Postup : 2016/2235(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0314/2016

Předložené texty :

A8-0314/2016

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0413

ZPRÁVA     
PDF 591kWORD 66k
24.10.2016
PE 592.064v02-00 A8-0314/2016

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Estonska – EGF/2016/003 EE/ropa a chemické látky)

(COM(2016)0622 – C8-0389/2016 – 2016/2235(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Victor Negrescu

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Estonska – EGF/2016/003 EE/ropa a chemické látky)

(COM(2016)0622 – C8-0389/2016 – 2016/2235(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0622 – C8-0389/2016),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (dále jen „IID ze dne 2. prosince 2013“), a zejména na článek 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0314/2016),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolňování prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG je výsledkem dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, stanovení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tím, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, a dále ohledně rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a ohledně financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že Estonsko podalo žádost EGF/2016/003 EE/ropa a chemické látky o finanční příspěvek z EFG v důsledku propouštění v hospodářském odvětví zařazeném v rámci klasifikace NACE Revize 2 do oddílu 19 (Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů) a do oddílu 20 (Výroba chemických látek a chemických přípravků); vzhledem k tomu, že Estonsko není rozděleno do regionů úrovně klasifikace NUTS 2 a že se těchto opatření podle očekávání zúčastní 800 z 1 550 propuštěných pracovníků, kteří mají na příspěvek z EFG nárok;

E.  vzhledem k tomu, že Estonsko předložilo žádost v souladu s kritérii pro pomoc stanovenými v čl. 4 odst. 2 odchylně od kritérií podle čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG, která vyžadují, aby v jednom členském státě v podnicích působících ve stejném hospodářském odvětví definovaném v oddíle NACE Revize 2 a nacházejících se v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech vymezených na úrovni NUTS 2 během referenčního období v délce devíti měsíců dosáhl počet propuštěných pracovníků nejméně 500;

F.  vzhledem k tomu, že v důsledku nedávných otřesů na globálním trhu s ropou, celkového zhoršení postavení Evropy, pokud jde o mezinárodní obchod s hnojivy (ve prospěch výrobců z Číny), a konkurenční výhody regionů s levným plynem nacházejících se mimo Evropu uzavřely společnosti Eesti Energia AS, Nitrofert AS a Viru Keemia Grupp AS své výrobní závody nebo snížily výrobu, což vedlo k hromadnému ukončení pracovních poměrů;

G.  vzhledem k tomu, že se Estonsko rozhodlo sloučit uvedená propouštění do jedné žádosti za celý region, neboť k propouštění došlo na témže místě, ve stejném časovém období a týkalo se propuštěných pracovníků s velmi podobným profesním profilem;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení o EFG jsou splněny, a Estonsko má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 1 131 358 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 1 885 597 EUR, na individualizované služby zahrnující podporu formálního studia – úhradu nákladů na odbornou přípravu, úhradu nákladů zaměstnavatelů na odbornou přípravu, odbornou přípravu zaměřenou na trh práce, pracovní praxi, poradenství při řešení dluhů, psychologické poradenství, příspěvky na účast na formálním studiu a stipendia, příspěvky na dopravu a ubytování v souvislosti s výukou estonštiny;

2.  vítá vůbec první žádost Estonska o uvolnění prostředků z EFG; je přesvědčen, že EFG by mohl být obzvláště cenným nástrojem pomoci zaměstnancům ze zemí Unie s menšími ekonomikami a zranitelnějšími ekonomikami;

3.  konstatuje, že Komise dodržela lhůtu 12 týdnů od přijetí kompletní žádosti od estonských orgánů dne 6. července 2016 do dokončení svého posouzení splnění podmínek pro poskytnutí finančního příspěvku dne 28. září 2016 a že téhož dne informovala Parlament;

4.  bere na vědomí, že Unie postupně ztratila své vedoucí postavení v oblasti světového prodeje chemických látek do Číny, která ve stejném období zvýšila svůj podíl z 9 % na téměř 35 %; připomíná, že výroba minerálních hnojiv je vysoce energeticky náročná (ceny plynu představují až 80 % celkových výrobních nákladů); konstatuje, že v důsledku klesajících cen ropy se estonský vývoz nerostných paliv během prvních dvou měsíců roku 2016 snížil ve srovnání se stejným obdobím v předchozím roce o 25 %; poznamenává, že v Estonsku je vysoká koncentrace průmyslu závislého na cenách ropy a zemního plynu;

5.  poukazuje na to, že dopad propouštění na místní a regionální ekonomiku a zaměstnanost má být podle očekávání značný;

6.  vítá rozhodnutí Estonska sloučit dvě hospodářské odvětví do jedné regionální žádosti, neboť k propouštění došlo ve stejném regionu, což sníží administrativní zátěž a umožní realizaci společných opatření pro propuštěné zaměstnance v obou odvětvích;

7.  vítá skutečnost, že byla vytvořena strategie regionálního rozvoje, jež je popsána v dokumentu Akční plán pro kraj Ida-Virumaa na období 2015–2020(4), a v ní byla jako potenciální rostoucí odvětví identifikována logistika a cestovní ruch; bere na vědomí, že byly zahájeny projekty v oblasti infrastruktury s cílem podpořit růst a vytvořit základ pro diverzifikaci hospodářské struktury;

8.  bere na vědomí důvod poměrně nízkého počtu propuštěných pracovníků, u nichž se očekává, že se budou opatření účastnit (800 z 1 550), který lze vysvětlit snahou zaměřit se na ty propuštěné pracovníky, kteří byli určeni jako obzvláště zranitelní na trhu práce, a také tím, že někteří pracovníci prohlásili, že se opatření, která Estonsko připravilo, nemohou účastnit; konstatuje, že poměrně vysoký procentní podíl cílových příjemců (63,3 %) tvoří občané zemí, které nejsou členy EU;

9.  konstatuje, že individualizované služby pro propuštěné pracovníky spolufinancované z EFG zahrnují úhradu nákladů na formální studia, proplácení nákladů na odborné vzdělávání zaměstnavatelům, vzdělávání související s pracovním trhem, výuku estonštiny, pracovní praxi a poradenství; bere na vědomí, že Estonsko poskytlo požadované informace o akcích, které jsou pro dotyčný podnik povinné podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv, a že potvrdilo, že finanční příspěvek z EFG nebude takové akce nahrazovat;

10.  konstatuje, že Estonsko dále prohlašuje, že koordinovaný soubor opatření je slučitelný s přechodem k udržitelnému hospodářství účinně využívajícímu zdroje a vykazuje velký potenciál k jeho usnadnění, což je v souladu s článkem 7 nařízení o EFG;

11.  vítá konzultace se zainteresovanými stranami, včetně odborů, sdružení zaměstnavatelů, podniků a úřadů práce, které proběhly na celostátní a regionální úrovni za účelem vytvoření koordinovaného balíčku individualizovaných služeb;

12.  konstatuje, že značně vysokou část celkových nákladů (7,7 %) představují opatření podle čl. 7 odst. 4 nařízení o EFG, tj. přípravné, řídící, informační, propagační, kontrolní a vykazovací činnosti;

13.  připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je nabízena v rámci koordinovaného balíčku, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale i stávajícímu podnikatelskému prostředí;

14.  konstatuje, že opatření na podporu příjmů představují 27,25 % celkových nákladů na balíček individualizovaných opatření, což je v souladu s nařízením o EFG, které stanoví horní hranici 35 %; dále poznamenává, že tato opatření jsou podmíněna aktivní účastí cílových příjemců na hledání práce nebo vzdělávací činnosti;

15.  konstatuje, že poměrně vysoký procentní podíl celkových nákladů představují náklady na technickou pomoc; s ohledem na skutečnost, že se jedná o první žádost Estonska, se domnívá, že je tato výše odůvodněná;

16.  bere na vědomí, že Estonsko potvrdilo, že na způsobilé akce není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala srovnávací hodnocení těchto údajů, aby bylo zajištěno úplné dodržování stávajících předpisů a aby se zamezilo zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

17.  bere na vědomí, že tyto činnosti byly navrženy v souladu se zjištěnými potřebami uvedenými ve strategii regionálního rozvoje Estonska a jsou slučitelné s přechodem k udržitelnému hospodářství účinně využívajícímu zdroje;

18.  žádá Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti k dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

19.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

20.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

21.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

  https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Estonska EGF/2016/003 EE/ropa a chemické látky

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1), a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 13 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) má za cíl poskytovat podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni, a osobám samostatně výdělečně činným, které přestaly vykonávat svou činnost v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat těmto osobám při jejich opětovném začlenění na trh práce.

(2)  EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(3).

(3)  Estonsko dne 11. května 2016 předložilo žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním v hospodářských odvětvích klasifikovaných podle statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství („NACE“) Revize 2 do oddílu 19 (Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů) a oddílu 20 (Výroba chemických látek a chemických přípravků) v Estonsku (Estonská republika není rozdělena do regionů úrovně klasifikace územních statistických jednotek („NUTS“)(4) 2). Žádost byla doplněna o další informace poskytnuté v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Tato žádost splňuje požadavky na stanovení finančního příspěvku z fondu EFG stanovené článkem 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4)  V souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 je možné žádost Estonska přijmout, neboť propuštění má závažný dopad na zaměstnanost a na místní, regionální a národní hospodářství.

(5)  V souvislosti s uvedenou žádostí Estonska by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 131 358 EUR.

(6)  Aby byly příspěvky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné od data jeho přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2016 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 1 131 358 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne [datum jeho přijetí]*.

(5)Za Evropský parlament         Za Radu

předseda        předseda

(1)

  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

  Nařízení Komise (EU) č. 1046/2012 ze dne 8. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), pokud jde o předání časových řad nového regionálního rozdělení (Úř. věst. L 310, 9.11.2012, s. 34).

(5)

*  Parlament před vyhlášením v Úředním věstníku vloží datum přijetí.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Souvislosti

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013(2) nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, bod 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení stanoví(3), že Komise v případě kladného posouzení žádosti předloží rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájena třístranná jednání.

II. Žádost týkající se společností Eesti Energia AS, Nitrofert AS a Viru Keemia Grupp AS a návrh Komise

Dne 28. září 2016 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Estonska, aby podpořila opětovné začlenění pracovníků, kteří byli propuštěni ve společnostech Eesti Energia AS, Nitrofert AS a Viru Keemia Grupp AS zařazených do oddílu 19 klasifikace NACE Revize 2 (Výroba chemických látek a chemických přípravků) v kraji Ida-Virumaa (region na úrovni NUTS 2: EE00- Eesti(4)).

Jedná se o devátou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2016, a druhou v odvětví výroby chemických látek a chemických přípravků a současně první v odvětví výroby koksu a rafinovaných ropných produktů a týká se uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 1 131 358 ve prospěch Estonska. Týká se 800 propuštěných pracovníků.

Žádost byla zaslána Komisi dne 11. května 2016 a do 25. května 2016 byla doplňována o dodatečné informace. Komise dospěla k závěru, že na základě všech platných ustanovení nařízení o EFG žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG.

Individualizované služby pro propuštěné pracovníky zahrnují 10 druhů opatření:

•  Podpora formálního studia – úhrada nákladů na odbornou přípravu

•  Úhrada nákladů na odbornou přípravu pro zaměstnavatele

•  Odborná příprava zaměřená na trh práce

•  Výuka estonštiny

•  Pracovní praxe

•  Poradenství při řešení dluhů

•  Psychologické poradenství

•  Stipendia pro účast na formálním studiu:

•  Stipendia, příspěvky na dopravu a ubytování v souvislosti s výukou estonštiny:

•  Příspěvek na mobilitu

Podle Komise představují popsané návrhy aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých opatření uvedených v článku 7 nařízení o EFG. Tyto činnosti nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany. Navrhovaný soubor opatření je navíc v souladu s potřebami uvedenými ve strategii regionálního rozvoje Estonska na období 2014–2020(5) i s akčním plánem kraje Ida-Virumaa na období 2015–2020(6). Estonsko dále prohlašuje, že koordinovaný soubor opatření je slučitelný s přechodem k udržitelnému hospodářství účinně využívajícímu zdroje a vykazuje velký potenciál k jeho usnadnění.

Estonské orgány poskytly veškerá nezbytná ujištění o tom, že:

•  budou dodržovány zásady rovného zacházení a zákaz diskriminace při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění,

•  byly splněny požadavky stanovené vnitrostátními a unijními právními předpisy, které se týkají hromadného propouštění,

•  propouštějící podniky, které pokračují ve své činnosti i po propuštění pracovníků, dodržely své zákonné povinnosti upravující propouštění a své pracovníky příslušným způsobem zabezpečily,

•  navržená opatření neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a bude zamezeno dvojímu financování,

•  navržená opatření se budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů,

•  finanční příspěvek z EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu.

III. Postup

S cílem uvolnit prostředky z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 1 131 358 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky EFG (04 04 01).

Jedná se o devátý návrh na uvolnění prostředků z fondu, jenž byl zatím rozpočtovému orgánu v roce 2016 předložen.

Nebude-li dosaženo dohody, budou v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG zahájeny třístranné rozhovory.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytl konstruktivní podporu a přispěl k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Estonská republika není rozdělena do regionů úrovně klasifikace územních statistických jednotek („NUTS“) 2.

(5)

  https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/eesti_regionaalarengu_strateegia_2014-2020.pdf

(6)

  https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

CF/jb

D(2016)43378

Pan Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti s žádostí EGF/2016/003 EE/ropa a chemické látky

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG přezkoumaly otázku uvolnění prostředků z EFG v souvislosti se žádostí EGF/2016/003 EE/ropa a chemické látky a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG souhlasí s uvolněním prostředků z tohoto fondu na základě uvedené žádosti. Výbor EMPL v této souvislosti předkládá několik poznámek, aniž by převod prostředků jakkoli zpochybňoval.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A) vzhledem k tomu, že se tato žádost zakládá na čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 (nařízení o EFG) a týká se 1 550 pracovníků propuštěných v hospodářských odvětvích, která jsou v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazena do oddílu 19 (Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů) a do oddílu 20 (Výroba chemických látek a chemických přípravků).

B) vzhledem k tomu, že Estonsko odůvodňuje vztah mezi propouštěním a významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací tím, že se v jejím případě jedná o malou otevřenou ekonomiku, která je silně závislá na vývozu zboží a služeb a kterou silně zasáhly nedávné otřesy na trzích s ropou a všeobecné zhoršení postavení Evropy v rámci mezinárodního obchodu; vzhledem k tomu, že regiony s levným plynem nacházející se mimo Evropu mají při výrobě hnojiv konkurenční výhodu; vzhledem k tomu, že se podíl EU na světové produkci chemických látek snížil, zatímco Čína, zbytek Asie i USA zaznamenaly nárůst svého podílu v této oblasti;

C) vzhledem k tomu, že 70,6 % pracovníků, na něž je opatření zaměřeno, jsou muži a 29,4% ženy; vzhledem k tomu, že 41,8 % je ve věku od 55 do 64 let a 47,5 % ve věku od 30 do 54 let.

D) vzhledem k tomu, že se jedná o první žádost Estonska.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení o estonské žádosti začlenil tyto návrhy:

1. souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 jsou splněny, a Estonsko má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 1 131 358 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 1 885 597 EUR;

2. bere na vědomí, že Komise dodržela lhůtu 12 týdnů ode dne 6. července 2016, kdy od estonských orgánů obdržela doplněnou žádost, a své posouzení souladu s podmínkami pro poskytnutí finančního příspěvku dokončila dne 28. září 2016 a ke stejnému datu o tom informovala Parlament;

3. zdůrazňuje, že region Ida Veruna čelí značným problémům souvisejícím s jeho polohou a demografií, neboť je poměrně odlehlý, velkou část jeho populace tvoří rusky hovořící obyvatelstvo žijící na městských sídlištích vybudovaných kolem jedné nebo dvou výrobních továren a míra nezaměstnanosti v tomto regionu je výrazně vyšší než je celostátní průměr;

4. vítá rozhodnutí Estonska týkající se poskytování vzdělávacích opatření, jejichž cílem je připravit nezaměstnané pracovníky na zaměstnání v odvětvích, která byla ve strategii regionálního rozvoje označena za odvětví s potenciálem k růstu (logistika, cestovní ruch, produkce dřeva, kovů a stavebních materiálů);

5. konstatuje, že individualizované služby pro propuštěné pracovníky spolufinancované z EFG zahrnují úhradu nákladů na formální studia, proplácení nákladů na odborné vzdělávání zaměstnavatelům, vzdělávání související s pracovním trhem, výuku estonštiny, pracovní praxi a poradenství;

6. vítá konzultace se zúčastněnými stranami včetně odborových svazů, sdružení zaměstnavatelů, podniků a veřejných služeb, které proběhly na celostátní a regionální úrovní s cílem vypracovat koordinovaný balíček individualizovaných služeb;

7. konstatuje, že opatření na podporu příjmu představují 27,25 % z celkového balíčku personalizovaných služeb, což je méně než maximální výše 35 % stanovená nařízením, a že tato opatření jsou podmíněna aktivní účastí cílových příjemců pomoci při hledání zaměstnání nebo profesní přípravě;

8. konstatuje, že náklady na technickou pomoc představují poměrně vysoký procentní podíl celkových nákladů; s ohledem na skutečnost, že se jedná o první žádost Estonska, se domnívá, že je tato výše odůvodněná;

9. vítá to, že se Estonsko rozhodlo spojit dvě hospodářská odvětví do jediné regionální žádosti, neboť k propouštění došlo ve stejném místě, a to, že se tímto způsobem sníží administrativní zátěž a umožní se, aby byla připravena společná opatření pro zaměstnance propuštěné z obou odvětví;

10. konstatuje, že estonské orgány poskytly záruky, že navrhované akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie, že se zamezí jakémukoliv dvojímu financování a že se navržené akce budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů;

11. vítá, že Estonsko potvrdilo, že finanční příspěvek z EFG nenahradí opatření, která musí v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo kolektivními smlouvami přijmout dotčený podnik;

12. připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení by podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb měla předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a měla by se slučovat s posunem vstříc udržitelnému hospodářství, jež účinně využívá zdroje; vítá prohlášení Estonska o tom, že koordinovaný balíček skýtá velký potenciál k tomuto posunu.

S úctou

Thomas HÄNDEL

předseda výboru EMPL


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtového výboru

Evropský parlament

Věc:  Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Vážený pane předsedo,

Výbor pro regionální rozvoj obdržel Komisí vypracovaný návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), aby k němu vypracoval stanovisko. Podle mých informací bude zpráva o návrhu přijata v Rozpočtovém výboru dne 24. října 2016:

- V dokumentu COM(2016)0622 je navržen příspěvek z EFG ve výši 1 131 358 EUR pro 1 550 pracovníků propuštěných v hospodářských odvětvích, která jsou v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazena do oddílu 19 (Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů) a do oddílu 20 (Výroba chemických látek a chemických přípravků), v Estonsku.

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z EFG jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006.

Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám písemně oznámila, že většina členů výboru nemá proti tomu, aby byla z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněna výše uvedená částka navrhovaná Komisí, žádné námitky.

S úctou

Iskra MIHAYLOVA

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

24.10.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

7

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Heidi Hautala, Alain Lamassoure, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Linda McAvan, Virginie Rozière

Právní upozornění