Eljárás : 2016/2028(IMM)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0312/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0312/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 25/10/2016 - 5.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0397

JELENTÉS     
PDF 353kWORD 45k
20.10.2016
PE 584.083v02-00 A8-0312/2016

a Mario Borghezio kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről

(2016/2028(IMM))

Jogi Bizottság

A vélemény előadója: Angel Dzhambazki

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
 ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Mario Borghezio kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelemről

(2016/2028(IMM))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel Mario Borghezio 2016. január 5-i, a 2016. február 1-i plenáris ülésen bejelentett, saját kiváltságainak és mentelmi jogának a milánói bíróságon folyamatban lévő (RGNR No 41838/13 és RG GIP No 12607/14 számú) büntetőeljárásaival összefüggésben való fenntartására irányuló kérelmére,

–  miután eljárási szabályzata 9. cikke (5) bekezdésének megfelelően meghallgatta Mario Borgheziót,

–  tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. és 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió Bírósága által 1964. május 12-én, 1986. július 10-én, 2008. október 15-én és 21-én, 2010. március 19-én, 2011. szeptember 6-án és 2013. január 17-én hozott ítéletekre(1),

  tekintettel a 205/1993 sz. olasz törvény 1. cikkének a) pontjára;

  tekintettel eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 7. és 9. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0312/2016),

A.  mivel Mario Borghezio európai parlamenti képviselő a 7. jegyzőkönyv 8. és 9. cikke alapján kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartását kérte a milánói bíróság előtt folyamatban lévő büntetőeljárásokkal összefüggésben; mivel az ügyészség által szolgáltatott feljegyzés szerint Borghezio úr feltételezhetően a felsőbbrendűségen és faji vagy etnikai gyűlöleten alapuló nézeteket osztott meg egy rádióműsorban, ami a 205/1993 sz. olasz törvény 1. cikkének a) pontja értelmében büntetendő;

B.  mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. és 9. cikke kölcsönösen kizárják egymást(2); mivel a szóban forgó ügy csak egy európai parlamenti képviselő feltételezhetően diszkriminatív véleményével kapcsolatos; mivel tehát csak a jegyzőkönyv 8. cikkének alkalmazhatósága magától értetődő;

C.  mivel a 7. jegyzőkönyv 8. cikke értelmében feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk miatt az Európai Parlament tagjai ellen nem folytatható vizsgálat, nem vehetők őrizetbe, és nem vonhatók bírósági eljárás alá;

D.  mivel a Bíróság megállapította, hogy ahhoz, hogy valamely véleményre vonatkozzék a mentelmi jog, az európai parlamenti képviselőnek a „feladata ellátása során” kell azt kifejtenie, ez pedig magában foglalja azt a követelményt, hogy kapcsolatnak kell fennállnia a kifejtett vélemény és a parlamenti feladatok között; mivel ennek a kapcsolatnak közvetlennek és nyilvánvalónak kell lennie(3);

E.  mivel Borghezio urat a szóban forgó rádióműsorban megkérték az olasz kormány egy új tagja, nevezetesen az új integrációügyi miniszter kinevezésének és hozzáértésének kommentálására;

F.  mivel az ügy tényállása, ahogyan az a Jogi Bizottságnak átadott dokumentumokból és a korábbi meghallgatásból kitűnik, arra utal, hogy az interjú során tett kijelentések nem állnak közvetlen és nyilvánvaló kapcsolatban parlamenti tevékenységével;

G.  mivel az állítólag elhangzott kijelenések túllépik a politikai vitákban általánosan elfogadott hangnemet, és ezen túlmenően természetük a parlamentáris szemlélettől mélyen eltérő; mivel e kijelentések ellentétesek az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikkével, és ezért nem tekinthető úgy, hogy azokat az Európai Parlament egy képviselője hivatali tisztségének gyakorlása során tette;

H.  mivel ennélfogva nem vélelmezhető, hogy Mario Borghezio a szóban forgó ügyben európai parlamenti képviselői tisztségét gyakorolta;

I.  mivel a Bíróság megállapította, hogy amikor valamely nemzeti bíróság előtt európai parlamenti képviselővel szemben eljárás indul, és e bíróság arról értesül, hogy ugyanezen képviselő kiváltságai és mentességei fenntartására irányuló, a Parlament eljárási szabályzata szerinti eljárás van folyamatban, az említett bíróság köteles az eljárást felfüggeszteni, és kikérni a Parlament véleményét, amely azt a lehető legrövidebb időn belül megadja(4); mivel a milánói bíróság, ahol a Borghezio úr elleni eljárást kezdeményezték elutasította az eljárás felfüggesztését és elrendelte annak folytatását, annak ellenére, hogy Borghezio úr az Európai Bíróság vonatkozó esetjoga alapján kérte a felfüggesztést;

1.  úgy határoz, hogy nem tartja fenn Mario Borghezio mentelmi jogát és kiváltságait;

2.  sajnálja, hogy az Európai Bíróság vonatkozó esetjoga ellenére a milánói bíróság elutasította a Borghezio úrral szembeni eljárás felfüggesztését;

3.  elvárja, hogy az olasz hatóságok minden esetben eleget tegyenek az Európai Bíróság által osztott azzal kapcsolatos elvnek, hogy az illetékes bíróság köteles felfüggeszteni a bírósági eljárást, amennyiben egy európai parlamenti képviselő kéri mentelmi jogának fenntartását;

4.  utasítja elnökét, hogy ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését haladéktalanul továbbítsa az Olasz Köztársaság illetékes hatóságának és Mario Borgheziónak.

(1)

A Bíróság 1964. május 12-i ítélete, Wagner kontra Fohrmann és Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; a Bíróság 1986. július 10-i ítélete, Wybot kontra Faure és társai, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; a Törvényszék 2008. október 15-i ítélete, Mote kontra Európai Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; a Bíróság 2008. október 21-i ítélete, Marra kontra De Gregorio és Clemente, C-200/07 és C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; a Törvényszék 2010. március 19-i ítélete, Gollnisch kontra Európai Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; a Bíróság 2011. szeptember 6-i ítélete, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; a Törvényszék 2013. január 17-i ítélete, Gollnisch kontra Parlament, T-346/11 és T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

C-200/07. és C-201/07. sz. egyesített ügyek, Marra, lásd fent, a 45. bekezdésben.

(3)

C-163/10. sz. ügy,Patriciello, lásd fent, a 33. és 35. bekezdésben.

(4)

C-200/07. és C-201/07. sz. egyesített ügyek, Marra, lásd fent, a 43. bekezdésben.


ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

12.10.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Jogi nyilatkozat