Procedure : 2016/0023(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0313/2016

Ingediende teksten :

A8-0313/2016

Debatten :

PV 13/03/2017 - 11
CRE 13/03/2017 - 11

Stemmingen :

PV 14/03/2017 - 6.2
CRE 14/03/2017 - 6.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0066

VERSLAG     ***I
PDF 900kWORD 120k
20.10.2016
PE 584.224v02-00 A8-0313/2016

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende kwik, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1102/2008

(COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Rapporteur: Stefan Eck

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN INZAKE DE RECHTSGROND
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende kwik, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1102/2008

(COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0039),

–  gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 192, lid 1, en 207 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0021/2016),

–  gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde rechtsgrond,

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 mei 2016(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–  gezien de artikelen 59 en 39 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0313/2016),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 192, lid 1, en artikel 207,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 192, lid 1,

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Kwik is een zeer giftige stof die wereldwijd een groot gevaar vormt voor de menselijke gezondheid, onder andere door methylkwik in bestanden van vis en zeevruchten, voor ecosystemen en voor wilde dieren. Wegens de grensoverschrijdende aard van kwikverontreiniging is 40 % à 80 % van de totale kwikdepositie in de Unie afkomstig van buiten de Unie. Derhalve is optreden op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau gerechtvaardigd.

(1)  Kwik is een zeer giftige stof die wereldwijd een groot gevaar vormt voor de menselijke gezondheid, onder andere door methylkwik in bestanden van vis en zeevruchten, voor ecosystemen en voor wilde dieren. Ernstige blootstelling aan kwik kan leiden tot schade aan de hersenen, het hart, de nieren, de longen en het immuunsysteem bij mensen van alle leeftijden. Een hoog methylkwikgehalte in de bloedbaan van ongeboren baby's en jonge kinderen kan de ontwikkeling van het zenuwstelsel verstoren, waardoor kunnen minder makkelijk kunnen nadenken en bijleren en waardoor hun IQ kan verminderen. Volgens het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) behoort kwik tot de "tien chemische stoffen waaraan grote risico's verbonden zijn voor de volksgezondheid". Het is bijgevolg noodzakelijk om maatregelen en voorwaarden met betrekking tot het gebruik van kwik in te voeren.

Motivering

zie VS EPA 2014 en http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/chemicals_phc/en/

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  Om het gebruik van kwik in productieprocessen te kunnen afbouwen, moet onderzoek naar alternatieven van kwik worden aangemoedigd die niet of minder gevaarlijk voor het milieu en de gezondheid zijn.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 ter)  Wegens de grensoverschrijdende aard van kwikverontreiniging is 40 % à 80 % van de totale kwikdepositie in de Unie afkomstig van buiten de Unie en bevindt 70 % van de met kwik verontreinigde locaties zich in industriegebieden in Europa en Noord-Amerika. Derhalve is optreden op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau gerechtvaardigd.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  Het grootste deel van de kwikemissies en de daarmee gepaard gaande blootstellingsrisico's is het gevolg van antropogene activiteiten, waaronder de primaire kwikmijnbouw en kwikverwerking, het gebruik van kwik in producten, industriële processen en ambachtelijke en kleinschalige goudwinning ("ASGM") en in het bijzonder steenkoolverbranding en het beheer van kwikafval.

(2)  Het grootste deel van de kwikemissies en de daarmee gepaard gaande blootstellingsrisico's is het gevolg van antropogene activiteiten, waaronder de primaire kwikmijnbouw en kwikverwerking, het gebruik van kwik in producten, industriële processen en ambachtelijke en kleinschalige goudwinning ("ASGM"), verontreinigde locaties en in het bijzonder steenkoolverbranding en het beheer van kwikafval. De verbranding van fossiele brandstoffen in energiecentrales en industriële boilers staan samen met de verwarming van woningen in voor bijna de helft van de wereldwijde kwikemissies. Daarom moeten de overgang naar hernieuwbare energieproductie en maatregelen voor energie-efficiëntie worden versneld om de lozing van kwik in de atmosfeer aanzienlijk te verlagen.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis)  Het Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (E-PRTR), opgericht bij Verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad1 bis moet voor de bevoegde autoriteiten, beleidsmakers, wetenschappers en het brede publiek een coherente en voor de hele EU geldige databank vormen over de industriële uitstoot en overbrenging van onder andere kwik. De gebruikers krijgen toegang tot informatie over uitstoot en overbrenging door industriële installaties in hun omgeving of hun land, die zij dan kunnen vergelijken met andere installaties in de hele Unie. Door deze toegang tot gegevens kan een daadwerkelijke participatie van burgers in milieuzaken verzekerd worden. Het E-PRTR draagt bij tot meer transparantie, en dit reeds bestaande instrument om vervuilende stoffen te traceren moet daarom ook kwikafvalstromen omvatten, teneinde de kans op fraude te beperken en het toezicht op kwikoverdracht in afvalstromen te verbeteren.

 

__________________

 

1 bis Verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad (PB L 33 van 4.2.2006, blz. 1).

Motivering

Het gebruik van het E-PRTR zal de kans op fraude beperken en zal bijdragen tot het algemene doel dat we willen bereiken met dit verzoek om een inventaris op EU-niveau.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Naar aanleiding van de vaststelling van de Strategie en een hele reeks maatregelen betreffende kwikemissies, de vraag naar en het aanbod aan kwik en het gebruik ervan alsook het beheer van overschotten en voorraden kwik, is de laatste tien jaar in de Unie veel vooruitgang geboekt wat het beheer van kwik betreft.

(5)  Naar aanleiding van de vaststelling van de Strategie en een hele reeks maatregelen betreffende kwikemissies, de vraag naar en het aanbod aan kwik en het gebruik ervan alsook het beheer van overschotten en voorraden kwik, is de laatste tien jaar in de Unie veel vooruitgang geboekt wat het beheer van kwik betreft. Toch zijn verdere maatregelen nodig, omdat de marktvraag naar kwik momenteel geschat wordt op 260 tot 400 ton per jaar, en verwacht wordt dat de vraag zelfs na de geplande afbouw van het gebruik van kwik in de chlooralkali-industrie tegen 2017 nog 40 tot 220 ton per jaar zal bedragen in de periode 2025-2030. Het is daarom noodzakelijk om bijzondere aandacht te besteden aan de volledige uitvoering van de onderhavige verordening in overeenstemming met de toepasselijke regels.

Motivering

Zie werkdocument van de diensten van de Commissie (SWD), effectbeoordeling bij dit voorstel 2016 final blz. 26/186.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  In de Strategie wordt bepaald dat het onderhandelen over en het sluiten van een internationaal wettelijk bindend instrument een prioriteit moet zijn, aangezien actie van de Unie alleen geen garantie biedt voor een doeltreffende bescherming van de burgers van de Unie tegen de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van kwik.

(6)  Naast wat is vastgelegd in de Strategie, die bepaalt dat het onderhandelen over en het sluiten van een internationaal wettelijk bindend instrument een prioriteit moet zijn, moet de Unie zich inspannen om een sleutelrol te spelen bij de internationale partners om een garantie voor een echt doeltreffende bescherming van de eigen burgers te bieden tegen de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van kwik, door voorbeelden van beste praktijken te verstrekken aan alle landen die het Verdrag van Minamata over kwik hebben ondertekend.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis)  De Commissie moet bij herziening van deze verordening de gezondheidslimieten evalueren en nieuwe gezondheidsbenchmarks voor kwik instellen, zodat steeds rekening gehouden wordt met de meest recente wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de risico's van methylkwik.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Een spoedige bekrachtiging van het Verdrag door de Unie en haar lidstaten zal belangrijke wereldwijde gebruikers en uitstoters van kwik die het Verdrag hebben ondertekend, ertoe aanzetten het te bekrachtigen en te implementeren.

(8)  Een spoedige bekrachtiging van het Verdrag door de Unie en haar lidstaten zal belangrijke wereldwijde gebruikers en uitstoters van kwik die het Verdrag hebben ondertekend, ertoe aanzetten het te bekrachtigen en te implementeren. Bijkomende maatregelen van de Unie, die verder gaan dan de vereisten op grond van het Verdrag, zullen de weg vrijmaken, zoals het geval was bij Verordening (EG) nr. 1102/2008 van het Europees Parlement en de Raad1 bis, voor kwikvrije producten en processen.

 

_____________________

 

1bis  Verordening (EG) nr. 1102/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 inzake het verbod op de uitvoer van metallisch kwik en andere kwikverbindingen en -mengsels en de veilige opslag van metallisch kwik (PB L 304 van 14.11.2008, blz. 75).

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Aangezien veel van de verplichtingen van het Verdrag reeds zijn omgezet in de wetgeving van de Unie, mogen bij deze verordening slechts bepalingen worden vastgesteld die het acquis van de Unie aanvullen en die noodzakelijk zijn om het volledig in overeenstemming te brengen met het Verdrag en de Unie en haar lidstaten bijgevolg in staat te stellen het Verdrag te bekrachtigen en te implementeren.

(9)  Aangezien veel van de verplichtingen van het Verdrag reeds zijn omgezet in de wetgeving van de Unie, moeten bij deze verordening als prioriteit bepalingen worden vastgesteld die het acquis van de Unie aanvullen en die noodzakelijk zijn om het volledig in overeenstemming te brengen met het Verdrag en de Unie en haar lidstaten bijgevolg in staat te stellen het Verdrag te bekrachtigen en te implementeren. Onderhavige verordening moet ook nieuwe bepalingen vaststellen die verdergaan dan die van het Verdrag, in overeenstemming met de Strategie en de wetgeving van de Unie op het gebied van milieu en bescherming van de gezondheid, en voornamelijk wat afvalstoffen betreft.

Motivering

De nieuwe verordening mag niet worden beperkt tot de aanpassing van de wetgeving van de Unie aan het Verdrag. Het Verdrag bevat tal van aspecten waarop de Unie sneller vooruitgang kan boeken en zo de basis kan leggen voor toekomstige wijzigingen aan het Verdrag.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis)  De lidstaten worden op grond van het Verdrag beschouwd als ontwikkelde landen, en de Unie is niet alleen geavanceerd op het vlak van wetgeving, maar heeft ook alternatieve technologieën ter beschikking; de Unie moet derhalve zo veel mogelijk de opties en maatregelen die in het Verdrag zijn voorgesteld en bepaald aannemen, teneinde een ambitieuze koers aan te geven voor alle andere partijen van het Verdrag.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 ter)    Aanvullende maatregelen op EU-niveau, die ambitieuzer zijn dan de bepalingen van het Verdrag, kunnen worden ontwikkeld wanneer ze leiden tot een doeltreffende en effectieve vermindering van de schadelijke effecten van kwik, in overeenstemming met de laatste wetenschappelijke bevindingen. Zo zou de Unie het gebruik van gerecycled kwik voor industriële toepassingen moeten aanmoedigen.

Motivering

Om de kwikproductie op wereldniveau te verminderen en een positief signaal te geven, moet de recycling en het gebruik van gerecycled kwik in de Unie worden aangemoedigd.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Het verbod op de uitvoer van kwik dat bij Verordening (EG) nr. 1102/2008 van het Europees Parlement en de Raad is vastgesteld, moet worden aangevuld met beperkingen op de invoer van kwik op basis van de bron, het beoogde gebruik en de plaats van oorsprong van het kwik. De overeenkomstig Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad aangewezen nationale autoriteiten moeten de administratieve taken in verband met de implementatie van dergelijke beperkingen verrichten.

(10)  Het verbod op de uitvoer van kwik dat bij Verordening (EG) nr. 1102/2008 is vastgesteld, moet worden aangevuld met een verbod op de invoer van kwik voor gebruik dat niet onder de verwijdering van afval valt. Deze uitzondering voor kwik dat wordt ingevoerd voor verwijdering als afval moet worden toegepast tot 31 december 2027. In de tussentijd moet de Commissie in samenwerking met de lidstaten en de relevante betrokken partijen de capaciteitsopbouw met betrekking tot de verwerking van kwik in derde landen bevorderen en faciliteren. De overeenkomstig Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad40 aangewezen nationale autoriteiten moeten de administratieve taken in verband met de implementatie van deze verbodsmaatregelen verrichten.

__________________

__________________

39  Verordening (EG) nr. 1102/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 inzake het verbod op de uitvoer van metallisch kwik en andere kwikverbindingen en -mengsels en de veilige opslag van metallisch kwik (PB L 304 van 14.11.2008, blz. 75).

 

40  Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 60).

40  Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 60).

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Er moet een verbod komen op de uitvoer, invoer en productie van een reeks kwikhoudende producten die een groot deel van het gebruik van kwik en kwikverbindingen in de Unie en wereldwijd uitmaken.

(11)  De uitvoer, invoer en productie van kwikhoudende producten die niet voldoen aan de grenswaarden die in de toepasselijke Uniewetgeving zijn vastgesteld, moet afgebouwd worden, met als uiteindelijke doelstelling op korte termijn een verbod op alle producten waaraan opzettelijk kwik is toegevoegd. Het voortgezette gebruik moet in de tussentijd streng worden gecontroleerd en aan de voorwaarden voldoen die zijn vastgelegd in artikelen 3 en 4 van deze verordening.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Deze verordening moet een dubbele rechtsgrondslag hebben, namelijk artikel 192, lid 1, en artikel 207 van het VWEU, aangezien het zowel beoogt het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen als eenvormigheid te verzekeren ten aanzien van de handelsaspecten door middel van een verbod op de uitvoer en de invoer en beperkingen betreffende kwik, kwikverbindingen en kwikhoudende producten.

Schrappen

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 bis)  Om de invoer van kwik en de opslag van gestabiliseerd of gedeeltelijk gestabiliseerd kwikafval te beperken, moet het gebruik van gerecycled kwik, indien mogelijk, worden aangemoedigd.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 bis)  Overeenkomstig artikel 193 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) mag deze verordening niet beletten dat een lidstaat verdergaande beschermingsmaatregelen handhaaft en treft, op voorwaarde dat zulke maatregelen verenigbaar zijn met de Verdragen en dat zij ter kennis van de Commissie worden gebracht.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 ter)   Onderhavige verordening beoogt de bescherming van de menselijke gezondheid en mag bijgevolg de uitvoer, invoer en productie van homeopathische geneesmiddelen niet verhinderen, op voorwaarde dat deze aanzienlijke gezondheidsvoordelen opleveren en er geen kwikvrije actieve stoffen als alternatief beschikbaar zijn. Antroposofische geneesmiddelen die beschreven zijn in een officiële farmacopee en die volgens een homeopathische methode zijn bereid, moeten voor de toepassing van deze verordening worden gelijkgesteld met homeopathische geneesmiddelen.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Bij gebrek aan relevante beschikbare kwikvrije productieprocessen moeten er exploitatievoorwaarden worden vastgesteld voor de productie van natrium- of kaliummethylaat of -ethylaat met gebruik van kwik.

(14)  De productie van alcoholaten met kwik als elektrolyt moet worden afgebouwd en de vervanging door haalbare kwikvrije productieprocessen moet zo snel mogelijk plaatsvinden. Bij gebrek aan relevante beschikbare kwikvrije productieprocessen voor kaliummethylaat of -ethylaat moet de termijn voor deze afbouw verlengd worden. Opdat de sector voldoende vooraf kan investeren, moet zo ver mogelijk van tevoren een datum van inwerkingtreding worden vastgesteld voor het verbod op het gebruik van kwik bij de productie van natrium- of kaliummethylaat of -ethylaat.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  De productie en het in de handel brengen van nieuwe kwikhoudende producten en de inrichting van nieuwe op kwik gebaseerde productieprocessen zouden leiden tot een verhoging van het gebruik van kwik en kwikverbindingen en van kwikemissies in de Unie. Dergelijke nieuwe activiteiten moeten derhalve worden verboden, tenzij uit een beoordeling blijkt dat deze toepassingen aanzienlijke voordelen voor het milieu en de gezondheid zouden opleveren en dat er geen technisch en economisch haalbare kwikvrije alternatieven beschikbaar zijn die dezelfde voordelen bieden.

(15)   De productie en het in de handel brengen van nieuwe kwikhoudende producten en de inrichting van nieuwe op kwik gebaseerde productieprocessen zouden leiden tot een verhoging van het gebruik van kwik en kwikverbindingen en van kwikemissies in de Unie. Dergelijke nieuwe activiteiten moeten derhalve worden verboden, tenzij uit een beoordeling van de risico's en baten blijkt dat deze toepassingen aanzienlijke nettovoordelen voor het milieu en de gezondheid zouden opleveren en dat er geen technisch haalbare kwikvrije alternatieven beschikbaar zijn die dezelfde voordelen bieden.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Het gebruik van kwik en kwikverbindingen in ASGM maakt een groot deel uit van het gebruik en de emissies van kwik wereldwijd en moet derhalve worden gereguleerd.

(16)  Het gebruik van kwik en kwikverbindingen in ASGM maakt een groot deel uit van het gebruik en de emissies van kwik wereldwijd, met negatieve gevolgen voor de plaatselijke gemeenschappen en wereldwijd, en moet derhalve in de Unie worden opgeheven en op internationaal niveau worden gereguleerd. Volgens schattingen vindt kleinschalige goudwinning in 77 landen plaats. Kleinschalige goudwinning is goed voor 20 tot 30 procent van de mondiale goudwinning. De Unie moet in het kader van het Verdrag alle andere partijen aansporen tot samenwerking om, via precieze en strikte verslaglegging van uitvoer- en invoer, nauw toezicht te houden op de handel in kwikoverschotten, bestemd voor gebruik in ASGM, en om het transport van kwik in afval te traceren.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 bis)  De traceerbaarheid van kwikafval is een belangrijke uitdaging om te verzekeren dat het afval correct wordt behandeld en verwijderd en dat het niet onwettig wordt gebruikt. Er moet dan ook een doeltreffend traceerbaarheidssysteem in de hele afvalbeheerketen van kwik op EU-niveau worden ingesteld.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 ter)  De lidstaten en de Unie moeten trachten de gevolgen van het gebruik van kwik in ASGM voor mens en milieu te beperken. Bij de ontwikkeling van beleidsoplossingen hiervoor moeten de Unie en de lidstaten rekening houden met de rol van armoede als een oorzaak van AGSM. De lidstaten moeten daarom economische alternatieven voor ASGM proberen te ontwikkelen. Bovendien moeten de lidstaten zich er uitdrukkelijk toe verbinden om samen te werken met de andere partijen van het Verdrag en hen technische ondersteuning te bieden.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 16 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 quater)  Bij de ontwikkeling van beleidsoplossingen voor het problematische gebruik van kwik in ASGM moeten de lidstaten trachten om niet alleen de economische en sociale factoren aan te pakken, maar ook de gemeenschappen te beschermen tegen de criminele structuren die bij ASGM betrokken zijn en illegale mijnbouw in het algemeen uit te bannen.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 16 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 quinquies)  De lidstaten met op hun grondgebied ASGM waarbij kwik wordt gebruikt, moeten een nationaal actieplan ontwikkelen, wat ook vereist is op grond van artikel 7, lid 3, van het Verdrag.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Overweging 16 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 sexies)  Om het problematische gebruik van kwik in ASGM te benadrukken en consumenten in staat te stellen geïnformeerde beslissingen te nemen bij het aankopen van goud, moet de Unie de noodzakelijke stappen zetten en er bij de andere partijen van het Verdrag op aandringen om een etiketteringsregeling te ontwikkelen voor goud dat gewonnen werd zonder gebruik van kwik.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Overweging 16 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 septies)   Het gebruik en het transport van kwik brengt gevaren voor gezondheid en milieu met zich mee. Om het gebruik van kwik in ASGM te kunnen traceren, moet de Commissie de partijen bij het Verdrag aanmoedigen om een wereldwijd traceringsinstrument te creëren. De Commissie moet trachten dit nieuwe traceringsinstrument qua prestaties en doeltreffendheid te baseren op het E-PRTR.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17) Het gebruik van tandheelkundig amalgaam in ingekapselde vorm en van amalgaamafscheiders moet worden verplicht om personen die in de tandheelkundige sector werken en patiënten te beschermen tegen blootstelling aan kwik en om ervoor te zorgen dat kwikafval niet in het milieu wordt geloosd, maar wordt verzameld en op een verantwoorde manier wordt beheerd. Gezien de grootte van de ondernemingen in de tandheelkundige sector waarop deze wijziging betrekking heeft, is het passend om voor de aanpassing aan deze nieuwe bepaling voldoende tijd te voorzien.

(17)  In afwachting van de volledige stopzetting van het gebruik van kwik in de tandheelkundige sector, moet het gebruik van tandheelkundig amalgaam in ingekapselde vorm en van amalgaamafscheiders, die in de Unie reeds wijdverspreid zijn en die een minimale retentie-efficiëntie hebben, worden verplicht om personen die in de tandheelkundige sector werken en patiënten te beschermen tegen blootstelling aan kwik en om ervoor te zorgen dat kwikafval in geen enkel geval in het milieu wordt geloosd, maar wordt verzameld en op een verantwoorde en legale manier wordt beheerd. Om de doeltreffendheid van amalgaamafscheiders te verzekeren, moeten op EU-niveau minimumprestatievoorwaarden voor uitrusting worden verzekerd, evenals minimumvoorwaarden voor het beheer van amalgaamafval door personen die in de tandheelkundige sector werken, alsook voorwaarden voor de opleiding van deze personen. Om personen die in de tandheelkundige sector werken, patiënten en het milieu tegen blootstelling aan kwik te beschermen, moet het gebruik van tandheelkundig amalgaam in de Unie afgebouwd worden, hetgeen reeds in verschillende Europese landen gebeurd is.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(17 bis)  Sensibilisering en gezondheidseducatie op het gebied van mond- en tandhygiëne is de meest doeltreffende manier om cariës en tandbederf te voorkomen en dus tandvullingen, met bijvoorbeeld tandheelkundig amalgaam, te beperken. De lidstaten moeten de mond- en tandgezondheid bevorderen door bijvoorbeeld nationale doelstellingen vast te stellen.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(17 ter)   De partijen van het Verdrag hebben zich ertoe verbonden maatregelen te nemen om beroepsorganisaties en tandheelkundige scholen aan te moedigen studenten en personen die in de tandheelkundige sector werken op te leiden over het gebruik van kwikvrije alternatieven voor tandheelkundige restauraties en over de bevordering van beste beheerpraktijken; bij de herziening van Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad1 bis moet met dergelijke maatregelen rekening worden gehouden.

 

__________________

 

1 bis Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22).

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Overweging 17 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(17 quater)  De lidstaten moeten worden opgeroepen om de opleiding van studenten en tandartsen over kwikvrije alternatieven te ondersteunen, met name voor kwetsbare groepen als zwangere vrouwen en kinderen, en anderzijds om onderzoek en innovatie aan te moedigen op het gebied van mond- en tandgezondheid, teneinde de kennis over de bestaande materialen en vultechnieken te verbeteren en om nieuwe materialen te ontwikkelen.

Motivering

Het onderzoek naar vulmaterialen, en met name nieuwe materialen, waarover de kennis nog beperkt is en geen volledige risicoanalyse mogelijk is, moet worden aangemoedigd. Deze maatregel wordt in het Verdrag aanbevolen.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)   De meeste criteria van Richtlijn 1999/31/EG van de Raad voor de tijdelijke opslag van kwikafval moeten ook gelden voor de permanente opslag van kwikafval in ondergrondse opslagvoorzieningen. De toepasselijkheid van sommige van die criteria moet afhangen van de specifieke kenmerken van elke ondergrondse opslagvoorziening zoals bepaald door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten die belast zijn met de implementatie van Richtlijn 1999/31/EG.

(18)  Vanwege de gevaarlijke eigenschappen, de hoge marktwaarde en het compacte volume van kwik, waardoor het zeer aantrekkelijk is voor illegale verhandeling, moeten de criteria voor tijdelijke opslag verschillend zijn van die voor permanente opslag. Om de veilige verwijdering op lange termijn te garanderen, moet de permanente opslag van metallisch kwik worden verboden; metallisch kwik moet worden omgezet naar kwiksulfide in zijn meest onomkeerbare vorm vóór de permanente opslag. Indien het kwikafval, na de omzetting tot kwiksulfide, even veilig is als na stolling, is geen verdere behandeling vereist. Zo wordt ook gewaarborgd dat het niet als grondstof beschikbaar is. Er zal tegen 2017 naar verwachting meer dan 6 000 ton metallisch kwikafval in de Unie worden geproduceerd, voornamelijk door de verplichte ontmanteling van kwikcellen in de chlooralkali-industrie overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2013/732/EU van de Commissie41 bis. Gezien de beperkte beschikbare capaciteit voor de omzetting van vloeibaar kwikafval, moet de tijdelijke opslag van vloeibaar kwikafval onder deze verordening nog steeds toegelaten zijn voor een termijn die voldoende is om dergelijk geproduceerd afval om te zetten; dit mag enkel plaatsvinden in bovengrondse faciliteiten.

__________________

__________________

41 Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen (PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1).

 

 

41 bis Uitvoeringsbesluit 2013/732/EU van de Commissie van 9 december 2013 tot vaststelling van de BBT-conclusies (beste beschikbare technieken) op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies voor de productie van chlooralkali (PB L 332 van 11.12.2013, blz. 34).

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 bis)  Metallisch kwik dat als afval wordt beschouwd, mag niet langer permanent worden verwijderd zonder een voorafgaande behandeling, gezien de risico's die gepaard gaan met de verwijdering van deze stof, die in vloeibare vorm zeer gevaarlijk is. Voorafgaand aan de permanente verwijdering van kwikafval, en in overeenstemming met artikel 6 van Richtlijn 1999/31/EG, moeten de relevante behandelingen voor omzetting naar kwiksulfide en voor stolling worden uitgevoerd om deze risico's te beperken. Kwikafval mag alleen permanent worden verwijderd als het werd omgezet naar kwiksulfide en is gestold.

Motivering

Metallisch kwik is vloeibaar en houdt dus grotere risico's in bij de verwerking ervan als afval dan vaste stoffen. Richtlijn 1999/31/EG verbiedt het storten van vloeibare afvalstoffen. Naar analogie en wegens het gevaar ervan, moet het storten van kwikafval ook worden verboden. Om de risico's te beperken, mag permanente opslag alleen worden toegestaan als het kwikafval eerst een stabiliserings- en stollingsbehandeling heeft ondergaan.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 ter)  Verontreinigde locaties dragen ertoe bij dat kwik opnieuw gemobiliseerd, uitgestoten en geloosd wordt in de lucht, de bodem en het water. Bij gebrek aan gedetailleerde informatie over verlaten verontreinigde locaties, is de ontwikkeling van een inventaris en van richtsnoeren voor het beheer van alle verontreinigde locaties in de Unie noodzakelijk. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet de Commissie overeenkomstig artikel 290 VWEU de bevoegdheid krijgen om handelingen vast te stellen met betrekking tot de methoden en benaderingswijzen voor een ecologisch duurzaam beheer en de sanering van locaties die door kwik of kwikverbindingen verontreinigd zijn, in overeenstemming met het beginsel "de vervuiler betaalt", waar mogelijk.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Overweging 18 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 quater)  Elke vorm van verbranding van kwikafval moet verboden worden, aangezien dit niet verenigbaar is met een milieuverantwoord beheer van kwikafval.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 bis)  Om aanpassing aan de meest recente innovaties en de technologische vooruitgang mogelijk te maken, moet de Commissie overeenkomstig artikel 290 VWEU de bevoegdheid krijgen om gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het verbieden of toelaten van nieuwe producten en processen waarbij kwik gebruikt wordt.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  Om eenvormige voorwaarden voor de implementatie van deze verordening te waarborgen wat betreft het verbieden of toestaan van nieuwe producten en processen waarvoor kwik wordt gebruikt en de verslagleggingsverplichtingen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden verleend. Deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad42.

Schrappen

__________________

 

42 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

 

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij deze verordening worden maatregelen en voorwaarden vastgesteld betreffende de handel in en de productie, het gebruik en de tijdelijke opslag van kwik, kwikverbindingen, mengsels en kwikhoudende producten, en het beheer van kwikafval.

Bij deze verordening worden maatregelen en voorwaarden vastgesteld betreffende de handel in en de productie, het gebruik en de opslag van kwik, kwikverbindingen, mengsels en kwikhoudende producten en het beheer van kwikafval zodat een hoogwaardige bescherming van de gezondheid van mensen en dieren en het milieu tegen kwik verzekerd is. Waar passend, mogen de lidstaten strengere vereisten opleggen dan degene waar deze verordening in voorziet.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  "kwikverbinding": een stof die bestaat uit kwikatomen en een of meer atomen van andere chemische elementen, die uitsluitend door een chemische reactie in verschillende componenten kan worden gesplitst;

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis.  "tijdelijke opslag": de opslag van kwik of kwikverbindingen die als afval zijn aangeduid tijdens een beperkte periode vooraleer ze met behulp van de beste beschikbare technologie in kwiksulfide werden omgezet en zijn gestold en vooraleer ze permanent worden verwijderd;

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De eerste alinea is niet van toepassing op de uitvoer van de in bijlage I opgenomen kwikverbindingen die bestemd zijn voor onderzoek op laboratoriumschaal.

De eerste alinea is niet van toepassing op de uitvoer van de in bijlage I opgenomen kwikverbindingen die bestemd zijn voor onderzoek op laboratoriumschaal of voor gebruik als actieve substanties voor de productie van homeopathische geneesmiddelen, zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 5, van Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad.1 bis

 

__________________

 

1 bis Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, PB L 311 van 28.11.2001, blz. 67.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De invoer van kwik en van in bijlage I opgenomen mengsels voor andere toepassingen dan verwijdering als afval is verboden.

1.  De invoer van kwik en van in bijlage I opgenomen kwikverbindingen en mengsels is verboden.

 

De eerste alinea is niet van toepassing op de invoer van de in bijlage I opgenomen kwikverbindingen wanneer deze bestemd zijn voor gebruik als actieve substanties voor de productie van homeopathische geneesmiddelen, zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 5, van Richtlijn 2001/83/EG.

In afwijking van de eerste alinea is de invoer toegestaan in de volgende gevallen:

In afwijking van de eerste alinea is de invoer van kwik en van in bijlage I opgenomen kwikverbindingen en -mengsels voor verwijdering als afval toegestaan tot 31 december 2017. De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 17 gedelegeerde handelingen vast te stellen om deze verordening te wijzigen en deze uitzondering te verlengen, op basis van de conclusies van het in lid 5 bedoelde verslag.

  het land van uitvoer is partij bij het Verdrag en het uitgevoerde kwik is niet afkomstig uit de primaire kwikmijnbouw zoals bepaald bij artikel 3, leden 3 en 4, van het Verdrag;

De Commissie bevordert en vergemakkelijkt samen met de lidstaten en betrokken belanghebbenden de ontwikkeling, overdracht en verspreiding van en toegang tot moderne, ecologisch verantwoorde, alternatieve technologieën voor ontwikkelingslanden die partij zijn bij het Verdrag, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen. De Commissie legt de financiële en technische middelen vast om bij te dragen aan de capaciteitsopbouw en de overdracht van technische bijstand en technologie overeenkomstig de verplichtingen uit het Verdrag, met betrekking tot alle gebieden en fases van de verwerking van kwik, met inbegrip van de verwijdering als afval.

  het land van uitvoer is geen partij bij het Verdrag, maar heeft een verklaring overgelegd dat het kwik niet afkomstig is uit de primaire kwikmijnbouw of de chlooralkali-industrie en de lidstaat van invoer heeft schriftelijk zijn toestemming verleend voor de invoer.

De Commissie presenteert vóór 1 januari 2026 een uitvoerings- en haalbaarheidsverslag waarin zij de capaciteitsopbouw en technische bijstand van de Unie, haar lidstaten en de relevante betrokken partijen aan derde landen evalueert, en nagaat of de verwerking van kwik als afval in de verschillende gebieden mogelijk is, rekening houdend met de situatie in elk gebied.

 

Bij wijze van uitzondering op het eerste lid, is de invoer van gerecycleerd kwik in de Unie toegestaan tot ... [drie jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening].

 

Uiterlijk ... [18 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening] dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over het gebruik van gerecycleerd kwik in de Unie, de beschikbaarheid van gerecycleerd kwik en voorspellingen over de vraag naar gerecycleerd kwik in de toekomst op basis van de huidige evolutie en de verplichtingen op grond van deze verordening, indien nodig vergezeld van een wetgevingsvoorstel voor een verlenging van de uitzondering voor de invoer van gerecycleerd kwik.

 

De invoer van gerecycleerd kwik is enkel toegestaan als het uitvoerende land een partij bij het Verdrag is, de marktdeelnemer bewijzen heeft verstrekt over de levenscyclus van het gerecycleerde kwik en het recycleren in overeenstemming met de Unienormen gebeurd is in een erkende voorziening voor afvalrecycling.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Onverminderd de strengere voorschriften van andere toepasselijke wetgeving van de Unie is de uitvoer, invoer en productie in de Unie van de in bijlage II vermelde kwikhoudende producten met ingang van 1 januari 2021 verboden.

1.  Onverminderd de strengere voorschriften van andere toepasselijke wetgeving van de Unie is de uitvoer, invoer en productie in de Unie van de in bijlage II vermelde kwikhoudende producten met ingang van de daarin vermelde datums verboden.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De Commissie stelt vóór 1 januari 2018 een lijst op van alle kwikhoudende producten die in de Unie werden ingevoerd, uitgevoerd of geproduceerd en die niet in bijlage II zijn opgenomen.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–   producten voor onderzoek, voor het ijken van instrumenten en voor gebruik als referentiestandaard.

–  producten voor onderzoek, voor gebruik als referentiestandaard.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.   Op basis van de lijst die opgesteld wordt in overeenstemming met lid 1 bis, is de Commissie overeenkomstig artikel 17 gemachtigd gedelegeerde handelingen vast te stellen om bijlage II te wijzigen teneinde de productie, invoer en uitvoer van kwikhoudende producten te verbieden tegen 1 januari 2020.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  De Commissie voert een deskundige beoordeling uit van het gebruik van kwik bij de productie van vaccins, zoals ook vermeld in de conclusies van de Raad van 24 juni 2005 en de resolutie van het Europees Parlement van maart 2006, om te komen tot een beperking van dergelijk gebruik en tenslotte tot een volledig verbod, zodra er geschikte en veilige alternatieven bestaan, en om het onderzoek te ondersteunen naar haalbare opties om in de toekomst in de ontwikkelingslanden vaccins in multidosetoedieningsvormen zonder thiomersal te kunnen toepassen.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer de Unie het betrokken besluit steunt, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 17 gedelegeerde handelingen vast te stellen om door de Conferentie van de partijen bij het Verdrag aangenomen voorschriften voor de milieuverantwoorde tijdelijke opslag van kwik en kwikverbindingen vast te stellen.in overeenstemming met de Unienormen

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 17 gedelegeerde handelingen vast te stellen om deze verordening aan te vullen teneinde de door de Conferentie van de partijen bij het Verdrag aangenomen voorschriften voor de milieuverantwoorde tijdelijke opslag van kwik en kwikverbindingen vast te stellen.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1.  Vóór ... [een jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening] stellen de marktdeelnemers de bevoegde autoriteiten in kennis van al hun bestaande producten en productieprocessen die kwik en/of kwikverbindingen bevatten of waarbij deze gebruikt worden, inclusief informatie over de totale hoeveelheden alsook de hoeveelheden kwik en/of kwikverbindingen per product voor het afgelopen jaar.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De productie en het in de handel brengen van kwikhoudende producten die niet vallen onder een toepassing die voor 1 januari 2018 bekend was, is verboden.

1.  De productie en het in de handel brengen van kwikhoudende producten die niet vóór ... [een jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening] aan de bevoegde autoriteiten gemeld werden, is verboden.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Productieprocessen waarbij kwik en/of kwikverbindingen worden gebruikt en die voor 1 januari 2018 nog niet bestonden, zijn verboden.

2.  Productieprocessen waarbij kwik en/of kwikverbindingen worden gebruikt die niet vóór ... [een jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening] aan de bevoegde autoriteiten gemeld werden, zijn verboden.

Dit lid geldt niet voor processen waarmee andere kwikhoudende producten dan die waarop lid 1 van toepassing is, worden geproduceerd en/of waarbij andere kwikhoudende producten dan die waarop lid 1 van toepassing is, worden gebruikt.

 

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  In afwijking van de leden 1 en 2 stelt een marktdeelnemer die voornemens is een nieuw kwikhoudend product te produceren en/of in de handel te brengen of een nieuw productieproces te exploiteren, de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat daarvan in kennis en zendt hij hun de volgende documenten toe:

3.  In afwijking van de leden 1 en 2, en alleen wanneer een nieuw kwikhoudend product of een nieuw productieproces aanzienlijke nettovoordelen voor gezondheid en milieu zou opleveren en wanneer geen technisch haalbare kwikvrije alternatieven die dergelijke voordelen opleveren beschikbaar zijn, stelt een marktdeelnemer die voornemens is een nieuw kwikhoudend product te produceren en/of in de handel te brengen of een nieuw productieproces te exploiteren, de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat daarvan in kennis en zendt hij hun de volgende documenten toe:

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3 – streepje 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

–  bewijsstukken die aantonen dat technisch haalbare kwikvrije alternatieven met aanzienlijke nettovoordelen voor milieu en gezondheid ontbreken;

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  een beoordeling van de risico's van het product of proces voor het milieu en de gezondheid;

–  een beoordeling van de risico's en voordelen van het product of proces voor het milieu en de gezondheid;

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop een dergelijk product of proces moet worden geproduceerd, gebruikt en geëxploiteerd om een hoog niveau van bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid te waarborgen.

–  een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop een dergelijk product of proces moet worden geproduceerd, gebruikt, geëxploiteerd en, na gebruik, verwijderd als afval, om een hoog niveau van bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid te waarborgen.

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Na kennisgeving door de betrokken lidstaat verifieert de Commissie in het bijzonder of is aangetoond dat het nieuwe kwikhoudende product of het nieuwe productieproces aanzienlijke voordelen voor het milieu en de gezondheid zou opleveren en dat er geen technisch en economisch haalbare kwikvrije alternatieven beschikbaar zijn die dezelfde voordelen bieden.

4.  Na kennisgeving door de betrokken lidstaat verifieert de Commissie in het bijzonder of is aangetoond dat het nieuwe kwikhoudende product of het nieuwe productieproces aanzienlijke nettovoordelen voor het milieu en de gezondheid zou opleveren en dat er geen technisch haalbare kwikvrije alternatieven beschikbaar zijn die dezelfde voordelen bieden.

De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen besluiten vast om te specificeren of het betrokken nieuwe kwikhoudende product of nieuwe productieproces is toegestaan.

De Commissie stelt overeenkomstig artikel 17 gedelegeerde handelingen vast als aanvulling op deze verordening om te specificeren of het betrokken nieuwe kwikhoudende product of nieuwe productieproces is toegestaan.

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 18, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

 

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Lidstaten op het grondgebied waarvan meer dan onbeduidende activiteiten op het gebied van ambachtelijke en kleinschalige goudwinning en -verwerking worden uitgevoerd:

Lidstaten op het grondgebied waarvan activiteiten op het gebied van ambachtelijke en kleinschalige goudwinning en -verwerking worden uitgevoerd met gebruik van kwik of kwikverbindingen:

-  nemen maatregelen om het gebruik van kwik en kwikverbindingen en de emissies en lozingen van kwik in het milieu als gevolg van deze winning en verwerking te verminderen, en waar mogelijk, uit te bannen;

-  beëindigen het gebruik van kwik en kwikverbindingen en de emissies en lozingen van kwik in het milieu als gevolg van deze winning en verwerking;

-  ontwikkelen en implementeren een nationaal plan overeenkomstig bijlage IV.

-  ontwikkelen en implementeren een nationaal plan overeenkomstig bijlage IV.

 

De Commissie moedigt de partijen van het Verdrag aan om een mondiaal traceerinstrument te ontwikkelen, zodat het gebruik van kwik in ASGM traceerbaar is.

 

De Commissie stimuleert onder de partijen bij het Verdrag de ontwikkeling en implementatie van een etiketteringssysteem om consumenten wereldwijd te sensibiliseren over de beschikbaarheid van goud dat zonder gebruik van kwik gewonnen werd.

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Vanaf 1 januari 2019 wordt tandheelkundig amalgaam slechts in ingekapselde vorm gebruikt.

1.  Vanaf ... [een jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening] wordt tandheelkundig amalgaam slechts in ingekapselde, vooraf gedoseerde vorm gebruikt.

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.   Vanaf ... [één jaar na de inwerkingtreding van deze verordening] is het gebruik van tandheelkundig amalgaam in alle vormen verboden voor de behandeling van vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, en de behandeling van personen met melktanden.

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter.  Het gebruik van tandheelkundig amalgaam wordt tegen 31 december 2022 afgebouwd.

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Vanaf 1 januari 2019 zijn tandheelkundige faciliteiten uitgerust met amalgaamafscheiders die bedoeld zijn voor het vasthouden en verzamelen van amalgaamdeeltjes. Deze afscheiders worden onderhouden zoals vereist is om een hoge mate van retentie te waarborgen.

2.  Vanaf ... [één jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening] zijn tandheelkundige faciliteiten uitgerust met amalgaamafscheiders die bedoeld zijn voor het vasthouden en verzamelen van alle amalgaamdeeltjes, met inbegrip van deeltjes in gebruikt water. Deze afscheiders worden onderhouden zoals vereist is om een blijvende retentie van ten minste 95 % van de amalgaamdeeltjes te waarborgen.

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Bij wijze van uitzondering op lid 1 ter, is het gebruik van tandheelkundig amalgaam nog steeds toegestaan om medische redenen, wanneer dit strikt noodzakelijk is om patiëntgezondheidsredenen en er geen afdoend alternatief is.

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  Niettegenstaande het bepaalde in leden 1 tot en met 2 bis, mogen de lidstaten het gebruik van tandheelkundig amalgaam verder beperken, in overeenstemming met artikel 193 VWEU.

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 quater.   Binnen ... [twee jaar na de datum van inwerkingtreding van de verordening] bepalen de lidstaten hoe zij de afbouw van tandheelkundig amalgaam op grond van leden 1 bis en 1 ter ten uitvoer willen leggen, stellen zij nationale doelstellingen voor mondgezondheidszorg vast, en delen zij aan de Commissie mee hoe zij deze afbouw en deze doelstellingen willen implementeren.

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De personen die in de tandheelkundige sector werken, zijn verantwoordelijk voor het verpakken en verwijderen van hun afvalstoffen en moeten ervoor zorgen dat bij deze handelingen het milieu wordt beschermd. Ze moeten waarborgen dat de dienstverleners die hun afvalstoffen komen ophalen, de geldende regelgeving naleven.

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Hoofdstuk IV – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Opslag en verwijdering van kwikafval

Opslag en verwijdering van kwikafval en verontreinigde locaties

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Onverminderd Beschikking 2000/532/EG van de Commissie44 wordt het volgende overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG als afval beschouwd en verwijderd zonder de menselijke gezondheid in gevaar te brengen of het milieu schade toe te brengen:

Het volgende wordt overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG als afval beschouwd en verwijderd zonder de menselijke gezondheid in gevaar te brengen of het milieu schade toe te brengen:

__________________

 

44Beschikking 2000/532/EG van de Commissie van 3 mei 2000 tot vervanging van Beschikking 94/3/EG houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Beschikking 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (PB L 226 van 6.9.2000, blz. 3).

 

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Verslaglegging betreffende kwikafval uit grote bronnen

Verslaglegging van kwikafval

Motivering

De maatstaf voor de verslaglegging mag niet de grootte van de bron zijn, maar wel de hoeveelheid emissies en overdrachten. De overdracht van afval moet eveneens opgenomen worden, ook van verontreinigde locaties.

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Ondernemingen die actief zijn binnen de in artikel 11, onder a), b) en c), bedoelde bedrijfstakken zenden de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten elk jaar uiterlijk tegen 31 mei gegevens toe betreffende de totale hoeveelheid kwikafval die in elke installatie is opgeslagen en die naar individuele opslagvoorzieningen voor tijdelijke of permanente opslag is verstuurd alsook de locatie en contactgegevens van die voorzieningen.

1.  Ondernemingen die actief zijn binnen de in artikel 11, onder a), b) en c), bedoelde bedrijfstakken zenden de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten elk jaar uiterlijk tegen 31 mei gegevens toe betreffende de totale hoeveelheid kwikafval en de hoeveelheid kwik erin die in elke installatie is opgeslagen en die naar individuele opslagvoorzieningen voor tijdelijke opslag, voorzieningen voor omzetting en stolling en voorzieningen voor definitieve verwijdering is verstuurd alsook de locatie en contactgegevens van die voorzieningen.

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De Commissie stelt vóór 30 juni 2018 gedelegeerde handelingen vast in overeenstemming met artikel 17, ter aanvulling van deze verordening, waarin zij een traceerinstrument creëert om informatie over de overdracht van afval uit de verontreinigde locaties te registreren. Als de totale hoeveelheid kwik en kwikverbindingen in het afval meer bedraagt dan 5 kilo per jaar, moet de exploitant van de sanering of de beheersautoriteit van verontreinigde locaties het traceerinstrument gebruiken om de hoeveelheid kwikafval en het kwikgehalte ervan op jaarbasis mee te delen;

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 12 bis

 

Verontreinigde locaties

 

1.  Vóór ... [een jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening] identificeren de lidstaten de door kwik of kwikverbindingen verontreinigde locaties op hun grondgebied, bezorgen ze de Commissie een lijst van deze locaties, en stellen ze de aard van de verontreiniging vast.

 

2.  De Commissie stelt vóór 30 juni 2018 in overeenstemming met artikel 17 gedelegeerde handelingen vast, als aanvulling op deze verordening, met het oog op het bepalen van de methodes en benaderingswijzen voor een ecologisch duurzaam beheer en de sanering van de locaties die door kwik of kwikverbindingen verontreinigd zijn, met inbegrip van:

 

a)  betrokkenheid van de bevolking;

 

b)  beoordeling van risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu;

 

c)  saneringsmaatregelen, rekening houdend met de verschillende nationale benaderingen van sanering;

 

d)  evaluatie van de resultaten.

 

3.  De lidstaten nemen vóór 1 januari 2020 nationale strategieën voor sanering van de op hun grondgebied geïdentificeerde locaties aan en stellen de Commissie hiervan in kennis. Deze strategieën kunnen worden opgenomen in nationale saneringsstrategieën die verschillende stoffen omvatten.

 

4.  Vóór ... [18 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening] stelt de Commissie een overzicht op van de locaties die door kwik of kwikverbindingen verontreinigd zijn, en vóór 1 juni 2020 worden de nationale strategieën in deze inventaris geïntegreerd. De informatie zal openbaar gemaakt worden, onder meer op het internet. De Commissie houdt toezicht op de uitvoering van de nationale strategieën.

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1.  Kwikafval wordt permanent verwijderd op milieuverantwoorde wijze, zoals bepaald in de technische richtsnoeren bij het Verdrag van Bazel, en in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

 

a)  voorafgaand aan de verwijdering wordt het kwikafval met behulp van de beste beschikbare technologie omgezet in kwiksulfide en is het gestold; alsmede

 

b)  het kwikafval wordt verwijderd in erkende zoutmijnen die voor de verwijdering van kwikafval geschikt zijn gemaakt, of in erkende diepe, ondergrondse, harde rotsformaties die minstens hetzelfde niveau van veiligheid en insluiting bieden als die zoutmijnen. Het kwikafval wordt in partijen verwijderd en bewaard in een opslagruimte voor verwijdering, die verzegeld wordt en niet langer dan zes maanden open blijft; of

 

 

 

c)  het kwikafval wordt verwijderd in erkende bovengrondse voorzieningen of voorzieningen in de onderlaag die voor de permanente verwijdering van kwikafval werden voorbestemd en uitgerust, en die minstens hetzelfde niveau van veiligheid en insluiting bieden als die zoutmijnen; alsmede

 

d)  de specifieke voorschriften voor de tijdelijke opslag van kwikafval zoals bepaald in het eerste, derde, vijfde en zesde streepje van punt 8 van Bijlage I en in Bijlage II bij Richtlijn 1999/31/EG11a van de Raad gelden ook voor de voorzieningen voor permanente verwijdering van gestold kwiksulfide; alsmede

 

e)  de specifieke voorschriften voor de tijdelijke opslag van kwikafval zoals bepaald in het tweede en vierde streepje van punt 8 van Bijlage I en in punt 6 van Bijlage III bij Richtlijn 1999/31/EG11 van de Raad gelden ook voor de voorzieningen voor permanente verwijdering van gestold kwiksulfide indien dit passend wordt geacht door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn.

 

_________________

 

1 bis Richtlijn 1999/31/EC van de Raad van 26 April 1999 betreffende het storten van afvalstoffen (PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1).

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1 bis.  De Commissie stelt uiterlijk maandag 31 december 2018 een verslag op met een veiligheidsbeoordeling van de verschillende alternatieven voor de permanente verwijdering van kwikafval, met inbegrip van verwijdering in de onderlaag en bovengrondse en ondergrondse verwijdering. In het verslag moet rekening gehouden worden met de risico's en de voordelen van elke optie. Op basis van de conclusies van het verslag identificeert en presenteert de Commissie criteria met betrekking tot de permanente verwijdering van kwikafval. De Commissie dient, indien nodig, vóór 31 december 2019 wetgevingsvoorstellen in om deze criteria op te nemen in de bijlagen bij Richtlijn 1999/31/EG en om onderhavige verordening te wijzigen.

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  In afwijking van artikel 5, lid 3, onder a), van Richtlijn 1999/31/EG kan kwikafval op een van de volgende wijzen worden opgeslagen:

1.  In afwijking van lid -1 en van artikel 5, lid 3, onder a), van Richtlijn 1999/31/EG kan kwikafval tijdelijk in vloeibare vorm worden opgeslagen, in afwachting van de omzetting naar kwiksulfide en de stolling, voor een maximumduur van drie jaar nadat het afval is geworden en in overeenstemming met de specifieke vereisten voor de tijdelijke opslag van kwikafval die zijn vastgesteld in bijlagen I, II en III van de genoemde richtlijn, op voorwaarde dat deze opslag:

a)  tijdelijk gedurende meer dan een jaar of permanent in zoutmijnen die voor de verwijdering van kwik geschikt zijn gemaakt, of in diepe, ondergrondse, harde rotsformaties die hetzelfde niveau van veiligheid en insluiting bieden als die zoutmijnen;

a)  uitsluitend plaatsvindt in erkende bovengrondse faciliteiten die bestemd zijn voor de tijdelijke opslag van kwik en die daarvoor zijn uitgerust, en die zich in de buurt bevinden van ofwel de laatste gebruiker van het kwik ofwel de marktdeelnemer die de omzetting van het kwikafval naar kwiksulfide en de stolling zal uitvoeren; alsmede

b)  tijdelijk in bovengrondse voorzieningen die bestemd en uitgerust zijn voor de tijdelijke opslag van kwik.

b)  vergezeld gaat van een plan, met inbegrip van een tijdschema, voor deze omzetting naar kwiksulfide, de stolling en de permanente verwijdering van het kwikafval.

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De specifieke voorschriften voor de tijdelijke opslag van kwikafval, zoals vastgesteld in de bijlagen I, II en III bij Richtlijn 1999/31/EG, zijn van toepassing op de in lid 1, onder a), van dit artikel bedoelde opslagvoorzieningen voor permanente opslag onder de volgende voorwaarden die zijn vastgesteld in de volgende bijlagen bij die richtlijn:

2.  Exploitanten van voorzieningen die de tijdelijke opslag of de omzetting in kwiksulfide en stolling van het kwikafval uitvoeren, stellen als onderdeel van het bijhouden van registers zoals vereist in artikel 35 van Richtlijn 2008/98/EG een register op met de volgende informatie:

a)  bijlage I, afdeling 8 (eerste, derde en vijfde streepje), en bijlage II bij Richtlijn 1999/31/EG zijn van toepassing;

a)  voor elke ontvangen verzending van kwikafval:

 

i)  de oorsprong en de hoeveelheid van het ontvangen kwikafval;

 

ii)  de naam en contactgegevens van de leverancier en de eigenaar van het tijdelijk opgeslagen afval;

b)  bijlage I, afdeling 8 (tweede, vierde en zesde streepje), en bijlage III, afdeling 6, bij Richtlijn 1999/31/EG zijn slechts van toepassing wanneer zij passend worden geacht door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten belast met het uitvoeren van die richtlijn.

b)  voor elke verzending omgezet kwikafval die de voorziening verlaat:

 

i)  de hoeveelheid kwikafval die in kwiksulfide is omgezet en die is gestold, en het gehalte aan kwik;

 

ii)  de bestemming en de geplande handelingen voor de verwijdering van het kwikafval dat in kwiksulfide is omgezet en is gestold;

 

iii)  het certificaat dat wordt verstrekt door de exploitant die de definitieve verwijdering uitvoert van het kwikafval dat in kwiksulfide is omgezet en is gestold, zoals vermeld in lid 2 bis;

 

c)  voor elke verzending van kwikafval die de voorziening voor tijdelijke opslag verlaat:

 

i)  de hoeveelheid kwikafval en het gehalte aan kwik;

 

ii)  de bestemming en het plan voor verwijdering van het kwikafval;

 

iii)  het certificaat dat wordt verstrekt door de exploitant die de tijdelijk opslag van het kwikafval uitvoert;

 

d)  de hoeveelheid kwikafval die op het einde van elke maand in de voorziening is opgeslagen.

 

De exploitant van de voorziening verstuurt het register elk jaar voor 31 januari naar de door de betreffende lidstaat aangewezen autoriteit.

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De exploitanten die belast zijn met de permanente verwijdering van kwikafval overleggen, nadat het kwikafval is verwijderd, een certificaat waarin staat dat de volledige verzending kwikafval permanent werd verwijderd overeenkomstig de specifieke vereisten voor de permanente verwijdering van kwikafval, zoals vastgelegd in onderhavige verordening en in Richtlijn 1999/31/EG. Het certificaat bevat informatie over de plaats van verwijdering.

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  Elke vorm van verbranding of medeverbranding van kwikafval is verboden.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 quater.  Lidstaten die bedrijven op hun grondgebied hebben die omzettingstechnologie aanbieden, bevorderen in derde landen de omzetting van vloeibaar kwikafval in kwiksulfide.

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 quinquies.  Vóór 1 januari 2019 ontwikkelt de Commissie een instrument dat, in het licht van onderhavige verordening en de geldende wetgeving van de Unie, de traceerbaarheid van kwikafval waarborgt in de hele keten en voor alle betrokken spelers.

 

Dit instrument inventariseert al het binnenkomend en uitgaand kwikafval van elke betrokken speler in de keten, met name de afvalproducenten, de afvalinzamelingsexploitanten, de exploitanten voor tijdelijke opslag, de exploitanten van de omzettingsvoorzieningen en de exploitanten die belast zijn met permanente verwijdering. Het instrument geeft de hoeveelheid kwikafval weer die elke persoon of elke entiteit in elke fase van de keten bezit.

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 2 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 sexies.  De Commissie rapporteert voor 1 januari 2019 aan het Europees Parlement en de Raad over de behoefte aan wijzigingen aan de in lid 1 genoemde periode voor de tijdelijke opslag van kwikafval. De Commissie doet haar verslag indien nodig vergezeld gaan van een wetgevingsvoorstel.

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten stellen de regels vast betreffende de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op de bepalingen van deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat zij worden toegepast. De vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op [xxx] van die bepalingen in kennis en delen haar onverwijld alle latere wijzigingen ervan mee.

De lidstaten stellen de regels vast betreffende de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op deze verordening, en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat zij ten uitvoer worden gelegd. De vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op de datum van toepassing van deze verordening in kennis van deze regels en deze maatregelen en delen haar onverwijld alle latere wijzigingen ervan mee.

Motivering

Milieucriminaliteit is een ernstig en groeiend probleem dat op Europees niveau moet aangepakt worden. Milieucriminaliteit is vaak grensoverschrijdend. In de EU worden daden die de milieuwetgeving schenden en die aanzienlijke schade of risico's voor milieu en gezondheid met zich brengen beschouwd als milieucriminaliteit. De meest gekende domeinen van milieucriminaliteit zijn illegale emissie of lozing van substanties in lucht, water of bodem en het dumpen van afval. De sancties voor bepaalde vormen van milieucriminaliteit verschillen sterk tussen de lidstaten, en tussen de richtlijnen en verordeningen.

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de gegevens die de Unie en de lidstaten nodig hebben om te voldoen aan de bij artikel 21 van het Verdrag van Minamata vastgestelde verslagleggingsverplichting;

b)  de gegevens die de Unie en de lidstaten nodig hebben om te voldoen aan de bij artikel 8, 9 en 21 van het Verdrag vastgestelde verslagleggingsverplichting;

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  een samenvatting van de overeenkomstig artikel 12 verzamelde gegevens;

c)  een samenvatting van de overeenkomstig artikel 12 en artikel 13, lid 2, verzamelde gegevens;

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  een lijst van individuele kwikvoorraden van meer dan 50 ton die zich op hun grondgebied bevinden en, indien de lidstaten hiervan in kennis worden gesteld, een lijst van bronnen waaruit kwik wordt gewonnen die voorraden opleveren van meer dan 10 ton per jaar.

d)  een lijst van voorraden en locaties van kwik, kwikverbindingen of kwikafval van in totaal meer dan 50 ton die zich op hun grondgebied bevinden, alsook de hoeveelheid kwik, kwikverbindingen en kwikafval op elke locatie;

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  een lijst van bronnen waaruit kwik wordt gewonnen die voorraden opleveren van meer dan 10 ton per jaar.

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De lidstaten verstrekken via een openbaar EU-register informatie aan de Commissie over de hoeveelheden en de locatie van verwijderd kwikafval, evenals de waarborgen dat dit op milieuverantwoorde wijze beheerd wordt.

 

Het transport van kwik en kwikverbindingen tussen de industriële voorzieningen in een bepaalde lidstaat wordt door deze lidstaat bijgehouden en aan de Commissie gemeld.

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen besluiten vast met een model voor die vragenlijsten en om een tool voor elektronische verslaglegging ter beschikking van de lidstaten te stellen.

De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen besluiten vast met een model voor die vragenlijsten teneinde een tool voor elektronische verslaglegging ter beschikking van de lidstaten te stellen.

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 15 bis

 

Verslaglegging door de Commissie en evaluatie

 

De Commissie beoordeelt de samenhang van onderhavige verordening en van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad1 bis met de artikelen 8 en 9 van het Verdrag en de bepalingen van het Verdrag met betrekking tot het gebruik van beste beschikbare technieken en beste milieupraktijken om kwiklozingen uit relevante kwikbronnen te beheersen, zoals de herziene referentiedocumenten over de beste beschikbare technieken.

 

Zij stelt het Europees Parlement en de Raad van deze beoordeling in kennis ten laatste een maand voordat de eerste Conferentie van de partijen bij het Verdrag plaatsvindt, en uiterlijk op 7 januari 2019, in overeenstemming met artikel 73, lid 1, van Richtlijn 2010/75/EU.

 

Uiterlijk een jaar na de eerste Conferentie van de partijen bij het Verdrag evalueert de Commissie opnieuw of de Uniewetgeving in overeenstemming is met de bepalingen die in de eerste Conferentie van de partijen zijn aangenomen, in toepassing van de artikelen 8 en 9, en met de relevante herziene referentiedocumenten over de beste beschikbare technieken van het Verdrag.

 

De Commissie stelt het Europees Parlement en de Raad in kennis van haar bevindingen op grond van deze beoordelingen en doet deze, waar passend, vergezeld gaan van een wetgevingsvoorstel.

 

De Commissie zal vóór woensdag 31 december 2025 een evaluatie van deze verordening uitvoeren, onder andere in het licht van de ontwikkelingen met betrekking tot het Verdrag en de tenuitvoerlegging van deze verordening. Deze evaluatie gaat zo nodig vergezeld van een wetgevingsvoorstel tot wijziging van deze richtlijn. Bij de evaluatie moet bekeken worden of maatregelen moeten worden opgenomen om het gebruik van kwik in industriële activiteiten te verminderen en het gebruik ervan zo snel mogelijk en ten laatste binnen tien jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag af te bouwen.

 

____________________

 

1 bis Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (PB L 334 van 17.12.2010, blz. 17).

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 15 ter

 

Crematoria

 

Tegen 1 juli 2018 dient de Commissie een verslag in bij het Europees Parlement en de Raad over de kwikemissies van crematoria. Dit verslag gaat indien nodig vergezeld van een wetgevingsvoorstel om dergelijke emissies aanzienlijk te verlagen.

Motivering

Crematoria zijn een belangrijke bron van kwikemissies in het milieu. De Commissie moet de situatie beoordelen en een wetgevingsvoorstel opstellen om de emissies tegen 1 juli 2018 aanzienlijk te verlagen.

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2018.

Zij is van toepassing met ingang van de datum van inwerkingtreding.

Motivering

De nieuwe verplichtingen voor de lidstaten op grond van deze verordening zijn zeer beperkt, en de deadlines voor de afbouw zijn realistisch. Er is geen reden om de datum van inwerkingtreding niet als toepassingsdatum te gebruiken.

Amendement  92

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Kwikverbindingen:

Kwikverbindingen:

Kwik(I)chloride (Hg2Cl2, CAS-nummer 10112-91-1)

Kwik(I)chloride (Hg2Cl2, CAS-nummer 10112-91-1)

Kwik(II)oxide (HgO, CAS-nummer 21908-53-2)

Kwik(II)oxide (HgO, CAS-nummer 21908-53-2)

Cinnabererts

Cinnabererts

 

Kwik(II)nitraat (Hg(NO3)2, CAS-nummer 10045-94-0)

 

Kwiksulfide (HgS, CAS-nummer 1344-48-5)

 

Kwik(II)sulfaat (HgSO4, CAS-nummer 7783-35-9)

Amendement  93

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – Deel A

Kwikhoudende producten

Datum vanaf wanneer de uitvoer, invoer en productie van de kwikhoudende producten verboden is

1.  Batterijen of accu's, al dan niet in apparaten ingebouwd, die meer dan 0,0005 gewichtsprocent kwik bevatten.

31 december 2020

2.  Elektrische en elektronische apparaten, met inbegrip van lampen, schakelaars en relais, die de relevante grenswaarden voor kwik, zoals vastgesteld in bijlagen II, III en IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad0 bis, overschrijden.

31 december 2020

Schrappen

 

Schrappen

 

Schrappen

 

Schrappen

 

7.  Cosmetica die kwik en kwikverbindingen bevatten, met uitzondering van de speciale gevallen die onder nummer 17 zijn opgenomen in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad.1

31 december 2020

8.  Pesticiden, biociden en topische antiseptica.

31 december 2020

9.  De volgende niet-elektronische meetinstrumenten:

31 december 2020

a)  barometers;

 

b)  hygrometers;

c)  manometers;

d)  thermometers en andere niet-elektrische thermometrische toepassingen;

e)  bloeddrukmeters.

e bis)  rekstrookjes voor gebruik bij plethysmografen;

 

e ter)  kwikhoudende pycnometers;

e quater)  kwikhoudende meetinrichtingen voor het bepalen van het verwekingspunt.

Deze vermelding heeft geen betrekking op de volgende meetinstrumenten:

a)  niet-elektronische meetinstrumenten die zijn geïnstalleerd in omvangrijke apparatuur of die worden gebruikt voor zeer nauwkeurige metingen wanneer geen kwikvrij alternatief beschikbaar is;

b)  meetinstrumenten die op 3 oktober 2007 meer dan 50 jaar oud zijn;

c)  meetinstrumenten die om culturele en historische redenen op openbare tentoonstellingen worden geëxposeerd.

Amendement  94

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – Deel I – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  vanaf 1 januari 2019: productie van aceetaldehyde

a)  vanaf 1 januari 2018: bij gebruik van kwik als katalysator

Amendement  95

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – Deel I – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  vanaf 1 januari 2019: productie van vinylchloridemonomeer

b)  vanaf vier jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening: bij gebruik van kwik als elektrode

Amendement  96

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – Deel I – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  Bij wijze van uitzondering op deel I, letter a, is de productie van vinylchloridemonomeer toegestaan gedurende een periode van drie jaar vanaf ... [de datum van inwerkingtreding van deze verordening].

Amendement  97

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – Deel I – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b ter)  Bij wijze van uitzondering op deel I, letter b, is de productie van kaliummethylaat en -ethylaat toegestaan gedurende een periode van vier jaar vanaf ... [de datum van inwerkingtreding van deze verordening].

 

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 17 gedelegeerde handelingen vast te stellen om deze verordening te wijzigen en deze uitzondering te verlengen voor een periode van hoogstens 10 jaar vanaf ... [de datum van inwerkingtreding van deze verordening], mits geen passende alternatieve technieken beschikbaar zijn.

Amendement  98

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – Deel I – letter b quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b quater)  Bij wijze van uitzondering op deel I, letter a), vanaf 10 oktober 2017: polyurethaan met gebruik van kwikhoudende katalysatoren.

Amendement  99

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – Deel I – letter b quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b quinquies)  Bij wijze van uitzondering op deel I, letter b), vanaf 11 december 2017: voor de productie van chlooralkali met gebruik van kwik als elektrode.

Amendement  100

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – Deel 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De productie van natrium- of kaliummethylaat of -ethylaat moet gebeuren overeenkomstig de volgende voorschriften:

De productie van natrium- of kaliummethylaat of -ethylaat moet gebeuren overeenkomstig letter b) van deel I en de volgende voorschriften:

Amendement  101

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – deel 2 – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-  ondersteunen van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van kwikvrije processen; and

Amendement  102

Voorstel voor een verordening

Bijlage IV – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  nationale doelstellingen en reductiedoelstellingen;

a)  nationale doelstellingen en reductiedoelstellingen om de volledige uitbanning van het gebruik van kwik en kwikverbindingen te waarborgen;

(1)

PB C 303 van 19.8.2016, blz. 122.


TOELICHTING

Kwik behoort tot de tien meest vervuilende stoffen wereldwijd

Wetenschappelijk bewijs legt onomstotelijk de acute toxiciteit van kwik vast. Het is een element dat niet vernietigd kan worden en dat niet verdwijnt. Kwik heeft een verwoestend effect op de gezondheid en behoort tot de tien meest vervuilende stoffen wereldwijd.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestaan er, als het op kwik aankomt, "geen veilige grenswaarden". De emissie van kwik is dus het soort probleem waarvoor ambitieuze en degelijke oplossingen nodig zijn. Kwik is bioaccumulerend, en dus zal het zelfs met sterke maatregelen van de overheid tientallen jaren duren voordat de graad van kwikvervuiling wereldwijd daalt.

Sinds de industriële revolutie is het kwikgehalte aan het oppervlak van vele oceanen wereldwijd verdrievoudigd ten gevolge van vervuiling veroorzaakt door de mens. Kwik is schadelijk voor de mens en voor het leven in zee, en als we eraan worden blootgesteld, accumuleert het met de tijd in het menselijk lichaam. Kwikemissie is geur- en smaakloos, verontreinigt het water en accumuleert in vissen.

Als kwik in het water of in de lucht geloosd wordt, kan het zich wijd verspreiden over de aardbol, waardoor zelfs delen van de planeet die ver verwijderd zijn van industriële bronnen snel te lijden kunnen hebben onder verhoogde niveaus van deze schadelijke stof.

Blootstelling aan kwik is een wijdverspreid gezondheidsprobleem

Blootstelling aan kwik is een wijdverspreid gezondheidsprobleem en kan schadelijk zijn voor het zenuwstelsel, de spijsvertering, het immuunsysteem, de longen, de nieren, de huid en de ogen. Zelfs kleine hoeveelheden kwik kunnen gevolgen hebben voor het zenuwstelsel. De laatste twintig jaar werd kwik geïdentificeerd als een gevaar voor het milieu en werd het gelinkt aan de ziekte van Alzheimer, multiple sclerose, nier- en hersenschade.

Kwik kan in het milieu veranderen in een meer complexe en schadelijke verbinding, genaamd methylkwik. Het wetenschappelijk comité van de EFSA berekende in zijn advies van 2015(1) hoeveel porties vis of zeevruchten per week nodig zijn om de toelaatbare wekelijkse inname methylkwik te bereiken, die is vastgesteld op 1,3 μg/kg lichaamsgewicht/week. Uitgaand van porties kleiner dan 100 gram, kwam de EFSA tot de conclusie dat de leeftijdsgroep van kinderen tot 10 jaar de toelaatbare wekelijkse inname overschrijdt bij het kleinste aantal porties, en dat in een aantal gevallen ook andere kinderen, adolescenten, vruchtbare vrouwen, volwassenen en ouderen deze drempel bereiken bij minder dan of ongeveer 1 portie per week. Aan de andere kant van de oceaan, in de Verenigde Staten, werd 84 % van de geteste vis niet veilig bevonden voor consumptie van meer dan één maaltijd (van 170 gram) per maand, volgens de Amerikaanse wetgeving. Eveneens had meer dan 82 procent van de proefpersonen een kwikniveau dat hoger lag dan het momenteel aanbevolen gezondheidsniveau. Meer dan 13 % van de wereldwijd geteste vis zou door de WHO en de Europese Commissie niet aangeraden worden voor commerciële handel.(2)

Methylkwik passeert zowel de placentabarrière als de bloed/hersenbarrière, zodat de geestelijke ontwikkeling al vóór de geboorte geremd kan worden. En doordat de hersenen na de geboorte nog verder ontwikkelen, hebben peuters en kinderen die op regelmatige basis aan methylkwik worden blootgesteld nog kans hierdoor neurotoxische schade op te lopen.

Het Verdrag van Minamata en het standpunt van de EU

Het is dus duidelijk dat het wettelijk bindende Verdrag van Minamata over kwik dringend geratificeerd moet worden, waardoor de aanvoer, de verhandeling en het gebruik van deze stof gereguleerd zal worden, en waardoor we zelfs nog verder kunnen gaan. In dit Verdrag worden de lidstaten aangemoedigd om maatregelen te treffen om de gevolgen van blootstelling aan kwik voor de gezondheid te beperken.

De internationale samenwerking in het kader van het Minamataproces heeft tot doel de volksgezondheid en het milieu wereldwijd te beschermen tegen de lozing van kwik en kwikverbindingen, door de mondiale door de mens veroorzaakte lozing van kwik in de lucht, het water en het land te beperken en uiteindelijk volledig af te bouwen.

Verordening 1102/2008 van de EU heeft de weg voor dit internationale Verdrag vrijgemaakt, en de huidige wijzigingsverordening moet deze richting blijven uitgaan. De EU behoort tot de partij van de ontwikkelde landen; de rapporteur meent dus dat de maatregelen van de EU en haar lidstaten niet beperkt mogen blijven tot de toepassing van de Minamataverplichtingen in alle ondertekenende landen. De EU heeft al meermaals haar verplichtingen in EU-wetgeving omgezet; zij is een van de regio's waar alternatieve technologieën bestaan, en uit hoofde van de EU-wetgeving moeten in verschillende processen de beste beschikbare technieken toegepast worden. Bovendien bevindt de EU zich in de meest geprivilegieerde positie om goede praktijken, technologie, kennis en kwikvrije producten te delen en vooral de boodschap te verspreiden dat het gebruik van kwik schadelijk is voor mensen, dieren en het milieu.

Mogelijke alternatieven om de wijdverspreide blootstelling aan kwik te beperken

Kwik wordt met name gebruikt in controleapparatuur, producten, industriële processen, in mondgezondheidszorg als tandheelkundig amalgaam en in ambachtelijke en kleinschalige goudwinning ("ASGM").Kwik kan geproduceerd worden door afvalmateriaal te recycleren; soms ontstaat het als bijproduct bij de productie van andere materialen, zoals zink of tin, of bestaat het als een schadelijke stof in meststoffen. Tot slot kan kwik ook in de lucht geloosd of uitgestoten worden via verontreinigde locaties, die niet meer gebruikt worden maar die, als zij niet gesaneerd werden, een belangrijke bron van verontreiniging blijven.

Sinds de inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 1102/2008 is de vraag naar kwik op jaarbasis in de EU gedaald, al bedraagt deze momenteel nog steeds ongeveer 400 ton. Wetende dat kwik bioaccumulatief is, dat er voor kwik geen veilige grenswaarden zijn, dat het mondiaal verbruik van kwik hoog blijft (namelijk ongeveer 3 600 ton per jaar) en dat vervuiling geen grenzen kent, is er duidelijk nog ruimte voor verbetering.

Daarom presenteert de rapporteur dit voorstel, in de hoop dat het Parlement de Commissie een sterker mandaat geeft voor verdere en meer ambitieuze maatregelen in de toekomstige internationale onderhandelingen.

In deze context meent de rapporteur dat het van het grootste belang is dat de EU vastberaden optreedt. Met deze wijzigingen stelt hij dus voor om:

A)  het verbod op uitvoer van kwik uit te breiden, door alle producten die in het Verdrag van Minamata opgenomen zijn toe te voegen en door de export van kwikhoudende producten die in de EU niet op de markt mogen komen te verbieden. Het is tegen de geest van het Verdrag dat de EU producten die binnen haar grenzen niet toegestaan zijn exporteert naar landen die noch de technologie, noch de capaciteiten hebben om hun afval te verwerken. De situatie in India en China, waar recent de EU-standaarden en -grenswaarden werden aangenomen, toont aan welke rol de EU kan spelen;

B)  het gebruik van kwik in tandheelkunde af te bouwen, door in eerste instantie het gebruik bij zwangere vrouwen en kinderen te verbieden, en door na deze afbouwperiode tandheelkundig amalgaam alleen in een beperkt aantal specifiek omschreven gevallen toe te staan;

C)  het industrieel gebruik van kwik als katalysator of elektrode te verbieden, met name wanneer er kwikvrije technologieën bestaan, die in de EU en in andere delen van de wereld gebruikt worden. Het gebruik van deze technologieën moet de industrie stimuleren om te innoveren en op lange termijn dit paradigma te verspreiden;

D)  alle door kwik verontreinigde locaties in de lidstaten op te sporen en te saneren. Verontreinigde locaties moeten eerst geïdentificeerd en op milieuverantwoorde wijze behandeld worden, teneinde de verontreiniging van natuur, fauna en flora tegen te gaan en ervoor te zorgen dat de bevolking, die vaak al te kampen heeft met de economische gevolgen van de afbouw van deze industrie, er niet meer aan blootgesteld wordt;

E)  de EU-regelgeving voor een milieuverantwoord beheer van kwikafval te versterken. Europa beschikt over de technologie om kwik te behandelen op de best mogelijke en minst riskante manier die momenteel bekend is, namelijk verharding. Naar verwachting zal snel een technologie op de markt komen waardoor de verhardingsapparatuur verplaatsbaar wordt van de ene centrale naar de andere, en tot bij de bronnen van kwik gebracht kan worden. Kwik in vloeibare vorm zal niet meer over lange afstanden vervoerd worden en zo zullen de daaraan gekoppelde risico's beperkt worden, bijvoorbeeld risico's voor het milieu en voor de werknemers, de kans dat kwik op de zwarte markt terechtkomt, eventuele ongevallen enz. Met strengere eisen inzake afvalbeheer zal de EU er zo snel mogelijk voor zorgen dat kwik niet opnieuw op de markt komt of het milieu verontreinigt bij elke klein incident. Tegelijkertijd zal dit zorgen voor innovatie binnen de EU en voor de overdracht van kennis aan derde landen, die minder ver staan op het vlak van technologische innovaties;

F)  een verbod op te leggen op nieuwe productieprocessen waarbij kwik wordt toegevoegd, en op nieuwe kwikhoudende producten, met terugwerkende kracht, zodat er geen achterpoortjes ontstaan voor producten en processen die niet bestonden op het moment dat de onderhandelingen over Minamata gevoerd werden of toen de Commissie haar voorstel deed, en die bijgevolg niet gereguleerd zijn;

G)  een alomvattend systeem voor tracering en verslaglegging met betrekking tot kwik op te zetten, aangezien verslaglegging momenteel alleen voor zeer hoge waarden verplicht is en geen afvaloverdracht omvat, waardoor er een blinde vlek is en veel gegevens gemist zullen worden wanneer het gebruik van kwik in de chlooralkali-industrie wordt afgebouwd;

H)  het gebruik van alle alternatieve kwikvrije producten en beste beschikbare technieken voor processen en afvalbeheer aan te moedigen en op EU-niveau te implementeren;

I)  op niveau van de lidstaten en de Commissie de nodige stappen te zetten om het publieke bewustzijn te vergroten en om de transparantie bij gebruik, overdracht en lozing van kwik te verhogen.

De wereld heeft Europa nodig om een voortrekkersrol te blijven spelen in het proces van Minamata, door de mogelijkheden die het Verdrag biedt ten volle te benutten en door volledig woord te houden met betrekking tot de eerdere beloften in vroegere EU-wetgeving rond kwik. De rapporteur is van mening dat een minimalistische aanpak van Minamata contraproductief en in strijd met het algemeen belang zou zijn. De rapporteur pleit voor een Europees Parlement dat strijdt voor een gezonder milieu, veiliger voedsel en een betere gezondheid voor alle burgers.

(1)

EFSA Journal 2015; 13(1):3982.

(2)

"Global Mercury Hotspots", studie van het Biodiversity Research Institute en IPEN; januari 2013.


ADVIES VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN INZAKE DE RECHTSGROND

Dhr. Giovanni La Via

Voorzitter

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

BRUSSEL

Betreft:  Advies inzake de rechtsgrondslag van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende kwik, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1102/2008 (COM(2016)00392016/0023(COD))

Geachte voorzitter,

Per brief van 30 augustus 2016 heeft de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid de Commissie juridische zaken overeenkomstig artikel 39, lid 2, van het Reglement om advies verzocht over de juistheid van de rechtsgrondslag van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende kwik, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1102/2008(1). Het oorspronkelijke voorstel is gebaseerd op artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) betreffende het milieubeleid van de Unie en artikel 207 VWEU betreffende het gemeenschappelijk handelsbeleid. De rapporteur heeft echter een amendement ingediend dat beoogt uitsluitend artikel 192, lid 1, als rechtsgrondslag te gebruiken.

I - Achtergrond

De Unie en 26 van haar lidstaten hebben een nieuw internationaal verdrag inzake kwik(2) ondertekend dat tot stand kwam onder toezicht van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), het zogenoemde "Verdrag van Minamata". Alle lidstaten hebben zich ertoe verbonden het Verdrag te bekrachtigen. Het Verdrag betreft de volledige levenscyclus van kwik, van de primaire kwikmijnbouw tot het beheer van kwikafval, en heeft tot doel de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen antropogene emissies van kwik en kwikverbindingen in lucht, water en bodem. Een groot deel van het Verdrag van Minamata valt reeds onder EU-wetgeving, met name Verordening (EG) nr. 1102/2008(3), die de uitvoer van kwik en verschillende kwikverbindingen verbiedt, Verordening (EU) nr. 649/2012(4), waarbij een systeem voor kennisgeving wordt vastgesteld dat onder andere op de invoer van kwik van toepassing is, en de Verordeningen (EG) 396/2005(5), 1907/2006(6) en 1223/2009(7) en de Richtlijnen 2006/66/EG(8) en 2011/65/EU(9), die betrekking hebben op het in de Unie in de handel brengen van verschillende kwikhoudende producten en waarbij maximumgehalten voor kwik worden vastgesteld. Ten slotte beogen de Richtlijnen 2010/75/EU(10), 2012/18/EU(11), 2008/98/EG(12) en 1999/31/EG(13) het beheersen, het verminderen en, als er kwikvrije alternatieven bestaan, het uitbannen van puntbronnen en diffuse emissies van kwik, kwikverbindingen en kwikafval in het milieu.

Volgens het Commissievoorstel moeten de verplichtingen die voortvloeien uit het verdrag en die nog niet zijn omgezet in EU-recht, worden opgenomen in één rechtshandeling. Verordening (EG) nr. 1102/2008, de enige rechtshandeling van de Unie die specifiek aan kwik is gewijd, moet hiervoor als basis dienen. Gezien de aard en omvang van de wijzigingen die aan Verordening (EG) nr. 1102/2008 moeten worden aangebracht en de noodzaak om de consistentie en juridische duidelijkheid te verbeteren, moet die verordening echter bij die ene rechtshandeling worden ingetrokken en erdoor worden vervangen. Daarbij moeten de uit de verordening voortvloeiende materiële verplichtingen, voor zover dat nog nodig is, worden overgenomen.

II - Relevante Verdragsbepalingen

In het voorstel van de Commissie worden artikel 192, lid 1, VWEU, dat deel uitmaakt van het derde deel, "Het beleid en intern optreden van de Unie", juncto artikel 207 VWEU, dat deel uitmaakt van het vijfde deel, "Extern optreden van de Unie", voorgesteld als rechtsgrondslag. Deze artikelen luiden als volgt (onderstreping toegevoegd):

Artikel 192

(oud artikel 175 VEG)

1. Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's de activiteiten vast die de Unie moet ondernemen om de doelstellingen van artikel 191 te verwezenlijken.

[...]

Artikel 207

(oud artikel 133 VEG)

1. De gemeenschappelijke handelspolitiek wordt gegrond op eenvormige beginselen, met name aangaande tariefwijzigingen, het sluiten van tarief- en handelsakkoorden betreffende handel in goederen en diensten, en de handelsaspecten van intellectuele eigendom, de directe buitenlandse investeringen, het eenvormig maken van liberaliseringsmaatregelen, de uitvoerpolitiek alsmede de handelspolitieke beschermingsmaatregelen, waaronder de te nemen maatregelen in geval van dumping en subsidies. De gemeenschappelijke handelspolitiek wordt gevoerd in het kader van de beginselen en doelstellingen van het externe optreden van de Unie.

2. Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure bij verordeningen de maatregelen vast die het kader voor de uitvoering van de gemeenschappelijke handelspolitiek van de Unie bepalen.

[...]

Artikel 191 VWEU luidt als volgt (onderstreping toegevoegd):

Artikel 191

(oud artikel 174 VEG)

1. Het beleid van de Unie op milieugebied draagt bij tot het nastreven van de volgende doelstellingen:

behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu;

bescherming van de gezondheid van de mens;

behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen;

bevordering op internationaal vlak van maatregelen om het hoofd te bieden aan regionale of mondiale milieuproblemen, en in het bijzonder om de klimaatverandering te bestrijden.

[...]

4. In het kader van hun onderscheiden bevoegdheden werken de Unie en de lidstaten samen met derde landen en met de bevoegde internationale organisaties. De samenwerking van de Unie kan nader worden geregeld in overeenkomsten tussen de Unie en de betrokken derde partijen.

De eerste alinea doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de lidstaten om in internationale fora te onderhandelen en internationale overeenkomsten te sluiten.

III - De voorgestelde rechtsgrondslag

De Commissie stelt artikel 192, lid 1, en artikel 207 VWEU voor als juiste rechtsgrondslag voor een verordening betreffende kwik en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1102/2008. Zoals in de toelichting bij het voorstel wordt bevestigd, is de Commissie van oordeel dat de gelijkenissen tussen Verordening (EG) nr. 1102/2008 en het onderhavige voorstel rechtvaardigen dat dezelfde dubbele rechtsgrondslag wordt gebruikt(14).

In deze context zij er nogmaals op gewezen dat de plenaire vergadering van het Parlement in eerste lezing van het voorstel voor Verordening (EG) nr. 1102/2008 – op aanbeveling van de Commissie juridische zaken – heeft besloten dat de juiste rechtsgrondslag alleen artikel 175, lid 1, EG (thans artikel 192, lid 1, VWEU) is omdat het hoofddoel van het voorstel het beschermen van de gezondheid van de mens en het milieu is, en handelsbeleidsoverwegingen geen rol spelen(15).

Het Hof van Justitie heeft al meermaals kwesties in verband met de keuze van de rechtsgrondslag en het toepassingsgebied van artikel 192, lid 1, respectievelijk artikel 207 VWEU onderzocht(16). Bovendien moet volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie(17) (vet toegevoegd):

"de rechtsgrondslag van een handeling immers op basis van het doel en de inhoud van de handeling zelf worden gekozen en niet op basis van de rechtsgrondslag die is gebruikt om andere gemeenschapshandelingen [thans handelingen van de Unie] met, in voorkomend geval, soortgelijke kenmerken vast te stellen".

Volgens dit beginsel moet de juiste rechtsgrondslag voor onderhavig Commissievoorstel worden onderzocht ongeacht de rechtsgrondslag die voor de vaststelling van Verordening (EG) nr. 1102/2008 is gebruikt.

IV - Jurisprudentie inzake de rechtsgrondslag

Het Hof van Justitie beschouwt de keuze van de juiste rechtsgrondslag vanouds als een kwestie van constitutioneel belang. Het gaat erom het beginsel van bevoegdheidstoedeling (artikel 5 VEU) te doen naleven en de aard en de omvang van de bevoegdheden van de Unie af te bakenen.Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie moet "de keuze van de rechtsgrondslag van een gemeenschapshandeling [...] berusten op objectieve gegevens die voor rechterlijke toetsing vatbaar zijn. Tot die gegevens behoren met name het doel en de inhoud van de handeling"(18). De keuze van een onjuiste rechtsgrondslag kan dan ook aanleiding vormen tot de nietigverklaring van de desbetreffende handeling. Zonder betekenis in dit verband zijn de wens van een instelling om intensiever deel te nemen aan de vaststelling van een bepaalde handeling, de context waarbinnen de handeling is vastgesteld, of het werk dat op het werkterrein waaronder de handeling valt, op een andere grond is verricht(19).

Indien bij het onderzoek van de betrokken handeling blijkt dat zij een tweeledig doel heeft of dat er sprake is van twee componenten, waarvan er een kan worden gezien als hoofddoel of voornaamste component, terwijl het andere doel of de andere component slechts van ondergeschikt belang is, moet die handeling op één enkele rechtsgrondslag worden gebaseerd, namelijk die welke het hoofddoel of de voornaamste component vereist(20). Indien een maatregel echter tegelijkertijd meerdere doelstellingen of componenten heeft die onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn zonder dat de ene secundair en indirect is ten opzichte van de andere, moet deze handeling op de verschillende desbetreffende rechtsgrondslagen worden gebaseerd(21), als de procedures die in de respectieve rechtsgronden zijn vastgesteld niet onverenigbaar zijn met het recht van het Europees Parlement en dat recht niet in het gedrang brengen(22).

V - Doel en inhoud van de voorgestelde handeling

Doel van dit voorstel is om, zoals de Commissie aangeeft in de toelichting en in de overwegingen 7 en 9, de wetgeving van de Unie volledig in overeenstemming te brengen met het Verdrag van Minamata door alle verplichtingen die voortvloeien uit het verdrag en die nog niet zijn omgezet in EU-recht, op te nemen in één rechtshandeling(23).

In die zin wordt er in overweging 1 van het Commissievoorstel aan herinnerd dat kwik een zeer giftige stof is die wereldwijd een groot gevaar vormt voor de menselijke gezondheid. In overweging 3 wordt herinnerd aan het zevende milieuactieprogramma, waarin als langetermijndoelstellingen een niet-toxisch milieu en de beperking van de aanzienlijke nadelige effecten van chemische stoffen op de menselijke gezondheid en het milieu tegen 2020 worden vastgesteld(24). In overweging 6 wordt verwezen naar de strategie van de Gemeenschap voor kwik(25), die voorziet in het onderhandelen over en het sluiten van een internationaal wettelijk bindend instrument, aangezien actie van de Unie alleen geen garantie biedt voor een doeltreffende bescherming van de burgers van de Unie tegen de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van kwik. Volgens overweging 24 ten slotte is de doelstelling van deze verordening het waarborgen van een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen kwik door middel van een verbod op de in- en uitvoer van kwik en kwikhoudende producten, van beperkingen op het gebruik van kwik in productieprocessen, producten, ASGM door middel van kwik en tandheelkundig amalgaam, en van verplichtingen betreffende kwikafval.

In artikel 1 van het voorstel wordt het onderwerp van de verordening omschreven als de vaststelling van maatregelen en voorwaarden betreffende de handel in en de productie, het gebruik en de tijdelijke opslag van kwik en het beheer van kwikafval. Artikel 2 bevat definities, onder meer van de termen "uitvoer" en "invoer". In artikel 3 worden beperkingen op de uitvoer van kwik en kwikverbindingen opgelegd; in artikel 6 worden invoerbeperkingen opgelegd. Krachtens artikel 5 is de uitvoer, invoer en productie in de Unie van de in bijlage II vermelde kwikhoudende producten met ingang van 1 januari 2021 verboden. Artikel 6 geeft de Commissie de mogelijkheid om uitvoeringshandelingen vast te stellen voor de uitvoering van de artikelen 3 en 4. In de artikelen 7 tot en met 10 worden beperkingen opgelegd op het gebruik en de opslag van kwik, met inbegrip van industriële activiteiten, nieuwe productieprocessen, ambachtelijke en kleinschalige goudwinning en tandheelkundig amalgaam. Ten slotte bevatten de artikelen 11 tot en met 13 bepalingen betreffende de opslag en verwijdering van kwikafval.

VI - Vaststelling van de juiste rechtsgrondslag

Aangezien de hoofddoelstelling van het voorstel erin bestaat de wetgeving van de Unie volledig in overeenstemming te brengen met het Verdrag van Minamata, is het doel van het verdrag zelf van essentieel belang om te bepalen of het voorstel twee doelen, namelijk milieubescherming en handel, tegelijk nastreeft, dan wel of een daarvan slechts van ondergeschikt belang is.

Wat het doel en de inhoud van het Verdrag van Minamata betreft, luidt artikel 1: "Dit Verdrag heeft tot doel de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen antropogene emissies en lozingen van kwik en kwikverbindingen". Tegen deze achtergrond wordt in de preambule aangegeven dat om die doelstelling te verwezenlijken, onder meer "maatregelen worden vastgesteld ter regulering van de aanvoer van en de handel in kwik, onder meer door het opleggen van beperkingen op bepaalde specifieke bronnen van kwik zoals primaire mijnbouw, en ter regulering van kwikhoudende producten, productieprocessen waarbij kwik of en kwikverbindingen worden gebruikt, en ambachtelijke en kleinschalige goudwinning"(26).

Hoewel het Verdrag van Minamata in beperkingen op de uit- en invoer van kwik voorziet, beoogt het voornamelijk de volksgezondheid en het milieu te beschermen. Dit wordt ook bevestigd door de keuze van artikel 192, lid 1, VWEU als enige rechtsgrondslag voor het voorstel van de Commissie voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Verdrag van Minamata inzake kwik(27). Het advies van de Juridische Dienst(28) luidt:

"Overwegende dat a) het voorstel beoogt bepaalde verplichtingen uit hoofde van het Verdrag van Minamata ten uitvoer te leggen, b) de milieudoelstelling van het verdrag duidelijk blijkt uit de preambule, en c) een ander voorstel van de Commissie voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het Verdrag van Minamata inzake kwik op artikel 192, lid 1, VWEU gebaseerd is, moet de voorgestelde verordening a priori om redenen van coherentie op dezelfde rechtsgrondslag gebaseerd zijn(29)."

Tegen deze achtergrond kan worden gesteld dat het voorstel weliswaar een aantal artikelen betreffende beperkingen op de handel bevat, maar dat, gezien het overkoepelende doel van de voorgestelde verordening en de reeks overwegingen waardoor de verordening wordt ingepast in het bredere milieubeleid van de Unie (zie bv. het zevende milieuactieprogramma en de strategie van de Gemeenschap voor kwik), de milieucomponent van het voorstel duidelijk waarneembaar en het belangrijkst is. Het advies van de Juridische Dienst(30) luidt (onderstreping toegevoegd):

"zelfs de bepalingen betreffende uitvoer en invoer zijn niet echt bedoeld om de commerciële handel te bevorderen, te vergemakkelijken of te regelen, of om te definiëren welke kenmerken materialen en producten moeten hebben om vrij te mogen worden verhandeld met derde landen. De verboden en beperkingen worden veeleer opgelegd om het milieu te beschermen(31). Zo bekeken dienen de beperkingen op de handel duidelijk het milieudoel van het voorstel. Bijgevolg lijkt de milieucomponent het belangrijkst en vormt deze het zwaartepunt van het voorstel".

VII - Conclusie en aanbeveling

Gezien het bovenstaande heeft het Commissievoorstel – hoewel het beperkingen op in- en uitvoer omvat – als hoofddoel het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen, en vormt artikel 192, lid 1, VWEU bijgevolg de enige geldige en juiste rechtsgrondslag voor het voorstel.

Op haar vergadering van 26 september 2016 heeft de Commissie juridische zaken dan ook met eenparigheid van stemmen (22 stemmen voor(32)) besloten de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid aan te bevelen om de rechtsgrondslag voor de voorgestelde verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende kwik, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1102/2008 te veranderen in uitsluitend artikel 192, lid 1, VWEU.

Hoogachtend,

Pavel Svoboda

(1)

COM(2016) 39 final.

(2)

Portugal en Estland hebben het Verdrag van Minamata niet ondertekend.

(3)

Verordening (EG) nr. 1102/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 inzake het verbod op de uitvoer van metallisch kwik en andere kwikverbindingen en -mengsels en de veilige opslag van metallisch kwik (PB L 304 van 14.11.2008, blz. 75).

(4)

Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 60).

(5)

Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot

vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging

van Richtlijn 91/414/EG van de Raad (PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1).

(6)

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006

inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van

een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG)

nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.).

(7)

Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten (PB L 342 van 22,12.2009, blz. 59).

(8)

Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 inzake batterijen en

accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's en tot intrekking van Richtlijn 91/157/EEG (PB L 266 van

26.9.2006, blz. 1).

(9)

Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (PB L 174 van 1.7.2011, blz. 88).

(10)

Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële

emissies (PB L 334 van 17.12.2010, blz. 17)/

(11)

Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad (PB L 197 van 24.7.2012, blz. 1).

(12)

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3).

(13)

Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen (PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1).

(14)

COM(2016) 39 final, blz. 9.

(15)

Verslag voor de plenaire vergadering A6-0227/2007, blz. 46

(16)

Zie met name advies 2/00 EU:C:2001:664, alsook de zaken C-281/01 Commissie/Raad, EU:C:2002:761, C-94/03 Commissie/Raad, EU:C:2006:2, C-178/03, Commissie/Parlement en Raad, EU:C:2006:4, en C-411/06, Commissie/Parlement en Raad, EU:C:2009:518.

(17)

Zaak C-178/03, Commissie/Parlement en Raad, EU:C:2006:4, par. 55.

(18)

Zaak C-45/86, Commissie/Raad (Algemene tariefpreferenties), Jurispr. 1987, blz. 1439, par. 5, Zaak C-411/06, Commissie/Parlement en Raad, Jurispr. 2009, blz. I-7585.

(19)

Zaak C-269/97, Commissie/Raad, Jurispr. 2000, blz. I-2257, par. 44.

(20)

Zaak C-137/12, Commissie/Raad, EU:C:2013:675, par. 53, zaak C-490/10, Parlement/Raad, EU:C:2012:525, par. 45, zaak C-155/07, Parlement/Raad, Jurispr. 2008, blz. I-08103, par. 34.

(21)

Zaak C-211/01, Commissie/Raad, Jurispr. 2003, blz. I-08913, par. 40, zaak C-178/03, Commissie/Parlement en Raad, Jurispr. 2006, blz. I-107, par. 43-56.

(22)

Zaak C-300/89, Commissie/Raad ("titaandioxide"), Jurispr. 1991, blz. I-2867, par. 17-25, zaak C-268/94, Commissie/Raad, Jurispr. 1996, blz. I-6177.

(23)

Verdrag van Minamata inzake kwik, gesloten onder toezicht van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, http://www.mercuryconvention.org/.

(24)

PB L 354 van 28.12.2013, p.171.

(25)

COM(2010) 723 final.

(26)

Ibidem, punt 4.

(27)

COM(2016) 42 final, blz. 4.

(28)

SJ-0393/16, blz. 4.

(29)

Zie een soortgelijk argument in zaak C-411/06, Commissie/Parlement en Raad, EU:C:2009:518, par. 66.

(30)

SJ-0393/16, blz. 4-5.

(31)

Zie Zaak C-411/06, Commissie/Parlement en Raad, EU:C:2009:518, par. 69 t/m 72.

(32)

Tijdens de eindstemming waren aanwezig: Jean-Marie Cavada ( waarnemend voorzitter, rapporteur), Mady Delvaux (ondervoorzitter), Axel Voss (ondervoorzitter), Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Stefano Maullu, Emil Radev, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Tadeusz Zwiefka.


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Verordening betreffende kwik en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1102/2008

Document- en procedurenummers

COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD)

Datum indiening bij EP

2.2.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ENVI

4.2.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

INTA

4.2.2016

ITRE

4.2.2016

JURI

4.2.2016

 

Geen advies

       Datum besluit

INTA

13.7.2016

ITRE

23.2.2016

JURI

15.3.2016

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Stefan Eck

10.3.2016

 

 

 

Betwisting rechtsgrondslag

       Datum JURI-advies

JURI

26.9.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

12.7.2016

 

 

 

Datum goedkeuring

13.10.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

55

9

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Guillaume Balas, Paul Brannen, Nicola Caputo, Michel Dantin, Mark Demesmaeker, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Krzysztof Hetman, Gesine Meissner, James Nicholson, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Nicola Danti, Anna Hedh, Marco Zullo

Datum indiening

20.10.2016

Juridische mededeling