalua situația aprovizionării cu gaze în Uniune. Comisia poate comunica evaluarea sa Grupului de coordonare pentru gaz.

5.  În cazul în care Comisia consideră că aprovizionarea cu gaze dintr-o regiune sau din Uniune în ansamblu este sau ar putea fi afectată, ea solicită autorităților competente să colecteze și să transmită Comisiei informațiile necesare pentru a evalua situația aprovizionării cu gaze în Uniune. Comisia comunică evaluarea sa Grupului de coordonare pentru gaz.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 6 – litera a – punctul vi

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(vi)  condițiile de suspendare a livrărilor de gaz.

(vi)  condițiile de modificare și suspendare a livrărilor de gaz.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 6 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  autorității competente și Comisiei, imediat după încheierea sau modificarea lor, contractele de furnizare a gazelor cu o durată mai mare de 1 an încheiate sau modificate după data de [OP: vă rugăm să introduceți data intrării în vigoare a prezentului regulament], care, în mod individual sau cumulativ cu alte contracte încheiate cu același furnizor sau cu filialele sale, furnizează mai mult de 40 % din consumul anual de gaze naturale din statul membru în cauză. Obligația de notificare nu se aplică modificărilor care vizează numai prețul gazelor. Obligația de notificare se aplică, de asemenea, tuturor acordurilor comerciale relevante pentru executarea contractului de furnizare a gazelor.

(b)  autorității competente și Comisiei, imediat după încheierea sau modificarea lor, contractele de furnizare a gazelor cu o durată mai mare de 1 an încheiate sau modificate după data de [OP: vă rugăm să introduceți data intrării în vigoare a prezentului regulament], care, în mod individual sau cumulativ cu alte contracte încheiate cu același furnizor sau cu filialele sale, depășesc pragul de opt miliarde de metri cubi sau furnizează mai mult de 40 % din consumul anual de gaze naturale din statul membru în cauză. Obligația de notificare nu se aplică modificărilor care vizează numai prețul gazelor. Obligația de notificare se aplică, de asemenea, tuturor acordurilor comerciale relevante pentru executarea contractului de furnizare a gazelor.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 9 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

9a.  În cazul în care Comisia constată că anumite dispoziții transmise în temeiul articolului 13 încalcă dispozițiile prezentului regulament, ea informează întreprinderea națională din sectorul gazelor naturale și autoritatea competentă relevantă cu privire la dispozițiile incompatibile din contractele respective. Întreprinderea națională din sectorul gazelor naturale ține seama de informațiile respective și, în termen de trei luni de la data la care primește informația de la Comisie, furnizează Comisiei o explicație cu privire la respectarea prezentului regulament. Comisia poate avea în vedere măsuri suplimentare pentru a asigura respectarea regulamentului, putând inclusiv să solicite modificarea dispozițiilor incompatibile; în cazul în care consideră că este necesar, poate demara proceduri conforme cu legislația din domeniul concurenței.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 9 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

9b.  Comisia ține seama de informațiile primite în temeiul articolului 13 atunci când pregătește o listă de referință de bune practici și de clauze abuzive care să poată fi consultată de autoritățile competente și întreprinderile naționale.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Se instituie un Grup de coordonare pentru gaz pentru a facilita coordonarea măsurilor privind securitatea aprovizionării cu gaze. Grupul este compus din reprezentanți ai statelor membre, în special ai autorităților competente ale acestora, precum și din reprezentanți ai Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei („agenția”), ai ENTSO pentru gaz, ai organelor reprezentative ale sectorului și ai consumatorilor relevanți. Comisia, consultându-se cu statele membre, decide alcătuirea grupului, asigurând reprezentativitatea totală a acestuia. Comisia prezidează grupul. Grupul își adoptă propriul regulamentul de procedură.

1.  Se instituie un Grup de coordonare pentru gaz pentru a îmbunătăți coordonarea măsurilor privind securitatea aprovizionării cu gaze. Grupul este compus din reprezentanți ai statelor membre, în special ai autorităților competente ale acestora, precum și din reprezentanți ai Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei („agenția”), ai ENTSO pentru gaz, ai organelor reprezentative ale sectorului și ai consumatorilor relevanți. Comisia, consultându-se cu statele membre, decide alcătuirea grupului, asigurând reprezentativitatea totală a acestuia. Comisia prezidează grupul. Grupul își adoptă propriul regulamentul de procedură.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Articolul 3 alineatul (2) a doua teză, articolul 3 alineatul (6), articolul 4 alineatele (3), (4) și (6), articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) litera (d), articolul 7 alineatul (5) literele (b) și (e), articolul 8 alineatul (1) literele (e), (g) și (i), articolul 8 alineatul (4) literele (b) și (c), articolul 9 alineatul (1) literele (j) și (m), articolul 9 alineatul (4), articolul 10 alineatul (4), articolul 11 alineatul (5) și articolul 12 creează obligații pentru statele membre în ceea ce privește o parte contractantă la Comunitatea Energiei, în conformitate cu următoarea procedură:

1.  Articolul 3 alineatul (2) a doua teză, articolul 3 alineatul (6), articolul 4 alineatele (3), (4) și (6), articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) litera (d), articolul 7 alineatul (5) literele (b) și (e), articolul 8 alineatul (1) literele (e), (g) și (i), articolul 8 alineatul (4) literele (b) și (c), articolul 9 alineatul (1) literele (j) și (m), articolul 9 alineatul (4), articolul 10 alineatul (4), articolul 11 alineatul (5) și articolul 12 creează obligații reciproce între statele membre și părțile contractante la Comunitatea Energiei, în conformitate cu următoarea procedură:

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pe baza evaluărilor menționate la articolul 7 alineatul (5), Comisia extrage, după caz, concluzii cu privire la mijloacele posibile de ameliorare a securității aprovizionării la nivelul Uniunii și informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament, incluzând, dacă este cazul, recomandări pentru ameliorarea acestuia.

Pe baza evaluărilor menționate la articolul 7 alineatul (5), Comisia trage concluzii cu privire la mijloacele posibile de ameliorare a securității aprovizionării la nivelul Uniunii și informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament, incluzând recomandări pentru ameliorarea acestuia.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Măsuri pentru salvgardarea securității aprovizionării cu gaz

Referințe

COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AFET

7.3.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Jacek Saryusz-Wolski

15.3.2016

Examinare în comisie

14.6.2016

30.8.2016

 

 

Data adoptării

12.9.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

6

0

Membri titulari prezenți la votul final

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

Membri supleanți prezenți la votul final

Reinhard Bütikofer, Othmar Karas, Javi López, Jean-Luc Schaffhauser, Traian Ungureanu

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Heidi Hautala


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională (14.9.2016)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010

(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

Raportor pentru aviz: Tomasz Piotr Poręba

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

De la adoptarea Regulamentului (CE) nr. 994/2010, UE a evoluat pe calea integrării pieței interne a gazelor, facilitând introducerea unor noi soluții pentru a garanta aprovizionarea cu energie în cadrul pieței comune. Cu toate acestea, experiența a arătat că impactul crizelor ciclice ale gazelor care afectează Europa se simte nu numai în statele membre în cauză, ci are repercusiuni asupra întregii UE de-a lungul lanțului de aprovizionare. În ciuda acestui fapt, nivelul de cooperare dintre statele membre s-a dovedit adesea a fi insuficient.

Normele actuale oferă doar un nivel minim de protecție a piețelor naționale de gaze, protejând statele membre de evenimente de natură tehnică sau rezultate din șocurile legate de cerere, dar nu abordează deloc principala problemă regională, cea a riscului politic.

În plus, tensiunile politice provocate de Rusia în relațiile cu Ucraina au impus o schimbare a modului de abordare a securității aprovizionării cu gaze în UE. Drept consecință, incertitudinile existente legate de aprovizionarea cu gaze naturale ne obligă să luăm măsuri pentru a evalua nivelul actual de securitate a aprovizionării cu gaze naturale a UE și posibilitățile de îmbunătățire a acestuia.

Prin urmare, salut noua abordare a garantării securității aprovizionării și propunerile de introducere a unor mecanisme noi, consolidate, de cooperare între statele membre. Merită menționate în special propunerile referitoare la aplicarea principiului solidarității și la consolidarea evaluărilor riscurilor și a planificării la nivel național și regional.

Sunt convins că stabilirea în cadrul UE a unor grupuri de regiuni va contribui la consolidarea cooperării și a solidarității între statele membre și la îmbunătățirea securității aprovizionării cu gaz a UE, precum și la sporirea eficacității regulamentului.

Abordarea ascendentă, neobligatorie în materie de cooperare regională aplicată până în prezent s-a dovedit ineficientă în practică. Cooperarea între statele membre se confruntă în continuare cu deficiențe grave, care corespund lipsei posibilităților de cooperare la nivel transnațional. Propunerea unor criterii transparente pentru definirea regiunilor și a unor mecanisme specifice de cooperare va diversifica cu siguranță sursele și rutele de aprovizionare, ceea ce este esențial în caz de urgență.

O abordare regională este, de asemenea, importantă, având în vedere că este necesar ca impactul unor eventuale situații de criză din diferitele țări ale UE să fie distribuit în mod uniform. O întrerupere majoră a aprovizionării cu gaze din est are un impact semnificativ asupra întregii UE, însă povara crizei este distribuită în mod inegal.

Cu toate acestea, în cazul unei penurii de gaze, consolidarea coordonării regionale, susținută de standarde uniforme în materie de aprovizionare și de infrastructură prevăzute la nivelul UE, va oferi statelor membre instrumente reale cu care să gestioneze impactul unei crize provocate de întreruperile de aprovizionare sau de o cerere excepțional de mare.

Îmbunătățirea rezistenței regiunilor la întreruperile aprovizionării cu gaze care decurg din acțiuni politice va crește rezistența UE în ansamblul ei la întreruperile aprovizionării cu gaze naturale, în timp ce extinderea cooperării regionale și utilizarea mecanismelor de răspuns la situații de criză bazate pe evaluări ale riscurilor elaborate în comun vor oferi statelor membre instrumentele necesare pentru a fi pregătite în caz de penurie de gaze.

De asemenea, aș dori să subliniez includerea principiului solidarității prin introducerea unui mecanism care să garanteze aprovizionarea prioritară a gospodăriilor, a instalațiilor de încălzire și a serviciilor sociale esențiale (de exemplu, spitale și școli) din statele membre care se confruntă cu o criză a alimentării cu gaze naturale, chiar cu riscul de a reduce consumul de gaze în piața altei țări.

Am convingerea că vom putea elabora mecanisme care să garanteze capacitatea de a furniza volumul necesar de gaze naturale către statele membre care au declarat o situație de urgență.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Gazul natural (denumit în continuare „gazul”) constituie un element esențial al aprovizionării cu energie a Uniunii. O mare parte a acestui gaz este importată în Uniune din țări terțe.

(1)  Gazul natural (denumit în continuare „gazul”) constituie un element esențial al aprovizionării cu energie a Uniunii în etapa de tranziție către o proporție din ce în ce mai mare de energie din surse regenerabile. O mare parte a acestui gaz este importată în Uniune din țări terțe. Prin urmare, securitatea aprovizionării cu gaze naturale trebuie abordată la nivelul Uniunii, deoarece o soluție comună va oferi garanții mai eficiente, fără a submina piața internă a energiei și fără a afecta negativ alte țări. Climatul politic actual în relațiile cu anumite țări terțe nu oferă însă nicio garanție în ceea ce privește fiabilitatea și continuitatea aprovizionării, dar nici securitatea energetică a Uniunii și a statelor membre ale acesteia, de aceea ar trebui sporite diversificarea aprovizionării din țări terțe și interconexiunile dintre statele membre.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  O întrerupere majoră a aprovizionării cu gaze poate afecta toate statele membre, Uniunea Europeană în ansamblul ei, precum și părțile contractante la Tratatul de instituire a Comunității Energiei, semnat la Atena la 25 octombrie 2005. De asemenea, ea poate afecta grav economia Uniunii și poate avea un impact social major, în special asupra grupurilor vulnerabile de consumatori.

(2)  O întrerupere majoră a aprovizionării cu gaze poate afecta toate statele membre, Uniunea Europeană în ansamblul ei, precum și părțile contractante la Tratatul de instituire a Comunității Energiei, semnat la Atena la 25 octombrie 2005. De asemenea, ea poate afecta grav economia și securitatea Uniunii și poate avea un impact social major, în special asupra grupurilor vulnerabile de consumatori, cum ar fi instalațiile cu flux continuu de funcționare, mai ales în țările care depind de un furnizor unic, cu o poziție dominantă. Diversificarea surselor de energie, a furnizorilor și a rutelor, în primul rând pentru a evita acest tip de situații, precum și pentru a reduce la minimum efectele unor perturbări inevitabile, sunt așadar esențiale.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Prezentul regulament are drept obiectiv să asigure că se iau toate măsurile necesare pentru a garanta continuitatea aprovizionării cu gaze în întreaga Uniune, în special pentru consumatorii protejați, în caz de condiții climatice dificile sau de întreruperi ale aprovizionării cu gaze. Aceste obiective ar trebui să fie realizate prin intermediul celor mai rentabile măsuri și în așa fel încât piețele energiei să nu fie denaturate.

(3)  Prezentul regulament are drept obiectiv să asigure că se iau toate măsurile necesare și nediscriminatorii pentru a garanta continuitatea aprovizionării cu gaze în întreaga Uniune, în special pentru consumatorii protejați, în caz de condiții climatice dificile sau de întreruperi ale aprovizionării cu gaze. Aceste obiective ar trebui să fie realizate prin intermediul celor mai rentabile măsuri intra și interregionale, în așa fel încât să nu fie denaturate piețele energiei și să nu fie afectat nivelul minim de avarie în cazul instalațiilor cu flux continuu de funcționare. De asemenea, ar trebui să se țină seama de contextul mai larg al securității aprovizionării cu gaze naturale care ar trebui să fie, de asemenea, realizată printr-o mai bună diversificare a aprovizionării din țări terțe, noi interconectări energetice între statele membre, precum și prin utilizarea surselor de energie alternativă. În același timp, este esențial să se consolideze cooperarea în domeniul securității energetice cu țările învecinate ale Uniunii și cu partenerii strategici. Prezentul regulament ar veni în completarea acțiunilor Uniunii, inclusiv în ceea ce privește finanțarea pentru creșterea eficienței energetice.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale a avut deja un impact pozitiv semnificativ asupra situației Uniunii în ceea ce privește securitatea aprovizionării cu gaze, atât din punctul de vedere al stadiului de pregătire, cât și al măsurilor de atenuare. Statele membre sunt mai bine pregătite să facă față unei crize a aprovizionării, întrucât ele sunt obligate să întocmească planuri care să conțină măsuri preventive și măsuri de urgență, și sunt mai bine protejate, întrucât trebuie să îndeplinească o serie de obligații în ceea ce privește capacitatea infrastructurilor și aprovizionarea cu gaze. Cu toate acestea, raportul privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 din octombrie 2014 a evidențiat domenii în care anumite îmbunătățiri aduse regulamentului respectiv ar putea consolida în continuare securitatea aprovizionării Uniunii.

(4)  Legislația în vigoare a Uniunii, în special elementele relevante ale celui de-al treilea pachet privind energia și Regulamentul (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European și al Consiliului, a avut deja un impact pozitiv semnificativ asupra situației Uniunii în ceea ce privește securitatea aprovizionării cu gaze, atât din punctul de vedere al stadiului de pregătire, cât și al măsurilor de atenuare. Statele membre sunt mai bine pregătite să facă față unei crize a aprovizionării, întrucât ele sunt obligate să întocmească planuri care să conțină măsuri preventive și măsuri de urgență, și sunt mai bine protejate, întrucât trebuie să îndeplinească o serie de obligații în ceea ce privește capacitatea infrastructurilor și aprovizionarea cu gaze. Cu toate acestea, raportul privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 din octombrie 2014 a evidențiat domenii în care anumite îmbunătățiri aduse regulamentului respectiv ar putea consolida în continuare securitatea aprovizionării Uniunii.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Pentru a garanta aprovizionarea cu energie în Uniune, este necesar să se diversifice sursele de energie și să se construiască noi interconectări energetice între statele membre. În același timp, este esențial să se consolideze cooperarea în domeniul securității energetice cu țările învecinate ale Uniunii și cu partenerii strategici, precum și în rândul instituțiilor europene.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Comunicarea Comisiei intitulată „O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice”14 din februarie 2015 evidențiază faptul că uniunea energetică se bazează pe solidaritate și pe încredere, acestea fiind elemente indispensabile ale securității energetice. Prezentul regulament ar trebui să urmărească stimularea solidarității și a încrederii între statele membre și să pună în aplicare măsurile necesare în vederea atingerii acestor obiective, pregătind astfel terenul pentru punerea în aplicare a uniunii energetice.

(6)  Comunicarea Comisiei intitulată „O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice”14 din februarie 2015 evidențiază faptul că uniunea energetică se bazează pe solidaritate și pe încredere, acestea fiind elemente indispensabile ale securității energetice. Prezentul regulament ar trebui să urmărească stimularea cooperării, a solidarității, a încrederii și a interconectărilor între statele membre și să pună în aplicare măsurile necesare în vederea atingerii acestor obiective, pregătind astfel terenul pentru stabilirea rapidă și punerea în aplicare a uniunii energetice.

__________________

__________________

14 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții, COM(2015) 80 final.

14 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții, COM(2015) 80 final.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  O piață internă a gazelor care funcționează corect constituie cea mai bună garanție pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie în întreaga Uniune și pentru a reduce riscurile la care este expus fiecare stat membru în fața efectelor nefaste ale întreruperii aprovizionării. În cazul în care securitatea aprovizionării unui stat membru este amenințată, există un risc ca măsurile elaborate unilateral de statul membru respectiv să compromită buna funcționare a pieței interne a gazelor și să dăuneze aprovizionării cu gaze a consumatorilor din alte state membre. Pentru a permite pieței interne a gazelor să funcționeze chiar și în cazul unui deficit de aprovizionare, se impune un răspuns coordonat și solidar în fața crizelor de aprovizionare, atât în termeni de acțiune preventivă, cât și în ceea ce privește reacția la întreruperile efective în aprovizionare.

(7)  O piață internă a gazelor supravegheată de autoritățile publice de reglementare și care funcționează corect constituie cea mai bună garanție pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie în întreaga Uniune și pentru a reduce riscurile la care este expus fiecare stat membru în fața efectelor nefaste ale întreruperii aprovizionării. În cazul în care securitatea aprovizionării unui stat membru este amenințată, există un risc ca măsurile elaborate unilateral de un stat membru să compromită buna funcționare a pieței interne a gazelor și să declanșeze un efect de domino asupra consumatorilor din alte state membre. Pentru a permite statelor membre să facă față unui deficit de aprovizionare și pieței interne a gazelor să funcționeze chiar și în cazul unui astfel de deficit de aprovizionare, se impune un răspuns coordonat și solidar la nivel regional și la nivelul Uniunii în fața crizelor de aprovizionare, atât în termeni de acțiune preventivă, cât și în ceea ce privește reacția la întreruperile efective în aprovizionare, în vederea integrării piețelor energetice de la nivel regional. În această privință, Uniunea ar trebui să diversifice în continuare sursele de energie, furnizorii și rutele de aprovizionare, ca o condiție preliminară pentru securitatea energetică, și ar trebui să sprijine, inclusiv prin intermediul finanțării, acele proiecte orientate spre diversificare ce sunt pe deplin conforme cu dreptul și principiile Uniunii, precum și cu obiectivele și prioritățile politice pe termen lung ale Uniunii, cum ar fi proiectele de infrastructură.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Până în prezent, potențialul adoptării unor măsuri mai eficiente și mai puțin costisitoare prin intermediul cooperării regionale nu a fost pe deplin exploatat. Este vorba nu numai de o mai bună coordonare a măsurilor naționale de atenuare în situații de urgență, ci și a măsurilor preventive naționale, cum ar fi stocarea națională sau politicile privind gazul natural lichefiat (GNL), care pot fi importante din punct de vedere strategic în anumite regiuni.

(8)  Până în prezent, potențialul adoptării unor măsuri mai eficiente și mai puțin costisitoare prin intermediul cooperării regionale nu a fost pe deplin exploatat, fiind necesar un concept de cooperare regională, cu posibilitatea stabilirii formatelor de cooperare în baza consultării statelor membre, ținând cont de dinamica energetică. Este recomandabil să existe o mai bună coordonare a măsurilor naționale de atenuare în situații de urgență și a măsurilor preventive naționale, cum ar fi stocarea națională sau politicile privind gazul natural lichefiat (GNL), care pot fi importante din punct de vedere strategic în anumite regiuni și o modalitate eficientă de utilizare a infrastructurii existente.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Într-un spirit de solidaritate, cooperarea regională care implică atât autoritățile publice, cât și întreprinderile din sectorul gazelor naturale ar trebui să fie principiul călăuzitor al prezentului regulament, pentru a identifica riscurile relevante în fiecare regiune și a optimiza avantajele unor măsuri coordonate menite să atenueze aceste riscuri, precum și pentru a pune în aplicare măsurile cele mai rentabile pentru consumatorii din Uniune.

(9)  Într-un spirit de solidaritate, cooperarea regională care implică atât autoritățile publice, cât și întreprinderile din sectorul gazelor naturale ar trebui să fie principiul călăuzitor al prezentului regulament, pentru a identifica riscurile relevante în fiecare regiune și pentru a optimiza avantajele unor măsuri coordonate la nivel local, regional și transfrontalier menite să atenueze aceste riscuri și să consolideze securitatea aprovizionării cu gaze, precum și pentru a pune în aplicare măsurile cele mai rentabile pentru consumatorii din Uniune. Cooperarea regională ar trebui să consolideze în continuare rolul jucat de Uniune în sprijinirea eforturilor de cooperare transfrontalieră și ar trebui completată cu o perspectivă mai puternică la nivelul Uniunii, care să permită utilizarea tuturor surselor și instrumentelor disponibile de pe întreaga piață internă a gazelor. Acest lucru ar putea fi facilitat prin furnizarea de analize aprofundate la nivelul Uniunii privind coridoarele de aprovizionare de urgență relevante, bazate pe sursele comune de aprovizionare cu gaze ale unui grup de state membre. În cadrul cooperării regionale, proiectele de infrastructură existente și cele noi pot fi dezvoltate astfel încât interconectările transfrontaliere să consolideze securitatea aprovizionării cu gaze. O altă posibilitate de luat în considerare în definirea grupurilor regionale ar trebui să fie includerea viitoarele state membre implicate în procesul de extindere.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Anumiți consumatori, inclusiv consumatorii casnici și cei care furnizează servicii sociale esențiale, sunt deosebit de vulnerabili și ar putea necesita protecție socială. O definiție a unor astfel de consumatori protejați nu ar trebui să intre în conflict cu mecanismele de solidaritate ale Uniunii.

(10)  Anumiți consumatori, inclusiv consumatorii casnici și cei care furnizează servicii sociale esențiale, sunt deosebit de vulnerabili și ar trebui protejați, inclusiv împotriva creșterii rapide a prețurilor la gaze ca urmare a unei crize de aprovizionare. O definiție a unor astfel de consumatori protejați ar trebui armonizată în continuare, în măsura posibilului, fără a submina mecanismele de solidaritate ale Uniunii.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Responsabilitatea pentru securitatea aprovizionării cu gaze ar trebui să fie împărțită între întreprinderile din sectorul gazelor naturale, statele membre, acționând prin intermediul autorităților lor competente și Comisie, în cadrul sferelor lor de competență respective. Această responsabilitate partajată necesită o foarte strânsă cooperare între aceste părți. Cu toate acestea, consumatorii care utilizează gaze pentru producerea de energie electrică sau în scopuri industriale pot avea la rândul lor un rol important în securitatea aprovizionării cu gaze, întrucât ei pot răspunde la o situație de criză adoptând măsuri axate pe cerere, precum contractele cu posibilitatea de întrerupere și schimbarea combustibilului, care au un impact imediat asupra echilibrului între cerere și ofertă.

(11)  Responsabilitatea pentru securitatea aprovizionării cu gaze ar trebui să fie împărțită între întreprinderile din sectorul gazelor naturale, statele membre, acționând prin intermediul autorităților lor competente de la nivel național, regional și local și Comisie, în cadrul sferelor lor de competență respective. Această responsabilitate partajată necesită o foarte strânsă cooperare între aceste părți. Cu toate acestea, consumatorii care utilizează gaze pentru producerea de energie electrică sau în scopuri industriale pot avea la rândul lor un rol important în securitatea aprovizionării cu gaze, întrucât ei pot răspunde la o situație de criză adoptând măsuri axate pe cerere, precum contractele cu posibilitatea de întrerupere și schimbarea combustibilului, care au un impact imediat asupra echilibrului între cerere și ofertă.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Responsabilitatea pentru securitatea aprovizionării cu gaze ar trebui să fie împărțită între întreprinderile din sectorul gazelor naturale, statele membre, acționând prin intermediul autorităților lor competente și Comisie, în cadrul sferelor lor de competență respective. Această responsabilitate partajată necesită o foarte strânsă cooperare între aceste părți. Cu toate acestea, consumatorii care utilizează gaze pentru producerea de energie electrică sau în scopuri industriale pot avea la rândul lor un rol important în securitatea aprovizionării cu gaze, întrucât ei pot răspunde la o situație de criză adoptând măsuri axate pe cerere, precum contractele cu posibilitatea de întrerupere și schimbarea combustibilului, care au un impact imediat asupra echilibrului între cerere și ofertă.

(11)  Responsabilitatea pentru securitatea aprovizionării cu gaze ar trebui să fie împărțită între întreprinderile din sectorul gazelor naturale, statele membre, acționând prin intermediul autorităților lor competente și Comisie, în cadrul sferelor lor de competență respective. Această responsabilitate partajată necesită o foarte strânsă cooperare între aceste părți. Cu toate acestea, consumatorii care utilizează gaze pentru producerea de energie electrică sau în scopuri industriale pot avea la rândul lor un rol important în securitatea aprovizionării cu gaze, întrucât ei pot răspunde la o situație de criză adoptând măsuri axate pe cerere, precum eficiența energetică, contractele cu posibilitatea de întrerupere și schimbarea combustibilului, care au un impact imediat asupra echilibrului între cerere și ofertă.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  Prezentul regulament ar trebui să fie luat în considerare atât atunci când urmează să fie adoptate planuri operaționale pentru utilizarea finanțării ESI, cât și în stabilirea criteriilor de finanțare pentru proiectele FEIS.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Prin urmare, în sensul prezentului regulament, următoarele criterii ar trebui luate în considerare în momentul definirii grupurilor regionale: modelele de aprovizionare, interconectările existente și planificate și capacitatea de interconectare între statele membre, dezvoltarea și maturitatea pieței, structurile de cooperare regională existente și numărul de state membre dintr-o regiune, care ar trebui să fie limitat, pentru a garanta că dimensiunea grupului rămâne ușor de gestionat.

(19)  Prin urmare, în sensul prezentului regulament, următoarele criterii ar trebui luate în considerare în momentul definirii grupurilor regionale: modelele de aprovizionare, interconectările existente și planificate și capacitatea de interconectare între statele membre, dezvoltarea și maturitatea pieței, nivelul de diversificare a furnizorilor de gaze și a rutelor de aprovizionare, structurile de cooperare regională existente și numărul de state membre dintr-o regiune, care ar trebui să fie limitat, pentru a garanta că dimensiunea grupului rămâne ușor de gestionat.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Pentru a face posibilă cooperarea regională, statele membre ar trebui să instituie un mecanism de cooperare în cadrul fiecărei regiuni. Mecanismul sau mecanismele în cauză ar trebui să fie elaborate cu suficient de mult timp înainte pentru a permite efectuarea evaluării riscurilor și elaborarea unor planuri semnificative la nivel regional. Statele membre sunt libere să convină asupra unui mecanism de cooperare care corespunde cel mai bine nevoilor unei anumite regiuni. Comisia ar trebui să aibă un rol de facilitare în procesul general și să împărtășească cele mai bune practici pentru organizarea cooperării regionale, precum rotația rolului de coordonare în regiune pentru pregătirea diferitelor documente sau crearea unor organisme specifice. În absența unui acord cu privire la mecanismul de cooperare, Comisia poate propune un mecanism de cooperare adecvat pentru o anumită regiune.

(20)  Pentru a face posibilă cooperarea regională, statele membre ar trebui să instituie mecanisme administrative clare, la nivel intra și interregional, aplicabile în situații de urgență, pe baza cărora autoritățile competente să poată acționa. Mecanismul sau mecanismele în cauză ar trebui să fie elaborate cu suficient de mult timp înainte și să asigure un grad ridicat de transparență pentru a permite efectuarea evaluării riscurilor și elaborarea unor planuri semnificative la nivel regional, dar și evitarea unor costuri inechitabile pentru consumatori. Statele membre sunt libere să convină asupra unui mecanism de cooperare care corespunde cel mai bine nevoilor unei anumite regiuni, mecanism care să poată fi reconfigurat în funcție de dinamica energetică. Comisia ar trebui să aibă un rol de standardizare și de facilitare în procesul general și să împărtășească cele mai bune practici pentru organizarea cooperării regionale, precum rotația rolului de coordonare în regiune pentru pregătirea diferitelor documente sau crearea unor organisme specifice. În absența unui acord cu privire la mecanismul de cooperare, Comisia ar trebui să propună un mecanism de cooperare adecvat pentru o anumită regiune.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Pentru a garanta o pregătire optimă și pentru a evita astfel o întrerupere a aprovizionării sau, în cazul în care aceasta s-ar produce, pentru a-i atenua efectele, autoritățile competente dintr-o anumită regiune trebuie să întocmească planuri de acțiune preventive și planuri de urgență, în urma consultării părților interesate. Planurile regionale ar trebui să țină cont de caracteristicile specifice ale fiecărui stat membru. De asemenea, ele ar trebui să definească în mod clar rolurile și responsabilitățile întreprinderilor din sectorul gazelor naturale și ale autorităților competente. Măsurile naționale care urmează să fie elaborate ar trebui să țină seama pe deplin de măsurile regionale stabilite în planul de acțiune preventiv și în planul de urgență. Ele ar trebui să fie concepute astfel încât să abordeze riscurile naționale într-un mod care să profite pe deplin de oportunitățile oferite de cooperarea regională. Planurile ar trebui să aibă un caracter tehnic și operațional, rolul lor fiind acela de a contribui la prevenirea apariției sau agravării unei situații de urgență și de a atenua efectele acesteia. Planurile ar trebui să țină cont de securitatea sistemelor de energie electrică și să fie consecvente cu instrumentele de planificare strategică și de raportare ale uniunii energetice.

(23)  Pentru a garanta o pregătire optimă și pentru a evita astfel o întrerupere a aprovizionării sau, în cazul în care aceasta s-ar produce, pentru a-i atenua efectele, autoritățile competente dintr-o anumită regiune trebuie să întocmească planuri de acțiune preventive și planuri de urgență, în urma consultării părților interesate. Planurile regionale ar trebui să țină cont de caracteristicile specifice ale fiecărui stat membru. De asemenea, ele ar trebui să definească în mod clar rolurile și responsabilitățile întreprinderilor din sectorul gazelor naturale și ale autorităților competente. Măsurile naționale care urmează să fie elaborate ar trebui să țină seama pe deplin de măsurile regionale stabilite în planul de acțiune preventiv și în planul de urgență. Ele ar trebui să fie concepute astfel încât să abordeze riscurile naționale într-un mod care să profite pe deplin de oportunitățile oferite de cooperarea regională. Planurile ar trebui să aibă un caracter tehnic și operațional, rolul lor fiind acela de a contribui la prevenirea apariției sau agravării unei situații de urgență, de a atenua efectele acesteia și de a evita apariția unor costuri inechitabile pentru consumatori. Planurile ar trebui să țină cont de securitatea sistemelor de energie electrică și să fie consecvente cu instrumentele de planificare strategică și de raportare ale uniunii energetice.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  În eventualitatea unei crize de aprovizionare, operatorii de pe piață ar trebui să aibă ocazia de a aborda această situație prin măsuri bazate pe piață. În cazul în care măsurile legate de piață au fost epuizate și continuă să fie insuficiente, statele membre și autoritățile lor competente ar trebui să ia măsuri pentru a elimina sau a atenua efectele crizei de aprovizionare.

(25)  În eventualitatea unei crize de aprovizionare, operatorii de pe piață ar trebui să aibă ocazia de a aborda această situație prin măsuri bazate pe piață. În cazul în care măsurile legate de piață nu au fost oportune sau au fost epuizate și continuă să fie insuficiente, statele membre și autoritățile lor competente ar trebui să ia măsuri pentru a elimina sau a atenua efectele crizei de aprovizionare.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Măsurile axate pe cerere, precum schimbarea combustibilului sau reducerea aprovizionării cu gaze a marilor consumatori industriali într-un mod eficient din punct de vedere economic, pot juca un rol important în garantarea securității energetice dacă ele pot fi aplicate rapid și pot reduce cererea în mod semnificativ, ca răspuns la o întrerupere a aprovizionării. Ar trebui depuse mai multe eforturi pentru promovarea utilizării eficiente a energiei, îndeosebi atunci când se impun măsuri axate pe cerere. Trebuie să fie luat în considerare impactul asupra mediului al oricărei măsuri axate pe cerere și pe ofertă, optându-se de preferință, cât mai mult posibil, pentru utilizarea măsurilor cu cel mai scăzut impact asupra mediului. În același timp, trebuie luate în considerare aspectele legate de securitatea aprovizionării și de competitivitate.

(28)  Măsurile axate pe cerere, precum schimbarea combustibilului sau reducerea aprovizionării cu gaze a marilor consumatori industriali într-un mod eficient din punct de vedere economic, pot juca un rol important în garantarea securității energetice dacă ele pot fi aplicate rapid și pot reduce cererea în mod semnificativ, ca răspuns la o întrerupere a aprovizionării. Ar trebui depuse mai multe eforturi pentru promovarea utilizării eficiente a energiei, îndeosebi atunci când se impun măsuri axate pe cerere. Ar trebui acordată prioritate investițiilor care vizează exploatarea potențialului de energie sustenabilă de la nivel local. Trebuie să fie luat în considerare impactul asupra mediului al oricărei măsuri axate pe cerere și pe ofertă, optându-se de preferință, cât mai mult posibil, pentru utilizarea măsurilor cu cel mai scăzut impact asupra mediului. În același timp, trebuie luate în considerare aspectele legate de securitatea aprovizionării și de competitivitate.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Planurile de acțiune preventive și planurile de urgență ar trebui să fie actualizate periodic și publicate. Acestea ar trebui să facă obiectul unei evaluări inter pares. Procesul de evaluare inter pares permite o identificare timpurie a inconsecvențelor și a măsurilor care ar putea pune în pericol securitatea aprovizionării statelor membre și garantează, astfel, coerența de ansamblu a planurilor din diferite regiuni. El permite, de asemenea, statelor membre să facă schimb de bune practici.

(32)  Planurile de acțiune preventive și planurile de urgență regionale, corelate cu cele la nivel național, trebuie să fie actualizate periodic și publicate. Acestea ar trebui să facă obiectul unei evaluări inter pares. Procesul de evaluare inter pares permite o identificare timpurie a inconsecvențelor și a măsurilor care ar putea pune în pericol securitatea aprovizionării statelor membre și garantează, astfel, coerența de ansamblu a planurilor din diferite regiuni. El permite, de asemenea, statelor membre să facă schimb de bune practici.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Astfel cum a demonstrat testul de rezistență din octombrie 2014, este nevoie de solidaritate pentru a garanta securitatea aprovizionării în întreaga Uniune și pentru a menține costurile generale la un nivel minim. În cazul în care se declară o situație de urgență într-un stat membru, ar trebui aplicată o abordare în două etape pentru consolidarea solidarității. În primul rând, toate statele membre care au introdus un standard mai ridicat în materie de aprovizionare ar trebui să îl reducă la valorile implicite, pentru ca piața gazelor să fie mai lichidă. În al doilea rând, dacă prima etapă nu asigură aprovizionarea necesară, statele membre învecinate, chiar dacă nu se află într-o situație de urgență, ar trebui să activeze măsuri suplimentare pentru a asigura aprovizionarea consumatorilor casnici, a serviciilor sociale esențiale și a instalațiilor de termoficare din statul membru care se confruntă cu situația de urgență. Statele membre ar trebui să identifice și să descrie detaliile acestor măsuri de solidaritate în propriile planuri de urgență, pentru a asigura o compensație onestă și echitabilă pentru întreprinderile din sectorul gazelor naturale.

(36)  Astfel cum a demonstrat testul de rezistență din octombrie 2014, este nevoie de solidaritate bazată pe cooperarea regională pentru a garanta securitatea aprovizionării în întreaga Uniune și pentru a menține costurile generale la un nivel minim. Solidaritatea ar trebui definită pe trei niveluri de acțiune - bilateral sau regional, interregional și la nivelul Uniunii - și nu ar trebui să rămână doar în sarcina unui grup regional individual dacă este necesară o abordare uniformă și coerentă la nivelul UE. În cazul în care se declară o situație de urgență într-un stat membru, ar trebui aplicată o abordare în două etape pentru consolidarea solidarității. În primul rând, toate statele membre care au introdus un standard mai ridicat în materie de aprovizionare ar trebui să îl reducă la valorile implicite, pentru ca piața gazelor să fie mai lichidă. În al doilea rând, dacă prima etapă nu asigură aprovizionarea necesară, statele membre învecinate, chiar dacă nu se află într-o situație de urgență, ar trebui să activeze măsuri suplimentare pentru a asigura aprovizionarea consumatorilor casnici, a serviciilor sociale esențiale și a instalațiilor de termoficare din statul membru care se confruntă cu situația de urgență. Statele membre ar trebui să identifice și să descrie detaliile acestor măsuri de solidaritate în propriile planuri de urgență, pentru a asigura o compensație onestă și echitabilă pentru întreprinderile din sectorul gazelor naturale.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Unul dintre obiectivele Uniunii este acela de a consolida Comunitatea Energiei, pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a acquis-ului Uniunii în domeniul energiei, pentru a provoca reforme pe piața energiei, precum și pentru a stimula investițiile în sectorul energetic prin intermediul unei mai bune integrări a piețelor energetice ale Uniunii și ale Comunității Energiei. Acest lucru implică, de asemenea, introducerea unui sistem de gestionare comună a crizelor, propunând planuri de acțiune preventive și planuri de urgență la nivel regional care să includă părțile contractante la Comunitatea Energiei. În plus, Comunicarea Comisiei privind reziliența pe termen scurt a sistemului gazier european din octombrie 2014 semnalează necesitatea de a aplica normele pieței interne a energiei în cazul fluxurilor energetice dintre statele membre ale Uniunii și părțile contractante la Comunitatea Energiei. În această privință, pentru a asigura o gestionare eficientă a crizelor la frontierele dintre statele membre ale Uniunii și părțile contractante, în urma adoptării unui act comun ar trebui să fie luate măsurile necesare, astfel încât să se poată stabili o cooperare specifică cu oricare dintre părțile contractante la Comunitatea Energiei în momentul în care dispozițiile reciproce necesare au fost puse în aplicare în mod corespunzător.

(41)  Unul dintre obiectivele Uniunii este acela de a consolida Comunitatea Energiei, pentru a asigura punerea în aplicare efectivă a acquis-ului Uniunii în domeniul energiei, pentru a provoca reforme pe piața energiei, precum și pentru a stimula investițiile în sectorul energetic prin intermediul unei mai bune integrări a piețelor energetice ale Uniunii și ale Comunității Energiei. Acest lucru implică, de asemenea, introducerea unui sistem de gestionare comună a crizelor, propunând planuri de acțiune preventive și planuri de urgență la nivel regional care să includă părțile contractante la Comunitatea Energiei. În acest sens ar trebui stabilite prognoze privind consumul la nivel regional și rezervele disponibile, ceea ce ar permite consolidarea capacității de răspuns în caz de criză. În plus, Comunicarea Comisiei privind reziliența pe termen scurt a sistemului gazier european din octombrie 2014 semnalează necesitatea de a aplica normele pieței interne a energiei în cazul fluxurilor energetice dintre statele membre ale Uniunii și părțile contractante la Comunitatea Energiei. În această privință, pentru a asigura o gestionare eficientă a crizelor la frontierele dintre statele membre ale Uniunii și părțile contractante, în urma adoptării unui act comun ar trebui să fie luate măsurile necesare, astfel încât să se poată stabili o cooperare specifică cu oricare dintre părțile contractante la Comunitatea Energiei în momentul în care dispozițiile reciproce necesare au fost puse în aplicare în mod corespunzător.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  În cazul în care există informații fiabile legate de o situație din afara Uniunii care amenință securitatea aprovizionării unuia sau mai multor state membre și care ar putea declanșa un mecanism de alertă timpurie implicând Uniunea și o țară terță, Comisia ar trebui să informeze de îndată Grupul de coordonare pentru gaz, iar Uniunea ar trebui să adopte măsurile necesare pentru a încerca să contracareze situația.

(43)  În cazul în care există informații fiabile legate de o situație din afara Uniunii care amenință securitatea aprovizionării unuia sau mai multor state membre și care ar putea declanșa un mecanism de alertă timpurie implicând Uniunea și o țară terță, Comisia ar trebui să informeze de îndată Grupul de coordonare pentru gaz, iar Uniunea ar trebui să adopte măsurile necesare pentru a încerca să contracareze situația. Atunci când situațiile permit și există o infrastructură adecvată, Comisia și statele membre ar putea acorda un ajutor temporar țărilor terțe aflate în criză.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „consumator protejat” înseamnă un consumator casnic racordat la o rețea de distribuție a gazelor; în plus, în cazul în care statul membru în cauză decide astfel, această definiție mai poate cuprinde una sau mai multe dintre entitățile următoare:

(1)  „consumator protejat” înseamnă un consumator casnic racordat la o rețea de distribuție a gazelor; în plus, în cazul în care autoritățile competente din cadrul fiecărei regiuni decid astfel, această definiție mai poate cuprinde una sau mai multe dintre entitățile următoare:

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  o întreprindere mică sau mijlocie, cu condiția ca ea să fie racordată la o rețea de distribuție a gazelor, sau un serviciu social esențial, cu condiția ca el să fie racordat la o rețea de distribuție sau de transport de gaze și ca aceste întreprinderi sau servicii să nu reprezinte împreună mai mult de 20 % din consumul final total anual de gaze din statul membru respectiv;

eliminat

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  „serviciu social esențial” înseamnă un serviciu de asistență medicală, de urgență sau de securitate;

(2)  „serviciu social esențial” înseamnă un serviciu de asistență medicală, de educație, de îngrijire a copiilor, de urgență sau de securitate și apărare;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  „întreprindere mică și mijlocie” înseamnă o entitate conectată la rețeaua de transmisie sau de distribuție cu o capacitate disponibilă sau planificată de cel mult 5 MWh/h;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)  „autoritate competentă” înseamnă o autoritate guvernamentală națională sau o autoritate națională de reglementare în calitate de autoritate competentă care asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în prezentul regulament;

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3c)  „importuri din țări terțe” înseamnă importuri de gaze din țări terțe care nu sunt parte la Acordul privind Spațiul Economic European.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Comisia sprijină în mod activ diversificarea aprovizionării din țări terțe, atât în ceea ce privește resursele energetice, furnizorii de gaz cât și rutele de gaze. În acest scop, Comisia creează condiții pentru îmbunătățirea interconectărilor de infrastructuri energetice între statele membre și pentru finalizarea rutelor de transport al gazelor naturale definite de către coridoarele prioritare ale Regulamentului (UE) nr. 347/20131a (Regulamentul TEN-E). „Coridoare de aprovizionare de urgență” este un concept complementar cu abordarea regională menționată în anexa I la respectivul regulament, pe care o și consolidează, și cuprinde rutele de aprovizionare cu gaze din Uniune identificate pentru a ajuta statele membre să atenueze mai bine efectele unei eventuale întreruperi ale aprovizionării și/sau ale unei perturbări la nivelul infrastructurii.

 

_________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene și de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009 (JO L 115, 25.4.2013, p. 39).

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Dacă este cazul, Comisia coordonează acțiunile autorităților competente la nivel regional și la nivelul Uniunii, prevăzute de prezentul regulament, printre altele prin intermediul Grupului de coordonare pentru gaz menționat la articolul 14 sau al grupului de gestionare a crizei menționat la articolul 11 alineatul (4), în special în cazul unei urgențe la nivel regional sau la nivelul Uniunii, conform definiției de la articolul 11 alineatul (1).

5.  Comisia coordonează acțiunile autorităților competente la nivel regional și la nivelul Uniunii, prevăzute de prezentul regulament, printre altele prin intermediul Grupului de coordonare pentru gaz menționat la articolul 14 sau al grupului de gestionare a crizei menționat la articolul 11 alineatul (4), în special în cazul unei urgențe la nivel regional sau la nivelul Uniunii, conform definiției de la articolul 11 alineatul (1).

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Măsurile de asigurare a securității aprovizionării conținute în planurile de acțiune preventive și în planurile de urgență sunt clar definite, transparente, proporționale, nediscriminatorii și verificabile, nu denaturează în mod nejustificat concurența și funcționarea eficace a pieței interne a gazelor și nu pun în pericol securitatea aprovizionării cu gaze a celorlalte state membre sau a Uniunii în ansamblul său.

6.  Planurile regionale de acțiune preventivă și planurile de urgență se bazează pe planurile naționale pentru securitatea aprovizionării cu gaze. Măsurile de asigurare a securității aprovizionării conținute în planurile regionale de acțiune preventivă corelate cu cele la nivel național și în planurile de urgență sunt clar definite, transparente, proporționale, nediscriminatorii, verificabile, sustenabile și coerente cu obiectivele climatice și energetice ale Uniunii, nu denaturează în mod nejustificat concurența și funcționarea eficace a pieței interne a gazelor și nu pun în pericol securitatea aprovizionării cu gaze a altor state membre, a regiunilor sau a Uniunii în ansamblul său.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 7 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  capacitatea de a acoperi cererea de gaze a consumatorilor protejați în timpul întreruperii aprovizionării de către cel mai mare furnizor unic;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 7 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 pentru a modifica anexa I pe baza criteriilor stabilite la primul paragraf de la prezentul alineat, în cazul în care circumstanțele justifică necesitatea modificării unei regiuni.

Compoziția regiunilor poate fi reevaluată după finalizarea unei evaluări regionale a riscului, a unui plan de acțiune preventivă și a unui plan de urgență, dar nu înainte de 2022. Orice modificare a compoziției regiunilor ar trebui să se facă prin intermediul revizuirii prezentului regulament.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Autoritatea competentă se asigură că orice infrastructură nouă de transport contribuie la securitatea aprovizionării prin dezvoltarea unei rețele bine conectate, inclusiv, dacă este cazul, prin intermediul unui număr suficient de puncte de intrare și de ieșire transfrontaliere, în funcție de cererea pieței și de riscurile identificate. Autoritățile competente examinează, în cadrul evaluării riscurilor, dacă există congestii interne și dacă infrastructurile și capacitatea națională de intrare, în special rețelele de transport, au capacitatea de a adapta fluxurile de gaze naționale și transfrontaliere în cazul unui scenariu care implică perturbarea infrastructurii unice principale de gaze la nivel național și a infrastructurii unice principale de gaze de interes comun pentru regiune identificate în evaluarea riscurilor.

7.  Autoritatea competentă se asigură că orice infrastructură nouă de transport contribuie la securitatea aprovizionării prin dezvoltarea unei rețele bine conectate, inclusiv, dacă este cazul, prin intermediul unui număr suficient de puncte de intrare și de ieșire transfrontaliere, în funcție de cererea pieței și de riscurile identificate. Autoritățile competente examinează, în cadrul evaluării riscurilor, dacă există congestii interne și dacă infrastructurile și capacitatea națională de intrare, în special rețelele de transport, au capacitatea de a adapta fluxurile de gaze naționale și transfrontaliere în cazul unui scenariu care implică perturbarea infrastructurii unice principale de gaze la nivel național și a infrastructurii unice principale de gaze de interes comun pentru regiune identificate în evaluarea riscurilor. Într-o situație de urgență la nivel național, regional sau la nivelul Uniunii, fluxurile de gaze prin capacități bidirecționale permanente, construite pentru a îmbunătăți securitatea aprovizionării cu gaz într-un stat membru, au prioritate față de alte puncte din sistem. Autoritățile competente analizează posibilitatea utilizării oportunităților oferite prin MIE „Energie” și fondurile ESI în general pentru dezvoltarea infrastructurii energetice în regiuni și interconectarea adecvată a acestora.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea competentă solicită anumitor întreprinderi din sectorul gazelor naturale pe care le identifică să ia măsurile care vizează asigurarea aprovizionării cu gaze a consumatorilor protejați din statul membru în fiecare dintre următoarele cazuri:

1.  Autoritatea competentă solicită întreprinderilor din sectorul gazelor naturale, care furnizează gaze naturale consumatorilor protejați din statul membru, să ia măsurile care vizează asigurarea aprovizionării cu gaze a consumatorilor protejați din statul membru în fiecare dintre următoarele cazuri:

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cel târziu la 31 martie 2017, statele membre informează Comisia cu privire la definiția consumatorilor protejați, la volumele de consum anual de gaze ale consumatorilor protejați și la procentul pe care aceștia îl reprezintă în consumul final total anual de gaze din statul membru respectiv. În cazul în care un stat membru include în propria definiție a consumatorilor protejați categoriile menționate la litera (a) sau (b) de la articolul 2 alineatul (1), el precizează, în notificarea către Comisie, volumele de consum de gaz corespunzătoare consumatorilor aparținând acestor categorii și procentul pe care îl reprezintă fiecare dintre aceste grupuri de consumatori în ceea ce privește consumul final anual de gaz.

Cel târziu la 31 martie 2017, autoritățile competente din cadrul fiecărei regiuni informează Comisia cu privire la definiția consumatorilor protejați din acea regiune, la volumele de consum anual de gaze ale consumatorilor protejați și la procentul pe care aceștia îl reprezintă în consumul final total anual de gaze din statele membre respective, precum și modalitatea în care el ar putea influența fluxurile transfrontaliere în regiune. În cazul în care un stat membru include în propria definiție a consumatorilor protejați categoriile menționate la litera (a) sau (b) de la articolul 2 alineatul (1), el precizează, în notificarea către Comisie, volumele de consum de gaz corespunzătoare consumatorilor aparținând acestor categorii și procentul pe care îl reprezintă fiecare dintre aceste grupuri de consumatori în ceea ce privește consumul final anual de gaz.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile competente din fiecare regiune, astfel cum sunt enumerate în anexa I, efectuează în comun o evaluare la nivel regional a tuturor riscurilor care afectează securitatea aprovizionării cu gaze. Evaluarea ține cont de toate riscurile relevante, cum ar fi dezastrele naturale, riscurile tehnologice, comerciale, sociale, politice și alte riscuri. Evaluarea riscurilor se efectuează:

1.  Autoritățile competente din fiecare regiune, astfel cum sunt enumerate în anexa I, pe baza unei evaluări a riscurilor pentru fiecare stat membru în parte din fiecare regiune, efectuează în comun o evaluare la nivel regional a tuturor riscurilor care afectează securitatea aprovizionării cu gaze, inclusiv o evaluare a riscurilor pentru fiecare stat membru din regiune. Evaluarea ține cont de toate riscurile relevante, cum ar fi dezastrele naturale, riscurile tehnologice, comerciale, sociale, politice și alte riscuri. Evaluarea riscurilor se efectuează în special:

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera c – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iia)   lipsa capacității de a satisface cererea estimată sau calculată a consumatorilor protejați din regiune în timpul întreruperii aprovizionării de la cel mai mare furnizor unic;

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile competente din fiecare regiune convin asupra unui mecanism de cooperare pentru a efectua evaluarea riscurilor în termenul prevăzut la alineatul 5 de la prezentul articol. Autoritățile competente informează Grupul de coordonare pentru gaz cu privire la mecanismul de cooperare convenit pentru efectuarea evaluării riscurilor, cu 18 luni înainte de termenul pentru adoptarea evaluării riscurilor și pentru actualizările evaluării riscurilor. Comisia poate avea un rol de facilitare la nivel global în pregătirea evaluării riscurilor, în special în ceea ce privește stabilirea mecanismului de cooperare. Dacă autoritățile competente dintr-o regiune nu sunt de acord cu privire la un mecanism de cooperare, Comisia poate propune un mecanism de cooperare pentru regiunea respectivă.

Autoritățile competente din fiecare regiune convin asupra unui mecanism de cooperare pentru a efectua evaluarea riscurilor în termenul prevăzut la alineatul 5 de la prezentul articol. Autoritățile competente informează Grupul de coordonare pentru gaz cu privire la mecanismul de cooperare convenit pentru efectuarea evaluării riscurilor, cu 18 luni înainte de termenul pentru adoptarea evaluării riscurilor și pentru actualizările evaluării riscurilor. Comisia are un rol de facilitare la nivel global în pregătirea evaluării riscurilor, în special în ceea ce privește stabilirea mecanismului de cooperare. Dacă autoritățile competente dintr-o regiune nu sunt de acord cu privire la un mecanism de cooperare, Comisia dezvoltă un mecanism de cooperare pentru regiunea respectivă.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Întreprinderile din sectorul gazelor naturale, consumatorii industriali de gaze, organizațiile relevante reprezentând interesele consumatorilor casnici și industriali de gaze, precum și statele membre și autoritatea națională de reglementare, în cazul în care aceasta este diferită de autoritatea competentă, cooperează cu autoritățile competente și furnizează la cerere toate informațiile necesare pentru evaluarea riscurilor.

4.  Întreprinderile din sectorul gazelor naturale, consumatorii industriali de gaze, organizațiile relevante reprezentând interesele consumatorilor casnici, protejați și industriali de gaze, precum și statele membre și autoritatea națională de reglementare, în cazul în care aceasta este diferită de autoritatea competentă, cooperează cu autoritățile competente și furnizează la cerere toate informațiile necesare pentru evaluarea riscurilor.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Odată ce a fost acceptată de toate statele membre din regiune, evaluarea riscurilor este comunicată pentru prima dată Comisiei cel târziu la 1 septembrie 2018. Evaluarea riscurilor se actualizează la fiecare patru ani, exceptând cazul când situația impune o frecvență mai mare de actualizare. Evaluarea riscurilor ține cont de progresele înregistrate în derularea investițiilor necesare pentru a îndeplini standardul în materie de infrastructură definit la articolul 4 și de dificultățile specifice fiecărei țări, întâmpinate cu ocazia implementării de soluții alternative noi. Ea se bazează, de asemenea, pe experiența dobândită prin simularea planurilor de urgență, menționată la articolul 9 alineatul (2).

5.  Odată ce a fost acceptată de toate statele membre din regiune, evaluarea riscurilor este comunicată pentru prima dată Comisiei cel târziu la 1 septembrie 2018. Evaluarea riscurilor se actualizează la fiecare patru ani, exceptând cazul când situația impune o frecvență mai mare de actualizare. Evaluarea riscurilor ține cont de progresele înregistrate în derularea investițiilor necesare pentru a îndeplini standardul în materie de infrastructură definit la articolul 4 și de dificultățile specifice fiecărei țări, întâmpinate cu ocazia implementării de soluții alternative noi. Ea se bazează, de asemenea, pe experiența dobândită prin simularea planurilor de urgență, menționată la articolul 9 alineatul (2). Dacă autoritățile competente dintr-o regiune nu sunt de acord cu privire la evaluarea riscurilor, Comisia prezintă o evaluare a riscurilor pentru regiunea respectivă, în cooperare cu autoritățile competente.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile competente ale statelor membre din fiecare regiune, astfel cum sunt enumerate în anexa I, în urma consultării întreprinderilor din sectorul gazelor naturale, a organizațiilor pertinente reprezentând interesele consumatorilor de gaze casnici și industriali, inclusiv a producătorilor de energie electrică, și a autorităților naționale de reglementare, în cazul în care acestea sunt diferite de autoritățile competente, stabilesc în comun:

1.  Autoritățile competente ale statelor membre din fiecare regiune, astfel cum sunt enumerate în anexa I, în urma consultării întreprinderilor din sectorul gazelor naturale, a organizațiilor pertinente reprezentând interesele consumatorilor de gaze casnici, protejați și industriali, inclusiv a producătorilor de energie electrică, și a autorităților naționale de reglementare, în cazul în care acestea sunt diferite de autoritățile competente, stabilesc în comun un cadru coerent la nivelul Uniunii:

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  prevederea unor modalități de împărțire a costurilor între statele membre atunci când un consumator dintr-un stat membru este afectat negativ de întreruperea consumului de gaze și este forțat să treacă pe alți combustibili (de la gaz la păcură în cazul centralelor electrice) datorită aprovizionării consumatorilor protejați din celălalt stat membru.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Prin cumularea planurilor regionale de acțiune preventivă și de urgență, Comisia, consultându-se cu autoritățile competente, ACER și Entso-g, pregătește un plan de acțiune preventivă și un plan de urgență la nivelul Uniunii.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Scopul planului de acțiune preventivă și al planului de urgență este de a contribui la identificarea riscurilor și a potențialelor de la nivelul Uniunii de a reduce riscurile, la diferențierea măsurilor în funcție de regiunile respective, precum și la evaluarea nevoilor specifice ale fiecărei regiuni în comparație cu alte regiuni.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile competente din fiecare regiune convin asupra unui mecanism de cooperare cu suficient de mult timp înainte pentru a elabora planurile și a permite notificarea lor, precum și pentru notificarea planurilor actualizate.

Autoritățile competente din fiecare regiune convin asupra unui mecanism de cooperare, ținând seama de principiul cooperării teritoriale în Uniune, cu suficient de mult timp înainte pentru a elabora planurile și a permite notificarea lor, precum și pentru notificarea planurilor actualizate.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile competente informează în mod periodic Grupul de coordonare pentru gaz cu privire la progresele realizate în ceea ce privește pregătirea și adoptarea planurilor de acțiune preventive și a planurilor de urgență. În special, autoritățile competente informează Grupul de coordonare pentru gaz cu privire la mecanismul de cooperare convenit cu 18 luni înainte de termenul pentru adoptarea planurilor și pentru actualizările planurilor. Comisia poate avea un rol de facilitare la nivel global în pregătirea planurilor, în special în ceea ce privește stabilirea mecanismului de cooperare. Dacă autoritățile competente dintr-o regiune nu sunt de acord cu privire la un mecanism de cooperare, Comisia poate propune un mecanism de cooperare pentru regiunea respectivă. Autoritățile competente asigură monitorizarea periodică a punerii în aplicare a acestor planuri.

Autoritățile competente informează în mod periodic Grupul de coordonare pentru gaz cu privire la progresele realizate în ceea ce privește pregătirea și adoptarea planurilor de acțiune preventive și a planurilor de urgență. În special, autoritățile competente informează Grupul de coordonare pentru gaz cu privire la mecanismul de cooperare convenit cu 18 luni înainte de termenul pentru adoptarea planurilor și pentru actualizările planurilor. Comisia are un rol de facilitare la nivel global în pregătirea planurilor, în special în ceea ce privește stabilirea mecanismului de cooperare. Dacă autoritățile competente dintr-o regiune nu sunt de acord cu privire la un mecanism de cooperare, Comisia dezvoltă un mecanism de cooperare pentru regiunea respectivă. Autoritățile competente asigură monitorizarea periodică a punerii în aplicare a acestor planuri.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

La solicitarea unei autorități competente, anumite părți din planurile de acțiune preventivă și planurile de urgență pot fi exceptate de la publicare. În acest caz, autoritatea competentă respectivă transmite Comisiei spre publicare un rezumat relevant al planurilor. Rezumatul respectiv conține cel puțin elementele principale ale planurilor, în conformitate cu anexa V, pentru a furniza operatorilor de pe piață informații suficiente pentru a se putea conforma cerințelor prezentului regulament. Versiunile complete ale planurilor se comunică autorităților competente din alte regiuni, Comisiei și Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER).

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Planul de acțiune preventiv se actualizează la fiecare patru ani de la 1 martie 2019, exceptând cazul când situația impune o frecvență mai mare de actualizare, sau la cererea Comisiei. Planul actualizat reflectă versiunea actualizată a evaluării riscurilor și rezultatele testelor efectuate în conformitate cu articolul 9 alineatul (2). Articolul 7 alineatele (3)-(7) se aplică planului actualizat.

6.  Planul de acțiune preventiv se actualizează cel puțin la fiecare patru ani de la 1 martie 2019, exceptând cazul când situația impune o frecvență mai mare de actualizare, sau la cererea Comisiei. Planul actualizat reflectă versiunea actualizată a evaluării riscurilor și rezultatele testelor efectuate în conformitate cu articolul 9 alineatul (2). Articolul 7 alineatele (3)-(7) se aplică planului actualizat.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  determină contribuția măsurilor bazate pe mecanismele pieței pentru gestionarea situației în cazul nivelului de alertă și pentru atenuarea situației în cazul nivelului de urgență;

(h)  determină contribuția măsurilor bazate pe mecanismele pieței, cum ar fi lansarea achiziționării colective voluntare sau activarea rezervelor comune virtuale de gaz, pentru gestionarea situației în cazul nivelului de alertă și pentru atenuarea situației în cazul nivelului de urgență;

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja)  stabilește procedurile care trebuie aplicate în cazul unei întreruperi a alimentării cu gaz în mai multe state membre, în același timp, și procedurile în cazul unei reduceri a rezervelor dintr-un stat membru cauzate de utilizarea lor drept compensații în temeiul principiului solidarității;

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care declară vreunul dintre nivelurile de criză menționate la alineatul (1), autoritatea competentă informează imediat Comisia și pune la dispoziția acesteia toate informațiile necesare, în special informațiile cu privire la acțiunile pe care aceasta intenționează să le întreprindă. În cazul unei urgențe care ar putea genera o cerere de asistență din partea Uniunii și a statelor sale membre, autoritatea competentă a statului membru în cauză informează fără întârziere Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență al Comisiei.

2.  În cazul în care declară vreunul dintre nivelurile de criză menționate la alineatul (1), autoritatea competentă informează imediat Comisia și autoritățile competente din regiune și pune la dispoziția acestora toate informațiile necesare, în special informațiile cu privire la acțiunile pe care intenționează să le întreprindă. În cazul unei urgențe care ar putea genera o cerere de asistență din partea Uniunii și a statelor sale membre, autoritatea competentă a statului membru în cauză informează fără întârziere Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență al Comisiei.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  În cazul în care există informații concrete, serioase și fiabile potrivit cărora este posibil să survină un eveniment în urma căruia este probabil ca situația aprovizionării să se deterioreze semnificativ (avertizare timpurie) într-o țară terță, Comisia ia măsuri externe în conformitate cu o serie de priorități conturate de concluziile Consiliului din 20 iulie 2015 privind diplomația în domeniul energiei, în cooperare cu țările terțe, printre altele prin organizarea unor consultări, prin furnizarea unor servicii de mediere și prin desfășurarea de grupuri operative, acolo unde este necesar.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10a

 

Coridoare de aprovizionare de urgență

 

1.   Începând de la 1 noiembrie 2017, ENTSO pentru gaz îndeplinește sarcinile menționate în prezentul articol.

 

2.  Acesta efectuează o simulare la nivelul Uniunii a scenariilor de întrerupere a aprovizionării și de perturbare a infrastructurilor. ENTSO pentru gaz definește aceste scenarii în consultare cu Grupul de coordonare pentru gaz. Autoritățile competente furnizează rețelei ENTSO pentru gaz datele necesare pentru simulări, cum ar fi valorile zilnice de vârf ale cererii, capacitatea de producție internă și măsurile axate pe cerere.

 

Acesta identifică și evaluează coridoarele de aprovizionare de urgență, complementare față de abordarea regională, astfel cum este prevăzută în anexa I, coridoare care să asigure fluxul de gaz între regiuni, pentru a se preveni fragmentarea pieței interne a gazului. Rezultatele respectivei evaluări și propunerea coridoarelor de aprovizionare de urgență se discută în cadrul Grupului de coordonare pentru gaz.

 

Simularea la nivelul Uniunii și coridoarele de aprovizionare de urgență se actualizează la fiecare trei ani, exceptând cazul în care situația impune o frecvență mai mare de actualizare.

 

3.  Într-o situație de urgență declarată de una sau mai multe autorități competente, statele membre traversate de coridoarele de aprovizionare de urgență se asigură că sunt furnizate toate informațiile importante cu privire la aprovizionarea cu gaze, mai ales cantitățile de gaz disponibile, eventualele modalități și căi de canalizare a gazului către statele membre care au declarat situația de urgență. Statele membre traversate de coridoarele de aprovizionare de urgență se asigură că nu este împiedicată livrarea de gaz către statele membre care au declarat situația de urgență.

 

4.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 pentru a institui coridoarele de aprovizionare de urgență.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La cererea unei autorități competente care a declarat o situație de urgență și după verificarea prevăzută la articolul 10 alineatul (5), Comisia poate declara o situație de urgență la nivel regional sau la nivelul Uniunii. La cererea a cel puțin două autorități competente care au declarat o situație de urgență, în urma verificării efectuate în conformitate cu articolul 10 alineatul (5) și în cazul în care există o legătură între cauzele acestor situații de urgență, Comisia declară, după caz, o situație de urgență la nivel regional sau la nivelul Uniunii. În toate cazurile, Comisia, cu ajutorul mijloacelor de comunicare celor mai adecvate situației, strânge opinii și ține cont de toate informațiile relevante furnizate de celelalte autorități competente. În cazul în care estimează că au fost depășite cauzele declarării situației de urgență la nivel regional sau la nivelul Uniunii, Comisia declară încetarea situației de urgență la nivel regional sau la nivelul Uniunii. În toate cazurile, Comisia își motivează decizia și informează Consiliul în legătură cu aceasta.

1.  La cererea unei autorități competente care a declarat o situație de urgență și după verificarea prevăzută la articolul 10 alineatul (5), Comisia poate declara o situație de urgență pentru o regiune afectată în mod special sau pentru Uniune. La cererea a cel puțin două autorități competente care au declarat o situație de urgență, în urma verificării efectuate în conformitate cu articolul 10 alineatul (5) și în cazul în care există o legătură între cauzele acestor situații de urgență, Comisia declară, după caz, o situație de urgență la nivel regional sau la nivelul Uniunii. În toate cazurile, Comisia, cu ajutorul mijloacelor de comunicare celor mai adecvate situației, strânge opinii și ține cont de toate informațiile relevante furnizate de celelalte autorități competente. În cazul în care estimează că au fost depășite cauzele declarării situației de urgență la nivel regional sau la nivelul Uniunii, Comisia declară încetarea situației de urgență la nivel regional sau la nivelul Uniunii. În toate cazurile, Comisia își motivează decizia și informează Consiliul în legătură cu aceasta.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  În contextul viitoarei uniuni energetice, securitatea aprovizionării cu energie este de o importanță capitală. Statele membre trebuie să se coordoneze și să coopereze cu statele lor vecine în procesul de elaborare a politicilor lor energetice. În acest sens, Comisia examinează modul în care structura actuală a măsurilor de prevenire și de intervenție în caz de urgență la nivel național ar putea fi optimizată atât la nivel regional, cât și la nivelul UE.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Primul paragraf se aplică serviciilor sociale esențiale și instalațiilor de termoficare în măsura în care acestea sunt incluse în definiția consumatorilor protejați din statul membru respectiv.

Primul paragraf se aplică serviciilor sociale esențiale și instalațiilor de termoficare în măsura în care acestea sunt incluse în definiția consumatorilor protejați din regiunea respectivă.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul în care statele membre implicate nu cad de acord cu privire la circumstanțele care ar justifica reluarea aprovizionării în cazul altor clienți decât gospodăriile, serviciile sociale esențiale și instalațiile de termoficare, Comisia, după consultarea Grupului de coordonare pentru gaz și în conformitate cu articolul 10 alineatul (1), prezintă evaluarea standardului de aprovizionare în statele membre care au declarat nivelul de criză de urgență.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Dispozițiile tehnice, juridice și financiare necesare pentru aplicarea alineatului (3) sunt convenite între statele membre care sunt direct conectate între ele și sunt descrise în planurile de urgență ale regiunilor lor respective. Aceste dispoziții pot include, printre altele, prețurile gazului care urmează să fie aplicate, utilizarea interconectărilor, inclusiv capacitatea bidirecțională, volumele de gaz și acoperirea costurilor de compensare. Se acordă preferință măsurilor bazate pe piață, cum ar fi licitațiile, pentru punerea în aplicare a obligației prevăzute la alineatul (3). În cazul modificării dispozițiilor tehnice, juridice și financiare necesare pentru aplicarea alineatului (3), planul de urgență corespunzător se actualizează în consecință.

4.  Dispozițiile tehnice, juridice și financiare necesare pentru aplicarea alineatului (3) sunt convenite între statele membre care sunt direct conectate între ele și sunt descrise în planurile de urgență ale regiunilor lor respective. Pentru fiecare dintre grupurile regionale, Comisia pregătește un cadru minim pentru mecanismele propuse, care va include, printre altele, prețurile gazului care urmează să fie aplicate, utilizarea interconectărilor, inclusiv disponibilitatea garantată a capacității bidirecționale, volumele de gaz și acoperirea costurilor de compensare. Se acordă preferință măsurilor bazate pe piață, cum ar fi licitațiile, pentru punerea în aplicare a obligației prevăzute la alineatul (3). În cazul modificării dispozițiilor tehnice, juridice și financiare necesare pentru aplicarea alineatului (3), planul de urgență corespunzător se actualizează în consecință. Comisia elaborează un model de acorduri de solidaritate, inclusiv clauze-model, și îl publică.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Alineatul (2) se aplică de la 1 martie 2019.

5.  Alineatul (2) se aplică de la 1 octombrie 2018.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În cazul în care statele membre nu ajung la un acord cu privire la dispozițiile tehnice, juridice și financiare necesare, Comisia poate propune un cadru pentru aceste măsuri în avizul său și în decizia sa referitoare la planuri.

6.  În cazul în care statele membre nu ajung la un acord cu privire la dispozițiile tehnice, juridice și financiare necesare, Comisia elaborează un cadru pentru aceste măsuri în avizul său și în decizia sa referitoare la planuri.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 6 – litera a – punctul vi

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(vi)  condițiile de suspendare a livrărilor de gaz.

(vi)  condițiile de renegociere și suspendare a livrărilor de gaz.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  autorității competente și Comisiei, imediat după încheierea sau modificarea lor, contractele de furnizare a gazelor cu o durată mai mare de 1 an încheiate sau modificate după data de [OP: vă rugăm să introduceți data intrării în vigoare a prezentului regulament], care, în mod individual sau cumulativ cu alte contracte încheiate cu același furnizor sau cu filialele sale, furnizează mai mult de 40 % din consumul anual de gaze naturale din statul membru în cauză. Obligația de notificare nu se aplică modificărilor care vizează numai prețul gazelor. Obligația de notificare se aplică, de asemenea, tuturor acordurilor comerciale relevante pentru executarea contractului de furnizare a gazelor.

(b)  autorității competente și Comisiei, imediat după încheierea sau modificarea lor, contractele de furnizare a gazelor cu același furnizor dintr-o țară terță sau cu filialele sale, cu o durată mai mare de 1 an încheiate sau modificate după data de [JO: vă rugăm să introduceți data intrării în vigoare a prezentului regulament] care, în mod individual sau cumulativ cu contracte ale altor întreprinderi din sectorul gazelor naturale de pe aceeași piață cu același furnizor sau cu filialele sale depășesc pragul de 8 miliarde de metri cubi sau furnizează mai mult de 40% din importurile anuale totale de gaze din țările terțe către statul membru în cauză. Obligația de notificare nu se aplică prețului gazelor. Obligația de notificare se aplică, de asemenea, tuturor acordurilor comerciale relevante pentru executarea contractului de furnizare a gazelor. În acest scop, autoritățile naționale de reglementare asigură o monitorizare anuală a structurii ofertei de pe piață și informează întreprinderile relevante din sectorul gazelor naturale odată ce pragul de 40 % a fost depășit. Aceste informații sunt comunicate până cel târziu la data de 1 iunie a fiecărui an pentru anul care precedă anul pentru care s-a calculat pragul.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a.  În cazul în care sunt identificate dispoziții care contravin dreptului Uniunii în cadrul evaluării contractelor de aprovizionare cu gaze prevăzute la alineatul (6) litera (b) și alineatul (7), Comisia informează entitatea și autoritatea competentă respectivă și solicită modificări, constând în eliminarea dispozițiilor contrare dreptului Uniunii. Entitatea sau autoritatea competentă poate invita Comisia să participe la negocierile care vizează eliminarea incompatibilităților cu legislația Uniunii.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

9a.  Comisia ține seama de informațiile primite în temeiul prezentului articol atunci când pregătește o listă de referință de bune practici și de clauze abuzive care să poată fi consultată de autoritățile competente și întreprinderile naționale.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Se instituie un Grup de coordonare pentru gaz pentru a facilita coordonarea măsurilor privind securitatea aprovizionării cu gaze. Grupul este compus din reprezentanți ai statelor membre, în special ai autorităților competente ale acestora, precum și din reprezentanți ai Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei („agenția”), ai ENTSO pentru gaz, ai organelor reprezentative ale sectorului și ai consumatorilor relevanți. Comisia, consultându-se cu statele membre, decide alcătuirea grupului, asigurând reprezentativitatea totală a acestuia. Comisia prezidează grupul. Grupul își adoptă propriul regulamentul de procedură.

1.  Se instituie un Grup de coordonare pentru gaz pentru a facilita coordonarea măsurilor privind securitatea aprovizionării cu gaze. Grupul este compus din reprezentanți ai statelor membre, în special ai autorităților competente ale acestora, ai autorităților locale și regionale, precum și din reprezentanți ai Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei („agenția”), ai ENTSO pentru gaz, ai organelor reprezentative ale sectorului și ai consumatorilor relevanți. Comisia, consultându-se cu statele membre, decide alcătuirea grupului, asigurând reprezentativitatea totală a acestuia. Comisia prezidează grupul. Grupul își adoptă propriul regulamentul de procedură.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Articolul 3 alineatul (2) a doua teză, articolul 3 alineatul (6), articolul 4 alineatele (3), (4) și (6), articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) litera (d), articolul 7 alineatul (5) literele (b) și (e), articolul 8 alineatul (1) literele (e), (g) și (i), articolul 8 alineatul (4) literele (b) și (c), articolul 9 alineatul (1) literele (j) și (m), articolul 9 alineatul (4), articolul 10 alineatul (4), articolul 11 alineatul (5) și articolul 12 creează obligații pentru statele membre în ceea ce privește o parte contractantă la Comunitatea Energiei, în conformitate cu următoarea procedură:

1.  Articolul 3 alineatul (2) a doua teză, articolul 3 alineatul (6), articolul 4 alineatele (3), (4) și (6), articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) litera (d), articolul 7 alineatul (5) literele (b) și (e), articolul 8 alineatul (1) literele (e), (g) și (i), articolul 8 alineatul (4) literele (b) și (c), articolul 9 alineatul (1) literele (j), (ja) și (m), articolul 9 alineatul (4), articolul 10 alineatul (4), articolul 11 alineatul (5) și articolul 12 creează obligații pentru statele membre în ceea ce privește o parte contractantă la Comunitatea Energiei, în conformitate cu următoarea procedură:

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În cazul aplicării principiului solidarității prevăzut la articolul 12, părțile contractante la Comunitatea Energiei furnizează autorităților din statele membre vecine suficiente informații, în conformitate cu articolul 13.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Măsuri pentru salvgardarea securității aprovizionării cu gaz

Referințe

COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

REGI

7.3.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Tomasz Piotr Poręba

17.3.2016

Examinare în comisie

16.6.2016

 

 

 

Data adoptării

8.9.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

9

6

Membri titulari prezenți la votul final

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Czesław Hoc, Karol Karski, Julia Reda, Tatjana Ždanoka


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Măsuri pentru salvgardarea securității aprovizionării cu gaz

Referințe

COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)

Data prezentării la PE

10.2.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

7.3.2016

ECON

7.3.2016

ENVI

7.3.2016

IMCO

7.3.2016

 

TRAN

7.3.2016

REGI

7.3.2016

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ECON

12.5.2016

ENVI

21.3.2016

IMCO

15.3.2016

TRAN

14.3.2016

Raportori

Data numirii

Jerzy Buzek

23.2.2016

 

 

 

Examinare în comisie

20.4.2016

14.6.2016

12.7.2016

 

Data adoptării

13.10.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

55

5

2

Membri titulari prezenți la votul final

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Michael Cramer, Maria Grapini

Data depunerii

20.10.2016

Notă juridică