Menettely : 2016/0159(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0324/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0324/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/12/2016 - 9.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0488

MIETINTÖ     ***I
PDF 441kWORD 77k
23.11.2016
PE 587.472v03-00 A8-0324/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EU) 2015/848 liitteissä A ja B olevien maksukyvyttömyysmenettelyitä ja selvittäjiä koskevien luetteloiden korvaamisesta

(COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Tadeusz Zwiefka

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EU) 2015/848 liitteissä A ja B olevien maksukyvyttömyysmenettelyitä ja selvittäjiä koskevien luetteloiden korvaamisesta

(COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0317),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 81 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0196/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0324/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Asetus (EU) 2015/848 sitoo Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia, ja ne osallistuvat sen vuoksi tämän asetuksen antamiseen ja soveltamiseen.

(3)  Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa olevan 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta on 1 päivänä syyskuuta 2016 ilmoittanut haluavansa osallistua tämän asetuksen hyväksymiseen ja soveltamiseen.

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan kanta komission ehdotukseen Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan (N:o 21) nojalla. Yhdistynyt kuningaskunta osallistui maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EU) 2015/848 hyväksymiseen ja soveltamiseen.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyssä, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyssä pöytäkirjassa olevien 1 ja 2 artiklan mukaisesti Irlanti ei osallistu tämän asetuksen hyväksymiseen, asetus ei sido Irlantia eikä sitä sovelleta Irlantiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista.

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon Irlannin kanta komission ehdotukseen Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan (N:o 21) nojalla. Irlanti osallistui maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EU) 2015/848 hyväksymiseen ja soveltamiseen. Irlannilla on vielä tämän asetuksen (EU) 2015/848 liitteiden A ja B muuttamisesta annetun uuden asetuksen antamisen jälkeenkin mahdollisuus hyväksyä se edellä mainitun pöytäkirjan 4 artiklan nojalla.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Sitä aletaan soveltaa 26 päivänä kesäkuuta 2017.

Perustelu

Tarkistus on luonteeltaan tekninen, ja sillä sovitetaan yhteen tämän muutosasetuksen ja maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EU) 2015/848 – jota ensiksi mainitulla aiotaan muuttaa – soveltamisen alkaminen. Näin parannetaan oikeusvarmuutta.


PERUSTELUT

Maksukyvyttömyysmenettelyistä 20. toukokuuta 2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/848 (uudelleenlaadittu)(1) tuli voimaan 26. kesäkuuta 2015. Asetusta sovelletaan 26. kesäkuuta 2017 alkaen, lukuun ottamatta kansallisten maksukyvyttömyysrekisterien yhteenliittämisjärjestelmää koskevaa osaa, jota sovelletaan 26. kesäkuuta 2019 alkaen.

Asetuksen liitteisiin sisällytettiin luettelot asetuksen soveltamisen kannalta merkityksellisistä maksukyvyttömyysmenettelyistä ja selvittäjistä. Asetuksen (EU) 2015/848 liitteessä A on luettelo kyseisen asetuksen 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista maksukyvyttömyysmenettelyistä. Liitteessä B on luettelo 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuista selvittäjistä.

Puola ilmoitti komissiolle joulukuussa 2015 kansallisen rakenneuudistuslainsäädäntönsä merkittävästä, 1. tammikuuta 2016 voimaan tulevasta uudistuksesta ja pyysi, että asetuksen liitteissä A ja B esitettyihin luetteloihin tehdään vastaavat muutokset. Asetuksen 1 artiklan 1 kohdan, 2 artiklan 4 kohdan ja johdanto-osan 9 kappaleen mukaan kansalliset menettelyt voidaan asetusta sovellettaessa katsoa ”maksukyvyttömyysmenettelyiksi” vain, jos ne luetellaan asetuksen liitteessä A.

Asetuksen liitteitä voidaan muuttaa vain tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen alkuperäisen asetuksen oikeusperustan eli SEUT-sopimuksen 81 artiklan nojalla annettavalla asetuksella.

Komissio tarkasteli, täyttääkö Puolan pyyntö asetuksen vaatimukset, ja esitti Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen sen varmistamiseksi, että uudelleenlaaditun asetuksen soveltamisala mukautetaan vastaamaan Puolan maksukyvyttömyyslainsäädännön nykyistä säädöskehystä sen soveltamiseen mennessä. Komission ehdotus on luonteeltaan puhtaasti tekninen. Se ei aiheuta muutoksia asetuksen asiasisältöön.

Esittelijä on samaa mieltä ehdotuksen tarkoituksesta ja yleisesti ottaen sen sisällöstä. Esittelijä kuitenkin katsoo, että siihen olisi tehtävä kolme luonteeltaan teknistä tarkistusta. Kahdessa ensimmäisessä tarkistuksessa otetaan huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin kanta komission ehdotukseen Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan (N:o 21) nojalla. Kolmannella tarkistuksella sovitetaan yhteen muutosasetuksen ja asetuksen (EU) 2015/848 soveltamisen alkaminen.

(1)

EUVL L 141, 5.6.2015, s. 19.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Maksukyvyttömyysmenettelyt ja selvittäjät

Viiteasiakirjat

COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

30.5.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

6.6.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

6.6.2016

LIBE

6.6.2016

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ECON

15.9.2016

LIBE

11.7.2016

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Tadeusz Zwiefka

14.6.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

12.7.2016

5.9.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

8.11.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefano Maullu, Virginie Rozière

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

23,112016

Oikeudellinen huomautus