Förfarande : 2016/2028(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0312/2016

Ingivna texter :

A8-0312/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2016 - 5.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0397

BETÄNKANDE     
PDF 266kWORD 51k
20.10.2016
PE 584.083v02-00 A8-0312/2016

om begäran om fastställelse av Mario Borghezios immunitet och privilegier

(2016/2028(IMM))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Angel Dzhambazki

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om begäran om fastställelse av Mario Borghezios immunitet och privilegier

(2016/2028(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Mario Borghezios begäran, daterad den 5 januari 2016 och tillkännagiven i kammaren den 1 februari 2016, om fastställelse av hans immunitet och privilegier, med anledning av det pågående brottmålsförfarandet vid domstolen i Milano (RGNR nr 41838/13, RG GIP nr 12607/14),

–  efter att ha hört Mario Borghezio i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013(1),

  med beaktande av artikel 1 a i italiensk lag nr 205/1993,

  med beaktande av artiklarna 5.2, 7 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0312/2016), och av följande skäl:

A.  En ledamot av Europaparlamentet, Mario Borghezio, har begärt att få sin parlamentariska immunitet fastställd i enlighet med artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 i samband med ett brottmålsförfarande vid domstolen i Milano. Enligt delgivningen från åklagarmyndigheten påstås Borghezio i ett radioprogram ha förespråkat några uppfattningar som kan betecknas som rasistiska och som rashat och etniskt hat, vilket är straffbart i enlighet med artikel 1 a i italiensk lag nr 205/1993.

B.  Artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier är ömsesidigt uteslutande(2). Det aktuella målet rör enbart diskriminerande yttranden som en ledamot av Europaparlamentet ska ha gjort. Därför säger det sig självt att det endast är artikel 8 i protokollet som ska tillämpas.

C.  Enligt artikel 8 i protokoll nr 7 får Europaparlamentets ledamöter inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

D.  Domstolen har konstaterat att ett yttrande omfattas av immunitet endast om en ledamot av Europaparlamentet har gjort det ”under utövandet av sitt ämbete”. Det måste således föreligga ett samband mellan yttrandet och ämbetet som parlamentsledamot. Detta samband måste vara direkt och tydligt(3).

E.  Under det berörda radioprogrammet ombads Mario Borghezio att kommentera utnämningen av och kompetensen hos en medlem av den italienska regeringen, nämligen den nyutnämnda integrationsministern.

F.  Omständigheterna i fallet – vilka framgår av handlingarna till utskottet för rättsliga frågor och av utfrågningen inför utskottet – visar att de yttranden som han gjorde under intervjun inte har något direkt och tydligt samband med utövandet av hans ämbete.

G.  Framför allt kan sägas att de påstådda uttalandena är oförenliga med den ton som normalt präglar politiska debatter och att de dessutom är djupt oparlamentariska till sin natur. Uttalandena strider mot artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och kan därför inte anses ha gjorts under fullgörandet av mandatet som ledamot av Europaparlamentet.

H.  Mario Borghezio kan således inte anses ha agerat i sin egenskap av ledamot av Europaparlamentet.

I.  Domstolen har slagit fast att när en talan väckts mot en ledamot av Europaparlamentet vid en nationell domstol och den domstolen är underrättad om att ett förfarande för fastställelse av immunitet och privilegier avseende samma ledamot i enlighet med artikel 6.3 i parlamentets arbetsordning har inletts, ska den nationella domstolen vilandeförklara målet och begära att parlamentet yttrar sig så snart som möjligt(4). Domstolen i Milano, vid vilken målet mot Borghezio har anhängiggjorts, har vägrat att vilandeförklara målet och beordrat att målet ska drivas vidare trots en begäran från Borghezio på grundval av domstolens relevanta rättspraxis.

1.  Europaparlamentet beslutar att inte fastställa Mario Borghezios immunitet och privilegier.

2.  Europaparlamentet beklagar djupt att domstolen i Milano i strid med domstolens relevanta rättspraxis vägrade att vilandeförklara målet mot Borghezio.

3.  Europaparlamentet förväntar sig att de italienska myndigheterna alltid följer domstolens fastställda princip när det gäller den behöriga domstolens skyldighet att vilandeförklara målet när en begäran om en Europaparlamentsledamots immunitet och privilegier har lämnats in.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till de behöriga myndigheterna i Republiken Italien och till Mario Borghezio.

(1)

Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C 200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)

Förenade målen C-200/07 och C-201/07, Marra, vilka nämns ovan, punkt 45.

(3)

Mål C-163/10, Patriciello, vilket nämns ovan, punkterna 33 och 35.

(4)

Förenade målen C-200/07 och C-201/07, Marra, vilka nämns ovan, punkt 43.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

12.10.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Rättsligt meddelande