Förfarande : 2016/0023(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0313/2016

Ingivna texter :

A8-0313/2016

Debatter :

PV 13/03/2017 - 11
CRE 13/03/2017 - 11

Omröstningar :

PV 14/03/2017 - 6.2
CRE 14/03/2017 - 6.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0066

BETÄNKANDE     ***I
PDF 887kWORD 124k
20.10.2016
PE 584.224v02-00 A8-0313/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008

(COM(2016)0039 – C80021/2016 – 2016/0023(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Stefan Eck

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR ÖVER DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008

(COM(2016)0039 – C80021/2016 – 2016/0023(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0039),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 192.1 och 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0021/2016),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 25 maj 2016(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 39 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0313/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Beaktandeled 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 192.1 och artikel 207,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 192.1,

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Kvicksilver är ett mycket giftigt ämne och utgör ett globalt och omfattande hot mot människors hälsa, inklusive i form av metylkvicksilver i fisk och skaldjur, ekosystem samt i vilda djur och växter. Kvicksilverföroreningarna är gränsöverskridande – mellan 40 % och 80 % av den totala depositionen av kvicksilver i unionen har sitt ursprung utanför unionen – och därför krävs åtgärder på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

(1)  Kvicksilver är ett mycket giftigt ämne och utgör ett globalt och omfattande hot mot människors hälsa, inklusive i form av metylkvicksilver i fisk och skaldjur, i ekosystem samt i vilda djur och växter. Exponering för höga nivåer av kvicksilver kan skada hjärnan, hjärtat, njurarna, lungorna och immunsystemet hos människor i alla åldrar. Höga halter av metylkvicksilver i blodomloppet hos ofödda barn och småbarn kan hämma nervsystemets utveckling och göra barn mindre kapabla att tänka och lära sig och kan potentiellt sänka deras IQ. FN:s miljöprogram (Unep) och Världshälsoorganisationen (WHO) räknar kvicksilver bland de tio kemikalier som utgör en särskild fara för folkhälsan. Det behöver därför införas bestämmelser om kvicksilver och villkor för dess användning.

Motivering

Se Förenta staternas miljövårdsmyndighet 2014 och http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/chemicals_phc/en/.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Användningen av kvicksilver i produktionsprocesser bör fasas ut, och i detta syfte bör incitament ges för att undersöka ämnen som alternativ till kvicksilver med egenskaper som är ofarliga eller under alla omständigheter mindre farliga för miljön och hälsan.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  Kvicksilverföroreningarna är gränsöverskridande. Mellan 40 % och 80 % av den totala depositionen av kvicksilver i unionen har sitt ursprung utanför unionen, och 70 % av de kvicksilverförorenade områdena är koncentrerade till industriregioner i Europa och Nordamerika. Detta innebär att det krävs åtgärder på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  De flesta kvicksilverutsläpp och tillhörande exponeringsrisker härrör från antropogen verksamhet, bland annat primär kvicksilverbrytning och bearbetning, användning av kvicksilver i produkter, industriprocesser och icke-industriell och småskalig guldutvinning samt från i synnerhet kolförbränning och hantering av kvicksilverhaltigt avfall.

(2)  De flesta kvicksilverutsläpp och tillhörande exponeringsrisker härrör från antropogen verksamhet, bland annat primär kvicksilverbrytning och bearbetning, användning av kvicksilver i produkter, industriprocesser och icke-industriell och småskalig guldutvinning, förorenade områden samt från i synnerhet kolförbränning och hantering av kvicksilverhaltigt avfall. Förbränning av fossila bränslen vid kraftverk och industriella ångpannor tillsammans med bostadsuppvärmning ger upphov till nästan hälften av de globala kvicksilverutsläppen. Därför bör övergången till produktion av förnybar energi kombinerat med åtgärder för att förbättra energieffektiviteten påskyndas så att man i betydande grad kan minska utsläppen av kvicksilver i atmosfären.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Det europeiska registret över utsläpp och överföringar av föroreningar, upprättat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/20061a, syftar till att tillhandahålla behöriga myndigheter, beslutsfattare, forskare och allmänheten en sammanhängande och unionsomfattande databas över industriella utsläpp och överföringar vilken även omfattar kvicksilver. Användare får tillgång till information om utsläpp och överföringar från industrienheter i sitt närområde eller land vilka kan jämföras med andra enheter i hela unionen. Denna tillgång till uppgifter har potential att säkerställa ett verkligt deltagande i miljöfrågor från allmänhetens sida. Det europeiska registret över utsläpp och överföringar av föroreningar bidrar till ökad öppenhet, och detta redan befintliga verktyg för spårning av föroreningar bör därför utvidgas till flöden av kvicksilverhaltigt avfall i syfte att minimera risken för bedrägeri och för att förbättra kontrollen över överföring av kvicksilver till avfall.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (EUT L 33, 4.2.2006, s. 1).

Motivering

Användningen av det europeiska registret över utsläpp och överföringar av föroreningar kommer att minska risken för bedrägeri och bidra till den övergripande bild som vi förväntar oss att erhålla genom vår begäran om en EU-omfattande förteckning.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Betydande framsteg har gjorts i unionen under de senaste tio åren när det gäller hanteringen av kvicksilver efter antagandet av strategin och av ett antal olika åtgärder avseende utsläpp och användning av kvicksilver, tillgång och efterfrågan på kvicksilver samt hantering av överskott och lager av kvicksilver.

(5)  Betydande framsteg har gjorts i unionen under de senaste tio åren när det gäller hanteringen av kvicksilver efter antagandet av strategin och av ett antal olika åtgärder avseende utsläpp och användning av kvicksilver, tillgång och efterfrågan på kvicksilver samt hantering av överskott och lager av kvicksilver. Trots det krävs ytterligare åtgärder eftersom marknadens efterfrågan på kvicksilver för närvarande uppskattas till 260–400 ton per år och eftersom den beräknade efterfrågan på kvicksilver under perioden 2025–2030 till och med efter den planerade utfasningen av användningen av kvicksilver i kloralkaliindustrin fram till 2017 uppskattas till 40–220 ton per år. Det är därför nödvändigt att fästa särskild uppmärksamhet vid ett fullständigt genomförande av denna förordning, i enlighet med tillämpliga bestämmelser.

Motivering

Se arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar (SWD), konsekvensbedömning som bifogas detta förslag 2016 final s. 26/186.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  I strategin fastställs att förhandlingar om och ingående av ett internationellt rättsligt bindande instrument bör vara en prioritering, eftersom enbart unionsåtgärder inte kan garantera ett effektivt skydd för unionens befolkning mot kvicksilvrets negativa hälsoeffekter.

(6)  Utöver strategin, i vilken fastställs att förhandlingar om och ingående av ett internationellt rättsligt bindande instrument bör vara en prioritering, bör unionen anstränga sig för att stå främst i ledet bland globala partner i syfte att garantera ett verkligt ändamålsenligt skydd för sin befolkning mot kvicksilvrets negativa hälsoeffekter, och ge alla länder som är parter i Minamatakonventionen om kvicksilver exempel på bästa praxis.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  För att spegla den aktuella vetenskapliga förståelsen av risker med metylkvicksilver bör kommissionen utvärdera de aktuella hälsobaserade intagen, och fastställa nya hälsoriktmärken avseende kvicksilver, vid genomförandet av översynen av denna förordning.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  En snabb ratificering av konventionen av unionen och dess medlemsstater kommer att uppmuntra viktiga globala användare och utsläppare av kvicksilver, som har undertecknat konventionen, att ratificera och genomföra den.

(8)  En snabb ratificering av konventionen av unionen och dess medlemsstater kommer att uppmuntra viktiga globala användare och utsläppare av kvicksilver, som har undertecknat konventionen, att ratificera och genomföra den. Ytterligare åtgärder från unionens sida som går utöver kraven i konventionen skulle, likt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/20081a, bana väg för kvicksilverfria produkter och processer.

 

_____________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt kvicksilver (EUT L 304, 14.11.2008, s. 75).

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Eftersom unionslagstiftningen redan innehåller många av konventionens skyldigheter bör denna förordning endast innehålla bestämmelser som kompletterar unionens regelverk och som behövs för att säkerställa att det fullständigt överensstämmer med konventionen, och följaktligen för att unionen och dess medlemsstater ska kunna ratificera och genomföra den.

(9)  Eftersom unionslagstiftningen redan innehåller många av konventionens skyldigheter bör denna förordning som en prioritering innehålla bestämmelser som kompletterar unionens regelverk och som behövs för att säkerställa att det fullständigt överensstämmer med konventionen, och följaktligen för att unionen och dess medlemsstater ska kunna ratificera och genomföra den. Denna förordning bör även innehålla nya bestämmelser som går utöver konventionen, i överensstämmelse med strategin och unionens lagstiftning på miljö- och hälsoskyddsområdet, särskilt vad gäller avfall.

Motivering

Den nya förordningen bör inte endast anpassa unionens lagstiftning till konventionen. På många av konventionens områden kan unionen göra framsteg fortare, och därigenom lägga grunden för konventionens framtida utveckling.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Medlemsstaterna anses vara de utvecklade länderna inom ramen för konventionen, och unionen är inte enbart långt framskriden i sin lagstiftning, utan besitter även alternativ tillgänglig teknik. Därför bör unionen anta så många som möjligt av de alternativ och de åtgärder som föreslås i och tillhandahålls genom konventionen i syfte att staka ut en ambitiös riktning för alla andra parter i konventionen.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b)    Ytterligare åtgärder på unionsnivå, med en ambitionsnivå som är högre än konventionens, bör kunna vidtas när de möjliggör en effektiv och ändamålsenlig minskning av kvicksilvrets skadliga effekter, i överensstämmelse med de senaste vetenskapliga rönen. Exempelvis bör unionen uppmuntra till användning av återvunnet kvicksilver för industriellt bruk.

Motivering

För att minska kvicksilverproduktionen i världen och ge en positiv signal, bör återvinning och användning av återvunnet kvicksilver uppmuntras inom unionen.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Det exportförbud för kvicksilver som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/200839 bör kompletteras med restriktioner för import av kvicksilver beroende på kvicksilvrets källa, avsedda användning och ursprungsort. De nationella myndigheter som utsetts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/201240 bör utföra de administrativa uppgifter som är kopplade till genomförandet av sådana restriktioner.

(10)  Det exportförbud för kvicksilver som fastställs i förordning (EG) nr 1102/2008 bör kompletteras med ett förbud mot import av kvicksilver för andra ändamål än omhändertagande som avfall. Ett sådant undantag för import av kvicksilver för omhändertagande som avfall bör vara tillämpligt till den 31 december 2027. Under tiden bör kommissionen i samarbete med medlemsstaterna och berörda parter främja och underlätta kapacitetsuppbyggnaden i tredjeländer när det gäller hanteringen av kvicksilver. De nationella myndigheter som utsetts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/201240 bör utföra de administrativa uppgifter som är kopplade till genomförandet av dessa förbudsåtgärder.

__________________

__________________

39  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt kvicksilver (EUT L 304, 14.11.2008, s. 75).

 

40  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier (EUT L 201, 27.7.2012, s. 60).

40  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier (EUT L 201, 27.7.2012, s. 60).

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Export, import och tillverkning av en rad produkter med kvicksilver tillsatt står för en stor del av användningen av kvicksilver och kvicksilverföreningar inom unionen och globalt, och bör förbjudas.

(11)  Export, import och tillverkning av en rad produkter med kvicksilver tillsatt som inte följer de gränser som fastställts i tillämplig unionslagstiftning bör fasas ut, och det slutliga målet på kort sikt bör vara att alla produkter som innehåller avsiktligt tillsatt kvicksilver bör förbjudas. Under tiden bör fortsatt användning övervakas noggrant och uppfylla villkoren i artiklarna 3 och 4 i denna förordning.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Denna förordning bör därför ha två rättsliga grunder, nämligen artiklarna 192.1 och 207 i EUF-fördraget, eftersom den både syftar till att skydda miljön och människors hälsa och till att säkerställa enhetlighet när det gäller handelsaspekterna genom förbud och restriktioner vad avser import och export av kvicksilver, kvicksilverföreningar och produkter med kvicksilver tillsatt.

utgår

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  I syfte att minska kvicksilverimporten och lagringen av stabiliserat eller delvis stabiliserat kvicksilverhaltigt avfall, bör användning av återvunnet kvicksilver uppmuntras när det är möjligt.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  I enlighet med artikel 193 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) bör denna förordning inte hindra någon medlemsstat från att behålla eller införa strängare skyddsåtgärder, förutsatt att dessa åtgärder är förenliga med fördragen och har anmälts till kommissionen.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13b)   Denna förordning syftar till att skydda människors hälsa. Den bör därför inte hindra export, import och tillverkning av homeopatiska läkemedel som ger betydande hälsofördelar i fall där det inte finns några kvicksilverfria aktiva ämnen tillgängliga som alternativ. Antroposofiska läkemedel som finns beskrivna i en officiell farmakopé och som bereds enligt en homeopatisk metod bör vid tillämpningen av denna förordning behandlas på samma sätt som homeopatiska läkemedel.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  I avsaknad av relevanta tillgängliga kvicksilverfria produktionsprocesser bör villkor fastställas för produktion av natrium- eller kaliummetylat eller -etylat som inbegriper användning av kvicksilver.

(14)  Produktionen av alkoholat som inbegriper användning av kvicksilver som en elektrod bör fasas ut och så snart som möjligt ersättas med gångbara kvicksilverfria produktionsprocesser. I avsaknad av relevanta tillgängliga kvicksilverfria produktionsprocesser för kaliummetylat eller -etylat bör perioden för utfasningen av dessa förlängas. Ett datum för införande av ett förbud mot kvicksilver i produktionen av natrium- eller kaliummetylat eller -etylat bör fastställas så snart som möjligt så att industrin ges möjligheten att göra investeringar i god tid.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Tillverkning och utsläppande på marknaden av nya produkter med kvicksilver tillsatt och upprättande av nya kvicksilverbaserade tillverkningsprocesser skulle öka användningen av kvicksilver och kvicksilverföreningar samt kvicksilverutsläppen inom unionen. Sådan ny verksamhet bör därför förbjudas, såvida inte en bedömning visar att sådan användning skulle innebära betydande miljö- och hälsofördelar och att det inte finns några tekniskt och ekonomiskt gångbara kvicksilverfria alternativ tillgängliga som ger motsvarande fördelar.

(15)   Tillverkning och utsläppande på marknaden av nya produkter med kvicksilver tillsatt och upprättande av nya kvicksilverbaserade tillverkningsprocesser skulle öka användningen av kvicksilver och kvicksilverföreningar samt kvicksilverutsläppen inom unionen. Sådan ny verksamhet bör därför förbjudas, såvida inte en bedömning av riskerna och fördelarna visar att sådan användning skulle innebära betydande miljö- och hälsofördelar sett ur ett nettoperspektiv och att det inte finns några tekniskt gångbara kvicksilverfria alternativ tillgängliga som ger motsvarande fördelar.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Användningen av kvicksilver och kvicksilverföreningar inom icke-industriell och småskalig guldutvinning står för en betydande del av användningen och utsläppen av kvicksilver globalt och bör därför regleras.

(16)  Användningen av kvicksilver och kvicksilverföreningar inom icke-industriell och småskalig guldutvinning står för en betydande del av användningen och utsläppen av kvicksilver globalt, får negativa effekter både för lokalsamhällen och globalt och bör därför avskaffas i unionen och regleras på internationell nivå. Det uppskattas att småskalig guldutvinning praktiseras i 77 länder. Globalt sett producerar småskaliga utvinningsföretag mellan 20 % och 30 % av allt guld som utvinns. Unionen bör, inom ramen för konventionen, uppmuntra alla övriga parter i konventionen att, genom precis och strikt rapportering om export och import, samarbeta för att noggrant övervaka handeln med det överskottskvicksilver som är avsett för användning inom icke-industriell och småskalig guldutvinning samt spåra överföring av kvicksilver till avfall.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  Spårbarheten hos kvicksilverhaltigt avfall är central för att säkerställa korrekt behandling och omhändertagande och förhindra att avfallet används på ett olagligt sätt. Följaktligen bör ett ändamålsenligt system för spårbarhet längs hela kedjan för hantering av kvicksilverhaltigt avfall inrättas på unionsnivå.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16b)  Medlemsstaterna och unionen bör verka för att minska den icke-industriella och småskaliga guldutvinningens inverkan på människor och på miljön. Vid utvecklingen av politiska lösningar i detta avseende bör unionen och medlemsstaterna beakta den roll som fattigdomen spelar som en orsak till icke-industriell och småskalig guldutvinning. Medlemsstaterna bör därför verka för att utveckla ekonomiska alternativ till icke-industriell och småskalig guldutvinning. Unionen bör även bestämt åta sig att samarbeta med de övriga parterna i konventionen och tillhandahålla dem tekniskt bistånd.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 16c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16c)  Vid utvecklingen av politiska lösningar på problemet med kvicksilveranvändning inom icke-industriell och småskalig guldutvinning bör medlemsstaterna, parallellt med att ta itu med de ekonomiska och sociala faktorerna, verka för att skydda samhällen från de kriminella strukturer som är involverade i icke-industriell och småskalig guldutvinning och ta fram lösningar för att motverka olaglig utvinningsverksamhet i allmänhet.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 16d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16d)  Medlemsstater som inom sitt territorium har icke-industriell och småskalig guldutvinning där kvicksilver används bör ta fram en nationell handlingsplan, i enlighet med det som också krävs enligt artikel 7.3 i konventionen.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 16e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16e)  För att framhålla problemet med kvicksilveranvändning inom icke-industriell och småskalig guldutvinning och göra det möjligt för konsumenterna att fatta välgrundade beslut vid köp av guldprodukter bör unionen vidta nödvändiga åtgärder för att gentemot de övriga parterna i konventionen främja inrättandet av ett system för märkning av guld som utvunnits utan användning av kvicksilver.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 16f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16f)   Användning och transport av kvicksilver medför hälso- och miljörisker. För att spåra kvicksilveranvändning inom icke-industriell och småskalig guldutvinning bör kommissionen uppmuntra parterna i konventionen att inrätta ett världsomspännande spårningsverktyg. Kommissionen bör försöka bygga det nya spårningsverktyget på det europeiska registret över utsläpp och överföringar av föroreningar när det gäller resultat och ändamålsenlighet.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Användning av tandamalgam i inkapslad form och installation av amalgamavskiljare bör göras obligatorisk för att skydda tandläkare och patienter från kvicksilverexponering, och för att säkerställa att det kvicksilverhaltiga avfall som uppstår inte släpps ut till miljön utan samlas in och hanteras på ett hållbart sätt. Med tanke på storleken på företagen inom tandvårdssektorn som berörs av denna ändring bör tillräcklig tid ges för anpassning till de nya bestämmelserna.

(17)  I väntan på ett fullständigt avskaffande av kvicksilveranvändning inom tandvården bör användning av tandamalgam i inkapslad form och installation av amalgamavskiljare med en minimiavskiljningseffektivitet – som redan fått stor spridning inom unionen, – göras obligatorisk för att skydda tandläkare och patienter från kvicksilverexponering, och för att säkerställa att det kvicksilverhaltiga avfall som uppstår under inga omständigheter släpps ut till miljön utan samlas in och hanteras på ett hållbart och lagligt sätt. För att säkerställa ändamålsenligheten hos amalgamavskiljare bör minimikrav för utrustningens prestanda och för tandläkarnas hantering av amalgamavfall samt för utbildningen av tandläkare garanteras på unionsnivå. För att skydda tandläkare, patienter och miljön från kvicksilverexponering bör användning av tandamalgam fasas ut i unionen, såsom redan skett i flera europeiska länder.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  Åtgärder för ökad medvetenhet och bättre utbildning om munhälsa är det ändamålsenligaste sättet att förebygga hål i tänderna och karies och därigenom minska användningen av tandfyllningar, såsom tandamalgam. Medlemsstaterna bör främja munhälsa, till exempel genom att fastställa nationella mål.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17b)   Parterna i konventionen har förbundit sig att vidta åtgärder för att uppmuntra yrkesorganisationer och tandvårdsskolor att utbilda yrkespersoner och studerande inom tandvård i användningen av kvicksilverfria alternativ för lagning av tänder och i att främja bästa hanteringspraxis. Sådana åtgärder bör beaktas vid översynen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG1a.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22).

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 17c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17c)  Medlemsstaterna bör uppmanas att stödja utbildning av studerande och tandläkare i användning av kvicksilverfria alternativ, särskilt för sårbara grupper såsom gravida kvinnor och barn, samt uppmuntra forskning och innovation i fråga om munhälsa, för att förbättra kunskaperna om befintliga material och tekniker för lagning av tänderna och för att utveckla nya material.

Motivering

Forskningen om tandfyllnadsmaterial bör uppmuntras, särskilt beträffande nya material om vilka kunskapen fortfarande är begränsad och som därför inte medger en fullständig riskanalys. Detta utgör en av konventionens rekommendationer.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 18

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)   De flesta av de kriterier som fastställs i rådets direktiv 1999/31/EG för tillfällig lagring av kvicksilverhaltigt avfall bör gälla för slutlagring av kvicksilverhaltigt avfall i anläggningar för underjordisk lagring. Hur vissa av dessa kriterier ska tillämpas bör bero på de särskilda egenskaperna hos respektive anläggning för underjordisk lagring, enligt vad som fastställs av medlemsstaternas behöriga myndigheter med ansvar för genomförandet av direktiv 1999/31/EG.

(18)  På grund av kvicksilvers farliga egenskaper, dess höga marknadsvärde och dess kompakta volym, som gör att det är mycket attraktivt för handel på den svarta marknaden, bör kriterierna för dess tillfälliga lagring inte vara desamma som för permanent omhändertagande. För att säkerställa ett säkert omhändertagande på lång sikt bör permanent omhändertagande av metalliskt kvicksilver förbjudas och denna form av kvicksilver på ett så irreversibelt sätt som möjligt omvandlas till kvicksilversulfid före permanent omhändertagande. Om det kvicksilverhaltiga avfallet efter kvicksilvrets omvandling till kvicksilversulfid är lika säkert som efter solidifiering bör ingen ytterligare behandling krävas. Detta skulle även säkerställa att det inte finns tillgängligt som handelsvara. Fram till 2017 kommer enligt beräkningar mer än 6 000 ton avfall av metalliskt kvicksilver att genereras i unionen, huvudsakligen till följd av den obligatoriska avvecklingen av kvicksilverceller inom klor-alkaliindustrin i enlighet med kommissionens genomförandebeslut 2013/732/EU41a. Tillfällig lagring av flytande kvicksilverhaltigt avfall bör, med tanke på den begränsade kapacitet som finns tillgänglig för omvandling av flytande kvicksilverhaltigt avfall, fortsättningsvis tillåtas enligt denna förordning under en tidsperiod som är tillräckligt lång för att säkerställa att allt sådant avfall som genereras omvandlas, dock endast i anläggningar ovan jord.

__________________

__________________

41 Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (EGT L 182, 16.7.1999, s. 1).

 

 

41a Kommissionens genomförandebeslut 2013/732/EU av den 9 december 2013 om fastställande av BAT-slutsatser för klor-alkaliproduktion, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (EUT L 332, 11.12.2013, s. 34).

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  Permanent omhändertagande av metalliskt kvicksilver som avfall utan förbehandling bör avskaffas på grund av de risker som ett sådant omhändertagande innebär, eftersom det rör sig om ett mycket farligt ämne i flytande form. Före ett permanent omhändertagande av kvicksilverhaltigt avfall bör de relevanta åtgärderna vidtas för att omvandla avfallet till kvicksilversulfid och solidifiera det för att minska dessa risker, i överensstämmelse med artikel 6 i direktiv 1999/31/EG. Ett permanent omhändertagande av kvicksilverhaltigt avfall bör tillåtas först efter det att avfallet omvandlats till kvicksilversulfid och solidifierats.

Motivering

Metalliskt kvicksilver är flytande, vilket innebär större risker vid avfallshantering än om det vore i fast farm. Direktiv 1999/31/EG förbjuder mottagande av flytande avfall i deponier. I analogi härmed och med tanke på hur farligt kvicksilverhaltigt avfall är bör detsamma vara tillämpligt på det sistnämnda. För att minimera riskerna bör slutlagring vara tillåten endast om det kvicksilverhaltiga avfallet först har genomgått en stabiliserings- och solidifieringsprocess.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18b)  Förorenade områden bidrar till nykoncentration, återutsläpp och utsläpp av kvicksilver i luft, mark och vatten. I avsaknad av omfattande information om övergivna förorenade områden krävs att en förteckning utarbetas över alla förorenade områden i unionen, samt riktlinjer för hanteringen av dessa. I syfte att möjliggöra detta bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på fastställande av metoder och tillvägagångssätt för ekologiskt hållbar hantering och sanering av områden som förorenats av kvicksilver eller kvicksilverföreningar, om möjligt i linje med principen att förorenaren betalar.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 18c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18c)  Alla former av förbränning av kvicksilverhaltigt avfall bör förbjudas eftersom detta inte är förenligt med en miljömässigt hållbar hantering av kvicksilverhaltigt avfall.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a)  I syfte att möjliggöra anpassningar till de senaste innovationerna och de senaste tekniska framstegen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på att förbjuda eller tillåta nya produkter och processer där kvicksilver används.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Kommissionen bör tilldelas genomförandebefogenheter för att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning, när det gäller att förbjuda eller tillåta nya produkter eller processer där kvicksilver används samt rapporteringsskyldigheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201142.

utgår

__________________

 

42 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I denna förordning fastställs bestämmelser och villkor för handel med och tillverkning, användning och mellanlagring av kvicksilver, kvicksilverföreningar, blandningar och produkter med kvicksilver tillsatt, samt för hantering av kvicksilverhaltigt avfall.

I denna förordning fastställs bestämmelser och villkor för handel med och tillverkning, användning och lagring av kvicksilver, kvicksilverföreningar, blandningar och produkter med kvicksilver tillsatt, samt för hantering av kvicksilverhaltigt avfall i syfte att säkerställa en hög nivå av skydd av människors och djurs hälsa och miljön från kvicksilver. Vid behov får medlemsstaterna tillämpa strängare krav än de som fastställs i denna förordning.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  kvicksilverförening: ämne bestående av kvicksilveratomer och en eller flera atomer av andra grundämnen vilket kan delas upp i olika beståndsdelar endast genom kemiska reaktioner.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  tillfällig lagring: lagring av kvicksilver eller kvicksilverföreningar som har definierats som kvicksilverhaltigt avfall under en begränsad tidsperiod innan det omvandlas till kvicksilversulfid med bästa tillgängliga teknik och solidifieras och innan det omhändertas permanent.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Första stycket ska inte tillämpas på export av kvicksilverföreningar som förtecknas i bilaga I för laboratorieforskning.

Första stycket ska inte tillämpas på export av kvicksilverföreningar som förtecknas i bilaga I för laboratorieforskning och sådana föreningar när de används som aktiva ämnen för framställning av homeopatiska läkemedel enligt definitionen i artikel 1.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG1a.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 67).

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Import av kvicksilver och blandningar som förtecknas i bilaga I för annan användning än omhändertagande som avfall ska vara förbjudet.

1.  Import av kvicksilver och av de kvicksilverföreningar och blandningar som förtecknas i bilaga I ska vara förbjudet.

 

Första stycket ska inte tillämpas på import av kvicksilverföreningar som förtecknas i bilaga I när sådana föreningar används som aktiva ämnen för framställning av homeopatiska läkemedel enligt definitionen i artikel 1.5 i direktiv 2001/83/EG.

Genom undantag från första stycket ska import vara tillåtet under någon av följande omständigheter:

Genom undantag från första stycket ska import av kvicksilver och av de kvicksilverföreningar och blandningar som förtecknas i bilaga I för omhändertagande som avfall vara tillåtet fram till den 31 december 2027. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17 med avseende på att ändra denna förordning genom att utvidga detta undantag, med beaktande av slutsatserna i den rapport som avses i femte stycket.

  Exportlandet är part i konventionen och det kvicksilver som exporteras härrör inte från primär kvicksilverbrytning enligt artikel 3.3 och 3.4 i den konventionen.

Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna och berörda parter främja och underlätta utvecklandet, överföringen och spridningen av samt tillgången till uppdaterade, miljömässigt hållbara alternativa tekniker för parter i konventionen som är utvecklingsländer, i synnerhet de minst utvecklade länderna. Kommissionen ska identifiera de finansiella och tekniska metoderna för att bidra till kapacitetsbyggande och överföring av tekniskt bistånd och teknologi i enlighet med de skyldigheter som följer av konventionen när det gäller alla områden och faser av kvicksilverhanteringen, inbegripet omhändertagande som avfall.

  Då exportlandet inte är part i konventionen har landet kunnat styrka att kvicksilvret inte härrör från primär kvicksilverbrytning och inte från kloralkaliindustrin, och den importerande medlemsstaten har lämnat sitt skriftliga samtycke till importen.

Senast den 1 januari 2026 ska kommissionen lägga fram en genomförande- och genomförbarhetsrapport som innehåller en utvärdering av det kapacitetsbyggande och det tekniska bistånd som unionen, medlemsstaterna och berörda parter tillhandahåller tredjeländer, samt en utvärdering av huruvida situationen i de olika regionerna medger hantering av kvicksilver som avfall på regional nivå.

 

Genom undantag från första stycket ska import av återvunnet kvicksilver till unionen vara tillåtet fram till den … [tre år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande].

 

Senast den … [18 månader efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om användningen av återvunnet kvicksilver i unionen och tillgången till återvunnet kvicksilver och med uppskattningar av den framtida efterfrågan på återvunnet kvicksilver baserat på aktuella tendenser och de skyldigheter som följer av denna förordning, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag om utvidgning av undantaget för import av återvunnet kvicksilver.

 

Import av återvunnet kvicksilver ska vara tillåtet endast när det exporterande landet är en part i konventionen, den ekonomiska aktören har kunnat styrka det återvunna kvicksilvrets livscykel och återvinningsprocessen ägt rum vid en godkänd återvinningsanläggning i enlighet med unionens standarder.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av striktare krav i annan tillämplig unionslagstiftning ska export, import och tillverkning i unionen av produkter med kvicksilver tillsatt som anges i bilaga II vara förbjudet från och med den 1 januari 2021.

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av striktare krav i annan tillämplig unionslagstiftning ska export, import och tillverkning i unionen av produkter med kvicksilver tillsatt som anges i bilaga II vara förbjudet från och med de datum som anges där.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kommissionen ska senast den 1 januari 2018 ha upprättat en förteckning över alla produkter med kvicksilver tillsatt som importeras till, exporteras från eller tillverkas i unionen och som inte förtecknas i bilaga II.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–   Produkter som är avsedda för forskning, kalibrering av instrument eller användning som referensstandard.

–  Produkter som är avsedda för forskning eller användning som referensstandard.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.   Baserat på den förteckning som upprättats i enlighet med punkt 1a ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17 med avseende på att ändra bilaga II i syfte att förbjuda tillverkning, import och export av produkter med kvicksilver tillsatt senast den 1 januari 2020.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Kommissionen ska genomföra en expertbedömning av användningen av kvicksilver vid produktion av vacciner, vilket också nämns i rådets slutsatser av den 24 juni 2005 och Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2006, i syfte att minska sådan användning och, när lämpliga och säkra alternativ finns, införa ett totalförbud, samt stödja forskning om genomförbara alternativ för framtida leveranser av tiomersalfria multidosvacciner i utvecklingsländer.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17 för fastställande av krav för miljömässigt hållbar mellanlagring av kvicksilver och kvicksilverföreningar som antagits av konventionens partskonferens, där unionen har stött beslutet i fråga.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17 med avseende på att komplettera denna förordning i syfte att fastställa krav för miljömässigt hållbar mellanlagring av kvicksilver och kvicksilverföreningar som antagits av konventionens partskonferens.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Senast den … [ett år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska de ekonomiska aktörerna till de behöriga myndigheterna anmäla alla sina befintliga produkter och tillverkningsprocesser som innehåller eller inbegriper användning av kvicksilver och/eller kvicksilverföreningar, inklusive uppgifter om de totala mängder och den mängd per kvicksilverprodukt och/eller kvicksilverföreningsprodukt som använts under föregående år.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Tillverkning och utsläppande på marknaden av produkter med kvicksilver tillsatt som inte omfattas av någon känd användning före den 1 januari 2018 ska vara förbjudet.

1.  Tillverkning och utsläppande på marknaden av produkter med kvicksilver tillsatt som inte anmälts till de behöriga myndigheterna senast den … [ett år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska vara förbjudet.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Tillverkningsprocesser som inbegriper användning av kvicksilver och/eller kvicksilverföreningar som inte existerade före den 1 januari 2018 ska vara förbjudna.

2.  Tillverkningsprocesser som inbegriper användning av kvicksilver och/eller kvicksilverföreningar som inte anmälts till de behöriga myndigheterna senast den … [ett år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska vara förbjudna.

Denna punkt ska inte tillämpas på processer där andra produkter med kvicksilver tillsatt än de som omfattas av punkt 1 tillverkas och/eller används.

 

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om en ekonomisk aktör, genom undantag från punkterna 1 och 2, har för avsikt att tillverka en produkt med kvicksilver tillsatt och/eller släppa ut en sådan produkt på marknaden, eller att tillämpa en ny tillverkningsprocess, ska aktören anmäla detta till de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten och förse dem med följande:

3.  Om en ekonomisk aktör genom undantag från punkterna 1 och 2 och endast om en ny produkt med kvicksilver tillsatt respektive en ny tillverkningsprocess skulle innebära betydande miljö- och hälsofördelar sett ur ett nettoperspektiv och det inte finns några tekniskt gångbara kvicksilverfria alternativ tillgängliga som ger motsvarande fördelar – har för avsikt att tillverka en produkt med kvicksilver tillsatt och/eller släppa ut en sådan produkt på marknaden, eller att tillämpa en ny tillverkningsprocess, ska aktören anmäla detta till de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten och förse dem med följande:

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – strecksats -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  Bevis för att det inte finns några tekniskt gångbara kvicksilverfria alternativ tillgängliga som ger betydande miljö- och hälsofördelar sett ur ett nettoperspektiv.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  En bedömning av miljö- och hälsoriskerna.

–  En bedömning av miljö- och hälsoriskerna och miljö- och hälsofördelarna.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  En detaljerad redogörelse för hur en sådan produkt eller process ska tillverkas, användas respektive tillämpas för att en hög skyddsnivå ska kunna säkerställas för människors hälsa och miljön.

–  En detaljerad redogörelse för hur en sådan produkt eller process ska tillverkas, användas respektive tillämpas samt omhändertas som avfall efter användning för att en hög skyddsnivå ska kunna säkerställas för människors hälsa och miljön.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Efter anmälan från den berörda medlemsstaten ska kommissionen särskilt granska huruvida det har påvisats att den nya produkten med kvicksilver tillsatt respektive den nya tillverkningsprocessen skulle innebära betydande miljö- och hälsofördelar och att det inte finns några tekniskt och ekonomiskt gångbara kvicksilverfria alternativ tillgängliga som ger motsvarande fördelar.

4.  Efter anmälan från den berörda medlemsstaten ska kommissionen särskilt granska huruvida det har påvisats att den nya produkten med kvicksilver tillsatt respektive den nya tillverkningsprocessen skulle innebära betydande miljö- och hälsofördelar sett ur ett nettoperspektiv och att det inte finns några tekniskt gångbara kvicksilverfria alternativ tillgängliga som ger motsvarande fördelar.

Kommissionen ska, genom genomförandeakter, anta beslut i syfte att fastställa om den nya produkten med kvicksilver tillsatt respektive den nya tillverkningsprocessen är tillåten.

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 17 med avseende på att komplettera denna förordning i syfte att fastställa om den nya produkten med kvicksilver tillsatt respektive den nya tillverkningsprocessen är tillåten.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 18.2.

 

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstater på vars territorium mer än obetydlig verksamhet för icke-industriell och småskalig guldutvinning och bearbetning utförs ska

Medlemsstater på vars territorium verksamhet för icke-industriell och småskalig guldutvinning och bearbetning utförs som inbegriper användning av kvicksilver eller kvicksilverföreningar ska

–  vidta åtgärder för att minska och om möjligt få bort användningen av kvicksilver och kvicksilverföreningar i, och utsläpp till miljön av kvicksilver från, sådan utvinning och bearbetning,

–  avskaffa användningen av kvicksilver och kvicksilverföreningar i, och utsläpp till miljön av kvicksilver från, sådan utvinning och bearbetning,

–  utarbeta och genomföra en nationell handlingsplan i enlighet med bilaga IV.

–  utarbeta och genomföra en nationell handlingsplan i enlighet med bilaga IV.

 

Kommissionen ska uppmuntra parterna i konventionen att inrätta ett världsomspännande spårningsverktyg så att kvicksilveranvändning vid icke-industriell och småskalig guldutvinning kan spåras.

 

Kommissionen ska gentemot parterna i konventionen främja inrättande och genomförande av ett märkningssystem som världen över gör konsumenterna medvetna om att guld som utvunnits utan användning av kvicksilver finns att tillgå.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Från och med den 1 januari 2019 ska tandamalgam endast användas i inkapslad form.

1.  Från och med den … [ett år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska tandamalgam endast användas i fördoserad inkapslad form.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.   Från och med den … [ett år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska användning av tandamalgam, oavsett form, vara förbjuden vid behandling av gravida eller ammande kvinnor och av personer som genomgår behandling för mjölktänderna.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Användning av tandamalgam ska ha fasats ut senast den 31 december 2022.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Från och med den 1 januari 2019 ska tandvårdsinrättningar vara utrustade med amalgamavskiljare för att hålla kvar och samla upp amalgampartiklar. Sådana avskiljare ska underhållas på det sätt som krävs för att säkerställa en hög avskiljningsgrad.

2.  Från och med den … [ett år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska tandvårdsinrättningar vara utrustade med amalgamavskiljare för att hålla kvar och samla upp alla amalgampartiklar, inklusive de partiklar som förekommer i spillvattnet. Sådana avskiljare ska underhållas på det sätt som krävs för att säkerställa en hög och varaktig avskiljningsgrad som uppgår till minst 95 % av amalgampartiklarna.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Genom undantag från punkt 1b ska användning av tandamalgam vara fortsatt tillåten i fråga om specifika medicinska behov och endast om det är absolut nödvändigt av hälsoskäl med avseende på patienten och det inte finns något tillfredsställande alternativ.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Utan hinder av vad som sägs i punkterna 1–2a får medlemsstaterna ytterligare begränsa användningen av tandamalgam, i enlighet med artikel 193 i EUF-föredraget.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c.   Senast den … [två år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska medlemsstaterna fastställa hur de avser att genomföra utfasningen av tandamalgam enligt punkterna 1a och 1b samt fastställa nationella munhälsomål, och underrätta kommissionen om hur de avser att uppnå nämnda utfasning och mål.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Tandläkarna ska ansvara för paketering och omhändertagande av sitt avfall och se till att dessa etapper genomförs på ett miljömässigt hållbart sätt. De ska säkerställa att de tjänsteleverantörer som samlar upp deras avfall följer gällande bestämmelser.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Kapitel IV – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Lagring och omhändertagande av kvicksilverhaltigt avfall

Lagring och omhändertagande av kvicksilverhaltigt avfall samt förorenade områden

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 11 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av kommissionens beslut 2000/532/EG44 ska följande betraktas som avfall och omhändertas utan fara för människors hälsa och utan att skada miljön i enlighet med direktiv 2008/98/EG:

Följande ska betraktas som avfall och omhändertas utan fara för människors hälsa och utan att skada miljön i enlighet med direktiv 2008/98/EG:

__________________

 

44 Kommissionens beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (EGT L 226, 6.9.2000, s. 3).

 

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rapportering om kvicksilverhaltigt avfall från stora källor

Rapportering om kvicksilverhaltigt avfall

Motivering

Rapporteringen ska inte baseras på storleken på källan utan på storleken på utsläppen. Förordningen bör även omfatta överföring av avfall och överföring av avfall från förorenade områden.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De företag som är verksamma inom de industrisektorer som avses i leden a, b och c i artikel 11 ska senast den 31 maj varje år till de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna överlämna uppgifter om den totala mängd kvicksilverhaltigt avfall som lagras i varje anläggning och som skickats till enskilda anläggningar för tillfällig lagring eller slutlagring samt plats och kontaktuppgifter för dessa anläggningar.

1.  De företag som är verksamma inom de industrisektorer som avses i leden a, b och c i artikel 11 ska senast den 31 maj varje år till de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna överlämna uppgifter om den totala mängd kvicksilverhaltigt avfall och den mängd kvicksilver i sådant avfall som lagras i varje anläggning och som skickats till enskilda anläggningar för tillfällig lagring, anläggningar för omvandling och solidifiering och anläggningar för slutgiltigt omhändertagande samt plats och kontaktuppgifter för dessa anläggningar.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Kommissionen ska senast den 30 juni 2018 anta delegerade akter i enlighet med artikel 17 med avseende på att komplettera denna förordning genom att inrätta ett spårningsverktyg i syfte att registrera uppgifter om avfallsöverföringarna från de förorenade områdena. Om den totala mängden kvicksilver och dess föreningar i det genererade avfallet överstiger 5 kg per år ska saneringsoperatören eller förvaltningsmyndigheten med ansvar för de förorenade områdena använda spårningsverktyget och årligen rapportera om mängden kvicksilverhaltigt avfall och om mängden kvicksilver i avfallet.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Förorenade områden

 

1.  Senast den … [ett år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska medlemsstaterna identifiera de områden som är förorenade med kvicksilver eller kvicksilverföreningar inom sina territorier och till kommissionen översända förteckningen över dessa områden samt fastställa typen av förorening.

 

2.  Senast den 30 juni 2018 ska kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 17 med avseende på att komplettera denna förordning genom att fastställa metoder och tillvägagångssätt för en ekologiskt hållbar hantering och sanering av områden som är förorenade med kvicksilver eller kvicksilverföreningar, varvid dessa metoder och tillvägagångssätt ska inbegripa

 

(a)  allmänhetens delaktighet,

 

(b)  bedömningar av risker för människors hälsa och miljön,

 

(c)  saneringsåtgärder, med beaktande av de olika nationella saneringsstrategierna,

 

(d)  utvärdering av resultaten.

 

3.  Senast den 1 januari 2020 ska medlemsstaterna anta och till kommissionen översända sina nationella strategier för sanering av de identifierade områdena inom sina territorier. Dessa strategier får integreras i nationella saneringsstrategier som omfattar flera ämnen.

 

4.  Senast den … [18 månader efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska kommissionen ha upprättat en förteckning över de områden som är förorenade med kvicksilver eller kvicksilverföreningar, och senast den 1 juni 2021 ska även de nationella strategierna ha inkluderats i nämnda förteckning. Dessa uppgifter ska offentliggöras, även på internet. Kommissionen ska övervaka genomförandet av de nationella strategierna.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Kvicksilverhaltigt avfall får omhändertas permanent – på ett miljömässigt hållbart sätt i enlighet med de tekniska riktlinjerna i Baselkonventionen – på grundval av följande villkor:

 

(a)  före omhändertagandet ska det kvicksilverhaltiga avfallet omvandlas till kvicksilversulfid med bästa tillgängliga teknik samt solidifieras, och

 

(b)  det kvicksilverhaltiga avfallet ska omhändertas i godkända saltgruvor som anpassats för omhändertagande av kvicksilverhaltigt avfall, eller i godkända djupa urbergsformationer som ger en säkerhet och inneslutning på minst samma nivå som sådana saltgruvor. Det kvicksilverhaltiga avfallet ska ha placerats i omhändertagandepartier i en lagringskammare för omhändertagande som förseglats och som inte ska lämnas öppen i mer än sex månader, eller

 

 

 

(c)  det kvicksilverhaltiga avfallet ska omhändertas i godkända anläggningar ovan jord eller godkända anläggningar under markytan som är avsedda och utrustade för permanent omhändertagande av kvicksilverhaltigt avfall och som ger en säkerhet och inneslutning på minst samma nivå som ovannämnda saltgruvor, och

 

(d)  de särskilda krav för tillfällig lagring av kvicksilverhaltigt avfall som fastställs i avsnitt 8 första, tredje, femte och sjätte strecksatserna i bilagorna I och II till rådets direktiv 1999/31/EG1a ska också tillämpas på anläggningar för permanent omhändertagande av kvicksilversulfid som solidifierats, och

 

(e)  de särskilda krav för tillfällig lagring av kvicksilverhaltigt avfall som fastställs i avsnitt 8 andra och fjärde strecksatserna i bilaga I och avsnitt 6 i bilaga III till direktiv 1999/31/EG ska tillämpas på anläggningar för permanent omhändertagande av kvicksilversulfid som solidifierats om de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för genomförandet av det direktivet anser detta lämpligt.

 

_________________

 

1a Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (EGT L 182, 16.7.1999, s. 1).

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1a.  Kommissionen ska senast den 31 december 2018 ha utarbetat en rapport med en bedömning av säkerheten för de olika alternativen för permanent omhändertagande av kvicksilverhaltigt avfall, inbegripet omhändertagande ovan jord, under markytan och i underjordiska anläggningar. Rapporten ska beakta de risker och fördelar som alla alternativ medför. På grundval av rapportens slutsatser ska kommissionen fastställa och presentera kriterier för permanent omhändertagande av kvicksilverhaltigt avfall. Senast den 31 december 2019 ska kommissionen vid behov lägga fram lagstiftningsförslag i syfte att införa dessa kriterier i bilagorna till direktiv 1999/31/EG och ändra denna förordning.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Genom undantag från artikel 5.3 a i direktiv 1999/31/EG får kvicksilverhaltigt avfall förvaras på ett av följande sätt:

1.  Genom undantag från punkt -1 och från artikel 5.3 a i direktiv 1999/31/EG får kvicksilverhaltigt avfall förvaras tillfälligt i flytande form i upp till tre år efter det att det blivit avfall och innan det omvandlas till kvicksilversulfid och solidifieras, i enlighet med de särskilda krav för tillfällig lagring av kvicksilverhaltigt avfall som fastställs i bilagorna I, II och III till det direktivet under förutsättning att sådan förvaring

(a)  Tillfälligt förvaras under mer än ett år eller slutförvaras i saltgruvor som anpassats för omhändertagande av kvicksilver, eller i djupa urbergsformationer som ger en likvärdig säkerhetsnivå och inneslutning som sådana saltgruvor.

(a)  äger rum uteslutande i godkända anläggningar ovan jord avsedda och utrustade för tillfällig förvaring av kvicksilverhaltigt avfall, i närheten av antingen den senaste användaren av kvicksilvret eller den ekonomiska aktör som kommer att omvandla det kvicksilverhaltiga avfallet till kvicksilversulfid och solidifiera det, och

(b)  Tillfälligt lagras i anläggningar ovan jord som är avsedda och utrustade för tillfällig lagring av kvicksilver.

(b)  åtföljs av en plan, inklusive en tidsram, för denna omvandling till kvicksilversulfid, solidifieringen och det permanenta omhändertagandet av det kvicksilverhaltiga avfallet.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De särskilda krav för tillfällig lagring av kvicksilverhaltigt avfall som fastställs i bilagorna I, II och III till direktiv 1999/31/EG ska tillämpas på de anläggningar för slutlagring som avses i punkt 1 a i denna artikel enligt följande villkor som anges i följande bilagor till det direktivet:

2.  Aktörer som driver anläggningar som erbjuder tillfällig lagring eller utför omvandlingen till kvicksilversulfid och solidifieringen av kvicksilverhaltigt avfall ska, som en del av den registerhållning som krävs enligt artikel 35 i direktiv 2008/98/EG, upprätta ett register innehållande följande uppgifter:

(a)  Avsnitt 8 i bilaga I (första, tredje och femte strecksatserna) och bilaga II till direktiv 1999/31/EG ska tillämpas.

(a)  för varje mottagen leverans av kvicksilverhaltigt avfall:

 

(i)  det mottagna kvicksilverhaltiga avfallets ursprung och mängd,

 

(ii)  namn och kontaktuppgifter för leverantören av och ägaren till tillfälligt lagrat avfall.

(b)  Avsnitt 8 i bilaga I (andra, fjärde och sjätte strecksatserna) och avsnitt 6 i bilaga III till direktiv 1999/31/EG ska endast tillämpas när detta anses lämpligt av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna som ansvarar för genomförandet av det direktivet.

(b)  för varje last av omvandlat kvicksilverhaltigt avfall som lämnar anläggningen:

 

(i)  den mängd kvicksilverhaltigt avfall som omvandlats till kvicksilversulfid och solidifierats samt mängden kvicksilver,

 

(ii)  destination och avsedda omhändertagandemetoder för det kvicksilverhaltiga avfall som omvandlats till kvicksilversulfid och solidifierats,

 

(iii)  intyget från den aktör som utför det permanenta omhändertagandet av det kvicksilverhaltiga avfall som omvandlats till kvicksilversulfid och solidifierats i enlighet med det som avses i punkt 2a,

 

(c)  för varje last av kvicksilverhaltigt avfall som lämnar anläggningen för tillfällig lagring:

 

(i)  mängden kvicksilverhaltigt avfall och mängden kvicksilver,

 

(ii)  det kvicksilverhaltiga avfallets destination samt avsedd omhändertagandemetod,

 

(iii)  intyget från den aktör som utför den tillfälliga lagringen av det kvicksilverhaltiga avfallet,

 

(d)  den mängd kvicksilverhaltigt avfall som lagras i anläggningen i slutet av varje månad.

 

Den aktör som driver anläggningen ska senast den 31 januari varje år översända registret till den myndighet som har utsetts av den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  De aktörer som är ansvariga för anläggningar för permanent omhändertagande av kvicksilverhaltigt avfall ska, när omhändertagandet slutförts, utfärda ett intyg som anger att hela lasten av kvicksilverhaltigt avfall har omhändertagits permanent i enlighet med de särskilda krav för permanent omhändertagande av kvicksilverhaltigt avfall som fastställs i denna förordning och direktiv 1999/31/EG. Intyget ska inbegripa uppgifter om platsen för omhändertagande.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Alla former av förbränning eller samförbränning av kvicksilverhaltigt avfall ska vara förbjudna.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c.  Medlemsstater där det finns företag som erbjuder omvandlingsteknik ska främja användning av omvandling av flytande kvicksilverhaltigt avfall till kvicksilversulfid i tredjeländer.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2d.  Senast den 1 januari 2019 ska kommissionen ha inrättat ett verktyg för att säkerställa spårbarhet för kvicksilverhaltigt avfall längs hela kedjan och för samtliga involverade aktörer, i enlighet med denna förordning och tillämplig unionslagstiftning.

 

Detta verktyg ska innehålla uppgifter om det ingående och utgående kvicksilverhaltiga avfallet för varje aktör som är involverad i kedjan, särskilt de som producerar avfall, de som ansvarar för uppsamling av avfall, de som ansvarar för tillfällig lagring, de som ansvarar för omvandlingsanläggningar och de som ansvarar för permanent omhändertagande. Verktyget ska ange den mängd kvicksilverhaltigt avfall som var och en av personerna eller enheterna i kedjan förfogar över i varje etapp.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2e (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2e.  Före den 1 januari 2019 ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om huruvida det finns ett behov att ändra den period för tillfällig lagring av kvicksilverhaltigt avfall som anges i punkt 1. Kommissionens rapport ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla bestämmelserna till kommissionen senast den [xxx], och utan dröjsmål anmäla eventuella ändringar som berör dessa.

Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de genomförs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska senast den dag då denna förordning börjar tillämpas anmäla bestämmelserna och åtgärderna till kommissionen, och utan dröjsmål anmäla eventuella ändringar som berör dessa.

Motivering

Miljöbrott är ett allvarligt och växande problem som måste hanteras på unionsnivå. I många fall är miljöbrott av gränsöverskridande karaktär. Inom EU omfattar miljöbrott handlingar som strider mot miljölagstiftningen och ger upphov till betydande skador eller risker för miljön och människors hälsa. De mest välkända områdena för miljöbrott inbegriper olagliga utsläpp eller utflöden av ämnen i luft, vatten eller marker eller dumpning av avfall. Sanktionsnivåerna för specifika miljöbrott varierar kraftigt såväl mellan medlemsstaterna som mellan de olika direktiven och förordningarna.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Information som krävs för att unionen och medlemsstaterna ska uppfylla sin rapporteringsskyldighet enligt artikel 21 i Minamatakonventionen.

(b)  Information som krävs för att unionen och medlemsstaterna ska uppfylla sin rapporteringsskyldighet enligt artiklarna 8, 9 och 21 i konventionen.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  En sammanfattning av den information som samlats in i enlighet med artikel 12.

(c)  En sammanfattning av den information som samlats in i enlighet med artiklarna 12 och 13.2.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  En förteckning över enskilda lager av kvicksilver som överstiger 50 ton, och som återfinns inom deras territorium och, i de fall medlemsstaterna informeras, en förteckning över kvicksilverkällor som ger upphov till lager av kvicksilver överstigande 10 ton per år.

(d)  En förteckning över lager och områden med kvicksilver, kvicksilverföreningar eller kvicksilverhaltigt avfall som överstiger 50 ton i sammanlagd mängd, och som återfinns inom deras territorium, samt mängden kvicksilver, kvicksilverföreningar och kvicksilverhaltigt avfall inom varje område.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  En förteckning över kvicksilverkällor som ger upphov till lager av kvicksilver som överstiger 10 ton per år.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna ska genom ett offentligt unionsregister tillhandahålla kommissionen information om de mängder kvicksilverhaltigt avfall som omhändertagits och om de platser där detta skett samt intygande om att avfallet har hanterats på ett miljömässigt hållbart sätt.

 

Överföringar av kvicksilver och kvicksilverföreningar mellan industrianläggningar inom en medlemsstat ska registreras av medlemsstaten i fråga och rapporteras till kommissionen.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska, genom genomförandeakter, anta beslut om att tillhandahålla en mall för dessa frågeformulär och om att göra ett elektroniskt rapporteringsverktyg tillgängligt för medlemsstaterna.

Kommissionen ska, genom genomförandeakter, anta beslut om att fastställa en mall för dessa frågeformulär i syfte att göra ett elektroniskt rapporteringsverktyg tillgängligt för medlemsstaterna.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 15a

 

Rapportering från kommissionen samt översyn

 

Kommissionen ska göra en bedömning av överensstämmelsen mellan å ena sidan denna förordning och Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU1a och å andra sidan artiklarna 8 och 9 i konventionen och konventionens bestämmelser med anknytning till användning av bästa tillgängliga teknik och bästa miljöpraxis för att kontrollera kvicksilverutsläpp från relevanta kvicksilverkällor, t.ex. de reviderade referensdokumenten för bästa tillgängliga teknik.

 

Denna bedömning ska översändas till Europaparlamentet och rådet senast en månad före den första partskonferensen för konventionen, och senast den 7 januari 2019 i enlighet med artikel 73.1 i direktiv2010/75/EU.

 

Senast ett år efter den första partskonferensen för konventionen ska kommissionen göra en ny bedömning av huruvida unionens lagstiftning överensstämmer med de bestämmelser som antagits vid den första partskonferensen, i enlighet med artiklarna 8 och 9 samt konventionens relevanta reviderade referensdokument för bästa tillgängliga teknik.

 

Kommissionen ska till Europaparlamentet och rådet översända sina resultat med avseende på dessa bedömningar, vid behov åtföljda av ett lagstiftningsförslag.

 

Senast den 31 december 2025 ska kommissionen genomföra en översyn av denna förordning, bland annat mot bakgrund av hur konventionen och genomförandet av denna förordning kommer att ha utvecklats. Översynen ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag om ändring av denna förordning. Man ska vid översynen överväga möjligheten att inbegripa åtgärder för att minska användningen av kvicksilver i industriell verksamhet och fasa ut kvicksilveranvändningen så snart som möjligt och under alla omständigheter inom tio år efter konventionens ikraftträdande.

 

____________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17).

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 15b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 15b

 

Krematorier

 

Senast den 1 juli 2018 ska kommissionen lämna in en rapport till Europaparlamentet och rådet om kvicksilverutsläpp från krematorier vilken vid behov ska åtföljas av ett lagstiftningsförslag för att betydligt minska sådana utsläpp.

Motivering

Krematorier är en stor källa till kvicksilverutsläpp till miljön. Senast den 1 juli 2018 bör kommissionen ha gjort en bedömning av situationen och lagt fram ett lagstiftningsförslag för att betydligt minska sådana utsläpp.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 20 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.

Den ska tillämpas från och med den dag då den träder i kraft.

Motivering

Medlemsstaternas nya skyldigheter avseende denna förordning är mycket begränsade och alla utfasningar omfattas av realistiska tidsfrister framöver. Det finns ingen anledning att ha ett tillämpningsdatum som skiljer sig från datumet för ikraftträdande.

Ändringsförslag  92

Förslag till förordning

Bilaga I – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kvicksilverföreningar:

Kvicksilverföreningar:

Kvicksilver(I)klorid (Hg2Cl2, CAS-nummer 10112-91-1)

Kvicksilver(I)klorid (Hg2Cl2, CAS-nummer 10112-91-1)

Kvicksilver(II)oxid (HgO, CAS-nummer 21908-53-2)

Kvicksilver(II)oxid (HgO, CAS-nummer 21908-53-2)

Cinnober

Cinnober

 

Kvicksilver(II)nitrat (Hg(NO3)2, CAS-nummer 10045-94-0)

 

Kvicksilversulfid (HgS, CAS-nummer 1344-48-5)

 

Kvicksilver(II)sulfat (HgSO4, CAS-nummer 7783-35-9)

Ändringsförslag  93

Förslag till förordning

Bilaga II – del A

Produkter med kvicksilver tillsatt

Datum från vilket export, import och tillverkning av produkter med kvicksilver tillsatt ska vara förbjuden

1.  Batterier eller ackumulatorer som innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver per viktenhet, oavsett om de ingår i apparater eller inte.

31 december 2020

2.  Elektrisk och elektronisk utrustning, inklusive lampor, switchar och reläer, som överskrider de tillämpliga gränsvärdena för kvicksilver enligt bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU0a.

31 december 2020

utgår

 

utgår

 

utgår

 

utgår

 

7.  Kosmetika med kvicksilver och kvicksilverföreningar, utom i de särskilda fall som anges i post 17 i bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/20091.

31 december 2020

8.  Pesticider, biocider och antiseptiska medel för utvärtes bruk.

31 december 2020

9.  Följande typer av icke-elektroniska mätinstrument:

31 december 2020

(a)  barometrar,

 

(b)  luftfuktighetsmätare,

(c)  manometrar,

(d)  termometrar och andra icke-elektriska värmemätande instrument,

(e)  blodtrycksmätare,

(ea)  töjningsmätare för användning med pletysmografer,

 

(eb)  kvicksilverpyknometrar,

(ec)  kvicksilvermätinstrument för bestämning av mjukningspunkt.

Denna post omfattar inte följande mätinstrument:

(a)  Icke-elektroniska mätinstrument som är installerade i storskalig utrustning eller som används för högprecisionsmätning när det inte finns något lämpligt kvicksilverfritt alternativ att tillgå.

(b)  Mätinstrument som var äldre än 50 år den 3 oktober 2007.

(c)  Mätinstrument som ska visas på offentliga utställningar i kulturellt och historiskt syfte.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter (EUT L 342, 22.12.2009, s. 59).

Ändringsförslag  94

Förslag till förordning

Bilaga III – del I – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Från och med den 1 januari 2019: Acetaldehydproduktion.

(a)  Från och med den 1 januari 2018: I fall där kvicksilver används som en katalysator.

Ändringsförslag  95

Förslag till förordning

Bilaga III – del I – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Från och med den 1 januari 2019: Produktion av vinylkloridmonomer.

(b)  Från fyra år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande: I fall där kvicksilver används som en elektrod.

Ändringsförslag  96

Förslag till förordning

Bilaga III – del 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Genom undantag från del 1 a ska produktion av vinylkloridmonomer vara tillåten under en period av tre år från den … [dagen för denna förordnings ikraftträdande].

Ändringsförslag  97

Förslag till förordning

Bilaga III – del 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  Genom undantag från del 1 b ska produktion av kaliummetylat eller -etylat vara tillåten under en period av fyra år från den … [dagen för denna förordnings ikraftträdande].

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17 med avseende på att ändra denna förordning i syfte att förlänga undantaget för en period av högst tio år från den … [dagen för denna förordnings ikraftträdande], under förutsättning att inga lämpliga alternativa tekniker finns att tillgå.

Ändringsförslag  98

Förslag till förordning

Bilaga III – del 1 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bc)  Genom undantag från del 1 a, från och med den 10 oktober 2017: Polyuretan som använder katalysatorer som innehåller kvicksilver.

Ändringsförslag  99

Förslag till förordning

Bilaga III – del 1 – led bd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bd)  Genom undantag från del 1 b, från och med den 11 december 2017: För klor-alkaliproduktion där kvicksilver används som en elektrod.

Ändringsförslag  100

Förslag till förordning

Bilaga III – del II – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Produktion av natrium- eller kaliummetylat eller -etylat ska ske i enlighet med följande krav:

Produktion av natrium- eller kaliummetylat eller -etylat ska ske i enlighet med del I b samt följande krav:

Ändringsförslag  101

Förslag till förordning

Bilaga III – del II – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  Stöd till forskning och utveckling med avseende på kvicksilverfria processer.

Ändringsförslag  102

Förslag till förordning

Bilaga IV – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Nationella målsättningar och minskningsmål.

(a)  Nationella målsättningar och minskningsmål som säkerställer ett fullständigt avskaffande av användning av kvicksilver och kvicksilverföreningar.

(1)

EUT C 303, 19.8.2016, s. 122.


MOTIVERING

Kvicksilver är ett av världens tio mest förorenande ämnen

Det finns obestridliga vetenskapliga belägg för att kvicksilver orsakar akut toxicitet. Kvicksilver är ett ämne som inte kan vare sig förstöras eller försvinna. Kvicksilver är ett av världens tio mest förorenande ämnen och har särdeles negativa effekter på människors hälsa.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) finns det inga säkra gränsvärden när det gäller kvicksilver. Kvicksilverutsläpp utgör därför ett problem som kräver ambitiösa och kraftfulla åtgärder. På grund av ämnets bioackumulerande egenskaper skulle det dock ta flera årtionden innan kvicksilverutsläppen har minskat i den globala miljön även om regeringarna vidtar kraftfulla åtgärder.

Sedan den industriella revolutionen har kvicksilverhalten i det ytnära vattnet i många av världshaven tredubblats på grund av människans utsläpp. Kvicksilver är giftigt för människor och marina organismer och ackumuleras i våra kroppar allteftersom tiden går då vi utsätts för kvicksilverkällor. Kvicksilverutsläpp varken smakar eller luktar och de förgiftar vattnet och ackumuleras i fiskar.

När kvicksilver sprids i vatten och luft kan det cirkulera över hela jordklotet vilket gör att även områden långt ifrån de industriella källorna snabbt kan drabbas av de förhöjda kvicksilvernivåerna.

Kvicksilverexponering är ett världshälsoproblem

Kvicksilverexponering är ett världshälsoproblem och kan ha toxiska effekter på nerv-, matsmältnings- och immunsystemet, lungorna, njurarna, huden och ögonen. Även små mängder kvicksilver kan påverka nervsystemet. Under de senaste 20 åren har kvicksilver identifierats som en miljöfara som kan kopplas till Alzheimers sjukdom, multipel skleros och skador på njurar och hjärna.

I naturen kan kvicksilver omvandlas till den komplexare och skadligare föreningen metylkvicksilver. I sitt yttrande från 2015(1) uppskattade Efsas vetenskapliga kommitté hur mycket fisk och skaldjur en person skulle behöva äta per vecka för att få i sig det tolerabla veckointaget (TWI) av metylkvicksilver, vilket har fastställts till 1,3 μg/kg kroppsvikt/vecka. Med utgångspunkt i att portionerna uppgavs ligga på under 100 gram kom Efsa fram till slutsatsen att de åldersgrupper som överskrider det tolerabla veckointaget med det lägsta antalet portioner var barn upp till tio år. I en del fall hos äldre barn, tonåringar, fertila kvinnor, vuxna och äldre personer överskreds det tolerabla veckointaget efter mindre än och runt en portion per vecka. På andra sidan Atlanten, i Förenta staterna, bedömdes 84 % av den fisk som tagits upp för prov som farlig att äta mer än en portion av (170 gram) i månaden i enlighet med amerikansk lagstiftning. Över 82 % av de personer som deltog i undersökningen hade en kvicksilverhalt i kroppen som översteg de nuvarande rekommenderade hälsonivåerna. Över 13 % av den fisk som togs upp för prov globalt sett skulle inte rekommenderas av Världshälsoorganisationen och Europeiska kommissionen för kommersiell försäljning.(2)

Metylkvicksilver tar sig in i moderkakan och genom blod-hjärnbarriären, och kan på så sätt hindra den mentala utvecklingen även hos foster. Eftersom hjärnan fortsätter att utvecklas efter födseln bör spädbarn och barn som regelbundet utsätts för mer metylkvicksilver än det tolerabla veckointaget också betraktas ligga i riskzonen för neurotoxiska metylkvicksilvereffekter.

Minamatakonventionen och EU:s ståndpunkt

Det är därför uppenbart att det finns ett akut behov av att den rättsligt bindande Minamatakonventionen – som bl.a. kommer att reglera tillhandahållande av, handel med och användning av detta ämne – ratificeras. Konventionen kommer att uppmuntra regeringar att vidta åtgärder för att hantera kvicksilverexponeringens hälsoeffekter.

Det övergripande målet med det internationella samarbetet i Minamataprocessen är att skydda människors hälsa och den globala miljön från utsläpp av kvicksilver och dess föreningar genom att minska och slutligen eliminera människoskapade globala utsläpp i luft, vatten och mark.

Förordning (EG) nr 1102/2008 banade väg för detta internationella fördrag, och den aktuella ändringsförordningen bör fortsätta på den inslagna vägen. Eftersom EU är en part bestående av utvecklade länder anser föredraganden att de åtgärder som EU och dess medlemsstater vidtar inte bör vara begränsade till att tillämpa skyldigheterna enligt Minamatakonventionen på alla de länder som har undertecknat den. EU har redan införlivat många av dessa skyldigheter i EU:s lagstiftning, och unionen utgör ett av de områden där det finns alternativa tekniker och där den bästa tillgängliga tekniken för olika processer bör tillämpas enligt EU-lagstiftningen. Dessutom befinner sig unionen i en mycket fördelaktigare position, där den kan exportera god praxis, teknik, expertis, kvicksilverfria produkter och i synnerhet budskapet om att kvicksilveranvändning är skadligt för människor, djur och miljö.

Möjliga alternativa lösningar för att begränsa den omfattande exponeringen för kvicksilver

Kvicksilver används främst i kontrollutrustning, produkter och industriella processer avsedda för munhälsa, såsom tandamalgam, samt i icke-industriell och småskalig guldutvinning. Kvicksilver kan produceras genom återvinning av avfall, och ibland tas det fram som en biprodukt vid tillverkning av ett annat material, t.ex. zink eller tenn. Ibland förekommer det som en förorening i gödselmedel. Sist men inte minst kan kvicksilver släppas ut i luften från förorenade områden som inte längre används men som fortfarande utgör en väsentlig källa till förorening om de inte har sanerats.

Sedan förordning (EG) nr 1102/2008 trädde i kraft har den årliga efterfrågan på kvicksilver sjunkit, men uppskattas fortfarande ligga kring 400 ton. Med tanke på kvicksilvers bioackumulerande egenskaper, att det inte finns några säkra gränsvärden för kvicksilver, att den globala användningen av kvicksilver fortsätter att ligga på så mycket som cirka 3 600 ton per år samt att föroreningar inte känner några gränser finns det definitivt utrymme för förbättringar.

Föredraganden har lagt fram sina förslag i hopp om att parlamentet ska ge kommissionen ett starkare mandat att vidta ytterligare och kraftfullare åtgärder under de kommande internationella förhandlingarna.

Mot bakgrund av detta anser föredraganden att det är av yttersta vikt att EU vidtar beslutsamma åtgärder, varför han genom sina ändringar föreslår följande:

a)  Kvicksilverexportförbudets räckvidd bör utvidgas genom ett tillägg av alla produkter som ingår i Minamatakonventionen och genom ett förbud mot export av produkter med kvicksilver tillsatt vilka inte får släppas ut på marknaden i EU. Att EU exporterar produkter som inte är tillåtna i EU till länder som inte har vare sig tekniken eller förmågan att hantera sitt avfall strider mot konventionens anda. Indien och Kina, som nyligen antog EU:s standarder och begränsningar, visar vilken roll EU kan spela.

b)  Användning av kvicksilver inom tandvården bör fasas ut, till en början genom att användningen för behandling av gravida kvinnor och barn förbjuds samt genom att tandamalgam endast får användas i mycket specifika och begränsade fall.

c)  Användningen av kvicksilver som katalysator eller elektroder inom industrin bör förbjudas, särskilt eftersom det finns kvicksilverfria tekniker att tillgå som används i EU och andra delar av världen. Användningen av dessa tekniker skulle utgöra ett incitament för industrin att utveckla och exportera dem i ett långsiktigt perspektiv.

d)  Medlemsstaterna bör identifiera och sanera alla kvicksilverförorenade områden. Det är av största vikt att förorenade områden först identifieras och omhändertas på ett miljömässigt hållbart sätt för att stoppa föroreningen av naturen, floran och faunan och utsatta befolkningar som i många fall redan lider av ekonomiska konsekvenser på grund av nedläggningen av industrierna i fråga.

e)  EU bör förstärka reglerna för miljömässigt hållbar hantering av kvicksilverhaltigt avfall. Europa har tekniken för att kunna hantera kvicksilver på det bästa tillgängliga och minst riskfyllda sätt som finns att tillgå i dag, t.ex. genom solidifiering. En teknik som kommer att göra det möjligt för solidifieringstekniken att gå från anläggning till anläggning och till kvicksilverkällorna förväntas komma ut på marknaden inom en snar framtid. Flytande kvicksilver kommer inte längre att transporteras några längre sträckor, vilket begränsar de eventuella riskerna – t.ex. för miljön och för arbetstagare – för att kvicksilver kommer ut på den svarta marknaden och för eventuella olyckor osv. EU kommer så snart som möjligt att genom strikta avfallshanteringskrav säkerställa att kvicksilver inte släpps ut på marknaden igen eller förorenar miljön i samband med mindre tillbud. Samtidigt kommer detta att uppmuntra till innovation inom EU samt kunskapsöverföring till tredjeländer som är mindre gynnade med avseende på teknisk innovation.

f)  Alla nya kvicksilvertillverkningsprocesser och produkter med kvicksilver tillsatt bör förbjudas, även retroaktivt, så att det inte skapas några kryphål för produkter och processer som inte existerade under Minamataförhandlingarna och vid tidpunkten för kommissionens förslag och därför inte var föremål för reglering.

g)  Ett omfattande spårnings- och rapporteringssystem för kvicksilver bör upprättas eftersom rapporteringsskyldigheten i dag endast omfattar mycket höga värden och inte inkluderar avfallsöverföringar, vilket skulle leda till att man missar stora mängder information när kvicksilveranvändningen inom klor-alkaliproduktionen upphör.

h)  Användning av alla alternativa kvicksilverfria produkter och den bästa tillgängliga tekniken för processer och avfallshantering bör uppmuntras och genomföras på EU-nivå.

i)  Medlemsstaterna och kommissionen bör vidta nödvändiga åtgärder för att öka medvetenheten bland allmänheten och öka insynen i användning, överföringar och utsläpp av kvicksilver.

Världen behöver ett Europa som fortsätter att spela en ledande roll i Minamataprocessen genom att utnyttja konventionens potential fullt ut och genom att till fullo respektera tidigare åtaganden inom ramen för den befintliga EU-lagstiftningen om kvicksilver. Föredraganden anser att alla minimalistiska strategier när det gäller Minamata skulle vara kontraproduktiva och stå i strid med allmänintresset. Föredraganden skulle vilja att Europaparlamentet står för en friskare miljö, säkrare livsmedel och en bättre hälsa för alla medborgare.

(1)

EFSA Journal 2015; 13(1):3982.

(2)

Global Mercury Hotspots, studie av Biodiversity Research Institute och IPEN; januari 2013.


YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR ÖVER DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN

Giovanni La Via

Ordförande

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

BRYSSEL

Ärende:  Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008 (COM(2016)00392016/0023(COD))

Genom skrivelse av den 30 augusti 2016 uppmanade utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet utskottet för rättsliga frågor att i enlighet med artikel 39.2 i arbetsordningen inkomma med ett yttrande över lämpligheten hos den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008(1). Det ursprungliga förslaget grundar sig på artikel 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), om unionens miljöpolitik, respektive artikel 207 i EUF, om den gemensamma handelspolitiken. Föredraganden har dock lagt fram ett ändringsförslag som syftar till att ändra den rättsliga grunden till enbart artikel 192.1 i EUF-fördraget.

I – Bakgrund

Unionen och 26 medlemsstater har undertecknat en ny internationell konvention om kvicksilver(2) som förhandlats fram inom ramen för FN:s miljöprogram (Unep), den så kallade Minamatakonventionen. Alla medlemsstater har åtagit sig att ratificera konventionen. Konventionen omfattar kvicksilvrets hela livscykel, från primär kvicksilverbrytning till hantering av kvicksilverhaltigt avfall, med syfte att skydda människors hälsa och miljön från antropogena utsläpp av kvicksilver och kvicksilverföreningar till luft, vatten och mark. Mycket av innehållet i Minamatakonventionen omfattas redan av unionens lagstiftning, närmare bestämt förordning (EG) nr 1102/2008(3) om exportförbud för kvicksilver och flera kvicksilverföreningar. Förordning (EU) nr 649/2012(4), som fastställer ett system för anmälan av bland annat import av kvicksilver, och förordningarna (EG) nr 396/2005(5), (EG) nr 1907/2006(6) och (EG) nr 1223/2009(7) samt direktiven 2006/66/EG(8) och 2011/65/EU(9), som rör utsläppande på unionsmarknaden av en rad produkter med kvicksilver tillsatt och fastställer högsta tillåtna innehåll av kvicksilver. Slutligen syftar direktiven 2010/75/EU(10), 2012/18/EU(11), 2008/98/EG(12) och 1999/31/EG(13) till att kontrollera, minska och, när kvicksilverfria alternativ finns, undanröja punktkällor och diffusa utsläpp av kvicksilver, kvicksilverföreningar och kvicksilverhaltigt avfall i miljön.

Enligt kommissionens förslag bör de skyldigheter som följer av konventionen och som ännu inte införlivats i EU-lagstiftningen integreras i en enda rättsakt. Förordning (EG) nr 1102/2008, som för närvarande är den enda särskilda unionsrättsakten om kvicksilver, bör ligga till grund för detta. Mot bakgrund av karaktären och omfattningen av de nödvändiga ändringarna av förordning (EG) nr 1102/2008 och behovet av ökad konsekvens och rättslig klarhet bör en sådan rättsakt upphäva och ersätta denna förordning och samtidigt ta över dess materiella skyldigheter där det fortfarande behövs.

II – Relevanta fördragsartiklar

Artikel 192.1 i EUF-fördragets tredje del, om unionens politik och inre åtgärder, jämförd med artikel 207 i EUF-fördragets femte del, om unionens yttre åtgärder, presenteras i kommissionens förslag som den rättsliga grunden och har följande lydelser (författarens understrykningar):

Artikel 192

(f.d. artikel 175 i EG-fördraget)

1. Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén besluta om vilka åtgärder som ska vidtas av unionen för att uppnå de mål som anges i artikel 191.

[...]

Artikel 207

(f.d. artikel 133 i EG-fördraget)

1. Den gemensamma handelspolitiken ska grunda sig på enhetliga principer, särskilt när det gäller ändring av tullsatser och ingående av tull- och handelsavtal som rör utbyte av varor och tjänster samt handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter, utländska direktinvesteringar, enhetlighet i fråga om liberaliseringsåtgärder, exportpolitik och handelspolitiska skyddsåtgärder, inbegripet åtgärder vid dumpning och subventioner. Den gemensamma handelspolitiken ska föras inom ramen för principerna och målen för unionens yttre åtgärder.

2. Europaparlamentet och rådet ska genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet besluta om åtgärder för att fastställa inom vilken ram den gemensamma handelspolitiken ska genomföras.

[...]

Artikel 191 i EUF-fördraget har följande lydelse (författarens understrykningar):

Artikel 191

(f.d. artikel 174 i EG-fördraget)

1. Unionens miljöpolitik ska bidra till att följande mål uppnås:

Att bevara, skydda och förbättra miljön.

Att skydda människors hälsa.

Att utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt.

Att främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller globala miljöproblem, särskilt för att bekämpa klimatförändringen.

[...]

4. Inom sina respektive kompetensområden ska unionen och medlemsstaterna samarbeta med tredje land och med behöriga internationella organisationer. De närmare villkoren för samarbete från unionens sida kan bli föremål för avtal mellan unionen och berörda tredje parter.

Föregående stycke ska inte inverka på medlemsstaternas behörighet att förhandla i internationella organ och att ingå internationella avtal.

III – Den föreslagna rättsliga grunden

Kommissionens har föreslagit artiklarna 192.1 och 207 i EUF-fördraget som lämplig rättslig grund för en förordning om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008. Såsom bekräftas i motiveringen till förslaget anser kommissionen att likheterna mellan förordning 1102/2008 och det aktuella förslaget motiverar att samma dubbla rättsliga grund används.(14)

Mot denna bakgrund måste det framhållas att kammaren under första behandlingen av förslaget till förordning 1102/2008 beslutade – efter en rekommendation från utskottet för rättsliga frågor – att den lämpliga rättsliga grunden var enbart artikel 175.1 i EG-fördraget (numera artikel 192.1 i EUF-fördraget), eftersom det grundläggande syftet med förslaget var att skydda människors hälsa och miljön, snarare än att främja handelspolitiska överväganden.(15)

Domstolen har behandlat frågor rörande valet av rättslig grund och tillämpningsområdet för artiklarna 192.1 och 207 i EUF-fördraget vid ett flertal tillfällen.(16) Dessutom gäller enligt domstolens fasta rättspraxis följande (författarens markering):(17)

Den rättsliga grunden för en rättsakt ska bestämmas utifrån rättsaktens eget syfte och innehåll och inte med hänsyn till den rättsliga grund som använts vid antagandet av andra gemenskapsrättsakter [numera unionsrättsakter] som i förekommande fall har liknande särdrag.

Enligt denna princip bör den lämpliga rättsliga grunden för kommissionens förslag undersökas oberoende av den rättsliga grund som användes vid antagandet av förordning 1102/2008.

IV – Rättspraxis om rättsliga grunder

Domstolen har traditionellt sett den lämpliga rättsliga grunden som en fråga av konstitutionell betydelse, eftersom den rör respekten för principen om tilldelade befogenheter (artikel 5 i EU-fördraget) och fastställandet av arten och omfattningen av unionens behörighet. Enligt domstolens fasta rättspraxis ska valet av rättslig grund för en rättsakt inom gemenskapen ”ske utifrån objektiva kriterier som kan bli föremål för rättslig prövning. Bland dessa kriterier ingår i synnerhet rättsaktens syfte och innehåll.”(18) En felaktig rättslig grund kan därför motivera ett upphävande av den berörda rättsakten. I detta sammanhang är en institutions önskan om ett mer aktivt deltagande vid antagandet av en viss åtgärd, under vilka omständigheter en åtgärd antagits eller det arbete som utförts i andra avseenden inom ramen för verksamhet som omfattas av en viss åtgärd irrelevant för fastställandet av den korrekta rättsliga grunden.(19)

Om bedömningen av en åtgärd visar att det finns två avsikter med denna åtgärd eller att den har två beståndsdelar, av vilka den ena kan identifieras som den huvudsakliga eller avgörande avsikten eller beståndsdelen, medan den andra endast är av underordnad betydelse, måste rättsakten ha en enda rättslig grund, nämligen den som krävs med hänsyn till den huvudsakliga eller avgörande avsikten eller beståndsdelen.(20) Om en åtgärd samtidigt har flera avsikter eller beståndsdelar som är oskiljaktigt förbundna med varandra, utan att den ena är sekundär och indirekt i förhållande till den/de andra, måste emellertid en sådan åtgärd baseras på de motsvarande olika rättsliga grunderna(21), om de förfaranden som anges för respektive rättslig grund inte är oförenliga med och inte äventyrar Europaparlamentets rättigheter.(22)

V – Den föreslagna åtgärdens syfte och innehåll

Syftet med detta förslag, såsom kommissionen anger i sin motivering och i skälen 7 och 9, är att se till att unionslagstiftningen fullt ut anpassas till Minamatakonventionen, genom att alla de skyldigheter som följer av konventionen och som ännu inte införlivats i EU-rätten sammanförs i en enda rättsakt.(23)

I skäl 1 i kommissionens förslag upprepas därför att kvicksilver är ett mycket giftigt ämne och utgör ett globalt och omfattande hot mot människors hälsa. I skäl 3 erinras om det sjunde miljöhandlingsprogrammet, som fastställer ett långsiktigt mål om en giftfri miljö och en minimering av betydande negativa effekter av kemikalier på människors hälsa och miljön till 2020.(24) I skäl 6 hänvisas till gemenskapens kvicksilverstrategi(25), som innehåller bestämmelser om förhandlingar om och ingående av ett internationellt rättsligt bindande instrument, eftersom enbart unionsåtgärder inte kan garantera ett effektivt skydd för unionens befolkning mot kvicksilvrets negativa hälsoeffekter. Enligt skäl 24 är målet med förordningen att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön mot kvicksilver genom export- och importförbud för kvicksilver och produkter med kvicksilver tillsatt, begränsningar för användning av kvicksilver i tillverkningsprocesser, produkter, icke-industriell och småskalig guldutvinning och i tandamalgam samt skyldigheter avseende kvicksilverhaltigt avfall.

I artikel 1 i förslaget till förordning fastställs att syftet med förordningen är att införa bestämmelser och villkor för handel med och tillverkning, användning och mellanlagring av kvicksilver samt för hantering av kvicksilverhaltigt avfall. Artikel 2 innehåller definitioner, bland annat av termerna ”export” och ”import”. Genom artikel 3 införs exportrestriktioner för kvicksilver och kvicksilverföreningar, medan artikel 6 inför importrestriktioner. Enligt artikel 5 ska export, import och tillverkning i unionen av produkter med kvicksilver tillsatt enligt bilaga II vara förbjudet från och med den 1 januari 2021. I artikel 6 införs en möjlighet för kommissionen att anta genomförandeakter för tillämpningen av artiklarna 3 och 4. I artiklarna 7–10 införs restriktioner för användning och lagring av kvicksilver, bland annat vid industriell verksamhet, nya tillverkningsprocesser, icke-industriell och småskalig guldutvinning samt tandamalgam. Slutligen innehåller artiklarna 11–13 bestämmelser om lagring och omhändertagande av kvicksilverhaltigt avfall.

VI – Fastställande av lämplig rättslig grund

Med hänsyn till att det huvudsakliga syftet med förslaget är att fullt ut anpassa unionslagstiftningen till Minamatakonventionen är avsikten med själva konventionen väsentligt för att avgöra huruvida förslaget samtidigt har två mål, det vill säga miljöskydd och handel eller om ett av dem endast är av underordnad betydelse.

När det gäller syftet med och innehållet i Minamatakonventionen föreskrivs följande i dess artikel 1: ”Syftet med denna konvention är att skydda människors hälsa och miljön från utsläpp av kvicksilver och kvicksilverföreningar som orsakas av människan.” Mot bakgrund av detta sägs i ingressen att de angivna åtgärderna för att uppnå detta mål ”inbegriper åtgärder för att kontrollera utbudet av och handel med kvicksilver, inbegripet begränsningar när det gäller vissa specifika kvicksilverkällor såsom primär brytning, samt kontrollera produkter med kvicksilver tillsatt och tillverkningsprocesser i vilka kvicksilver eller kvicksilverföreningar används, liksom icke-industriell och småskalig guldutvinning”.(26)

Även om Minamatakonventionen föreskriver export- och importrestriktioner för kvicksilver är den främst inriktad på skyddet av hälsa och miljön. Detta bekräftas också av att det är artikel 192.1 i EUF-fördraget som valts som den enda rättsliga grunden för kommissionens förslag till rådets beslut om ingående av Minamatakonventionen om kvicksilver.(27) Ur rättstjänstens yttrande:(28)

Med tanke på att a) förslaget syftar till att genomföra vissa skyldigheter enligt Minamatakonventionen, b) den miljörelaterade avsikten med konventionen klart framgår av ingressen och c) ett annat av kommissionens förslag till rådets beslut om ingående av Minamatakonventionen grundas på artikel 192.1 i EUF-fördraget, bör förslaget till förordning av konsekvensskäl i princip också ha samma rättsliga grund.(29)

Mot denna bakgrund kan det hävdas att miljökomponenten i förslaget är tydligt urskiljbart och avgörande, trots att det finns en rad artiklar i förslaget som rör restriktioner för handel, med tanke på det överordnade målet för den föreslagna förordningen samt de skäl som placerar denna inom ramen för unionens bredare miljöpolitik – såsom exemplifieras i det sjunde miljöhandlingsprogrammet och gemenskapens strategi för kvicksilver. Ur rättstjänstens yttrande (författarens understrykning):(30)

Inte ens bestämmelserna om export och import syftar i själva verket till att främja, underlätta eller styra handeln, eller att definiera de egenskaper för material och produkter som skulle göra det möjligt för dessa att cirkulera fritt inom kommersiell handel med tredjeländer. Förbuden och begränsningarna finns snarare för att säkerställa skyddet av miljön.(31) Ur denna synvinkel tjänar handelsrestriktionerna tydligt förslagets miljösyfte. Följaktligen verkar miljökomponenten i förslaget vara avgörande och utgör förslagets tyngdpunkt.

VII – Slutsats och rekommendation

Mot bakgrund av ovanstående och med tanke på att kommissionens förslag – som visserligen innehåller import- och exportrestriktioner – har som huvudmål att skydda miljön och människors hälsa utgör artikel 192.1 i EUF-fördraget den enda giltiga och lämpliga rättsliga grunden för förslaget.

Vid sitt sammanträde den 26 september 2016 antog utskottet för rättsliga frågor följaktligen enhälligt, med 22 röster för(32), att rekommendera utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att ändra den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008 till enbart artikel 192.1 i EUF-fördraget.

Med vänlig hälsning

Pavel Svoboda

(1)

COM(2016)0039.

(2)

Portugal och Estland har inte undertecknat Minamatakonventionen.

(3)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt kvicksilver (EUT L 304, 14.11.2008, s. 75).

(4)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier (EUT L 201, 27.7.2012, s. 60).

(5)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EGT L 70, 16.3.2005, s. 1).

(6)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

(7)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter (EUT L 342, 22.12.2009, s. 59).

(8)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv 91/157/EEG (EUT L 266, 26.9.2006, s. 1).

(9)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (EUT L 174, 1.7.2011, s. 88).

(10)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp

(EUT L 334, 17.12.2010, s. 17).

(11)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och om ändring och senare upphävande av rådets direktiv 96/82/EG (EUT L 197, 24.7.2012, s. 1).

(12)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

(13)

Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (EGT L 182, 16.7.1999, s. 1).

(14)

COM(2016)0039, s. 9.

(15)

Betänkande A6-0227/2007, s. 38.

(16)

Se i detta avseende framför allt yttrande 2/00 EU:C:2001:664; liksom målen C-281/01, kommissionen mot rådet, EU:C:2002:761, C-94/03, kommissionen mot rådet, EU:C:2006:2; C-178/03, kommissionen mot parlamentet och rådet, EU:C:2006:4; samt C-411/06, kommissionen mot parlamentet och rådet, EU:C:2009:518.

(17)

Mål C-178/03, kommissionen mot parlamentet och rådet, EU:C:2006:4, punkt 55.

(18)

Mål C-45/86, Europeiska gemenskapernas kommission mot Europeiska gemenskapernas råd (Allmänna tullförmåner), REG 1987, s. 1439, punkt 5; mål C-411/06, kommissionen mot parlamentet och rådet, REG 2009, s. I-7585.

(19)

Mål C-269/97, kommissionen mot rådet, REG 2000, s. I-2257, punkt 44.

(20)

Mål C-137/12, kommissionen mot rådet, EU:C:2013:675, punkt 53; mål C-490/10, kommissionen mot rådet, EU:C:2012:525, punkt 45; mål C-155/07, parlamentet mot rådet, REG 2008, s. I-08103, punkt 34.

(21)

Mål C-211/01, kommissionen mot rådet, REG 2003, s. I-08913, punkt 40; mål C-178/03, kommissionen mot Europaparlamentet och rådet, REG 2006, s. I-107, punkterna 43–56.

(22)

Mål C-300/89, kommissionen mot rådet (”titandioxid”), REG 1991, s. I-2867, punkterna 17–25; mål C-268/94, Portugal mot rådet, REG 1996, s. I-6177.

(23)

Minamatakonventionen om kvicksilver, ingången inom ramen för FN:s miljöprogram, http://www.mercuryconvention.org/.

(24)

EUT L 354, 28.12.2013, s. 171.

(25)

COM(2010)0723.

(26)

Ibid, punkt 4.

(27)

COM (2016)0042, s. 4.

(28)

SJ-0393/16, s. 4.

(29)

Se ett liknande argument i mål C-411/06, kommissionen mot parlamentet och rådet, EU:C:2009:518, punkt 66.

(30)

SJ-0393/16, s. 4–5.

(31)

Jfr mål C-411/06, kommissionen mot parlamentet och rådet, EU:C:2009:518, punkterna 69–72.

(32)

Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Jean-Marie Cavada (tjänstgörande ordförande, föredragande), Mady Delvaux (vice ordförande), Axel Voss (vice ordförande), Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Stefano Maullu, Emil Radev, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Tadeusz Zwiefka.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Förordning om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008

Referensnummer

COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD)

Framläggande för parlamentet

2.2.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

4.2.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

4.2.2016

ITRE

4.2.2016

JURI

4.2.2016

 

Inget yttrande avges

       Beslut

INTA

13.7.2016

ITRE

23.2.2016

JURI

15.3.2016

 

Föredragande

       Utnämning

Stefan Eck

10.3.2016

 

 

 

Bestridande av den rättsliga grunden

       JURI:s yttrande

JURI

26.9.2016

 

 

 

Behandling i utskott

12.7.2016

 

 

 

Antagande

13.10.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

55

9

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Guillaume Balas, Paul Brannen, Nicola Caputo, Michel Dantin, Mark Demesmaeker, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Krzysztof Hetman, Gesine Meissner, James Nicholson, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Nicola Danti, Anna Hedh, Marco Zullo

Ingivande

20.10.2016

Rättsligt meddelande