Postup : 2016/2080(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0315/2016

Předložené texty :

A8-0315/2016

Rozpravy :

PV 30/11/2016 - 17
CRE 30/11/2016 - 17

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.22
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0477

ZPRÁVA     
PDF 665kWORD 62k
28.10.2016
PE 587.462v03-00 A8-0315/2016

k prohlášením komisařů o zájmech – pokyny

(2016/2080(INI))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Pascal Durand

POZM. NÁVRHY
NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCI PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k prohlášením komisařů o zájmech – pokyny

(2016/2080(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU), a zejména na čl. 17 odst. 3 této smlouvy,

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU) a zejména na článek 245 této smlouvy,

–  s ohledem na přílohu XVI jednacího řádu (pokyny pro schvalování Evropské komise) a zejména na její odst. 1 písm. a) třetí pododstavec,

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 28. dubna 2015 týkající se přezkumu prohlášení o finančních zájmech kandidáta na komisaře a na výklad odst. 1 písm. a) přílohy XVI jednacího řádu)(1),

–  s ohledem na rámcovou dohodu o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí(2), zejména na body odpovídající oddílu II – Politická odpovědnost,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 8. září 2015 o postupech a praxi slyšení komisařů – zkušenosti z průběhu slyšení v roce 2014(3),

–  s ohledem na Kodex chování pro členy Komise ze dne 20. dubna 2011(4), zejména na body 1.3, 1.4, 1.5. a 1.6 tohoto kodexu,

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0315/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle přílohy XVI, odst. 1 písm. a) jednacího řádu (pokyny pro schvalování Evropské komise) se Parlament může vyjádřit k rozdělení oblastí působnosti nově zvoleným předsedou Komise a může požadovat jakékoli informace podstatné pro jeho rozhodnutí o způsobilosti kandidátů na komisaře; vzhledem k tomu, že Parlament očekává, že mu budou sděleny veškeré informace týkající se finančních zájmů kandidátů na komisaře, a že jejich prohlášení o zájmech se zasílají k přezkoumání výboru příslušnému pro právní záležitosti;

B.  vzhledem k tomu, že podle bodu 3 oddílu II (Politická odpovědnost) Rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí kandidáti na členy Komise zajistí, aby byly zveřejněny všechny relevantní informace v souladu s povinností nezávislosti na základě Smluv; vzhledem k tomu, že zveřejňování těchto informací se provádí postupem stanovým takovým způsobem, aby bylozajištěno, že hodnocení celé navržené Komise proběhne otevřeně, spravedlivě a jednotně;

C.  vzhledem k tomu, že, v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2015 týkajícím se přezkumu prohlášení o finančních zájmech kandidátů na komisaře (výklad odst. 1 písm. a) přílohy XVI jednacího řádu), přezkoumání prohlášení kandidáta na komisaře o finančních zájmech výborem příslušným pro právní záležitosti spočívá nejen v ověření toho, zda bylo prohlášení řádně vyplněno, ale také v hodnocení, zda je obsah prohlášení věrohodný a zda může naznačovat střet zájmů;

D.  vzhledem k tomu, že podle přílohy XVI, odst. 1 písm. a) jednacího řádu Parlament hodnotí kandidáty na komisaře mimo jiné na základě jejich osobní nezávislosti; zejména s ohledem na zvláštní úlohu garanta zájmů Unie, která je ve Smlouvách přiřazena Evropské komisi;

E.  vzhledem k tomu, že se ve výše uvedeném usnesení Parlamentu ze dne 8. září 2015 uvádí, že potvrzení výboru příslušného pro právní záležitosti o vyloučení střetu zájmů je nezbytným předpokladem slyšení komisařů, zejména s ohledem na skutečnost, že v Lisabonské smlouvě byl posílen politický mandát Komise;

F.  vzhledem k tomu, že ve svém výše uvedeném usnesení ze dne 8. září 2015 Parlament považoval za důležité, aby Výbor pro právní záležitosti vydal pokyny ve formě doporučení nebo zprávy z vlastního podnětu, které by usnadnily reformu postupů týkajících se prohlášení komisařů o zájmech, a vyzval přitom Komisi, aby přehodnotila svá pravidla týkající se prohlášení komisařů o zájmech;

G.  vzhledem k tomu, že v souladu s bodem 1.3 Kodexu chování pro členy Komise o nesobeckosti, integritě, transparentnosti, čestnosti, odpovědnosti a respektování důstojnosti Parlamentu musí komisaři deklarovat veškeré finanční zájmy a majetek, jež by mohly vést ke střetu zájmů při plnění jejich funkce, a vzhledem k tomu, že toto prohlášení zahrnuje i majetkové účasti manžela/manželky/partnera/partnerky člena Komise, jež by mohly – podle platných pravidel (5) – vést ke střetu zájmů;

H.  vzhledem k tomu, že finanční zájmy, ohledně nichž se prohlášení požaduje, zahrnují veškeré formy individuální finanční účasti na kapitálu podniku;

I.  vzhledem k tomu, že podle bodu 1.4 Kodexu chování pro členy Komise, aby se předešlo jakémukoli riziku střetu zájmů, jsou členové Komise povinni deklarovat profesionální činnosti svého manžela/partnera, a že v prohlášení musí být uvedena povaha činnosti, název vykonávané funkce a případně název zaměstnavatele;

J.  vzhledem k tomu, že podle bodu 1.5 Kodexu chování pro členy Komise se prohlášení o finančních zájmech předkládá pomocí formuláře obsaženého v příloze tohoto kodexu; vzhledem k tomu, že tento formulář musí být vyplněn a zpřístupněn před konáním slyšení kandidáta na komisaře v Evropském parlamentu a že v průběhu funkčního období musí být aktualizován v případě změny údajů a nejméně jednou ročně;

K.  vzhledem k tomu, že informace obsažené v tomto formuláři jsou omezené a nedostačující, neobsahují podrobnou definici toho, co představuje střet zájmů, a tudíž neumožňují Parlamentu řádně, spravedlivě a důsledně posoudit existenci skutečného nebo potenciálního střetu zájmů kandidáta na komisaře ani jeho schopnost vykonávat mandát v souladu s Kodexem chování pro členy Komise;

L.  vzhledem k tomu, že podle bodu 1.6 Kodexu chování pro členy Komise člen Komise nesmí zasahovat do záležitostí, které spadají do jeho portfolia, v nichž má osobní, obzvláště rodinný nebo finanční zájem, který by mohl ohrozit jeho nezávislost;

M.  vzhledem k tomu, že Komise je odpovědná v poslední instanci za povahu a rozsah informací, které mají být zahrnuty do prohlášení o zájmech jejích členů; vzhledem k tomu, že Komise musí proto přesně stanovit úroveň transparentnosti nezbytnou pro řádný průběh postupu jmenování kandidátů na komisaře;

N.  vzhledem k tomu, že podle bodu 5 Rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí může Parlament požádat předsedu Komise, aby vyslovil nedůvěru některému z členů Komise, vzhledem k tomu, že podle bodu 7 uvedené dohody musí předseda Komise uvědomit Parlament, pokud má v úmyslu změnit rozdělení působnosti Komise, aby bylo možné provést parlamentní konzultace o těchto změnách;

O.  vzhledem k tomu, že nynější prohlášení členů Komise o finančních zájmech lze celkově považovat za zlepšení ve srovnání se zpracováním prohlášení v období let 2008–2009, avšak vzhledem k tomu, že vznikla řada případů, které si vyžádaly další vyjasnění některých prohlášení o zájmech;

P.  vzhledem k tomu, že je třeba s politováním konstatovat, že v Kodexu chování pro členy Komise přijatém v roce 2011 nebyla dostatečně zohledněna některá doporučení Parlamentu pro zlepšení, zejména co se týče prohlášení o finančních zájmech členů Komise, omezení platných pro výkon zaměstnání po odchodu z funkce a posílení etického výboru odpovědného za posuzování střetu zájmů, který zasedá ad hoc; vzhledem k tomu, že v této souvislosti je rovněž třeba mít na paměti postoje, které Parlament přijal ohledně změn a zlepšení postupu pro slyšení kandidátů na komisaře;

Q.  vzhledem k tomu, že jedním z pilířů evropské správy je posílení etiky a transparentnosti v orgánech EU, jež má posílit důvěru evropských občanů v tyto orgány, zvláště s ohledem na širší politický mandát, který byl svěřen Komisi po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost;

Obecné připomínky

1.  konstatuje, že cílem přezkoumání prohlášení o finančních zájmech komisařů je zajistit, aby kandidáti na komisaře mohli své funkce vykonávat zcela nezávisle, a zajistit maximální transparentnost a odpovědnost ze strany Komise v souladu s čl. 17 odst. 3 SEU, s článkem 245 SFEU a s Kodexem chování pro členy Komise; konstatuje v této souvislosti, že by tento postup neměl být omezen na jmenování nové Komise, ale měl by probíhat rovněž v případě uvolnění místa z důvodu odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Komise, přistoupení nového členského státu či podstatné změny portfolia komisaře nebo finančních zájmů;

2.  zastává názor, že posouzení potenciálního střetu zájmů musí vycházet z prokazatelných, objektivních a relevantních faktorů a mít souvislost s portfoliem jmenovaného komisaře;

3.  připomíná, že střet zájmů je definován jako „jakákoliv situace, kdy dochází k vzájemnému zasahování mezi veřejným zájmem a veřejnými a soukromými zájmy, které by mohlo ovlivnit nebo o němž se zdá být pravděpodobné, že ovlivní nezávislý, nestranný a objektivní výkon funkce“;

4.  potvrzuje, že Výbor pro právní záležitosti je příslušný a odpovědný za provedení důkladné analýzy prohlášení o finančních zájmech pomocí hlubokého přezkumu, jehož cílem je posoudit, zda je obsah prohlášení o finančních zájmech kandidáta na komisaře důvěryhodný a v souladu s kritérii a zásadami stanovenými ve Smlouvách a Kodexu chování, či zda lze z jeho obsahu usuzovat na střet zájmů, a že musí mít možnost navrhnout předsedovi Komise nahrazení tohoto komisaře; vyzývá proto Komisi, aby Výboru pro právní záležitosti poskytla veškeré konkrétní nástroje a informace potřebné k provedení úplné a objektivní analýzy;

5.  považuje za důležité, aby měl Výbor pro právní záležitosti dostatek času na zajištění toho, aby toto podrobné posouzení bylo účinné;

6.  připomíná, že Výbor pro právní záležitosti zkoumá otázky týkající se prohlášení o zájmech kandidátů na komisaře při zachování maximální důvěrnosti, že však také v souladu se zásadou transparentnosti zajišťuje zveřejnění svých závěrů, jakmile jsou k dispozici;

7.  domnívá se, že Výbor pro právní záležitosti by měl mít po uplynutí času vyhrazeného pro otázky, které si přeje kandidátovi na komisaře položit, právo pokračovat ve slyšení, pokud zjistí možný střet zájmů, za účelem získání požadovaného vysvětlení;

Postup přezkumu prohlášení o finančních zájmech před slyšením kandidátů na komisaře

8.  domnívá se, že výrok Výboru pro právní záležitosti, který na základě důkladné analýzy prohlášení o finančních zájmech potvrzuje vyloučení střetu zájmů, je důležitým předpokladem pro konání slyšení u příslušného výboru(6);

9.  domnívá se proto, že chybí-li toto potvrzení nebo v případě, že Výbor pro právní záležitosti konstatuje existenci střetu zájmů, postup jmenování kandidáta na komisaře se pozastaví;

10.  domnívá se, že při přezkumu prohlášení o finančních zájmech Výborem pro právní záležitosti je vhodné uplatňovat následující zásady:

a)  jestliže při posuzování prohlášení o finančních zájmech má Výbor pro právní záležitosti na základě předložených dokumentů za to, že je prohlášení o finančních zájmech přesné, úplné a že neobsahuje žádnou informaci svědčící o skutečném či potenciálním střetu zájmů v souvislosti s portfoliem kandidáta na komisaře, zašle jeho předseda dopis potvrzující absenci střetu zájmů výborům odpovědným za slyšení nebo dotčeným výborům, jestliže se jedná o postup v průběhu funkčního období komisaře;

b)  jestliže má Výbor pro právní záležitosti za to, že prohlášení o zájmech kandidáta na komisaře obsahuje neúplné nebo protikladné informace, nebo pokud jsou potřeba další informace, požádá v souladu s jednacím řádem(7) a s rámcovou dohodou o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí(8)kandidáta na komisaře o požadované dodatečné informace a rozhodne, poté co informace zváží a provede jejich řádnou analýzu; výbor pro právní záležitosti se může případně rozhodnout pozvat kandidáta na komisaře na slyšení;

c)  jestliže Výbor pro právní záležitosti na základě prohlášení o finančních zájmech nebo dodatečných informací poskytnutých kandidátem na komisaře konstatuje střet zájmů, vypracuje doporučení s cílem střet zájmů ukončit; tato doporučení mohou zahrnout vzdání se daných finančních zájmů a změnu portfolia kandidáta na komisaře ze strany předsedy Komise; v závažnějších případech, jestliže k řešení střetu zájmu nevede jiné doporučení, může Výbor pro právní záležitosti jako krajní opatření dospět k závěru, že kandidát na komisaře není schopen vykonávat své funkce v souladu se Smlouvou a s Kodexem chování; předseda Parlamentu požádá předsedu Komise o informaci o tom, jaké další kroky hodlá předseda Komise učinit;

Postup přezkumu prohlášení o finančních zájmech v průběhu funkčního období člena Komise

11.  zdůrazňuje, že každý člen Komise je povinen dbát na okamžitou aktualizaci svého prohlášení o zájmech vždy, když dojde ke změně v jeho finančních zájmech, a vyzývá Komisi, aby Parlament neprodleně informovala o jakýchkoli změnách nebo jakékoli záležitosti vedoucí ke střetu zájmů nebo ke vzniku potenciálního střetu zájmů;

12.  domnívá se proto, že prohlášení o finančních zájmech musí zahrnovat současné zájmy či činnosti nebo zájmy či činnosti za poslední dva roky, a to majetkové, profesní, osobní nebo rodinné povahy, související s navrhovaným portfoliem; je třeba vzít v úvahu také skutečnost, že se zájem může týkat výhody pro sebe nebo pro třetí osobu a že může být i morální, materiální nebo finanční povahy;

13.  domnívá se, že jakákoli změna finančních zájmů komisaře v průběhu funkčního období nebo jakákoli změna rozdělení působnosti mezi členy Komise představuje z hlediska možné existence střetu zájmů novou situaci; domnívá se proto, že by tato situace měla být předmětem přezkumného postupu ze strany Parlamentu v souladu s bodem 10 tohoto usnesení a s bodem 2 přílohy XVI (Pokyny pro schvalování Evropské komise) jednacího řádu Evropského parlamentu;

14.  připomíná, že je-li některý komisař nahrazen v průběhu funkčního období v souladu s článkem 246 SFEU, stane se tak po konzultaci s Evropským parlamentem; domnívá se, že nezbytnou součástí této konzultace je mimo jiné ověření vyloučení střetu zájmů v souladu s bodem 10 tohoto usnesení a ustanoveními v příloze XIV (Pokyny pro schvalování Evropské komise) jednacího řádu Evropského parlamentu(9) týkajícími se pravomoci Evropského parlamentu v případě změny ve složení sboru komisařů nebo významné změny v portfoliu během jeho funkčního období;

15.  domnívá se, že pokud je střet zájmů zjištěn v průběhu funkčního období komisaře a předsedy Komise při nedodržení doporučení Parlamentu ohledně řešení střetu zájmu, jak je stanoveno v bodu 10 tohoto usnesení, Výbor pro právní záležitosti může doporučit, aby Parlament požádal předsedu Komise, aby tomuto komisaři vyslovil nedůvěru v souladu s čl. 17 odst. 6 SEU a aby Parlament případně vyzval předsedu Komise k postupu v souladu s druhým pododstavcem článku 245 SFEU s cílem odejmout danému komisaři nárok na důchod nebo jej nahrazující požitky;

Kodex chování pro členy Komise

16.  konstatuje, že Kodex chování pro členy Komise přijatý dne 20. dubna 2011, který se týká nestrannosti, bezúhonnosti, transparentnosti, náležité péče, spolehlivosti, odpovědnosti a mlčenlivosti, představuje zlepšení oproti předcházejícímu kodexu přijatému v roce 2004, pokud jde o prohlášení o finančních zájmech, protože požadavky na zveřejňování byly rozšířeny i na partnery komisařů a prohlášení o zájmech musí být upraveno, dojde-li ke změně údajů, nebo nejméně jednou za rok;

17.  poukazuje na to, že věrohodnost prohlášení o finančních zájmech závisí na přesnosti formuláře předkládaného kandidátovi na komisaře; domnívá se, že současný rozsah prohlášení komisařů o zájmech je příliš úzký a jejich vysvětlující ustanovení jsou nejednoznačná; vyzývá proto Komisi, aby co nejdříve přezkoumala Kodex chování s cílem zajistit, aby prohlášení o zájmech poskytovala Výboru pro právní záležitosti přesné informace, o něž by mohl jednoznačně opřít své rozhodnutí;

18.  domnívá se, že s cílem získat úplnější představu o finanční situaci komisaře předkládajícího prohlášení by měla prohlášení o finančních zájmech uvedená v bodech 1.3 a 1.5 Kodexu chování komisařů zahrnout veškeré finanční zájmy a aktivity kandidáta na komisaře a jeho/jejího manžela/partnera a že by se v žádném případě neměla omezovat na ty, „jež by mohly vést ke střetu zájmů“;

19.  domnívá se, že rodinný zájem uvedený v bodu 1.6 Kodexu chování komisařů by měl být zahrnut do prohlášení o finančních zájmech; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby zavedla spravedlivé nástroje pro určení rodinných zájmů, které by mohly vést ke střetu zájmů;

20.  zastává názor, že s cílem rozšířit a zdokonalit pravidla o střetu zájmů by prohlášení o zájmech měla zahrnovat také podrobnosti o jakémkoli smluvním vztahu kandidátů na komisaře, který by mohl znamenat konflikt zájmů při výkonu jejich povinností;

21.  vyjadřuje politování nad tím, že kodex chování odpovídajícím způsobem nekodifikuje požadavek podle článku 245 SFEU, který stanoví, že členové Komise dodržují „během výkonu své funkce i po jeho ukončení povinnosti, zejména povinnost čestného a zdrženlivého jednání při přijímání některých funkcí nebo některých výhod po uplynutí funkčního období“;

22.  vyjadřuje politování nad tím, že kodex chování nestanoví žádné požadavky na odprodej, ačkoli takový požadavek musí být v etických ustanoveních standardní; považuje za prioritní, aby byl tento aspekt co možná nejrychleji regulován;

23.  poukazuje na to, že kodex chování nestanoví žádný konkrétní časový rámec pro podání prohlášení před slyšením kandidátů na komisaře v Parlamentu; považuje tento požadavek za základní aspekt revize postupu pro slyšení kandidátů na komisaře;

24.  vyjadřuje politování nad tím, že Komise nepodává pravidelně zprávy o provádění Kodexu chování pro členy Komise, zejména pokud jde o jejich prohlášení o zájmech, a domnívá se, že by měl být kodex chování přepracován tak, aby v něm byly upraveny možnosti stížností nebo sankcí v případě porušení, nejedná-li se o vážné pochybení ve smyslu článků 245 a 247 SFEU;

25.  vyjadřuje zvláště politování nad zápornou reakcí předsedy Komise na žádost evropského veřejného ochránce práv, aby proaktivně zveřejňoval svá rozhodnutí o povolení činnosti bývalých komisařů po odchodu z funkce a stanoviska etického výboru zasedajícího ad hoc; zdůrazňuje, že pouhé zveřejňování zápisů ze schůzí Komise nepostačuje k tomu, aby Parlament a občanská společnost získaly představu, jak jsou v praxi vykládány „možné střety zájmů“ a politiky integrity, které v této souvislosti vyvíjí etický výbor zasedající ad hoc;

26.  poukazuje na to, že všichni bývalí komisaři mají osmnáctiměsíční zákaz vykonávat lobbistickou činnost u „členů Evropské komise a jejích zaměstnanců ve prospěch svého podniku, zákazníka nebo zaměstnavatele v záležitostech, za něž byli odpovědni“, avšak po svém ochodu z Komise mají po tři roky nárok na velmi štědré odchodné ve výši 40 až 65 % jejich konečného základního platu;

27.  vítá skutečnost, že do kodexu chování bylo zařazeno ustanovení týkající se přerozdělení spisů mezi členy Komise v případě rizika střetu zájmů, avšak vyjadřuje politování nad tím, že:

a)  neexistuje žádná podrobná definice toho, co představuje střet zájmů;

b)  toto ustanovení je omezeno na záležitosti spadající do portfolia příslušného komisaře, a tudíž nebere v úvahu povinnosti komisaře jako člena kolegia;

c)  neexistují žádná kritéria týkající se rozhodnutí předsedy o přerozdělení, ani závazný rámec pro informování Parlamentu či jakýkoli postup v případě, že člen Komise neoznámí střet zájmů nebo že provádí činnost, jež je neslučitelná s povahou jeho povinností;

28.  vyzývá Komisi, aby bezodkladně provedla revizi Kodexu chování pro členy Komise z roku 2011 s cílem zohlednit doporučení, která Parlament učinil ve svých nedávných usneseních, a vývoj obecných etických norem a norem transparentnosti, které se vztahují na všechny orgány EU; doporučuje, aby Komise změnila svůj Kodex chování pro členy Komise s cílem zajistit, aby:

a)  členové Komise v prohlášení uváděli všechny své finanční zájmy, včetně aktiv a závazků přesahujících 10 000 EUR;

b)  členové Komise v prohlášení uváděli všechny své finanční zájmy (jakožto akcionářů, členů představenstev společností, poradců a konzultantů, členů přidružených nadací atd.), pokud jde o všechny společnosti, v nichž působili, včetně zájmů blízkých rodinných příslušníků, a změny, k nimž došlo v okamžiku, kdy byla oznámena jejich kandidatura;

c)  závislí a/nebo přímí rodinní příslušníci členů Komise zveřejňovali stejné informace jako manželé/manželky nebo partneři/partnerky;

d)  členové Komise v plné míře objasnili cíle organizací, v nichž působí oni sami a/nebo jejich manželky/manželé a/nebo jejich vyživované děti, aby bylo možné určit, zda dochází ke střetu zájmů;

e)  členové Komise zveřejnili členství ve všech nevládních organizacích, tajných společnostech nebo sdruženích tajících svou existenci, které vykonávají činnosti s cílem zasahovat do výkonu funkcí veřejných orgánů;

f)  členové Komise a jejich závislí rodinní příslušníci zveřejnili členství ve všech nevládních organizacích a veškeré dary nevládním organizacím ve výši přesahující 500 EUR;

g)  byl kodex chování změněn v souladu s článkem 245 SFEU tak, aby se omezení platné pro výkon zaměstnání po odchodu z funkce prodloužilo na dobu dvou let;

h)  kodex chování zahrnul zvláštní požadavky na odprodej;

i)  kandidáti na komisaře předkládali prohlášení ve stanovené lhůtě a s dostatečným předstihem, aby etický výbor zasedající ad hoc mohl Parlamentu předložit svůj názor na možný střet zájmů dostatečně včas před slyšením v Parlamentu;

j)  se členové Komise stýkali pouze se zástupci lobbistických skupin, které jsou zapsány v rejstříku transparentnosti, jenž obsahuje informace o osobách, které se pokoušejí ovlivňovat tvorbu politik v orgánech EU;

k)  členové Komise při svém jmenování předkládali podepsané prohlášení, v němž potvrdí, že v souvislosti s činnostmi spadajícími do jejich mandátu budou vystupovat před kterýmkoli výborem Parlamentu;

l)  toto prohlášení bylo zveřejněno ve formátu, který je kompatibilní s veřejně přístupnými daty, aby bylo možné informace snadno zpracovat prostřednictvím databází;

m)  se postup pro přerozdělení spisů v případě střetu zájmů zdokonalil, pokud jde o zohlednění povinností komisaře coby člena kolegia, zavedení kritérií týkajících se čestnosti a zdrženlivosti pro rozhodování předsedy o přerozdělení spisů, zavedení závazného postupu a sankcí pro případy, kdy komisař neposkytne informace o možném střetu zájmů, a zavedení závazného postupu pro informování Parlamentu o výše uvedených případech;

n)  Komise každoročně podávala zprávy o provádění Kodexu chování pro členy Komise a stanovila postupy pro podávání stížností a sankce nejen v případě vážného pochybení, ale i v případě nesplnění požadavků, zejména co se týče prohlášení o finančních zájmech;

o)  byla definována kritéria pro zajištění souladu s článkem 245 SFEU, jenž komisařům ukládá „povinnost čestného a zdrženlivého jednání při přijímání některých funkcí nebo některých výhod po uplynutí funkčního období“;

p)  rozhodnutí o povolení činnosti bývalých komisařů po odchodu z funkce a stanoviska etického výboru, který zasedá ad hoc, byla proaktivně zveřejňována;

q)  etický výbor zasedající ad hoc sestával z nezávislých odborníků, kteří sami nevykonávali funkci komisaře;

r)  etický výbor zasedající ad hoc vypracovával a zveřejňoval výroční zprávu o své činnosti, v níž může předkládat doporučení, která by kodex chování nebo jeho provádění podle jeho názoru zlepšila.

29.  vyzývá Komisi, aby zahájila jednání s Parlamentem s cílem zavést do rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí případné nezbytné změny;

30.  vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti, aby v jednacím řádu Parlamentu a zejména v jeho příloze XVI provedl veškeré změny nezbytné pro provádění tohoto usnesení;

31.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0096.

(2)

Úř. věst. L 304, 20.11.2010, s. 47.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0287.

(4)

C(2011)2904.

(5)

Stálý partner v jiném než manželském stavu dle definice nařízení č. 2278/69 (Úř. věst. L 289, 17.11.1969) a čl. 1 odst. 2 písm. c) přílohy VII služebního řádu.

(6)

Viz usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. září 2015 o postupech a praxi slyšení komisařů – zkušenosti z průběhu slyšení v roce 2014.

(7)

Viz bod 1a přílohy XIV jednacího řádu;

(8)

Viz oddíl II bod 3 rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí.

(9)

Viz bod 2 přílohy XVI jednacího řádu Evropského parlamentu.


VYSVĚTLUJÍCI PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Příloha XVI jednacího řádu Evropského parlamentu týkající se pokynů pro schvalování Komise stanoví, že „Parlament může požadovat jakékoli informace podstatné pro jeho rozhodnutí o způsobilosti kandidátů na komisaře. Očekává úplné zveřejnění informací týkajících se jejich finančních zájmů. Prohlášení o zájmech kandidátů na komisaře se zasílají k přezkoumání výboru příslušnému pro právní záležitosti.“

Toto ustanovení se bohužel nezabývá přesným dosahem přezkoumání Výborem pro právní záležitosti, zejména pokud jde o otázku, zda se má toto přezkoumání omezit na formální analýzu poskytnutých informací, nebo zda má naopak znamenat důkladnou analýzu. Vzhledem k praktickým obtížím plynoucím z tak málo podrobného ustanovení – k obtížím, které se ukázaly jako zvláště závažné při postupu jmenování poslední Evropské komise – rozhodli koordinátoři Výboru pro právní záležitosti, že požádají o vyjasnění Výbor pro ústavní záležitosti, který je příslušný mimo jiné pro výklad jednacího řádu Parlamentu.

Výklad doporučený Výborem pro ústavní záležitosti byl přijat na plenárním zasedání dne 28. dubna 2015. Zní takto:

„Výbor pro právní záležitosti v rámci přezkumu prohlášení o finančních zájmech kandidáta na komisaře nejen ověří, zda bylo prohlášení řádně vyplněno, nýbrž rovněž posoudí, zda lze z obsahu tohoto prohlášení usuzovat na střet zájmů. Výbor příslušný pro slyšení poté rozhodne, zda bude od kandidáta na komisaře požadovat další informace, či nikoli.“

Tento výklad potvrzuje, že analýza musí být důkladná, ale že povinnost klást doplňující otázky má výbor příslušný pro slyšení.

Naopak ve svém usnesení ze dne 8. září 2015 o postupech a praxi slyšení komisařů – zkušenosti z průběhu slyšení v roce 2014 Parlament zdůrazňuje úlohu Výboru pro právní záležitosti, neboť „se domnívá, že je třeba, aby Výbor pro právní záležitosti lépe přezkoumával prohlášení o finančních zájmech kandidátů na komisaře; [...]; domnívá se, že výrok Výboru pro právní záležitosti, který na základě důkladné analýzy prohlášení o finančních zájmech potvrzuje absenci jakéhokoli střetu zájmů, je důležitým předpokladem pro konání slyšení u příslušného výboru“ (bod 4).

Parlament proto „považuje [...] za důležité, aby Výbor pro právní záležitosti vydal v nadcházejících měsících pokyny ve formě doporučení nebo zprávy z vlastního podnětu, které by reformu postupů týkajících se prohlášení komisařů o zájmech usnadnily; (bod 13)

S cílem reagovat na tuto výzvu pléna požádal Výbor pro právní záležitosti o možnost přijmout zprávu z vlastního podnětu v této věci.

Postoj zpravodaje

Cílem zpravodaje je vymezit dosah přezkumu prohlášení o zájmech, který provádí Výbor pro právní záležitosti. Za tímto účelem se hodlá nejprve zabývat interními postupy v Evropském parlamentu při jmenování nové Komise a v průběhu jejího mandátu a povinnostmi transparentnosti, které mají členové Komise.

Obecně zpravodaj potvrzuje postoj Parlamentu v tom, že ověření absence střetu zájmů nelze klást na stejnou úroveň jako hodnocení uchazečovy odborné způsobilosti a že musí tudíž být nezbytným předpokladem pro slyšení. Domnívá se také, že pojem střetu zájmu musí být přísně omezen na objektivní a ověřitelné prvky a chápán pouze ve vztahu ke svěřenému portfoliu.

Dochází tudíž k závěru, že úkolem Výboru pro právní záležitosti je jednak posoudit existenci potenciálního střetu zájmů a případně formulovat doporučení s cílem tento střet ukončit. Tato doporučení mohou zahrnovat vzdání se některých finančních zájmů nebo změnu portfolia. Zpravodaj se domnívá, že aby byl tento přezkum úspěšný, musí Výbor pro právní záležitosti, v případě, že prohlášení je pochybné, neúplné nebo rozporné, požádat o doplňující informace.

Zpravodaj má také za to, že kontrola prohlášení o finančních zájmech a šířeji o potenciálních střetech zájmů, pokud jde o členy Komise, musí postupovat za rámec samotného postupu jmenování Komise. Z toho důvodu se domnívá, že jakákoli podstatná změna finančních zájmů komisaře v průběhu mandátu nebo jakákoli změna rozdělení působnosti mezi členy Komise znamená novou situaci, pokud jde o možnou existenci střetu zájmů, a měla by proto podléhat přezkumnému postupu Parlamentu.

Zpravodaj se také obrací na Evropskou komisi. Komise je totiž odpovědná v poslední instanci za výběr informací, které mají být zahrnuty do prohlášení o zájmech jejích členů. Zpravodaj proto navrhuje Komisi řadu změn jejího Kodexu chování a prohlášení o zájmech, jejichž cílem bude zajistit, aby tato prohlášení obsahovala informace dostatečné k posouzení finančních zájmů komisařů a aby byl Parlament informován o jakékoli změně.

Zpravodaj se také domnívá, že by Výbor pro ústavní záležitosti měl být vyzván k tomu, aby do jednacího řádu Parlamentu a zejména do jeho přílohy XVI zahrnul změny, které by se ukázaly jako nezbytné pro provádění pokynů uvedených ve zprávě.


STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu (28.9.2016)

pro Výbor pro právní záležitosti

k prohlášením komisařů o zájmech – pokyny

(2016/2080(INI))

Navrhovatelka: Ingeborg Gräßle

NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

–  s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 245 této smlouvy,

A.  vzhledem k tomu, že nynější prohlášení členů Komise o finančních zájmech lze celkově považovat za zlepšení ve srovnání se zpracováním prohlášení v období let 2008–2009, avšak vzhledem k tomu, že vznikla řada případů, které si vyžádaly další vyjasnění některých prohlášení o zájmech;

B.  vzhledem k tomu, že je třeba odsoudit skutečnost, že v kodexu chování komisařů přijatém v roce 2011 nebyla dostatečně zohledněna některá doporučení Parlamentu pro zlepšení, zejména co se týče prohlášení o finančních zájmech členů Komise, omezení platná pro výkon zaměstnání po odchodu z funkce a posílení etického výboru odpovědného za posuzování střetu zájmů, který zasedá ad hoc; vzhledem k tomu, že v této souvislosti je rovněž třeba mít na paměti postoje, které Parlament přijal ohledně změn a zlepšení postupu pro slyšení kandidátů na komisaře;

C.  vzhledem k tomu, že jedním z pilířů evropské správy je posílení etiky a transparentnosti v orgánech EU, jež má posílit důvěru evropských občanů v tyto orgány, zvláště s ohledem na širší politický mandát, který byl po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost svěřen Komisi;

Zlepšení v rámci kodexu chování z roku 2011

1.  konstatuje, že kodex chování komisařů přijatý dne 20. dubna 2011 (C (2011)2904), který se týká nestrannosti, bezúhonnosti, transparentnosti, náležité péče, spolehlivosti, odpovědnosti a mlčenlivosti, představuje zlepšení oproti předcházejícímu kodexu přijatému v roce 2004, pokud jde o prohlášení o finančních zájmech, protože požadavky na zveřejňování byly rozšířeny i na partnery komisařů a prohlášení o zájmech musí být upraveno, dojde-li ke změnám údajů, nebo nejméně jednou za rok;

Činnosti navazující na doporučení výboru CONT

2.  odsuzuje skutečnost, že v kodexu chování z roku 2011 nebyla zohledněna všechna doporučení, která vydal Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP dne 2. března 2011(1), a poukazuje zejména na to, že komisaři by měli být povinni informovat o veškerých svých finančních zájmech nebo majetku, a nikoli pouze o zájmech nebo majetku, „jež by mohly vést ke střetu zájmů při výkonu funkce“, že není povinné uvádět dluhy a závazky a že vyživované děti nejsou povinny poskytnout stejné informace jako manželé;

3.  zdůrazňuje zejména, že se od komisařů očekává, že – vzhledem k neexistenci jasné definice či regulačního rámce, o něž by se mohli opřít, především s poukazem na úlohu Komise jakožto strážkyně Smluv – sami posoudí, co by mohlo vést ke střetu zájmů;

Provedení Evropskou komisí

4.  vyjadřuje znepokojení v souvislosti s aktualizovanou studií na téma „Kodex chování komisařů − zlepšení účinnosti a efektivity“ (IP/D/CONT/IC/2014–053), která odhalila řadu nedostatků v prohlášeních o zájmech nynějších členů Komise, a to zejména:

a)  pokud jde o popis funkcí zastávaných v posledních deseti letech v nadacích nebo podobných subjektech, protože účel organizace není dostatečně jasný, aby mohlo být posouzeno, zda existuje možný střet zájmů;

b)  pokud jde o popis charakteru „jiné profesní činnosti“;

c)  pokud jde o prohlášení o vlastnictví podílů ve společnostech, akcií a jiného majetku či práv představujících aktiva a jiný nehmotný majetek;

d)  pokud jde o nemovitosti, protože komisaři nahlásili nemovitosti, které užívají majitelé výhradně k bydlení, ačkoli tento typ nemovitostí je z oznamovací povinnosti vyňat;

zdůrazňuje, že by neměly být vyvozovány žádné ukvapené závěry, které nemohou být podloženy skutečnostmi zjištěnými komplexní analýzou dosud shromážděných souborů údajů;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že kodex chování odpovídajícím způsobem nekodifikuje požadavek podle článku 245 SFEU, který stanoví, že členové Komise dodržují „během výkonu své funkce i po jeho ukončení povinnosti..., zejména povinnost čestného a zdrženlivého jednání při přijímání některých funkcí nebo některých výhod po uplynutí funkčního období“;

6.  vyjadřuje politování nad tím, že kodex chování nestanoví žádné požadavky na odprodej, ačkoli takový požadavek musí být v etických ustanoveních standardní; považuje za prioritní, aby byl tento aspekt co možná nejrychleji regulován;

7.  poukazuje na to, že kodex chování nestanoví žádnou konkrétní lhůtu pro podání prohlášení před slyšením kandidátů na komisaře v Parlamentu; považuje tento požadavek za základní bod revize postupu pro slyšení kandidátů na komisaře;

8.  lituje, že prohlášení je zveřejněno pouze ve formátu PDF, který lze jen obtížně vložit do elektronické databáze;

9.  vyslovuje politování nad tím, že Komise nepodává pravidelně zprávy o provádění kodexu chování komisařů, zejména pokud jde o jejich prohlášení o zájmech, a domnívá se, že by měl být kodex chování přepracován tak, aby v něm byly upraveny možnosti stížností nebo sankcí v případě porušení, nejedná-li se o vážné pochybení ve smyslu článků 245 a 247 Smlouvy o fungování Evropské unie;

10.  vyjadřuje politování zejména nad zápornou reakcí předsedy Komise na žádost evropského veřejného ochránce práv, aby proaktivně zveřejňoval svá rozhodnutí o povolení činnosti bývalých komisařů po odchodu z funkce a stanoviska etického výboru, který zasedá ad hoc; zdůrazňuje, že pouhé zveřejňování zápisů ze schůzí Komise nepostačuje k tomu, aby Parlament a občanská společnost získaly představu o tom, jak jsou „možné střety zájmů“ a politiky integrity, které v této souvislosti vyvíjí etický výbor, který zasedá ad hoc, vykládány v praxi;

11.  upozorňuje, že všichni bývalí komisaři mají osmnáctiměsíční zákaz vykonávat lobbistickou činnost u „členů Evropské komise a jejích zaměstnanců ve prospěch svého podniku, zákazníka nebo zaměstnavatele v záležitostech, za něž byli odpovědni“, avšak po svém ochodu z Komise mají po tři roky nárok na velmi štědrý přechodný příspěvek ve výši 40 až 65 % jejich konečného základního platu;

12.  vítá skutečnost, že do kodexu chování bylo zařazeno ustanovení týkající se přerozdělení spisů mezi členy Komise v případě potenciálních střetů zájmů, avšak lituje, že:

a)  neexistuje žádná podrobná definice toho, co představuje střet zájmů;

b)  toto ustanovení je omezeno na záležitosti spadající do portfolia příslušného komisaře, a tudíž nebere v úvahu povinnosti komisaře jako člena kolegia;

c)  neexistují žádná kritéria týkající se rozhodnutí předsedy o přerozdělení, ani závazný rámec pro informování Parlamentu či jakýkoli postup pro případ, že člen Komise neoznámí střet zájmů nebo skutečnost, že provádí činnost, jež je neslučitelná s povahou jeho povinností;

Doporučení

13.  upozorňuje, že neexistence střetu zájmů musí být zásadní podmínkou, jež musí být splněna před slyšením komisařů, a že tudíž dříve, než dotyčného komisaře vyslechne příslušný výbor Evropského parlamentu, musí být vyplněno a zpřístupněno jeho prohlášení o finančních zájmech, přičemž toto prohlášení by mělo být nejméně jednou ročně a vždy, když dojde k nějaké změně údajů, revidováno;

14.  žádá Komisi – neboť ona je v konečném důsledku odpovědná za zajištění takové míry transparentnosti, která je nezbytná pro řádné fungování postupu jmenování komisařů –, aby podstatně zlepšila podobu formuláře prohlášení o finančních zájmech komisařů, aby mohl Parlament přesně posoudit, zaprvé, zda se komisař nachází, či nenachází ve skutečném či potenciálním střetu zájmů, a zadruhé, schopnost komisaře vykonávat jeho mandát;

15.  vyzývá Komisi, aby bezodkladně provedla revizi kodexu chování komisařů z roku 2011 a zohlednila doporučení, která Parlament učinil ve svých nedávných usneseních, a vývoj obecných etických norem a norem transparentnosti, které se vztahují na všechny orgány EU; doporučuje, aby Komise změnila svůj kodex chování komisařů s cílem zajistit, aby:

a)  členové Komise v prohlášení uváděli všechny své finanční zájmy, včetně aktiv a závazků přesahujících 10 000 EUR;

b)  členové Komise v prohlášení uváděli všechny své finanční zájmy (jakožto akcionářů, členů představenstev společností, poradců a konzultantů, členů přidružených nadací atd.), pokud jde o všechny společnosti, v nichž působili, včetně zájmů blízkých rodinných příslušníků, a změn, k nimž došlo v okamžiku, kdy byla oznámena jejich kandidatura;

c)  vyživovaní a/nebo přímí rodinní příslušníci členů Komise zveřejňovali stejné informace jako manželé/manželky nebo partneři/partnerky;

d)  členové Komise v plné míře objasnili cíle organizací, v nichž působí oni sami a/nebo jejich manželky/manželé a/nebo jejich vyživované děti, aby bylo možné určit, zda dochází ke střetu zájmů;

e)  členové Komise zveřejnili členství ve všech nevládních organizacích, tajných společnostech nebo sdruženích tajících svou existenci, které vykonávají činnost s cílem zasahovat do výkonu funkcí veřejných orgánů, a veškeré příspěvky nevládním organizacím ve výši přesahující 500 EUR;

f)  členové Komise a jejich vyživovaní rodinní příslušníci zveřejnili členství ve všech nevládních organizacích a veškeré příspěvky nevládním organizacím ve výši přesahující 500 EUR;

g)  byl kodex chování změněn v souladu s článkem 245 SFEU tak, aby se omezení platné pro výkon zaměstnání po odchodu z funkce prodloužilo na dobu dvou let;

h)  kodex chování stanovil zvláštní požadavky na odprodej;

i)  kandidáti na komisaře předkládali prohlášení ve stanovené lhůtě a s dostatečným předstihem, aby etický výbor, který zasedá ad hoc, mohl Parlamentu předložit svůj názor na možný střet zájmů dostatečně včas před slyšením v Parlamentu;

j)  se členové Komise stýkali pouze se zástupci lobbistických skupin, které jsou zapsány v rejstříku transparentnosti, jenž obsahuje informace o osobách, které se pokoušejí ovlivňovat tvorbu politik v orgánech EU;

k)  členové Komise při svém jmenování předkládali podepsané prohlášení, v němž potvrdí, že v souvislosti s činnostmi spadajícími do jejich mandátu budou vystupovat před kterýmkoli výborem Parlamentu;

l)  toto prohlášení bylo zveřejněno ve formátu, který je kompatibilní s veřejně přístupnými daty, aby bylo možné informace snadno zpracovat prostřednictvím databází;

m)  Komise revidovala bod 1.3 kodexu chování, podle nějž musí členové Komise předložit prohlášení o jakýchkoli finančních zájmech nebo majetku, jež by mohly vést ke střetu zájmů při plnění jejich povinností, a zejména definici střetu zájmů, s cílem zajistit, aby byly všechny finanční zájmy a související pravidla jasně definovány, a poskytnout kandidátům na komisaře i komisařům ve výkonu funkce pokyny, jak provádět bod 1.3 kodexu chování řádně a v plném rozsahu;

n)  postup pro přerozdělení spisů v případě střetu zájmů byl zlepšen z hlediska zohlednění povinností komisaře coby člena kolegia, zavedení kritérií týkajících se čestnosti a zdrženlivosti pro rozhodování předsedy o předání spisů, zavedení závazného postupu a sankcí pro případy, kdy komisař neposkytne informace o možném střetu zájmů, a zavedení závazného postupu pro informování Parlamentu o výše uvedených případech;

o)  Komise každoročně podávala zprávy o provádění kodexu chování komisařů a stanovila postupy pro podávání stížností a sankce nejen v případě vážného pochybení, ale i v případě nesplnění požadavků, zejména co se týče prohlášení o finančních zájmech;

p)  byla definována kritéria pro zajištění souladu s článkem 245 SFEU, jenž komisařům ukládá „povinnost čestného a zdrženlivého jednání při přijímání některých funkcí nebo některých výhod po tomto skončení funkce“;

q)  rozhodnutí o povolení činnosti bývalých komisařů po odchodu z funkce a stanoviska etického výboru, který zasedá ad hoc, byla proaktivně zveřejňována;

r)  etický výbor, který zasedá ad hoc, sestával z nezávislých odborníků, kteří sami nevykonávali funkci komisaře;

s)  etický výbor, který zasedá ad hoc, vypracovával a zveřejňoval výroční zprávu o své činnosti, v níž může předkládat doporučení, která by kodex chování nebo jeho provádění podle jeho názoru zlepšila.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

26.9.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Cătălin Sorin Ivan, Andrey Novakov, Julia Pitera, Richard Sulík

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Edouard Ferrand

(1)

Dopis předsedy Výboru pro rozpočtovou kontrolu pana De Magistrise předsedovi Konference předsedů výborů panu Lehnemu.


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

13.10.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Constance Le Grip, Virginie Rozière

Právní upozornění - Ochrana soukromí