Procedure : 2008/0137(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0328/2016

Indgivne tekster :

A8-0328/2016

Forhandlinger :

PV 30/11/2016 - 13
CRE 30/11/2016 - 13

Afstemninger :

PV 01/12/2016 - 6.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0466

HENSTILLING     ***
PDF 442kWORD 55k
10.11.2016
PE 589.325v02-00 A8-0328/2016

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Ghana på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side

(12396/2016 – C8-0406/2016 – 2008/0137(NLE))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Christofer Fjellner

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 KORT BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Ghana på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side

(12396/2016 – C8-0406/2016 – 2008/0137(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12396/2016),

–  der henviser til udkast til den foreløbige økonomisk partnerskabsaftale mellem Ghana på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side (12130/2008),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 3 og stk. 4, artikel 209, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0406/2016),

–  der henviser til sin beslutning af 25. marts 2009 om den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Ghana på den anden side(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A8-0328/2016),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Ghanas regering og parlament.

(1)

Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0177.


KORT BEGRUNDELSE

Da undertegnelsen af den økonomiske partnerskabsaftale (ØPA) mellem EU og Vestafrika tog længere tid end ventet, besluttede Ghana i august 2016 (og efterfølgende Elfenbenskysten) at gå videre med ratifikationen af den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale med Den Europæiske Union, der blev indgået i 2007. Aftalen sikrer et aftalemæssigt sikkerhedsnet, der garanterer toldfri adgang til EU-markedet, indtil den regionale aftale bliver en realitet. Det er hensigten, at den foreløbige aftale skal anvendes midlertidigt, og at den vil blive erstattet af en fuld økonomisk partnerskabsaftale på regionalt plan, når denne træder i kraft;

Partnerskabet mellem Ghana og EU

Ghana og EU er partnere på forskellige områder, herunder inden for fremme af regional økonomisk integration og investeringer. I 2015 havde den samlede samhandel mellem Ghana og EU en værdi på 5,4 mia. EUR, hvilket udgjorde mere end 20 % af Ghanas udenrigshandel. Ghana er blandt de vigtigste eksportører af landbrugsfødevarer i Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (ECOWAS) og eksporterer kakao, frugt, nødder og fisk og importerer ris, sukker og oksekød.

Selv om guld, kakao og råolie stadig dominerer Ghanas eksportindtægter, er EU blevet et af de største mål for Ghanas "ikketraditionelle" eksport, hvilket er tegn på stigende diversificering og forarbejdning af råstoffer i landet. Skibe, køretøjer og raffineret olie dominerer Ghanas import. Landet forsøger at sikre sin stilling som et transitcenter og maritimt center for indlandsstaterne.

Omkring en tredjedel af Ghanas eksport af tømmer går til EU. Ghana blev den første partner, der afsluttede forhandlingerne om en frivillig partnerskabsaftale, og ratificerede den, hvilket fremmer den lovlige handel med tømmer med EU. Ghana er ved at gennemføre reformer, der skal gå forud for FLEGT-licensen (retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet). Ghana bør desuden fortsætte sin indsats for at bekæmpe korruption og udrydde de værste former for børnearbejde inden for landbrugs-, skovbrugs-, fiskeri- og guldsektorerne.

Hen imod indgåelse af en regional ØPA

Ghana har valgt at puste nyt liv i en ni år gammel aftale uden at afvente de sidste vestafrikanske ØPA-partnere, som ikke har besluttet sig til at undertegne den regionale udviklingsorienterede handelsaftale, der blev paraferet den 30. juni 2014 og formelt vedtaget af ECOWAS' stats- og regeringschefer den 10. juli 2014. Ghana og EU bruger både tid og kræfter på at etablere en fuld regional økonomisk partnerskabsaftale (ØPA), og den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale (IEPA) mellem Ghana og EU en midlertidig løsning, der er forenelig med WTO-bestemmelserne, før en omfattende ØPA træder i kraft.

Så snart den regionale ØPA træder i kraft, vil den erstatte de to nuværende foreløbige ØPA'er i regionen. For det første den foreløbige aftale med Elfenbenskysten, som blev undertegnet i 2008, og som blev godkendt af Europa-Parlamentet den 25. marts 2009, og som midlertidigt har fundet anvendelse siden den 3. september 2016. For det andet den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale med Ghana, der blev undertegnet den 28. juli 2016 og nu er sat til afstemning i Europa-Parlamentet. De respektive aftaler blev ratificeret af Ghanas parlament den 3. august 2016 og af Elfenbenskystens nationalforsamling den 12. august 2016.

Den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Ghana

En aftale, der går tilbage til 2007, kan uden tvivl ikke fuldt ud svare til realiteterne i 2016. Ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten og Kroatiens tiltrædelse og ikrafttrædelsen af den fælles eksterne toldtarif (CET) for Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (ECOWAS) er kun få væsentlige institutionelle ændringer. Det er klart, at en manglende regional dimension og oprindelsesregler samt en ufuldstændig institutionel ramme gør den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Ghana til den næstbedste løsning. Desuden skal toldpositioner og tidsplaner bringes i overensstemmelse med de regionale toldpositioner og planer. Denne aftale er ikke desto mindre et logisk "venteværelse" forud for en regional løsning, idet den tilbyder et mere solidt retsgrundlag end den ensidige "markedsadgangsforordning" (nr. 1528/2007).

Selv om den er ufuldstændig og forældet, vil aftalen kunne opfylde sit formål om at undgå en afbrydelse af handelen med Ghana, samtidigt med at den fastsætter grundlaget for forbindelserne i en kommende regional ØPA. Desuden har også nabolandet Elfenbenskysten reaktiveret sin foreløbige ØPA. De to lande har valgt ikke at blive holdt som gidsler af de vestafrikanske partnere, der tøver med at undertegne en aftale, der blev indgået i 2014.

Denne ØPA sikrer Ghana, der er et lavere mellemindkomstland, en mulighed for 100 % markedsadgang, der er baseret på et langvarigt aftalemæssigt forhold, som vil sikre den stabilitet, der er nødvendig for nye investeringer og jobskabelse. Omkring 35 % af den europæiske eksport til Ghana er allerede nu helt eller næsten helt liberaliseret, og yderligere toldnedsættelser vil gradvist hæve niveauet til 80 %. Mens Ghana udelukker visse følsomme landbrugsprodukter og forarbejdede varer fra liberalisering, indfører den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale også beskyttelsesforanstaltninger, der tillader genindførelse af told i de tilfælde, hvor en stigning i importen truer med at forstyrre økonomien, forringe fødevaresikkerheden eller underminere en "nyoprettet industri".

Ordføreren understreger, at den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale matcher mulighederne for markedsadgang med bestemmelserne om tekniske handelshindringer og hjælper ghanesiske eksportører med at opfylde sundheds- og plantesundhedsmæssige krav. Ikke mindre vigtigt er det samarbejde, der har til formål at styrke kapaciteten til finanspolitiske reformer, forbedre erhvervsklimaet, konkurrenceevnen og lette samhandelen og toldsamarbejdet.

Konklusion

Ordføreren anbefaler at godkende denne foreløbige aftale, hvilket vil åbne for den midlertidige anvendelse heraf. Selv om hverken Ghana eller EU forventede, at den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale skulle genoplives, er de blevet tvungent dertil på grund af, at de sidste skridt hen imod en regional ØPA har været langsomme. Den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale vil gøre det muligt for de ghanesiske eksportører at bevare de toldfrie præferencer på det europæiske marked, i takt med at Ghana bevæger sig opad og konsoliderer sin status som mellemindkomstland. Hvis den regionale ØPA kommer på plads uden alt for store forsinkelser, vil afvigelser i den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale og toldpositioner desuden kunne løses, uden, at det bliver nødvendigt med en yderligere tilpasning til de regionale processer.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale EF/Ghana

Referencer

12396/2016 – C8-0406/2016 – COM(2008)04412008/0137(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

10.10.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

24.10.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

24.10.2016

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

DEVE

4.11.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Christofer Fjellner

22.7.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

31.8.2016

13.10.2016

 

 

Dato for vedtagelse

10.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

9

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Klaus Buchner, Nicola Danti, Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Philippe Loiseau

Dato for indgivelse

14.11.2016

Juridisk meddelelse