Postopek : 2016/0159(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0324/2016

Predložena besedila :

A8-0324/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/12/2016 - 9.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0488

POROČILO     ***I
PDF 671kWORD 55k
23.11.2016
PE 587.472v03-00 A8-0324/2016

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nadomestitvi seznamov postopkov v primeru insolventnosti in stečajnih upraviteljev v prilogah A in B k Uredbi (EU) 2015/848 o postopkih v primeru insolventnosti

(COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Tadeusz Zwiefka

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nadomestitvi seznamov postopkov v primeru insolventnosti in stečajnih upraviteljev v prilogah A in B k Uredbi (EU) 2015/848 o postopkih v primeru insolventnosti

(COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0317),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 81 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0196/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0324/2016),

1.  sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Uredba (EU) 2015/848 zavezuje Združeno kraljestvo in Irsko, ki zato sodelujeta pri sprejetju in uporabi te uredbe.

(3)  V skladu s členom 3(1) Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, je Združeno kraljestvo 1. septembra 2016 podalo uradno obvestilo, da želi sodelovati pri sprejetju in uporabi te uredbe.

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s stališčem Združenega kraljestva v zvezi s predlogom Komisije v skladu s Protokolom št. 21 o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice. Združeno kraljestvo je sodelovalo pri sprejetju in uporabi Uredbe (EU) 2015/848 o postopkih v primeru insolventnosti.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, in brez poseganja v člen 4 Protokola Irska ne bo sodelovala pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ne bo zavezujoča in se v njej ne bo uporabljala.

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s stališčem Irske v zvezi s Protokolom št. 21 o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice. Irska je sodelovala pri sprejetju in uporabi Uredbe (EU) 2015/848 o postopkih v primeru insolventnosti. Irska bo lahko to novo uredbo o spremembi prilog A in B k Uredbi (EU) 2015/848 sprejela tudi naknadno, po njenem sprejetju v skladu s členom 4 omenjenega protokola.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Uporabljati se začne 26. junija 2017.

Obrazložitev

Predlog spremembe tehnične narave, s katerim se želi uskladiti začetek uporabe te uredbe o spremembi in Uredbe (EU) 2015/848 o postopkih v primeru insolventnosti, ki jo prva spreminja. Prispeva k zagotovitvi pravne varnosti.


OBRAZLOŽITEV

Uredba (EU) št. 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o postopkih v primeru insolventnosti (prenovitev)(1) je začela veljati 26. junija 2015. Uredba se bo uporabljala od 26. junija 2017, z izjemo delov, ki se nanašajo na sistem za medsebojno povezavo nacionalnih registrov insolventnosti, ki se bodo uporabljali od 26. junija 2019.

Vanjo so kot priloge vključeni seznami postopkov v primeru insolventnosti in stečajnih upraviteljev, za katere se ta uredba uporablja. V Prilogi A k Uredbi (EU) 2015/848 je seznam postopkov v primeru insolventnosti iz člena 2(4) Uredbe. V Prilogi B je seznam stečajnih upraviteljev iz člena 2(5).

Poljska je decembra 2015 uradno obvestila Komisijo o obsežni reformi notranje zakonodaje o prestrukturiranju, ki naj bi začela veljati 1. januarja 2016, in zaprosila za ustrezno spremembo seznamov iz prilog A in B k Uredbi. V skladu s členom 1(1), členom 2(4) in uvodno izjavo (9) Uredbe štejejo nacionalni postopki za „postopke v primeru insolventnosti“ v okviru Uredbe le, če so navedeni v Prilogi A k Uredbi.

Prilogi k Uredbi se lahko spremenita le z uredbo, ki se sprejme po rednem zakonodajnem postopku, v skladu s pravno podlago, v uporabi za sprejetje prvotne uredbe, torej členom 81 PDEU.

Komisija je preučila, ali prošnja Poljske izpolnjuje zahteve Uredbe, in predložila predlog Evropskemu parlamentu in Svetu, da bi tako zagotovila, da se področje uporabe prenovljene uredbe prilagodi dejanskemu pravnemu okvirju poljske insolventne zakonodaje do začetka njene uporabe. Tako je predlog Komisije povsem tehnične narave in ne vsebuje vsebinskih sprememb Uredbe.

Poročevalec se na splošno strinja z namenom predloga in njegovo vsebino, vendar meni, da bi bilo treba dodati tri predloge spremembe, ki so tehnične narave. Prva dva se nanašata na stališče Združenega kraljestva in Irske v zvezi s predlogom Komisije v skladu s Protokolom št. 21 o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, tretji pa zadeva uskladitev začetka uporabe uredbe o spremembi in Uredbe (EU) 2015/848.

(1)

UL L 141, 5.6.2015, str. 19.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Postopki v primeru insolventnosti in stečajni upravitelji

Referenčni dokumenti

COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD)

Datum predložitve EP

30.5.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

6.6.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

6.6.2016

LIBE

6.6.2016

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ECON

15.9.2016

LIBE

11.7.2016

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Tadeusz Zwiefka

14.6.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

12.7.2016

5.9.2016

 

 

Datum sprejetja

8.11.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Stefano Maullu, Virginie Rozière

Datum predložitve

14.11.2016

Pravno obvestilo