Procedure : 2016/2235(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0314/2016

Indgivne tekster :

A8-0314/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0413

BETÆNKNING     
PDF 507kWORD 61k
24.10.2016
PE 592.064v02-00 A8-0314/2016

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Estland – EGF/2016/003 EE/mineralolie og kemikalier)

(COM(2016)0622 – C8-0389/2016 – 2016/2235(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Victor Negrescu

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
 BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Estland – EGF/2016/003 EE/mineralolie og kemikalier)

(COM(2016)0622 – C8-0389/2016 – 2016/2235(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0622 – C8-0389/2016),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013) særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0314/2016),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, fastlægge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede anslåede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede aktioner og modtagere ved at inkludere selvstændige og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at Estland har indgivet ansøgning EGF/2016/003 EE/mineralolie og kemikalier om økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 19 (Fremstilling af koks og raffinerede mineralolieprodukter) og hovedgruppe 20 (Fremstilling af kemikalier og kemiske produkter); der henviser til, at Estland er ikke opdelt i henhold til nomenklaturen for statistiske regionale enheder i NUTS-2 regioner, og at 800 af de afskedigede arbejdstagere ud af de 1 550 afskedigede arbejdstagere, som er berettiget til EGF-støtte, forventes at deltage i foranstaltningerne;

E.  der henviser til, at ansøgningen er indgivet i medfør af interventionskriteriet i artikel 4, stk. 2, der fraviger kriterierne i artikel 4, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen, som forudsætter mindst 500 arbejdstagere, der afskediges over en periode på ni måneder, i virksomheder, der er aktive inden for den samme økonomiske sektor i en hovedgruppe i NACE rev. 2, og som befinder sig i en region eller to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau i en medlemsstat;

F.  der henviser til, at Eesti Energia AS, Nitrofert AS og Viru Keemia Grupp AS som følge af den seneste uro på det globale oliemarked, den generelle svækkelse af Europas internationale handelsmæssige position inden for gødningsstoffer (til fordel for Kinas producenter) og regioner med lave gaspriser uden for Europa har lukket fabrikker eller reduceret produktionen, hvilket resulterede i en kollektiv opsigelse af arbejdskontrakter;

G.  der henviser til, at Estland besluttede at kombinere afskedigelserne i én regional ansøgning, da afskedigelserne blev foretaget samme sted inden for samme tidsramme og omfattede afskedigede arbejdstagere med stort set samme baggrund;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 2, i EGF-forordningen er opfyldt, og at Estland derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 1 131 358 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 1 885 597 EUR til de individualiserede tilbud, der består af støtte til formelle studier i form af betaling af udgifter til uddannelse, godtgørelse af uddannelsesomkostninger for arbejdsgivere, arbejdsmarkedsuddannelse, jobtræning, gældsrådgivning, psykologhjælp, studiestøtte i forbindelse med deltagelse i formelle studier samt stipendium og tilskud til transport og ophold i forbindelse med sprogundervisning i estisk;

2.  glæder sig over denne første EGF-ansøgning fra Estland; mener, at EGF især kan være et særdeles værdifuldt redskab til at hjælpe arbejdstagere fra lande med små økonomier og mere sårbare EU-økonomier;

3.  bemærker, at Kommissionen har overholdt fristen på 12 uger fra modtagelsen af den behørigt udfyldte ansøgning fra de estiske myndigheder den 6. juli 2016 og til færdigbehandlingen den 28. september 2016 af sin vurdering af, om ansøgningen opfylder betingelserne for at yde økonomisk støtte, og at Kommissionen samme dag meddelte Parlamentet vurderingen;

4.  bemærker, at Unionen som den førende producent af kemiske produkter gradvist har mistet sin førerposition til Kina, som øgede sin andel fra 9 % til næsten 35 % i samme periode; minder om, at produktionen af mineralske gødningsstoffer er yderst energiintensiv (gaspriserne udgør op til 80 % af de samlede produktionsomkostninger); bemærker, at den estiske eksport af mineralske brændselsstoffer på grund af faldende oliepriser faldt med 25 % i de første to måneder af 2016 sammenlignet med samme periode året før; bemærker, at en høj koncentration af industrier i Estland er afhængige af olie- og gaspriser;

5.  påpeger, at virkningen af afskedigelserne på den lokale og regionale økonomi og på beskæftigelsen forventes at være betydelig;

6.  glæder sig over Estlands beslutning om at kombinere to økonomiske sektorer i én regional ansøgning, eftersom afskedigelserne fandt sted i samme region, hvilket således vil reducere den administrative byrde og gøre det muligt at tilrettelægge fælles foranstaltninger for afskedigede arbejdstagere i begge sektorer;

7.  glæder sig over, at der er blevet udarbejdet en regional udviklingsstrategi, som er beskrevet i handlingsplanen for Ida-Virumaa for perioden 2015-2020(4), hvori logistik og turisme anses for potentielle væksterhverv; anerkender, at infrastrukturprojekter er blevet lanceret for at fremme væksten og for at danne basis for diversificering af den økonomiske struktur;

8.  bemærker, at årsagen til det forholdsvis lave antal af afskedigede arbejdstagere, der forventes at deltage i foranstaltningerne (800 ud af 1 550), kan forklares med ønsket om at rette foranstaltningerne mod de mest sårbare arbejdstagere på arbejdsmarkedet og også med den omstændighed, at visse arbejdstagere havde meddelt, at de ikke havde mulighed for at deltage i de foranstaltninger, som Estland havde planlagt; noterer sig den forholdsvis høje procentdel af ikke-EU-borgere (63,3 %) blandt de personer, der er tiltænkt støtte;

9.  bemærker, at EGF-samfinansierede individualiserede tilbud til de afskedigede arbejdstagere omfatter betaling af udgifter til uddannelse, godtgørelse af uddannelsesomkostninger for arbejdsgivere, arbejdsmarkedsuddannelse, sprogundervisning i estisk, jobtræning og rådgivning; noterer sig, at Estland har leveret de ønskede oplysninger om aktioner, der er obligatoriske for den berørte virksomhed i medfør af national lov eller kollektive overenskomster, og har bekræftet, at den økonomiske EGF-støtte ikke erstatter sådanne aktioner;

10.  bemærker, at Estland desuden har erklæret, at den koordinerede pakke af foranstaltninger er forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi og har stort potentiale for at fremme en sådan økonomi, hvilket er i overensstemmelse med EGF-forordningens artikel 7;

11.  glæder sig over de høringer med interessenter, herunder fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, virksomheder og offentlige arbejdsformidlinger, som fandt sted på nationalt og regionalt plan, for at udarbejde den koordinerede pakke af individualiserede tilbud;

12.  bemærker, at aktioner under EGF-forordningens artikel 7, stk. 4 – forberedende arbejde, forvaltning, oplysning og offentlig omtale og kontrol og rapporteringsaktiviteter – udgør en forholdsvis høj andel af de samlede omkostninger (7,7 %);

13.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima;

14.  bemærker, at indkomststøtteforanstaltningerne vil udgøre 27,25 % af den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger, hvilket er under den grænse på 35 %, der er fastsat i EGF-forordningen; noterer sig endvidere, at disse foranstaltninger er betinget af, at de modtagere, der er tiltænkt støtte, deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteter;

15.  bemærker, at udgifter til teknisk bistand udgør en relativt høj procentdel af de samlede omkostninger; mener, at dette er berettiget i betragtning af, at det er Estlands første EGF-ansøgning;

16.  understreger, at Estland bekræfter, at de støtteberettigede aktioner ikke modtager støtte fra andre EU-finansieringsinstrumenter; gentager sin opfordring til Kommissionen om at fremlægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger for at sikre fuld overholdelse af de eksisterende forordninger og sikre, at der ikke kan finde nogen overlapning sted mellem EU-finansierede tjenester;

17.  bemærker, at disse aktioner blev udarbejdet i overensstemmelse med de behov, der er identificeret i Estlands regionale udviklingsstrategi, og at de er forenelige med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

18.  anmoder Kommissionen om at sikre aktindsigt i dokumenter vedrørende EGF-sager;

19.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

20.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Estland – EGF/2016/003 EE/mineralolie og kemikalier)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1), særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til formål at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis virksomhed er ophørt som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise, eller som følge af en ny global finansiel og økonomisk krise, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)  EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(3).

(3)  Den 11. maj 2016 indgav de estiske myndigheder en ansøgning om at mobilisere EGF i forbindelse med afskedigelser i Eesti Energia AS, Nitrofert AS og Viru Keemia Grupp AS i Estland. Den blev suppleret med yderligere oplysninger i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

(4)  I overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1309/2013 kan ansøgningen fra Estland godtages, da afskedigelserne har en alvorlig indvirkning på beskæftigelsen og den lokale og regionale økonomi.

(5)  Som følge af Estlands ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på 1 131 358 EUR.

(6)  Med henblik på at minimere den tid, det tager at mobilisere EGF-midlerne, bør denne afgørelse derfor anvendes fra vedtagelsesdatoen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 1 131 358 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den [datoen for vedtagelsen]*.

(4)Udfærdiget i […], den […].

På Europa-Parlamentets vegne  På Rådets vegne

Formand  Formand

(1)

  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

(4)

*  Datoen for vedtagelsen indsættes af Europa-Parlamentet inden offentliggørelsen i EUT.


BEGRUNDELSE

I.  Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at kunne yde supplerende støtte til arbejdstagere, der rammes af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1) og i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1309/2013(2) kan fonden ikke overstige et maksimalt årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De nødvendige beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II.  Ansøgningen fra Eesti Energia AS, Nitrofert AS og Viru Keemia Grupp AS og Kommissionens forslag

Den 28. september 2016 vedtog Kommissionen et forslag til afgørelse om mobilisering af EGF til fordel for Estland til støtte for reintegration på arbejdsmarkedet af arbejdstagere, der var blevet afskediget i Eesti Energia AS, Nitrofert AS og Viru Keemia Grupp AS, der er aktive i NACE rev. 2, hovedgruppe 19 (Fremstilling af kemikalier og kemiske produkter) i amtet Ida-Virumaa (NUTS-2 niveau: EE00- Eesti(4)).

Dette er den niende ansøgning, som skal behandles under 2016-budgettet, og den anden i forbindelse med sektoren for fremstilling af kemikalier og kemiske produkter, og den vedrører mobiliseringen af et samlet beløb fra EGF på 1 131 358 EUR til Estland. Den vedrører 800 afskedigede arbejdstagere.

Ansøgningen blev sendt til Kommissionen den 11. maj 2016 og suppleret med yderligere oplysninger frem til den 25. maj 2016. Kommissionen har i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i EGF-forordningen konkluderet, at ansøgningen opfylder betingelserne for økonomisk støtte fra EGF.

De individualiserede tilbud, der skal tilbydes de afskedigede arbejdstagere, omfatter 10 typer af foranstaltninger:

•  Støtte til Formelle Studier - Betaling af Udgifter til Uddannelse:

•  Godtgørelse af Uddannelsesomkostninger for Arbejdsgivere

•  Arbejdsmarkedsuddannelse

•  Sprogundervisning i estisk

•  Jobtræning

•  Gældsrådgivning

•  Psykologhjælp

•  Studiestøtte i forbindelse med deltagelse i formelle studier

•  Stipendium og tilskud til transport og ophold i forbindelse med sprogundervisning i estisk

•  Mobilitetstillæg

Ifølge Kommissionen udgør de beskrevne foranstaltninger aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som hører under de støtteberettigede aktioner, jf. artikel 7 i EGF-forordningen. Disse foranstaltninger erstatter ikke passive socialsikringsforanstaltninger. Pakken af foreslåede foranstaltninger er desuden i overensstemmelse med de behov, der blev påpeget i Estlands regionale udviklingsstrategi 2014-2020(5) samt i handlingsplanen for Ida-Virumaa 2015-2020(6). Estland erklærer desuden, at den koordinerede pakke af foranstaltninger er forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi og har stort potentiale for at fremme en sådan økonomi.

De estiske myndigheder har givet alle nødvendige garantier med hensyn til følgende:

•  Principperne om ligebehandling og ikke-diskrimination overholdes i forbindelse med adgangen til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse.

•  Kravene i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt.

•  De virksomheder, der har gennemført afskedigelser, og som har fortsat deres aktiviteter efter afskedigelserne, har opfyldt deres lovmæssige forpligtelser i forbindelse med afskedigelserne og sørget for deres arbejdstagere i overensstemmelse hermed.

•  De foreslåede foranstaltninger modtager ikke økonomisk støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter, og dobbeltfinansiering vil blive forhindret.

•  De foreslåede foranstaltninger supplerer de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene.

•  Den økonomiske støtte fra EGF er i overensstemmelse med Unionens proceduremæssige og materielle statsstøtteregler.

III.  Procedure

Med henblik på mobilisering af EGF har Kommissionen forelagt budgetmyndigheden en anmodning om overførsel af et samlet beløb på 1 131 358 EUR fra EGF-reserven (40 02 43) til EGF-budgetposten (04 04 01).

Dette er det niende overførselsforslag om mobilisering af EGF, der er forelagt budgetmyndigheden til dato i 2016.

I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure, jf. artikel 15, stk. 4, i EGF-forordningen.

Ifølge en intern aftale skal Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurderingen af ansøgninger om anvendelse af fonden.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

Republikken Estland er ikke opdelt i NUTS-2 regioner.

(5)

https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/eesti_regionaalarengu_strateegia_2014-2020.pdf

(6)

https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf


BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

CF/jb

D(2016)43378

Jean Arthuis

Formand for Budgetudvalget

ASP 09G205

Om: Udtalelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i forbindelse med sag EGF/2016/003 EE/mineralolie og kemikalier

Kære formand

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden har behandlet mobilisering af Globaliseringsfonden i forbindelse med sag EGF/2016/003 EE/mineralolie og kemikalier og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL-udvalget og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden støtter mobiliseringen af fonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL-udvalget gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Drøftelserne i EMPL-udvalget tog udgangspunkt i følgende betragtninger:

A)  der henviser til, at denne ansøgning er baseret på artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1309/2013 (EGF-forordningen) og vedrører 1 550 arbejdstagere, der er blevet afskediget i tre virksomheder, der er aktive i de økonomiske sektorer, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 19 (Fremstilling af koks og raffinerede mineralolieprodukter) og hovedgruppe 20 (Fremstilling af kemikalier og kemiske produkter);

B)  der henviser til, at Estland med henblik på at finde en sammenhæng mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, anfører, at landet er en lille åben økonomi, som i høj grad er afhængig af eksport af varer og tjenesteydelser, og som har lidt under den senere tids uro på det globale oliemarked og en generel svækkelse af Europas internationale handelsmæssige position; der henviser til, at regioner med lave gaspriser uden for Europa har en konkurrencefordel i forbindelse med fremstilling af gødningsstoffer; der henviser til, at EU's andel af verdens fremstilling af kemikalier er faldet, mens Kinas og resten af Asiens og USA's andel er steget;

C)  der henviser til, at 70,6% af de arbejdstagere, som foranstaltningen er rettet mod, er mænd, og 29,4% er kvinder; der henviser til, at 41,8% er mellem 55 og 64 år, og at 47,5% er mellem 30 og 54 år;

D)  der henviser til, at dette er den første EGF-ansøgning fra Estland.

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om den estiske ansøgning, det vedtager:

1.  er enig med Kommissionen i, at interventionskriterierne i artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1309/2013 er opfyldt, og at Estland derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 1 131 358 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 1 885 597 EUR;

2.  bemærker, at Kommissionen har overholdt fristen på 12 uger fra modtagelsen af den behørigt udfyldte ansøgning fra de estiske myndigheder den 6. juli 2016 og til færdiggørelsen den 28. september 2016 af sin vurdering af, om ansøgningen opfylder betingelserne for ydelse af økonomisk støtte, og at Kommissionen samme dag meddelte Parlamentet vurderingen;

3.  understreger, at regionen Ida Virumaa står over for betydelige udfordringer som følge af dens placering og demografi, da dens beliggenhed er forholdsvist isoleret, den har en høj andel af russisktalende, der er bosat i bymæssige bebyggelser, der er opbygget omkring et eller to produktionsanlæg, og har et markant højere arbejdsløshedstal set i forhold til det nationale gennemsnit;

4.  glæder sig over Estlands beslutning om at tilbyde uddannelsesforanstaltninger med det formål at klæde afskedigede arbejdstagere på til at arbejde i de sektorer, der i den regionale udviklingsstrategi er blevet identificeret som sektorer med et vækstpotentiale (logistik, turisme, produktion af tømmer, metaller og byggematerialer);

5.  bemærker, at EGF-samfinansierede individualiserede tilbud til de afskedigede arbejdstagere omfatter betaling af udgifter til uddannelse, godtgørelse af uddannelsesomkostninger for arbejdsgivere, arbejdsmarkedsuddannelse, sprogundervisning i estisk, jobtræning og rådgivning;

6.  glæder sig over de høringer med interessenter, herunder fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, virksomheder og offentlige arbejdsformidlinger, som fandt sted på nationalt og regionalt plan, for at udarbejde den koordinerede pakke af individualiserede tilbud;

7.  bemærker, at indkomststøtten vil udgøre 27,25 % af den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger, hvilket er under det loft på 35 %, der er fastsat i forordningen, og at disse foranstaltninger er betinget af, at støttemodtagerne deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteterne;

8.  bemærker, at udgifter til teknisk bistand udgør en relativt høj procentdel af de samlede omkostninger; mener, at dette er berettiget i betragtning af, at det er Estlands første EGF-ansøgning;

9.  hilser med tilfredshed Estlands beslutning om at kombinere to økonomiske sektorer i en regional ansøgning, idet afskedigelserne fandt sted på samme sted, da dette vil mindske den administrative byrde og gøre det muligt at tilrettelægge fælles foranstaltninger for afskedigede arbejdstagere i begge sektorer;

10.  noterer sig, at de estiske myndigheder har givet garantier for, at de foreslåede foranstaltninger ikke vil modtage økonomisk støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter, at dobbeltfinansiering vil blive forhindret, og at de vil supplere foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene;

11.  glæder sig over, at Estland har bekræftet, at den økonomiske støtte fra EGF ikke vil erstatte de foranstaltninger, som den pågældende virksomhed er forpligtet til at træffe i medfør af national lov eller nationale overenskomster;

12.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og at den bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi; glæder sig over Estlands erklæring om, at den koordinerede pakke har et stort potentiale for at lette en sådan overgang.

Med venlig hilsen

Thomas HÄNDEL

Formand for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender


BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Jean ARTHUIS

Formand

Budgetudvalget

Europa-Parlamentet

Om:  Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Kære Jean Arthuis

Der er blevet henvist et forslag fra Kommissionen til afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til Regionaludviklingsudvalget. Så vidt jeg forstår, er det meningen, at der skal vedtages en betænkning om dette forslag på Budgetudvalgets møde den 24. oktober 2016:

-  COM(2016)0622 foreslår EGF-støtte på 1 131 358 EUR til 1 550 arbejdstagere, der er blevet afskediget i de økonomiske sektorer, som er klassificeret under NACE rev. 2 hovedgruppe 19 (Fremstilling af koks og raffinerede mineralolieprodukter) og hovedgruppe 20 (Fremstilling af kemikalier og kemiske produkter), i Estland.

De regler, der gælder for økonomisk støtte fra EGF, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006.

Udvalgets koordinatorer har vurderet dette forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget ingen indvendinger har mod denne mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen med henblik på at tildele de ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

Med venlig hilsen

Iskra MIHAYLOVA


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

24.10.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

7

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Heidi Hautala, Alain Lamassoure, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

John Stuart Agnew, Linda McAvan, Virginie Rozière

Juridisk meddelelse