Postup : 2008/0137(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0328/2016

Předložené texty :

A8-0328/2016

Rozpravy :

PV 30/11/2016 - 13
CRE 30/11/2016 - 13

Hlasování :

PV 01/12/2016 - 6.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0466

DOPORUČENÍ     ***
PDF 534kWORD 56k
10.11.2016
PE 589.325v02-00 A8-0328/2016

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

(12396/2016 – C8‑0406/2016 – 2008/0137(NLE))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Christofer Fjellner

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

(12396/2016 – C8‑0406/2016 – 2008/0137(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12396/2016),

–  s ohledem na návrh prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (12130/2008),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 3 a 4, čl. 209 odst. 2 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0406/2016),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. března 2009 o prozatímní dohodě o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenství a jeho členskými státy na straně druhé(1),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 první a třetí pododstavec a odst. 2 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0328/2016),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Ghany.

(1)

Přijaté texty, P6_TA(2009)0177.


STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Vzhledem k tomu, že si podpis dohody o hospodářském partnerství (EPA) mezi EU a západní Afrikou žádá dodatečný čas, rozhodla se Ghana v srpnu 2016 (a vzápětí Pobřeží slonoviny) přikročit k ratifikaci prozatímní dohody o hospodářském partnerství, kterou s Evropskou unií uzavřela v roce 2007. Prozatímní dohoda poskytuje právní jistotu a zaručuje bezcelní přístup na trh EU do doby, než regionální dohoda o hospodářském partnerství vstoupí v platnost. Prozatímní dohoda bude uplatňována pouze dočasně, dokud nebude nahrazena plnohodnotnou EPA sjednanou na regionální úrovni, tj. přestane být uplatňována okamžikem, kdy EPA vstoupí v platnost.

Partnerství Ghana–EU

Ghana a EU jsou partnery v mnoha oblastech, včetně podpory regionální hospodářské integrace a investic. V roce 2015 dosáhla hodnota oboustranného obchodní výměny mezi Ghanou a EU 5,4 miliard EUR, což představovalo přes 20 % objemu ghanského zahraničního obchodu. Ghana se řadí v rámci regionu Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS) mezi přední vývozce zemědělských produktů a potravin a vyváží kakao, ovoce, ořechy a ryby, naopak dováží rýži, cukr a maso.

Ačkoli největší podíl na zisku Ghany z vývozu i nadále tvoří zlato, kakao a ropa, stala se EU prvořadým cílovým místem pro vývoz ghanských „netradičních“ vývozních komodit, což je známkou rostoucí diverzifikaci a vytváření přidané hodnoty v zemi. Ghana dováží převážně plavidla, vozidla a rafinované ropné produkty. Země se snaží zajistit si pozici tranzitního a námořního uzlu pro země bez přístupu k moři.

Okolo třetiny vývozu dřeva směřuje do EU. Stala se první zemí, se kterou byla dojednána a posléze ratifikována dobrovolná dohoda o partnerství s EU podporující legální obchod se dřevem. V současné době země provádí reformy, které jsou předpokladem pro udělení licencí FLEGT (prosazování práva, správa a obchod v oblasti lesnictví). Kromě toho by Ghana měla pokračovat ve svých snahách v boji s korupcí a odstranění nejhorších forem dětské práce v oblastech zemědělství, lesního hospodářství, rybolovu a těžby zlata.

Na cestě k uzavření regionální EPA

Ghana se rozhodla oživit devět let starou dohodu, aniž by musela čekat na to, až tuto obchodní úmluvu podepíší poslední nerozhodnutí partneři stran dohody o hospodářském partnerství z řad západoafrických zemí. Tato dohoda, která je zaměřena na regionální rozvoj, byla parafována dne 30. června 2014 a čelní představitelé států ECOWAS ji formálně schválili dne 10. července téhož roku. Vzhledem k tomu, že jak Ghana, tak EU nadále investují svůj čas a úsilí do uzavření plnohodnotné regionální EPA, zůstává prozatímní EPA mezi Ghanou a EU dočasným opatřením, jež je v souladu se systémem WTO a předchází komplexní EPA.

Jakmile regionální EPA vstoupí v platnost, nahradí obě prozatímní dohody, které jsou v regionu v platnosti. První z nich je prozatímní dohoda, jež byla s Pobřežím slonoviny podepsána v roce 2008 a kterou Evropský parlament schválil dne 25. března 2009, přičemž je prozatímně uplatňována ode dne 3. září 2016. V druhém případě se jedná o prozatímní EPA s Ghanou, která byla podepsána dne 28. července 2016 a o níž bude Evropský parlament nyní hlasovat. Tyto dohody byly ratifikovány ghanským parlamentem dne 3. srpna 2016 a Národním shromážděním Pobřeží slonoviny dne 12. srpna 2016.

Prozatímní EPA mezi EU a Ghanou

Není pochyb o tom, že smlouva sjednaná v roce 2007 nemůže plně odrážet realitu světa v roce 2016. Od té doby totiž proběhlo několik zásadní institucionálních změn, z nichž stačí jmenovat vstup Lisabonské smlouvy v platnost, přistoupení Chorvatska a zavedení společného vnějšího celního tarifu Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS). Je jasné, že chybějící regionální rozměr a pravidla původu spolu s neúplným institucionálním rámcem dělají z prozatímní EPA mezi EU a Ghanou druhou nejlepší možnost. Navíc musí být celní položky a sazebníky uvedeny do souladu s regionálními. Tato dohoda nicméně nabízí stabilnější právní základ než nařízení o přístupu na trh (č. 1528/2007), a bude tak představovat logické dočasné opatření do té doby, než bude přijato řešení na úrovni region–region.

Přestože se jedná o neúplnou a zastaralou smlouvu, poslouží svému účelu. Tím je pomoci Ghaně vyhnout se narušení jejího trhu, přičemž dohoda zároveň připraví půdu pro nadcházející vztahy v rámci regionální dohody o hospodářském partnerství. Sousední Pobřeží slonoviny svou prozatímní EPA navíc také oživilo. Tyto dvě země se rozhodly, že si nepřejí být ve věci podepsání úmluvy dojednané v roce 2014 rukojmími západoafrických zemí.

Tato dohoda umožňuje Ghaně, která je zemí s nižšími středními příjmy, stoprocentní přístup na trh na základě dlouhotrvajícího smluvního vztahu, který zabezpečí stabilitu potřebnou pro nové investice a tvorbu pracovních míst. Vzhledem k tomu, že 35 % evropského vývozu do Ghany bylo plně nebo téměř plně liberalizováno, bude další odstraňování celních bariér tuto míru postupně zvedat na 80 %. Zatímco Ghana vyloučila z liberalizace určité citlivé zemědělské a zpracované zboží, prozatímní dohoda o hospodářském partnerství rovněž přináší záruky, které umožňují znovuzavedení cel v případě, že v důsledku zvýšení dovozu bude hrozit rozvrat hospodářství, narušení potravinové bezpečnosti nebo poškození rozvíjejících se průmyslových odvětví.

Zpravodaj zdůrazňuje, že prozatímní EPA umožňuje přístup na trh, neboť obsahuje ustanovení, která odstraňují překážky pro obchod, jež jsou technické povahy, a pomáhá ghanským vývozcům plnit sanitární a fytosanitární požadavky. O nic méně důležitá je spolupráce zaměřená na posílení kapacit v oblasti fiskálních reforem, zdokonalení podnikatelského prostředí, konkurenceschopnosti, usnadnění obchodu a posílení celní spolupráce.

Závěry

Zpravodaj doporučuje tuto prozatímní dohodu schválit. To by otevřelo dveře jejímu prozatímnímu uplatňování. Ačkoli Ghana ani EU nepředpokládaly, že bude třeba prozatímní EPA oživovat, přimělo je k tomu vleklé tempo závěrečných kroků při uzavírání regionální EPA. Prozatímní EPA umožní ghanským vývozcům zachovat si výsadu bezcelního přístupu na evropský trh po období, během kterého bude Ghana růst a konsolidovat svůj status země se středními příjmy. Pokud vedle toho dojde ke schválení regionální EPA bez nadměrných prodlev, bude případný nesoulad při liberalizaci celních sazebníků a celních položek v rámci prozatímní EPA vyřešen, aniž by bylo třeba se dodatečně přizpůsobovat regionálním postupům.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a Ghanou

Referenční údaje

12396/2016 – C8-0406/2016 – COM(2008)04412008/0137(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

10.10.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

24.10.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

24.10.2016

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

DEVE

4.11.2016

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Christofer Fjellner

22.7.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

31.8.2016

13.10.2016

 

 

Datum přijetí

10.11.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

9

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Klaus Buchner, Nicola Danti, Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Philippe Loiseau

Datum předložení

14.11.2016

Právní upozornění