Förfarande : 2016/0027(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0327/2016

Ingivna texter :

A8-0327/2016

Debatter :

PV 14/03/2017 - 16
CRE 14/03/2017 - 16

Omröstningar :

PV 15/03/2017 - 9.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0082

BETÄNKANDE     ***I
PDF 746kWORD 104k
17.11.2016
PE 580.792v02-00 A8-0327/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen

(COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD))

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Patrizia Toia

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen

(COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0043),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0020/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 26 maj 2016(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandet från utskottet för kultur och utbildning (A8-0327/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till beslut

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  I det fleråriga programmet för radiospektrumpolitik, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU20, fastställde Europaparlamentet och rådet målen att identifiera minst 1 200 MHz lämpligt spektrum för trådlösa bredbandstjänster i unionen senast 2015, att stödja den fortsatta utvecklingen av innovativa audiovisuella medietjänster genom att säkerställa att det finns tillräckligt mycket spektrum tillgängligt för att sådana tjänster ska kunna tillhandahållas via satellit eller via marknätet, förutsatt att behovet är klart bestyrkt, och att säkerställa att det finns tillräckligt mycket spektrum för PMSE (Programme Making and Special Events).

(1)  I det fleråriga programmet för radiospektrumpolitik, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU20, fastställde Europaparlamentet och rådet målen att identifiera minst 1 200 MHz lämpligt spektrum för trådlösa bredbandstjänster i unionen senast 2015, att stödja den fortsatta utvecklingen av innovativa sändningstjänster genom att säkerställa att det finns tillräckligt mycket spektrum tillgängligt för att sådana tjänster ska kunna tillhandahållas via satellit eller via marknätet, förutsatt att behovet är klart bestyrkt, och att säkerställa att det finns tillräckligt mycket spektrum för PMSE (Programme Making and Special Events).

__________________

__________________

20 Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU av den 14 mars 2012 om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik (EUT L 81, 21.3.2012, s. 7).

20 Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU av den 14 mars 2012 om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik (EUT L 81, 21.3.2012, s. 7).

Ändringsförslag    2

Förslag till beslut

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  I strategin för den digitala inre marknaden21 understryker kommissionen hur viktigt frekvensbandet 694–790 MHz (700 MHz) är för tillhandahållandet av bredbandstjänster i landsbygdsområden och att det är nödvändigt med en samordnad tilldelning av det frekvensbandet, samtidigt som de speciella behoven för distribution av audiovisuella medietjänster måste tillgodoses.

(2)  I strategin för den digitala inre marknaden21 understryker kommissionen hur viktigt frekvensbandet 694–790 MHz (700 MHz) är för tillhandahållandet av bredbandstjänster i landsbygdsområden och att det är nödvändigt med en samordnad tilldelning av det frekvensbandet för att säkerställa tillgång och anslutningskapacitet, samtidigt som de speciella behoven för distribution av sändningstjänster måste tillgodoses. Att minska den digitala klyftan, inom täckning såväl som vad gäller kunskap, utgör en viktig aspekt som måste vara en prioritet, utan att nya klyftor skapas när användarna anammar ny teknik.

__________________

__________________

21 See http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm.

21 See http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm.

Ändringsförslag    3

Förslag till beslut

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  En bättre spektrumförvaltning är en förutsättning för branschens omställning till 5G, vilket skulle placera Europa i centrum för innovation och skapa en gynnsam miljö för utveckling av digitala nätverk och tjänster och därmed för maximering av den digitala ekonomins tillväxtpotential. Den europeiska ekonomin kommer i allt högre grad att centreras kring det digitala samhället, vilket kräver en allmänt utbredd nättäckning för att utveckla tjänster rörande sakernas internet, e-handel och europeiska molnbaserade tjänster och för att fullt ut kunna dra fördel av Industri 4.0 i hela Europa.

Ändringsförslag    4

Förslag till beslut

Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b)  Frekvensbandet 700 MHz utgör en möjlighet för ett globalt harmoniserat och samordnat spektrum för mobilt bredband, vilket ger stordriftsfördelar. Bandet bör göra det möjligt att utveckla nya innovativa digitala tjänster i städer och i landsbygdsområden och perifera områden, t.ex. e-hälsa och m-hälsa, med stöd av mobiltelefoner, utrustning för patientövervakning och annan trådlös utrustning samt intelligenta energinät.

Ändringsförslag    5

Förslag till beslut

Skäl 2c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2c)  Europaparlamentet påminner i sin resolution Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden1a av den 19 januari 2016 om medlemsstaternas åtagande att åstadkomma full utbyggnad av åtminstone minimimålet för hastigheter (30 Mbit/s), samt framhåller att radiospektrum är en avgörande resurs som är mycket viktig för unionens framtida konkurrenskraft och efterlyser som en prioriterad åtgärd en harmoniserad och konkurrensorienterad ram för spektrumtilldelning och effektiv spektrumförvaltning.

 

__________________

 

1a Antagna texter, P8_TA(2016)0009.

Ändringsförslag    6

Förslag till beslut

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Spektrum i frekvensbandet 470–790 MHz är en värdefull tillgång för en kostnadseffektiv utbyggnad av trådlösa nät med samhällsomfattande täckning inomhus och utomhus. Detta spektrum används i dag i unionen för digital markbunden television (DTT) och trådlös PMSE-ljudutrustning. Det är viktigt för utvecklingen av mediesektorn, den kreativa sektorn och kultursektorn, som i hög grad förlitar sig på denna spektrumresurs för trådlöst tillhandahållande av innehåll till masspublik.

(3)  Spektrum är en kollektiv nyttighet, som i frekvensbandet 470–790 MHz är en värdefull tillgång för en kostnadseffektiv utbyggnad av trådlösa nät med samhällsomfattande täckning inomhus och utomhus. Detta spektrum används i dag i unionen för digital markbunden television (DTT) och trådlös PMSE-ljudutrustning. Därför är det en förutsättning för tillgången till och spridningen av kulturellt innehåll, information och idéer. Det är viktigt för, parallellt med nya distributionsformer, utvecklingen av mediesektorn, den kreativa sektorn samt kultur- och forskningssektorn, som i hög grad förlitar sig på denna spektrumresurs för trådlöst tillhandahållande av innehåll till masspublik.

Ändringsförslag    7

Förslag till beslut

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Tilldelningen av 700 MHz-frekvensbandet bör struktureras på ett sätt som underlättar konkurrens och bör ske på ett sätt som inte undergräver befintlig konkurrens utan i stället underlättar ny konkurrens.

Ändringsförslag    8

Förslag till beslut

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  För region 1, där unionen ingår, innebär Internationella teleunionens radiobestämmelser, som antagits av världsradiokonferensen, att 700 MHz-frekvensbandet tilldelas till sändningstjänster och mobiltjänster (utom rörlig trafik för luftfarten) på delad primär bas, och frekvensbandet 470–694 MHz (frekvensbandet under 700 MHz) exklusivt till sändningstjänster, på primär bas, och till användning för trådlös PMSE-ljudutrustning, på sekundär bas.

(4)  För region 1, där unionen ingår, innebär Internationella teleunionens radiobestämmelser, som antogs av världsradiokonferensen under 2015, att 700 MHz-frekvensbandet tilldelas till sändningstjänster och mobiltjänster (utom rörlig trafik för luftfarten) på delad primär bas, och frekvensbandet 470–694 MHz (frekvensbandet under 700 MHz) fortsätter att tilldelas exklusivt till sändningstjänster, på primär bas, och till användning för trådlös PMSE-ljudutrustning, på sekundär bas.

Ändringsförslag    9

Förslag till beslut

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Den snabbt ökande trådlösa bredbandstrafiken gör det nödvändigt med stärkt trådlös nätkapacitet. Spektrum i 700 MHz-frekvensbandet ger både ytterligare kapacitet och samhällsomfattande täckning, i synnerhet för ekonomiskt utsatta landsbygdsområden och perifera områden, för användning inomhus och för kommunikation av maskintyp (Machine-Type Communications – MTC) över längre avstånd. Därför bör sammanhängande åtgärder avseende markbunden trådlös täckning av hög kvalitet i hela unionen, på grundval av bästa nationella praxis vad gäller operatörernas licensvillkor, syfta till att uppnå det mål som fastställs i programmet för radiospektrumpolitik: att alla medborgare senast 2020 ska ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 30 Mbit/s. Då kommer åtgärderna att främja innovativa digitala tjänster och säkerställa långsiktiga socioekonomiska vinster.

(5)  Den snabbt ökande trådlösa bredbandstrafiken och den allt större ekonomiska, industriella och samhälleliga betydelsen av den digitala ekonomin gör det nödvändigt med stärkt trådlös nätkapacitet. Spektrum i 700 MHz-frekvensbandet ger både ytterligare kapacitet och samhällsomfattande täckning, i synnerhet för ekonomiskt utsatta landsbygdsområden, bergs- och öområden samt andra perifera områden, för användning inomhus och för kommunikation av maskintyp (Machine-Type Communications – MTC) över längre avstånd. Därför bör sammanhängande och samordnade åtgärder avseende markbunden trådlös täckning av hög kvalitet i hela unionen, på grundval av bästa nationella praxis vad gäller operatörernas licensvillkor, syfta till att uppnå det mål som fastställs i programmet för radiospektrumpolitik: att alla medborgare i hela unionen senast 2020 ska ha tillgång till snabbast möjliga bredband med en hastighet på minst 30 Mbit/s såväl som att uppnå den ambitiösa visionen för gigabitsamhällen i unionen. Då kommer åtgärderna att främja innovativa digitala tjänster och säkerställa långsiktiga socioekonomiska vinster.

Ändringsförslag    10

Förslag till beslut

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  5G kommer att ha stor inverkan på såväl den digitala sektorn som på ekonomierna som helhet. Särskilt mot bakgrund av det långsamma införandet av 4G och motsvarande tjänster är det avgörande för den ekonomiska utvecklingen och för den europeiska ekonomins konkurrenskraft och produktivitet att lanseringen av 5G i unionen blir framgångsrik. Europa måste därför gå i bräschen och säkra tillräckligt med spektrum för en framgångsrik lansering och utveckling av 5G.

Ändringsförslag    11

Förslag till beslut

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Det är tekniskt problematiskt med spektrumdelning inom ett gemensamt frekvensband mellan trådlös tvåvägskommunikation via bredband (upplänk och nedlänk), å ena sidan, och envägskommunikation för tv-sändningar eller trådlös PMSE-ljudutrustning, å andra sidan. Det betyder att användare av DTT och trådlös PMSE-ljudutrustning skulle förlora en del av sina spektrumresurser om 700 MHz-frekvensbandet i stället skulle avsättas för tvåvägskommunikation för markbundna trådlösa bredbandstjänster. DTT- och PMSE-sektorerna behöver därför ett långsiktigt förutsebart regelverk vad gäller tillgången till tillräckligt spektrum, så att de kan garantera ett hållbart tillhandahållande och en hållbar utveckling av sina tjänster, i synnerhet okodad television. Åtgärder kan behövas på nationell nivå och unionsnivå för att garantera ytterligare spektrumresurser för trådlös PMSE-utrustning utanför frekvensbandet 470–790 MHz.

(6)  Det är tekniskt problematiskt med spektrumdelning inom ett gemensamt frekvensband mellan trådlös tvåvägskommunikation via bredband (upplänk och nedlänk), å ena sidan, och envägskommunikation för tv-sändningar eller trådlös PMSE-ljudutrustning, å andra sidan. Det betyder att användare av DTT och trådlös PMSE-ljudutrustning skulle förlora en del av sina spektrumresurser om 700 MHz-frekvensbandet i stället skulle avsättas för tvåvägskommunikation för markbundna trådlösa bredbandstjänster. DTT- och PMSE-sektorerna behöver därför ett långsiktigt förutsebart regelverk vad gäller tillgången till tillräckligt spektrum, så att de kan garantera ett hållbart tillhandahållande och en hållbar utveckling av sina tjänster, i synnerhet okodad television, samtidigt som en ändamålsenlig investeringsmiljö säkerställs, och så att de kan se till att målen för den nationella och europeiska audiovisuella politiken uppfylls, såsom social sammanhållning, mediepluralism och kulturell mångfald. Åtgärder kan behövas på nationell nivå och unionsnivå för att garantera ytterligare spektrumresurser för trådlös PMSE-utrustning utanför frekvensbandet 470–790 MHz.

Ändringsförslag    12

Förslag till beslut

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  I sin rapport till kommissionen (Lamyrapporten)22 rekommenderade Pascal Lamy, ordföranden för högnivågruppen för den framtida användningen av frekvensbandet 470–790 MHz, att 700 MHz-frekvensbandet skulle göras tillgängligt för trådlöst bredband senast 2020 (+/- två år). Detta skulle bidra till målet att ge DTT ett långsiktigt förutsebart regelverk vad gäller tillgången till frekvensbandet under 700 MHz fram till 2030, även om detta skulle behöva ses över 2025. Lamyrapporten rekommenderade också nationell flexibilitet i spektrumanvändningen avseende frekvensbandet under 700 MHz, som är begränsat till endast nedlänk. Endast nedlänk är en begränsning av all överföring i ett trådlöst system, oavsett teknik, till envägskommunikation från centrala infrastrukturstationer, som ett tv-torn eller en mobil basstation till portabla eller mobila terminaler som tv-apparater eller mobiltelefoner.

(7)  I sin rapport till kommissionen (Lamyrapporten)22 rekommenderade Pascal Lamy, ordföranden för högnivågruppen för den framtida användningen av frekvensbandet 470–790 MHz, att 700 MHz-frekvensbandet skulle göras tillgängligt för trådlöst bredband senast 2020 (+/- två år). Detta skulle bidra till målet att ge DTT ett långsiktigt förutsebart regelverk vad gäller tillgången till frekvensbandet under 700 MHz fram till 2030, även om detta skulle behöva ses över 2025. Lamyrapporten rekommenderade också en ”flexibel lösning” som inbegriper undersökning av scenarier som möjliggör att spektrum i frekvensbandet under 700 MHz används för elektroniska kommunikationstjänster med endast nedlänk, om det inte finns någon efterfrågan på marksänd digital-tv på nationell nivå eller om efterfrågan är avtagande. Endast nedlänk är en begränsning av all överföring i ett trådlöst system, oavsett teknik, till envägskommunikation från centrala infrastrukturstationer, som ett tv-torn eller en mobil basstation till portabla eller mobila terminaler som tv-apparater eller mobiltelefoner.

__________________

__________________

22 Pascal Lamys rapport finns på: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band.

22 Pascal Lamys rapport finns på: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band.

Ändringsförslag    13

Förslag till beslut

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Gruppen för radiospektrumpolitik (RSPG) rekommenderar i sitt yttrande om en långsiktig strategi för den framtida användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen (RSPG-yttrandet) ett samordnat tillvägagångssätt för hela unionen för att göra 700 MHz-frekvensbandet tillgängligt för effektiv användning för trådlösa bredbandstjänster före utgången av 2020. Detta skulle kombineras med ett säkerställande av långsiktig tillgänglighet fram till 2030 i frekvensbandet under 700 MHz för endast nedlänk-tillhandahållande av audiovisuella medietjänster. Gruppen för radiospektrumpolitik rekommenderar flexibilitet så att frekvensbandet under 700 MHz även kan användas för trådlösa bredbandstjänster med endast nedlänk.

(8)  Gruppen för radiospektrumpolitik (RSPG) rekommenderar i sitt yttrande om en långsiktig strategi för den framtida användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen (RSPG-yttrandet) ett samordnat tillvägagångssätt för hela unionen för att göra 700 MHz-frekvensbandet tillgängligt för effektiv användning för trådlösa bredbandstjänster före utgången av 2020. Medlemsstaterna bör dock kunna bestämma, på grundval av vederbörligen motiverade skäl, att skjuta upp bandets tillgänglighet med upp till två år. Ett sådant samordnat tillvägagångssätt skulle kombineras med ett säkerställande av långsiktig tillgänglighet fram till 2030 i frekvensbandet under 700 MHz för tillhandahållande av sändningstjänster.

Ändringsförslag    14

Förslag till beslut

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Kommissionen betonade i sitt meddelande om den inre marknaden för telekommunikationer av den 11 september 2013 hur nationella system för tilldelning av spektrum leder till en fragmenterad inre digital marknad, eftersom skillnader i tidpunkten, förhållanden och kostnader för förfaranden för förvärv av spektrum minskar investeringar, och gör det svårare att ta fram integrerade trådlösa nät mellan länder.

Ändringsförslag    15

Förslag till beslut

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  I och med att vissa medlemsstater redan har inlett eller avslutat ett nationellt förfarande för att godkänna användningen av 700 MHz-frekvensbandet för tvåvägskommunikation för markbundna trådlösa bredbandstjänster bör unionen omedelbart vidta åtgärder för att förhindra fragmentering av den inre marknaden. Det behövs ett samordnat tillvägagångssätt för den framtida användningen av frekvensbandet 470–790 MHz, som även bör ge ett förutsebart regelverk, balans mellan medlemsstaternas mångfald och den inre marknadens mål samt främja en sammanhållen unionsståndpunkt i internationella sammanhang. I detta sammanhang bör medlemsstaterna åläggas att ändra användningen av frekvensbandet 700 MHz i god tid och i enlighet med unionsrätten och nationell lagstiftning.

(9)  I och med att vissa medlemsstater redan har inlett eller avslutat ett nationellt förfarande för att godkänna användningen av 700 MHz-frekvensbandet för tvåvägskommunikation för markbundna trådlösa bredbandstjänster bör unionen omedelbart vidta åtgärder för att förhindra fragmentering av den inre marknaden. Det behövs ett samordnat tillvägagångssätt för den framtida användningen av frekvensbandet 470–790 MHz, som även bör ge ett förutsebart regelverk, balans mellan medlemsstaternas mångfald och den inre marknadens mål samt främja en sammanhållen unionsståndpunkt i internationella sammanhang. I detta sammanhang bör medlemsstaterna åläggas att ändra användningen av frekvensbandet 700 MHz i god tid och i enlighet med unionsrätten och nationell lagstiftning, samtidigt som de specifika situationerna i medlemsstaterna beaktas såsom befintliga licenser, orimligt höga migrerings- eller omfördelningskostnader, som skulle överstiga de inkomster som skulle inbringas från auktionering, och geografiskt läge, i synnerhet om en medlemsstat är belägen i unionens utkant och gränsar till ett tredjeland.

Ändringsförslag    16

Förslag till beslut

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Medlemsstaterna bör på grundval av vederbörligen motiverade skäl kunna skjuta upp 700 MHz-frekvensbandets tillgänglighet för markbundna system som kan tillhandahålla trådlösa bredbandstjänster, till efter det att en gemensam EU-tidsfrist till 2020 löpt ut med upp till två år. Om en medlemsstat beslutar att skjuta upp bandets tillgänglighet bör den informera övriga medlemsstater och kommissionen om detta och inkludera de vederbörligen motiverade skälen i sin nationella färdplan. Medlemsstaten bör också samarbeta med angränsande medlemsstater i syfte att samordna processen med att frigöra 700 MHz-frekvensbandet och inkludera information om en sådan samordning i sin nationella färdplan.

Ändringsförslag    17

Förslag till beslut

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Användningen av 700 MHz-frekvensbandet för markbundna trådlösa bredbandstjänster bör snarast möjligt omfattas av ett flexibelt tillståndssystem. Systemet bör innefatta en möjlighet för innehavare av nyttjanderätter till spektrum att sälja och hyra ut sina befintliga rättigheter inom ramen för tillämpningen av artiklarna 9, 9a och 9b i direktiv 2002/21/EG24.

(11)  Användningen av 700 MHz-frekvensbandet för markbundna trådlösa bredbandstjänster bör snarast möjligt omfattas av ett flexibelt tillståndssystem. Systemet bör innefatta en möjlighet för innehavare av nyttjanderätter till spektrum att sälja och hyra ut sina befintliga rättigheter inom ramen för tillämpningen av artiklarna 9, 9a och 9b i direktiv 2002/21/EG24, med beaktande av skyldigheten att främja en effektiv konkurrens utan snedvridning på den inre marknaden för elektroniska kommunikationstjänster i enlighet med artikel 5 i beslut nr 243/2012/EU, och med uppmärksammande av att medlemsstaterna med sin fulla behörighet och under sina respektive bedömningar vid tillståndsgivning för spektrum uppmanas att beakta licensernas varaktighet, operatörernas affärsplan och dess bidrag till att uppnå av målen i den digitala agendan, och därmed främja innovativa digitala tjänster och långsiktiga socioekonomiska fördelar, snarare än att rikta in sig på kortsiktig ekonomisk vinning genom att ge tillstånd för spektrum till högstbjudande.

__________________

__________________

24 Direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 33).

24 Direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 33).

Ändringsförslag    18

Förslag till beslut

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  I linje med artiklarna 9 och 9a i direktiv 2002/21/EG bör medlemsstaterna om möjligt tillämpa ett flexibelt tillvägagångssätt, och de får tillåta att alternativa användningar med endast nedlänk, som markbundna trådlösa bredbandstjänster, införs i frekvensbandet under 700 MHz i enlighet med de nationella behoven av distribution av audiovisuella medietjänster till masspublik. När medlemsstaterna tillåter användning inom frekvensbandet under 700 MHz för markbundna trådlösa bredbandstjänster för endast nedlänk, bör de se till att denna användning inte inverkar på användningen av frekvensbandet under 700 MHz för digitala markbundna sändningstjänster i angränsande medlemsstater, såsom föreskrivs i överenskommelsen från den regionala radiokommunikationskonferensen från 200625.

(12)  I linje med artiklarna 9 och 9a i direktiv 2002/21/EG bör medlemsstaterna om möjligt tillämpa ett flexibelt tillvägagångssätt, och de får tillåta att alternativa användningar, som markbundna trådlösa bredbandstjänster, införs i frekvensbandet under 700 MHz i enlighet med de nationella behoven av distribution av sändningstjänster till masspublik, om det inte finns någon efterfrågan på marksänd digital-tv på nationell nivå eller om den är avtagande. Sådana scenarier bör garantera fortsatt tillgång till spektrum för marksänd digital-tv som primäranvändare, beroende på den nationella efterfrågan. När medlemsstaterna tillåter användning inom frekvensbandet under 700 MHz för markbundna trådlösa bredbandstjänster bör de se till att denna användning inte inverkar på användningen av frekvensbandet under 700 MHz för digitala markbundna sändningstjänster i angränsande medlemsstater, såsom föreskrivs i överenskommelsen från den regionala radiokommunikationskonferensen från 200625.

__________________

__________________

25 Den regionala radiokonferensen 2006 i Genève för planering av den digitala marksändningsverksamheten i delar av regionerna 1 och 3 i frekvensbanden 174–230 MHz och 470–862 MHz (RRC-06).

25 Den regionala radiokonferensen 2006 i Genève för planering av den digitala marksändningsverksamheten i delar av regionerna 1 och 3 i frekvensbanden 174–230 MHz och 470–862 MHz (RRC-06).

Ändringsförslag    19

Förslag till beslut

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  I vilket fall som helst bör unionen senast 2025 göra en ny bedömning av spektrumanvändningen i frekvensbandet 470–694 MHz. I denna bedömning bör man också ta hänsyn till den översyn av detta frekvensband som planeras till världsradiokonferensen 2023. Vid ändring av användningen av frekvensbandet under 700 MHz bör hänsyn tas till teknisk utveckling, konsumenternas beteenden, vikten av att fortsätta att tillhandahålla okodade tv-tjänster26 samt sociala, ekonomiska och kulturella mål av allmänintresse. I detta sammanhang behövs det studier om de tekniska och rättsliga villkoren för samexistens mellan gammal och ny spektrumanvändning i frekvensbandet under 700 MHz. Studierna skulle säkerställa att de metoder som olika medlemsstater använder för att uppnå en flexibel och effektiv spektrumanvändning är samstämmiga och möjliggöra tekniska harmoniseringsåtgärder för användning och samexistens i detta frekvensband. Sådana studier och åtgärder kan utvecklas i enlighet med beslut nr 676/2002/EG.

(13)  I vilket fall som helst bör unionen göra en ny bedömning av spektrumanvändningen i frekvensbandet 470–694 MHz i god tid före den översyn av detta frekvensband som planeras till världsradiokonferensen 2023. Vid ändring av användningen av frekvensbandet under 700 MHz bör hänsyn tas till teknisk utveckling, konsumenternas beteenden, vikten av att fortsätta att tillhandahålla okodade tv-tjänster26 samt sociala, ekonomiska och kulturella mål av allmänintresse. I detta sammanhang behövs det studier om de tekniska och rättsliga villkoren för samexistens mellan gammal och ny spektrumanvändning i frekvensbandet under 700 MHz. Studierna skulle säkerställa att de metoder som olika medlemsstater använder för att uppnå en flexibel och effektiv spektrumanvändning är samstämmiga och möjliggöra tekniska harmoniseringsåtgärder för användning och samexistens i detta frekvensband. Sådana studier och åtgärder kan utvecklas i enlighet med beslut nr 676/2002/EG.

__________________

__________________

26 I den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU (direktiv om audiovisuella medietjänster).

26 I den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU (direktiv om audiovisuella medietjänster).

Ändringsförslag    20

Förslag till beslut

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Medlemsstaterna bör anta sammanhängande nationella färdplaner för att främja användningen av 700 MHz-frekvensbandet för markbundna trådlösa bredbandstjänster och samtidigt garantera kontinuiteten för de tv-sändningstjänster som lämnar frekvensbandet. När medlemsstaterna antagit sina färdplaner bör de öppet kommunicera dem i hela unionen, Färdplanerna bör omfatta åtgärder och tidsplaner för omplanering av frekvenser, teknisk utveckling för nät och slutanvändarutrustning, samexistens mellan radioutrustning och annan utrustning, befintliga och nya tillståndsordningar och information om möjligheten att erbjuda ersättning för migreringskostnader, i förekommande fall, för att bland annat undvika att slutanvändarna belastas. I de fall då medlemsstaterna avser att behålla digital markbunden television (DTT) bör färdplanerna särskilt inriktas på att främja uppgradering av sändningsutrustning till mer spektrumeffektiv teknik, såsom avancerade videoformat (t.ex. HEVC) eller avancerad signalöverföringsteknik (t.ex. DVB-T2).

(14)  Medlemsstaterna bör anta sammanhängande och samordnade nationella färdplaner för att främja användningen av 700 MHz-frekvensbandet för markbundna trådlösa bredbandstjänster och samtidigt garantera kontinuiteten för de tv-sändningstjänster som lämnar frekvensbandet. När medlemsstaterna antagit sina färdplaner bör de öppet kommunicera dem i hela unionen, Färdplanerna bör omfatta åtgärder och tidsplaner för omplanering av frekvenser, teknisk utveckling för nät och slutanvändarutrustning, samexistens mellan radioutrustning och annan utrustning, befintliga och nya tillståndsordningar, mekanismer för att undvika skadlig störning för spektrumanvändare i angränsande frekvensband och information om möjligheten att erbjuda ersättning för migreringskostnader, i förekommande fall, för att bland annat undvika att slutanvändarna belastas. I de fall då medlemsstaterna avser att behålla digital markbunden television (DTT) bör färdplanerna särskilt inriktas på att främja uppgradering av sändningsutrustning till mer spektrumeffektiv teknik, såsom avancerade videoformat (t.ex. HEVC) eller avancerad signalöverföringsteknik (t.ex. DVB-T2).

Ändringsförslag    21

Förslag till beslut

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Räckvidden och mekanismen för eventuella ersättningar för en slutförd övergång vad gäller spektrumanvändning inom frekvensbandet 470–790 MHz bör analyseras i enlighet med de relevanta nationella bestämmelserna såsom föreskrivs i artikel 14 i direktiv 2002/20/EG27, och de måste vara förenliga med bestämmelserna i artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget.

(15)  Räckvidden och mekanismen för eventuella ersättningar för en slutförd övergång vad gäller spektrumanvändning inom frekvensbandet 470–790 MHz bör analyseras i enlighet med de relevanta nationella bestämmelserna såsom föreskrivs i artikel 14 i direktiv 2002/20/EG27, och de måste vara förenliga med bestämmelserna i artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget. Med beaktande av det höga värdet för bandet för trådlös bredbandsanvändning, bör medlemsstaterna därför dra fördel av inkomsterna från tilldelningsförfaranden och andra avgifter, vilka kan förväntas väsentligen överstiga migreringskostnaderna. Kommissionen bör kunna ge medlemsstaterna vägledning om lämplig och snabb ersättning för att underlätta övergången vad gäller spektrumanvändning. Medlemsstaterna bör framför allt ta hänsyn till vikten av att slutanvändarna snabbt får ersättning.

__________________

__________________

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektiv) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 21).

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektiv) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 21).

Ändringsförslag    22

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Senast den 30 juni 2020 ska medlemsstaterna tillåta att frekvensbandet 694–790 MHz används för markbundna system som kan tillhandahålla trådlösa bredbandstjänster endast enligt harmoniserade tekniska villkor som fastställs av kommissionen i enlighet med artikel 4 i beslut 676/2002/EG. Om nödvändigt ska medlemsstaterna genomföra auktorisationsprocessen eller ändra relevanta befintliga rättigheter att nyttja spektrumet i enlighet med direktiv 2002/20/EG, för att tillåta denna användning.

(1)  Senast den 30 juni 2020 ska medlemsstaterna tillåta att frekvensbandet 694–790 MHz (”700 MHz”) används för markbundna system som kan tillhandahålla trådlösa bredbandstjänster endast enligt harmoniserade tekniska villkor som fastställs av kommissionen i enlighet med artikel 4 i beslut 676/2002/EG. Medlemsstaterna får dock bestämma, på grundval av vederbörligen motiverade skäl, att skjuta upp bandets tillgänglighet med upp till två år i enlighet med bilagan. Ifall en medlemsstat gör detta ska den informera andra medlemsstater och kommissionen om detta och inkludera de vederbörligen motiverade skälen i sin nationella färdplan som antagits i enlighet med artikel 5. Om nödvändigt ska medlemsstaterna genomföra auktorisationsprocessen eller ändra relevanta befintliga rättigheter att nyttja spektrumet i enlighet med direktiv 2002/20/EG, för att tillåta denna användning.

 

Medlemsstater som skjuter upp användningen av 700 MHz-frekvensbandet enligt första stycket ska samarbeta med angränsande medlemsstater i syfte att samordna processen med att frigöra band för trådlösa bredbandstjänster och inkludera information om sådan samordning i sin nationella färdplan som antagits i enlighet med artikel 5.

Ändringsförslag    23

Förslag till beslut

Artikel 1 – led 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Detta beslut påverkar inte medlemsstaternas rätt att organisera och använda sina spektrum för att upprätthålla allmän ordning och allmän säkerhet och för försvarsändamål.

Ändringsförslag    24

Förslag till beslut

Artikel 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast den 30 juni 2022 ska medlemsstaterna tillåta överföring eller uthyrning av nyttjanderätter avseende spektrum för elektroniska kommunikationstjänster i frekvensbandet 694–790 MHz.

Medlemsstaterna ska tillåta överföring eller uthyrning av nyttjanderätter avseende spektrum för markbundna system som kan tillhandahålla trådlösa bredbandstjänster i frekvensbandet 700 MHz i enlighet med öppna och transparenta förfaranden, från den dag då dessa rättigheter beviljades.

Ändringsförslag    25

Förslag till beslut

Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När medlemsstaterna ger tillstånd för användningen av frekvensbandet 694–790 MHz eller ändrar befintliga rättigheter att använda frekvensbandet 694–790 MHz ska de vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa en hög kvalitetsnivå på täckningen för sin befolkning och sina territorier med hastigheter på minst 30 Mbit/s, både inomhus och utomhus, även i förutbestämda nationella prioriterade områden, när så är nödvändigt, och längs viktiga marktransportleder. Sådana åtgärder kan inkludera villkor som främjar eller uppmuntrar delning av nätinfrastruktur eller spektrum i enlighet med unionsrätten.

1.  När medlemsstaterna ger tillstånd för användningen av frekvensbandet 700 MHz eller ändrar befintliga rättigheter att använda frekvensbandet 700 MHz ska de vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa en jämn och kontinuerligt hög kvalitetsnivå på täckningen för hela sin befolkning och sina territorier med snabbast möjliga bredbandshastigheter på minst 30 Mbit/s, både inomhus och utomhus, även täckning i förutbestämda nationella prioriterade områden, när så är nödvändigt, och längs viktiga marktransportleder, för att göra så att trådlösa tillämpningar och europeiskt ledarskap när det gäller nya digitala tjänster bidrar effektivt till unionens ekonomiska tillväxt. Dessutom får medlemsstaterna ta vederbörlig hänsyn till möjligheten att säkerställa att virtuella mobiloperatörer kan få tillgång till spektrum i grossistledet och till möjligheten att utöka de virtuella mobiloperatörernas geografiska täckning. Sådana åtgärder kan inkludera villkor som främjar eller uppmuntrar delning av nätinfrastruktur eller spektrum i enlighet med unionsrätten.

 

Kommissionen ska, när så är möjligt, underlätta gemensamt anordnade auktioner, och därmed bidra till alleuropeiska strukturer.

Ändringsförslag    26

Förslag till beslut

Artikel 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Därför ska medlemsstaterna bedöma och samråda om behovet av att koppla villkor till nyttjanderätter avseende frekvenser inom frekvensbandet 694–790 MHz.

  För att fullgöra skyldigheterna i punkt 1 ska medlemsstaterna bedöma och samråda om behovet av att koppla villkor till nyttjanderätter avseende frekvenser inom frekvensbandet 700 MHz.

Ändringsförslag    27

Förslag till beslut

Artikel 4 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Medlemsstaterna ska säkerställa att frekvensbandet 470–694 MHz, eller delar av det frekvensbandet, finns tillgängligt för markbundet tillhandahållande av audiovisuella medietjänster till masspublik, inklusive okodad television, och för användning av trådlös PMSE-ljudutrustning, baserat på de nationella sändningsbehoven. Medlemsstaterna ska se till att varje annan användning av frekvensbandet 470–694 MHz på deras territorium inte orsakar skadlig störning för det markbundna tillhandahållandet av audiovisuella medietjänster i angränsande medlemsstater.

(1)  Medlemsstaterna ska säkerställa att frekvensbandet 470–694 MHz finns tillgängligt till och med 2030 för markbundet tillhandahållande av sändningstjänster till masspublik, inklusive okodad television och innovativa användarstyrda initiativ, och för användning av trådlös PMSE-ljudutrustning, baserat på de nationella sändningsbehoven och med beaktande av principen om teknikneutralitet. I detta avseende ska medlemsstaterna främja samarbete mellan sändningsföretag, sändningsoperatörer och mobiloperatörer för att underlätta konvergens mellan audiovisuella plattformar och internetplattformar samt delad användning av spektrum.

 

Varje medlemsstat ska se till att varje annan användning av frekvensbandet 470–694 MHz på dess territorium är förenlig med dess nationella sändningsbehov och inte orsakar skadlig störning för det markbundna tillhandahållandet av sändningstjänster i angränsande medlemsstater.

Ändringsförslag    28

Förslag till beslut

Artikel 4 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Om medlemsstaterna tillåter användningen av spektrum i frekvensbandet 470–694 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla andra elektroniska kommunikationstjänster än tv-nät, ska sådan användning begränsas till endast nedlänk. Sådan användning får inte påverka de skyldigheter som följer av internationella överenskommelser och unionsrätten.

(2)  Om medlemsstaterna tillåter användningen av spektrum i frekvensbandet 470–694 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla andra elektroniska kommunikationstjänster än tv-nät, ska sådan användning ta hänsyn till de nationella behoven för distribution av sändningstjänster till masspublik. Sådan användning får inte påverka de skyldigheter som följer av internationella överenskommelser, såsom gränsöverskridande överenskommelser om frekvenssamordning, och unionsrätten.

Ändringsförslag    29

Förslag till beslut

Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast den 30 juni 2017 ska medlemsstaterna anta och offentliggöra sina nationella planer och tidsplaner (nationell färdplan) för fullgörandet av sina skyldigheter enligt artiklarna 1 och 4 i detta beslut.

1.  Så snart som möjligt och under alla omständigheter inte senare än den 30 juni 2018 ska medlemsstaterna anta och offentliggöra sina nationella planer och tidsplaner (nationell färdplan), inbegripet detaljerade åtgärder för fullgörandet av sina skyldigheter enligt artiklarna 1 och 4 i detta beslut. Medlemsstaterna ska utarbeta färdplanerna, och därvid säkerställa deltagande av alla relevanta intressenter.

 

Ifall en medlemsstat skjuter upp tillåtande av användningen av 700 MHz-frekvensbandet till efter den 30 juni 2020 ska den nationella färdplanen innehålla vederbörligen motiverade skäl i enlighet med artikel 1.1. Gruppen för radiospektrumpolitik ska avge ett yttrande om alla färdplaner där ett sådant uppskjutande planeras.

Ändringsförslag    30

Förslag till beslut

Artikel 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att säkerställa att användningen av frekvensbandet 694–790 MHz sker i enlighet med artikel 1.1 ska medlemsstaterna, när så är lämpligt, låta sina färdplaner omfatta uppgifter om åtgärder för att begränsa konsekvenserna av den kommande övergångsprocessen för allmänheten och användare av trådlös PMSE-ljudutrustning och för att främja en snabb tillgång till interoperabla tv-sändningsutrustningar och tv-mottagare på den internationella marknaden.

2.  För att säkerställa att användningen av frekvensbandet 700 MHz sker i enlighet med artikel 1.1 ska medlemsstaterna, när så är lämpligt, låta sina färdplaner omfatta uppgifter om åtgärder, inklusive stödåtgärder, för att begränsa konsekvenserna av den kommande övergångsprocessen för allmänheten och användare av trådlös PMSE-ljudutrustning och för att främja en snabb tillgång till interoperabla tv-sändningsutrustningar och tv-mottagare på den internationella marknaden.

Ändringsförslag    31

Förslag till beslut

Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

1.  Medlemsstaterna får vid behov och i överensstämmelse med unionsrätten säkerställa att de direkta migrerings- eller omfördelningskostnaderna för spektrumanvändning för framför allt slutanvändarna ersätts snabbt och på lämpligt och insynsvänligt sätt, för att underlätta övergången vad gäller spektrumanvändning till mer spektrumeffektiv teknik, t.ex. DVB-T2 eller HEVC.

 

2.  Kommissionen får i samarbete med medlemsstaterna ge medlemsstaterna vägledning om ersättning, för att underlätta övergången vad gäller spektrumanvändning.

Ändringsförslag    32

Förslag till beslut

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast den 1 januari 2025 ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna göra en bedömning och lämna en rapport till rådet och Europaparlamentet om utvecklingen vad gäller användningen av frekvensbandet 470–694 MHz, med beaktande av de sociala, ekonomiska, kulturella och tekniska aspekter som påverkar användningen av frekvensbandet i enlighet med artiklarna 1 och 4. Rapporten ska bedöma om det är nödvändigt att ändra användningen av frekvensbandet 470–694 MHz, eller någon del av det, i unionen.

Senast den 1 januari 2023 ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna göra en bedömning och lämna en rapport till rådet och Europaparlamentet om utvecklingen vad gäller användningen av frekvensbandet 470–960 MHz, i syfte att utarbeta en gemensam hållning i fråga om översynen av det frekvensbandet vid världsradiokonferensen 2023. Vid bedömningen ska man beakta de sociala, ekonomiska, kulturella och tekniska aspekter som påverkar användningen av frekvensbandet i enlighet med artiklarna 1 och 4, ytterligare teknisk utveckling, förändringar av konsumentbeteende, men även krav för anslutningskapacitet för att främja tillväxt och innovation inom unionen. Rapporten ska bedöma om det är nödvändigt att ändra användningen av frekvensbandet 470–694 MHz, eller någon del av det, i unionen.

Ändringsförslag    33

Förslag till beslut

Bilaga

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Bilaga

 

Motiverade skäl för uppskjutande av tillgängliggörande av frekvensbandet 700 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla trådlösa bredbandstjänster till efter den 30 juni 2020 (artikel 1.1)

 

Medlemsstaterna får skjuta upp 700 MHz-frekvensbandets tillgänglighet fram till den 30 juni 2022 på grundval av en eller flera av följande vederbörligen motiverade skäl:

 

(a)  Olösta gränsöverskridande samordningsproblem som leder till skadliga störningar.

 

(b)  Behovet av att säkerställa, och svårigheter att säkerställa, teknisk migrering för en stor mängd av befolkningen till avancerade sändningsstandarder.

 

(c)  De ekonomiska kostnaderna för övergången överskrider den förväntade inkomsten som skulle inbringas genom tilldelningsförfarandena.

 

(d)  Force majeure.

(1)

EUT C 303, 19.8.2016, s. 127.


MOTIVERING

Sakernas internet, molnet och mobila kommunikationstjänster, digitalisering av industrisektorer (Industri 4.0) och effektivisering av den offentliga förvaltningen (e-förvaltning) är bara några exempel på anslutningstjänster som utvecklas snabbt på global nivå. Det ställer krav på både hastighet och kommunikationsnät som kan transportera stora mängder data och nå ut till både tätbefolkade och perifera områden. Fullbordandet av den digitala unionen hänger också på ny överförings- och datamottningsteknik, och därmed också på delar av radiospektrumet som har stor betydelse för trådlös kommunikation.

Detta förslag till beslut som kommissionen antog den 2 februari 2016, är en av de åtgärder som ingår i strategin för en inre digital marknad (COM(2015)0192), med särskilda förslag om samordnad tilldelning av 694–790-bandet (det s.k. 700 MHz-bandet) som är särskilt väl lämpat för bredbandstjänster på landsbygden och tillgodoser de speciella behoven av distribution av audiovisuella medier.

Syftet med föreliggande förslag är att skapa enhetlighet på EU-nivå för tilldelning av frekvenser för att företag och privatpersoner ska kunna erbjudas allmänt tillgänglig trådlös anslutning med hög hastighet.

Tillgången till ett brett spektrum är en av de viktigaste förutsättningarna för utbyggnad av bredbandstjänster. Att spektrumförvaltningen sker nationellt leder dock till stora skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller licensernas varaktighet och täckningskraven. Förvaltningen och regleringen av denna resurs bör således ändras för att den ska utnyttjas effektivare, och verksamheter som tillhandahåller fler tjänster och bättre service för alla användare måste prioriteras.

Med beaktande av att den mobila internettrafiken enligt uppgift kommer att öka åttafaldigt fram till 2020 jämfört med nuvarande nivåer, är det nödvändigt att öka nätkapaciteten. Spektrumet i 700 MHz-frekvensbandet ger både ytterligare kapacitet och samhällsomfattande täckning, i synnerhet för landsbygdsområden och perifera områden, där det är kostsamt att investera i infrastruktur. Därför torde harmoniserade åtgärder för trådlös täckning av hög kvalitet bidra till att uppnå målet i EU:s fleråriga program för radiospektrum att alla medborgare senast 2020 ska ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 30 Mbit/s.

Bakgrund

För trådlös anslutning krävs tillgång till spektrum i frekvensbanden under 1 GHz, som är lämpligast för både bred täckning och höga hastigheter.

Frekvensbandet 790–862 MHz (det s.k. 800 MHz-bandet) var den första del av UHF-bandet (470–862 MHz) som fick ett nytt användningsområde och började användas för trådlösa bredbandstjänster i unionen.

I dag omfattar UHF-bandet frekvensområdet 470–790 MHz och används för digital markbunden television (DTT) och för ljudutrustning för programproduktion och särskilda evenemang (PMSE-ljudutrustning), väsentligen trådlösa mikrofoner.

Vid Internationella teleunionens (ITU) konferens 2012 fastställdes att 700 MHz-frekvensbandet från och med 2015 skulle tilldelas både sändningstjänster och mobiltjänster i den region som EU tillhör.

Slutsatserna i Lamyrapporten offentliggjordes 2014. Rapporten rekommenderar att frekvensbandet 700 MHz ska frigöras för trådlöst bredband senast 2020 (+/- två år) och att det digitala marknätet ska få garanterad tillgång till frekvenser under 700 MHz fram till 2030 samt att det ska göras en marknadsöversyn senast 2025.

Gruppen för radiospektrumpolitik, inrättad av kommissionen och med en rådgivande funktion, har i ett yttrande framfört liknande tankegångar när det gäller radiospektrumpolitiken.

Vid världsradiokonferensen 2015 slutfördes de internationella förhandlingarna om tekniska och rättsliga parametrar för användningen av 700 MHz-frekvensbandet, och den exklusiva tilldelningen av frekvensbandet under 700 MHz till sändningstjänster bibehölls.

Föredraganden ställer sig helt och hållet bakom målen om full utbyggnad av bredband i Europa och att medborgare och företag ska erbjudas innovativa tjänster, och stöder kommissionens förslag, men föreslår samtidigt ändringar på följande punkter:

I artikel 1 fastställs att medlemsstaterna senast den 30 juni 2020 ska ställa 694–790-frekvensbandet (det s.k. 700 MHz-bandet) till förfogande för trådlösa bredbandstjänster och att enbart tjänsteleverantörer som kan tillhandahålla tjänster som uppfyller de tekniska krav som kommissionen ska fastställa får använda bandet från och med den dagen. Med tanke på skillnaderna mellan medlemsstaterna, som även tas upp i Lamyrapporten, anser föredraganden att en flexibilitet på högst två år bör tillåtas för att medlemsstaterna i vederbörligen motiverade fall ska kunna skjuta upp tilldelningen av denna del av det berörda spektrumet. Det föreskrivs också att medlemsstaterna för att kunna använda frekvensbandet den fastställda dagen senast den 31 december 2017 måste ingå alla nödvändiga gränsöverskridande överenskommelser om frekvenssamordning, så att den framtida användningen av bandet inte leder till gränsöverskridande störningar.

Enligt artikel 2 ska medlemsstaterna senast den 30 juni 2022 tillåta överföring eller uthyrning av nyttjanderätter avseende spektrum för elektroniska kommunikationstjänster i frekvensbandet 700 MHz, vilket gör nyttjanderätterna säljbara. Eftersom lydelsen i artikeln kan ge upphov till tolkningssvårigheter när det gäller vem bestämmelsen gäller menar föredraganden att det bara är de som har beviljats nya nyttjanderätter (trådlösa bredbandstjänster) som kommer att kunna dra nytta av nyttjanderätterna av spektrumet.

Enligt artikel 3 ska medlemsstaterna när de ger tillstånd för användningen av frekvensbandet vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa en hög kvalitetsnivå på täckningen med hastigheter på minst 30 Mbit/s, både inomhus och utomhus, och längs viktiga marktransportleder. Föredraganden delar kommissionens ståndpunkt att EU ska vara ledande när det gäller nya och innovativa tjänster och därmed bidra effektivt till den ekonomiska tillväxten.

Artikel 4 avser frekvensbandet 470–694 MHz (under 700 MHz) och föreskriver att medlemsstaterna ska säkerställa att frekvensbandet, eller delar av det, finns tillgängligt för markbundet tillhandahållande av audiovisuella medietjänster till masspublik, och för användning av trådlös ljudutrustning för programproduktion och särskilda evenemang. Föredraganden välkomnar kommissionens beslut att behålla användningen av bandet under 700 MHz för tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, men anser det också nödvändigt att garantera radio- och tv-operatörer investeringssäkerhet fram till 2030, vilket tas upp i Lamyrapporten. Beslutet kommer hur som helst att ses över vid världsradiokonferensen 2023. Vid ändringar bör hänsyn tas till den tekniska utvecklingen, konsumentbeteenden, vikten av att fortsätta att tillhandahålla okodade tv-tjänster samt sociala, ekonomiska och kulturella mål av allmänintresse.

I fråga om artikel 5 anser föredraganden att medlemsstaterna senast den 30 juni 2018 bör anta och delge övriga EU-länder sina nationella färdplaner för fullgörandet av skyldigheterna rörande den nya användningen av 700 MHz-frekvensbandet för trådlöst bredband. Det måste beviljas rimlig tid för att utarbeta nationella färdplaner, eftersom det är nödvändigt att i detalj fastställa tidsplan och övergångsfaser för att också underlätta frekvenssamordning mellan medlemsstaterna och undvika skadliga störningar.

Föredraganden önskar också understryka att inga åtgärder i samband med dessa beslut får tas ut på konsumenterna och uppmanar därför medlemsstaterna att säkerställa eventuell ersättning under övergången (artikel 5a).

Beträffande artikel 6 hoppas föredraganden att konsekvensbedömningen av detta beslut finns tillgänglig senast 2023, så att EU kan förhandla internationellt med en röst, också med beaktande av den snabba utvecklingen inom sektorn och de sociala, ekonomiska, kulturella och tekniska aspekterna av användningen av bandet eller delar av det.


YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning (24.6.2016)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen

(COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD))

Föredragande av yttrande: Stefano Maullu

KORTFATTAD MOTIVERING

UHF-bandet används i dag för digital markbunden television (DTT) och för ljudutrustning för programproduktion och särskilda evenemang (PMSE-ljudutrustning), och omfattar frekvensområdet 470–790 MHz.

För närvarande ökar efterfrågan på trådlösa bredbandstjänster alltmer. Den mobila datatrafiken sätter allt större tryck på de befintliga nätens kapacitet. Detta får till följd att efterfrågan på ytterligare spektrum ökar.

Kommissionens avsikt med detta förslag är att ta itu med dessa frågor genom att föreslå en balanserad långsiktig strategi för användningen av detta frekvensband:

–  För 700 MHz-frekvensbandet (694–790 MHz) föreslår kommissionen en gemensam tidsplan för att göra det praktiskt tillgängligt för trådlös bredbandsanvändning enligt harmoniserade tekniska villkor, samt relaterade samordningsåtgärder till stöd för denna övergång. 700 MHz-frekvensbandet bör göras tillgängligt för trådlöst bredband senast den 30 juni 2020 i alla medlemsstater.

–  I frekvensbandet under 700 MHz (470–694 MHz) inrättar kommissionen en långsiktig prioritering för distribution av audiovisuella medietjänster till allmänheten, tillsammans med en flexibel strategi för spektrumanvändning för att tillgodose olika penetrationsnivåer av digital markbunden television i medlemsstaterna. Det betyder att detta frekvensband fortsatt kommer att finnas tillgängligt för i första hand audiovisuella tjänster, men kommissionen inför ett ”flexibelt alternativ” som ska ge andra tjänster tillgång till dessa frekvensband under vissa omständigheter.

Föredraganden välkomnar visserligen kommissionens åtagande att tillgodose de speciella behoven av distribution av audiovisuella medietjänster, men vill i detta yttrande gärna föra fram några betänkligheter kring tre större frågor:

–  Tidsfristen för den nya användningen av 700 MHz-frekvensbandet.

Att flytta DTT-tjänsterna ut ur 700 MHz-frekvensbandet är en stor utmaning, särskilt för de medlemsstater där DTT är den viktigaste plattformen för tv-mottagning.

Situationen på unionsnivå är inte homogen: Frankrike och Tyskland har redan auktionerat ut 700 MHz-frekvensbandet för mobila tjänster medan Sverige och Finland lagt fram planer på att ändra användningen av 700 MHz-frekvensbandet under de kommande åren. De flesta medlemsstater har emellertid licensierat spektrumet i 700 MHz-frekvensbandet för sändningar även efter 2020.

Genom att sätta den strikta tidsfristen för när 700 MHz-frekvensbandet senast ska rensas från DTT till den 30 juni 2020 fråntar kommissionen behövlig extratid för vissa medlemsstater.

I detta sammanhang föreslår föredraganden att förlänga denna tidsfrist till 31 december 2022 (artikel 1) i syfte att ge tillräckligt med tid för alla medlemsstater att se till att 700 MHz-frekvensbandets finns tillgängligt för mobilt bruk. Detta ligger i linje med vad som föreslås i Lamyrapporten (2020 +/- två år).

–  Införandet av ett ”flexibilitetsalternativ” för att använda alternativa tekniker i frekvensbandet under 700 MHz, dvs. för markbundna trådlösa bredbandstjänster för endast nedlänk.

Som föreslås i Lamyrapporten, och i likhet med vad Gruppen för radiospektrumpolitik rekommenderar i sitt yttrande från oktober 2015, bör frekvensbandet under 700 MHz (470–694 MHz) långsiktigt garanteras och tillgängliggöras för DTT-sändningar, åtminstone till 2030.

Bot denna bakgrund menar föredraganden att ”flexibilitetsalternativet” inte behövs för närvarande och föreslår att detta alternativ (Artikel 4) stryks från förslaget, och att frekvensbandet under 700 MHz fortsatt används för digitala sändningar åtminstone till slutet av 2030 (Artikel 6 a ny), med en planerad översyn 2025.

Föredraganden anser vidare att ett sådant alternativ först skulle kräva noggranna studier och tester samt att det bara bör övervägas på längre sikt om man finner det förenligt med sändningar i medlemsstaten i fråga och om efterfrågan på marknaden fullt ut stöder det.

Föredragandens förslag överensstämmer i detta avseende med ”20–25–30”-slutsatserna i Lamyrapporten.

–  Föredraganden vill även ta upp frågan om migreringskostnader och störning.

Att frigöra 700 MHz-frekvensbandet från sändningstjänsterna kräver tekniska ingrepp i DTT-nätet på grund av frekvensändringarna. Konsumenterna måste ändra sin utrustning i hemmet, och sändningsföretagen kommer att behöva göra förändringar i sin infrastruktur. Detta innebär ytterligare kostnader.

Dessutom visar tidigare erfarenheter från frigörandet av 800 MHz-frekvensbandet att sändningstjänsterna i angränsande frekvensband kan komma att utsättas för störningar. Det är mycket viktigt att se till att DTT säkras och skyddas från skadliga störningar.

Därför föreslår föredraganden att medlemsstaterna i god tid bör se till att det finns tillräckliga medel för att täcka migreringskostnaderna och kostnader knutna till åtgärderna för att begränsa störningar i sändningstjänsterna, samt konkreta garantier/mekanismer för att undvika skadliga störningar i sändningar och PMSE-tjänster under 694 MHz från mobilanvändning på 700 MHz-frekvensbandet (Artikel 5).

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag     1

Förslag till beslut

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  I det fleråriga programmet för radiospektrumpolitik, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU20, fastställde Europaparlamentet och rådet målen att identifiera minst 1 200 MHz lämpligt spektrum för trådlösa bredbandstjänster i unionen senast 2015, att stödja den fortsatta utvecklingen av innovativa audiovisuella medietjänster genom att säkerställa att det finns tillräckligt mycket spektrum tillgängligt för att sådana tjänster ska kunna tillhandahållas via satellit eller via marknätet, förutsatt att behovet är klart bestyrkt, och att säkerställa att det finns tillräckligt mycket spektrum för PMSE (Programme Making and Special Events).

(1)  I det fleråriga programmet för radiospektrumpolitik, som inrättades genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU20, fastställde Europaparlamentet och rådet målen att identifiera minst 1 200 MHz lämpligt spektrum för trådlösa bredbandstjänster i unionen senast 2015, att stödja den fortsatta utvecklingen av innovativa sändningstjänster genom att säkerställa att det finns tillräckligt mycket spektrum tillgängligt för att sådana tjänster ska kunna tillhandahållas via satellit eller via marknätet, förutsatt att behovet är klart bestyrkt, och att säkerställa att det finns tillräckligt mycket spektrum för PMSE (Programme Making and Special Events).

_________________

_________________

20 Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU av den 14 mars 2012 om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik (EUT L 81, 21.3.2012, s. 7).

20 Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU av den 14 mars 2012 om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik (EUT L 81, 21.3.2012, s. 7).

Ändringsförslag     2

Förslag till beslut

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  I strategin för den digitala inre marknaden21 understryker kommissionen hur viktigt frekvensbandet 694–790 MHz (700 MHz) är för tillhandahållandet av bredbandstjänster i landsbygdsområden och att det är nödvändigt med en samordnad tilldelning av det frekvensbandet, samtidigt som de speciella behoven för distribution av audiovisuella medietjänster måste tillgodoses.

(2)  I strategin för den digitala inre marknaden21 understryker kommissionen hur viktigt frekvensbandet 694–790 MHz (700 MHz) är för tillhandahållandet av bredbandstjänster i landsbygdsområden och att det är nödvändigt med en samordnad tilldelning av det frekvensbandet, samtidigt som de speciella behoven för distribution av sändningstjänster måste tillgodoses.

_________________

_________________

21 Se http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm.

21 Se http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm.

Ändringsförslag     3

Förslag till beslut

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Spektrum i frekvensbandet 470–790 MHz är en värdefull tillgång för en kostnadseffektiv utbyggnad av trådlösa nät med samhällsomfattande täckning inomhus och utomhus. Detta spektrum används i dag i unionen för digital markbunden television (DTT) och trådlös PMSE-ljudutrustning. Det är viktigt för utvecklingen av mediesektorn, den kreativa sektorn och kultursektorn, som i hög grad förlitar sig på denna spektrumresurs för trådlöst tillhandahållande av innehåll till masspublik.

(3)  Spektrum är en kollektiv nyttighet. Det är, i frekvensbandet 470–790 MHz, en värdefull och kollektiv tillgång, inte bara för en kostnadseffektiv utbyggnad av trådlösa nät med samhällsomfattande täckning inomhus och utomhus. Detta spektrum används i dag i unionen för digital markbunden television (DTT) och trådlös PMSE-ljudutrustning. Därför är det en förutsättning för tillgången till och spridningen av kulturella produkter, särskilt radio. Det är viktigt för utvecklingen av mediesektorn, den kreativa sektorn och kultursektorn, som i hög grad förlitar sig på denna spektrumresurs för trådlöst tillhandahållande av innehåll till masspublik.

Ändringsförslag     4

Förslag till beslut

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  För region 1, där unionen ingår, innebär Internationella teleunionens radiobestämmelser, som antagits av världsradiokonferensen, att 700 MHz-frekvensbandet tilldelas till sändningstjänster och mobiltjänster (utom rörlig trafik för luftfarten) på delad primär bas, och frekvensbandet 470–694 MHz (frekvensbandet under 700 MHz) exklusivt till sändningstjänster, på primär bas, och till användning för trådlös PMSE-ljudutrustning, på sekundär bas.

(4)  För region 1, där unionen ingår, innebär Internationella teleunionens radiobestämmelser, som antogs av världsradiokonferensen 2015, att 700 MHz-frekvensbandet tilldelas till sändningstjänster och mobiltjänster (utom rörlig trafik för luftfarten) på delad primär bas, och frekvensbandet 470–694 MHz (frekvensbandet under 700 MHz) exklusivt till sändningstjänster, på primär bas, och till användning för trådlös PMSE-ljudutrustning, på sekundär bas.

Ändringsförslag     5

Förslag till beslut

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Det är tekniskt problematiskt med spektrumdelning inom ett gemensamt frekvensband mellan trådlös tvåvägskommunikation via bredband (upplänk och nedlänk), å ena sidan, och envägskommunikation för tv-sändningar eller trådlös PMSE-ljudutrustning, å andra sidan. Det betyder att användare av DTT och trådlös PMSE-ljudutrustning skulle förlora en del av sina spektrumresurser om 700 MHz-frekvensbandet i stället skulle avsättas för tvåvägskommunikation för markbundna trådlösa bredbandstjänster. DTT- och PMSE-sektorerna behöver därför ett långsiktigt förutsebart regelverk vad gäller tillgången till tillräckligt spektrum, så att de kan garantera ett hållbart tillhandahållande och en hållbar utveckling av sina tjänster, i synnerhet okodad television. Åtgärder kan behövas på nationell nivå och unionsnivå för att garantera ytterligare spektrumresurser för trådlös PMSE-utrustning utanför frekvensbandet 470–790 MHz.

(6)  Det är tekniskt problematiskt med spektrumdelning inom ett gemensamt frekvensband mellan trådlös tvåvägskommunikation via bredband (upplänk och nedlänk), å ena sidan, och envägskommunikation för tv-sändningar eller trådlös PMSE-ljudutrustning, å andra sidan. Det betyder att användare av DTT och trådlös PMSE-ljudutrustning skulle förlora en del av sina spektrumresurser om 700 MHz-frekvensbandet i stället skulle avsättas för tvåvägskommunikation för markbundna trådlösa bredbandstjänster. DTT- och PMSE-sektorerna behöver därför ett långsiktigt förutsebart regelverk vad gäller tillgången till tillräckligt spektrum, så att de kan garantera ett hållbart tillhandahållande och en hållbar utveckling av sina tjänster, i synnerhet okodad television, samt säkerställa att målen för den nationella och europeiska audiovisuella politiken uppfylls, såsom social sammanhållning, mediepluralism och kulturell mångfald. Åtgärder kan behövas på nationell nivå och unionsnivå för att garantera ytterligare spektrumresurser för trådlös PMSE-utrustning utanför frekvensbandet 470–790 MHz.

Ändringsförslag    6

Förslag till beslut

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  I sin rapport till kommissionen (Lamyrapporten)22 rekommenderade Pascal Lamy, ordföranden för högnivågruppen för den framtida användningen av frekvensbandet 470–790 MHz, att 700 MHz-frekvensbandet skulle göras tillgängligt för trådlöst bredband senast 2020 (+/- två år). Detta skulle bidra till målet att ge DTT ett långsiktigt förutsebart regelverk vad gäller tillgången till frekvensbandet under 700 MHz fram till 2030, även om detta skulle behöva ses över 2025. Lamyrapporten rekommenderade också nationell flexibilitet i spektrumanvändningen avseende frekvensbandet under 700 MHz, som är begränsat till endast nedlänk. Endast nedlänk är en begränsning av all överföring i ett trådlöst system, oavsett teknik, till envägskommunikation från centrala infrastrukturstationer, som ett tv-torn eller en mobil basstation till portabla eller mobila terminaler som tv-apparater eller mobiltelefoner.

(7)  I sin rapport till kommissionen (Lamyrapporten)22 rekommenderade Pascal Lamy, ordföranden för högnivågruppen för den framtida användningen av frekvensbandet 470–790 MHz, att 700 MHz-frekvensbandet skulle göras tillgängligt för trådlöst bredband senast 2020 (+/- två år). Detta skulle bidra till målet att ge DTT ett långsiktigt förutsebart regelverk vad gäller tillgången till frekvensbandet under 700 MHz fram till 2030, även om detta skulle behöva ses över 2025. Lamyrapporten rekommenderade också att studera flexibiliteten i spektrumanvändningen avseende frekvensbandet under 700 MHz, som är begränsat till endast nedlänk. Endast nedlänk är en begränsning av all överföring i ett trådlöst system, oavsett teknik, till envägskommunikation från centrala infrastrukturstationer, som ett tv-torn eller en mobil basstation till portabla eller mobila terminaler som tv-apparater eller mobiltelefoner.

__________________

__________________

22 Lamys rapport finns på: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band.

22 Lamys rapport finns på: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band.

Motivering

Rekommendationen i Lamyrapporten går ut på att studera EU-harmoniserade scenarier som tillåter att traditionella sändningstjänster i frekvensbandet 470–694 MHz existerar parallellt med andra elektroniska kommunikationstjänster med endast nedlänk (dvs. envägskommunikation).

Ändringsförslag    7

Förslag till beslut

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Gruppen för radiospektrumpolitik (RSPG) rekommenderar i sitt yttrande om en långsiktig strategi för den framtida användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen (RSPG-yttrandet) ett samordnat tillvägagångssätt för hela unionen för att göra 700 MHz-frekvensbandet tillgängligt för effektiv användning för trådlösa bredbandstjänster före utgången av 2020. Detta skulle kombineras med ett säkerställande av långsiktig tillgänglighet fram till 2030 i frekvensbandet under 700 MHz för endast nedlänk-tillhandahållande av audiovisuella medietjänster. Gruppen för radiospektrumpolitik rekommenderar flexibilitet så att frekvensbandet under 700 MHz även kan användas för trådlösa bredbandstjänster med endast nedlänk.

(8)  Gruppen för radiospektrumpolitik (RSPG) rekommenderar i sitt yttrande om en långsiktig strategi för den framtida användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen (RSPG-yttrandet) ett samordnat tillvägagångssätt för hela unionen för att göra 700 MHz-frekvensbandet tillgängligt för effektiv användning för trådlösa bredbandstjänster före utgången av 2022. Detta skulle kombineras med ett säkerställande av långsiktig tillgänglighet åtminstone fram till slutet av 2030 i frekvensbandet under 700 MHz för markbundna sändningar och för användning av trådlös PMSE-ljudutrustning. Gruppen för radiospektrumpolitik erkänner betydelsen av DTT-plattformen och behovet av att erbjuda garantier för investeringar i infrastrukturen för sändningar. Därför rekommenderar gruppen för radiospektrumpolitik att frekvensbandet 470–694 MHz fortsatt ska vara tillgängligt för DTT under överskådlig framtid, åtminstone till slutet av 2030.

Ändringsförslag    8

Förslag till beslut

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  I linje med artiklarna 9 och 9a i direktiv 2002/21/EG bör medlemsstaterna om möjligt tillämpa ett flexibelt tillvägagångssätt, och de får tillåta att alternativa användningar med endast nedlänk, som markbundna trådlösa bredbandstjänster, införs i frekvensbandet under 700 MHz i enlighet med de nationella behoven av distribution av audiovisuella medietjänster till masspublik. När medlemsstaterna tillåter användning inom frekvensbandet under 700 MHz för markbundna trådlösa bredbandstjänster för endast nedlänk, bör de se till att denna användning inte inverkar på användningen av frekvensbandet under 700 MHz för digitala markbundna sändningstjänster i angränsande medlemsstater, såsom föreskrivs i överenskommelsen från den regionala radiokommunikationskonferensen från 200625.

utgår

__________________

 

25 Den regionala radiokonferensen 2006 i Genève för planering av den digitala marksändningsverksamheten i delar av regionerna 1 och 3 i frekvensbanden 174–230 MHz och 470–862 MHz (RRC-06).

 

Ändringsförslag    9

Förslag till beslut

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  I vilket fall som helst bör unionen senast 2025 göra en ny bedömning av spektrumanvändningen i frekvensbandet 470–694 MHz. I denna bedömning bör man också ta hänsyn till den översyn av detta frekvensband som planeras till världsradiokonferensen 2023. Vid ändring av användningen av frekvensbandet under 700 MHz bör hänsyn tas till teknisk utveckling, konsumenternas beteenden, vikten av att fortsätta att tillhandahålla okodade tv-tjänster26 samt sociala, ekonomiska och kulturella mål av allmänintresse. I detta sammanhang behövs det studier om de tekniska och rättsliga villkoren för samexistens mellan gammal och ny spektrumanvändning i frekvensbandet under 700 MHz. Studierna skulle säkerställa att de metoder som olika medlemsstater använder för att uppnå en flexibel och effektiv spektrumanvändning är samstämmiga och möjliggöra tekniska harmoniseringsåtgärder för användning och samexistens i detta frekvensband. Sådana studier och åtgärder kan utvecklas i enlighet med beslut nr 676/2002/EG.

(13)  Unionen bör senast 2025 göra en ny bedömning av spektrumanvändningen i frekvensbandet 470–960 MHz. I denna bedömning bör man också ta hänsyn till översyner av frekvensband med avseende på världsradiokonferensen 2023. Vid varje alternativ för användningen av frekvensbandet under 700 MHz efter 2030 bör hänsyn tas till teknisk utveckling, konsumenternas beteenden, vikten av att fortsätta att tillhandahålla okodade tv-tjänster26 samt sociala, ekonomiska och kulturella mål av allmänintresse. I detta sammanhang behövs det studier om de tekniska och rättsliga villkoren för samexistens mellan gammal och ny spektrumanvändning i frekvensbandet under 700 MHz.

__________________

__________________

26 I den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU (direktiv om audiovisuella medietjänster).

26 I den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU (direktiv om audiovisuella medietjänster).

Ändringsförslag    10

Förslag till beslut

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Medlemsstaterna bör anta sammanhängande nationella färdplaner för att främja användningen av 700 MHz-frekvensbandet för markbundna trådlösa bredbandstjänster och samtidigt garantera kontinuiteten för de tv-sändningstjänster som lämnar frekvensbandet. När medlemsstaterna antagit sina färdplaner bör de öppet kommunicera dem i hela unionen, Färdplanerna bör omfatta åtgärder och tidsplaner för omplanering av frekvenser, teknisk utveckling för nät och slutanvändarutrustning, samexistens mellan radioutrustning och annan utrustning, befintliga och nya tillståndsordningar och information om möjligheten att erbjuda ersättning för migreringskostnader, i förekommande fall, för att bland annat undvika att slutanvändarna belastas. I de fall då medlemsstaterna avser att behålla digital markbunden television (DTT) bör färdplanerna särskilt inriktas på att främja uppgradering av sändningsutrustning till mer spektrumeffektiv teknik, såsom avancerade videoformat (t.ex. HEVC) eller avancerad signalöverföringsteknik (t.ex. DVB-T2).

(14)  Medlemsstaterna bör anta sammanhängande nationella färdplaner för att främja användningen av 700 MHz-frekvensbandet för markbundna trådlösa bredbandstjänster och samtidigt garantera kontinuiteten för de tv-sändningstjänster som lämnar frekvensbandet. När medlemsstaterna antagit sina färdplaner bör de öppet kommunicera dem i hela unionen, Färdplanerna bör omfatta åtgärder och tidsplaner för omplanering av frekvenser, teknisk utveckling för nät och slutanvändarutrustning, samexistens mellan radioutrustning och annan utrustning, befintliga och nya tillståndsordningar, mekanismer för att undvika skadlig störning av spektrumanvändare i angränsande frekvensband och information om möjligheten att erbjuda ersättning för migreringskostnader för att bland annat undvika att slutanvändarna och sändningsföretagen belastas. Ersättningsmekanismer bör särskilt fokusera på de särskilda behoven hos små och medelstora företag och nystartade företag, som inte har samma ekonomiska möjligheter som andra företag. När det gäller digital markbunden television (DTT) bör färdplanerna vid behov särskilt inriktas på att främja uppgradering av sändningsutrustning till mer spektrumeffektiv teknik, såsom avancerade videoformat eller avancerad signalöverföringsteknik, med beaktande av principen om teknikneutralitet.

Motivering

Åtgärder för att undvika skadlig störning bör vidtas. Medlemsstaterna bör även se till att tillräckliga medel finns tillgängliga för att täcka sändningstjänsternas kostnader för migrering till frekvensbandet under 700 MHz, samt kostnader knutna till åtgärderna för att begränsa störningar av sådana tjänster.

Ändringsförslag    11

Förslag till beslut

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Räckvidden och mekanismen för eventuella ersättningar för en slutförd övergång vad gäller spektrumanvändning inom frekvensbandet 470–790 MHz bör analyseras i enlighet med de relevanta nationella bestämmelserna såsom föreskrivs i artikel 14 i direktiv 2002/20/EG27, och de måste vara förenliga med bestämmelserna i artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget.

(15)  Räckvidden och mekanismen för eventuella ersättningar för en slutförd övergång vad gäller spektrumanvändning inom frekvensbandet 694–790 MHz bör analyseras i enlighet med de relevanta nationella bestämmelserna såsom föreskrivs i artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG27, och de måste vara förenliga med bestämmelserna i artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget.

__________________

__________________

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektiv) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 21).

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektiv) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 21).

Motivering

Övergången vad gäller spektrumanvändningen bör i detta förslag bara gälla frekvensbandet 694–790 MHz (”700 MHz”) och inte frekvensbandet 470–694 MHz (”under 700 MHz”) (”flexibilitetsalternativet” är borttaget: se ändringsförslaget om strykningen av artikel 4).

Ändringsförslag    12

Förslag till beslut

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Eftersom målet för detta beslut, nämligen att säkra en samordnad övergång vad gäller spektrumanvändningen i frekvensbandet 470–790 MHz i unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför på grund av åtgärdens omfattning och verkningar bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(16)  Eftersom målet för detta beslut, nämligen att säkra en samordnad övergång vad gäller spektrumanvändningen i frekvensbandet 694–790 MHz i unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför på grund av åtgärdens omfattning och verkningar bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Motivering

Övergången vad gäller spektrumanvändningen bör i detta förslag bara gälla frekvensbandet 694–790 MHz (”700 MHz”) och inte frekvensbandet 470–694 MHz (”under 700 MHz”) (”flexibilitetsalternativet” är borttaget: se ändringsförslaget om strykningen av artikel 4).

Ändringsförslag    13

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Senast den 30 juni 2020 ska medlemsstaterna tillåta att frekvensbandet 694–790 MHz används för markbundna system som kan tillhandahålla trådlösa bredbandstjänster endast enligt harmoniserade tekniska villkor som fastställs av kommissionen i enlighet med artikel 4 i beslut 676/2002/EG. Om nödvändigt ska medlemsstaterna genomföra auktorisationsprocessen eller ändra relevanta befintliga rättigheter att nyttja spektrumet i enlighet med direktiv 2002/20/EG, för att tillåta denna användning.

(1)  Senast den 31 december 2022 ska medlemsstaterna tillåta att frekvensbandet 694–790 MHz används för markbundna system som kan tillhandahålla trådlösa bredbandstjänster endast enligt harmoniserade tekniska villkor som fastställs av kommissionen i enlighet med artikel 4 i beslut 676/2002/EG. Om nödvändigt ska medlemsstaterna genomföra auktorisationsprocessen eller ändra relevanta befintliga rättigheter att nyttja spektrumet i enlighet med direktiv 2002/20/EG, för att tillåta denna användning.

Motivering

Några medlemsstater har redan inlett eller planerat den nya användningen av 700 MHz-frekvensbandet, medan andra har licensierat spektrumet i 700 MHz-frekvensbandet för sändningar efter 2020. Förlängningen av tidsfristen till slutet av 2022, i linje med rekommendationerna i yttrandet 2015 från gruppen för radiospektrumpolitik och Lamyrapporten, är därför nödvändig för att vissa medlemsstater ska ha tillräckligt med tid för att anpassa sig.

Ändringsförslag    14

Förslag till beslut

Artikel 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast den 30 juni 2022 ska medlemsstaterna tillåta överföring eller uthyrning av nyttjanderätter avseende spektrum för elektroniska kommunikationstjänster i frekvensbandet 694–790 MHz.

Senast den 31 december 2024 ska medlemsstaterna tillåta överföring eller uthyrning av nyttjanderätter avseende spektrum för elektroniska kommunikationstjänster i frekvensbandet 694–790 MHz.

Motivering

Tidsfristen förlängd med två år för att vara förenlig med den förlängda tidsfristen för den nya användningen av 700 MHz-frekvensbandet (se ändringsförslaget för artikel 1 – stycke 1).

Ändringsförslag    15

Förslag till beslut

Artikel 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Därför ska medlemsstaterna bedöma och samråda om behovet av att koppla villkor till nyttjanderätter avseende frekvenser inom frekvensbandet 694–790 MHz.

utgår

Ändringsförslag    16

Förslag till beslut

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 4

utgår

(1)  Medlemsstaterna ska säkerställa att frekvensbandet 470–694 MHz, eller delar av det frekvensbandet, finns tillgängligt för markbundet tillhandahållande av audiovisuella medietjänster till masspublik, inklusive okodad television, och för användning av trådlös PMSE-ljudutrustning, baserat på de nationella sändningsbehoven. Medlemsstaterna ska se till att varje annan användning av frekvensbandet 470–694 MHz på deras territorium inte orsakar skadlig störning för det markbundna tillhandahållandet av audiovisuella medietjänster i angränsande medlemsstater.

 

(2)  Om medlemsstaterna tillåter användningen av spektrum i frekvensbandet 470–694 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla andra elektroniska kommunikationstjänster än tv-nät, ska sådan användning begränsas till endast nedlänk. Sådan användning får inte påverka de skyldigheter som följer av internationella överenskommelser och unionsrätten.

 

Motivering

Det s.k. ”flexibilitetsalternativet” bör strykas från förslaget, och frekvensbandet under 700 MHz bör fortsätta att användas för digitala sändningar åtminstone till slutet av 2030.

Ändringsförslag     17

Förslag till beslut

Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast den 30 juni 2017 ska medlemsstaterna anta och offentliggöra sina nationella planer och tidsplaner (nationell färdplan) för fullgörandet av sina skyldigheter enligt artiklarna 1 och 4 i detta beslut.

Senast den 30 juni 2018 ska medlemsstaterna anta och offentliggöra sina nationella planer och tidsplaner (nationell färdplan) för fullgörandet av sina skyldigheter enligt artiklarna 1 och 4 i detta beslut.

Ändringsförslag     18

Förslag till beslut

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska se till att tillräckliga medel finns tillgängliga i tid för att täcka kostnaderna för migrering och kostnaderna i samband med åtgärderna för att begränsa störningar i sändningstjänsterna.

Ändringsförslag    19

Förslag till beslut

Artikel 5 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska i samarbete med kommissionen genomföra alla de tekniska åtgärder och regleringsåtgärder som behövs för att förhindra skadliga störningar från elektroniska kommunikationstjänster på frekvensbandet 694–790 MHz på sändningar och PMSE-tjänster under 694 MHz.

Motivering

Praktisk erfarenhet efter frigörandet av 800 MHz-frekvensbandet visade att sändningstjänster i angränsande frekvensband utsattes för störningar. Därför är det mycket viktigt att genomföra åtgärder för att förhindra sådana skadliga störningar från elektroniska kommunikationstjänster på frekvensbandet 694–790 MHz på sändningar och PMSE-tjänster under 694 MHz.

Ändringsförslag    20

Förslag till beslut

Artikel 6 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att frekvensbandet 470–694 MHz finns tillgängligt för markbundna sändningar, inklusive okodad television, och för användning av trådlös PMSE-ljudutrustning, åtminstone till den 31 december 2030, med beaktande av principen om teknikneutralitet. Sådan användning ska ske i överensstämmelse med unionsrätten och de skyldigheter som följer av internationella överenskommelser.

Motivering

Det är mycket viktigt att frekvensbandet 470–694 MHz fortsatt finns tillgängligt för DTT under överskådlig framtid, åtminstone till slutet av 2030, med tanke på den fortsatta betydelse som DTT-plattformen har för att uppfylla de nationella och europeiska målen för den audiovisuella politiken, såsom social sammanhållning, mediepluralism och kulturell mångfald. Detta åstadkoms inte minst genom den okodade sändningsmodellen, som stöder ett dubbelt system där radio och tv i allmänhetens tjänst samexisterar med kommersiella tv-leverantörer.

Ändringsförslag    21

Förslag till beslut

Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast den 1 januari 2025 ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna göra en bedömning och lämna en rapport till rådet och Europaparlamentet om utvecklingen vad gäller användningen av frekvensbandet 470–694 MHz, med beaktande av de sociala, ekonomiska, kulturella och tekniska aspekter som påverkar användningen av frekvensbandet i enlighet med artiklarna 1 och 4. Rapporten ska bedöma om det är nödvändigt att ändra användningen av frekvensbandet 470–694 MHz, eller någon del av det, i unionen.

Senast den 31 december 2025 ska kommissionen i samarbete med medlemsstaterna göra en bedömning och lämna en rapport till rådet och Europaparlamentet om utvecklingen vad gäller användningen av frekvensbandet 470–960 MHz, med beaktande av de sociala, ekonomiska, kulturella och tekniska aspekter som påverkar användningen av frekvensbandet i enlighet med artikel 1. Rapporten ska bedöma om det är nödvändigt att ändra användningen av frekvensbandet 470–960 MHz, eller någon del av det, i unionen. När varje alternativ för användningen av frekvensbandet 470–694 MHz efter 2030 diskuteras måste man även vederbörligen ta hänsyn till aspekter såsom krav, teknisk utveckling, konsumentbeteende, vikten av att tillhandahålla okodad tv samt olika sociala, politiska, kulturella och ekonomiska mål av allmänintresse.

Motivering

Den bedömning som ska genomföras i slutet av 2025 bör inte bara omfatta användningen av spektrum i frekvensbandet under 700 MHz, utan även i banden upp till 960 MHz. Detta borde göra det möjligt att mäta både sändningsföretagens och mobiloperatörernas effektiva spektrumanvändning. Varje annan användning av frekvensbandet under 700 MHz bör först noggrant bedömas, och olika aspekter bör beaktas.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Use of the 470-790 MHz frequency band in the Union

Referensnummer

COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

4.2.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

4.2.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Stefano Maullu

29.2.2016

Antagande

21.6.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

7

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Rosa D’Amato, Santiago Fisas Ayxelà, Eider Gardiazabal Rubial, Zdzisław Krasnodębski, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Liliana Rodrigues


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Användningen av frekvensbandet 470-790 MHz i unionen

Referensnummer

COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD)

Framläggande för parlamentet

2.2.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

4.2.2016

 

 

 

Associerat utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

4.2.2016

REGI

4.2.2016

CULT

4.2.2016

 

Inget yttrande avges

       Beslut

IMCO

23.2.2016

REGI

17.3.2016

 

 

Föredragande

       Utnämning

Patrizia Toia

1.3.2016

 

 

 

Behandling i utskott

20.4.2016

4.7.2016

5.9.2016

 

Antagande

10.11.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

45

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Bendt Bendtsen, José Blanco López, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Patrizia Toia, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pilar Ayuso, Michał Boni, David Coburn, Rosa D’Amato, Miriam Dalli, Francesc Gambús, Gunnar Hökmark, Constanze Krehl, Barbara Kudrycka

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Isabella Adinolfi, Maria Grapini

Ingivande

14.11.2016

Rättsligt meddelande