Förfarande : 2016/0159(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0324/2016

Ingivna texter :

A8-0324/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/12/2016 - 9.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0488

BETÄNKANDE     ***I
PDF 363kWORD 54k
11.11.2016
PE 587.472v03-00 A8-0324/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ersättande av förteckningarna över insolvensförfaranden, likvidationsförfaranden och förvaltare i bilagorna A och B till förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden

(COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande av yttrande: Tadeusz Zwiefka

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ersättande av förteckningarna över insolvensförfaranden, likvidationsförfaranden och förvaltare i bilagorna A och B till förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden

(COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0317),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 81 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0196/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0324/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Förenade kungariket och Irland är bundna av förordning (EU) 2015/848 och deltar därför i antagandet och tillämpningen av denna förordning.

(3)  I enlighet med artikel 3.1 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, meddelade Förenade kungariket den 1 september 2016 sin önskan att delta i antagandet och tillämpningen av denna förordning.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar Förenade kungarikets inställning till kommissionens förlag, i enlighet med protokoll (nr 21) om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa. Förenade kungariket deltog i antagandet och tillämpningen av förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, kommer Irland inte att delta i antagandet av denna förordning, som inte kommer att vara bindande för eller tillämplig på Irland.

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar Irlands inställning till kommissionens förlag, i enlighet med protokoll (nr 21) om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa. Irland deltog i antagandet och tillämpningen av förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden. Möjligheten för Irland att godta denna nya förordning om ändring av bilagorna A och B till förordning (EU) 2015/848 kommer alltid att stå öppen efter förordningens antagande, i enlighet med artikel 4 i nämnda protokoll.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Denna förordning ska börja tillämpas den 26 juni 2017.

Motivering

Detta ändringsförslag är av teknisk art och anpassar det datum då denna ändringsförordning ska börja tillämpas till det datum som anges i förordning (EU) 2015/848 om insolvensförfaranden, som den här ändringsförordningen avser att ändra. Detta bidrar till rättssäkerhet.


MOTIVERING

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden (omarbetning)(1) trädde i kraft den 26 juni 2015. Förordningen ska tillämpas från och med den 26 juni 2017, med undantag för den del som avser systemet för sammankoppling av nationella insolvensregister, som ska tillämpas från och med den 26 juni 2019.

I förordningen ingick som bilagor förteckningar över de insolvensförfaranden och de förvaltare som är relevanta för dess tillämpning. I bilaga A till förordning (EU) 2015/848 förtecknas de insolvensförfaranden som avses i artikel 2.4 i förordningen. I bilaga B förtecknas de förvaltare som avses i artikel 2.5 i förordningen.

I december 2015 meddelade Polen kommissionen om en omfattande reform av den nationella lagstiftningen om omstrukturering, som skulle få verkan den 1 januari 2016, och begärde att förteckningarna i bilagorna A och B till förordningen skulle ändras på motsvarande sätt. Enligt artiklarna 1.1 och 2.4 och skäl 9 i förordningen utgör nationella förfaranden insolvensförfaranden inom ramen för förordningen endast om de är upptagna i förteckningen i bilaga A till förordningen.

Bilagorna till förordningen kan ändras endast genom en förordning som antas inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet, i enlighet med den rättsliga grund på vilken den ursprungliga förordningen antogs, det vill säga artikel 81 i EUF-fördraget.

Kommissionen undersökte om Polens begäran uppfyllde kraven i förordningen och lade fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet i syfte att se till att tillämpningsområdet för den omarbetade förordningen kommer att anpassas till den faktiska rättsliga ramen för den polska insolvenslagstiftningen när denna börjar tillämpas. I detta sammanhang är kommissionens förslag av rent teknisk natur. Det innehåller ingen ändring i sak av förordningen.

Föredraganden instämmer med förslagets syfte och dess innehåll i allmänhet. Han anser dock att det bör göras tre ändringar av teknisk art i förslaget. De båda första återspeglar Förenade kungarikets respektive Irlands inställning till kommissionens förlag, i enlighet med protokoll (nr 21) om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa. Genom det tredje ändringsförslaget anpassas det datum då ändringsförordningen ska börja tillämpas till det datum som anges i förordning (EU) 2015/848.

(1)

EUT L 141, 5.6.2015, s. 19.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Insolvensförfaranden och förvaltare

Referensnummer

COM(2016)0317 – C8-0196/2016 – 2016/0159(COD)

Framläggande för parlamentet

30.5.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

6.6.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

6.6.2016

LIBE

6.6.2016

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ECON

15.9.2016

LIBE

11.7.2016

 

 

Föredragande

       Utnämning

Tadeusz Zwiefka

14.6.2016

 

 

 

Behandling i utskott

12.7.2016

5.9.2016

 

 

Antagande

8.11.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Buda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefano Maullu, Virginie Rozière

Ingivande

14.11.2016

Rättsligt meddelande