Eljárás : 2016/2119(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0323/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0323/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 01/12/2016 - 6.19
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0474

JELENTÉS     
PDF 435kWORD 52k
11.11.2016
PE 589.404v02-00 A8-0323/2016

az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2017. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegfizetések biztosítása céljára történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Patricija Šulin

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INDOKOLÁS
 ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2017. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegfizetések biztosítása céljára történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0312 – C8-0245/2016),

–  tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 10. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 11. pontjára,

–  tekintettel a xxx-i háromoldalú egyeztetés eredményére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0323/2016),

A.  mivel a 2012/2002/EK rendeletet módosító 661/2014/EU rendelettel összhangban 50 000 000 euró összeg érhető el az előlegek kifizetésére az Unió általános költségvetésének előirányzatai révén;

1.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

2.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 311., 2002.11.14., 3. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20, 1. o.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2017. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegfizetések biztosítása céljára történő igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 4a. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2) és különösen annak 11. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

1.  Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (a továbbiakban: az alap) célja, hogy az Unió gyors, hatékony és rugalmas módon legyen képes a vészhelyzetekre reagálni és kifejezni szolidaritását a katasztrófa sújtotta régiók lakosságával.

2.  Az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(3) 10. cikkében meghatározottaknak megfelelően az alap maximális összege (2011. évi árakon számítva) nem haladhatja meg az 500 000 000 eurót.

3.  A 2012/2002/EK rendelet 4a. cikkének (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy minden olyan esetben, amikor az a költségvetési források időben történő rendelkezésre állásának biztosításához szükséges, az alapot legfeljebb 50 000 000 EUR összegig igénybe lehet venni előlegfizetés céljára, a kapcsolódó előirányzatoknak az Unió általános költségvetésébe való felvételével.

4.  A költségvetési forrásoknak az Unió 2017. évi általános költségvetésében való, időben történő rendelkezésre állásának biztosítása céljából az alapot legfeljebb 50 000 000 EUR összegben igénybe kell venni az előlegfizetés céljára.

5.  Az alap igénybevételéhez szükséges idő minimalizálása érdekében indokolt, hogy ez a határozat 2017. január 1-jétől legyen alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2017. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Unió Szolidaritási Alapjából 50 000 000 EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában, előlegfizetés céljára.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt:

az Európai Parlament részéről    a Tanács részéről

az elnök            az elnök

(1)

  HL L 311., 2002.11.14., 3. o.

(2)

  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(3)

  A Tanács 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom rendelete a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).


INDOKOLÁS

Az Európai Unió Szolidaritási Alapját (EUSZA) azért hozták létre, hogy lehetővé tegye az Európai Unió számára a reagálást a jelentős természeti katasztrófákra és kifejezésre juttassa az Európa katasztrófa sújtotta régióival való európai szolidaritást. Az alap pénzügyi támogatást nyújt a tagállamok és a csatlakozási tárgyalásokat folytató országok számára „jelentős természeti katasztrófákˮ esetén, vagyis akkor, ha a katasztrófa által okozott kár 2011-es árakon számítva meghaladja a 3 milliárd eurót, vagy az ország bruttó nemzeti jövedelmének 0,6%-át, attól függően, hogy melyik az alacsonyabb. Igénybe vehető regionális katasztrófa esetén is. Az Európai Unió Szolidaritási Alapja igénybevételének feltételeit a vonatkozó alap-jogiaktus tartalmazza (2012/2002/EK tanácsi rendelet), amely 2014-ben módosításra került (661/2014/EU rendelet).

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló rendelet(1) (10. cikk) 2011-es árakon 500 millió euró 2011-es árakon éves plafonig teszi lehetővé az alap igénybevételét, a pénzügyi keret vonatkozó fejezeteinek felső korlátain felül.

Az Európai Parlament és a Tanács jelenlegi határozatra irányuló javaslata nem egy konkrét katasztrófával összefüggésben született. Célja ehelyett 50 millió euró elkülönítése az Unió 2017-es költségvetésében kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában, az előlegek időben és hatékonyan történő kifizetése érdekében, egy jövő évben esetlegesen bekövetkező katasztrófa esetén.

Ez a 2014-es módosító rendelet(2) egy új rendelkezésének (4a. cikk) közvetlen eredménye, amely mellett az Európai Parlament határozottan kiállt, és amelynek célja az érintett országoknak szánt segély folyósításának meggyorsítása egy előleg révén, mielőtt a végleges odaítélésről szóló határozat megszületne, ezzel javítva az alap hatékonyságát. A Parlament ösztönzésére a módosító rendelet végső kompromisszumos szövege, amelyet először a rendes jogalkotási eljárás keretében fogadtak el, egy 50 millió euróig terjedő összegű előirányzatot tartalmazott a költségvetésben kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában, a költségvetési források kellő időben való elérhetősége érdekében.

Meg kell jegyezni, hogy az előleget valamely tagállam kérésére lehet kifizetni azt követően, hogy a Bizottság előzetesen értékelte az EUSZA igénybevételére vonatkozó kérelmet. Az előleg összege nem haladhatja meg a várható pénzügyi hozzájárulás 10%-át, illetve 30 millió eurót. Az előleg az alap igénybe vételéről szóló végső határozattól függetlenül kerül kifizetésre, továbbá az Európai Bizottság kötelezi a tagállamokat a jogtalanul kifizetett előlegek visszatérítésére.

Az előadó emlékeztet arra, hogy az EUSZA nem egyszerűen az uniós pénzügyi támogatások egy új válfaja, hanem erősíti a szolidaritás egyértelmű politikai üzenetét, miközben biztosítja az érintett polgárok által sürgősen igényelt segítségnyújtást. A gyors reagálás kerete, beleértve az előleg kifizetését is, lehetővé teszi az Unió számára, hogy elérje ezeket a célkitűzéseket.

Az előadó ezért azt javasolja, hogy a fenti összegeket vegyék fel a 2017-es költségvetésbe.

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(2)

HL L 189., 2014.6.27., 143. o.


ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

10.11.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

John Stuart Agnew

Jogi nyilatkozat