Процедура : 2016/2028(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0312/2016

Внесени текстове :

A8-0312/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2016 - 5.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0397

ДОКЛАД     
PDF 587kWORD 49k
20.10.2016
PE 584.083v02-00 A8-0312/2016

относно искане за защита на привилегиите и имунитетите на Марио Боргецио

(2016/2028(IMM))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Ангел Джамбазки

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искане за защита на привилегиите и имунитетите на Марио Боргецио

(2016/2028(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането на Марио Боргецио от 5 януари 2016 г., обявено на пленарно заседание на 1 февруари 2016 г., за защита на неговите привилегии и имунитети в рамките на образувано наказателно производство пред Съда в Милано (позоваване № 41838/13 RGNR, RG GIP № 12607/14),

–  като изслуша Марио Боргецио съгласно член 9, параграф 5 от своя правилник,

–  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

  като взе предвид член 1, буква а) от италианския Закон № 205/1993,

  като взе предвид член 5, параграф 2 и членове 7 и 9 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0312/2016),

А.  като има предвид, че Марио Боргецио, член на Европейския парламент, е отправил искане за защита на своя имунитет съгласно членове 8 и 9 от Протокол № 7 в рамките на образувано наказателно производство пред съда в Милано; като има предвид, че в известието, връчено от прокуратурата, Марио Боргецио се обвинява, че в хода на радиопредаване е изразил идеи, основани да превъзходство и расова или етническа омраза, което съставлява деяние, наказуемо по член 1, буква а) от италианския Закон № 205/1993;

Б.  като има предвид, че членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз се изключват взаимно(2); като има предвид, че разглежданият случай се отнася до мнения с предполагаем дискриминационен характер, изразени от член на Европейския парламент; като има предвид следователно, че основанията за това, че е приложим само член 8 от Протокола, не се нуждаят от обяснение;

В.  като има предвид, че съгласно член 8 от Протокол № 7 членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им;

Г.  като има предвид, че Съдът е постановил, че за да бъде обхванато от имунитета, дадено мнение трябва да е било изразено от член на ЕП при изпълнението на задълженията му, като по този начин се обуславя изискването за връзка между изразеното мнение и парламентарните задължения; като има предвид, че такава връзка трябва да бъде пряка и очевидно налагаща се(3);

Д.  като има предвид, че по време на въпросното радиопредаване към Марио Боргецио е било отправено искане да коментира назначаването и компетентността на нов член на италианското правителство, а именно на новия министър по въпросите на интеграцията;

Е.  като има предвид, че обстоятелствата по случая, изложени в предоставените на комисията по правни въпроси документи и в хода на изслушването в тази комисия, сочат, че неговите изявления по време на интервюто нямат пряка и очевидна връзка с парламентарната му дейност;

Ж.  като има предвид по-специално, че предполагаемите изявления излизат извън границите на тона, който обикновено се използва в рамките на политическите дебати, и че те освен това по естеството си са в пълно противоречие с парламентарния дух; като има предвид, че те са в разрез с член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз и че съответно не може да се счете, че те са направени при изпълнение на задълженията на член на Европейския парламент;

З.  като има предвид, че следователно не може да се счете, че в случая Марио Боргецио е действал при изпълнение на задълженията си на член на Европейския парламент;

И.  като има предвид, че Съдът на ЕС е постановил, че когато е предявен иск срещу член на Европейския парламент пред национален съд и съдът е информиран, че е започнала процедура за защита на привилегиите и имунитетите на този член на ЕП съгласно предвиденото в Правилника за дейността на Парламента, въпросният съд трябва да спре съдебното производство и да поиска от Парламента да приеме становището си възможно най-бързо(4); като има предвид, че съдът в Милано, пред който е било образувано съдебното производство срещу Марио Боргецио, е отказал да спре производството и е разпоредил то да бъде продължено въпреки искането, отправено от Марио Боргецио въз основа на приложимата съдебна практика на Съда на ЕС;

1.  решава да не защити привилегиите и имунитетите на Марио Боргецио;

2.  изразява съжаление във връзка с факта, че съдът в Милано, противно на приложимата съдебна практика на Съда на ЕС, е отказал да спре образуваното срещу Марио Боргецио производство;

3.  призовава италианските органи да спазват неизменно принципа, утвърден от Съда на ЕС, във връзка със задължението на компетентния съд да спре съдебното производство, ако е отправено искане за защита на привилегиите и имунитетите на член на Европейския парламент;

4.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентните органи на Италианската република и на Марио Боргецио.

(1)

Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Съединени дела C-200/07 и C-201/07, Marra/De Gregorio и Clemente, цитирани по-горе, точка 45.

(3)

Дело C-163/10, Patriciello, цитирано по-горе, точки 33 и 35.

(4)

Съединени дела C-200/07 и C-201/07, Marra/De Gregorio и Clemente, цитирани по-горе, точка 43.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

12.10.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Правна информация