Menetlus : 2016/2028(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0312/2016

Esitatud tekstid :

A8-0312/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/10/2016 - 5.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0397

RAPORT     
PDF 262kWORD 45k
20.10.2016
PE 584.083v02-00 A8-0312/2016

Mario Borghezio eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotluse kohta

(2016/2028(IMM))

Õiguskomisjon

Raportöör: Angel Dzhambazki

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS
 VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Mario Borghezio eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotluse kohta

(2016/2028(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Mario Borghezio 5. jaanuaril 2016. aastal esitatud ja täiskogu istungil 1. veebruaril 2016. aastal teatavaks tehtud taotlust kaitsta tema eesõigusi ja puutumatust seoses poolelioleva kriminaalmenetlusega Milano kohtus (RGNR No 41838/13, RG GIP No 12607/14),

–  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 5 Mario Borghezio ära kuulanud,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013. aasta otsuseid(1),

  võttes arvesse Itaalia seaduse nr 205/1993 artikli 1 punkti a,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2 ning artikleid 7 ja 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0312/2016),

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi liige Mario Borghezio on palunud kaitsta oma puutumatust kooskõlas protokolli nr 7 artiklitega 8 ja 9 seoses poolelioleva kriminaalmenetlusega Milano kohtus; arvestades, et riigiprokuröri teatise kohaselt on Mario Borghezio väidetavalt kaitsnud raadiosaates üleolekust ja rassilisest või etnilistest vihkamisest ajendatud ideid ning selline käitumine on karistatav vastavalt Itaalia seaduse nr 205/1993 artikli 1 punktile a;

B.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklid 8 ja 9 on vastastikku välistavad(2); arvestades, et arutatav küsimus puudutab Euroopa Parlamendi liikme väidetavalt diskrimineerivaid arvamusi; arvestades, et seepärast on üksnes protokolli artikli 8 kohaldamine enesestmõistetav;

C.  arvestades, et protokolli nr 7 artikli 8 kohaselt ei või Euroopa Parlamendi liikmeid üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu;

D.  arvestades, et Euroopa Kohus on otsustanud, et selleks, et arvamus oleks puutumatusega hõlmatud, peab Euroopa Parlamendi liige olema seda väljendanud oma kohustuste täitmisel, mistõttu väljendatud arvamuse ja parlamendiliikme kohustuste vahel peab olema seos; arvestades, et selline seos peab olema otsene ja ilmne(3);

E.  arvestades, et kõnealuses raadiosaates paluti Mario Borgheziol kommenteerida Itaalia valitsuse uue liikme, täpsemalt integratsiooniministri ametisse nimetamist ja pädevust;

F.  arvestades, et asjaolud, mis tulid ilmsiks õiguskomisjonile esitatud dokumentidest ja komisjonis toimunud kuulamisel, näitavad, et intervjuu käigus tehtud avaldustel ei ole otsest ja ilmset seost parlamendiliikme tegevusega;

G.  arvestades eelkõige, et väidetavad mõtteavaldused olid kangemat laadi kui poliitilises debatis üldiselt kombeks ja lisaks sellele äärmiselt ebaparlamentaarsed; arvestades, et need avaldused on vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 21, mistõttu ei saa nende puhul eeldada, et need tehti Euroopa Parlamendi liikme kohustuste täitmisel;

H.  arvestades, et seepärast ei või Mario Borghezio tegevust pidada Euroopa Parlamendi liikme ülesannete täitmiseks;

I.  arvestades, et Euroopa Kohus on otsustanud, et kui riigi kohtusse on esitatud hagi Euroopa Parlamendi liikme vastu ja kui kohtule teatatakse, et on alustatud selle parlamendiliikme eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise menetlus, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi kodukorras, peab kõnesolev kohus menetluse peatama ja paluma parlamendil esitada võimalikult kiiresti oma arvamuse(4); arvestades, et Milano kohus, kus alustati kohtumenetlust Mario Borghezio vastu, keeldus menetluse peatamisest ja andis korralduse selle jätkamiseks, vaatamata Mario Borghezio taotlusele Euroopa Kohtu asjaomase kohtupraktika alusel;

1.  otsustab mitte kaitsta Mario Borghezio eesõigusi ja puutumatust;

2.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et Euroopa Kohtu asjaomasele kohtupraktikale vaatamata keeldus Milano kohus Mario Borghezio vastu alustatud kohtumenetluse peatamisest;

3.  loodab, et Itaalia ametiasutused järgivad alati Euroopa Kohtu põhimõtet selle kohta, et pädeval kohtul on kohustus peatada kohtumenetlus, kui Euroopa Parlamendi liige on esitanud eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotluse;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Itaalia Vabariigi pädevatele ametiasutustele ja Mario Borgheziole.

(1)

Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Eespool osutatud liidetud kohtuasjad C-200/07 ja C-201/07, Marra, punkt 45.

(3)

Eespool osutatud kohtuasi C-163/10, Patriciello, punktid 33 ja 35.

(4)

Eespool osutatud liidetud kohtuasjad C-200/07 ja C-201/07, Marra, punkt 43.


VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

12.10.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Õigusalane teave