Procedūra : 2008/0137(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0328/2016

Pateikti tekstai :

A8-0328/2016

Debatai :

PV 30/11/2016 - 13
CRE 30/11/2016 - 13

Balsavimas :

PV 01/12/2016 - 6.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0466

REKOMENDACIJA     ***
PDF 575kWORD 55k
10.11.2016
PE 589.325v02-00 A8-0328/2016

dėl Tarybos sprendimo dėl tarpinio Ganos ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo projekto

(12396/2016 – C8 0406/2016 – 2008/0137(NLE))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Christofer Fjellner

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 TRUMPAS PAGRINDIMAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl tarpinio Ganos ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo projekto

(12396/2016 – C8 0406/2016 – 2008/0137(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (12396/2016),

–  atsižvelgdamas į tarpinio Ganos ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimo projektą (12130/2008),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 3 ir 4 dalis, 209 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0406/2016),

–  atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 25 d. rezoliuciją dėl Ganos, vienos šalies, ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių, kitos šalies, tarpinio ekonominės partnerystės susitarimo(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A8-0328/2016),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių bei Ganos vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

Priimti tekstai, P6_TA(2009)0177.


TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kadangi siekiant pasirašyti ES ir Vakarų Afrikos ekonominės partnerystės susitarimą (EPS) reikia daugiau laiko, 2016 m. rugpjūčio mėn. Gana (o vėliau ir Dramblio Kaulo Krantas) nusprendė ratifikuoti savo tarpinį ekonominės partnerystės susitarimą su Europos Sąjunga, kuris sudarytas 2007 m. Šiuo susitarimu užtikrinama sutartinė apsaugos sistema, kuri sudaro sąlygas patekti į ES rinką be muitų tol, kol bus įgyvendintas regioninis susitarimas. Laikinajame susitarime numatomas laikinas taikymas ir šį susitarimą pakeis visapusiškas regioniniu lygmeniu sudarytas EPS tą dieną, kai įsigalios.

Ganos ir ES partnerystė

Gana ir ES – partnerės įvairiose srityse, be kita ko, regioninės ekonominės integracijos ir investicijų skatinimo srityje. 2015 m. bendra abipusė Ganos ir ES prekyba siekė 5,4 mlrd. EUR, o tai sudaro daugiau nei 20 proc. Ganos išorės prekybos. Gana yra viena iš pagrindinių Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos (VAVEB) regiono žemės ūkio produktų eksportuotojų, eksportuojanti kakavą, vaisius, riešutus ir žuvį, o importuojanti ryžius, cukrų ir mėsą.

Nors didžiausią dalį eksporto pajamų Gana gauna parduodama auksą, kakavą ir žalią naftą, ES tapo svarbiausiu Ganos netradicinio eksporto tikslu, o tai parodo didesnį šalies įvairinimą ir pridėtinę vertę. Laivai, transporto priemonės ir nafta – tai pagrindinės Ganos importuojamos prekės. Šalis siekia užtikrinti savo poziciją kaip tranzito ir jūrų centras, teikiantis paslaugas sausumos valstybėms.

Į ES keliauja maždaug trečdalis Ganos medienos eksporto. Gana tapo pirmąja partnere, kuri baigė derybas ir ratifikavo savanoriškos partnerystės susitarimą (SPS) su ES, kuriuo skatinama teisėta prekyba mediena. Gana šiuo metu vykdo reformas, kurios turi būti įgyvendintos prieš pradedant taikyti miškų teisės aktų vykdymo, valdymo ir prekybos (angl. FLEGT) licencijavimo schemą. Be to, Gana turi ir toliau dėti pastangas siekiant kovoti su korupcija ir panaikinti nepriimtiną vaikų darbą žemės ūkio, miškininkystės, žvejybos ir aukso sektoriuose.

Siekiant sudaryti regioninį EPS

Gana pasirinko atgaivinti prieš devynerius metus sudarytą susitarimą nelaukdama, kol paskutiniai neapsisprendę Vakarų Afrikos EPS partneriai ryšis pasirašyti regioninį, į vystymąsi orientuotą prekybos susitarimą, parafuotą 2014 m. birželio 30 d., kuriam 2014 m. liepos 10 d. oficialiai pritarė VAVEB lyderiai. Kadangi ir Gana, ir ES toliau skiria laiko ir pastangų tam, kad būtų sudarytas visapusiškas regioninis EPS, Ganos ir ES laikinasis EPS yra laikinas PPO taisykles atitinkantis sprendimas, taikomas prieš sudarant išsamų EPS.

Kai tik įsigalios regioninis EPS, jis pakeis du šiuo metu regione galiojančius laikinuosius EPS. Pirma, jis pakeis tarpinį susitarimą su Dramblio Kaulo Krantu, kuris pasirašytas dar 2008 m., Europos Parlamento patvirtintas 2009 m. kovo 25 d. ir laikinai taikomas nuo 2016 m. rugsėjo 3 d. Antra, jis pakeis laikinąjį EPS su Gana, pasirašytą 2016 m. liepos 28 d. ir šiuo metu pateiktą balsavimui Europos Parlamentui. Ganos parlamentas ratifikavo atitinkamą susitarimą 2016 m. rugpjūčio 3 d., o Dramblio Kaulo Kranto nacionalinė asamblėja – 2016 m. rugpjūčio 12 d.

ES ir Ganos laikinasis EPS

Žinoma, 2007 m. sudarytas susitarimas negali visiškai atitikti 2016 m. tikrovės. Lisabonos sutarties įsigaliojimas, Kroatijos įstojimas ir VAVEB bendro išorės tarifo taikymas – tai tik keletas esminių institucinių pokyčių. Aišku, kad dėl regioninės dimensijos ir kilmės taisyklių trūkumo, taip pat ne iki galo sukurtos institucinės sistemos ES ir Ganos laikinasis EPS tampa antru geriausiu sprendimu. Be to, reikia suderinti tarifų eilutes ir sąrašus su regioninėmis eilutėmis ir sąrašais. Tačiau šis susitarimas, suteikdamas tvirtesnį teisinį pagrindą nei vienašalis Patekimo į rinką reglamentas (Nr. 1528/2007), yra logiškas žingsnis laukiant tarpregioninio sprendimo.

Susitarimas, nors neišsamus ir pasenęs, padės siekti numatyto tikslo ir išvengti Ganos prekybos sutrikdymo, tuo pačiu metu sukurdamas pagrindą būsimiems santykiams pagal regioninį EPS. Be to, kaimyninis Dramblio Kaulo Krantas taip pat atnaujino savo laikinojo EPS taikymą. Šios dvi šalys priėmė sprendimą nebūti Vakarų Afrikos partnerių, delsiančių pasirašyti susitarimą, dėl kurio sutarta 2014 m., įkaitėmis.

Šiuo EPS Ganai, mažesnes nei vidutines pajamas gaunančiai šaliai, užtikrinamas 100 proc. patekimas į rinką, grindžiamas ilgalaikiais sutartiniais santykiais, kurie užtikrins stabilumą, kurio reikia siekiant naujų investicijų ir darbo vietų kūrimo. Maždaug 35 proc. Europos eksporto į Ganą jau yra visiškai ar beveik visiškai liberalizuotas, o dėl tolesnio muitų sumažinimo šis lygis palaipsniui pasieks 80 proc. Gana neliberalizavo prekybos tam tikromis jautriomis žemės ūkio ir perdirbtomis prekėmis, be to, laikinajame EPS taip pat numatomos apsaugos priemonės, kurios sudaro sąlygas vėl pradėti taikyti muitus tais atvejais, kai dėl staigaus importo padidėjimo gali būti sutrikdyta ekonomika, padaryta žala apsirūpinimo maistu saugumui arba kenkiama besikuriančiai pramonei.

Pranešėjas pabrėžia, kad laikinajame EPS patekimo į rinką galimybės derinamos su nuostatomis dėl techninių prekybos kliūčių šalinimo ir Ganos eksportuotojams padedama atitikti sanitarijos ar fitosanitarijos reikalavimus. Ne mažiau svarbus yra bendradarbiavimas, kuriuo siekiama sustiprinti fiskalinių reformų pajėgumus, gerinti verslo sąlygas, didinti konkurencingumą, prekybos palengvinimą ir muitinių bendradarbiavimą.

Išvados

Pranešėjas rekomenduoja pritarti šiam laikinajam susitarimui, kad būtų sudarytos galimybės jį laikinai taikyti. Nors nei Gana, nei ES nesitikėjo, kad reikės atgaivinti laikinąjį EPS, jos buvo priverstos tai padaryti dėl lėtai vykdomų galutinių veiksmų sudarant regioninį EPS. Laikinasis EPS leis Ganos eksportuotojams išsaugoti muitais neapmokestinamas lengvatas Europos rinkos atžvilgiu, kol Gana darys pažangą ir konsoliduos savo kaip vidutines pajamas gaunančios šalies statusą. Be to, tuo atveju, jeigu regioninis EPS įsigalios itin nevėluodamas, bet kokie laikinojo EPS skirtumai, susiję su tarifų liberalizavimo sąrašais ir tarifų eilutėmis, bus panaikinti papildomai neprisitaikant prie regioninių procesų.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos bendrijos ir Ganos ekonominės partnerystės susitarimas

Nuorodos

12396/2016 – C8-0406/2016 – COM(2008)04412008/0137(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

10.10.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

24.10.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

24.10.2016

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

DEVE

4.11.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Christofer Fjellner

22.7.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

31.8.2016

13.10.2016

 

 

Priėmimo data

10.11.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

9

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Klaus Buchner, Nicola Danti, Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Philippe Loiseau

Pateikimo data

14.11.2016

Teisinis pranešimas