Menettely : 2016/0023(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0313/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0313/2016

Keskustelut :

PV 13/03/2017 - 11
CRE 13/03/2017 - 11

Äänestykset :

PV 14/03/2017 - 6.2
CRE 14/03/2017 - 6.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0066

MIETINTÖ     ***I
PDF 888kWORD 121k
20.10.2016
PE 584.224v02-00 A8-0313/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elohopeasta ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoamisesta

(COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Stefan Eck

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO OIKEUSPERUSTASTA
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elohopeasta ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoamisesta

(COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0039),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 192 artiklan 1 kohdan ja 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0021/2016),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon 25. toukokuuta 2016 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 ja 39 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon (A8‑0313/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti

Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan ja 207 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan,

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Elohopea on erittäin myrkyllinen aine, joka aiheuttaa maailmanlaajuisen ja merkittävän vaaran ihmisten terveydelle, mukaan lukien kalojen, merielävävarojen, ekosysteemien ja luonnonvaraisten eläinten sisältämä metyylielohopea. Elohopeapäästöjen valtion rajat ylittävän luonteen vuoksi noin 40–80 prosenttia unionin elohopealaskeumasta on peräisin unionin ulkopuolelta, mikä edellyttää toimien toteuttamista paikallisella, alueellisella, kansalliselle ja kansainvälisellä tasolla.

(1)  Elohopea on erittäin myrkyllinen aine, joka aiheuttaa maailmanlaajuisen ja merkittävän vaaran ihmisten terveydelle, mukaan lukien kalojen, merielävävarojen, ekosysteemien ja luonnonvaraisten eläinten sisältämä metyylielohopea. Altistuminen suurelle määrälle elohopeaa voi vahingoittaa kaikenikäisten ihmisten aivoja, sydäntä, munuaisia, keuhkoja sekä immuunijärjestelmää. Syntymättömien vauvojen ja nuorten lasten verenkierrossa oleva suuri määrä metyylielohopeaa voi vahingoittaa kehittymässä olevaa hermojärjestelmää ja heikentää lasten kykyä ajatella ja oppia ja voi mahdollisesti pienentää heidän älykkyysosamääräänsä. YK:n ympäristöohjelma (UNEP) ja Maailman terveysjärjestö (WHO) ovat sisällyttäneet elohopean ”kymmenen suuren kansanterveydellisen huolenaiheen aiheuttavan kemikaalin” luetteloonsa. Näin ollen on välttämätöntä ottaa käyttöön elohopeaa ja sen käyttöä koskevia toimia ja ehtoja.

Perustelu

Katso US EPA 2014 ja http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/chemicals_phc/en/.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Elohopean käytöstä tuotantoprosesseissa olisi asteittain luovuttava, ja tätä varten olisi kannustettava tutkimaan elohopealle vaihtoehtoisia aineita, joiden ominaisuudet ovat vaarattomat tai joka tapauksessa ympäristölle ja terveydelle vähemmän vaaralliset kuin elohopea.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b)  Elohopeapäästöjen valtion rajat ylittävän luonteen vuoksi 40–80 prosenttia unionin elohopealaskeumasta on peräisin unionin ulkopuolelta ja 70 prosenttia elohopean pilaamista alueista on keskittynyt Euroopan ja Pohjois-Amerikan teollisuusalueille. Tämän vuoksi on tarpeen toteuttaa toimia paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Suurin osa elohopeapäästöistä ja niistä aiheutuvista riskeistä aiheutuu ihmisten toimista, mukaan lukien uuden elohopean tuotanto ja jalostus, elohopean käyttö tuotteissa, teollisuusprosessit ja pienimuotoinen kullankaivu sekä erityisesti hiilen poltosta ja elohopeajätteen käsittelystä aiheutuvat elohopeapäästöt.

(2)  Suurin osa elohopeapäästöistä ja niistä aiheutuvista riskeistä aiheutuu ihmisten toimista, mukaan lukien uuden elohopean tuotanto ja jalostus, elohopean käyttö tuotteissa, teollisuusprosessit ja pienimuotoinen kullankaivu, pilaantuneet teollisuusalueet sekä erityisesti hiilen poltosta ja elohopeajätteen käsittelystä aiheutuvat elohopeapäästöt. Voimalaitoksissa ja teollisuuden kattiloissa tapahtuva fossiilisten polttoaineiden polttaminen muodostaa yhdessä asuntojen lämmityksen kanssa lähes puolet maailman elohopeapäästöistä. Näin ollen olisi nopeutettava siirtymistä uusiutuvaan energiantuotantoon yhdessä energiatehokkuustoimien kanssa, jotta voidaan vähentää huomattavasti elohopeapäästöjä ilmakehään.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 166/2006 perustetulla epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevalla eurooppalaisella rekisterillä1 a pyritään asettamaan toimivaltaisten viranomaisten, päätöksentekijöiden, tutkijoiden ja kansalaisten saataville yhdenmukainen ja unionin laajuinen teollisuuden päästöjä ja siirtoja koskeva tietokanta, jonka piiriin myös elohopea kuuluu. Käyttäjillä on mahdollisuus tutustua ympäristössään tai maassaan sijaitsevien teollisuuslaitosten päästöjä ja siirtoja koskeviin tietoihin ja verrata niitä muualla unionissa sijaitsevien laitosten tietoihin. Tällä tiedonsaantioikeudella voidaan mahdollisesti varmistaa kansalaisten aito osallistuminen ympäristöasioihin. Rekisterillä edistetään avoimuuden lisäämistä ja myötävaikutetaan siihen, että elohopeajätteen virrat otetaan jo olemassa olevien epäpuhtauksien seurantavälineiden piiriin, jotta petosten riski voidaan rajoittaa mahdollisimman pieneksi ja jotta elohopeajätteen siirtojen valvontaa voidaan tehostaa.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 166/2006, annettu 18 päivänä tammikuuta 2006, epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta ja neuvoston direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta (EUVL L 33, 4.2.2006, s. 1).

Perustelu

Rekisterin käyttö minimoi petosten riskin ja tukee sen yleiskäsityksen muodostumista, jonka odotamme saavamme EU:n laajuista luetteloa koskevan pyyntömme mukaisesti.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Unionissa on viimeisten kymmenen vuoden aikana saavutettu merkittävää edistymistä elohopean hallinnan alalla strategian hyväksymisen ja useiden elohopeapäästöjä, elohopean kysyntää, tarjontaa ja käyttöä sekä elohopean ylijäämän ja varastojen hallintaa koskevien toimenpiteiden myötä unionissa.

(5)  Unionissa on viimeisten kymmenen vuoden aikana saavutettu merkittävää edistymistä elohopean hallinnan alalla strategian hyväksymisen ja useiden elohopeapäästöjä, elohopean kysyntää, tarjontaa ja käyttöä sekä elohopean ylijäämän ja varastojen hallintaa koskevien toimenpiteiden myötä unionissa. Lisätoimiin on kuitenkin ryhdyttävä, sillä elohopean markkinakysynnän arvioidaan olevan 260–400 tonnia vuodessa ja myös sen jälkeen, kun elohopean käytöstä kloorialkaliteollisuudessa on luovuttu kaavailujen mukaisesti vaiheittain vuoteen 2017 mennessä, elohopean kysynnän vuosina 2025–2033 arvioidaan olevan 40–220 tonnia vuodessa. Onkin kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että tämä asetus pannaan täysimääräisesti täytäntöön sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

Perustelu

Katso komission yksiköiden valmisteluasiakirja (ehdotukseen liitetty vaikutustenarviointi) SWD 2016/186, s. 26.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Strategiassa vahvistetaan, että ensisijaisena toimena olisi oltava kansainvälisestä oikeudellisesti sitovasti sopimuksesta käytävät neuvottelut ja tällaisen sopimuksen tekeminen, koska pelkillä unionin toimilla ei voida taata unionin kansalaisten tehokasta suojelua elohopean aiheuttamilta kielteisiltä terveysvaikutuksilta.

(6)  Sen lisäksi, että strategiassa vahvistetaan, että ensisijaisena toimena olisi oltava kansainvälisesti oikeudellisesti sitovasti sopimuksesta käytävät neuvottelut ja tällaisen sopimuksen tekeminen, unionin olisi pyrittävä kunnostautumaan maailmanlaajuisten kumppaneidensa keskuudessa, jotta voidaan taata todella tehokas omien kansalaisten suojelu elohopean aiheuttamilta kielteisiltä terveysvaikutuksilta tarjoamalla esimerkkejä parhaista käytännöistä kaikille elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen allekirjoittaneille maille.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Komission olisi metyylielohopeaan liittyviä riskejä koskevan uusimman tieteellisen tiedon huomioon ottamiseksi arvioitava nykyisiä terveyteen vaikuttavia saantimääriä ja vahvistettava uudet elohopeaa koskevat terveyteen liittyvät vertailuarvot tämän asetuksen uudelleentarkastelun yhteydessä.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Jos unioni ja sen jäsenvaltiot ratifioivat yleissopimuksen nopeasti, rohkaistaan sillä yleissopimuksen allekirjoittaneita merkittäviä elohopean käyttäjiä ja elohopeapäästöjen aiheuttajia maailmanlaajuisesti ratifioimaan yleissopimus ja panemaan se täytäntöön.

(8)  Jos unioni ja sen jäsenvaltiot ratifioivat yleissopimuksen nopeasti, rohkaistaan sillä yleissopimuksen allekirjoittaneita merkittäviä elohopean käyttäjiä ja elohopeapäästöjen aiheuttajia maailmanlaajuisesti ratifioimaan yleissopimus ja panemaan se täytäntöön. Unionin toteuttamilla lisätoimilla, joilla ylitetään yleissopimuksessa asetetut vaatimukset, valmistettaisiin tietä elohopeattomille tuotteille ja prosesseille, kuten tapahtui Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1102/2008 tapauksessa1 a.

 

_____________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1102/2008, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, metallisen elohopean ja tiettyjen elohopeayhdisteiden ja -seosten viennin kieltämisestä sekä metallisen elohopean turvallisesta varastoinnista (EUVL L 304, 14.11.2008, s. 75).

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Koska unionin lainsäädäntö sisältää jo useat yleissopimuksen vaatimuksista, vahvistetaan tässä asetuksessa vain unionin säännöstöä täydentäviä säännöksiä, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että unionin säännöstö on täysin yleissopimuksen mukainen, ja vastaavasti sen mahdollistamiseksi, että unionin jäsenvaltiot voivat ratifioida yleissopimuksen ja panna sen täytäntöön.

(9)  Koska unionin lainsäädäntö sisältää jo useat yleissopimuksen vaatimuksista, vahvistetaan tässä asetuksessa ensisijaisesti unionin säännöstöä täydentäviä säännöksiä, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että unionin säännöstö on täysin yleissopimuksen mukainen, ja vastaavasti sen mahdollistamiseksi, että unionin jäsenvaltiot voivat ratifioida yleissopimuksen ja panna sen täytäntöön. Tässä asetuksessa olisi myös vahvistettava uudet säännökset, jotka ulottuvat yleissopimusta pidemmälle ja jotka ovat yhteneväiset unionin ympäristöä ja terveyden suojelua koskevan strategian ja lainsäädännön kanssa erityisesti jätteiden osalta.

Perustelu

Uutta asetusta ei pidä rajata vain unionin lainsäädännön sovittamiseen yhteen yleissopimuksen kanssa. Yleissopimuksessa on eräitä asioita, joissa unioni voi edetä nopeammin ja luoda tällä tavoin perustaa yleissopimuksen kehittymiselle tulevaisuudessa.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Jäsenvaltioiden oletetaan olevan yleissopimuksessa tarkoitettuja kehittyneitä maita, ja unioni on pitkälle kehittynyt paitsi lainsäädäntönsä osalta myös siksi, että sillä on käytettävissään myös vaihtoehtoisia teknologioita, ja unionin olisikin otettava käyttöön mahdollisimman monta yleissopimuksessa ehdotettua ja tarjottua vaihtoehtoa ja toimenpidettä kunnianhimoisen suunnan näyttämiseksi yleissopimuksen kaikille muille sopimuspuolille.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 b)  Unionin tasolla olisi toteutettava lisätoimenpiteitä, joiden tavoitetaso on yleissopimuksen tasoa korkeampi ja joilla vähennetään tehokkaasti ja tuloksekkaasti elohopean haitallisia vaikutuksia uusimmat tieteelliset tiedot huomioon ottaen. Unionin olisi esimerkiksi kannustettava käyttämään kierrätettyä elohopeaa teollisiin tarkoituksiin.

Perustelu

Maailman elohopeatuotannon vähentämiseksi ja myönteisen signaalin antamiseksi olisi edistettävä elohopean kierrätystä ja kierrätetyn elohopean käyttöä unionissa.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1102/200839 asetettua elohopean vientikieltoa olisi täydennettävä elohopean lähteestä, aiotusta käyttötarkoituksesta ja alkuperäpaikasta riippuvilla elohopean tuontirajoituksilla. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 649/201240 mukaisesti nimettyjen kansallisten viranomaisten olisi suoritettava tällaisten rajoitusten täytäntöönpanoon liittyvät hallinnolliset toiminnot.

(10)  Asetuksessa (EY) N:o 1102/200839 asetettua elohopean vientikieltoa olisi täydennettävä elohopean tuontikiellolla, joka koskee muita käyttötarkoituksia kuin jätteenä käsittely. Tällaista jätteenä käsiteltävän elohopean tuontia koskevaa poikkeusta olisi sovellettava 31 päivään joulukuuta 2027. Komission olisi siihen asti yhdessä jäsenvaltioiden ja asiaan liittyvien sidosryhmien kanssa edistettävä ja helpotettava elohopean käsittelyvalmiuksien kehittämistä kolmansissa maissa. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 649/201240 mukaisesti nimettyjen kansallisten viranomaisten olisi suoritettava tällaisten kieltotoimenpiteiden täytäntöönpanoon liittyvät hallinnolliset toiminnot.

__________________

__________________

39  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1102/2008, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, metallisen elohopean ja tiettyjen elohopeayhdisteiden ja -seosten viennin kieltämisestä sekä metallisen elohopean turvallisesta varastoinnista (EUVL L 304, 14.11.2008, s. 75).

 

40  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 60).

40  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 60).

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Useiden lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden vienti, tuonti ja valmistus olisi kiellettävä, koska niissä käytetään merkittävä osa unionissa ja maailmanlaajuisesti käytettävästä elohopeasta ja elohopeayhdisteistä.

(11)  Useiden lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden, jotka eivät ole sovellettavassa unionin lainsäädännössä annettujen rajojen mukaisia, vienti, tuonti ja valmistus olisi lopetettava vaiheittain siten, että lyhyen aikavälin lopulliseksi tavoitteeksi olisi asetettava kaikkien sellaisten tuotteiden kieltäminen, joihin on tarkoituksellisesti lisätty elohopeaa. Siihen asti käytön jatkamista olisi valvottava tiukasti, ja sen olisi täytettävä tämän asetuksen 3 ja 4 artiklassa asetetut ehdot.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Tällä asetuksella olisi näin ollen oltava kaksi oikeusperustaa, eli Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 192 artiklan 1 kohta ja 207 artikla, koska sillä pyritään sekä suojelemaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä että varmistamaan sen kauppaa koskevien näkökohtien yhdenmukaisuus elohopeaa, elohopeayhdisteitä ja lisättyä elohopeaa sisältäviä tuotteita koskevilla vienti- ja tuontikielloilla sekä rajoituksilla.

Poistetaan.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Elohopean tuonnin ja stabiloidun tai osittain stabiloidun elohopeajätteen varastoinnin vähentämiseksi olisi kannustettava kierrätetyn elohopean käyttöön silloin kun se on mahdollista.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 193 artiklan mukaisesti tällä asetuksella ei saisi estää jäsenvaltioita säilyttämästä ja antamasta tiukempia suojelutoimia edellyttäen, että kyseiset toimet ovat perussopimusten mukaisia ja komissiolle on ilmoitettu niistä.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 b)   Tämän asetuksen tarkoituksena on suojella ihmisten terveyttä. Tällä asetuksella ei näin ollen pitäisi estää homeopaattisten lääkkeiden vientiä, tuontia ja valmistusta edellyttäen, että kyseisillä lääkkeillä on merkittäviä terveyshyötyjä ja että vaihtoehdoksi ei ole saatavilla elohopeattomia vaikuttavia aineita. Virallisessa farmakopeassa kuvattuja ja homeopaattisella menetelmällä valmistettuja antroposofisia lääkkeitä olisi tämän asetuksen soveltamista varten käsiteltävä rekisteröinnin ja myyntiluvan osalta samalla tavoin kuin homeopaattisia lääkkeitä.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Koska vastaavia elohopeattomia tuotantoprosesseja ei ole käytettävissä, olisi sellaiselle natrium- tai kaliummetylaatin tai -etylaatin valmistukselle, jossa käytetään elohopeaa, asetettava toimintaedellytyksiä.

(14)  Alkoholaattien tuotanto, joka perustuu elohopean käyttöön elektrolyyttinä, olisi lopetettava vaiheittain ja korvattava mahdollisimman pian toteutettavissa olevilla elohopeattomilla tuotantoprosesseilla. Koska vastaavia elohopeattomia tuotantoprosesseja ei ole käytettävissä kaliummetylaatin tai ‑etylaatin valmistukselle, olisi niiden vaiheittaista käytöstä poistamista koskevan ajanjakson oltava pidempi. Olisi vahvistettava mahdollisimman pian määräaika elohopean käytön kieltämiselle natrium- tai kaliummetylaatin tai -etylaatin valmistuksessa, jotta teollisuudelle annetaan mahdollisuus tehdä investointeja riittävän ajoissa.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Uusien lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden saattaminen markkinoille ja uusien elohopeapohjaisten valmistusprosessien käyttöönotto lisäisi elohopean ja elohopeayhdisteiden käyttöä ja elohopeapäästöjä unionissa. Tällaiset uudet toiminnot olisi näin ollen kiellettävä, ellei arviointi osoita, että näillä käyttötarkoituksilla saataisiin merkittäviä ympäristö- ja terveyshyötyjä ja että tällaisia hyötyjä tuottavia teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa olevia elohopeattomia vaihtoehtoja ei ole käytettävissä.

(15)   Uusien lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden saattaminen markkinoille ja uusien elohopeapohjaisten valmistusprosessien käyttöönotto lisäisi elohopean ja elohopeayhdisteiden käyttöä ja elohopeapäästöjä unionissa. Tällaiset uudet toiminnot olisi näin ollen kiellettävä, ellei riskien ja hyötyjen arviointi osoita, että näillä käyttötarkoituksilla saataisiin merkittäviä ympäristöön ja terveyteen liittyviä nettohyötyjä ja että tällaisia hyötyjä tuottavia teknisesti toteutettavissa olevia elohopeattomia vaihtoehtoja ei ole käytettävissä.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Pienimuotoista kullankaivua olisi säänneltävä, koska sen osuus maailmanlaajuisesta elohopean ja elohopeayhdisteiden käytöstä ja päästöistä on merkittävä.

(16)  Pienimuotoinen kullankaivuu olisi lopetettava unionissa ja sitä olisi säänneltävä maailmanlaajuisesti, koska sen osuus koko maailman elohopean ja elohopeayhdisteiden käytöstä ja päästöistä on merkittävä ja sen vaikutukset paikallisyhteisöihin ja maailmanlaajuisesti ovat kielteiset. Arvioiden mukaan pienimuotoista kullankaivuuta harjoitetaan 77 maassa. Pienimuotoista kullankaivuuta harjoittavat henkilöt tuottavat maailmanlaajuisesti 20–30 prosenttia kaikesta louhitusta kullasta. Unionin olisi kannustettava yleissopimuksen puitteissa kaikkia muita sopimuspuolia tekemään yhteistyötä pienimuotoiseen kullankaivuuseen tarkoitetun ylijäämäelohopean kaupan valvomiseksi tarkasti tuontia ja vientiä koskevan tarkan ja tiukan raportoinnin avulla sekä elohopeajätteen siirtojen seuraamiseksi.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  Elohopeajätteen jäljitettävyydellä on keskeinen merkitys, jotta taataan jätteiden asianmukainen käsittely ja loppukäsittely ja ehkäistään niiden laiton käyttö. Tätä varten unionissa olisi otettava käyttöön tehokas koko jätehuoltoketjun kattava järjestelmä elohopeajätteen jäljittämiseksi.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 b)  Jäsenvaltioiden ja unionin olisi pyrittävä vähentämään elohopean käyttöön perustuvaan pienimuotoiseen kullankaivuuseen liittyvän toiminnan ihmisille ja ympäristölle aiheuttamia vaikutuksia. Kehittäessään tähän liittyviä toimintapoliittisia ratkaisuja unionin ja jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon köyhyyden merkitys pienimuotoiseen kullankaivuuseen liittyvän toiminnan alullepanijana. Jäsenvaltioiden olisi näin ollen pyrittävä kehittämään taloudellisia vaihtoehtoja pienimuotoiseen kullankaivuuseen liittyvälle toiminnalle. Lisäksi unionin olisi sitouduttava vahvasti yhteistyön tekemiseen yleissopimuksen muiden sopimuspuolten kanssa sekä teknisen avun antamiseen kyseisille sopimuspuolille.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 c)  Kehittäessään toimintapolitiikkoja elohopean käyttöä pienimuotoisessa kullankaivuussa koskevan ongelman ratkaisemiseksi jäsenvaltioiden olisi pyrittävä – taloudelliset ja sosiaaliset tekijät huomioon ottaen – suojelemaan yhteisöjä pienimuotoiseen kullankaivuuseen liittyviltä rikollisilta järjestelyiltä sekä kehittämään ratkaisuja muunkin laittoman kaivostoiminnan torjumiseksi.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 d)  Jäsenvaltioiden, joiden alueella esiintyy pienimuotoiseen kullankaivuuseen liittyvää toimintaa, johon sisältyy elohopean käyttöä, olisi laadittava myös yleissopimuksen 7 artiklan 3 kohdassa edellytetty kansallinen toimintasuunnitelma.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 e)  Jotta elohopean käyttöä pienimuotoisessa kullankaivuussa koskeva ongelma voidaan tuoda esille ja jotta kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä kultatuotteita ostaessaan, unionin olisi ryhdyttävä aiheellisiin toimiin edistääkseen yleissopimuksen muiden sopimuspuolten keskuudessa merkintäjärjestelmän luomista ilman elohopeaa louhittua kultaa varten.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 f kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 f)   Elohopean käyttöön ja siirtämiseen liittyy terveys- ja ympäristöriskejä. Jotta voidaan seurata elohopean käyttöä pienimuotoiseen kullankaivuuseen liittyvän toiminnan yhteydessä, komission olisi kannustettava yleissopimuksen sopimuspuolia luomaan maailmanlaajuinen väline kyseisen käytön seuraamiseksi. Komission olisi pyrittävä siihen, että tämä uusi seurantaväline vastaa suorituskyvyltään ja tehokkuudeltaan epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevaa eurooppalaista rekisteriä.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Hammashoitoloissa olisi käytettävä hammasamalgaamia vain kapseloidussa muodossa ja amalgaamin erottimien käytön olisi oltava pakollista hammaslääkäreiden ja potilaiden suojelemiseksi altistumiselta elohopealle ja sen varmistamiseksi, ettei elohopeajätettä pääse ympäristöön, vaan että se kerätään ja käsitellään huolellisesti jätteenä. Kun otetaan huomioon niiden hammashoitoalan yritysten koko, joihin tämä muutos vaikuttaa, on asianmukaista varata riittävästi aikaa tähän uuteen säännökseen mukautumiseen.

(17)  Ennen kuin elohopean käytöstä luovutaan hammashoitoloissa kokonaan, hammasamalgaamia olisi käytettävä vain kapseloidussa muodossa ja unionissa jo laajalti käytettyjen riittävän talteenottotason omaavien amalgaamin erottimien käytön olisi oltava pakollista hammaslääkäreiden ja potilaiden suojelemiseksi altistumiselta elohopealle ja sen varmistamiseksi, ettei elohopeajätettä pääse missään olosuhteissa ympäristöön, vaan että se kerätään ja käsitellään huolellisesti ja lainmukaisesti jätteenä. Jotta varmistetaan amalgaamin erottimien tehokkuus, olisi unionin tasolla taattava laitteiden suorituskykyä sekä hammaslääkäreiden suorittamaa amalgaamijätteen käsittelyä ja hammaslääkäreiden koulutusta koskevat vähimmäisehdot. Hammaslääkäreiden, potilaiden ja ympäristön suojelemiseksi elohopealle altistumiselta hammasamalgaamin käytöstä olisi luovuttava vaiheittain unionissa, kuten jo tapahtuukin useissa Euroopan maissa.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  Suu- ja hammasterveyttä koskeva tiedotus ja koulutus on tehokkain keino ehkäistä hampaiden reikiintymistä ja hammassairauksia ja siten vähentää muun muassa hammasamalgaamin käyttöä paikkausmateriaalina. Jäsenvaltioiden on edistettävä suu- ja hammasterveyttä esimerkiksi asettamalla kansallisia tavoitteita.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 b)   Yleissopimuksen osapuolet ovat sitoutuneet toteuttamaan toimia, joilla ammattialajärjestöjä ja hammaslääketieteellisiä oppilaitoksia kannustetaan antamaan alan ammattilaisille ja opiskelijoille koulutusta elohopeattomien hampaanpaikkausmenetelmien käytössä sekä edistämään parhaita hoitokäytäntöjä. Kyseiset toimet on otettava huomioon tarkistettaessa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2005/36/EY1 a.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta (EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22).

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 c)  Jäsenvaltioita olisi kehotettava tukemaan opiskelijoiden ja hammaslääkäreiden kouluttamista elohopeattomien vaihtoehtojen käyttöön etenkin haavoittuvien ryhmien, kuten raskaana olevien naisten ja lasten kohdalla. Lisäksi jäsenvaltioita olisi kehotettava edistämään suu- ja hammasterveyttä koskevaa tutkimusta ja innovointia, jotta parannetaan tietämystä olemassa olevista materiaaleista ja paikkaustekniikoista ja kehitetään uusia materiaaleja.

Perustelu

Paikkausmateriaaleja koskevaa tutkimusta olisi tuettava erityisesti uusien materiaalien alalla, koska niitä koskevaa tietämystä on vielä vähän, minkä vuoksi täydellistä riskianalyysia ei voida vielä tehdä. Tämä toimenpide sisältyy yleissopimuksen suosituksiin.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(18)   Useimpia perusteita, joista säädetään elohopeajätteen väliaikaista varastointia koskevassa neuvoston direktiivissä 1999/31/EY41 olisi sovellettava elohopeajätteen varastointiin maanalaisissa varastointilaitoksissa. Joidenkin näiden perusteiden sovellettavuuden olisi perustuttava kutakin maanalaista varastointilaitosta koskeviin erityisin ominaispiirteisiin, kuten direktiivin 1999/31/EY täytäntöönpanosta vastuussa olevan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat määrittäneet.

(18)  Ottaen huomioon elohopean vaaralliset ominaisuudet, sen korkean markkina-arvon sekä sen tiiviin koon, joiden vuoksi sen hankkiminen pimeiltä markkinoilta on hyvin houkuttelevaa, sen väliaikaista varastointia koskevat perusteet eivät saisi olla samat kuin loppukäsittelyyn sovelletut perusteet. Jotta voidaan varmistaa metallisen elohopean pitkän aikavälin turvallinen käsitteleminen, sen loppukäsittely olisi kiellettävä ja se olisi muutettava kaikkein peruuttamattomimmassa muodossaan olevaan elohopeasulfaattiin ennen loppukäsittelyä. Jos elohopeajäte on elohopeasulfidiksi muuttamisen jälkeen yhtä turvallista kuin kiinteyttämisen jälkeen, muuta käsittelyä ei tarvita. Näin varmistettaisiin myös, ettei sitä ole saatavilla hyödykkeenä. Unionissa odotetaan syntyvän vuoteen 2017 mennessä yli 6 000 tonnia metallista elohopeajätettä, pääasiassa kloorialkaliteollisuuden elohopeakennojen pakollisen poistamisen seurauksena komission täytäntöönpanopäätöksen 2013/732/EU41 a mukaisesti. Koska saatavilla oleva nestemäisen elohopeajätteen muuttamiskapasiteetti on rajallinen, nestemäisen elohopeajätteen väliaikainen varastointi on sallittava edelleen tässä asetuksessa niin kauan, että voidaan varmistaa kaiken näin syntyneen jätteen muuntaminen, mutta vain maanpäällisissä laitoksissa.

__________________

__________________

41 Neuvoston direktiivi 1999/31/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, kaatopaikoista (EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1).

 

 

41 a Komission täytäntöönpanopäätös 2013/732/EU, annettu 9 päivänä joulukuuta 2013, teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten kloorialkalin valmistuksen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) koskevien päätelmien laatimisesta (EUVL L 332, 11.12.2013, s. 34).

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)  Jätteeksi luokitellun metallisen elohopean loppukäsittely ilman esikäsittelyä olisi suljettava pois sen aiheuttamien riskien vuoksi, sillä kyseessä on nestemäisessä muodossa erittäin vaarallinen aine. Ennen elohopeajätteen loppukäsittelyä on suoritettava direktiivin 1999/31/EY 6 artiklan säännösten mukaisesti asiaankuuluvat toimenpiteet sen muuntamiseksi elohopeasulfidiksi ja kyseisen jätteen kiinteyttämiseksi edellä mainittujen riskien vähentämiseksi. Elohopeajätteen loppukäsittely olisi sallittava vain sen jälkeen, kun se on muunnettu elohopeasulfidiksi ja kiinteytetty.

Perustelu

Metallinen elohopea on nestemäistä, minkä vuoksi sen käsitteleminen jätteenä on vaarallisempaa kuin kiinteässä muodossa olevan elohopean. Direktiivissä 1999/31/EY kielletään nestemäisen jätteen sijoittaminen kaatopaikalle. Sama koskee vastaavasti ja jätteen vaarallisuuden vuoksi elohopeajätettä. Riskien minimoimiseksi pysyvä varastointi olisi sallittava vain siinä tapauksessa, että elohopeajäte on ensin stabiloitu ja kiinteytetty.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 b)  Pilaantuneet alueet ovat osasyy siihen, että elohopeaa otetaan uudelleen käyttöön ja että sitä vapautuu uudelleen ja päästetään ilmaan, maaperään ja veteen. Koska hylätyistä pilaantuneista alueista ei ole saatavilla kattavia tietoja, on tarpeen laatia luettelo kaikista unionissa sijaitsevista pilaantuneista alueista sekä ohjeita niiden hallinnoimiseksi. Tämän kehityskulun mahdollistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan elohopean tai elohopeayhdisteiden pilaamien alueiden ekologisesti kestävää käsittelyä ja korjaamista koskevat menetelmät ja lähestymistavat aiheuttajaperiaatteen mukaisesti, jos se on mahdollista.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 c)  Elohopeajätteen kaikenlainen polttaminen olisi kiellettävä, sillä se ei ole sovitettavissa yhteen elohopeajätteen ympäristöä suojelevan huollon kanssa.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a)  Jotta voidaan mukautua uusimpiin innovaatioihin ja tekniseen edistykseen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla kielletään tai sallitaan uudet elohopeaa sisältävät tuotteet tai elohopeaa hyödyntävät prosessit.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Tämän asetuksen täytäntöönpanon yhdenmukaisten edellytysten varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa uusien elohopeaa käyttävien tuotteiden ja prosessien kieltämisen tai sallimisen sekä raportointivelvoitteiden osalta. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201142 mukaisesti.

Poistetaan.

__________________

 

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa säädetään elohopean, elohopeayhdisteiden, elohopeaseosten ja lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden kauppaa, valmistusta, käyttöä ja elohopean väliaikaista varastointia sekä elohopeajätteen käsittelyä koskevista toimenpiteistä ja edellytyksistä.

Tässä asetuksessa säädetään elohopean, elohopeayhdisteiden, elohopeaseosten ja lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden kauppaa, valmistusta, käyttöä ja elohopean varastointia sekä elohopeajätteen käsittelyä koskevista toimenpiteistä ja edellytyksistä ihmisten ja eläinten terveyden suojelun sekä ympäristönsuojelun korkean tason varmistamiseksi elohopean osalta. Jäsenvaltiot voivat tarvittaessa soveltaa vaatimuksia, jotka ovat tiukempia kuin tässä asetuksessa säädetyt.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  ’elohopeayhdisteellä’ mitä tahansa ainetta, joka koostuu elohopean atomeista ja yhden tai useamman muun kemikaalin atomeista, jotka voidaan erottaa eri aineiksi ainoastaan kemiallisilla reaktioilla;

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  ’väliaikaisella varastoinnilla’ jätteen määritelmän mukaisen elohopean tai elohopeayhdisteiden varastointia rajoitetuksi ajaksi ennen sen tai niiden muuntamista elohopeasulfidiksi parasta saatavilla olevaa teknologiaa käyttäen ja sen tai niiden kiinteyttämistä ja lopullista käsittelyä.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta laboratoriotutkimuksiin käytettävien liitteessä I lueteltujen elohopeayhdisteiden vientiin.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta laboratoriotutkimuksiin käytettävien liitteessä I lueteltujen elohopeayhdisteiden vientiin sekä niiden käyttöön vaikuttavina aineina Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY1 a 1 artiklan 5 kohdassa olevan määritelmän mukaisten homeopaattisten lääkkeiden valmistuksessa.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä (EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67).

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kielletään elohopean ja liitteessä I lueteltujen elohopeaseosten tuonti muita käyttötarkoituksia varten kuin jätteenä käsittelyä varten.

1.  Kielletään elohopean ja liitteessä I lueteltujen elohopeayhdisteiden ja -seosten tuonti.

 

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta liitteessä I lueteltujen elohopeayhdisteiden tuontiin, jos kyseisiä yhdisteitä käytetään vaikuttavina aineina direktiivin 2001/83/EY 1 artiklan 5 kohdassa olevan määritelmän mukaisten homeopaattisten lääkkeiden valmistuksessa.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, tuonti sallitaan seuraavissa olosuhteissa:

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, liitteessä I lueteltujen elohopean, elohopeayhdisteiden ja elohopeaseosten tuonti niiden käsittelyä jätteenä varten sallitaan 31 päivään joulukuuta 2027. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 17 artiklan mukaisesti tämän asetuksen muuttamiseksi jatkamalla tämän poikkeuksen soveltamista 5 alakohdassa tarkoitetussa kertomuksessa annettujen johtopäätösten huomioon ottamiseksi.

  viejämaa on yleissopimuksen osapuoli ja vietyä elohopeaa ei ole saatu mainitun yleissopimuksen 3 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitetusta uuden elohopean tuotannosta;

Komissio edistää ja helpottaa yhteistyössä jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa ajantasaisten, ympäristön kannalta järkevien vaihtoehtoisten tekniikoiden kehittämistä, siirtämistä, levittämistä ja saatavuutta yleissopimuksen sopimuspuoliin kuuluvissa kehitysmaissa, erityisesti vähiten kehittyneissä maissa. Komissio määrittelee taloudelliset ja tekniset välineet, joilla edistetään elohopean käsittelyn kaikkiin näkökohtiin ja vaiheisiin, myös käsittelyyn jätteenä, liittyvän kapasiteetin rakentamista sekä teknisen avun ja teknologian siirtoa yleissopimukseen perustuvien velvoitteiden mukaisesti.

  sellainen viejämaa, joka ei ole yleissopimuksen osapuoli, on toimittanut todistuksen siitä, että elohopea ei ole peräisin uuden elohopean tuotannosta eikä kloorialkaliteollisuudesta, ja tuojajäsenvaltio on antanut sille kirjallisen tuontiluvan.

Komissio antaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2026 täytäntöönpano- ja toteutettavuuskertomuksen, jossa arvioidaan unionin, sen jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien sidosryhmien kolmansille maille antamaa kapasiteetin rakentamista koskevaa sekä teknistä apua, sekä sitä, onko tilanne eri alueilla sellainen, että elohopean aluekohtainen käsittely jätteenä on mahdollista.

 

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, kierrätetyn elohopean tuonti unioniin sallitaan ... päivään ...kuuta ... [kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen].

 

Komissio antaa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [18 kuukautta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen] Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa tarkastellaan kierrätetyn elohopean käyttöä unionissa ja sen saatavuutta, jossa arvioidaan kierrätetyn elohopean tulevaa kysyntää tähän asetuksen pohjautuvien suuntausten ja velvoitteiden perusteella, ja johon on tarvittaessa liitetty lainsäädäntöehdotus kierrätetyn elohopean tuontia koskevan poikkeuksen soveltamisen jatkamiseksi.

 

Kierrätetyn elohopean tuonti sallitaan vain, jos vievä maa on yleissopimuksen sopimuspuoli ja talouden toimija on toimittanut kierrätetyn elohopean elinkaarta koskevan todistuksen ja kierrätys on tehty hyväksytyssä kierrätyslaitoksessa unionin vaatimuksia noudattaen.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Liitteessä II luoteltujen lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden vienti, tuonti ja valmistus unionissa kielletään 1 päivästä tammikuuta 2021, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muussa sovellettavassa unionin lainsäädännössä säädettyjen tiukempien vaatimusten soveltamista.

1.  Liitteessä II luoteltujen lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden vienti, tuonti ja valmistus unionissa kielletään siinä mainituista päivämääristä alkaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muussa sovellettavassa unionin lainsäädännössä säädettyjen tiukempien vaatimusten soveltamista.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komissio vahvistaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2018 luettelon kaikista unioniin tuoduista, unionista viedyistä tai unionissa valmistetuista lisättyä elohopeaa sisältävistä tuotteista, joita ei ole lueteltu liitteessä II.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–   vertailunormaaleina tutkimuksissa ja laitteiden kalibroinnissa käytettävät tuotteet;

–  vertailunormaaleina tutkimuksissa käytettävät tuotteet;

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.   Edellä 1 a kohdan mukaisesti vahvistetun luettelon perusteella siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 17 artiklan mukaisesti liitteen II muuttamiseksi lisättyä elohopea sisältävien tuotteiden valmistuksen, tuonnin ja viennin kieltämiseksi 1 päivästä tammikuuta 2020 alkaen.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Komissio teettää asiantuntija-arvioinnin elohopean käytöstä rokotteiden tuotannossa, mikä on mainittu myös neuvoston 24 päivänä kesäkuuta 2005 antamissa päätelmissä ja Euroopan parlamentin 14 päivänä maaliskuuta 2006 antamassa päätöslauselmassa, sen käytön rajoittamiseksi ja kieltämiseksi lopulta kokonaan, kun käytettävissä on asianmukaisia ja turvallisia vaihtoehtoja, sekä tukeakseen tutkimusta, jolla kehitetään käyttökelpoisia mahdollisuuksia toimittaa kehitysmaihin tulevaisuudessa tiomersaalittomia moniannosrokotteita.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 17 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan yleissopimuksen osapuolten konferenssin hyväksymien ympäristön kannalta kestävää elohopean ja elohopeayhdisteiden väliaikaista varastointia koskevat vaatimukset, mikäli unioni on kannattanut kyseessä olevaa päätöstä.

Komissiolla on valta antaa 17 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tätä asetusta täydennetään yleissopimuksen osapuolten konferenssin hyväksymien ympäristön kannalta kestävää elohopean ja elohopeayhdisteiden väliaikaista varastointia koskevien vaatimusten vahvistamiseksi.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Talouden toimijoiden on viimeistään ...päivänä ...kuuta ... [yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulosta] ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille kaikki nykyiset tuotteensa ja valmistusprosessinsa, jotka sisältävät tai joissa käytetään elohopeaa ja/tai elohopeayhdisteitä, myös tiedot edellisenä vuotena käytetyn elohopean ja/tai käytettyjen elohopeayhdisteiden kokonaismäärästä ja tuotekohtaisista määristä.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kielletään sellaisten lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden valmistaminen ja saattaminen markkinoille, joiden käyttötarkoitus ei ole ollut tiedossa ennen 1 päivää tammikuuta 2018.

1.  Kielletään sellaisten lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden valmistaminen ja saattaminen markkinoille, joita ei ollut ilmoitettu toimivaltaisille viranomaisille ... päivään ...kuuta ... [yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulopäivästä] mennessä.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kielletään sellaiset valmistusprosessit, joihin liittyy elohopean ja/tai elohopeayhdisteiden käyttö ja jotka eivät olleet käytössä ennen 1 päivää tammikuuta 2018.

2.  Kielletään sellaiset valmistusprosessit, joihin liittyy elohopean ja/tai elohopeayhdisteiden käyttö ja joita ei ollut ilmoitettu toimivaltaisille viranomaisille ... päivään ...kuuta ... [yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulopäivästä] mennessä.

Tätä kohtaa ei sovelleta sellaisiin lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden valmistusprosesseihin ja/tai käyttöön, jotka eivät kuulu 1 kohdan soveltamisalaan.

 

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Poiketen siitä, mitä säädetään 1 ja 2 kohdassa, sellaisen taloudellisen toimijan, joka aikoo valmistaa ja/tai saattaa markkinoille uusia lisättyä elohopeaa sisältäviä tuotteita tai ottaa käyttöön uuden valmistusprosessin, on ilmoitettava siitä kyseessä olevan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ja annettava niille seuraavat tiedot:

3.  Poiketen siitä, mitä säädetään 1 ja 2 kohdassa, ja vain jos uudella lisättyä elohopeaa sisältävällä tuotteella tai uudella valmistusprosessilla saataisiin merkittäviä ympäristöön ja terveyteen liittyviä nettohyötyjä eikä vastaavia hyötyjä tarjoavia teknisesti toteutettavissa olevia elohopeattomia vaihtoehtoja ole saatavilla, sellaisen taloudellisen toimijan, joka aikoo valmistaa ja/tai saattaa markkinoille uusia lisättyä elohopeaa sisältäviä tuotteita tai ottaa käyttöön uuden valmistusprosessin, on ilmoitettava siitä kyseessä olevan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ja annettava niille seuraavat tiedot:

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – -1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

–  todisteet, jotka osoittavat, että teknisesti toteutettavissa olevia ja merkittäviä ympäristöön ja terveyteen liittyviä nettohyötyjä aikaansaavia elohopeattomia vaihtoehtoja ei ole saatavilla;

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  arvio siihen liittyvistä ympäristö- ja terveysriskeistä;

–  arvio siihen liittyvistä ympäristö- ja terveysriskeistä ja -hyödyistä;

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  yksityiskohtainen selvitys siitä, miten tällainen tuote on valmistettava, miten sitä on käytettävä tai miten tällaisen prosessin on toimittava, jotta voidaan varmistaa ympäristön ja ihmisten terveyden korkean tason suojelu.

–  yksityiskohtainen selvitys siitä, miten tällainen tuote on valmistettava, miten sitä on käytettävä, miten tällaisen prosessin on toimittava ja miten se on hävitettävä käytön jälkeen jätteenä, jotta voidaan varmistaa ympäristön ja ihmisten terveyden korkean tason suojelu.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komission saatua kyseessä olevan jäsenvaltion ilmoituksen se tarkastaa erityisesti, onko osoitettu se, että uusi lisättyä elohopeaa sisältävä tuote tai uusi valmistusprosessi tarjoaisi merkittäviä ympäristö- tai terveyshyötyjä ja että samat hyödyt tarjoavia teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa olevia elohopeattomia vaihtoehtoja ei ole käytettävissä.

4.  Komission saatua kyseessä olevan jäsenvaltion ilmoituksen se tarkastaa erityisesti, onko osoitettu se, että uusi lisättyä elohopeaa sisältävä tuote tai uusi valmistusprosessi tarjoaisi merkittäviä ympäristö- tai terveyshyötyjä ja että samat hyödyt tarjoavia teknisesti toteutettavissa olevia elohopeattomia vaihtoehtoja ei ole käytettävissä.

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksinä päätöksiä siitä, sallitaanko jokin uusi lisättyä elohopeaa sisältävä tuote tai valmistusprosessi.

Komissio antaa delegoituja säädöksiä 17 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi sen osalta, sallitaanko jokin uusi lisättyä elohopeaa sisältävä tuote tai valmistusprosessi.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

9 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Sellaisen jäsenvaltion, jonka alueella harjoitetaan laajempaa kuin merkityksetöntä pienimuotoista kullankaivua, on

Sellaisen jäsenvaltion, jonka alueella harjoitetaan elohopean tai elohopeayhdisteiden käyttöä sisältävää pienimuotoista kullankaivua, on

–  toteutettava toimia tällaiseen louhintaan ja jalostamiseen liittyvän elohopean ja elohopeayhdisteiden käytön ja siitä ympäristöön joutuvien elohopeapäästöjen vähentämiseksi ja jos se on toteutettavissa, lopettamiseksi;

–  lopetettava tällaiseen louhintaan ja jalostamiseen liittyvä elohopean ja elohopeayhdisteiden käyttö ja siitä ympäristöön joutuvat elohopeapäästöt;

–  laadittava ja pantava täytäntöön kansallinen toimintasuunnitelma liitteen IV mukaisesti.

–  laadittava ja pantava täytäntöön kansallinen toimintasuunnitelma liitteen IV mukaisesti.

 

Komissio kannustaa yleissopimuksen sopimuspuolia kehittämään maailmanlaajuisesti toimivan seurantavälineen elohopean käytön pienimuotoisessa kullankaivuussa seuraamiseksi.

 

Komissio edistää yleissopimuksen muiden sopimispuolten keskuudessa sellaisen merkintäjärjestelmän kehittämistä ja täytäntöönpanoa, jolla lisätään maailmanlaajuisesti kuluttajien tietoisuutta ilman elohopeaa louhitun kullan saatavuudesta.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hammasamalgaamia saa käyttää 1 päivästä tammikuuta 2019 ainoastaan kapseloidussa muodossa.

1.  Hammasamalgaamia saa käyttää ... päivästä ...kuuta ... [yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulosta] ainoastaan valmiiksi annostellussa kapseloidussa muodossa.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.   Kielletään ... päivästä ...kuuta ... [yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulosta] kaikenlaisen hammasamalgaamin käyttö raskaana olevien tai imettävien naisten hoidossa tai niiden henkilöiden hoidossa, joilla on maitohampaat.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Hammasamalgaamin käyttö on lopetettava vaiheittain 31 päivään joulukuuta 2022 mennessä.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hammashoitolaitosten on 1 päivästä tammikuuta 2019 oltava varustettuja amalgaamin erottimilla amalgaamipalasten talteen ottamiseksi ja keräämiseksi. Näitä erottimia on ylläpidettävä vaatimusten mukaisesti talteenoton korkean asteen varmistamiseksi.

2.  Hammashoitolaitosten on ... päivästä ...kuuta ... [yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulosta] oltava varustettuja amalgaamin erottimilla kaikkien amalgaamipalasten, myös jäteveden sisältämien palasten, talteen ottamiseksi ja keräämiseksi. Näitä erottimia on ylläpidettävä vaatimusten mukaisesti, jotta varmistetaan amalgaamipalasten talteenoton asteen pysyminen jatkuvasti korkealla vähintään 95-prosenttisena.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Poiketen siitä, mitä 1 b kohdassa säädetään, hammasamalgaamin käytön jatkaminen on sallittava vain, jos kyse on erityisistä lääketieteellisistä tarpeista ja jos se on ehdottoman välttämätöntä potilaan terveyteen liittyvistä syistä eikä asianmukaista vaihtoehtoa ole saatavilla.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Sen estämättä, mitä 1 – 2 a kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat edelleen rajoittaa hammasamalgaamin käyttöä SEUT:n 193 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c.   Jäsenvaltioiden on viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta] ilmoitettava, miten ne aikovat toteuttaa 1 a ja 1 b kohdassa tarkoitetun hammasamalgaamin käytön vaiheittaisen lopettamisen, ja niiden on myös asetettava suun terveyttä koskevia kansallisia tavoitteita ja ilmoitettava komissiolle kyseiset tavoitteet sekä sen, miten ne aikovat panna kyseisen käytön lopettamisen täytäntöön.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Hammaslääkärit vastaavat jätteidensä kunnostuksesta ja käsittelystä, ja heidän on varmistettava, että nämä vaiheet toteutetaan ympäristöä säästävällä tavalla. Heidän on varmistettava, että heidän jätteensä keräävät palveluntarjoajat noudattavat sovellettavia säännöksiä.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

IV luku – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Elohopeajätteen varastointi ja käsittely

Elohopeajätteen varastointi ja käsittely sekä pilaantuneiden alueiden käsittely

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Sanotun rajoittamatta komission päätöksen 2000/532/EY44 soveltamista seuraavia pidetään jätteenä ja ne on käsiteltävä direktiivin 2008/98/EY mukaisesti vaarantamatta ihmisten terveyttä tai vahingoittamatta ympäristöä:

Seuraavia pidetään jätteenä ja ne on käsiteltävä direktiivin 2008/98/EY mukaisesti vaarantamatta ihmisten terveyttä tai vahingoittamatta ympäristöä:

__________________

 

44 Komission päätös 2000/532/EY, tehty 3 päivänä toukokuuta 2000, jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta (EYVL L 226, 6.9.2000, s. 3).

 

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Suurista lähteistä peräisin olevasta elohopeasta raportoiminen

Elohopeajätteestä raportoiminen

Perustelu

Raportoimisen ei pidä perustua lähteen kokoon vaan päästöjen määrään. Myös jätteen siirrot sekä jätteen siirrot pilaantuneilta alueilta olisi otettava asetuksen piiriin.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Sellaisten yritysten, jotka toimivat 11 artiklan a, b ja c kohdassa tarkoitetuilla teollisuuden aloilla, on toimitettava kunkin vuoden 31 päivään toukokuuta mennessä kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tiedot kussakin laitoksessa varastoitavan ja yksittäiseen väliaikaiseen tai pysyvään varastointilaitokseen toimitetusta elohopean määrästä samoin kuin näiden laitosten sijainti- ja yhteystiedot.

1.  Sellaisten yritysten, jotka toimivat 11 artiklan a, b ja c kohdassa tarkoitetuilla teollisuuden aloilla, on toimitettava kunkin vuoden 31 päivään toukokuuta mennessä kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tiedot kussakin laitoksessa varastoitavan ja yksittäiseen väliaikaiseen varastointilaitokseen, kiinteytyslaitokseen ja loppukäsittelylaitokseen toimitetusta elohopeajätteen kokonaismäärästä sekä kyseisen jätteen elohopeapitoisuudesta samoin kuin näiden laitosten sijainti- ja yhteystiedot.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Komissio antaa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2018 delegoituja säädöksiä 17 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi ottamalla käyttöön seurantavälineen jätteen siirtoja pilaantuneilta alueilta koskevien tietojen rekisteröimiseksi. Jos tuotetun jätteen kokonaiselohopean ja elohopean yhdisteiden kynnysarvo 5 kilogrammaa vuodessa ylittyy, puhdistustoimien toteuttajan tai pilaantuneista alueista vastaavan hallintoviranomaisen on käytettävä kyseistä seurantavälinettä ilmoittaakseen vuosittain elohopeajätteen määrän ja sen elohopeapitoisuuden.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Pilaantuneet alueet

 

1.  Jäsenvaltioiden on viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [yksi vuosi tämän asetuksen voimaantulosta] määritettävä alueellaan sijaitsevat elohopean tai elohopeayhdisteiden pilaamat alueet ja toimitettava tällaisten alueiden luettelo komissiolle sekä täsmennettävä pilaantumisen luonne.

 

2.  Komissio antaa 30 päivään kesäkuuta 2018 mennessä 17 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla elohopean tai elohopeayhdisteiden pilaamien alueiden ekologisesti kestävää käsittelyä ja korjaamista koskevat menetelmät ja lähestymistavat, jotka koskevat

 

a)  yleisön osallistumista;

 

b)  ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvien riskien arviointia;

 

c)  puhdistustoimia ottaen huomioon puhdistukseen sovelletut erilaiset kansalliset lähestymistavat;

 

d)  tulosten arviointia.

 

3.  Jäsenvaltioiden on viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2020 hyväksyttävä ja toimitettava komissiolle kansalliset strategiansa alueellaan todettujen pilaantuneiden alueiden puhdistamiseksi. Kyseiset strategiat voidaan yhdistää useita aineita koskeviin kansallisiin puhdistusstrategioihin.

 

4.  Komissio laatii viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [18 kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta] luettelon elohopean tai elohopeayhdisteiden pilaamista alueista ja sisällyttää viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2021 myös kansalliset strategiat luetteloon. Nämä tiedot julkistetaan, myös internetissä. Komissio seuraa kansallisten strategioiden täytäntöönpanoa.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Elohopeajätteen loppukäsittely on toteutettava ympäristöä säästävällä tavalla Baselin yleissopimuksen teknisten ohjeiden mukaisesti ja seuraavia ehtoja noudattaen:

 

a)  elohopeajäte on ennen käsittelyä muutettava parasta saatavilla olevaa teknologiaa käyttäen elohopeasulfidiksi ja kiinteytettävä; ja

 

b)  elohopeajäte on sijoitettava hyväksyttyihin suolakaivoksiin, jotka on mukautettu elohopean käsittelyä varten, tai syvällä kallioperässä oleviin hyväksyttyihin muodostelmiin, joissa turvallisuuden ja suojauksen taso on sama tai korkeampi kuin suolakaivoksissa. Elohopeajäte on sijoitettu erä kerrallaan varastointikammioon, joka on sinetöity ja jota ei ole pidetty avonaisena enempää kuin kuuden kuukauden ajan; tai

 

c)  elohopeajäte on käsiteltävä hyväksytyissä maanpäällisissä tai maanpinnan alaisissa laitoksissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan elohopeajätteen loppukäsittelyyn ja varustettu sitä varten ja joissa turvallisuuden ja suojauksen taso on sama tai korkeampi kuin suolakaivoksissa; ja

 

d)  neuvoston direktiivin 1999/31/EY liitteessä I olevan 8 kohdan ensimmäisessä, kolmannessa, viidennessä ja kuudennessa luetelmakohdassa ja liitteessä II vahvistettuja elohopeajätteen väliaikaista varastointia koskevia erityisvaatimuksia on sovellettava myös kiinteytetyn elohopeasulfidin pysyvää käsittelyä suorittaviin laitoksiin; ja

 

e)  neuvoston direktiivin 1999/31/EY liitteessä I olevan 8 kohdan toisessa ja neljännessä luetelmakohdassa ja liitteessä III olevassa 6 kohdassa vahvistettuja elohopeajätteen väliaikaista varastointia koskevia erityisvaatimuksia on sovellettava kiinteytetyn elohopeasulfidin pysyvää käsittelyä suorittaviin laitoksiin, jos kyseisen direktiivin täytäntöönpanosta vastaavien jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset pitävät sitä tarkoituksenmukaisena.

 

_________________

 

1 a Neuvoston direktiivi 1999/31/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, kaatopaikoista (EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1).

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 a.  Komissio laatii viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 kertomuksen elohopeajätteen loppukäsittelyn eri vaihtoehtojen, mukaan lukien käsittely maan päällä, maanpinnan alla ja maan alla, turvallisuutta koskevasta arvioinnista. Kertomuksessa otetaan huomioon kaikkien vaihtoehtojen riskit ja hyödyt. Komissio määrittää kertomuksen päätelmien perusteella elohopeajätteen loppukäsittelyä koskevat kriteerit ja esittää ne. Komissio esittää tarvittaessa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2019 lainsäädäntöehdotuksia näiden kriteereiden sisällyttämiseksi direktiivin 1999/31/EY liitteisiin ja tämän asetuksen muuttamiseksi.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Poiketen siitä, mitä direktiivin 1999/31/EY 5 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädetään, elohopeajätettä voidaan varastoida seuraavasti:

1.  Poiketen siitä, mitä –1 kohdassa ja direktiivin 1999/31/EY 5 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädetään, elohopeajätettä voidaan sen jätteeksi muuttumisen jälkeen varastoida väliaikaisesti nestemäisessä muodossa enintään kolmen vuoden ajan odotettaessa sen muuttamista elohopeasulfidiksi ja sen kiinteyttämistä edellyttäen, että noudatetaan kyseisen direktiivin liitteessä I, II ja III vahvistettuja elohopeajätteen väliaikaista varastointia koskevia erityisiä vaatimuksia ja että kyseinen varastointi täyttää seuraavat ehdot:

a)  yli vuoden kestävä väliaikainen varastointi tai pysyvä varastointi suolakaivoksissa, jotka on mukautettu elohopean käsittelyä varten, tai syvällä kallioperässä, jossa turvallisuuden ja suojauksen taso on sama kuin suolakaivoksissa;

a)  varastointi maan päällä sijaitsevissa laitoksissa, jotka on tarkoitettu elohopean tilapäiseen sijoittamiseen ja on varustettu tätä varten ja jotka sijaitsevat joko elohopean viimeisen käyttäjän tai sen talouden toimijan läheisyydessä, joka muuttaa elohopeajätteen elohopeasulfidiksi ja kiinteyttää sen; ja

b)  väliaikainen varastointi maanpäällisissä laitoksissa, jotka on tarkoitettu elohopean väliaikaiseen varastointiin ja varustettu sitä varten.

b)  varastointiin liittyy suunnitelma, aikataulu mukaan luettuna, joka koskee kyseistä elohopeasulfidiksi muuntamista ja kiinteyttämistä ja elohopeajätteen loppukäsittelyä.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Direktiivin 1999/31/EY liitteissä I, II ja III vahvistettuja elohopeajätteen väliaikaista varastointia koskevia erityisvaatimuksia sovelletaan tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin pysyviin varastointilaitoksiin seuraavissa mainitun direktiivin liitteissä vahvistetuin edellytyksin:

2.  Elohopeajätteen väliaikaisesta varastoinnista tai elohopeasulfidiksi muuntamisesta ja kiinteytyksestä vastaavien laitosten toiminnanharjoittajien on osana direktiivin 2008/98/EY 35 artiklassa vaadittua kirjanpitoa pidettävä yllä rekisteriä ja kirjattava siihen seuraavat tiedot:

a)  direktiivin 1999/31/EY liitteessä I olevaa 8 kohtaa (ensimmäinen, kolmas ja viides luetelmakohta) ja liitettä II sovelletaan;

a)  jokaisesta vastaanotetusta elohopeaerästä:

 

i)  vastaanotetun elohopeajätteen alkuperä ja määrä

 

ii)  väliaikaisesti varastoidun jätteen toimittajan ja omistajan nimi ja yhteystiedot;

b)  direktiivin 1999/31/EY liitteessä I olevaa 8 kohtaa (toinen, neljäs ja kuudes luetelmakohta) ja liitteessä III olevaa 6 kohtaa sovelletaan vain, jos mainitun direktiivin täytäntöönpanosta vastaavat jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset katsovat sen asianmukaiseksi.

b)  jokaisen laitoksesta lähtevän muutetun elohopealastin osalta:

 

i)  elohopeasulfidiksi muunnetun ja kiinteytetyn elohopeajätteen määrä ja elohopeapitoisuus

 

ii)  elohopeasulfidiksi muunnetun ja kiinteytetyn elohopeajätteen määränpää ja sille suunnitellut käsittelytoimet

 

iii)  elohopeasulfidiksi muunnetun ja kiinteytetyn elohopeajätteen loppukäsittelystä vastaavan toimijan esittämä 2 a kohdassa tarkoitettu todistus;

 

c)  jokaisesta väliaikaisesta varastosta lähtevästä elohopeajäte-erästä:

 

i)  elohopeajätteen määrä ja sen elohopeapitoisuus

 

ii)  elohopeajätteen määränpää ja sille suunnitellut käsittelytoimet

 

iii)  elohopeajätteen väliaikaisesta varastoinnista vastaavan toimijan esittämä todistus

 

d)  laitoksessa kunkin kuukauden lopussa varastoituna olevan elohopeajätteen määrä.

 

Laitoksen toiminnanharjoittaja toimittaa rekisterin asianomaisen jäsenvaltion nimittämälle viranomaiselle joka vuosi viimeistään 31 päivänä tammikuuta.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Kun käsittelytoimet on suoritettu, elohopeajätteen loppukäsittelystä vastaavan toiminnanharjoittajan on annettava todistus, jossa todetaan, että koko elohopeajätelastin loppukäsittely on toteutettu tässä asetuksessa ja direktiivissä 1999/31/EY vahvistettujen elohopeajätteen loppukäsittelyä koskevien erityisvaatimusten mukaisesti. Todistuksessa on oltava myös tiedot käsittelypaikasta.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Kaikenlainen elohopeajätteen poltto tai rinnakkaispoltto on kiellettävä.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c.  Jäsenvaltioiden, joissa on muuntamisteknologiaa tarjoavia yrityksiä, on edistettävä nestemäisen elohopeajätteen elohopeasulfidiksi muuttamisen käyttöä kolmansissa maissa.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 d.  Komissio kehittää 1 päivään tammikuuta 2019 mennessä väline, jolla varmistetaan elohopeajätteen jäljitettävyys ketjun kaikissa vaiheissa ja kaikkien asianomaisten toimijoiden osalta tämän asetuksen ja voimassa olevan EU:n lainsäädännön mukaisesti.

 

Välineeseen kirjataan kaikki vastaanotettu ja pois lähtevä elohopeajäte jokaisen ketjun toimijan osalta, etenkin jätteen tuottajien, jätteen kerääjien, väliaikaisesta varastoinnista vastaavien toiminnanharjoittajien, muuntamislaitosten toiminnanharjoittajien ja loppukäsittelystä vastaavien toiminnanharjoittajien, osalta. Välineeseen on kirjattava kunkin henkilön tai laitoksen hallussa olevan elohopeajätteen määrä kussakin ketjun vaiheessa.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 e kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 e.  Ennen 1 päivää tammikuuta 2019 komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle, onko 1 kohdassa vahvistettua elohopeajätteen väliaikaista varastointia koskevaa ajanjaksoa tarpeen muuttaa. Komissio liittää tarvittaessa ilmoitukseensa lainsäädäntöehdotuksen.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on annettava kyseiset säännökset tiedoksi komissiolle viimeistään [xxx] ja ilmoitettava niihin vaikuttavista muutoksista viipymättä.

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi nämä säännöt ja toimenpiteet viimeistään tämän asetuksen voimaantulopäivänä ja ilmoitettava sille niihin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista viipymättä.

Perustelu

Environmental crime is a serious and growing problem that needs to be tackled at European level. Very often, environmental crimes have a cross border aspect. In the EU, environmental crime covers acts that breach environmental legislation and cause significant harm or risk to the environment and human health. The most known areas of environmental crime include the illegal emission or discharge of substances into air, water or soil or dumping of waste. The level of sanctions for specific environmental crimes differs greatly between Member States as well as between directives and regulations.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Minamatan yleissopimuksen 21 artiklassa unionille ja jäsenvaltioille määrättyjen raportointivelvoitteiden täyttämiseen tarvittavat tiedot;

b)  yleissopimuksen 8, 9 ja 21 artiklassa unionille ja jäsenvaltioille määrättyjen raportointivelvoitteiden täyttämiseen tarvittavat tiedot;

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  tiivistelmä 12 artiklan mukaisesti kerätyistä tiedoista;

c)  tiivistelmä 12 artiklan ja 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti kerätyistä tiedoista;

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  luettelo niiden alueella sijaitsevista yksittäisistä yli 50 tonnin elohopeavarastoista, ja jos jäsenvaltioilla on siitä tietoa, luettelo elohopean tuotantolähteistä, joista tuotetut varastot ylittävät yli 10 tonnia elohopeaa vuodessa.

d)  luettelo niiden alueella sijaitsevista varastoista ja paikoista, joissa on yhteensä yli 50 tonnia elohopeaa, elohopeayhdisteitä ja elohopeajätettä, sekä elohopean, elohopeayhdisteiden ja elohopeajätteen määrästä kussakin paikassa;

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  luettelo elohopean tuotantolähteistä, joista tuotetut varastot ylittävät yli 10 tonnia elohopeaa vuodessa.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle unionin julkisen rekisterin välityksellä käsitellyn elohopeajätteen määrät ja sijoituspaikat sekä annettava komissiolle vakuutukset siitä, että jätteet on käsitelty ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

 

Jäsenvaltion on kirjattava teollisuuslaitosten väliset elohopean ja elohopeayhdisteiden siirrot asianomaisessa jäsenvaltiossa ja toimitettava nämä tiedot komissiolle.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksinä päätöksiä, joissa vahvistetaan näiden kyselylomakkeiden malli ja joilla asetetaan sähköinen raportointityökalu jäsenvaltioiden saataville.

Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksinä päätöksiä, joissa vahvistetaan näiden kyselylomakkeiden malli sähköisen raportointityökalun asettamiseksi jäsenvaltioiden saataville.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

15 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

15 a artikla

 

Komission suorittama raportointi ja uudelleentarkastelu

 

Komissio arvioi tämän asetuksen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU1 a yhdenmukaisuuden yleissopimuksen 8 ja 9 artiklan kanssa sekä yleissopimuksen niiden määräysten kanssa, jotka liittyvät parhaiden saatavilla olevien tekniikoiden ja ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen käyttöön, kun kyse on merkittävistä elohopean lähteistä peräisin olevien elohopeapäästöjen valvominen, kuten parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevat tarkistetut vertailuasiakirjat.

 

Komissio toimittaa tämän arvioinnin Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään kuukausi ennen yleissopimuksen osapuolten ensimmäistä konferenssia ja direktiivin 2010/75/EU 73 artiklan 1 kohdan mukaisesti viimeistään 7 päivänä tammikuuta 2019.

 

Komissio arvioi viimeistään vuoden kuluttua yleissopimuksen osapuolten ensimmäisestä konferenssista uudelleen, onko unionin lainsäädäntö yhdenmukainen osapuolten ensimmäisessä konferenssissa 8 ja 9 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen määräysten kanssa sekä yleissopimuksen asiaan liittyvien parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevien tarkistettujen vertailuasiakirjojen kanssa.

 

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tiedot näiden arviointien tuloksista ja liittää niihin tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.

 

Komissio tarkastelee 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä tätä asetusta uudelleen muun muassa yleissopimukseen liittyvät kehityskulut ja tämän asetuksen täytäntöönpano huomioon ottaen. Uudelleentarkasteluun liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus tämän asetuksen muuttamiseksi. Uudelleentarkastelun yhteydessä tarkastellaan mahdollisuutta ottaa käyttöön toimia, joiden avulla vähennetään elohopean käyttöä teollisuudessa ja se lopetetaan vaiheittain mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa 10 vuoden kuluessa yleissopimuksen voimaantulosta.

 

____________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17).

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

15 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

15 b artikla

 

Krematoriot

 

Komissio toimittaa 1 päivään heinäkuuta 2018 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen krematorioiden elohopeapäästöistä sekä tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen, jolla päästöjä pyritään vähentämään huomattavasti.

Perustelu

Krematoriot ovat merkittävä ympäristön elohopeapäästöjen lähde. Komission on arvioitava tilannetta ja annettava 1 päivään heinäkuuta 2018 mennessä lainsäädäntöehdotus, jolla päästöjä vähennetään huomattavasti.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2018.

Sitä sovelletaan sen voimaantulopäivästä.

Perustelu

Tästä asetuksesta johtuvat jäsenvaltioiden uudet velvollisuudet ovat vähäiset ja kaikille vaiheittaista käytöstä poistamista koskeville järjestelyille on asetettu realistinen määräaika. Ei ole syytä asettaa mitään muuta soveltamispäivää kuin asetuksen voimaantulopäivä.

Tarkistus  92

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Elohopeayhdisteet:

Elohopeayhdisteet:

Elohopea(I)kloridi (Hg2Cl2, CAS-numero 10112-91-1)

Elohopea(I)kloridi (Hg2Cl2, CAS-numero 10112-91-1)

Elohopea(II)oksidi (HgO, CAS-numero 21908-53-2)

Elohopea(II)oksidi (HgO, CAS-numero 21908-53-2)

Sinooperimalmi

Sinooperimalmi

 

Elohopea(II)nitraatti (Hg(NO3)2, CAS-numero 10045-94-0)

 

Elohopeasulfidi (HgS, CAS-numero 1344-48-5)

 

Elohopea(II)sulfaatti (HgSO4, CAS-numero 7783-35-9)

Tarkistus  93

Ehdotus asetukseksi

Liite II – A osa

Lisättyä elohopeaa sisältävät tuotteet

Päivämäärä, josta alkaen lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden vienti, tuonti ja valmistus kielletään

1.  Kaikki sellaiset paristot ja akut, joissa on yli 0,0005 painoprosenttia elohopeaa, riippumatta siitä, sisältyvätkö ne laitteisiin.

31 päivänä joulukuuta 2020

2.  Sähkö- ja elektroniikkalaitteet, myös lamput, kytkimet ja releet, jotka ylittävät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteessä II, III ja IV vahvistetut asiaan liittyvät elohopean raja-arvot.

31 päivänä joulukuuta 2020

Poistetaan.

 

Poistetaan.

 

Poistetaan.

 

Poistetaan.

 

7.  Elohopeaa ja elohopeayhdisteitä sisältävä kosmetiikka, lukuun ottamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteessä V olevaan 17 kohtaan sisältyviä erityistapauksia.

31 päivänä joulukuuta 2020

8.  Torjunta-aineet, biosidit ja antiseptiset aineet

31 päivänä joulukuuta 2020

9.  Seuraavat mekaaniset mittalaitteet:

31 päivänä joulukuuta 2020

a)  ilmanpainemittarit;

 

b)  kosteusmittarit;

c)  painemittarit;

d)  lämpömittarit ja muut ei-sähkökäyttöiset lämpöä mittaavat sovellukset;

e)  verenpainemittarit;

e a)  pletysmografien kanssa käytettävät venymäliuska-anturit;

 

e b)  elohopeaa sisältävät pyknometrit;

e c)  elohopeaa sisältävät mittauslaitteet, joita käytetään pehmenemispisteen määrittämiseen.

Tähän kohtaan eivät kuulu seuraavat mittalaitteet:

a)  suuriin laitteisiin asennetut mekaaniset mittalaitteet, tai erittäin tarkassa mittauksessa käytettävät laitteet, joille ei ole olemassa sopivaa elohopeatonta vaihtoehtoa;

b)  mittalaitteet, jotka olivat yli 50 vuotta vanhoja 3 päivänä lokakuuta 2007;

c)  mittalaitteet, joiden on tarkoitus olla esillä yleisissä näyttelyissä kulttuuri- ja historiallisissa tarkoituksissa.

Tarkistus  94

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 osa – a kohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  1 päivästä tammikuuta 2019: asetaldehydin tuotanto

a)  1 päivästä tammikuuta 2018: elohopean käyttö katalyyttina

Tarkistus  95

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 osa – b kohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  1 päivästä tammikuuta 2019: vinyylikloridimonomeerin tuotanto

b)  neljä vuotta tämän asetuksen voimaantulosta: elohopean käyttö elektrodina

Tarkistus  96

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 osa – b a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Poiketen siitä, mitä 1 osan a kohdassa säädetään, vinyylikloridimonomeerin tuotanto sallitaan kolmeksi vuodeksi ... päivästä ...kuuta .... [tämän asetuksen voimaantulopäivä].

Tarkistus  97

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 osa – b b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b)  Poiketen siitä, mitä 1 osan b kohdassa säädetään, kaliummetylaatin tai -etylaatin tuotanto sallitaan neljäksi vuodeksi ... päivästä ...kuuta .... [tämän asetuksen voimaantulopäivä].

 

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 17 artiklan mukaisesti tämän asetuksen muuttamiseksi tämän poikkeuksen soveltamisen jatkamiseksi enintään kymmenen vuoden ajan ... päivästä ...kuuta .... [tämän asetuksen voimaantulopäivä], ellei asianmukaisia vaihtoehtoisia tekniikkoja ole saatavilla.

Tarkistus  98

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 osa – b c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b c)  Poiketen siitä, mitä 1 osan a kohdassa säädetään, 10 päivästä lokakuuta 2017: polyuretaani, jossa käytetään elohopeaa sisältäviä katalyyttejä.

Tarkistus  99

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 1 osa – b d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b d)  Poiketen siitä, mitä 1 osan b kohdassa säädetään, 11 päivästä joulukuuta 2017: kloorialkalin tuotanto, jossa elohopeaa käytetään elektrodina.

Tarkistus  100

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 osa – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

Natrium- tai kaliummetylaatin tai -etylaatin tuotannon on tapahduttava seuraavien vaatimusten mukaisesti:

Natrium- tai kaliummetylaatin tai -etylaatin tuotannon on tapahduttava 1 osan b kohdan sekä seuraavien vaatimusten mukaisesti:

Tarkistus  101

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 2 osa – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  elohopeattomien prosessien tutkimuksen ja kehittämisen tukeminen; ja

Tarkistus  102

Ehdotus asetukseksi

Liite IV – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kansalliset tavoitteet ja vähennystavoitteet;

a)  kansalliset tavoitteet ja vähennystavoitteet, joilla varmistetaan elohopean ja elohopeayhdisteiden käytön lopettaminen kokonaan;

(1)

EUVL C 303, 19.8.2016, s. 122.


PERUSTELUT

Elohopea on maailman kymmenen vaarallisimman epäpuhtauden joukossa

Tieteellinen näyttö osoittaa kiistattomasti, että elohopea – alkuaine, jota ei voi tuhota ja joka ei voi hävitä – on akuutilla tavalla myrkyllinen. Sen terveyttä heikentävät vaikutukset ovat valtavan voimakkaat ja siksi se on yksi maailman kymmenestä pahimmasta epäpuhtaudesta.

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan elohopean suhteen ei ole olemassa turvallisen käytön rajoja. Elohopeapäästöt ovat näin ollen ongelma, joka edellyttää kunnianhimoisten ja tehokkaiden ratkaisujen kehittämistä. Mutta hallitusten voimakkaista toimista huolimatta elohopean biokertyvien ominaisuuksien vuoksi kestäisi vuosikymmeniä saada maailmanlaajuisen elohopeapilaantumisen määrää vähennettyä ympäristöstä.

Elohopean määrä monien valtamerien pintavesissä on kolminkertaistunut teollisen vallankumouksen jälkeen pilaantumista aiheuttavan ihmisten toiminnan johdosta. Elohopea on myrkyllinen aine ihmisille ja meren eliöstölle ja sitä kertyy kehoomme ajan mittaan kun altistumme sen lähteille. Elohopeapäästöt, jotka eivät haise tai maistu miltään, pilaavat vesiä ja kertyvät kaloihin.

Elohopea voi levitä laajalle ympäri maapallon, kun sitä päästetään veteen ja ilmaan, joten myös ne planeetan kolkat, jotka sijaitsevat kaukana teollisista lähteistä, voivat nopeasti alkaa kärsiä tämän myrkyllisen aineen määrien lisääntymisestä.

Altistus elohopealle on mittava terveysongelma

Altistuminen elohopealle on laaja terveysongelma ja sillä voi olla myrkkyvaikutuksia hermo-, ruuansulatus- ja immuunijärjestelmään sekä keuhkoihin, munuaisiin, ihoon ja silmiin. Jopa pienet määrät elohopeaa voivat vaikuttaa hermojärjestelmään. Viimeisten 20 vuoden aikana elohopean on todettu olevan ympäristöriski, jolla on yhteys Alzheimerin tautiin, MS-tautiin sekä munuais- ja aivovaurioihin.

Elohopea voi muuttua ympäristössä monimutkaisemmaksi ja vaarallisemmaksi yhdisteeksi nimeltä metyylielohopea. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tiedekomitea arvioi vuonna 2015 julkaisemassaan lausunnossa(1), kuinka monta viikoittaista ruoka-annosta kalaa tai mereneläviä riittäisi metyylielohopean siedettävän viikkosaannin (1,3 μg/viikko painokiloa kohti) täyttymiseen. Elintarviketurvallisuusviranomainen otti huomioon, että annosten painoksi ilmoitettiin alle 100 grammaa ja teki johtopäätöksen, että ikäryhmä, jossa siedettävä viikkosaanti ylitetään pienimmällä annosmäärällä, oli enintään 10-vuotiaat lapset ja että eräissä tapauksissa, joissa oli kyse muista lapsista, murrosikäisistä lapsista, hedelmöittymisikäisistä naisista, aikuisista ja ikäihmisistä, siedettävän viikkosaannin raja saavutettiin noin yhdellä annoksella viikossa tai tätäkin pienemmällä määrällä. Atlantin toisella puolella Yhdysvalloissa 84 prosenttia näytekaloista ei voitu maan lainsäädännön mukaan kuluttaa turvallisesti enemmän kuin yhden annoksen (170 grammaa) verran kuukaudessa. Lisäksi yli 82 prosentilla tutkituista henkilöistä oli kehossaan enemmän elohopeaa kuin mitä nykyiset terveyssuositukset sallisivat. Ympäri maailman kerätyistä näytteistä yli 13 prosenttia oli kaloja, joita WHO ja Euroopan komissio eivät suosittelisi ottamaan kaupalliseen myyntiin(2).

Metyylielohopea läpäisee sekä veri-aivoesteen että istukkaesteen ja voi siten ehkäistä älyllistä kehitystä jo ennen syntymää. Koska aivo jatkaa kehittymistään myös syntymän jälkeen olisi myös taaperoiden ja lasten, jotka altistuvat säännöllisesti siedettävän viikkosaannin rajan ylittävälle metyylielohopean määrälle, katsottava olevan vaarassa kärsiä metyylielohopean hermostolle myrkyllisistä vaikutuksista.

Minamatan yleissopimus ja EU:n kanta

Kaiken edellä todetun vuoksi on selvää, että oikeudellisesti sitovan, elohopean tarjontaa, kauppaa ja käyttöä sääntelevän ja tätäkin pidemmälle menevän Minamatan yleissopimuksen ratifioinnilla on kiire. Yleissopimuksen määräyksillä hallituksia kannustetaan ryhtymään toimiin elohopealle altistumisen terveysvaikutusten rajoittamiseksi.

Minamatan prosessin mukaisen kansainvälisen yhteistyön yleisenä tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä ympäri maailman elohopean ja sen yhdisteiden päästöiltä vähentämällä ja viime kädessä lopettamalla kokonaan ihmisen eri puolella maailmaa aiheuttamat päästöt ilmaan, veteen ja maaperään.

Asetuksella (EY) N:o 1102/2008 edesautettiin tämän kansainvälisen sopimuksen syntymistä, ja tällä, mainittua asetusta muuttavalla asetuksella olisi jatkettava samaa kehitystä. EU kuuluu kehittyneiden maiden muodostamaan sopimuspuolten ryhmään, ja esittelijä katsookin, että unionin ja sen jäsenvaltioiden ei pitäisi rajoittaa toimiaan niiden velvoitteiden täyttämiseen, jotka koskevat kaikkia Minamatan yleissopimuksen allekirjoittaneita maita. EU on jo monissa tapauksissa saattanut osan velvoitteistaan osaksi unionin lainsäädäntöä: se on yksi niistä alueista, joissa vaihtoehtoisia teknologioita on saatavilla, ja unionin lainsäädännön mukaisesti eri prosesseissa olisi sovellettava parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. EU on lisäksi hyvin etuoikeutetussa asemassa voidessaan viedä muualle maailmaan hyviä käytäntöjä, teknologiaa, tietämystä, elohopeattomia tuotteita ja etenkin viestiä siitä, että elohopea on haitallista ihmisille, eläimille ja ympäristölle.

Mahdolliset vaihtoehtoiset ratkaisut laajojen elohopealle altistusten rajoittamiseksi

Elohopeaa käytetään erityisesti valvontalaitteissa, tuotteissa, teollisuuden prosesseissa, hammasamalgaamina suun terveydenhoidossa, ja pienimuotoisessa kullankaivuussa elohopeaa voidaan tuottaa jätteiden kierrätyksen yhteydessä; sitä syntyy myös toisen aineen, kuten sinkin tai tinan, tuotannon sivutuotteena, ja sitä esiintyy lannoitteiden haitta-aineena. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä tapauksena on mainittava, että elohopeaa voi päästä ilmaan pilaantuneilta alueilta, joita ei enää käytetä mutta jotka ovat edelleen merkittäviä kuormituksen lähteitä, ellei niitä ole puhdistettu.

Asetuksen (EY) N:o 1102/2008 voimaantulon jälkeen elohopean vuosikysyntä EU:ssa on pienentynyt, mutta sen arvioidaan edelleen olevan noin 400 tonnia. Kun otetaan huomioon elohopean biokertyvyys, se seikka, että "elohopean suhteen ei ole olemassa turvallisen käytön rajoja", että maailmassa käytetään edelleen paljon elohopeaa (noin 3 600 tonnia vuodessa) ja että saasteet eivät kunnioita rajoja, on selvää, että parantamisen varaa on yhä.

Esittelijä on tehnyt ehdotuksensa tässä hengessä ja toivoo, että parlamentti antaa komissiolle entistä laajemmat toimivaltuudet ehdottaa entistä kunnianhimoisempia lisätoimia tulevissa kansainvälisissä neuvotteluissa.

Tätä taustaa vasten esittelijän mielestä on keskeisen tärkeää, että EU ryhtyy määrätietoisesti toimiin, ja hän pyrkiikin tarkistuksillaan

A)  laajentamaan elohopean vientikieltonsa soveltamisalaa ottamalla sen piiriin kaikki Minamatan yleissopimukseen sisältyvät tuotteet ja kieltämällä niiden lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden viennin, joiden saattaminen EU:n markkinoille on kielletty. On yleissopimuksen hengen vastaista, että EU vie tuotteita, joiden käyttö ei sallittu unionissa, maihin, joilla ei ole sen enempää tarvittavaa teknologiaa kuin valmiuksiakaan jätteidensä käsittelemiseen. EU:n normit ja raja-arvot hiljan käyttöön ottaneen Intian ja Kiinan tapaus osoittaa, mikä voi olla EU:n rooli.

B)  poistamaan vaiheittain elohopean käytön hammashoidossa kieltämällä alkuvaiheessa sen käytön raskaana olevien naisten ja lasten hoidossa; siirtymävaiheen jälkeen hammasamalgaamin käyttö olisi sallittu ainoastaan erityisissä, hyvin rajoitetuissa tapauksissa;

C)  kieltämään elohopean käytön teollisuudessa katalyyttina tai elektrodina, pitäen erityisesti mielessä, että saatavilla on elohopeattomia teknologioita, joita käytetään EU:ssa ja muualla maailmassa. Näiden käyttö kannustaisi teollisuutta innovoimaan ja pitkällä aikavälillä viemään näkemyksiään myös muualle;

D)  siihen, että jäsenvaltiot yksilöivät ja puhdistavat kaikki elohopean pilaamat alueensa. On olennaista, että pilaantuneet alueet ensin tunnistetaan ja käsitellään ympäristön kannalta kestävällä tavalla, jotta ne eivät enää pilaa luontoa, eläin- ja kasvimaailmaa ja vahingoita alttiiksi joutuneita väestöjä, jotka jo ovat saaneet kärsiä asianomaisten teollisuudenalojen kuihtumisen taloudellisista vaikutuksista;

E)  siihen, että EU tiukentaa elohopeajätteen ympäristön kannalta kestävällä tavalla käsittelemistä koskevia sääntöjä. Euroopalla on tarvittava teknologia elohopean käsittelemiseksi tämänhetkisen tietämyksen mukaan parhaalla ja vähiten riskialttiilla tavalla, eli kiinteyttämällä. Markkinoille odotetaan pian saapuvan teknologian, joka mahdollistaa kiinteyttämistekniikan siirtyvän tehtaalta toiselle ja elohopean lähteille. Nestemäistä elohopeaa ei tämän jälkeen enää siirrettäisi pitkiä etäisyyksiä, mikä pienentäisi kaikkia mahdollisia riskejä, kuten ympäristöriskejä, työntekijöihin kohdistuvia riskejä, elohopean päätymistä pimeille markkinoille koskevaa riskiä, mahdollisia onnettomuusriskejä ja niin edelleen. EU varmistaa tiukoilla jätteenkäsittelyvaatimuksillaan mahdollisimman pian, että elohopea ei enää päädy markkinoille tai pilaa ympäristöä jokaisen pienen onnettomuuden yhteydessä. Samalla näin edistetään innovointia EU:ssa sekä tietämyksen siirtoa kolmansiin maihin, jotka ovat teknisen innovoinnin suhteen heikommassa asemassa;

F)  kieltämään uudet elohopeaa hyödyntävät valmistusprosessit sekä uudet lisättyä elohopeaa sisältävät tuotteet siten, että kieltoa sovelletaan taannehtivasti, jotta ei luoda porsaanreikiä sellaisille tuotteille ja prosesseille, joita ei ollut olemassa Minamatan neuvotteluiden aikana ja komission ehdotuksen antamishetkellä ja joita ei siten säännelty;

G)  luomaan kattavan elohopean seuranta- ja raportointijärjestelmän, sillä nykyiset raportointivelvollisuudet kattavat vain hyvin korkeat arvot eivätkä koske jätteiden siirtoja, mikä aiheuttaisi suuren puuttuvien tietojen mustan aukon elohopeaan perustuvan kloorialkalituotannon päättyessä;

H)  kannustamaan käyttämään kaikkia vaihtoehtoisia elohopeattomia tuotteita sekä parhaita saatavilla olevia tekniikoita prosesseissa ja jätteenkäsittelyssä ja panemaan nämä täytäntöön EU:n tasolla;

I)  siihen, että jäsenvaltiot ja komissio ryhtyvät tarvittaviin toimiin kansalaisten valistamiseksi ja elohopean käyttöä, siirtoja ja päästöjä koskevan avoimuuden lisäämiseksi.

On koko maailman etujen mukaista, että Eurooppa jatkaa suunnannäyttäjänä Minamatan prosessissa hyödyntämällä täysimääräisesti kaikki yleissopimuksen tarjoamat mahdollisuudet ja noudattamalla tinkimättä edellisiä sitoumuksiaan, jotka perustuvat EU:n aiempaan elohopealainsäädäntöön. Esittelijä katsoo, että minkäänlaisen minimalistisen lähestymistavan soveltaminen Minamatan yleissopimukseen olisi sekä haitallista että yleisen edun vastaista. Esittelijä toivoo, että Euroopan parlamentti ottaa voimakkaan kannan turvallisemman ympäristön ja terveellisempien elintarvikkeiden sekä kaikkien kansalaisten terveyden kohentamisen puolesta.

(1)

EFSA Journal (2015); 13(1):3982.

(2)

Global Mercury Hotspots, Study by the Biodiversity Research Institute and IPEN; tammikuu 2013.


OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO OIKEUSPERUSTASTA

Giovanni La Via

Puheenjohtaja

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Bryssel

Asia:  Lausunto seuraavan ehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elohopeasta ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoamisesta (COM(2016)0039-2016/0023(COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyysi 30. elokuuta 2016 oikeudellisten asioiden valiokunnalta työjärjestyksen 39 artiklan 2 kohdan mukaisesti oikeusperustan tarkistamista koskevaa lausuntoa ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elohopeasta ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoamisesta(1). Ehdotus perustuu alustavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 192 artiklan 1 kohtaan unionin ympäristöpolitiikasta ja 207 artiklaan yhteisestä kauppapolitiikasta. Esittelijä on kuitenkin jättänyt tarkistuksen, jolla pyritään muuttamaan oikeusperustaksi ainoastaan SEUT:n 192 artiklan 1 kohta.

I - Taustaa

Unioni ja 26 jäsenvaltiota ovat allekirjoittaneet Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman (UNEP) puitteissa neuvotellun elohopeaa koskevan uuden kansainvälisen yleissopimuksen(2) eli niin sanotun ”Minamatan yleissopimuksen”. Kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet ratifioimaan yleissopimuksen. Yleissopimus kattaa koko elohopean elinkaaren louhinnasta elohopeajätteen käsittelyyn. Yleissopimuksen tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä ihmisten aiheuttamilta elohopea- ja elohopeayhdistepäästöiltä ilmaan, veteen ja maaperään. Suuri osa Minamatan yleissopimuksesta katetaan jo unionin lainsäädännössä ja erityisesti asetuksessa (EY) N:o 1102/2008(3), jossa säädetään elohopean ja useiden elohopeayhdisteiden vientikiellosta, asetuksessa (EU) N:o 649/2012(4) esimerkiksi elohopean tuontiin sovellettavasta ilmoitusjärjestelmästä ja asetuksissa (EY) 396/2005(5), 1907/2006(6) ja 1223/2009(7) sekä direktiiveissä 2006/66/EY(8) ja 2011/65/EU(9), joissa käsitellään useiden lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden saattamista unionin markkinoille ja asetetaan elohopeapitoisuuden enimmäistasot. Lisäksi direktiivien 2010/75/EU(10), 2012/18/EU(11), 2008/98/EY(12) ja 1999/31/EY(13) tavoitteena on valvoa, vähentää, ja kun elohopeattomia vaihtoehtoja on käytettäessä, poistaa elohopean, elohopeayhdisteiden ja elohopeajätteen pistekuormituslähteet ja hajapäästöt ympäristöön.

Komission ehdotuksen mukaan yleissopimuksesta johtuvat velvollisuudet, joita ei ole vielä saatettu osaksi EU:n lainsäädäntöä, olisi sisällytettävä yhteen säädökseen. Tämän perustana olisi käytettävä asetusta (EY) N:o 1102/2008, koska se on ainoa pelkästään elohopeaa käsittelevä unionin säädös. Kun otetaan huomioon asetukseen (EY) N:o 1102/2008 tarvittavien muutosten luonne ja laajuus sekä tarve parantaa johdonmukaisuutta ja oikeudellista selkeyttä, säädöksellä olisi kumottava mainittu asetus ja korvattava se niin, että siihen sisältyvät merkittävät velvoitteet siirretään uuteen säädökseen, jos se on vielä tarpeen.

II – Asiaa koskevat perussopimuksen artiklat

Komission ehdotuksessa oikeusperustaksi esitetään SEUT:n kolmanteen osaan ”Unioniin sisäiset politiikat ja toimet” kuuluvaa 192 artiklan 1 kohtaa yhdessä SEUT:n viidenteen osaan ”Unionin ulkoinen toiminta” kuuluvan 207 artiklan kanssa. Niiden sanamuoto on seuraava (alleviivaus lisätty):

192 artikla

(aiempi EY-sopimuksen 175 artikla)

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen sekä talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan unionin toimista 191 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi.

[...]

207 artikla

(aiempi EY-sopimuksen 133 artikla)

1. Yhteinen kauppapolitiikka perustuu yhtenäisiin periaatteisiin etenkin tullien muuttamisessa, tulli- ja kauppasopimusten tekemisessä tavara- ja palvelukaupan alalla, sekä teollis- ja tekijänoikeuksien kaupallisten näkökohtien alalla, ulkomaisten suorien sijoitusten osalta, vapauttamista koskevien toimenpiteiden yhtenäistämisessä, vientipolitiikassa sekä kauppaa suojaavissa toimenpiteissä, kuten polkumyynti- ja tukipalkkiotapauksissa toteutettavissa toimenpiteissä. Yhteistä kauppapolitiikkaa harjoitetaan unionin ulkoista toimintaa koskevien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti.

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetuilla asetuksilla toimenpiteistä, joilla määritellään puitteet yhteisen kauppapolitiikan toteuttamiseksi.

[...]

SEUT:n 191 artiklan sanamuoto on seuraava (alleviivaus lisätty):

191 artikla

(aiempi EY-sopimuksen 174 artikla)

1. Unionin ympäristöpolitiikalla myötävaikutetaan seuraavien tavoitteiden saavuttamiseen:

ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja parantaminen,

ihmisten terveyden suojelu,

luonnonvarojen harkittu ja järkevä käyttö,

sellaisten toimenpiteiden edistäminen kansainvälisellä tasolla, joilla puututaan alueellisiin tai maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin, ja erityisesti ilmastonmuutoksen torjuminen.

[...]

4. Unioni ja jäsenvaltiot tekevät kukin toimivaltaansa kuuluvaa yhteistyötä kolmansien maiden ja toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa. Unionin yhteistyötä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voidaan sopia unionin ja asianomaisten kolmansien osapuolten välisin sopimuksin.

Mitä edellisessä alakohdassa määrätään, ei rajoita jäsenvaltioiden toimivaltaa neuvotella kansainvälisissä toimielimissä ja tehdä kansainvälisiä sopimuksia.

III – Ehdotettu oikeusperusta

Komissio esittää elohopeaa ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoamista koskevan asetuksen oikeusperustaksi SEUT:n 192 artiklan 1 kohtaa ja 207 artiklaa. Kuten ehdotuksen perusteluissa todetaan, komissio katsoo, että asetuksen 1102/2008 ja ehdotuksen samankaltaisuudet antavat perusteet saman kaksiosaisen oikeusperustan käytölle.(14)

Tässä valossa olisi muistettava, että asetuksen (EY) N:o 1102/2008 ensimmäisen käsittelyn yhteydessä parlamentin täysistunto päätti – oikeudellisten asioiden valiokunnan suosituksesta – että asianmukainen oikeusperusta oli ainoastaan EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohta (nyt SEUT:n 192 artiklan 1 kohta), koska ehdotuksen perustarkoituksena oli suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä eikä edistää kaupallisia seikkoja.(15)

Tuomioistuin on käsitellyt oikeusperustan valintaan liittyviä kysymyksiä sekä SEUT:n 192 artiklan 1 kohdan ja 207 artiklan soveltamisalaa useissa yhteyksissä(16). Tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan (lihavointi lisätty):(17)

”toimen oikeusperusta on määritettävä sen oman tavoitteen ja sisällön perusteella eikä sen perusteella, mitä oikeudellista perustaa on käytetty annettaessa muita yhteisön toimia, joilla mahdollisesti on samankaltaisia piirteitä”.

Tämän periaatteen mukaan tämän komission ehdotuksen oikeusperustaa olisi tarkasteltava riippumatta siitä, mitä oikeusperustaa asetuksen 1102/2008 hyväksymisen yhteydessä on käytetty.

IV – Oikeusperustaa koskeva oikeuskäytäntö

Tuomioistuin on perinteisesti pitänyt asianmukaisen oikeusperustan valintaa perussopimusten kannalta merkittävänä asiana, jolla taataan siirretyn toimivallan periaatteen noudattaminen (SEUT:n 5 artikla) ja määritetään unionin toimivallan luonne ja rajat. Tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan "yhteisön toimen oikeudellisen perustan valinnan on perustuttava objektiivisiin seikkoihin, jotka voivat olla tuomioistuimen suorittaman valvonnan kohteena ja joihin kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus ja sisältö"(18). Säädös voidaan näin ollen kumota sillä perusteella, että sille on valittu väärä oikeusperusta. Tässä yhteydessä toimielimen halu osallistua aktiivisemmin säädöksen antamiseen, säädöksen antamiseen liittyvät olosuhteet sekä jonkin säädöksen kattamaan alaan kuuluvien muiden seikkojen alalla tehty työ ovat epäolennaisia oikean oikeusperustan valinnan kannalta.(19)

Kun toimelle on ehdotettu useampaa oikeusperustaa ja sen tarkastelusta ilmenee, että sillä on kaksi tarkoitusta tai että siinä on kahdenlaisia tekijöitä, joista toinen on yksilöitävissä pääasialliseksi tai määrääväksi tarkoitukseksi tai tekijäksi, kun taas toinen on ainoastaan liitännäinen, on käytettävä yhtä oikeudellista perustaa, toisin sanoen sitä, jota toimen pääasiallinen tai määräävä tarkoitus tai tekijä edellyttää.(20) Jos kuitenkin toimella on useampi samanaikainen tarkoitus, joita ei voida erottaa toisistaan ja joista mikään ei ole toiseen nähden toisarvoinen ja välillinen, tällaista toimea annettaessa on käytettävä useaa eri oikeudellista perustaa(21), jos kyseisiä oikeusperustoja varten vahvistetut menettelyt eivät ole yhteensopimattomia Euroopan parlamentin oikeuksien kanssa eivätkä heikennä niitä(22).

V. Ehdotetun toimenpiteen tavoitteet ja sisältö

Kuten komissio toteaa perusteluissa ja johdanto-osan 7–9 kappaleessa, ehdotuksen tarkoituksena on varmistaa unionin lainsäädännön täysi vastaavuus Minamatan yleissopimuksen kanssa integroimalla yhteen säädökseen kaikki yleissopimuksesta aiheutuvat velvoitteet, joita ei vielä ole saatettu osaksi unionin lainsäädäntöä.(23)

Tätä vastaavasti komission ehdotuksen johdanto-osan 1 kappaleessa todetaan, että ”elohopea on erittäin myrkyllinen aine, joka aiheuttaa maailmanlaajuisen ja merkittävän vaaran ihmisten terveydelle”. Johdanto-osan 3 kappaleessa muistutetaan seitsemännestä ympäristöä koskevasta toimintaohjelmasta, jossa asetetaan pitkän aikavälin tavoitteeksi myrkytön ympäristö ja kemikaalien ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheuttamien merkittävien kielteisten vaikutusten minimoiminen vuoteen 2020 mennessä.(24) Johdanto-osan 6 kappaleessa viitataan elohopeaa koskevaan yhteisön strategiaan(25), jossa vaaditaan neuvottelemaan ja tekemään kansainvälinen oikeudellisesti sitova sopimus, koska pelkillä unionin toimilla ei voida taata unionin kansalaisten tehokasta suojelua elohopean aiheuttamilta kielteisiltä terveysvaikutuksilta. Lopuksi johdanto-osan 24 kappaleen mukaan asetuksen tavoitteena on ihmisten terveyden ja ympäristön korkean tason suojelu elohopealta, elohopealle ja lisättyä elohopeaa sisältäville tuotteille asetettavilla vienti- ja tuontikielloilla sekä elohopean käyttöä valmistusprosesseissa, tuotteissa, pienimuotoisessa elohopeaa hyödyntävässä kullankaivussa ja hammasamalgaamissa koskevilla rajoituksilla ja elohopeajätteeseen liittyvillä velvoitteilla.

Ehdotetun asetuksen 1 artiklassa määritetään asetuksen aiheeksi elohopean kauppaa, valmistusta, käyttöä ja elohopean väliaikaista varastointia sekä elohopeajätteen käsittelyä koskevien toimenpiteiden ja edellytysten vahvistaminen. Sen 2 artikla sisältää muun muassa ”tuonnin” ja ”viennin” määritelmät. Sen 3 artiklassa vahvistetaan elohopeaa ja elohopeayhdisteitä koskevat vientirajoitukset ja 6 artiklassa tuontirajoitukset. Sen 5 artiklan mukaan lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden, sellaisina kuin ne on määritelty liitteessä II, vienti, tuonti ja valmistus unionissa kielletään 1. tammikuuta 2021 mennessä, ja 7 artiklassa annetaan komissiolle mahdollisuus hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä 3 ja 4 artiklan täytäntöönpanoa varten. Ehdotuksen 7–10 artiklassa vahvistetaan rajoituksia elohopean käytölle ja varastoinnille, mukaan luettuina teollisuustoiminta, uudet valmistusprosessit, pienimuotoinen kullankaivu ja hammasamalgaami. Lopuksi 11–13 artikla sisältävät säännöksiä elohopeajätteen säilytyksestä ja hävittämisestä.

VI – Asianmukaisen oikeusperustan määrittäminen

Kun otetaan huomioon, että tämän ehdotuksen ensisijaisena tavoitteena on saattaa unionin lainsäädäntö vastaamaan täysin Minamatan yleissopimusta, on olennaista tarkastella itse yleissopimuksen tarkoitusta, jotta voidaan määritellä, pyritäänkö ehdotuksella samanaikaisesti ympäristönsuojelun ja kaupan kaksitahoiseen tavoitteeseen vai onko toinen niistä toissijainen.

Mitä tulee Minamatan yleissopimuksen tavoitteeseen ja sisältöön, sen 1 artiklassa määrätään, että ”yleissopimuksen tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä ihmisen toiminnasta aiheutuvilta elohopean ja elohopeayhdisteiden päästöiltä”. Tätä taustaa vasten sopimuksen johdannossa todetaan, että tavoitteen saavuttamiseksi toteutettavat toimenpiteet sisältävät toimenpiteitä, joilla valvotaan elohopean tarjontaa ja kauppaa, mukaan luettuna rajoitusten asettaminen tietyille elohopean lähteille, kuten uuden elohopean tuotanto, ja valvotaan lisättyä elohopeaa sisältäviä tuotteita ja valmistusprosesseja, joissa käytetään elohopeaa tai elohopeayhdisteitä, sekä pienimuotoista kullankaivua.(26)

Vaikka Minamatan yleissopimuksessa määrätään elohopeaa koskevista vienti- ja tuontirajoituksista, se koskee ensi sijassa terveyden ja ympäristön suojelua. Tämän vahvistaa myös SEUT:n 192 artiklan 1 kohdan valinta ainoaksi oikeusperustaksi komission ehdotukselle neuvoston päätökseksi elohopeaa koskevan Minamatan yleissopimuksen tekemisestä.(27) Oikeudellisen yksikön lausunnon mukaan:(28)

Koska (a) ehdotuksella pyritään panemaan täytäntöön joitakin Minamatan yleissopimuksesta aiheutuvia velvoitteita, (b) viimeksi mainitun ympäristötavoite käy ilmi sen johdannosta, ja (c) toinen komission ehdotus neuvoston päätökseksi Minamatan yleissopimuksen tekemiseksi perustuu SEUT:n 192 artiklan 1 kohtaan, ehdotetun asetuksen olisi ensisijaisesti perustuttava samaan oikeusperustaan johdonmukaisuuden vuoksi.(29)

Tätä taustaa vasten voitaisiin väittää, että vaikka ehdotuksessa on joukko artikloja, jotka koskevat kauppaan liittyviä rajoituksia, niin kun otetaan huomioon ehdotetun asetuksen laajempi tavoite sekä joukko johdanto-osan kappaleita, joissa se asetetaan unionin laajemman ympäristöpolitiikan yhteyteen – esimerkkinä seitsemäs ympäristöohjelma ja yhteisön elohopeastrategia – niin ehdotuksen ympäristökomponentti on selvästi havaittavissa ja määräävässä asemassa. Oikeudellisen yksikön lausunnon mukaan (alleviivaus lisätty):(30)

Myöskään vientiä ja tuontia koskevilla säännöksillä ei aidosti pyritä edistämään, helpottamaan tai sääntelemään kauppaa tai määrittelemään niitä materiaalien ja tuotteiden ominaisuuksia, jotka mahdollistaisivat niiden vapaan liikkuvuuden osana kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa. Nämä rajoitukset ja kiellot esitetään pikemminkin ympäristön suojelemisen varmistamiseksi.(31) Tästä näkökulmasta kaupan rajoitukset selvästi palvelevat ehdotuksen ympäristötavoitteita. Näin ollen ympäristötavoite näyttää olevan määräävässä asemassa ja osoittaa ehdotuksen painopisteen.

VII – Päätelmä ja suositukset

Edellä esitetyn valossa, koska komission ehdotuksen ensisijaisena tavoitteena – vaikka se sisältääkin tuonti- ja vientirajoituksia – on ympäristön ja ihmisten terveyden suojelu, SEUT:n 192 artiklan 1 kohta muodostaa ehdotuksen ainoan pätevän ja asianmukaisen oikeusperustan.

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 26. syyskuuta 2016 yksimielisesti äänin 22 puolesta(32) suosittaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle, että ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elohopeasta ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoamisesta yksinomaiseksi oikeusperustaksi muutetaan SEUT-sopimuksen 192 artiklan 1 kohta.

Kunnioittavasti

Pavel Svoboda

(1)

COM(2016) 39 final.

(2)

Portugali ja Viro eivät ole allekirjoittaneet Minamatan yleissopimusta.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1102/2008, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, metallisen elohopean ja tiettyjen elohopeayhdisteiden ja -seosten viennin kieltämisestä sekä metallisen elohopean turvallisesta varastoinnista (EUVL L 304, 14.11.2008, s. 75).

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 60).

(5)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005, annettu 23 päivänä helmikuuta 2005, torjunta-ainemäärien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla ja neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (EYVL L 70, 16.3.2005, s. 1).

(6)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

(7)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, kosmeettisista valmisteista (EUVL L 342, 22.12.2009, s. 59).

(8)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/66/EY, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista ja direktiivin 91/157/ETY kumoamisesta (EUVL L 266, 26.9.2006, s. 1).

(9)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88).

(10)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, teollisuuden päästöistä (EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17).

(11)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/18/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta sekä neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta (EUVL L 197, 24.7.2012, s. 1).

(12)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).

(13)

Neuvoston direktiivi 1999/31/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, kaatopaikoista (EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1).

(14)

COM(2016)0039 final, s. 9.

(15)

Mietintö A6-0227/2007, s. 38.

(16)

Ks. etenkin lausunto 2/2000, EU:C:2001:664 sekä asiat C-281/01 komissio v. neuvosto EU:C:2002:761, C-94/03 komissio v. neuvosto, EU:C:2006:2, C-178/03 komissio v. Euroopan parlamentti ja neuvosto, EU:C:2006:4 ja C-411/06 komissio v. Euroopan parlamentti ja neuvosto, EU:C:2009:518.

(17)

Asia C-178/03 komissio v. Euroopan parlamentti ja neuvosto, EU:C:2006:4, 55 kohta.

(18)

Asia C-45/86, komissio v. neuvosto (yleinen tullietuusjärjestelmä), Kok. 1987, ECR 1439, 5 kohta, asia C-411/06 komissio v. parlamentti ja neuvosto, Kok. 2009, s. I-7585.

(19)

Asia C-269/97, komissio v. neuvosto, Kok. 2000, s. I-2257, 44 kohta.

(20)

Asia C-137/12, komissio v. neuvosto, EU:C:2013:675, 53 kohta, asia C-490/10, parlamentti v. neuvosto, EU:C:2012:525, 45 kohta, asia C-155/07, parlamentti v. neuvosto, Kok. 2008, s. I-08103, 34 kohta.

(21)

Asia C-211/01, komissio v. neuvosto, Kok. 2003, s. I-08913, 40 kohta, asia C-178/03, komissio v. Euroopan parlamentti ja neuvosto, Kok. 2006, s. I-107, 43–56 kohta.

(22)

Asia C-300/89, komissio v. neuvosto (titaanioksidi), Kok. 1991, s. I-2867, 17–25 kohta, asia C-268/94, komissio v. neuvosto, Kok. 1996, s. I-6177.

(23)

Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman puitteissa neuvoteltu elohopeaa koskeva uusi kansainvälinen yleissopimus http://www.mercuryconvention.org/.

(24)

EUVL L 354, 28.12.2013, s. 22.

(25)

COM(2010) 723 final.

(26)

Ibid, 4.

(27)

COM(2016)0042 final, s. 4.

(28)

SJ-0393/16, s. 4.

(29)

Vrt. vastaava argumentti asiassa C-411/06 komissio v. parlamentti ja neuvosto, EU:C:2009:518, 66 kohta.

(30)

SJ-0393/16, s. 4–5.

(31)

Vrt. asia C-411/06, komissio v. parlamentti ja neuvosto, EU:C:2009:518, 69–72.

(32)

Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Jean-Marie Cavada (puheenjohtajana, esittelijä), Mady Delvaux (varapuheenjohtaja), Axel Voss (varapuheenjohtaja), Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Stefano Maullu, Emil Radev, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Tadeusz Zwiefka.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Asetus elohopeasta ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoaminen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

2.2.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

4.2.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

4.2.2016

ITRE

4.2.2016

JURI

4.2.2016

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

INTA

13.7.2016

ITRE

23.2.2016

JURI

15.3.2016

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Stefan Eck

10.3.2016

 

 

 

Oikeusperustan kyseenalaistaminen

       JURI-lausunto annettu (pvä)

JURI

26.9.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

12.7.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

13.10.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

55

9

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Guillaume Balas, Paul Brannen, Nicola Caputo, Michel Dantin, Mark Demesmaeker, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Krzysztof Hetman, Gesine Meissner, James Nicholson, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Nicola Danti, Anna Hedh, Marco Zullo

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

20.10.2016

Oikeudellinen huomautus