Postopek : 2016/2028(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0312/2016

Predložena besedila :

A8-0312/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2016 - 5.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0397

POROČILO     
PDF 494kWORD 45k
20.10.2016
PE 584.083v02-00 A8-0312/2016

o zahtevi za zaščito privilegijev in imunitete Maria Borghezia

(2016/2028(IMM))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zahtevi za zaščito privilegijev in imunitete Maria Borghezia

(2016/2028(IMM))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zahteve Maria Borghezia z dne 5. januarja 2016 za zaščito njegovih privilegijev in imunitete v zvezi s kazenskim postopkom pred sodiščem v Milanu (RGNR št. 41838/13, RG GIP št. 12607/14), razglašene na plenarnem zasedanju 1. februarja 2016,

–  po zaslišanju Maria Borghezia v skladu s členom 9(5) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 in 17. januarja 2013(1),

  ob upoštevanju člena 1(a) italijanskega zakona št. 205/1993,

  ob upoštevanju člena 5(2) ter členov 7 in 9 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0312/2016),

A.  ker je poslanec Evropskega parlamenta Mario Borghezio zahteval zaščito svoje poslanske imunitete v skladu s členoma 8 in 9 Protokola št. 7 v zvezi s kazenskim postopkom pred sodiščem v Milanu; ker naj bi Mario Borghezio po navedbah iz obvestila urada državnega tožilstva v radijski oddaji zagovarjal zamisli o večvrednosti in rasnem ali etničnem sovraštvu, kar je po členu 1(a) italijanskega zakona št. 205/1993 kaznivo dejanje;

B.  ker se člen 8 in člen 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske Unije med seboj izključujeta(2); ker obravnavani primer zadeva le domnevno diskriminatorna mnenja, ki jih je izrazil poslanec Evropskega parlamenta; ker je zato samoumevno, da se uporabi zgolj člen 8 Protokola;

C.  ker se v skladu s členom 8 Protokola št. 7 zoper poslanca Evropskega parlamenta ne sme začeti preiskave, ne sme biti priprt niti se zoper njega ne sme začeti sodnega postopka zaradi izraženega mnenja ali oddanega glasu pri opravljanju svojih dolžnosti;

D.  ker je Sodišče razsodilo, da mora evropski poslanec mnenje, da bi zanj veljala imuniteta, izraziti pri opravljanju svojih dolžnosti, s čimer se zahteva povezava med izraženim mnenjem in parlamentarnimi dolžnostmi; ker mora biti ta povezava neposredna in očitna(3);

E.  ker so v omenjeni radijski oddaji Maria Borghezia prosili, naj komentira imenovanje in usposobljenost nove članice italijanske vlade, in sicer nove ministrice za integracijo;

F.  ker dejstva primera, ki izhajajo iz dokumentov, danih na voljo Odboru za pravne zadeve, in iz zaslišanja pred tem odborom kažejo, da izjave Maria Borghezia v intervjuju niso neposredno in očitno povezane z njegovimi parlamentarnimi dejavnostmi;

G.  ker domnevne izjave zlasti ne ustrezajo tonu, ki ga je običajno srečati v političnih razpravah, in so poleg tega po naravi povsem neparlamentarne; ker so te izjave v nasprotju s členom 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in zato ni mogoče reči, da so bile podane med opravljanjem dolžnosti poslanca Evropskega parlamenta;

H.  ker zato ni mogoče reči, da je Mario Borghezio ravnal v okviru svoje dolžnosti poslanca Evropskega parlamenta;

I.  ker je Sodišče razsodilo, da mora nacionalno sodišče, če je bila vložena tožba proti evropskemu poslancu pred tem sodiščem in če je to obveščeno, da je uveden postopek za zaščito privilegijev in imunitete tega istega poslanca, kot je določen v Poslovniku Parlamenta, prekiniti sodni postopek in Parlament zaprositi, da poda svoje mnenje v najkrajšem času(4); ker sodišče v Milanu, pred katerim je bil sprožen postopek zoper Maria Borghezia, kljub zahtevi Maria Borghezia na podlagi ustrezne sodne prakse Sodišča ni prekinilo sodnega postopka in je razsodilo, naj se nadaljuje;

1.  sklene, da ne zaščiti imunitete in privilegijev Maria Borghezia;

2.  obžaluje, da sodišče v Milanu kljub ustrezni sodni praksi Sodišča ni prekinilo sodnega postopka zoper Maria Borghezia;

3.  od italijanskih organov pričakuje, da dosledno spoštujejo načelo Sodišča Evropske unije v zvezi z obveznostjo pristojnih sodišč, da prekinejo sodni postopek v primeru vložitve zahteve za zaščito privilegijev in imunitete poslanca Evropskega parlamenta;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje pristojnim organom Italijanske republike in Mariu Borgheziu.

(1)

Sodba Sodišča z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrman in Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sodba Sodišča z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2008 v zadevi Mote proti Parlamentu, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sodba Sodišča z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente, C-200/07 in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013 v združenih zadevah Gollnisch proti Parlamentu, T-346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Zgoraj navedeni združeni zadevi C-200/07 in C-201/07 Marra, točka 45.

(3)

Zgoraj navedena zadeva C-163/10 Patriciello, točki 33 in 35.

(4)

Zgoraj navedeni združeni zadevi C-200/07 in C-201/07 Marra, točka 43.


IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

12.10.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Pravno obvestilo