Procedūra : 2016/0159(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0324/2016

Pateikti tekstai :

A8-0324/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/12/2016 - 9.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0488

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 684kWORD 73k
23.11.2016
PE 587.472v03-00 A8-0324/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo pakeičiami Reglamento (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų A ir B prieduose pateikti nemokumo bylų ir nemokumo specialistų sąrašai

(COM(2016) 0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo pakeičiami Reglamento (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų A ir B prieduose pateikti nemokumo bylų ir nemokumo specialistų sąrašai

(COM(2016) 0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0317),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 81 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0196/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0324/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  Jungtinė Karalystė ir Airija yra saistomos Reglamento (ES) 2015/848, todėl dalyvauja priimant ir taikant šį reglamentą;

(3)  pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 3 straipsnio 1 dalį 2016 m. rugsėjo 1 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo pageidavimą dalyvauti priimant ir taikant šį reglamentą;

Pagrindimas

Šis pakeitimas parodo Jungtinės Karalystės poziciją Komisijos pasiūlymo atžvilgiu, atsižvelgiant į Protokolą (Nr. 21) dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės. Jungtinė Karalystė dalyvavo priimant ir taikant Reglamentą (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 1 ir 2 straipsnius ir nedarant poveikio to protokolo 4 straipsniui, Airija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

Pagrindimas

Šis pakeitimas parodo Airijos poziciją Komisijos pasiūlymo atžvilgiu, atsižvelgiant į Protokolą (Nr. 21) dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės. Airija dalyvavo priimant ir taikant Reglamentą (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų. Galimybė Airijai priimti šį naują reglamentą, kuriuo keičiami Reglamento (ES) 2015/848 A ir B priedai, visada bus priėmus reglamentą pagal minėto protokolo 4 straipsnį.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jis pradedamas taikyti 2017 m. birželio 26 d.

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra techninio pobūdžio ir taip suderinama šio iš dalies keičiančio reglamento taikymo pradžios data su Reglamento (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų, kurį jis keičia, taikymo pradžios data. Tai padeda užtikrinti teisinį tikrumą.


AIŠKINAMOJI DALIS

2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų (nauja redakcija)(1) įsigaliojo 2015 m. birželio 26 d. Reglamentas bus taikomas nuo 2017 m. birželio 26 d., išskyrus jo dalį dėl nacionalinių nemokumo registrų tarpusavio sujungimo, kuri bus taikoma nuo 2019 m. birželio 26 d.

Šio reglamento prieduose pateikti jo taikymui svarbūs nemokumo bylų ir nemokumo specialistų sąrašai. Reglamento (ES) 2015/848 A priede išvardytos Reglamento 2 straipsnio 4 punkte nurodytos nemokumo bylos. B priede išvardyti 2 straipsnio 5 punkte nurodyti nemokumo specialistai.

2015 m. gruodžio mėn. Lenkija pranešė Komisijai apie iš esmės peržiūrėtą nacionalinį restruktūrizavimo įstatymą, kuris turėjo įsigalioti 2016 m. sausio 1 d., ir paprašė atitinkamai pakeisti reglamento A ir B prieduose pateiktus sąrašus. Pagal reglamento 1 straipsnio 1 dalį, 2 straipsnio 4 punktą ir 9 konstatuojamąją dalį, taikant reglamentą, nacionalinės bylos nemokumo bylomis laikomos tik tuomet, jei jos išvardytos jo A priede.

Reglamento priedai gali būti iš dalies pakeisti tik pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtu reglamentu, remiantis pradiniam reglamentui taikytu teisiniu pagrindu, t. y. SESV 81 straipsniu.

Komisija išnagrinėjo, ar Lenkijos prašymas atitinka reglamento reikalavimus, ir pateikė pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai, siekdama užtikrinti, kad naujos redakcijos reglamento taikymo sritis iki jo taikymo pradžios dienos būtų suderinta su dabartiniu Lenkijos teisės aktų dėl nemokumo teisiniu pagrindu. Turint tai omenyje, Komisijos pasiūlymas yra išimtinai techninio pobūdžio. Jame nėra jokių esminių reglamento pakeitimų.

Pranešėjas pritaria pasiūlymo tikslui ir bendrai jo turiniui. Vis dėlto pranešėjas mano, kad reikėtų trijų techninio pobūdžio pakeitimų. Pirmi du pakeitimai parodo Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijas Komisijos pasiūlymo atžvilgiu, atsižvelgiant į Protokolą (Nr. 21) dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės. Trečiu pakeitimu suderinama iš dalies keičiančio reglamento taikymo pradžios data su Reglamento (ES) 2015/848 taikymo pradžios data.

(1)

OL L 141, 2015 6 5, p. 19.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Nemokumo bylos ir nemokumo specialistai

Nuorodos

COM(2016) 0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

30.5.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

6.6.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

6.6.2016

LIBE

6.6.2016

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ECON

15.9.2016

LIBE

11.7.2016

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Tadeusz Zwiefka

14.6.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

12.7.2016

5.9.2016

 

 

Priėmimo data

8.11.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefano Maullu, Virginie Rozière

Pateikimo data

14.11.2016

Teisinis pranešimas