Procedūra : 2016/2028(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0312/2016

Pateikti tekstai :

A8-0312/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/10/2016 - 5.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0397

PRANEŠIMAS     
PDF 497kWORD 45k
20.10.2016
PE 584.083v02-00 A8-0312/2016

dėl prašymo ginti Mario Borghezio privilegijas ir imunitetus

(2016/2028(IMM))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Angel Dzhambazki

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl prašymo ginti Mario Borghezio privilegijas ir imunitetus

(2016/2028(IMM))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Mario Borghezio 2016 m. sausio 5 d. prašymą ginti jo privilegijas ir imunitetus Milano teisme nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje (RGNR Nr. 41838/13, RG GIP Nr. 12607/14), kuris buvo paskelbtas 2016 m. vasario 1 d. plenariniame posėdyje,

–  išklausęs Mario Borghezio paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 5 dalyje,

–  atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius ir į 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus(1),

  atsižvelgdamas į Italijos įstatymo Nr. 205/1993 1 straipsnio a dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį ir 7 ir 9 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0312/2016),

A.  kadangi Europos Parlamento narys Mario Borghezio paprašė ginti jo, kaip Parlamento nario, imunitetą pagal Protokolo Nr. 7 8 ir 9 straipsnius Milano teismo nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje; kadangi, remiantis prokuratūros pateiktu pranešimu, M. Borghezio įtariamas per radijo laidą propagavę idėjas, pagrįstas viršenybe ir rasine bei etnine neapykanta, – už tokį elgesį pagal Italijos įstatymo Nr. 205/1993 1 straipsnio a dalį numatyta atsakomybė;

B.  kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnių taikymo sritys nesutampa(2); kadangi aptariama byla susijusi tik su Europos Parlamento nario išreikštomis tariamai diskriminacinėmis nuomonėmis; kadangi, atsižvelgiant į tai, savaime suprantama, jog taikomas Protokolo 8 straipsnis;

C.  kadangi, remiantis Protokolo Nr. 7 8 straipsniu, Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo;

D.  kadangi Teisingumo Teismas nustatė, jog tam, kad būtų taikomas imunitetas, nuomonė turi būti pareikšta Europos Parlamento nario, einančio savo pareigas, o tai reiškia, kad turi būti ryšys tarp pareikštos nuomonės ir Parlamento nario pareigų; kadangi toks ryšys turi būti tiesioginis ir akivaizdus(3);

E.  kadangi minėtoje radijo laidoje Mario Borghezio buvo paprašyta pakomentuoti naujos Italijos vyriausybės narės, t. y. naujosios integracijos ministrės paskyrimą ir kompetenciją;

F.  kadangi iš bylos faktų, kurie paaiškėjo iš Teisės reikalų komitetui pateiktų dokumentų ir per prieš tai vykusį klausymą, matyti, kad interviu metu padaryti M. Borghezio pareiškimai nėra tiesiogiai ir akivaizdžiai susiję su jo, kaip Europos Parlamento nario, veikla;

G.  kadangi, visų pirma, tariamai padarytų pareiškimų tonas buvo nesuderinamas su įprastomis politinėmis diskusijomis ir, juo labiau, jie iš esmės buvo ne parlamentinio pobūdžio; kadangi šiais pareiškimais pažeistas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnis, taigi, negalima laikyti, kad jie padaryti vykdant Europos Parlamento nario pareigas;

H.  kadangi dėl šios priežasties negali būti laikoma, kad Mario Borghezio vykdė savo, kaip Europos Parlamento nario, pareigas;

I.  kadangi Teisingumo Teismas nustatė, jog tuomet, kai nacionaliniame teisme Europos Parlamento nariui pareiškiamas ieškinys ir šiam teismui pranešama, jog pradėta šio nario privilegijų ir imunitetų gynimo procedūra, numatyta Darbo tvarkos taisyklėse, šis teismas turi sustabdyti bylos nagrinėjimą ir paprašyti Parlamento kuo greičiau pareikšti savo nuomonę(4); kadangi Milano teismas, kuriame padėtas M. Borghezio bylos nagrinėjimas, atsisakė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir nurodė jį tęsti, nepaisydamas M. Borghezio prašymo remiantis atitinkama Teisingumo Teismo praktika;

1.  nusprendžia neginti Mario Borghezio imuniteto ir privilegijų;

2.  apgailestauja, kad Milano teismas, nepaisydamas atitinkamos Teisingumo Teismo praktikos, atsisakė sustabdyti M. Borghezio iškeltos bylos nagrinėjimą;

3.  tikisi, kad Italijos valdžios institucijos visuomet laikysis Teisingumo Teismo nustatyto principo, susijusio su kompetentingo teismo pareiga sustabdyti bylos nagrinėjimą, jeigu Europos Parlamento narys pateikė prašymą ginti jo privilegijas ir imunitetą;

4.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą kompetentingoms Italijos Respublikos valdžios institucijoms ir Mario Borghezio.

(1)

1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Minėtosios sujungtos bylos C-200/07 ir C-201/07 Marra, 45 punktas.

(3)

Minėtoji byla C-163/10 Patriciello, 33 ir 35 punktai.

(4)

Minėtosios sujungtos bylos C-200/07 ir C-201/07 Marra, 43 punktas.


GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

12.10.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Teisinis pranešimas