Postopek : 2016/2119(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0323/2016

Predložena besedila :

A8-0323/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.19
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0474

POROČILO     
PDF 569kWORD 52k
11.11.2016
PE 589.404v02-00 A8-0323/2016

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2017

(COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalka: Patricija Šulin

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2017

(COM(2016)0312 – C8-0245/2016 – 2016/2119(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0312 – C8–0245/2016),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije(1),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 10,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3), zlasti točke 11,

–  ob upoštevanju rezultatov trialoga z dne xxx,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0323/2016),

A.  ker se v skladu z Uredbo (EU) št. 661/2014, ki spreminja Uredbo (ES) št. 2012/2002, v splošnem proračunu Unije da na voljo znesek v višini 50.000.000 EUR za izplačilo predplačil prek odobrenih sredstev splošnega proračuna Evropske unije;

1.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

2.  naroči svojemu predsedniku, da podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL L 311, 14.11.2002, str. 3.

(2)

UL 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2017

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije(1), zlasti člena 4a(4),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2), zlasti točke 11,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Namen Solidarnostnega sklada Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: sklad) je omogočiti Uniji, da se hitro, učinkovito in prožno odziva na izredne razmere in tako izkaže svojo solidarnost s prebivalstvom območij, ki so jih prizadele naravne nesreče.

(2)  Sredstva sklada ne presegajo najvišjega letnega zneska 500.000.000 EUR (v cenah iz leta 2011), kot je določeno v členu 10 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(3).

(3)  Člen 4a(4) Uredbe (ES) št. 2012/2002 določa, da se v primerih, ko morajo biti proračunska sredstva na voljo pravočasno, lahko uporabi sklad v znesku največ 50.000.000 EUR za izplačilo predplačil, pri čemer se v splošni proračun Unije vnesejo ustrezna odobrena sredstva.

(4)  Da bodo pravočasno na voljo zadostna proračunska sredstva v splošnem proračunu Unije za leto 2017, bi bilo treba za izplačilo predplačil uporabiti sklad v znesku 50.000.000 EUR.

(5)  Da bi čim bolj skrajšali čas, potreben za uporabo sklada, bi se moral ta sklep uporabljati od 1. januarja 2017 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V splošnem proračunu Unije za proračunsko leto 2017 se uporabi Solidarnostni sklad Evropske unije, da se za izplačilo predplačil zagotovi znesek 50.000.000 EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in sredstvih za plačila.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2017.

V ...,

Za Evropski parlament            Za Svet

Predsednik                Predsednik

(1)

  UL L 311, 14.11.2002, str. 3.

(2)

  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(3)

  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).


OBRAZLOŽITEV

Solidarnostni sklad Evropske unije je bil ustanovljen, da se Uniji omogoči hitro odzivanje na izredne razmere, ki jih povzročijo hujše naravne nesreče, in kot izraz evropske solidarnosti s prizadetimi evropskimi regijami. Sklad lahko zagotovi finančno pomoč državam članicam in državam, ki se pogajajo o pristopu, v primeru večje naravne nesreče, če skupna neposredna škoda, ki jo ta nesreča povzroči, presega 3 milijarde EUR v cenah iz leta 2011 ali 0,6 % BND države, odvisno od tega, kateri znesek je nižji. Sklad se lahko uporabi tudi v primeru regionalne nesreče. Pogoji za uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije so določeni v ustreznem temeljnem aktu (Uredba Sveta (ES) št. 2012/2002), ki je bil spremenjen leta 2014 (Uredba (EU) št. 661/2014).

Uredba o večletnem finančnem okviru 2014–2020(1) (člen 10) dopušča uporabo sklada do letne zgornje meje 500 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011), ki ne štejejo k ustreznim razdelkom finančnega okvira.

Ta predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta ni vezan na specifično nesrečo, temveč je namenjen vnosu 50 milijonov EUR v obveznostih in plačilih v splošni proračun Unije za leto 2017, da bo mogoče v primeru nesreče, ki bi se pripetila prihodnje leto, pravočasno in učinkovito izplačati predplačila.

To je neposreden rezultat nove določbe iz spremenjene uredbe iz leta 2014(2) (člen 4a), ki jo je Evropski parlament odločno zagovarjal in je namenjena hitrejšemu izplačevanju pomoči prizadetim regijam prek vnaprejšnjih plačil, še preden se sprejme sklep o uporabi sklada, da bo ta bolj učinkovit. Na vztrajanje Parlamenta je končni kompromis o spremenjeni uredbi, ki je bil prvič sprejet v rednem zakonodajnem postopku, vseboval določbo, po kateri se vsako leto v proračun vnese znesek do 50 milijonov EUR v obveznostih in plačilih, da se zagotovi pravočasna razpoložljivost proračunskih sredstev.

Opozoriti velja, da se predplačilo odobri, potem ko Komisija predhodno oceni prošnjo za sredstva iz Solidarnostnega sklada Evropske unije, ki jo vloži država članica. Znesek vnaprejšnjega izplačila ne sme presegati 10 % predvidenega finančnega prispevka oziroma 30 milijonov EUR. Vnaprejšnje izplačilo ne vpliva na končni sklep o uporabi sklada, zato bo Evropska komisija od držav članic izterjala neupravičeno izplačana predplačila.

Poročevalka opozarja, da Solidarnostni sklad Evropske unije ni zgolj ena od oblik finančne podpore EU, temveč tudi jasno politično sporočilo o solidarnosti, prizadetim državljanom pa ponuja potrebno pomoč. Hitro odzivanje, tudi z vnaprejšnjimi izplačili, bo Uniji pomagalo pri uresničevanju teh ciljev.

Poročevalka zato priporoča vnos tega zneska v proračun za leto 2017.

(1)

UL 347, 20.12.2013, str. 884.

(2)

UL L 189, 27.6.2014, str. 143.


IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

10.11.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Andrej Novakov (Andrey Novakov), Stanisław Ożóg, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew

Pravno obvestilo