Postup : 2016/2028(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0312/2016

Předložené texty :

A8-0312/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2016 - 5.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0397

ZPRÁVA     
PDF 425kWORD 52k
20.10.2016
PE 584.083v02-00 A8-0312/2016

o žádosti o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Mario Borghezio

(2016/2028(IMM))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Angel Dzhambazki

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Mario Borghezio

(2016/2028(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost Maria Borghezia o ochranu svých výsad a imunit v rámci probíhajícího trestního řízení u soudu v Miláně (pod referenčním č. 41838/13 R.G.N.R. a č. 12607/14 RG GIP) předloženou dne 5. ledna 2016 a oznámenou na plenárním zasedání dne 1. února 2016,

–  poté, co Mario Borghezio, dostal možnost vyjádřit se v souladu s čl. 9 odst. 5 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 8 a 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010 a 6. září 2011 a 17. ledna 2013(1),

–  s ohledem na článek 1 odst. a) italského zákona č. 205/1993,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2 a články 7 a 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0312/2016),

A.  vzhledem k tomu, že poslanec Evropského parlamentu Mario Borghezio požádal podle čl. 8 a 9 Protokolu 7 o ochranu své parlamentní imunity v souvislosti s trestním řízením probíhajícím u soudu v Miláně; vzhledem k tomu, že podle oznámení státního zastupitelství je p. Borghezio obviněn z toho, že měl v rozhlasovém vysílání obhajovat ideje založené na nadřazenosti a rasové nebo etnické nenávisti, kteréžto jednání je trestné podle článku 1 odst. a) italského zákona č. 205/1993;

B.  vzhledem k tomu, že se články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie vzájemně vylučují(2); vzhledem k tomu, že se daný případ týká údajně diskriminačních názorů vyslovených poslancem Evropského parlamentu; vzhledem k tomu, že je tudíž evidentní použitelnost samotného článku 8 Protokolu;

C.  vzhledem k tomu, že podle článku 8 protokolu 7 poslanci Evropského parlamentu nemohou být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce;

D.  vzhledem k tomu, že Soudní dvůr rozhodl, že aby mohl poslanec požívat imunity, musí daný názor vyjádřit při výkonu svého mandátu, což znamená, že je vyžadována spojitost mezi vyjádřeným názorem a parlamentním mandátem; vzhledem k tomu, že tato spojitost musí být přímá a zřejmá(3);

E.  vzhledem k tomu, že byl p. Borghezio během dotyčného rozhlasového vysílání požádán, aby se vyjádřil ke jmenování a kompetentnosti nové členky italské vlády, totiž nové ministryně pro integraci;

F.  vzhledem k tomu, že skutečnosti případu, jak vyplývají z dokumentů poskytnutých Výboru pro právní záležitosti a ze slyšení před ním, ukazují na to, že výroky, jež během rozhovoru pronesl, nemají přímou a zřejmou spojitost s jeho parlamentní činností;

G.  obzvláště vzhledem k tomu, že tyto údajně pronesené výroky přesahují tón, se kterým se běžně setkáváme v politických debatách, a navíc jsou svou povahou hluboce neparlamentní; vzhledem k tomu, že jsou v rozporu s článkem 21 Listiny základních práv Evropské unie, a nelze je tudíž považovat za výroky učiněné při výkonu mandátu poslance Evropského parlamentu;

H.  vzhledem k tomu, že tedy nelze mít za to, že Mario Borghezio jednal ve výkonu svého mandátu poslance Evropského parlamentu;

I.  vzhledem k tomu, že Soudní dvůr rozhodl, že pokud byla podána žaloba proti evropskému poslanci u vnitrostátního soudu a tento byl informován o tom, že bylo zahájeno řízení o ochraně výsad a imunit tohoto poslance podle čl. 6 odst. 3 jednacího řádu, musí uvedený soud přerušit soudní řízení a požádat Parlament, aby vydal co nejdříve stanovisko(4); vzhledem k tomu, že soud v Miláně, před nímž bylo trestní stíhání p. Borghezia zahájeno, odmítl řízení přerušit a nařídil v něm pokračovat navzdory žádosti p. Borghezia podané na základě příslušné judikatury Soudního dvora;

1.  rozhodl, že neochrání výsady a imunity, kterých požívá Mario Borghezio;

2.  odsuzuje skutečnost, že soud v Miláně navzdory příslušné judikatuře Soudního dvora řízení vedené proti p. Borgheziovi odmítl přerušit;

3.  očekává, že italské orgány budou vždy dodržovat zásadu stanovenou Soudním dvorem, pokud jde o povinnost příslušného soudu přerušit soudní řízení, když je předložena žádost o ochranu výsad a imunit poslance Evropského parlamentu;

4.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru příslušným orgánům Italské republiky a Mariu Borgheziovi.

(1)

Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C 200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Spojené věci C-200/07 a C-201/07 Marra, citované výše, odstavec 45.

(3)

Věc C-163/10 Patriciello, citovaná výše, odstavce 33 a 35.

(4)

Spojené věci C-200/07 a C-201/07 Marra, citované výše, odstavec 43.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

12.10.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Právní upozornění