Процедура : 2016/0159(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0324/2016

Внесени текстове :

A8-0324/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/12/2016 - 9.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0488

ДОКЛАД     ***I
PDF 710kWORD 78k
23.11.2016
PE 587.472v03-00 A8-0324/2016

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за замяна на списъците с производства по несъстоятелност и синдици в приложения А и Б към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност

(COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Тадеуш Звефка

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за замяна на списъците с производства по несъстоятелност и синдици в приложения А и Б към Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството по несъстоятелност

(COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0317),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 81 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0196/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0324/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Обединеното кралство и Ирландия са обвързани с Регламент (ЕС) 2015/848 и следователно участват в приемането и прилагането на настоящия регламент.

(3)  В съответствие с член 3, параграф 1 от протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Обединеното кралство е нотифицирало за желанието си да участва в приемането и прилагането на настоящия регламент на 1 септември 2016 г.

Обосновка

Настоящото изменение отчита позицията на Обединеното кралство по отношение на предложението на Комисията съобразно протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Обединеното кралство участва в приемането и прилагането на Регламент (ЕС) 2015/848 относно производствата по несъстоятелност.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  В съответствие с членове 1 и 2 от протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, Ирландия не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

Обосновка

Настоящото изменение отчита позицията на Ирландия по отношение на предложението на Комисията съобразно протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Ирландия участва в приемането и прилагането на Регламент (ЕС) 2015/848 относно производствата по несъстоятелност. Възможността за Ирландия да приеме този нов регламент за изменение на приложения А и Б от Регламент (ЕС) 2015/848 ще бъде винаги отворена след неговото приемане съобразно член 4 от горепосоченият протокол.

Изменение    3

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Настоящият регламент се прилага, считано от 26 юни 2017 г.

Обосновка

Настоящото изменение е от техническо естество и хармонизира началото на прилагането на настоящия регламент за изменение с това на Регламент (ЕС) 2015/848 относно производства по несъстоятелност, които горепосоченият регламент има за цел да измени. То допринася за правната сигурност.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно производството по несъстоятелност (преработен текст)(1), влезе в сила на 26 юни 2015 г. Регламентът ще се прилага от 26 юни 2017 г., с изключение на частта, отнасяща се до системата за взаимно свързване на националните регистри по несъстоятелност, която ще се прилага от 26 юни 2019 г.

В приложенията към този регламент са поместени списъци на производства по несъстоятелност и синдици, което е свързано с приложението на Регламента. Приложение А към Регламент (ЕС) 2015/848 съдържа списък с производствата по несъстоятелност, посочени в член 2, точка 4 от Регламента. Приложение Б съдържа списък със синдиците, посочени в член 2, точка 5.

През декември 2015 г. Полша уведоми Комисията за съществена реформа на националното си законодателство в областта на оздравяването, която влиза в сила на 1 януари 2016 г., и отправи искане за съответно изменение на списъците, които се съдържат в приложения А и Б към Регламента. Съгласно член 1, параграф 1, член 2, точка 4 и съображение 9 от Регламента в контекста на Регламента националните производства се считат за „производства по несъстоятелност“ само ако са изброени в приложение А към него.

Приложенията към Регламента могат да бъдат изменяни само чрез регламент, приет по реда на обикновената законодателна процедура на правното основание на първоначалния регламент, а именно член 81 от ДФЕС.

Комисията направи преглед на това, дали искането от Полша спазва изискванията на Регламента, и представи предложение до Европейския парламент и Съвета с оглед на гарантиране, че приложното поле на преработения регламент ще бъде адаптиран към действащата правна рамка на полското законодателство в областта на несъстоятелността до момента на неговото прилагане; Във връзка с това, предложението на Комисията има чисто технически характер. То не внася промени по същество в Регламента.

Докладчикът е съгласен с целта на предложението и с неговото съдържание като цяло. При все това, докладчикът счита, че следва да се направят три изменения от техническо естество. Първите две отчетат позицията на Обединеното кралство и на Ирландия съответно по отношение на предложението на Комисията съобразно протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Третото изменение хармонизира началото на прилагането на регламента за изменение с това на Регламент (ЕС) 2015/848.

(1)

ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 19.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Производства по несъстоятелност и синдици

Позовавания

COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD)

Дата на представяне на ЕП

30.5.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

6.6.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ECON

6.6.2016

LIBE

6.6.2016

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ECON

15.9.2016

LIBE

11.7.2016

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Tadeusz Zwiefka

14.6.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

12.7.2016

5.9.2016

 

 

Дата на приемане

8.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefano Maullu, Virginie Rozière

Дата на внасяне

23.11.2016

Правна информация