Procedūra : 2016/2028(IMM)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0312/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0312/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 25/10/2016 - 5.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0397

ZIŅOJUMS     
PDF 505kWORD 52k
20.10.2016
PE 584.083v02-00 A8-0312/2016

par pieprasījumu aizstāvēt Mario Borghezio privilēģijas un imunitāti

(2016/2028(IMM))

Juridiskā komiteja

Referents: Angel Dzhambazki

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par pieprasījumu aizstāvēt Mario Borghezio privilēģijas un imunitāti

(2016/2028(IMM))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 2016. gada 1. februāra plenārsēdē paziņoto Mario Borghezio 2016. gada 5. janvāra pieprasījumu aizstāvēt viņa privilēģijas un imunitāti saistībā ar Milānas tiesā notiekošo tiesvedību krimināllietā (RGNR Nr. 41838/13, RG GIP Nr. 12607/14),

–  pēc M. Borghezio uzklausīšanas saskaņā ar Reglamenta 9. panta 5. punktu,

–  ņemot vērā 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija, 2008. gada 15. un 21. oktobra, 2010. gada 19. marta, 2011. gada 6. septembra un 2013. gada 17. janvāra spriedumus(1),

  ņemot vērā Itālijas likuma Nr. 205/1993 1. punkta a) apakšpunktu,

  ņemot vērā Reglamenta 5. panta 2. punktu un 7. pantu un 9. pantu,

–  ņemot vērā Juridisko lietu komisijas ziņojumu (A8-0312/2016),

A.  tā kā Eiropas Parlamenta deputāts M. Borghezio atbilstoši 7. protokola 8. un 9. pantam ir lūdzis aizstāvēt viņa deputāta imunitāti saistībā ar Milānas tiesā notiekošo tiesvedību krimināllietā; tā kā saskaņā ar prokuratūras sniegto informāciju M. Borghezio ir uzstājies radio raidījumā, kura laikā paudis atbalstu tādam idejām, kuru pamatā ir pārākuma teorijas un rasu vai etniskais naids, un tā kā šāda rīcība ir sodāma saskaņā ar Itālijas likuma Nr. 205/1993 1. punkta a) apakšpunktu;

B.  tā kā 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pants ir savstarpēji izslēdzoši(2); tā kā šis konkrētais gadījums attiecas vien uz apgalvojumiem, ka Eiropas Parlamenta deputāts izteicis diskriminējošu viedokli; tā kā tādēļ pašsaprotami ir tas, ka piemērojams vien protokola 8. pants;

C.  tā kā saskaņā ar 7. protokola 8. pantu attiecībā uz Eiropas Parlamenta locekļiem nevar veikt izmeklēšanas darbības, viņus aizturēt vai uzsākt tiesvedību sakarā ar viedokli, ko viņi pauduši, vai balsojumu, ko viņi veikuši, pildot pienākumus;

D.  tā kā Tiesa arī nolēmusi, ka, lai uz viedokli attiektos imunitāte, Eiropas Parlamenta deputātam tas jāpauž, pildot savus pienākumus, kas tādējādi paredz prasību par saikni starp pausto viedokli un parlamentārajiem pienākumiem; tā kā šai saiknei jābūt tiešai un acīmredzamai(3);

E.  tā kā minētajā radio raidījumā M. Borghezio lūdza izteikt viedokli par jaunās Itālijas valdības locekles, proti, integrācijas ministres, iecelšanu un kompetenci;

F.  tā kā lietas apstākļi, kas redzami Juridiskajai komitejai iesniegtajos dokumentos un tika izklāstīti tās rīkotajā uzklausīšanā liecina, ka deputāta paziņojumiem šajā intervijā nav tiešas un acīmredzamas saistības ar viņa parlamentāro darbu;

G.  tā kā jo īpaši sniegtie paziņojumi pārkāpj robežas, kādas kopumā pieņemtas politiskās diskusijās, turklāt tiem ir izteikti neparlamentārs raksturs; tā kā tie ir pretrunā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. pantam un tāpēc tos nevar uzskatīt par tādiem, kas sniegti saistībā ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu;

H.  tā kā tādēļ attiecībā uz M. Borghezio nevar uzskatīt, ka viņš būtu rīkojies, pildot savus Eiropas Parlamenta deputāta pienākumus;

I.  tā kā Tiesa ir nolēmusi, ka gadījumā, ja pret Eiropas Parlamenta deputātu ir celta prasība valsts tiesā un tai ticis paziņots, ka ir uzsākta procedūra par šī deputāta privilēģiju un imunitātes aizsardzību, ko paredz Parlamenta Reglaments, minētajai tiesai ir jāaptur tiesvedība un jālūdz Parlamentam sniegt atzinumu, cik vien ātri iespējams(4); tā kā Milānas tiesa, kurā tika uzsākta tiesvedība pret M. Borghezio, atteicās to apturēt un noteica izskatīšanu turpināt, neraugoties uz M. Borghezio lūgumu, kas pamatots ar attiecīgo Tiesas judikatūru,

1.  nolemj neaizstāvēt Mario Borghezio imunitāti un privilēģijas;

2.  pauž nožēlu, ka Milānas tiesa atteicās apturēt tiesvedību pret M. Borghezio, neraugoties uz attiecīgo Tiesas judikatūru;

3.  sagaida, ka Itālijas iestādes vienmēr ievēros ar Tiesas lēmumu atbalstīto principu par to, ka kompetentajai tiesai ir jāaptur tiesvedība, ja iesniegts pieprasījums aizstāvēt Eiropas Parlamenta deputāta privilēģijas un imunitāti;

4.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu nekavējoties nosūtīt Itālijas Republikas kompetentajām iestādēm un M. Borghezio.

(1)

Tiesas 1964. gada 12. maija spriedums, Wagner/Fohrmann un Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Tiesas 1986. gada 10. jūlija spriedums, Wybot/Faure u. c., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Vispārējās tiesas 2008. gada 15. oktobra spriedums, Mote/Parlaments, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Tiesas 2008. gada 21. oktobra spriedums, Marra/De Gregorio un Clemente, C-200/07 un C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Vispārējās Tiesas 2010. gada 19. marta spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Tiesas 2011. gada 6. septembra spriedums, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Vispārējās tiesas 2013. gada 17. janvāra spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-346/11 un T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Apvienotās lietas C-200/07 un C-201/07 Marra, minētas iepriekš, 45. punkts.

(3)

Lieta C-163/10 Patriciello, minēta iepriekš, 33. un 35. punkts.

(4)

Apvienotās lietas C-200/07 un C-201/07 Marra, minētas iepriekš, 43. punkts.


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

12.10.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

15

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Juridisks paziņojums