Förfarande : 2016/2229(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0320/2016

Ingivna texter :

A8-0320/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/12/2016 - 9.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0493

BETÄNKANDE     
PDF 336kWORD 45k
10.11.2016
PE 589.305v03-00 A8-0320/2016

med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak för fartyg som för dansk, norsk och svensk flagg

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE) – 2016/2229(INI))

Fiskeriutskottet

Föredragande: Jørn Dohrmann

EUROPAPARLAMENTETS FÖRSLAG TILL RESOLUTION SOM INTE AVSER LAGSTIFTNING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

EUROPAPARLAMENTETS FÖRSLAG TILL RESOLUTION SOM INTE AVSER LAGSTIFTNING

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak för fartyg som för dansk, norsk och svensk flagg

(10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192 (NLE) – 2016/2229 (INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådet beslut (10711/2016),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak för fartyg som för dansk, norsk och svensk flagg (11692/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43.2 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0332/2016),

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den [...] om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ömsesidigt tillträde till fisket i Skagerrak för fartyg som för dansk, norsk och svensk flagg,

–  med beaktande av artikel 99.1 andra stycket i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A8-0320/2016), och av följande skäl:

A.  Fiskare från Danmark, Norge och Sverige har av tradition alltid fiskat sida vid sida i Kattegatt och Skagerrak.

B.  Avtalet upprätthåller de danska, norska och svenska fiskarnas historiska fiskerättigheter i Kattegatt och Skagerrak utan att det påverkar rättigheterna för fiskare från andra stater, och avtalet säkerställer också att lämpliga åtgärder vidtas för att förvalta och bevara fisket i dessa områden.

C.  Avtalet stöder också genomförandet av det reformerade system för fiskeriförvaltning i EU som infördes i linje med den nya gemensamma fiskeripolitikens syften och grundläggande principer, särskilt införandet av landningsskyldigheten och obligatoriska åtgärder för att bevara bestånd över hållbara fiskenivåer.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att för parlamentet lägga fram protokollen och slutsatserna från eventuella samråd hållna i enlighet med artikel 4 i avtalet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att under avtalets sista giltighetsår och innan förhandlingar om att förnya det inleds förelägga parlamentet och rådet en fullständig rapport om dess tillämpning.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att inom ramen för sina respektive befogenheter omedelbart och fullständigt informera parlamentet i alla skeden av de förfaranden som avser avtalet och dess förnyelse, i enlighet med artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 218.10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet betonar att ett tredjelands tillträde till den inre marknaden måste baseras på ömsesidighet. I Norges fall måste alla eventuella tullar på livsmedelsprodukter, inklusive på fiskeriprodukter, från EU vara förenliga med avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

5.  Europaparlamentet betonar att kommissionens uppgift är att säkerställa att tullar på livsmedel och fiskeriprodukter från EU inte fastställs på ett sätt som strider mot principerna om fri handel på området livsmedelsprodukter, inklusive fiskeriprodukter.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Konungariket Norge.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

9.11.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ole Christensen, Jørn Dohrmann, Francisco José Millán Mon

Rättsligt meddelande