Διαδικασία : 2016/0023(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0313/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0313/2016

Συζήτηση :

PV 13/03/2017 - 11
CRE 13/03/2017 - 11

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2017 - 6.2
CRE 14/03/2017 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0066

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1128kWORD 138k
20.10.2016
PE 584.224v02-00 A8-0313/2016

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008

(COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγητής: Stefan Eck

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008

(COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0039),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0021/2016),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Mαΐου 2016(1),

–  μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων(A8-0313/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 207,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,

Τροπολογία2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Ο υδράργυρος είναι μια ουσία υψηλής τοξικότητας που αντιπροσωπεύει μια παγκόσμια και μείζονα απειλή για την ανθρώπινη υγεία, μεταξύ άλλων με τον μεθυλυδράργυρο στα ψάρια και τα θαλασσινά, τα οικοσυστήματα και την άγρια χλωρίδα και πανίδα. Λόγω της διασυνοριακής φύσης της ρύπανσης από υδράργυρο, μεταξύ 40% και 80% της συνολικής εναπόθεσης υδραργύρου στην Ένωση προέρχεται από χώρες εκτός της Ένωσης και, ως εκ τούτου, δικαιολογεί την ανάληψη δράσης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

(1)  Ο υδράργυρος είναι μια ουσία υψηλής τοξικότητας που αντιπροσωπεύει μια παγκόσμια και μείζονα απειλή για την ανθρώπινη υγεία, μεταξύ άλλων με τον μεθυλυδράργυρο στα ψάρια και τα θαλασσινά, τα οικοσυστήματα και την άγρια χλωρίδα και πανίδα. Η έκθεση σε υψηλά επίπεδα υδράργυρου μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εγκέφαλο, την καρδιά, τα νεφρά, τους πνεύμονες και το ανοσοποιητικό σύστημα των ανθρώπων όλων των ηλικιών. Υψηλά επίπεδα μεθυλυδραργύρου στο αίμα των εμβρύων και των μικρών παιδιών μπορεί να βλάψει το αναπτυσσόμενο νευρικό σύστημα, πράγμα που μπορεί να μειώσει την ικανότητα σκέψης και μάθησης των παιδιών και δυνητικά να μειώσει τον δείκτη νοημοσύνης (IQ) τους. Το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συγκαταλέγουν τον υδράργυρο μεταξύ των δέκα μειζόνων χημικών απειλών για τη δημόσια υγεία. Είναι επομένως απαραίτητο να θεσπιστούν μέτρα για τον ψευδάργυρο και τις προϋποθέσεις για τη χρήση του.

Αιτιολόγηση

Bλέπε US EPA 2014 και http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/chemicals_phc/en/

Τροπολογία3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Η χρήση του υδραργύρου στις παραγωγικές διαδικασίες πρέπει σταδιακά να καταργηθεί και, για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να προωθηθεί η έρευνα για εναλλακτικές ουσίες αντί του υδραργύρου με ακίνδυνα ή λιγότερο επικίνδυνα χαρακτηριστικά για το περιβάλλον και την υγεία.

Τροπολογία4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  Λόγω της διασυνοριακής φύσης της ρύπανσης από υδράργυρο, μεταξύ 40% και 80% της συνολικής εναπόθεσης υδραργύρου στην Ένωση προέρχεται από χώρες εκτός της Ένωσης, ενώ το 70% των τοποθεσιών που έχουν μολυνθεί από υδράργυρο είναι συγκεντρωμένο στις βιομηχανικές περιοχές της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής· και για τον λόγο αυτό απαιτείται η ανάληψη δράσης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Τροπολογία5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών υδραργύρου και των κινδύνων που σχετίζονται με την έκθεση σε αυτές οφείλονται σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της πρωτογενούς εξόρυξης και επεξεργασίας του υδραργύρου, της χρήσης υδραργύρου σε προϊόντα, βιομηχανικές διαδικασίες και τη βιοτεχνική και μικρής κλίμακας εξόρυξη χρυσού («ASGM») και των εκπομπών υδραργύρου που προέρχονται κυρίως από την καύση άνθρακα και τη διαχείριση των αποβλήτων υδραργύρου.

(2)  Το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών υδραργύρου και των κινδύνων που σχετίζονται με την έκθεση σε αυτές οφείλονται σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων της πρωτογενούς εξόρυξης και επεξεργασίας του υδραργύρου, της χρήσης υδραργύρου σε προϊόντα, βιομηχανικές διαδικασίες και τη βιοτεχνική και μικρής κλίμακας εξόρυξη χρυσού («ASGM»), των μολυσμένων περιοχών και των εκπομπών υδραργύρου που προέρχονται κυρίως από την καύση άνθρακα και τη διαχείριση των αποβλήτων υδραργύρου. Η καύση ορυκτών καυσίμων στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και σε βιομηχανικούς λέβητες, σε συνδυασμό με τη θέρμανση κατοικιών, αποτελούν σχεδόν το ήμισυ των παγκόσμιων εκπομπών υδραργύρου. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επισπευσθεί η μετάβαση στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και η εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης, προκειμένου να μειωθεί σημαντικά η έκλυση υδραργύρου στην ατμόσφαιρα.

Τροπολογία6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Το ευρωπαϊκό μητρώο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων (Ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ) που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έχει στόχο να παράσχει στις αρμόδιες αρχές, στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, στους επιστήμονες και στο γενικό κοινό μία συνεκτική και πανενωσιακή βάση δεδομένων για τη βιομηχανική έκλυση και μεταφορά ρύπων, η οποία θα καλύπτει και τον υδράργυρο. Μέσω της βάσης αυτής οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις εκλύσεις και μεταφορές από βιομηχανικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη γειτονική περιοχή ή στην χώρα τους, και μπορούν να συγκριθούν με άλλες εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Ένωση. Η εν λόγω πρόσβαση στα δεδομένα μπορεί να εξασφαλίσει την πραγματική συμμετοχή των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος. Το Ευρωπαϊκό ΜΕΜΡ συμβάλλει στην ενίσχυση της διαφάνειας και αυτό το ήδη υπάρχον εργαλείο παρακολούθησης των ρύπων πρέπει να επεκταθεί στις ροές αποβλήτων υδραργύρου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος απάτης και να βελτιωθεί ο έλεγχος των μεταφορών αποβλήτων υδραργύρου.

 

__________________

 

1a Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/EΟΚ και 96/61/EΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 033, 4.2.2006, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Η χρήση του Ευρωπαϊκού ΜΕΜΡ θα ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο απάτης και θα συμβάλει στη συνολική εικόνα που ελπίζουμε να επιτύχουμε με το αίτημά μας για πανευρωπαϊκή απογραφή.

Τροπολογία7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην Ένωση τα τελευταία 10 έτη στον τομέα της διαχείρισης υδραργύρου μετά την έγκριση της στρατηγικής και ενός μεγάλου φάσματος μέτρων σχετικά με τις εκπομπές, την προσφορά, τη ζήτηση και τη χρήση υδραργύρου καθώς και τη διαχείριση των πλεονασμάτων και των αποθεμάτων υδραργύρου.

(5)  Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην Ένωση τα τελευταία 10 έτη στον τομέα της διαχείρισης υδραργύρου μετά την έγκριση της στρατηγικής και ενός μεγάλου φάσματος μέτρων σχετικά με τις εκπομπές, την προσφορά, τη ζήτηση και τη χρήση υδραργύρου καθώς και τη διαχείριση των πλεονασμάτων και των αποθεμάτων υδραργύρου. Ωστόσο, απαιτείται η ανάληψη περαιτέρω δράσης, δεδομένου ότι, επί του παρόντος, η ζήτηση της αγοράς για υδράργυρο, εκτιμάται σε 260 - 400 μετρικούς τόνους ανά έτος και ακόμη και μετά την προβλεπόμενη σταδιακή κατάργηση της χρήσης υδραργύρου στη βιομηχανία παραγωγής χλωριούχων αλκαλίων έως το 2017 η προβλεπόμενη ζήτηση υδραργύρου κατά την περίοδο 2025-2030 εκτιμάται σε 40-220 μετρικούς τόνους ανά έτος. Είναι επομένως απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πλήρη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες.

Αιτιολόγηση

Βλέπε έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SWD, εκτίμηση αντικτύπου που συνοδεύει την παρούσα πρόταση σελ. 26/186.

Τροπολογία8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η στρατηγική καθορίζει ότι η διαπραγμάτευση και σύναψη διεθνούς, νομικά δεσμευτικού μέσου πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, καθώς η δράση της Ένωσης από μόνη της δεν μπορεί να εγγυηθεί την αποτελεσματική προστασία των πολιτών της Ένωσης από τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει στην υγεία ο υδράργυρος.

(6)  Παράλληλα με τη στρατηγική, σύμφωνα με την οποία η διαπραγμάτευση και σύναψη διεθνούς, νομικά δεσμευτικού μέσου πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, η Ένωση πρέπει να επιδιώξει να ηγηθεί των παγκόσμιων εταίρων ώστε να εγγυηθεί την πραγματικά αποτελεσματική προστασία των πολιτών της από τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει στην υγεία ο υδράργυρος, παρέχοντας παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών σε όλες τις χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης της Μιναμάτα.

Τροπολογία9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τρέχουσες επιστημονικές γνώσεις σχετικά με τους κινδύνους του μεθυλυδραργύρου, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τα σημερινά υγειονομικά επίπεδα πρόσληψης και να θεσπίσει νέα υγειονομικά σημεία αναφοράς για τον υδράργυρο, κατά την επανεξέταση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Η ταχεία επικύρωση της σύμβασης από την Ένωση και τα κράτη μέλη της θα ενθαρρύνουν μείζονες χρήστες και υπεύθυνους για τις εκπομπές υδραργύρου παγκοσμίως, που είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης, να την επικυρώσουν και να την εφαρμόσουν.

(8)  Η ταχεία επικύρωση της σύμβασης από την Ένωση και τα κράτη μέλη της θα ενθαρρύνουν μείζονες χρήστες και υπεύθυνους για τις εκπομπές υδραργύρου παγκοσμίως, που είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης, να την επικυρώσουν και να την εφαρμόσουν. H ανάληψη περαιτέρω δράσης από την Ένωση, που θα προχωρεί πέρα από τις απαιτήσεις της σύμβασης, θα άνοιγε τον δρόμο, όπως συνέβη και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για προϊόντα και διεργασίες χωρίς υδράργυρο.

 

_____________________

 

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και ορισμένων ενώσεων και μειγμάτων υδραργύρου και για την ασφαλή αποθήκευση του μεταλλικού υδραργύρου (ΕΕ L 304, 14.11.2008, σ. 75).

Τροπολογία11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Καθώς η νομοθεσία της Ένωσης έχει ήδη μεταφέρει πολλές από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση, ο παρών κανονισμός πρέπει να καθορίζει μόνο διατάξεις που συμπληρώνουν το κεκτημένο της Ένωσης και που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η πλήρης ευθυγράμμιση με τις διατάξεις της σύμβασης και, κατά συνέπεια, να μπορεί η Ένωση και τα κράτη μέλη να την επικυρώσουν και να την εφαρμόσουν.

(9)  Καθώς η νομοθεσία της Ένωσης έχει ήδη μεταφέρει πολλές από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση, ο παρών κανονισμός πρέπει να καθορίζει κατά προτεραιότητα διατάξεις που συμπληρώνουν το κεκτημένο της Ένωσης και που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η πλήρης ευθυγράμμιση με τις διατάξεις της σύμβασης και, κατά συνέπεια, να μπορεί η Ένωση και τα κράτη μέλη να την επικυρώσουν και να την εφαρμόσουν. Ο παρών κανονισμός πρέπει επίσης να καθορίζει νέες διατάξεις που θα υπερβαίνουν τα όρια της σύμβασης, σύμφωνα με τη στρατηγική και τη νομοθεσία της Ένωσης σε θέματα περιβάλλοντος και προστασίας της υγείας, και ιδίως στον τομέα των αποβλήτων.

Αιτιολόγηση

Ο νέος κανονισμός δεν πρέπει να περιοριστεί στο να προσαρμόσει τη νομοθεσία της Ένωσης στη σύμβαση. Υπάρχουν αρκετές πτυχές της σύμβασης σε σχέση με τις οποίες η Ένωση μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα, θέτοντας έτσι τις βάσεις για τη μελλοντική εξέλιξη της σύμβασης.

Τροπολογία12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Τα κράτη μέλη θεωρούνται ανεπτυγμένες χώρες δυνάμει της σύμβασης, και η Ένωση διαθέτει όχι μόνο προηγμένη νομοθεσία, αλλά και εναλλακτικές τεχνολογίες· για τον λόγο αυτό, η Ένωση θα πρέπει να εγκρίνει τις περισσότερες δυνατές επιλογές και μέτρα που προσφέρει η σύμβαση για να χαράξει φιλόδοξη πορεία για όλα τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης.

Τροπολογία13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9β)    Θα πρέπει να είναι δυνατόν να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία θα έχουν πιο φιλόδοξους στόχους από εκείνους της σύμβασης, όταν συμβάλλουν στην αποδοτική και αποτελεσματική μείωση της επιβλαβούς επίδρασης του υδραργύρου, σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις. Εν είδει παραδείγματος, η Ένωση θα πρέπει να ενθαρρύνει τη χρήση ανακυκλωμένου υδραργύρου για βιομηχανικούς σκοπούς.

Αιτιολόγηση

Για να μειωθεί η παραγωγή υδραργύρου παγκοσμίως και για να σταλεί ένα θετικό μήνυμα, πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανακύκλωση και η χρήση ανακυκλωμένου υδραργύρου στην Ένωση.

Τροπολογία14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Η απαγόρευση των εξαγωγών υδραργύρου που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να συμπληρωθεί με περιορισμούς όσον αφορά την εισαγωγή υδραργύρου ανάλογα με την πηγή, την προβλεπόμενη χρήση και τον τόπο προέλευσης του υδραργύρου. Οι εθνικές αρχές που έχουν ορισθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να εκτελούν τα διοικητικά καθήκοντα που συνδέονται με την εφαρμογή των εν λόγω περιορισμών.

(10)  Η απαγόρευση των εξαγωγών υδραργύρου που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 θα πρέπει να συμπληρωθεί με απαγόρευση όσον αφορά την εισαγωγή υδραργύρου που δεν προορίζεται για διάθεση ως απόβλητο. Μια τέτοια παρέκκλιση όσον αφορά τον εισαγόμενο υδράργυρο για διάθεση ως απόβλητο θα πρέπει να ισχύσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να προάγει και να διευκολύνει την ανάπτυξη ικανοτήτων των τρίτων χωρών σε σχέση με την επεξεργασία υδραργύρου. Οι εθνικές αρχές που έχουν ορισθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40 θα πρέπει να εκτελούν τα διοικητικά καθήκοντα που συνδέονται με την εφαρμογή των εν λόγω απαγορευτικών μέτρων.

__________________

__________________

39  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και ορισμένων ενώσεων και μειγμάτων υδραργύρου και για την ασφαλή αποθήκευση του μεταλλικού υδραργύρου (ΕΕ L 304, 14.11.2008, σ. 75).

 

40  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 60).

40  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 60).

Τροπολογία15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η εξαγωγή, εισαγωγή και παραγωγή σειράς προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου που αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο της χρήσης υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου εντός της Ένωσης και παγκοσμίως θα πρέπει να απαγορευτούν.

(11)  Η εξαγωγή, εισαγωγή και παραγωγή σειράς προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου, τα οποία δεν συμμορφώνονται με τα καθορισμένα όρια δυνάμει της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας, θα πρέπει να καταργηθούν σταδιακά με απώτερο βραχυπρόθεσμο στόχο να απαγορευτούν όλα τα προϊόντα που περιέχουν υδράργυρο ο οποίος έχει προστεθεί σκόπιμα· εν τω μεταξύ. η συνεχιζόμενη χρήση θα πρέπει να παρακολουθείται αυστηρά και να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διαθέτει διπλή νομική βάση το άρθρο 192 παράγραφος 1, αφενός, και το άρθρο 207 της ΣΛΕΕ, αφετέρου, καθώς αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας και στη διασφάλιση της ομοιομορφίας όσον αφορά τις εμπορικές πτυχές μέσω της απαγόρευσης και των περιορισμών εισαγωγών και εξαγωγών που αφορούν τον υδράργυρο, τις ενώσεις υδραργύρου, καθώς και τα προϊόντα με προσθήκη υδραργύρου.

διαγράφεται

Τροπολογία17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Με στόχο τη μείωση των εισαγωγών υδραργύρου και την αποθήκευση σταθεροποιημένων ή μερικώς σταθεροποιημένων αποβλήτων υδραργύρου, η χρήση υδραργύρου που προέρχεται από ανακύκλωση πρέπει κατά το δυνατόν να ενθαρρύνεται.

Τροπολογία18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Σύμφωνα με το άρθρο 193 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν αυστηρότερα προστατευτικά μέτρα, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα συνάδουν με τις Συνθήκες και ότι έχει ενημερωθεί η Επιτροπή.

Τροπολογία19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13β)   Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο να προστατεύσει την ανθρώπινη υγεία. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να εμποδίζει την εξαγωγή, εισαγωγή και παρασκευή ομοιοπαθητικών φαρμάκων, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα αυτά παρέχουν σημαντικά οφέλη για την υγεία και δεν διατίθενται δραστικές ουσίες χωρίς υδράργυρο ως εναλλακτικές επιλογές. Τα ανθρωποσοφικά φάρμακα, τα οποία περιγράφονται σε μία επίσημη φαρμακοποιία και τα οποία παρασκευάζονται με ομοιοπαθητική μέθοδο, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, κατά τον ίδιο τρόπο με τα ομοιοπαθητικά φάρμακα.

Τροπολογία20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Όταν δεν υπάρχουν σχετικές διαθέσιμες παραγωγικές διαδικασίες χωρίς τη χρήση υδραργύρου, θα πρέπει να καθοριστούν οι συνθήκες λειτουργίας για την παραγωγή αιθοξειδίου ή μεθοξειδίου του νατρίου ή καλίου που συνεπάγεται η χρήση υδραργύρου.

(14)  H παραγωγή αλκοξειδίων που συνεπάγεται χρήση υδραργύρου ως ηλεκτροδίου θα πρέπει σταδιακά να καταργηθεί και να αντικατασταθεί το συντομότερο δυνατόν με εφικτές διεργασίες παραγωγής χωρίς τη χρήση υδραργύρου. Όταν δεν υπάρχουν σχετικές διαθέσιμες παραγωγικές διαδικασίες χωρίς τη χρήση υδραργύρου για το μεθοξείδιο ή αιθοξείδιο του καλίου, η περίοδος για την σταδιακή κατάργησή τους θα πρέπει να είναι μακρύτερη. Προκειμένου να δοθεί εγκαίρως στη βιομηχανία η δυνατότητα να πραγματοποιήσει επενδύσεις, θα πρέπει να καθοριστεί το συντομότερο δυνατόν μια ημερομηνία απαγόρευσης του υδραργύρου στην παραγωγή μεθοξειδίου ή αιθοξειδίου του νατρίου ή καλίου.

Τροπολογία21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Η παραγωγή και διάθεση στην αγορά νέων προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου και η καθιέρωση νέων μεθόδων παραγωγής με βάση τον υδράργυρο θα αυξήσει τη χρήση του υδραργύρου και των ενώσεων υδραργύρου και τις εκπομπές υδραργύρου εντός της Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι νέες δραστηριότητες θα πρέπει να απαγορευτούν, εκτός εάν μια αξιολόγηση δείξει ότι οι εν λόγω χρήσεις θα εξασφαλίσουν σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την υγεία και ότι δεν υπάρχουν τεχνικά και οικονομικά εφικτές εναλλακτικές δυνατότητες χωρίς την προσθήκη υδραργύρου που να παρέχουν τέτοια οφέλη.

(15)   Η παραγωγή και διάθεση στην αγορά νέων προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου και η καθιέρωση νέων μεθόδων παραγωγής με βάση τον υδράργυρο θα αυξήσει τη χρήση του υδραργύρου και των ενώσεων υδραργύρου και τις εκπομπές υδραργύρου εντός της Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι νέες δραστηριότητες θα πρέπει να απαγορευτούν, εκτός εάν μια αξιολόγηση των κινδύνων και των οφελών δείξει ότι οι εν λόγω χρήσεις θα εξασφαλίσουν σημαντικά καθαρά οφέλη για το περιβάλλον και την υγεία και ότι δεν υπάρχουν τεχνικά εφικτές εναλλακτικές δυνατότητες χωρίς την προσθήκη υδραργύρου που να παρέχουν τέτοια οφέλη.

Τροπολογία22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Η χρήση υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου στην ASGM αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό της χρήσης και των εκπομπών υδραργύρου σε παγκόσμιο επίπεδο και πρέπει, συνεπώς, να ρυθμιστεί.

(16)  Η χρήση υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου στην ASGM αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό της χρήσης και των εκπομπών υδραργύρου σε παγκόσμιο επίπεδο με αρνητικές επιπτώσεις τόσο για τις τοπικές κοινότητες όσο και για ολόκληρο τον πλανήτη και πρέπει, συνεπώς, να εξαλειφτεί στην Ένωση και να ρυθμιστεί σε διεθνές επίπεδο. Εκτιμάται ότι πραγματοποιείται μικρής κλίμακας εξόρυξη χρυσού σε 77 χώρες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εργάτες των ορυχείων μικρής κλίμακας παράγουν μεταξύ 20% και 30% του συνολικού χρυσού που εξορύσσεται. Η Ένωση θα πρέπει να ενθαρρύνει, στο πλαίσιο της σύμβασης, όλα τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης να συνεργάζονται για να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς μέσω της υποβολής ακριβών και αυστηρών στοιχείων σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές, το εμπόριο των πλεονασμάτων υδραργύρου που προορίζονται για χρήση στην ASGM και να ανιχνεύουν τις μεταφορές αποβλήτων υδραργύρου.

Τροπολογία23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Η ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων υδραργύρου έχει μεγάλη σημασία προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων και να αποφευχθεί η παράνομη χρήση τους. Θα πρέπει να θεσπιστεί, συνεπώς, ένα αποτελεσματικό σύστημα ιχνηλασιμότητας σε όλο το μήκος της αλυσίδας διαχείρισης των αποβλήτων υδραργύρου στο επίπεδο της Ένωσης.

Τροπολογία24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16β)  Τα κράτη μέλη και η Ένωση θα πρέπει να επιδιώξουν να μειώσουν τον αντίκτυπο στον άνθρωπο και το περιβάλλον των δραστηριοτήτων ASGM που χρησιμοποιούν υδράργυρο. Κατά την επεξεργασία λύσεων για την ακολουθητέα πολιτική, η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον ρόλο που διαδραματίζει η φτώχεια ως αιτία των δραστηριοτήτων ASGM. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επομένως να έχουν στόχο την ανάπτυξη οικονομικών εναλλακτικών λύσεων στις δραστηριότητες ASGM. Επιπροσθέτως, η Ένωση θα πρέπει να δεσμευτεί ρητά ότι θα συνεργάζεται με τα άλλα μέρη της σύμβασης και ότι θα τους παρέχει τεχνική βοήθεια.

Τροπολογία25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16γ)  Κατά την επεξεργασία λύσεων για την ακολουθητέα πολιτική στο πρόβλημα της χρήσης υδραργύρου σε ASGM, τα κράτη μέλη πρέπει να θέσουν ως στόχο, παράλληλα με την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων, την προστασία των κοινοτήτων από τις εγκληματικές δομές που εμπλέκονται σε δραστηριότητες ASGM και την ανάπτυξη λύσεων για την αντιμετώπιση παράνομων εξορυκτικών δραστηριοτήτων εν γένει.

Τροπολογία26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16δ)  Τα κράτη μέλη που έχουν δραστηριότητες ASGM στις οποίες χρησιμοποιείται υδράργυρος στην επικράτειά τους θα πρέπει να αναπτύξουν ένα εθνικό σχέδιο δράσης όπως απαιτείται επίσης βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 της σύμβασης.

Τροπολογία27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16ε)  Προκειμένου να αναδείξει το πρόβλημα της χρήσης υδραργύρου σε ASGM και να δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις όταν αγοράζουν προϊόντα χρυσού, η Ένωση θα πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να προωθήσει, μεταξύ των λοιπών μερών της σύμβασης, τη δημιουργία συστήματος σήμανσης για τον χρυσό που έχει εξορυχθεί χωρίς τη χρήση υδραργύρου.

Τροπολογία28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16στ)   Η χρήση και η μεταφορά υδραργύρου συνεπάγεται κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον. Προκειμένου να παρακολουθείται η χρήση υδραργύρου στις δραστηριότητες ASGM, η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει τα μέρη της σύμβασης να δημιουργήσουν ένα παγκόσμιο εργαλείο παρακολούθησης. Η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ως υπόδειγμα για το νέο αυτό εργαλείο παρακολούθηση το ευρωπαϊκό PRTR από την άποψη της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας.

Τροπολογία29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Η χρήση οδοντιατρικών αμαλγαμάτων υπό μορφή κάψουλας και η εφαρμογή διαχωριστών αμαλγαμάτων θα πρέπει να καταστούν υποχρεωτικά για την προστασία οδοντιάτρων και ασθενών από την έκθεση στον υδράργυρο και για να διασφαλιστεί ότι τα απόβλητα υδραργύρου που προκύπτουν, δεν ελευθερώνονται στο περιβάλλον, αλλά συλλέγονται και υποβάλλονται σε ορθή διαχείριση αποβλήτων. Δεδομένου του μεγέθους των επιχειρήσεων του οδοντιατρικού τομέα που επηρεάζονται από την τροποποίηση αυτή, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί επαρκής χρόνος για να προσαρμοστούν στη νέα διάταξη.

(17)  Εν αναμονή της πλήρους κατάργησης της χρήσης υδραργύρου στην οδοντιατρική, η χρήση οδοντιατρικών αμαλγαμάτων υπό μορφή κάψουλας και η εφαρμογή διαχωριστών αμαλγαμάτων, που είναι ήδη διαδεδομένα στην Ένωση, με ελάχιστη αποτελεσματικότητα διατήρησης θα πρέπει να καταστούν υποχρεωτικά για την προστασία οδοντιάτρων και ασθενών από την έκθεση στον υδράργυρο και για να διασφαλιστεί ότι τα απόβλητα υδραργύρου που προκύπτουν, σε καμιά περίπτωση δεν ελευθερώνονται στο περιβάλλον, αλλά συλλέγονται και υποβάλλονται σε ορθή και νόμιμη διαχείριση αποβλήτων. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των διαχωριστών αμαλγαμάτων, θα πρέπει να υπάρχουν εχέγγυα για ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης του εξοπλισμού και διαχείρισης των αποβλήτων αμαλγάματος από τους οδοντιάτρους, καθώς και για την κατάρτιση των οδοντιάτρων σε επίπεδο Ένωσης. Για την προστασία των οδοντιάτρων, των ασθενών και του περιβάλλοντος από την έκθεση σε υδράργυρο, η χρήση υδραργύρου στα οδοντιατρικά αμαλγάματα θα πρέπει να καταργηθεί σταδιακά στην Ένωση, όπως συμβαίνει ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Τροπολογία30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση όσον αφορά την υγεία του στόματος και των δοντιών είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης των βαθουλωμάτων εξαιτίας της τερηδόνας και του σαπίσματος των δοντιών, και συνεπώς μείωσης της ανάγκης για προσφυγή σε μέσα οδοντικής αποκατάστασης, όπως τα οδοντιατρικά αμαλγάματα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν τη υγεία του στόματος και των δοντιών, π.χ. θέτοντας εθνικούς στόχους.

Τροπολογία31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17β)   Τα μέρη της σύμβασης έχουν δεσμευτεί να λάβουν μέτρα για να ενθαρρύνουν τις επαγγελματικές οργανώσεις και τις οδοντιατρικές σχολές να εκπαιδεύουν και να καταρτίζουν επαγγελματίες και φοιτητές του οδοντιατρικού τομέα σχετικά με τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων οδοντιατρικής αποκατάστασης χωρίς τη χρήση υδραργύρου και σχετικά με την προώθηση βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης· τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αναθεώρηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

__________________

 

1a Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255, 30.9.2005, σ. 22).

Τροπολογία32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17γ)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κληθούν να υποστηρίξουν την κατάρτιση των φοιτητών και των οδοντιάτρων στις εναλλακτικές λύσεις χωρίς υδράργυρο, ιδίως για τις ευπαθείς ομάδες όπως οι έγκυοι και τα παιδιά, και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της στοματικής υγείας, με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τα υπάρχοντα υλικά και τις τεχνικές αποκατάστασης, και την ανάπτυξη νέων υλικών.

Αιτιολόγηση

Η έρευνα στον τομέα των υλικών αποκατάστασης πρέπει να ενθαρρυνθεί, κυρίως σε σχέση με τα νέα υλικά, για τα οποία οι γνώσεις μας είναι ακόμη περιορισμένες και δεν επιτρέπουν ολοκληρωμένη ανάλυση του κινδύνου. Το εν λόγω μέτρο περιλαμβάνεται στις συστάσεις της σύμβασης.

Τροπολογία33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)   Τα περισσότερα από τα κριτήρια που καθορίζονται στην οδηγία 1999/31/ΕΚ41 του Συμβουλίου για την προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων υδραργύρου θα πρέπει να ισχύουν για τη μόνιμη αποθήκευση των αποβλήτων υδραργύρου σε υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Η εφαρμοσιμότητα ορισμένων από τα κριτήρια αυτά πρέπει να εξαρτάται από τα ειδικά χαρακτηριστικά της κάθε εγκατάστασης υπόγειας αποθήκευσης, όπως καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή της οδηγίας 1999/31/ΕΚ.

(18)  Λόγω των επικίνδυνων ιδιοτήτων του υδραργύρου, της υψηλής εμπορικής αξίας του και του συμπαγούς όγκου του που τον καθιστούν εξαιρετικά ελκυστικό για προμήθεια μέσω της μαύρης αγοράς, τα κριτήρια για την προσωρινή αποθήκευση θα πρέπει να διαφέρουν από εκείνα για τη μόνιμη διάθεσή του. Για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ασφαλής διάθεσή του, η μόνιμη διάθεση μεταλλικού υδραργύρου θα πρέπει να απαγορεύεται και θα πρέπει αυτός να μετασχηματίζεται σε σουλφίδιο του υδραργύρου σε όσο το δυνατόν μη αντιστρεπτή μορφή του πριν από τη μόνιμη διάθεση. Εάν, μετά την μετατροπή του υδραργύρου σε σουλφίδιο του υδραργύρου, ΄τα απόβλητα του υδραργύρου είναι εξ ίσου ασφαλή όσο και μετά την στερεοποίηση, δεν απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία. Τούτο θα εξασφαλίσει επίσης τη μη διαθεσιμότητά του ως βασικού αγαθού. Στην Ένωση, αναμένεται ότι θα παραχθούν πάνω από 6.000 μετρικοί τόνοι αποβλήτων μεταλλικού υδραργύρου έως το 2017, κυρίως ως αποτέλεσμα της υποχρεωτικής απόσυρσης κυψελών υδραργύρου από τη βιομηχανία παραγωγής χλωρο-αλκαλίων σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2013/732/ΕΕ της Επιτροπής41α. Δεδομένης της περιορισμένης διαθέσιμης ικανότητας όσον αφορά την μετατροπή των υγρών αποβλήτων υδραργύρου, η προσωρινή αποθήκευση υγρών αποβλήτων υδραργύρου θα πρέπει να εξακολουθήσει να επιτρέπεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, για επαρκή χρονική περίοδο προκειμένου να διασφαλιστεί η μετατροπή όλων αυτών των αποβλήτων, αλλά μόνο σε επίγειες εγκαταστάσεις.

__________________

__________________

41Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (ΕΕ L 182, 16.7.1999, σ. 1).

 

 

41a Εκτελεστική απόφαση 2013/732/EΕ της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση των συμπερασμάτων των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών βάσει της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί βιομηχανικών εκπομπών όσον αφορά την παραγωγή χλωρο-αλκαλίων (ΕΕ L 332, 11.12.2013, σ. 34).

Τροπολογία34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

18α.  Θα πρέπει να αποκλειστεί η μόνιμη διάθεση χωρίς προεπεξεργασία του μεταλλικού υδραργύρου που θεωρείται απόβλητο, λόγω των κινδύνων που ενέχει η διάθεση αυτή, δεδομένου ότι πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη ουσία σε υγρή μορφή. Πριν από τη μόνιμη διάθεση των αποβλήτων υδραργύρου, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι σχετικές ενέργειες για την μετατροπή του σε σουλφίδιο του υδραργύρου και τη στερεοποίηση των αποβλήτων αυτών προκειμένου να μειωθούν οι εν λόγω κίνδυνοι, σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ. Η μόνιμη διάθεση αποβλήτων υδραργύρου θα πρέπει να επιτρέπεται μόνον αφού μετατραπούν σε σουλφίδιο υδραργύρου και στερεοποιηθούν.

Αιτιολόγηση

Ο μεταλλικός υδράργυρος είναι σε υγρή μορφή, γεγονός το οποίο ενέχει μεγαλύτερους κινδύνους κατά τη διαχείρισή του ως αποβλήτου από όσους θα υπήρχαν αν ήταν στέρεας μορφής. Η οδηγία 1999/31/ΕΚ απαγορεύει την αποδοχή υγρών αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής. Κατ’ αναλογία και λόγω της επικινδυνότητάς του, πρέπει να ισχύσει το ίδιο και για τα απόβλητα υδραργύρου. Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, η μόνιμη αποθήκευση πρέπει να επιτρέπεται μόνον εφόσον τα απόβλητα υδραργύρου έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε επεξεργασία σταθεροποίησης και στερεοποίησης.

Τροπολογία35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18β)  Οι μολυσμένες περιοχές συμβάλλουν στην επανενεργοποίηση και σε νέες εκπομπές και εκλύσεις υδραργύρου στον αέρα, στο έδαφος και στο νερό. Λόγω της έλλειψης ολοκληρωμένων πληροφοριών σχετικά με τις εγκαταλελειμμένες μολυσμένες περιοχές, είναι αναγκαία η ανάπτυξη ενός καταλόγου καθώς και κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση όλων των μολυσμένων περιοχών στην Ένωση. Προκειμένου να καταστεί δυνατή αυτή η ανάπτυξη, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό των μεθόδων και προσεγγίσεων για την οικολογικά βιώσιμη διαχείριση και αποκατάσταση των περιοχών που έχουν μολυνθεί από υδράργυρο ή από ενώσεις υδραργύρου, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», όταν είναι δυνατόν.

Τροπολογία36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

18γ.  Κάθε είδους αποτέφρωση αποβλήτων υδραργύρου θα πρέπει να απαγορεύεται, δεδομένου ότι είναι ασυμβίβαστη με την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των αποβλήτων υδραργύρου.

Τροπολογία37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α)  Προκειμένου να καταστεί δυνατή η προσαρμογή στις τελευταίες καινοτομίες και την τεχνολογική πρόοδο, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή για τον σκοπό της απαγόρευσης ή της έγκρισης νέων προϊόντων και διαδικασιών που ενέχουν χρήση υδραργύρου.

Τροπολογία38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την απαγόρευση ή την έγκριση νέων προϊόντων και διαδικασιών με χρήση υδραργύρου, καθώς και την υποβολή εκθέσεων, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου42.

διαγράφεται

__________________

 

42 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

 

Τροπολογία39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τα μέτρα και προϋποθέσεις για το εμπόριο, την παραγωγή, την χρήση και την προσωρινή αποθήκευση του υδραργύρου, τις ενώσεις υδραργύρου, τα μείγματα και τα προϊόντα με προσθήκη υδραργύρου και τη διαχείριση των αποβλήτων υδραργύρου.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τα μέτρα και προϋποθέσεις για το εμπόριο, την παραγωγή, την χρήση και την αποθήκευση του υδραργύρου, τις ενώσεις υδραργύρου, τα μείγματα και τα προϊόντα με προσθήκη υδραργύρου και τη διαχείριση των αποβλήτων υδραργύρου προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας ανθρώπων και ζώων, και του περιβάλλοντος από τον υδράργυρο. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν πιο αυστηρές απαιτήσεις από εκείνες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  «ένωση υδραργύρου»: οιαδήποτε ουσία περιέχει άτομα υδραργύρου και ένα ή περισσότερα άτομα άλλων χημικών στοιχείων, η οποία μπορεί να διαχωριστεί σε διαφορετικά συστατικά στοιχεία μόνο με χημική αντίδραση·

Τροπολογία41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  «προσωρινή αποθήκευση»: η αποθήκευση υδραργύρου ή ενώσεων υδραργύρου, που έχουν προσδιοριστεί ως απόβλητα, για περιορισμένο χρονικό διάστημα πριν μετατραπούν σε σουλφίδιο υδραργύρου με την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και στερεοποιηθούν, και πριν διατεθούν μόνιμα.

Τροπολογία42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για τις εξαγωγές των ενώσεων υδραργύρου που αναφέρονται στο παράρτημα Ι για ερευνητικούς σκοπούς σε εργαστηριακή κλίμακα.

Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για τις εξαγωγές των ενώσεων υδραργύρου που αναφέρονται στο παράρτημα Ι για ερευνητικούς σκοπούς σε εργαστηριακή κλίμακα και, όταν οι εν λόγω ενώσεις χρησιμοποιούνται ως δραστικές ουσίες για την παρασκευή ομοιοπαθητικών φαρμάκων, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 παράγραφος 5 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

__________________

 

Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311, 28.11.2001, σ. 67).

Τροπολογία43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Απαγορεύεται η εισαγωγή υδραργύρου και των μειγμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, για χρήσεις εκτός από τη διάθεση ως απόβλητα.

1.  Απαγορεύεται η εισαγωγή υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου και των μειγμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

 

Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για τις εισαγωγές των ενώσεων υδραργύρου που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι όταν οι εν λόγω ενώσεις χρησιμοποιούνται ως δραστικές ουσίες για την παρασκευή ομοιοπαθητικών φαρμάκων, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 παράγραφος 5 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η εισαγωγή επιτρέπεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η εισαγωγή υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου και των μειγμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι για διάθεση ως απόβλητα επιτρέπονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2027. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17 για να τροποποιήσει τον παρόντα κανονισμό παρατείνοντας την παρέκκλιση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έκθεσης που εμφαίνεται στο εδάφιο 5.

  η εξάγουσα χώρα είναι μέρος της σύμβασης και ο εξαγόμενος υδράργυρος δεν προέρχεται από πρωτογενή εξόρυξη υδραργύρου όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφοι 3 και 4 της εν λόγω σύμβασης·

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, προάγει και διευκολύνει την ανάπτυξη, τη μεταφορά και τη διάδοση επικαιροποιημένων περιβαλλοντικώς ορθών εναλλακτικών τεχνολογιών , καθώς και την πρόσβαση σε αυτές, για τις αναπτυσσόμενες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση, ιδιαίτερα τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Η Επιτροπή προσδιορίζει τα οικονομικά και τεχνικά μέσα που συμβάλλουν στη δημιουργία ικανοτήτων και στη μεταφορά τεχνικής βοήθειας και τεχνολογίας δυνάμει των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση, σε σχέση με όλους τους τομείς και τα στάδια επεξεργασίας υδραργύρου, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης ως απόβλητου.

  η εξάγουσα χώρα, η οποία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση, έχει διαβιβάσει βεβαίωση ότι ο υδράργυρος δεν προέρχεται από πρωτογενή εξόρυξη υδραργύρου ούτε από τη βιομηχανία παραγωγής χλωρίου-αλκαλίων, και το κράτος μέλος εισαγωγής έχει χορηγήσει γραπτή συγκατάθεση για την εισαγωγή.

Έως την 1η Ιανουαρίου 2026, η Επιτροπή παρουσιάζει έκθεση εφαρμογής και σκοπιμότητας που αξιολογεί τη δημιουργία ικανοτήτων και την τεχνική βοήθεια που παρέχεται από την Ένωση, τα κράτη μέλη της και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη σε τρίτες χώρες, και αξιολογεί κατά πόσο η κατάσταση στις διάφορες περιοχές επιτρέπει την επεξεργασία του υδραργύρου ως αποβλήτου σε περιφερειακή βάση.

 

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, η εισαγωγή ανακυκλωμένου υδραργύρου στην Ένωση επιτρέπεται έως … [τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

 

Το αργότερο έως την ... [18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση για τη χρήση του ανακυκλωμένου υδραργύρου στην Ένωση, τη διαθεσιμότητα του ανακυκλωμένου υδραργύρου και τις εκτιμήσεις σχετικά με τη μελλοντική ζήτηση ανακυκλωμένου υδραργύρου βάσει των τάσεων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, η οποία θα συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση για την παράταση της παρέκκλισης για την εισαγωγή ανακυκλωμένου υδραργύρου.

 

Η εισαγωγή ανακυκλωμένου υδραργύρου επιτρέπεται μόνον όταν η εξάγουσα χώρα είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση και ο οικονομικός φορέας έχει υποβάλει πιστοποιητικό σχετικά με τον κύκλο ζωής του ανακυκλωμένου υδραργύρου και η ανακύκλωση έχει διενεργηθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση ανακύκλωσης σύμφωνα με τα πρότυπα της Ένωσης.

Τροπολογία44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Με την επιφύλαξη αυστηρότερων απαιτήσεων που προβλέπονται σε άλλες εφαρμοστέες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, η εξαγωγή, η εισαγωγή και η παραγωγή στην Ένωση προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

1.  Με την επιφύλαξη αυστηρότερων απαιτήσεων που προβλέπονται σε άλλες εφαρμοστέες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, η εξαγωγή, η εισαγωγή και η παραγωγή στην Ένωση προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, απαγορεύεται από τις ημερομηνίες που προσδιορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Τροπολογία45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η Επιτροπή, έως την 1η Ιανουαρίου 2018, καταρτίζει κατάλογο όλων των προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου που εισάγονται, εξάγονται ή παρασκευάζονται στην Ένωση και τα οποία δεν απαριθμούνται στο παράρτημα II.

Τροπολογία46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–   προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της έρευνας, της βαθμονόμησης οργάνων μέτρησης, καθώς και ως πρότυπα αναφοράς.

–  προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της έρευνας καθώς και ως πρότυπα αναφοράς.

Τροπολογία47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.   Βάσει του καταλόγου που καταρτίζεται δυνάμει της παραγράφου 1α, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17 για να τροποποιήσει το παράρτημα II με σκοπό να απαγορεύσει την παραγωγή, εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου έως την 1η Ιανουαρίου 2020.

Τροπολογία48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση εμπειρογνωμόνων για τη χρήση του υδραργύρου στην παρασκευή εμβολίων, όπως αναφέρεται επίσης στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2005 και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2006, με σκοπό να επιτύχει τον περιορισμό της χρήσης του υδραργύρου, και την πλήρη απαγόρευσή του όπου υπάρχουν ικανοποιητικές και ασφαλείς εναλλακτικές δυνατότητες, και να υποστηρίξει την έρευνα για βιώσιμες επιλογές στη μελλοντική παραγωγή εμβολίων πολλαπλών δόσεων που δεν περιέχουν θειομερσάλη στις αναπτυσσόμενες χώρες·

Τροπολογία49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17 προκειμένου να καθορίζει τις απαιτήσεις για την περιβαλλοντικά ορθή προσωρινή αποθήκευση του υδραργύρου και των ενώσεων υδραργύρου που εγκρίθηκε από τη διάσκεψη των μερών της σύμβασης, όπου η Ένωση έχει υποστηρίξει τη σχετική απόφαση.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17 για να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό προκειμένου να καθορίζει τις απαιτήσεις για την περιβαλλοντικά ορθή προσωρινή αποθήκευση του υδραργύρου και των ενώσεων υδραργύρου που εγκρίθηκε από τη διάσκεψη των μερών της σύμβασης.

Τροπολογία50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος – 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Έως τις … [ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], οι οικονομικοί φορείς κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές όλα τα υπάρχοντα προϊόντα τους και τις διεργασίες παρασκευής που περιέχουν ή χρησιμοποιούν υδράργυρο και/ή ενώσεις υδραργύρου, περιλαμβανομένων των δεδομένων για τις συνολικές ποσότητες καθώς και τις ποσότητες ανά προϊόν υδραργύρου και/ή ενώσεις υδραργύρου που χρησιμοποιήθηκαν για το προηγούμενο έτος.

Τροπολογία51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Απαγορεύεται η παραγωγή και η διάθεση στην αγορά των προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου που δεν καλύπτονται από καμία γνωστή χρήση πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018.

1.  Απαγορεύεται η παραγωγή και η διάθεση στην αγορά των προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου που δεν είχαν κοινοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές έως την … [ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Απαγορεύονται οι διεργασίες παραγωγής που περιλαμβάνουν τη χρήση υδραργύρου ή ενώσεων υδραργύρου και οι οποίες δεν υπήρχαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018.

2.  Απαγορεύονται οι διεργασίες παραγωγής που περιλαμβάνουν τη χρήση υδραργύρου ή ενώσεων υδραργύρου και οι οποίες δεν είχαν κοινοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές έως την … [ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις διεργασίες παραγωγής και/ή τα προϊόντα με προσθήκη υδραργύρου, εκτός εκείνων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1.

 

Τροπολογία53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, στις περιπτώσεις που ένας οικονομικός φορέας σκοπεύει να παράγει και/ή διαθέσει στην αγορά ένα νέο προϊόν με προσθήκη υδραργύρου ή να εκτελεί νέα διεργασία παραγωγής, ο φορέας το κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους και τους παρέχει τα ακόλουθα:

3.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, και μόνον όταν ένα νέο προϊόν ή μία νέα διεργασία παραγωγής με προσθήκη υδραργύρου θα εξασφάλιζε σημαντικά καθαρά οφέλη για το περιβάλλον και την υγεία και όταν δεν υπάρχουν τεχνικά εφικτές εναλλακτικές δυνατότητες χωρίς την προσθήκη υδραργύρου που να παρέχουν τέτοια οφέλη, στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας σκοπεύει να παράγει και/ή διαθέσει στην αγορά ένα νέο προϊόν με προσθήκη υδραργύρου ή να εκτελεί νέα διεργασία παραγωγής, ο φορέας το κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους και τους παρέχει τα ακόλουθα:

Τροπολογία54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – περίπτωση – 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

–  στοιχεία που αποδεικνύουν την απουσία τεχνικά εφικτών εναλλακτικών λύσεων χωρίς τη χρήση υδραργύρου οι οποίες εξασφαλίζουν σημαντικά καθαρά οφέλη για το περιβάλλον και την υγεία·

Τροπολογία55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  αξιολόγηση των κινδύνων για το περιβάλλον και την υγεία·

–  αξιολόγηση των κινδύνων για το περιβάλλον και την υγεία·και των οφελών·

Τροπολογία56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  λεπτομερείς επεξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να παράγεται, να χρησιμοποιείται και να λειτουργεί ένα τέτοιο προϊόν ή διεργασία ούτως ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

–  λεπτομερείς επεξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να παράγεται, να χρησιμοποιείται και να λειτουργεί και, να απομακρύνεται μετά τη χρήση ως απόβλητο, ένα τέτοιο προϊόν ή διεργασία ούτως ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

Τροπολογία57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κατόπιν ενημέρωσης από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, η Επιτροπή ελέγχει, ιδίως, αν έχει αποδειχθεί ότι το νέο προϊόν ή η νέα διεργασία παραγωγής με προσθήκη υδραργύρου θα εξασφαλίσει σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την υγεία και ότι δεν υπάρχουν τεχνικά και οικονομικά εφικτές εναλλακτικές δυνατότητες χωρίς την προσθήκη υδραργύρου που να παρέχουν τέτοια οφέλη.

4.  Κατόπιν ενημέρωσης από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, η Επιτροπή ελέγχει, ιδίως, αν έχει αποδειχθεί ότι το νέο προϊόν ή η νέα διεργασία παραγωγής με προσθήκη υδραργύρου θα εξασφαλίσει σημαντικά καθαρά οφέλη για το περιβάλλον και την υγεία και ότι δεν υπάρχουν τεχνικά εφικτές εναλλακτικές δυνατότητες χωρίς την προσθήκη υδραργύρου που να παρέχουν τέτοια οφέλη.

Η Επιτροπή εκδίδει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, αποφάσεις για να προσδιορίσει αν επιτρέπεται το οικείο νέο προϊόν με προσθήκη υδραργύρου ή η νέα διεργασία παραγωγής.

Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17 για να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό με σκοπό να προσδιορίσει αν επιτρέπεται το οικείο νέο προϊόν με προσθήκη υδραργύρου ή η νέα διεργασία παραγωγής.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 2.

 

Τροπολογία58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη, στο έδαφος των οποίων πραγματοποιείται περισσότερο από αμελητέα βιοτεχνική και μικρής κλίμακας εξόρυξη και επεξεργασία χρυσού:

Τα κράτη μέλη, στο έδαφος των οποίων πραγματοποιείται βιοτεχνική και μικρής κλίμακας εξόρυξη και επεξεργασία χρυσού με τη χρήση υδραργύρου ή ενώσεων υδραργύρου:

-  λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση και, όπου είναι εφικτό, την εξάλειψη της χρήσης υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου, καθώς και των εκπομπών και εκλύσεων στο περιβάλλον υδραργύρου που προέρχεται από πρωτογενή εξόρυξη και επεξεργασία·

-  εξαλείφουν τη χρήση υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου, καθώς και των εκπομπών και εκλύσεων στο περιβάλλον υδραργύρου που προέρχεται από πρωτογενή εξόρυξη και επεξεργασία·

-  καταρτίζουν και υλοποιούν εθνικό σχέδιο δράσης σύμφωνα με το παράρτημα IV.

-  καταρτίζουν και υλοποιούν εθνικό σχέδιο δράσης σύμφωνα με το παράρτημα IV.

 

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης να δημιουργήσουν ένα παγκόσμιο εργαλείο παρακολούθησης, ούτως ώστε να παρακολουθείται η χρήση υδραργύρου στην ASGM.

 

Η Επιτροπή προωθεί στα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης τη δημιουργία και εφαρμογή συστήματος επισήμανσης που εντείνει την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών ανά τον κόσμο σε σχέση με τη διαθεσιμότητα χρυσού που εξορύσσεται χωρίς τη χρήση υδραργύρου.

Τροπολογία59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά τα οδοντιατρικά αμαλγάματα χρησιμοποιούνται μόνο υπό μορφή κάψουλας.

1.  Από την … [ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], τα οδοντιατρικά αμαλγάματα χρησιμοποιούνται μόνο υπό μορφή κάψουλας με προκαθορισμένη δόση.

Τροπολογία60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.   Από την … [ένα έτος μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού], απαγορεύεται η χρήση, σε οιαδήποτε μορφή, οδοντιατρικών αμαλγαμάτων για τη θεραπεία εγκύων ή θηλαζουσών γυναικών ή ατόμων που λαμβάνουν αγωγή στους νεογιλούς οδόντες τους.

Τροπολογία61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Η χρήση οδοντιατρικών αμαλγαμάτων καταργείται σταδιακά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Τροπολογία62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά, οι οδοντιατρικές εγκαταστάσεις εξοπλίζονται με διαχωριστές αμαλγαμάτων με σκοπό τη διατήρηση και τη συλλογή των σωματιδίων αμαλγάματος. Οι εν λόγω διαχωριστές συντηρούνται όπως απαιτείται για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου διατήρησης.

2.  Από την … [ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], οι οδοντιατρικές εγκαταστάσεις εξοπλίζονται με διαχωριστές αμαλγαμάτων με σκοπό τη διατήρηση και τη συλλογή όλων των σωματιδίων αμαλγάματος, περιλαμβανομένων εκείνων που περιέχονται σε χρησιμοποιημένα ύδατα. Οι εν λόγω διαχωριστές συντηρούνται όπως απαιτείται για την εξασφάλιση υψηλού και συνεχούς επιπέδου διατήρησης τουλάχιστον του 95% των σωματιδίων του αμαλγάματος.

Τροπολογία63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1β, η χρήση οδοντιατρικών αμαλγαμάτων εξακολουθεί να επιτρέπεται σε σχέση με ειδικές ιατρικές ανάγκες και μόνον εάν είναι απολύτως απαραίτητη για λόγους υγείας που αφορούν τους ασθενείς και δεν υπάρχει ικανοποιητική εναλλακτική επιλογή.

Τροπολογία64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 2α, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν περαιτέρω τη χρήση οδοντιατρικών αμαλγαμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 193 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ.   Έως την … [δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], τα κράτη μέλη καθορίζουν πώς προτίθενται να υλοποιήσουν τη σταδιακή κατάργηση των οδοντιατρικών αμαλγαμάτων σύμφωνα με τις παραγράφους 1α και 1β, και θέτουν επίσης εθνικούς στόχους για τη στοματική υγεία, και κοινοποιούν την πρόθεσή τους να υλοποιήσουν την εν λόγω σταδιακή κατάργηση και τους εν λόγω στόχους στην Επιτροπή.

Τροπολογία66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  Οι οδοντίατροι είναι υπεύθυνοι για τη συσκευασία και τη διάθεση των αποβλήτων τους και εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες αυτές εκτελούνται σε συνθήκες που σέβονται το περιβάλλον. Εξασφαλίζουν επίσης ότι οι πάροχοι υπηρεσιών που συλλέγουν τα απόβλητά τους συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες.

Τροπολογία67

Πρόταση κανονισμού

Kεφάλαιο IV – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αποθήκευση και διάθεση αποβλήτων υδραργύρου

Αποθήκευση και διάθεση αποβλήτων υδραργύρου και μολυσμένες περιοχές

Τροπολογία68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της απόφασης 2000/532/ΕΚ44 της Επιτροπής, τα ακόλουθα θεωρούνται ως απόβλητα και διατίθενται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου και χωρίς να βλάπτουν το περιβάλλον σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ:

Τα ακόλουθα θεωρούνται ως απόβλητα και διατίθενται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου και χωρίς να βλάπτουν το περιβάλλον σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ:

__________________

 

44 Απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα (ΕΕ L 226, 6.9.2000, σ. 3).

 

Τροπολογία69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υποβολή έκθεσης σχετικά με τα απόβλητα υδραργύρου από μεγάλες πηγές

Υποβολή έκθεσης σχετικά με τα απόβλητα υδραργύρου

Αιτιολόγηση

Tο κριτήριο για την υποβολή εκθέσεων δεν είναι το μέγεθος της πηγής, αλλά το μέγεθος των εκπομπών και εκλύσεων. Η μεταφορά αποβλήτων θα πρέπει να περιλαμβάνεται επίσης όπως και η μεταφορά των αποβλήτων από τις τοποθεσίες που έχουν υποστεί ρύπανση.

Τροπολογία70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τομέων που αναφέρονται στο άρθρο 11 σημεία α), β) και γ) αποστέλλουν κάθε έτος, έως τις 31 Μαΐου, στις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών τα δεδομένα που αφορούν το συνολικό ποσό των αποβλήτων υδραργύρου που αποθηκεύονται σε κάθε εγκατάσταση και που έχουν σταλεί σε μεμονωμένες εγκαταστάσεις προσωρινής ή μόνιμης αποθήκευσης, καθώς και την τοποθεσία και τα στοιχεία επικοινωνίας για τις εν λόγω εγκαταστάσεις.

1.  Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τομέων που αναφέρονται στο άρθρο 11 σημεία α), β) και γ) αποστέλλουν κάθε έτος, έως τις 31 Μαΐου, στις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών τα δεδομένα που αφορούν το συνολικό ποσό των αποβλήτων υδραργύρου και την περιεκτικότητα σε υδράργυρο των αποβλήτων αυτών που αποθηκεύονται σε κάθε εγκατάσταση και που έχουν σταλεί σε μεμονωμένες εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης, σε εγκαταστάσεις μετατροπής και στερεοποίησης και σε εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης, καθώς και την τοποθεσία και τα στοιχεία επικοινωνίας για τις εν λόγω εγκαταστάσεις.

Τροπολογία71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  Έως την 30ή Ιουνίου 2018, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 17 που συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό με τη θέσπιση εργαλείου παρακολούθησης προκειμένου να καταχωρίζονται οι πληροφορίες που αφορούν τις μεταφορές αποβλήτων από μολυσμένες περιοχές. Όταν το κατώτατο όριο του συνόλου του υδραργύρου και των ενώσεών του στα παραγόμενα απόβλητα υπερβαίνει τα 5 κιλά κατ’ έτος, η επιχείρηση απολύμανσης ή η διαχειριστική αρχή των μολυσμένων τοποθεσιών χρησιμοποιούν το εν λόγο εργαλείο παρακολούθησης και γνωστοποιούν σε ετήσια βάση την ποσότητα των αποβλήτων υδραργύρου και την περιεκτικότητά τοςυ σε υδράργυρο.

Τροπολογία72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Mολυσμένες τοποθεσίες

 

1.  Έως τις … [ένα έτος μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις μολυσμένες από υδράργυρο ή ενώσεις του υδραργύρου τοποθεσίες στην επικράτειά τους, και κοινοποιούν τον κατάλογο με τις τοποθεσίες αυτές στην Επιτροπή και προσδιορίζουν τη φύση της μόλυνσης.

 

2.  Έως τις 30 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 17, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τη θέσπιση μεθόδων και προσεγγίσεων για την οικολογικά βιώσιμη διαχείριση και αποκατάσταση των τοποθεσιών που έχουν μολυνθεί από υδράργυρο ή ενώσεις υδραργύρου, η οποία περιλαμβάνει:

 

(α)  συμμετοχή του κοινού·

 

(β)  αξιολόγηση των κινδύνων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία·

 

(γ)  μέτρα απολύμανσης, με συνυπολογισμό των διαφόρων εθνικών προσεγγίσεων για την απολύμανση·

 

(δ)  αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

 

3.  Έως την 1η Ιανουαρίου 2020, τα κράτη μέλη εγκρίνουν και υποβάλλουν στην Επιτροπή τις εθνικές στρατηγικές τους για την απολύμανση των τοποθεσιών που έχουν προσδιοριστεί στην επικράτειά τους. Οι εν λόγω στρατηγικές μπορούν να ενσωματωθούν σε εθνικές στρατηγικές απολύμανσης που καλύπτουν πολλές ουσίες.

 

4.  Έως την ... [18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των μολυσμένων από υδράργυρο ή ενώσεων υδραργύρου τοποθεσιών και έως την 1η Ιουνίου 2021 οι εθνικές στρατηγικές περιλαμβάνονται επίσης στον κατάλογο. Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται στο κοινό μεταξύ άλλων μέσω διαδικτύου. Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών.

Τροπολογία73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  H μόνιμη διάθεση των αποβλήτων υδραργύρου διενεργείται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης της Βασιλείας και σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α)  πριν από τη διάθεσή τους, τα απόβλητα υδραργύρου μετατρέπονται σε σουλφίδιο του υδραργύρου με την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και στερεοποιούνται· και

 

β)  η διάθεση των αποβλήτων υδραργύρου διενεργείται σε εγκεκριμένα αλατωρυχεία που έχουν προσαρμοστεί για τη διάθεση του υδραργύρου, ή σε εγκεκριμένα βαθιά υπόγεια σκληρά πετρώματα που παρέχουν επίπεδο ασφάλειας και συγκράτησης ισοδύναμο ή υψηλότερο από εκείνο των εν λόγω αλατωρυχείων· Τα απόβλητα υδραργύρου έχουν τοποθετηθεί σε παρτίδες διάθεσης και μεταφέρονται σε θάλαμο αποθήκευσης προς διάθεση που είναι σφραγισμένος και δεν αφήνεται ανοικτός για περίοδο άνω των έξι μηνών· ή

 

 

 

γ)  η διάθεση των αποβλήτων υδραργύρου διενεργείται σε εγκεκριμένες υπέργειες ή εγκεκριμένες υπεδάφιες εγκαταστάσεις που προορίζονται ειδικά και είναι εξοπλισμένες για τη μόνιμη διάθεση αποβλήτων υδραργύρου και οι οποίες παρέχουν επίπεδο ασφάλειας και συγκράτησης ισοδύναμο ή υψηλότερο από εκείνο των αλατωρυχείων· και

 

δ)  οι ειδικές απαιτήσεις για την προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων υδραργύρου, όπως ορίζεται στην πρώτη, τρίτη, πέμπτη και έκτη περίπτωση του τμήματος 8 του παραρτήματος I και του παραρτήματος II της οδηγίας 1999/31/ΕΚ εφαρμόζονται επίσης στις μόνιμες εγκαταστάσεις διάθεσης για το στερεοποιημένο σουλφίδιο του υδραργύρου· και

 

ε)  οι ειδικές απαιτήσεις για την προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων υδραργύρου, όπως ορίζεται στη δεύτερη και τέταρτη περίπτωση του τμήματος 8 του παραρτήματος I και στο τμήμα 6 του παραρτήματος III της οδηγίας 1999/31/ΕΚ εφαρμόζονται στις μόνιμες εγκαταστάσεις διάθεσης για το στερεοποιημένο σουλφίδιο του υδραργύρου·όπου κρίνεται σκόπιμο από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που έχουν αναλάβει την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας.

 

_________________

 

Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (ΕΕ L 182, 16.7.1999, σ. 1).

Τροπολογία74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος –1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

–1α.  Έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης της ασφάλειας των διαφόρων εναλλακτικών δυνατοτήτων για τη μόνιμη διάθεση των αποβλήτων υδραργύρου, περιλαμβανομένων της υπέργειας, της υπεδάφιας και της υπόγειας διάθεσης. Η έκθεση λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους και τα οφέλη όλων των δυνατοτήτων. Βάσει των συμπερασμάτων της έκθεσης, η Επιτροπή προσδιορίζει και παρουσιάζει κριτήρια σχετικά με τη μόνιμη διάθεση αποβλήτων υδραργύρου. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, η Επιτροπή υποβάλλει, κατά περίπτωση, νομοθετικές προτάσεις με σκοπό να εισαγάγει τα εν λόγω κριτήρια στα παραρτήματα της οδηγίας 1999/31/ΕΚ και για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, τα απόβλητα υδραργύρου μπορούν να αποθηκεύονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

1.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο -1 και από το άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, τα απόβλητα υδραργύρου μπορούν να αποθηκεύονται προσωρινά σε υγρή μορφή, εν αναμονή της μετατροπής τους σε σουλφίδιο του υδραργύρου και της στερεοποίησής τους, έως τρία έτη αφού καταστούν απόβλητα, σύμφωνα με τις ειδικές υποχρεώσεις για την προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων υδραργύρου οι οποίες προβλέπονται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της εν λόγω οδηγίας, υπό τον όρο ότι η αποθήκευση αυτή:

α)  προσωρινή αποθήκευση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους ή μόνιμη αποθήκευση σε αλατωρυχεία που έχουν προσαρμοστεί για τη διάθεση του υδραργύρου, ή σε βαθιά υπόγεια σκληρά πετρώματα που παρέχουν επίπεδο ασφάλειας και συγκράτησης ισοδύναμο με εκείνο των εν λόγω αλατωρυχείων·

α)  διενεργείται μόνον σε εγκεκριμένες επίγειες εγκαταστάσεις οι οποίες προορίζονται και είναι εξοπλισμένες για την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων υδραργύρου, κοντά είτε στον τελευταίο χρήστη του υδραργύρου είτε στον οικονομικό φορέα που θα μετατρέψει τα απόβλητα υδραργύρου σε σουλφίδιο του υδραργύρου και θα τα στερεοποιήσει· και

β)  προσωρινή αποθήκευση σε επίγειες εγκαταστάσεις οι οποίες προορίζονται και είναι εξοπλισμένες για την προσωρινή αποθήκευση του υδραργύρου.

β)  ακολουθείται από σχέδιο, περιλαμβανομένου και χρονοδιαγράμματος, για την μετατροπή αυτή σε σουλφίδιο του υδραργύρου, την στερεοποίησή του και τη μόνιμη διάθεση των αποβλήτων υδραργύρου.

Τροπολογία76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι ειδικές απαιτήσεις για την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων υδραργύρου, όπως ορίζεται στα παραρτήματα I, II και III της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, εφαρμόζονται στις μόνιμες εγκαταστάσεις αποθήκευσης που αναφέρονται στο παρόν άρθρο παράγραφος 1 στοιχείο α) υπό τους ακόλουθους όρους που ορίζονται στα ακόλουθα παραρτήματα της εν λόγω οδηγίας:

2.  Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων που αναλαμβάνουν την προσωρινή αποθήκευση ή τη διενέργεια της μετατροπής σε σουλφίδιο του υδραργύρου και στερεοποίηση των αποβλήτων υδραργύρου καταρτίζουν, στο πλαίσιο της τήρησης αρχείων που απαιτείται δυνάμει του άρθρου 35 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, μητρώο το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)  εφαρμόζονται το παράρτημα Ι, τμήμα 8 (πρώτη, τρίτη και πέμπτη περίπτωση) και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ·

α)  για κάθε φορτίο αποβλήτων υδραργύρου που λαμβάνεται:

 

(i)  την προέλευση και την ποσότητα αποβλήτων υδραργύρου που παραλαμβάνονται·

 

(ii)  το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή και του ιδιοκτήτη των προσωρινά αποθηκευόμενων αποβλήτων·

β)  το παράρτημα Ι τμήμα 8 (δεύτερη, τέταρτη και έκτη περίπτωση) και το παράρτημα ΙΙΙ τμήμα 6 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ εφαρμόζονται μόνο όταν κρίνεται σκόπιμο από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας.

β)  για κάθε φορτίο αποβλήτων υδραργύρου που έχει σταθεροποιηθεί κατά την έξοδο από την εγκατάσταση:

 

(i)  την ποσότητα των αποβλήτων υδραργύρου που μετατρέπονται σε σουλφίδιο υδραργύρου και στερεοποιούνται και την περιεκτικότητά τους σε υδράργυρο·

 

(ii)  τον προορισμό και τις σκοπούμενες εργασίες διάθεσης για τα απόβλητα υδραργύρου που μετατρέπονται σε σουλφίδιο υδραργύρου και στερεοποιούνται

 

iii)  το πιστοποιητικό που παρέχεται από τον φορέα εκμετάλλευσης που αναλαμβάνει τη μόνιμη διάθεση των αποβλήτων υδραργύρου που μετατρέπονται σε σουλφίδιο υδραργύρου και στερεοποιούνται, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2α·

 

γ)  για κάθε φορτίο αποβλήτων υδραργύρου που απομακρύνεται από την εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης:

 

(i)  την ποσότητα αποβλήτων υδραργύρου και την περιεκτικότητά τους σε υδράργυρο·

 

(ii)  τον προορισμό και τη σκοπούμενη εργασία διάθεσης των αποβλήτων υδραργύρου·

 

iii)  το πιστοποιητικό που παρέχεται από τον φορέα εκμετάλλευσης που αναλαμβάνει την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων υδραργύρου·

 

δ)  την ποσότητα αποβλήτων υδραργύρου που αποθηκεύονται στην εγκατάσταση στο τέλος κάθε μήνα.

 

Η επιχείρηση εκμετάλλευσης της εγκατάστασης διαβιβάζει το μητρώο στην αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος ετησίως μέχρι την 31η Ιανουαρίου.

Τροπολογία77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Οι φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων που είναι υπεύθυνοι για τη μόνιμη διάθεση των αποβλήτων υδραργύρου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διάθεσης, εκδίδουν πιστοποιητικό στο οποίο δηλώνεται ότι ολόκληρο το φορτίο αποβλήτων υδραργύρου έχει διατεθεί μονίμως σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις για την προσωρινή διάθεση αποβλήτων υδραργύρου, όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό και στην οδηγία 1999/31/ΕΚ. Το εν λόγω πιστοποιητικό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τόπο διάθεσης.

Τροπολογία78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Απαγορεύεται κάθε είδους αποτέφρωση ή συναποτέφρωση αποβλήτων υδραργύρου.

Τροπολογία79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ.  Τα κράτη μέλη στα οποία είναι εγκατεστημένες οι εταιρείες που προσφέρουν τεχνολογία μετατροπής, προωθούν τη χρήση της μετατροπής των υγρών αποβλήτων υδραργύρου σε σουλφίδιο υδραργύρου σε τρίτες χώρες.

Τροπολογία80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2δ.  Έως την 1η Ιανουαρίου 2019, η Επιτροπή δημιουργεί εργαλείο για να εξασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων υδραργύρου σε όλο το μήκος της αλυσίδας και την κάλυψη όλων των εμπλεκομένων, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και την εφαρμοστέα νομοθεσία της Ένωσης.

 

Στο εν λόγω εργαλείο καταγράφονται οι εισροές και εκροές αποβλήτων για κάθε εμπλεκόμενο σε όλο το μήκος της αλυσίδας, ιδιαίτερα για τους παραγωγούς αποβλήτων, τις επιχειρήσεις συλλογής αποβλήτων, τις επιχειρήσεις προσωρινής διάθεσης , τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων μετατροπής και τις επιχειρήσεις μόνιμης διάθεσης. Το εργαλείο προσδιορίζει την ποσότητα αποβλήτων υδραργύρου που έχει στην κατοχή του κάθε πρόσωπο ή οντότητα σε όλα τα στάδια.

Τροπολογία81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2ε.  Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με το κατά πόσον η περίοδος που ορίζεται στην παράγραφο 1 για την προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων υδραργύρου πρέπει να τροποποιηθεί. Η Επιτροπή συνοδεύει την έκθεση αυτή, κατά περίπτωση, με νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση παραβιάσεων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν τις σχετικές διατάξεις στην Επιτροπή μέχρι την [xxx] και την ενημερώνουν αμέσως για τυχόν επακόλουθες τροποποιήσεις που τις επηρεάζουν.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση παραβιάσεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι εκτελούνται. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή, έως την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τους σχετικούς κανόνες και τα μέτρα και την ενημερώνουν, αμέσως για τυχόν επακόλουθες τροποποιήσεις που τις επηρεάζουν.

Αιτιολόγηση

Το περιβαλλοντικό έγκλημα αποτελεί σοβαρό και διογκούμενο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολύ συχνά τα περιβαλλοντικά εγκλήματα έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Στην ΕΕ, το περιβαλλοντικό έγκλημα καλύπτει πράξεις που παραβιάζουν την περιβαλλοντική νομοθεσία και προκαλούν σημαντική ζημία ή κίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Τα πιο γνωστά πεδία περιβαλλοντικού εγκλήματος περιλαμβάνουν την παράνομη εκπομπή ή απόρριψη ουσιών στον αέρα, το νερό ή το έδαφος ή την απόθεση αποβλήτων. Το επίπεδο των κυρώσεων για συγκεκριμένα περιβαλλοντικά εγκλήματα διαφέρει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών, όσο και μεταξύ οδηγιών και κανονισμών.

Τροπολογία83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την τήρηση από την Ένωση και από τα κράτη μέλη της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων που θεσπίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 21 της σύμβασης της Μιναμάτα·

β)  πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την τήρηση από την Ένωση και από τα κράτη μέλη της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων που θεσπίστηκε σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 και 21 της σύμβασης·

Τροπολογία84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  σύνοψη των πληροφοριών που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 12·

γ)  σύνοψη των πληροφοριών που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 12·και το άρθρο 13 παράγραφος 2·

Τροπολογία85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  κατάλογο των μεμονωμένων αποθεμάτων υδραργύρου που υπερβαίνουν τους 50 μετρικούς τόνους, που βρίσκονται στο έδαφός τους και, σε περίπτωση που τα κράτη μέλη έχουν λάβει γνώση, κατάλογο των πηγών εφοδιασμού υδραργύρου που παράγουν αποθέματα υδραργύρου ετησίως άνω των 10 μετρικών τόνων.

δ)  κατάλογο των αποθεμάτων και των τοποθεσιών υδραργύρου, ενώσεων υδραργύρου ή αποβλήτων υδραργύρου που υπερβαίνουν σωρευτικά τους 50 μετρικούς τόνους, που βρίσκονται στο έδαφός τους, καθώς και την ποσότητα υδραργύρου, ενώσεων υδραργύρου ή αποβλήτων υδραργύρου σε κάθε τοποθεσία·

Τροπολογία86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δα)  κατάλογο πηγών εφοδιασμού σε υδράργυρο που παράγουν ετήσια αποθέματα υδραργύρου τα οποία υπερβαίνουν τους 10 μετρικούς τόνους.

Τροπολογία87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, σε δημόσιο μητρώο της Ένωσης, για τα ποσά και τον τόπο εναπόθεσης των αποβλήτων υδραργύρου, και διαβεβαιώνουν ότι η διαχείριση αυτών των αποβλήτων ήταν περιβαλλοντικά ορθή.

 

Οιαδήποτε μεταφορά υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου μεταξύ βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε κράτος μέλος καταχωρίζεται από το εν λόγω κράτος μέλος και κοινοποιείται στην Επιτροπή.

Τροπολογία88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή αποφασίζει, με εκτελεστικές πράξεις, να καταρτίσει υπόδειγμα για τα εν λόγω ερωτηματολόγια και να διαθέσει ένα εργαλείο ηλεκτρονικής υποβολής εκθέσεων στα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή αποφασίζει, με εκτελεστικές πράξεις, να καθορίσει υπόδειγμα για τα εν λόγω ερωτηματολόγια με σκοπό να θέσει στη διάθεση των κρατών μελών ένα εργαλείο ηλεκτρονικής υποβολής εκθέσεων.

Τροπολογία89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 15α

 

Υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή και επανεξέταση

 

Η Επιτροπή αξιολογεί την ευθυγράμμιση του παρόντος κανονισμού και της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τα άρθρα 8 και 9 της σύμβασης και τις διατάξεις της σύμβασης σχετικά με τη χρήση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών για τον έλεγχο των εκλύσεων υδραργύρου από τις σχετικές πηγές υδραργύρου, όπως τα αναθεωρημένα έγγραφα αναφοράς βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών.

 

Η αξιολόγηση αυτή γνωστοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, το αργότερο ένα μήνα πριν από την πρώτη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης, και το αργότερο στις 7 Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 1 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ.

 

Εντός ενός έτους από την πρώτη διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης, η Επιτροπή αξιολογεί εκ νέου κατά πόσο η νομοθεσία της Ένωσης είναι ευθυγραμμισμένη προς τις διατάξεις που έχουν εγκριθεί στην πρώτη διάσκεψη των μερών, δυνάμει των άρθρων 8 και 9 καθώς και των σχετικών αναθεωρημένων εγγράφων αναφοράς βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών της σύμβασης.

 

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για τα πορίσματά της σε σχέση με τις αξιολογήσεις αυτές και, κατά περίπτωση, τα συνοδεύει με νομοθετική πρόταση.

 

Η Επιτροπή, το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2025, προβαίνει σε επανεξέταση του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων, υπό το πρίσμα των εξελίξεων όσον αφορά τη σύμβαση και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση συνοδεύεται, εφόσον είναι σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού. Η επανεξέταση ερευνά τη δυνατότητα συμπερίληψης μέτρων για τη μείωση της χρήσης υδραργύρου στις βιομηχανικές δραστηριότητες και για τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης του το ταχύτερο δυνατόν και, εν πάση περιπτώσει, εντός 10 ετών από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης.

 

____________________

 

1aΟδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (ΕΕ L 334, 17.12.2010, σ. 17).

Τροπολογία90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 15β

 

Αποτεφρωτήρια

 

Έως την 1η Ιουλίου 2018, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τις εκπομπές υδραργύρου από αποτεφρωτήρια, η οποία συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, για τη σημαντική μείωση των εν λόγω εκπομπών.

Αιτιολόγηση

Τα αποτεφρωτήρια αποτελούν σημαντική πηγή εκπομπών υδραργύρου στο περιβάλλον. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την κατάσταση και να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη σημαντική μείωση των εν λόγω εκπομπών έως την 1η Ιουλίου 2018.

Τροπολογία91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.

Αιτιολόγηση

Οι νέες υποχρεώσεις των κρατών μελών που σχετίζονται με τον παρόντα κανονισμό είναι πολύ περιορισμένες και όλες οι σταδιακές καταργήσεις θα έχουν ρεαλιστική προθεσμία στο μέλλον. Δεν υπάρχει κανένας λόγος η ημερομηνία εφαρμογής να είναι διαφορετική από την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

Τροπολογία92

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ενώσεις υδραργύρου:

Ενώσεις υδραργύρου:

Χλωριούχος υδράργυρος (I) (Hg2Cl2, CAS RN 10112-91-1)

Χλωριούχος υδράργυρος (I) (Hg2Cl2, CAS RN 10112-91-1)

Οξείδιο του υδραργύρου (II) (Hg2Cl2, CAS RN 21908-53-2)

Οξείδιο του υδραργύρου (II) (Hg2Cl2, CAS RN 21908-53-2)

Κιννάβαρι

Κιννάβαρι

 

Νιτρικός υδράργυρος (ΙΙ) (Hg, CAS RN 10045-94-0)

 

Σουλφίδιο του υδραργύρου (ΙΙ) (Hg, CAS RN 1344-48-5)

 

Θειικός υδράργυρος (ΙΙ) (Hg, CAS RN 7783-35-9)·

Τροπολογία93

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – μέρος Α

Προϊόντα με προσθήκη υδράργυρου

Ημερομηνία από την οποία απαγορεύεται η εξαγωγή, εισαγωγή και παραγωγή προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου

1.  Συσσωρευτές ή ηλεκτρικές στήλες, είτε είναι ενσωματωμένοι σε συσκευές είτε όχι, που περιέχουν περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο κατά βάρος.

31 Δεκεμβρίου 2020.

2.  Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, περιλαμβανομένων λαμπτήρων, διακοπτών και ηλεκτρονόμων, που υπερβαίνουν τις σχετικές οριακές τιμές για τον υδράργυρο όπως έχουν οριστεί στα παραρτήματα II, III και IV της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

31 Δεκεμβρίου 2020.

διαγράφεται

 

διαγράφεται

 

διαγράφεται

 

διαγράφεται

 

7.  Καλλυντικά με υδράργυρο και ενώσεις υδραργύρου, εκτός των εξαιρετικών περιπτώσεων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα V σημείο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1.

31 Δεκεμβρίου 2020.

8.  Εντομοκτόνα, βιοκτόνα και τοπικά αντισηπτικά.

31 Δεκεμβρίου 2020.

9.  Τα ακόλουθα μη ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης:

31 Δεκεμβρίου 2020.

α)  βαρόμετρα·

 

β)  υγρόμετρα·

γ)  μανόμετρα·

δ)  θερμόμετρα και άλλες μη ηλεκτρικές θερμομετρικές εφαρμογές·

ε)  σφυγμομανόμετρα (πιεσόμετρα).

ε α)  υδραργυρικοί μετρητές τάσης (strain gauges) για πληθυσμογράφους·

 

ε β)  υδραργυρικά πυκνόμετρα·

ε γ)  υδραργυρικά όργανα μέτρησης για τον προσδιορισμό του σημείου θερμοκρασιακής μαλάκυνσης·

Η παρούσα καταχώριση δεν καλύπτει τις ακόλουθες συσκευές μέτρησης:

α)  μη ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης που τοποθετούνται σε μεγάλης κλίμακας εξοπλισμό καθώς και αυτά που χρησιμοποιούνται για μέτρηση μεγάλης ακρίβειας όπου δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές επιλογές χωρίς υδράργυρο·

β)  όργανα μέτρησης παλαιότερα των 50 ετών στις 3 Οκτωβρίου 2007·

γ)  όργανα μέτρησης που πρόκειται να παρουσιαστούν σε δημόσιες εκθέσεις πολιτιστικού και ιστορικού περιεχομένου.

Τροπολογία94

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – μέρος 1 – στοιχείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  από την 1η Ιανουαρίου 2019: παραγωγή ακεταλδεΰδης

α)  από την 1η Ιανουαρίου 2018: χρήση του υδραργύρου ως καταλύτη

Τροπολογία95

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – μέρος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  από την 1η Ιανουαρίου 2019: παραγωγή μονομερούς βινυλοχλωριδίου

β)  τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. ΕΕ: χρήση του υδραργύρου ως ηλεκτροδίου

Τροπολογία96

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – μέρος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α του μέρους Ι, η παραγωγή μονομερούς βινυλοχλωριδίου επιτρέπεται για περίοδο τριών ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία97

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – μέρος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  κατά παρέκκλιση από το στοιχείο β του μέρους Ι, η παραγωγή μεθοξειδίου ή αιθοξειδίου του καλίου επιτρέπεται για περίοδο τεσσάρων ετών από … [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17 για να τροποποιήσει τον παρόντα κανονισμό με σκοπό να παρατείνει την παρέκκλιση για μέγιστο διάστημα δέκα ετών από ...[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], υπό την προϋπόθεση ότι διατίθενται κατάλληλες εναλλακτικές τεχνικές.

Τροπολογία98

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – μέρος 1 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β γ)  κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α του μέρους I, από την 11η Οκτωβρίου 2017: πολυουρεθάνη με καταλύτες που περιέχουν υδράργυρο·

Τροπολογία99

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – μέρος 1 – στοιχείο β δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

βδ)  κατά παρέκκλιση από το στοιχείο β του μέρους I, από την 11η Δεκεμβρίου 2017: παραγωγή χλωριούχων αλκαλίων όπου ο υδράργυρος χρησιμοποιείται ως ηλεκτρόδιο.

Τροπολογία100

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – μέρος 2 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παραγωγή μεθοξειδίου ή αιθοξειδίου του νατρίου ή καλίου διενεργείται σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Η παραγωγή μεθοξειδίου ή αιθοξειδίου του νατρίου ή καλίου διενεργείται σύμφωνα με το στοιχείο β του μέρους Ι και με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Τροπολογία101

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – μέρος 2 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  υποστήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης όσον αφορά τις διεργασίες χωρίς τη χρήση υδραργύρου· και

Τροπολογία102

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα IV – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  εθνικούς στόχους και ποσοτικούς στόχους μείωσης·

α)  εθνικούς στόχους και ποσοτικούς στόχους μείωσης που θα εξασφαλίζουν πλήρη εξάλειψη της χρήσης υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου·

(1)

  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Υδράργυρος: ένας από τους 10 κυριότερους ρύπους παγκοσμίως

Τα επιστημονικά στοιχεία αποδεικνύουν αναντίρρητα την οξεία τοξικότητα του υδραργύρου, ενός στοιχείου που δεν μπορεί να καταστραφεί ούτε να εξαφανιστεί. Ο υδράργυρος έχει εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και συγκαταλέγεται στους 10 χειρότερους ρύπους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), δεν υπάρχουν ασφαλή όρια όσον αφορά τον υδράργυρο. Συνεπώς, οι εκπομπές υδραργύρου αποτελούν πρόβλημα που απαιτεί φιλόδοξες και αποφασιστικές αποκρίσεις. Ωστόσο, ακόμη και αν οι κυβερνήσεις αναλάβουν αποφασιστική δράση, θα χρειαστούν δεκαετίες για να μειωθεί η παγκόσμια ρύπανση από υδράργυρο, εξαιτίας των βιοσυσσωρευτικών ιδιοτήτων του.

Από την εποχή της Βιομηχανικής Επανάστασης, η ποσότητα του υδραργύρου που εντοπίζεται κοντά στην επιφάνεια πολλών ωκεανών του κόσμου έχει τριπλασιαστεί ως αποτέλεσμα των ρυπογόνων δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Ο υδράργυρος είναι τοξικός για τους ανθρώπους και τη θαλάσσια ζωή και συσσωρεύεται στο σώμα μας με την πάροδο του χρόνου, παράλληλα με την έκθεσή μας σε πηγές του. Οι εκπομπές υδραργύρου, οι οποίες είναι άοσμες και άγευστες, μολύνουν το νερό και συσσωρεύονται στα ψάρια.

Ο υδράργυρος μπορεί να διαχυθεί ευρέως σε όλη την υφήλιο όταν διατίθεται στα ύδατα και στον ατμοσφαιρικό αέρα, και, συνεπώς, ακόμα και μέρη του πλανήτη που βρίσκονται μακριά από βιομηχανικές πηγές μπορούν γρήγορα να εμφανίσουν υψηλά επίπεδα της εν λόγω τοξικής ουσίας.

Έκθεση στον υδράργυρο: ένα διαδεδομένο πρόβλημα υγείας

Η έκθεση στον υδράργυρο είναι ένα διαδεδομένο πρόβλημα υγείας και μπορεί να έχει τοξικές επιπτώσεις στο νευρικό, πεπτικό και ανοσοποιητικό σύστημα, καθώς και στους πνεύμονες, τα νεφρά, το δέρμα και τα μάτια. Ακόμα και μικρές ποσότητες υδραργύρου μπορούν να διαταράξουν το νευρικό σύστημα. Τα τελευταία 20 έτη, ο υδράργυρος έχει αναγνωριστεί ως περιβαλλοντικός κίνδυνος που συνδέεται με τη νόσο Aλτσχάιμερ, τη σκλήρυνση κατά πλάκας και με νεφρικές και εγκεφαλικές βλάβες.

Στο περιβάλλον, ο υδράργυρος μπορεί να μετατραπεί σε μια πιο πολύπλοκη και επιβλαβή χημική ένωση που λέγεται μεθυλυδράργυρος. Η Επιστημονική Επιτροπή της EFSA στη γνωμοδότησή της του 2015(1) , υπολόγισε πόσες μερίδες ψαριών/θαλασσινών ανά εβδομάδα απαιτούνται για το ανεκτό όριο εβδομαδιαίας πρόσληψης (ΑΟΕΠ) του μεθυλυδραργύρου, το οποίο ορίζεται ως η πρόσληψη 1,3 μικρογραμμαρίου ανά κιλό σωματικού βάρους την εβδομάδα. Βάσει υπολογισμού μερίδων κάτω των 100 γραμμαρίων, η EFSA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ηλικιακές ομάδες που υπερβαίνουν το ΑΟΕΠ με τον μικρότερο αριθμό μερίδων ήταν τα παιδιά ηλικίας έως 10 ετών και, σε λίγες περιπτώσεις, για άλλα παιδιά, εφήβους, γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, ενήλικες και ηλικιωμένους, το ΑΟΕΠ καλυπτόταν με την κατανάλωση ποσότητας μικρότερης από ή περίπου ίσης με μία μερίδα την εβδομάδα. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, 84% των ψαριών που εξετάστηκαν δειγματοληπτικά δεν ήταν ασφαλή προς κατανάλωση με συχνότητα μεγαλύτερη από ένα γεύμα (170 γραμμάρια) το μήνα, σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ. Ομοίως, πάνω από το 82% των ατόμων που εξετάστηκαν εμφάνιζαν υδράργυρο στο σώμα τους που υπερέβαινε τα τρέχοντα προτεινόμενα επίπεδα για την προστασία της υγείας. Άνω του 13% των ψαριών που ελέγχθηκαν δειγματοληπτικά παγκοσμίως δεν θα προτείνονταν για εμπορική πώληση από τον ΠΟΥ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.(2)

Ο μεθυλυδράργυρος διαπερνά τόσο τον πλακουντιακό όσο και τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, και συνεπώς μπορεί να παρεμποδίσει τη διανοητική ανάπτυξη των παιδιών ακόμα και πριν τη γέννηση. Και καθώς ο εγκέφαλος εξακολουθεί να αναπτύσσεται μετά τη γέννηση, θα πρέπει επίσης να θεωρείται ότι τα νήπια και τα παιδιά που εκτίθενται σε μεθυλυδράργυρο πάνω από το ΑΟΕΠ σε τακτική βάση διατρέχουν κίνδυνο νευροτοξικών επιπτώσεων από τον μεθυλυδράργυρο.

Η Σύμβαση της Μιναμάτα και η θέση της ΕΕ

Ως εκ τούτου, είναι φανερό το πόσο επείγουσα είναι η ανάγκη για την επικύρωση της νομικά δεσμευτικής Σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο, η οποία θα ρυθμίσει την προσφορά, το εμπόριο και τη χρήση της ουσίας και θα προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω συνθήκης, οι κυβερνήσεις θα ενθαρρυνθούν να λάβουν μέτρα για τη διαχείριση των επιπτώσεων για την υγεία από την έκθεση στον υδράργυρο.

Ο συνολικός στόχος της διεθνούς συνεργασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μιναμάτα είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του παγκόσμιου περιβάλλοντος από την έκλυση υδραργύρου και των ενώσεών του, με τη μείωση και την εν τέλει εξάλειψη των παγκόσμιων ανθρωπογενών εκλύσεων υδραργύρου στον ατμοσφαιρικό αέρα, τα ύδατα και το έδαφος.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1102/2008 άνοιξε το δρόμο για αυτή τη διεθνή συνθήκη, και ο τρέχων τροποποιητικός κανονισμός θα πρέπει να ακολουθήσει την ίδια πορεία. Η ΕΕ ανήκει στις ανεπτυγμένες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη, και, ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον εισηγητή, η δράση που αναλαμβάνεται από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν περιορίζεται στην εφαρμογή των υποχρεώσεων της Μιναμάτα σε όλες τις χώρες που την υπέγραψαν. Σε πολλές περιπτώσεις η ΕΕ έχει ήδη μεταφέρει τις υποχρεώσεις της σύμβασης στο δίκαιο της ΕΕ· πρόκειται για μία από τις περιοχές όπου υπάρχουν εναλλακτικές τεχνολογίες και σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές σε διάφορες διεργασίες. Επιπλέον, η ΕΕ βρίσκεται σε ιδιαίτερα ιδανική θέση για να εξάγει ορθές πρακτικές, τεχνολογία, τεχνογνωσία, προϊόντα χωρίς υδράργυρο και, ιδίως, το μήνυμα ότι η χρήση υδραργύρου είναι επιβλαβής για τους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον.

Πιθανές εναλλακτικές λύσεις για τον περιορισμό της ευρείας έκθεσης στον υδράργυρο

Ο υδράργυρος χρησιμοποιείται κυρίως σε εξοπλισμό ελέγχου, προϊόντα, βιομηχανικές διεργασίες, στη στοματική υγεία ως οδοντιατρικά αμαλγάματα και στη βιοτεχνική και μικρής κλίμακας εξόρυξη χρυσού (ASGM). Ο υδράργυρος μπορεί να παραχθεί από την ανακύκλωση αποβλήτων· ορισμένες φορές προκύπτει ως δευτερογενές προϊόν, παράλληλα με την παραγωγή άλλου υλικού, για παράδειγμα ψευδαργύρου ή ο κασσίτερου ή εμφανίζεται ως επιμολυντής στα λιπάσματα. Ένα τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό σημείο είναι ότι ο υδράργυρος μπορεί να εκλύεται ή να εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα από μολυσμένες τοποθεσίες, οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται πλέον αλλά εξακολουθούν να αποτελούν μείζονα πηγή ρύπανσης, εάν δεν έχουν απολυμανθεί.

Από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1102/2008, η ετήσια ζήτηση για υδράργυρο στην ΕΕ έχει μειωθεί, αλλά εξακολουθεί να εκτιμάται σε περίπου 400 τόνους. Λαμβάνοντας υπόψη τις βιοσυσσωρευτικές ιδιότητες του υδραργύρου, το γεγονός ότι «δεν υπάρχουν ασφαλή όρια όσον αφορά τον υδράργυρο», ότι η παγκόσμια χρήση υδραργύρου παραμένει, επίσης, υψηλή με περίπου 3.600 τόνους ετησίως, και ότι η ρύπανση δεν γνωρίζει σύνορα, υπάρχει σίγουρα περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση.

Σε αυτό το πνεύμα, ο εισηγητής υπέβαλε τις προτάσεις του και ελπίζει ότι το Κοινοβούλιο θα παράσχει στην Επιτροπή μια ισχυρότερη εντολή για περαιτέρω και πιο φιλόδοξη δράση στο πλαίσιο των μελλοντικών διεθνών διαπραγματεύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής θεωρεί ότι η ανάληψη αποφασιστικής δράσης από την ΕΕ έχει καίρια σημασία. Ως εκ τούτου, με τις τροπολογίες του προτείνει:

A)  να διευρυνθεί το πεδίο της απαγόρευσης εξαγωγών υδραργύρου με την προσθήκη όλων των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση της Μιναμάτα και απαγορεύοντας την εξαγωγή προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου που δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά της ΕΕ. Αντιτίθεται στο πνεύμα της συμβάσεως η ΕΕ να εξάγει προϊόντα που δεν επιτρέπονται στην ΕΕ, σε χώρες που δεν διαθέτουν ούτε την τεχνολογία ούτε την ικανότητα να επεξεργάζονται τα απόβλητά τους. Οι περιπτώσεις της Ινδίας και της Κίνας, που πρόσφατα ενέκριναν τα πρότυπα και τα όρια της ΕΕ, είναι ενδεικτικές του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η ΕΕ·

B)  να καταργηθεί σταδιακά η χρήση υδραργύρου στην οδοντιατρική, απαγορεύοντας τη χρήση του, αρχικά για τις εγκύους και τα παιδιά, και μετά την προθεσμία σταδιακής εξάλειψης, τα οδοντιατρικά αμαλγάματα θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο σε συγκεκριμένες και πολύ περιορισμένες περιπτώσεις·

Γ)  να απαγορευτεί η βιομηχανική χρήση του υδραργύρου σε καταλύτες ή ηλεκτρόδια, ιδίως δεδομένου ότι υπάρχουν διαθέσιμες τεχνολογίες χωρίς υδράργυρο, που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ και σε άλλα μέρη του κόσμου. Η χρήση των εν λόγω τεχνολογιών, μακροπρόθεσμα, θα αποτελούσε κίνητρο για τη βιομηχανία να καινοτομήσει και να εξάγει το πρότυπό της·

Δ)  τα κράτη μέλη να εντοπίσουν και να καθαρίσουν όλες οι τοποθεσίες που είναι μολυσμένες με υδράργυρο. Είναι πρωταρχικής σημασίας να εντοπιστούν οι μολυσμένες τοποθεσίες και να υπάρξει σχετική μέριμνα με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, ώστε να σταματήσουν να ρυπαίνουν τη φύση, την πανίδα και τη χλωρίδα, και τους εκτεθειμένους πληθυσμούς, οι οποία συχνά έχουν ήδη πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες της παύσης λειτουργίας των εν λόγω βιομηχανιών·

E)  η ΕΕ να ενισχύσει τους κανόνες για την περιβαλλοντικά ορθή επεξεργασία των αποβλήτων υδραργύρου. Η Ευρώπη διαθέτει τεχνολογία που της επιτρέπει να επεξεργάζεται τον υδράργυρο με τον μέχρι σήμερα καλύτερο και λιγότερο επικίνδυνο τρόπο, δηλαδή με τη στερεοποίηση. Μια τεχνολογία που θα επιτρέψει στην τεχνολογία της στερεοποίησης να μεταφερθεί από εργοστάσιο σε εργοστάσιο και στις πηγές υδραργύρου αναμένεται να είναι σύντομα διαθέσιμη στην αγορά. Ο υγρός υδράργυρος δεν θα μεταφέρεται πλέον σε μεγάλες αποστάσεις, περιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το σύνολο των ενδεχόμενων κινδύνων, π.χ. για το περιβάλλον, για τους εργαζόμενους, τον κίνδυνο να διοχετευτεί υδράργυρος στη μαύρη αγορά και για οποιοδήποτε ενδεχόμενο ατύχημα κ.λπ. Θεσπίζοντας αυστηρές απαιτήσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων, η ΕΕ θα διασφαλίσει το συντομότερο δυνατόν ότι ο υδράργυρος δεν θα κυκλοφορεί εκ νέου στην αγορά ούτε θα ρυπαίνει το περιβάλλον με κάθε ήσσονος σημασίας ατύχημα. Ταυτόχρονα, αυτό θα ενθαρρύνει την καινοτομία εντός της ΕΕ και τη μεταφορά γνώσης προς τρίτες χώρες, που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον αφορά την τεχνολογική καινοτομία·

ΣΤ)να απαγορευτεί κάθε νέα διεργασία παραγωγής υδραργύρου και κάθε νέο προϊόν με προσθήκη υδραργύρου, με αναδρομική ισχύ, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται νομικά κενά όσον αφορά προϊόντα και διεργασίες που δεν υπήρχαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της Μιναμάτα και κατά τον χρόνο της πρότασης της Επιτροπής και, ως εκ τούτου, δεν ρυθμίζονταν·

Ζ)  να θεσπιστεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εντοπισμού και αναφοράς υδραργύρου, δεδομένου ότι η υποχρέωση αναφοράς σήμερα καλύπτει μόνο πολύ υψηλές τιμές και δεν περιλαμβάνει τις μεταφορές αποβλήτων, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε έλλειψη πολλών δεδομένων, όταν σταματήσει η χρήση υδραργύρου στη βιομηχανία παραγωγής χλωρίου-αλκαλίων.

H)  να ενθαρρυνθεί και να εφαρμοστεί σε επίπεδο ΕΕ η χρήση όλων των εναλλακτικών προϊόντων χωρίς υδράργυρο και βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για τις διεργασίες και για τη διαχείριση των αποβλήτων·

Θ)  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την αύξηση της διαφάνειας σχετικά με τη χρήση, τη μεταφορά και την έκλυση υδραργύρου.

Ο κόσμος χρειάζεται η Ευρώπη να διατηρήσει ηγετικό ρόλο στη διαδικασία της Μιναμάτα με την πλήρη αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της σύμβασης και τον σεβασμό των προηγούμενων δεσμεύσεων της ΕΕ δυνάμει της υφιστάμενης ενωσιακής νομοθεσίας για τον υδράργυρο. Ο εισηγητής θεωρεί ότι οποιαδήποτε μινιμαλιστική προσέγγιση έναντι της σύμβασης της Μιναμάτα θα ήταν αντιπαραγωγική καθώς και αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον. Ο εισηγητής θα ήθελε το ΕΚ να υποστηρίζει ένα υγιέστερο περιβάλλον, ασφαλέστερα τρόφιμα και καλύτερη υγεία για όλους τους πολίτες.

(1)

Δελτίο EFSA 2015· 13(1):3982.

(2)

Global Mercury Hotspots («Σημεία υψηλής συγκέντρωσης υδραργύρου σε παγκόσμιο επίπεδο»), Μελέτη του Ερευνητικού Ινστιτούτου Βιοποικιλότητας και το IPEN· Ιανουάριος 2013.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Προς τον κύριο Giovanni La Via

Πρόεδρο

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα:  Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή αλιευτική πολιτική (COM(1102)2008 – C7-0198/2016 – -2016/0023(COD))

Κύριε Πρόεδρε,

Με επιστολή της 30ης Αυγούστου 2016, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κάλεσε την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 του Κανονισμού, να γνωμοδοτήσει σχετικά με την καταλληλότητα της νομικής βάσης της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον υδράργυρο, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008(1). Η αρχική πρόταση βασίζεται στο άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με την πολιτική της Ένωσης για το περιβάλλον και στο άρθρο 207 ΣΛΕΕ σχετικά με την κοινή εμπορική πολιτική. Ωστόσο, ο εισηγητής κατέθεσε μια τροπολογία με την οποία η νομική βάση θα αποτελεί αποκλειστικά το άρθρο 192 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ.

I - Ιστορικό

Η Ένωση και είκοσι έξη κράτη μέλη έχουν υπογράψει μια νέα διεθνή σύμβαση για τον υδράργυρο(2), την οποία διαπραγματεύθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP) - τη λεγόμενη «σύμβαση Μιναμάτα». Όλα τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί για την κύρωση της σύμβασης. Η σύμβαση εξετάζει ολόκληρο τον κύκλο ζωής του υδραργύρου, από την πρωτογενή εξόρυξη υδραργύρου μέχρι τη διαχείριση των αποβλήτων υδραργύρου, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς εκπομπές υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου στον αέρα, το νερό και το έδαφος. Ένα μεγάλο μέρος της σύμβασης της Μινιμάτα αποτελεί ήδη αντικείμενο νομοθετικών διατάξεων της Ένωσης και συγκεκριμένα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008(3), σχετικά με την απαγόρευση εξαγωγής υδραργύρου και ορισμένων ενώσεων υδραργύρου, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012(4) που ορίζει ένα σύστημα κοινοποίησης το οποίο εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, στις εισαγωγές υδραργύρου καθώς και των κανονισμών (ΕΚ) 396/2005(5), 1907/2006(6), 1223/2009(7) και των οδηγιών 2006/66/EΚ (8)και 2011/65/EΕ(9), τα οποία ρυθμίζουν τη διάθεση στην ενωσιακή αγορά μιας σειράς προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου και καθορίζουν μέγιστα επίπεδα περιεκτικότητας σε υδράργυρο. Επίσης, οι οδηγίες 2010/75/EΕ(10), 2012/18/EΕ(11), 2008/98/EΚ(12)και1999/31/EΚ(13) στοχεύουν στον έλεγχο, τη μείωση και, όπου υπάρχουν εναλλακτικά προϊόντα χωρίς υδράργυρο, την εξάλειψη των σημειακών πηγών και των διάχυτων εκπομπών υδραργύρου, ενώσεων υδραργύρου και αποβλήτων υδραργύρου στο περιβάλλον.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση, οι οποίες δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί στο δίκαιο της ΕΕ, θα πρέπει να ενσωματωθούν σε μια ενιαία νομική πράξη. Για τον σκοπό αυτό, ως βάση θα χρησιμοποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1102/2008, που αποτελεί τη μόνη ειδική νομική πράξη της Ένωσης για τον υδράργυρο μέχρι σήμερα. Ωστόσο, λόγω της φύσης και της έκτασης των τροποποιήσεων που θα πρέπει να γίνουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 και της ανάγκης να ενισχυθούν η συνέπεια και η νομική σαφήνεια, η πρόταση αυτή θα πρέπει να τον καταργήσει και να τον αντικαταστήσει αναλαμβάνοντας παράλληλα, όπου απαιτείται ακόμα, τις ουσιαστικές υποχρεώσεις του.

ΙΙ - Σχετικά άρθρα της Συνθήκης

Το άρθρο 192 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, στο Μέρος Τρίτο με τίτλο «Οι εσωτερικές πολιτικές και δράσεις της Ένωσης», σε συνδυασμό με το άρθρο 207 ΣΛΕΕ, στο Μέρος Πέμπτο με τίτλο «Η εξωτερική δράση της Ένωσης» αναφέρονται ως η νομική βάση στην πρόταση της Επιτροπής και ορίζουν τα εξής (η υπογράμμιση του συντάκτη):

Άρθρο 192

(πρώην άρθρο 175 της ΣΕΚ)

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζουν, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει η Ένωση για την υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 191.

[...]

Άρθρο 207

(πρώην άρθρο 133 της ΣΕΚ)

1. Η κοινή εμπορική πολιτική διαμορφώνεται βάσει ενιαίων αρχών, ιδίως όσον αφορά τις μεταβολές δασμολογικών συντελεστών, τη σύναψη δασμολογικών και εμπορικών συμφωνιών σχετικά με τις ανταλλαγές εμπορευμάτων και υπηρεσιών, και τις εμπορικές πτυχές της διανοητικής ιδιοκτησίας, τις άμεσες ξένες επενδύσεις, την ενοποίηση των μέτρων ελευθέρωσης, την πολιτική των εξαγωγών και τα μέτρα εμπορικής άμυνας, στα οποία περιλαμβάνονται τα μέτρα που λαμβάνονται σε περιπτώσεις ντάμπινγκ και επιδοτήσεων. Η κοινή εμπορική πολιτική ασκείται στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας μέσω κανονισμών σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, θεσπίζουν τα μέτρα για τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής της κοινής εμπορικής πολιτικής.

[...]

Το άρθρο 191 ΣΛΕΕ είναι διατυπωμένο ως εξής (η υπογράμμιση του συντάκτη):

Άρθρο 191

(πρώην άρθρο 174 της ΣΕΚ)

1. Η πολιτική της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος συμβάλλει στην επιδίωξη των ακόλουθων στόχων:

διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος,

προστασία της υγείας του ανθρώπου,

συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων,

την προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, μέτρων για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ή παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων, και ιδίως την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος

[...]

4. Στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, η Ένωση και τα κράτη μέλη συνεργάζονται με τις τρίτες χώρες και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. Ο τρόπος συνεργασίας της Ένωσης μπορεί να αποτελεί αντικείμενο συμφωνιών μεταξύ της Ένωσης και των ενδιαφερόμενων τρίτων μερών.

Το προηγούμενο εδάφιο δεν θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών να διαπραγματεύονται στα πλαίσια διεθνών οργανισμών και να συνάπτουν διεθνείς συμφωνίες.

III - Η προτεινόμενη νομική βάση

Η Επιτροπή πρότεινε τα άρθρα 192 παράγραφος 1 και 207 ΣΛΕΕ ως κατάλληλες νομικές βάσεις του κανονισμού για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 Όπως επιβεβαιώνεται στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ομοιότητες μεταξύ του κανονισμού 1102/2008 και της παρούσας πρότασης δικαιολογούν την προσφυγή στην ίδια διπλή νομική βάση(14).

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται ότι η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση της πρότασης κανονισμού 1102/2008, μετά από σύσταση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων αποφάσισε ότι κατάλληλη νομική βάση αποτελεί αποκλειστικά το άρθρο 175 παράγραφος 1 ΕΚ (νυν άρθρο 192 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ), δεδομένου ότι βασικό στόχο της πρότασης αποτελεί η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και όχι η προώθηση επιδιώξεων εμπορικής πολιτικής(15).

Το Δικαστήριο έχει σε πολλές περιπτώσεις εξετάσει ζητήματα που αφορούν την επιλογή της νομικής βάσης και το πεδίο εφαρμογής των άρθρων 192 παράγραφος 1 και 207 ΣΛΕΕ αντιστοίχως.(16) Επιπλέον αποτελεί πάγια νομολογία του Δικαστηρίου ότι (υπογράμμιση του συντάκτη):(17)

«η νομική βάση μιας πράξης πρέπει να καθορίζεται λαμβανομένου υπόψη του σκοπού και του περιεχομένου της πράξης αυτής και όχι με βάση τη νομική βάση που χρησιμοποιείται για την έγκριση άλλων κοινοτικών (νυν ενωσιακών) μέτρων που ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να εμφανίσουν παρόμοια χαρακτηριστικά».

Με βάση την αρχή αυτή, η κατάλληλη νομική βάση για την παρούσα πρόταση της Επιτροπής πρέπει να εξεταστεί ανεξάρτητα από τη νομική βάση που ελήφθη υπόψη για την έκδοση του κανονισμού 1102/2008.

IV - Νομολογία σχετικά με τη νομική βάση

Το Δικαστήριο θεωρεί εκ παραδόσεως το ζήτημα της κατάλληλης νομικής βάσης ως υπόθεση θεσμικής σημασίας που διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την αρχή της αρμοδιότητας (άρθρο 5 ΣΕΕ) και ορίζει τη φύση και την έκταση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης. Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, «η επιλογή της νομικής βάσης μιας κοινοτικής πράξης πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία επιδεχόμενα δικαστικό έλεγχο, όπως είναι, ιδίως, ο σκοπός και το περιεχόμενο της πράξης»​(18). Κατά συνέπεια, η επιλογή μη ορθής νομικής βάσης θα μπορούσε να αποτελέσει αιτία για την ακύρωση της σχετικής πράξης. Στη συνάρτηση αυτή, η επιθυμία ενός οργάνου να συμμετάσχει ενεργότερα στην έκδοση μιας συγκεκριμένης νομοθετικής πράξης, οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδόθηκε μια πράξη καθώς και το έργο που έχει επιτελεστεί σε συνάρτηση με άλλες πτυχές στο πλαίσιο των μέτρων που καλύπτονται από μια συγκεκριμένη πράξη είναι άνευ σημασίας για τον προσδιορισμό της ορθής νομικής βάσης(19).

Όσον αφορά τις πολλαπλές νομικές βάσεις, αν από την εξέταση μιας ενωσιακής πράξης προκύπτει ότι αυτή εξυπηρετεί διττό σκοπό ή ότι απαρτίζεται από δύο συνιστώσες, και εάν ένας από τους σκοπούς αυτούς ή τις συνιστώσες μπορεί να θεωρηθεί ως κύριος ή δεσπόζων, ενώ ο άλλος είναι απλώς παρεμπίπτων, η πράξη πρέπει να βασίζεται σε μία μόνη νομική βάση, και συγκεκριμένα αυτή που υπαγορεύεται από τον κύριο ή δεσπόζοντα σκοπό ή συνιστώσα.(20) Ωστόσο στις περιπτώσεις που μια πράξη επιδιώκει συγχρόνως πολλούς στόχους ή έχει πολλές συνιστώσες που συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους χωρίς ο ένας να είναι δευτερεύων και έμμεσος σε σχέση με τους υπόλοιπους, η πράξη αυτή πρέπει να στηρίζεται σε διάφορες αντίστοιχες νομικές βάσεις(21), εφόσον οι διαδικασίες που προβλέπονται για τις δύο αυτές νομικές βάσεις δεν είναι μη συμβατές και δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(22).

V. Στόχος και περιεχόμενο του προτεινόμενου μέτρου

Στόχος της πρότασης σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής και τις αιτιολογικές σκέψεις 7 και 9 είναι να διασφαλιστεί η πλήρης ευθυγράμμιση της ενωσιακής νομοθεσίας με τη σύμβαση Μιναμάτα μέσω της ενσωμάτωσης σε μια ενιαία νομοθετική πράξη όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση που δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί στο ενωσιακό δίκαιο(23).

Στο πλαίσιο αυτό στην αιτιολογική σκέψη 1 της πρότασης της επιτροπής αναφέρεται ότι «ο υδράργυρος είναι μια ουσία υψηλής τοξικότητας που αντιπροσωπεύει μια παγκόσμια και μείζονα απειλή για την ανθρώπινη υγεία»· Στην αιτιολογική σκέψη 3 επισημαίνεται το έβδομο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, το οποίο θέτει τον μακροπρόθεσμο στόχο για ένα μη τοξικό περιβάλλον και για την ελαχιστοποίηση των σημαντικών δυσμενών επιδράσεων των χημικών ουσιών στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον έως το 2020.(24) Η αιτιολογική σκέψη 6 αναφέρεται στην κοινοτική στρατηγική για τον υδράργυρο(25) που καθορίζει ότι η διαπραγμάτευση και σύναψη διεθνούς, νομικά δεσμευτικού μέσου πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, καθώς η δράση της Ένωσης από μόνη της δεν μπορεί να εγγυηθεί την αποτελεσματική προστασία των πολιτών της Ένωσης από τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει στην υγεία ο υδράργυρος. Καθώς ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τον υδράργυρο μέσω της απαγόρευσης των εξαγωγών και των εισαγωγών υδραργύρου, προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου, μέσω των περιορισμών της χρήσης υδραργύρου στις διεργασίες παραγωγής, τα προϊόντα, την ASGM με τη χρήση υδραργύρου και τα οδοντιατρικά αμαλγάματα υδραργύρου, και μέσω των υποχρεώσεων που ισχύουν για τα απόβλητα.

Το άρθρο 1 της πρότασης κανονισμού ορίζει το αντικείμενο του κανονισμού το οποίο συνίσταται στην θέσπιση μέτρων και προϋποθέσεων για το εμπόριο, την παραγωγή, τη χρήση και την προσωρινή αποθήκευση του υδραργύρου και τη διαχείριση των αποβλήτων υδραργύρου. Το άρθρο 2 περιλαμβάνει ορισμούς συμπεριλαμβανομένων των όρων «εξαγωγή» και «εισαγωγή». Το άρθρο 3 εισάγει περιορισμούς στην εξαγωγή υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου, το δε άρθρο 6 εισάγει περιορισμούς στις εισαγωγές. Σύμφωνα με το άρθρο 5 η εξαγωγή, εισαγωγή και παραγωγή προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου στην ένωση, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, απαγορεύεται από την 1η Ιανουαρίου 2017. Στο άρθρο 6 εισάγεται η δυνατότητα της Επιτροπής να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με σκοπό την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4. Τα άρθρα 7 έως 10 εισάγουν περιορισμούς στη χρήση και την αποθήκευση υδραργύρου, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε νέες διεργασίες παραγωγής, στη βιοτεχνική και μικρής κλίμακας εξόρυξης χρυσού και σε οδοντιατρικά αμαλγάματα. Τέλος τα άρθρα 11 έως 13 περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την αποθήκευση και διάθεση αποβλήτων υδραργύρου.

VI - Καθορισμός της κατάλληλης νομικής βάσης

Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικός στόχος της πρότασης είναι η πλήρης ευθυγράμμιση της ενωσιακής νομοθεσίας με τη σύμβαση της Μιναμάτα, ο σκοπός της ίδιας της σύμβασης είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν με την πρόταση επιδιώκεται ταυτόχρονα ο διττός στόχος της προστασίας του περιβάλλοντος και του εμπορίου ή εάν ένας εξ ’αυτών είναι απλός παρεμπίπτων.

Όσον αφορά τον σκοπό και το περιεχόμενο της σύμβασης της Μιναμάτα, στο άρθρο 1 ορίζεται ότι «σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τις ανθρωπογενείς εκπομπές και εκλύσεις υδραργύρου και ενώσεων υδραργύρου». Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται στο προοίμιο ότι στα μέτρα που θεσπίζονται για την επίτευξη του στόχου αυτού «συμπεριλαμβάνονται μέτρα για τον έλεγχο της προσφοράς και του εμπορίου υδραργύρου, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής περιορισμών σε ορισμένες ειδικές πηγές υδραργύρου όπως η πρωτογενής εξόρυξη καθώς και για τον έλεγχο προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου και διεργασιών παραγωγής στις οποίες χρησιμοποιείται υδράργυρος ή ενώσεις υδραργύρου, καθώς και της βιοτεχνικής και μικρής κλίμακας εξόρυξης χρυσού».(26)

Αν και η σύμβαση της Μιναμάτα προβλέπει περιορισμούς στις εξαγωγές και τις εισαγωγές υδραργύρου, αποσκοπεί κυρίως στην προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Αυτό επιβεβαιώνεται επίσης από την επιλογή του άρθρου 192 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ ως μοναδικής νομικής βάσης για την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο.(27) Σύμφωνα με τη γνώμη της νομικής υπηρεσίας:(28)

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι α) η πρόταση αποσκοπεί στην εφαρμογή ορισμένων υποχρεώσεων στο πλαίσιο της σύμβασης της Μιναμάτα, β) ο περιβαλλοντικός στόχος της σύμβασης αυτής προκύπτει σαφώς από το προοίμιό της και γ) σε μια άλλη πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης της Μιναμάτα τη νομική βάση αποτελεί το άρθρο 192 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, πρέπει για λόγους συνοχής και η πρόταση κανονισμού να βασιστεί στην ίδια νομική βάση.(29)»

Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να υποστηριχθεί ότι παρά την ύπαρξη σειράς άρθρων της πρότασης που προβλέπουν περιορισμούς του εμπορίου, λαμβάνοντας υπόψη τον πρωταρχικό σκοπό της πρότασης κανονισμού καθώς και τις πολυάριθμες αιτιολογικές σκέψεις που θέτουν την πρόταση αυτή στο πλαίσιο της ευρύτερης ενωσιακής πολιτικής για το περιβάλλον – όπως αποτυπώνεται στο έβδομο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον και στη στρατηγική της Κοινότητας για τον υδράργυρο, η περιβαλλοντική συνιστώσα της πρότασης είναι σαφής και προεξάρχουσα. Σύμφωνα με τη γνώμη της νομικής υπηρεσίας (υπογράμμιση του συντάκτη):(30)

«Ακόμη και οι διατάξεις για τις εξαγωγές και εισαγωγές δεν αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση, διευκόλυνση ή ρύθμιση της εμπορικής δραστηριότητας ή στον καθορισμό των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων υλικών και προϊόντων τα οποία θα τους επέτρεπαν να κυκλοφορούν ελεύθερα ως μέρος των εμπορικών συναλλαγών με τρίτες χώρες. Αντιθέτως, οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί θεσπίζονται προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος(31). Υπό την οπτική αυτή γωνία οι εμπορικοί περιορισμοί εξυπηρετούν σαφώς τους περιβαλλοντικούς σκοπούς της πρότασης. Συνεπώς, η περιβαλλοντική συνιστώσα φαίνεται ότι είναι προεξάρχουσα και καθορίζει το κέντρο βάρους της πρότασης.»

VII - Συμπέρασμα και συστάσεις

Υπό το φως της προηγηθείσας ανάλυσης, το άρθρο 192 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ αποτελεί τη μόνη ορθή και κατάλληλη νομική βάση της πρότασης, δεδομένου ότι η πρόταση – εάν προβλέπει περιορισμούς στις εισαγωγές και εξαγωγές – αποσκοπεί πρωτίστως στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

Κατά τη συνεδρίασή της, στις 26 Σεπτεμβρίου 2016 η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αποφάσισε συνεπώς ομόφωνα, με 22 ψήφους υπέρ(32), να συστήσει την Επιτροπή Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των τροφίμων να τροποποιήσει τη νομική βάσης της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον υδράργυρο, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 και αυτή να αποτελείται αποκλειστικά από το άρθρο 192 παράγραφος ΣΛΕΕ:

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Προς τον κύριο Pavel Svoboda

(1)

COM(2016) 39 τελικό.

(2)

Η Πορτογαλία και η Εσθονία δεν υπέγραψαν τη σύμβαση της Μιναμάτα.

(3)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1102/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και ορισμένων ενώσεων και μειγμάτων υδραργύρου και για την ασφαλή αποθήκευση του μεταλλικού υδραργύρου (ΕΕ L 304 της 14.11.2008, σ. 75).

(4)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 60).

(5)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70, 31.1.1977, σελ. 1)

(6)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων για τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά (REACH), για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

(7)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά προϊόντα (ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 59).

(8)

Οδηγία 2006/66/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ (ΕΕ L 266 της

26.9.2006, σ. 1).

(9)

Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 88)

(10)

Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών Εκπομπών ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 17.

(11)

Οδηγία 2012/18/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 197 της 24.7.2012, σ. 1).

(12)

Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).

(13)

Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1).

(14)

COM (2016) 39 τελικό, σ. 9.

(15)

Έγγραφο ολομέλειας A6-0227/2007, σ. 38.

(16)

Βλ. ειδικότερα γνώμη 2/00 EU:C:2001:664 καθώς και υποθέσεις C-281/01 Επιτροπή κατά Συμβουλίου, EU:C:2002:761, C-94/03 Επιτροπή κατά Συμβουλίου, EU:C:2006:2; C-178/03 Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, EU:C:2006:4; και C-411/06 Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, EU:C:2009:518.

(17)

Υπόθεση C-178/03 Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, EU:C:2006:4, σκέψη 55.

(18)

Υπόθεση C-45/86 Επιτροπή κατά Συμβουλίου (Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων),[1987], Συλλ.1439, σκέψη 5· Υπόθεση C-411/06 Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου [2009] Συλλ. I-7585.

(19)

Υπόθεση C-269/97 Επιτροπή κατά Συμβουλίου [2000] Συλλ. I-2257 , σκέψη 44·

(20)

Υπόθεση C-137/12 Επιτροπή κατά Συμβουλίου EΕ:C:2013:675, σκέψη 53· Υπόθεση C-490/10 Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου EΕ:C:2012:525, σκέψη 45· Υπόθεση C-155/07 Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου [2008], Συλλ. Ι-08103, σκέψη 34.

(21)

Υπόθεση C-211/01 Επιτροπή κατά Συμβουλίου. [2003] Συλλ. I-08913, σκέψη 40· Υπόθεση C-178/03 Επιτροπή κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου [2006], Συλλ. I-107σκέψεις 43-56.

(22)

Υπόθεση C-300/89 Επιτροπή κατά Συμβουλίου («διοξείδιο του τιτανίου»), [1991] Συλλ. I-2867, σκέψεις 17-25. Υπόθεση C-268/94, Πορτογαλία κατά Συμβουλίου, [1996] Συλλ. Ι-6177.

(23)

Σύμβαση της Μιναμάτα για τον υδράργυρο που συνήφθη στο πλαίσιο του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον, http://www.mercuryconvention.org/.

(24)

ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 171.

(25)

COM(2010) 723 τελικό.

(26)

Αυτόθι, σ. 4

(27)

COM(2016) 42 τελικό , σ. 4.

(28)

SJ-0393/16, σ. 4.

(29)

Βλ. παρεμφερές επιχείρημα την Υπόθεση C-411/06, Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, EU:C:2009:518, σκέψη 66.

(30)

SJ-0393/16, σ. 4-5.

(31)

Βλ. Υπόθεση C-411/06 Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, EU:C:2009:518, σκέψεις 69 έως 72.

(32)

Ήταν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία: Jean-Marie Cavada (Πρόεδρος, εισηγητής), Mady Delvaux (Αντιπρόεδρος), Axel Voss (Αντιπρόεδρος), Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Κώστας Χρυσόγονος, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Stefano Maullu, Emil Radev, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Tadeusz Zwiefka.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κανονισμός για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

2.2.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

4.2.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

4.2.2016

ITRE

4.2.2016

JURI

4.2.2016

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

INTA

13.7.2016

ITRE

23.2.2016

JURI

15.3.2016

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Stefan Eck

10.3.2016

 

 

 

Αμφισβήτηση της νομικής βάσης

       Ημερομ. γνωμοδότησης JURI

JURI

26.9.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

12.7.2016

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

13.10.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

55

9

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Guillaume Balas, Paul Brannen, Nicola Caputo, Michel Dantin, Mark Demesmaeker, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Krzysztof Hetman, Gesine Meissner, James Nicholson, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicola Danti, Anna Hedh, Marco Zullo

Ημερομηνία κατάθεσης

20.10.2016

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου