Postup : 2016/2229(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0320/2016

Predkladané texty :

A8-0320/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/12/2016 - 9.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0493

SPRÁVA     
PDF 427kWORD 46k
10.11.2016
PE 589.305v03-00 A8-0320/2016

s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o recipročnom prístupe k rybolovu v oblasti Skagerrak pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Dánska, Nórska a Švédska

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE) – 2016/2229(INI))

Výbor pre rybárstvo

Spravodajca: Jørn Dohrmann

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o recipročnom prístupe k rybolovu v oblasti Skagerrak pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Dánska, Nórska a Švédska

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192 (NLE) – 2016/2229 (INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10711/2016),

–  so zreteľom na návrh Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o recipročnom prístupe k rybolovu v oblasti Skagerrak pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Dánska, Nórska a Švédska (11692/2014),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0332/2016),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z [......] o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o recipročnom prístupe k rybolovu v oblasti Skagerrak pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Dánska, Nórska a Švédska,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 druhý pododsek rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A8-0320/2016),

A.  keďže rybári z Dánska, Nórska a Švédska vždy tradične lovili spoločne v oblastiach Kattegat a Skagerrak;

B.  keďže dohoda potvrdzuje historické rybolovné práva rybárov z Dánska, Nórska a Švédska v oblastiach Kattegat a Skagerrak bez toho, aby boli dotknuté práva rybárov z iných štátov, pričom sa ňou zároveň zabezpečuje prijatie vhodných opatrení týkajúcich sa riadenia rybárstva a zachovania populácií v týchto vodách;

C.  keďže dohoda podporuje aj vykonávanie reformovaného systému riadenia rybárstva v EÚ, ktorý bol zavedený v súlade s cieľmi a základnými zásadami novej spoločnej rybárskej politiky (SRP), najmä zavedenie povinnosti vylodiť úlovky a povinných opatrení na zachovanie populácie rýb nad hranicou udržateľného rybárstva;

1.  vyzýva Komisiu, aby Parlamentu postúpila zápisnice a závery všetkých konzultácií uskutočnených v súlade s článkom 4 dohody;

2.  vyzýva Komisiu, aby počas posledného roka uplatňovania dohody a pred začatím rokovaní o obnovení jej platnosti predložila Európskemu parlamentu a Rade kompletnú správu o jej vykonávaní;

3.  vyzýva Komisiu a Radu, aby v medziach svojich právomocí bezodkladne a v plnej miere informovali Európsky parlament vo všetkých etapách postupov týkajúcich sa dohody a obnovenia jej platnosti podľa článku 13 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a článku 218 ods. 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  zdôrazňuje, že prístup akejkoľvek tretej krajiny na vnútorný trh musí byť založený na reciprocite a že v prípade Nórska musia byť všetky clá na potravinové výrobky vrátane produktov rybolovu pochádzajúce z EÚ v súlade s Dohodou o Európskom hospodárskom priestore;

5.  zdôrazňuje, že úlohou Komisie je zabezpečiť, aby clá na potravinové výrobky a produkty rybolovu pochádzajúce z EÚ neboli stanovované spôsobom, ktorý je v rozpore so zásadami voľného obchodu v oblasti potravinových výrobkov vrátane produktov rybolovu;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov a Nórskeho kráľovstva.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

9.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

18

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

Právne oznámenie