Postup : 2016/0159(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0324/2016

Předložené texty :

A8-0324/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/12/2016 - 9.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0488

ZPRÁVA     ***I
PDF 627kWORD 55k
23.11.2016
PE 587.472v03-00 A8-0324/2016

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se nahrazují seznamy insolvenčních řízení a insolvenčních správců v přílohách A a B nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení

(COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se nahrazují seznamy insolvenčních řízení a insolvenčních správců v přílohách A a B nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení

(COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0317),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 81 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0196/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0324/2016),

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Spojené království a Irsko jsou vázány nařízením (EU) 2015/848, a proto se účastní přijímání a používání tohoto nařízení.

(3)  V souladu s čl. 3 odst. 1 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, oznámilo Spojené království dne 1. září 2016 své přání účastnit se přijímání a používání tohoto nařízení.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží postoj Spojeného království k návrhu Komise v souladu s Protokolem (č. 21) o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva. Spojené království se účastnilo přijímání a používání nařízení (EU) 2015/84 o insolvenčním řízení.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se Irsko nebude účastnit přijímání tohoto nařízení a toto nařízení pro něj nebude závazné ani použitelné.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží postoj Irska k návrhu Komise v souladu s Protokolem (č. 21) o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva. Irsko se účastnilo přijímání a používání nařízení (EU) 2015/84 o insolvenčním řízení. Pro Irsko na základě článku 4 uvedeného protokolu i nadále zůstane otevřena možnost přijmout toto nové nařízení, kterým se pozměňují přílohy A a B nařízení (EU) 2015/848.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Použije se ode dne 26. června 2017.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je technické povahy a slaďuje vstup v platnost tohoto pozměňujícího nařízení se vstupem v platnost nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení, který toto první nařízení pozměňuje. Posiluje právní jistotu.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (přepracované znění)(1) vstoupilo v platnost dne 26. června 2015. Toto nařízení se použije ode dne 26. června 2017, s výjimkou části týkající se systému pro propojení vnitrostátních insolvenčních rejstříků, která se použije ode dne 26. června 2019.

Příloha A nařízení (EU) 2015/848 obsahuje seznam insolvenčních řízení uvedených v čl. 2 bodě 4 tohoto nařízení. Příloha B obsahuje seznam insolvenčních správců uvedených v čl. 2 bodu 5 nařízení.

V prosinci 2015 Komisi informovalo Polsko o rozsáhlé reformě svých vnitrostátních právních předpisů týkajících se restrukturalizace, která nabyla účinku ke dni 1. ledna 2016, a požádalo o změnu seznamů uvedených v přílohách A a B předmětného nařízení. Podle čl. 1 odst. 1, čl. 2 bodu 4 a bodu odůvodnění 9 předmětného nařízení lze vnitrostátní řízení považovat za „insolvenční řízení“ v kontextu předmětného nařízení pouze tehdy, pokud jsou tato řízení uvedena v příloze A předmětného nařízení.

Přílohy předmětného nařízení lze změnit pouze nařízením přijatým řádným legislativním postupem podle právního základu, který byl použit pro původní nařízení, tj. článku 81 SFEU.

Komise přezkoumala, zda žádost Polska splňuje požadavky nařízení a předložila Evropskému parlamentu a Radě návrh usilující o to, aby byla oblast působnosti přepracovaného nařízení přizpůsobena aktuálnímu právnímu rámci polské legislativy upravující insolvenci v okamžiku jejího provádění. Návrh Komise je tedy výlučně technického rázu. Neobsahuje žádné podstatné změny předmětného nařízení.

S ohledem na výše uvedené souhlasí Váš zpravodaj s tímto návrhem ve znění, v němž byl předložen, a domnívá se, že by měl být přijat beze změny. Domnívá se nicméně, že je třeba přijmout tři technické pozměňovací návrhy. První dva odrážejí postoje Spojeného království a Irska k návrhu Komise na základě Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva. Třetí pozměňovací návrh slaďuje vstup pozměňujícího nařízení v platnost se vstupem v platnost nařízení (EU) 2015/848.

(1)

Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 19.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Insolvenční řízení a insolvenční správci

Referenční údaje

COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD)

Datum předložení EP

30.5.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

6.6.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

6.6.2016

LIBE

6.6.2016

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ECON

15.9.2016

LIBE

11.7.2016

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Tadeusz Zwiefka

14.6.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

12.7.2016

5.9.2016

 

 

Datum přijetí

8.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefano Maullu, Virginie Rozière

Datum předložení

23.11.2016

Právní upozornění