Postup : 2008/0137(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0328/2016

Predkladané texty :

A8-0328/2016

Rozpravy :

PV 30/11/2016 - 13
CRE 30/11/2016 - 13

Hlasovanie :

PV 01/12/2016 - 6.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0466

ODPORÚČANIE     ***
PDF 520kWORD 51k
10.11.2016
PE 589.325v02-00 A8-0328/2016

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dočasnej Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej

(12396/2016 – C8-0406/2016 – 2008/0137(NLE))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Christofer Fjellner

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STRUČNÉ ODÔVODNENIE
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dočasnej Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej

(12396/2016 – C8-0406/2016 – 2008/0137(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12396/2016),

–  so zreteľom na návrh dočasnej Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej (12130/2008),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 3 a ods. 4, článkom 209 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0406/2016),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. marca 2009 o dočasnej Dohode o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej(1),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek a na článok 99 ods. 2, ako aj článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0328/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Ghany.

(1)

Prijaté texty, P6_TA(2009)0177.


STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Keďže podpis Dohody o hospodárskom partnerstve (DHP) medzi EÚ a Západnou Afrikou trvá dlhšie, ako sa predpokladalo, Ghana (a následne Pobrežie Slonoviny) sa v auguste 2016 rozhodla pristúpiť k ratifikácii svojej dočasnej Dohody o hospodárskom partnerstve s Európskou úniou uzavretej v roku 2007. Dohodou sa zabezpečuje zmluvná záchranná sieť, ktorá zaručuje bezcolný prístup na trh EÚ, kým regionálna dohoda nevstúpi do platnosti. V dočasnej dohode sa predpokladá, že bude platiť provizórne, kým ju nenahradí úplná DHP uzatvorená na regionálnej úrovni v deň jej vstupu do platnosti.

Partnerstvo Ghana – EÚ

Ghana a EÚ sú partnermi v rôznych oblastiach vrátane posilnenia regionálnej hospodárskej integrácie a investícií. Celkový objem obojstrannej obchodnej výmeny medzi Ghanou a EÚ sa v roku 2015 rovnal sume 5,4 miliardy EUR, čo predstavuje viac ako 20 % zahraničného obchodu Ghany. Ghana je jedným z hlavných agropotravinárskych vývozcov regiónu Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS), vyváža kakao, ovocie, orechy a ryby a dováža ryžu, cukor a mäso.

Aj keď zlato, kakao a ropa stále dominujú príjmy z vývozu Ghany, EÚ sa stala hlavnou destináciou pre jej „netradičné“ vývozy, čo svedčí o rastúcej diverzifikácii a tvorbe pridanej hodnoty v krajine. Pokiaľ ide o dovoz, prevládajú v ňom lode, vozidlá a rafinovaná ropa. Krajina sa snaží zabezpečiť si svoju pozíciu ako tranzitný a námorný uzol pre vnútrozemské krajiny.

Približne tretina vývozov dreva z Ghany smeruje do EÚ. Ghana sa stala prvým partnerom, ktorý ukončil rokovania a ratifikoval dobrovoľnú dohodu o partnerstve (DDP) s EÚ, prostredníctvom ktorej sa podporuje legálny obchod s drevom. Ghana v súčasnosti vykonáva reformy, ktoré musia predchádzať udeľovaniu licencií v rámci FLEGT (vynútiteľnosť práva, správa a obchod v lesnom hospodárstve). Ghana by navyše mala pokračovať vo svojom úsilí, pokiaľ ide o boj proti korupcii a odstraňovanie najhorších foriem detskej práce v odvetviach poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, rybolovu a zlata.

Smerom k uzavretiu regionálnej DHP

Ghana sa rozhodla oživiť deväť rokov starú dohodu bez čakania, kým sa poslední nerozhodní západoafrickí partneri DHP rozhodnú podpísať regionálnu obchodnú dohodu zameranú na rozvoj, ktorá bola parafovaná 30. júna 2014 a ktorú vedúci predstavitelia krajín ECOWAS-u formálne schválili 10. júla 2014. Zatiaľ čo Ghana a EÚ naďalej investujú svoj čas a úsilie do zavedenia úplnej regionálnej DHP, dočasná DHP medzi Ghanou a EÚ (DDHP) zostáva dočasným riešením v súlade s požiadavkami WTO, ktoré predchádza komplexnej DHP.

Regionálna DHP nahradí vstupom do platnosti dve existujúce dočasné dohody o hospodárskom partnerstve v rámci regiónu. Po prvé dočasnú dohodu s Pobrežím Slonoviny, ktorá bola podpísaná v roku 2008, schválená Európskym parlamentom 25. marca 2009 a ktorá sa predbežne uplatňuje od 3. septembra 2016. Po druhé DDHP s Ghanou podpísanú 28. júla 2016, o ktorej sa má v súčasnosti hlasovať v Európskom parlamente. Ghanský parlament ratifikoval príslušné dohody 3. augusta 2016 a Národné zhromaždenie Pobrežia Slonoviny tak urobilo 12. augusta 2016.

DDHP EÚ – Ghana

Je samozrejmé, že dohoda z roku 2007 nemôže úplne zodpovedať skutočnej situácii v roku 2016. Vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy, spoločného vonkajšieho cla (CET) Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS) a pristúpenie Chorvátska je len niekoľko príkladov dôležitých inštitucionálnych zmien. Vzhľadom na chýbajúci regionálny rozmer a pravidlá pôvodu, ako aj neúplný inštitucionálny rámec, je DDHP medzi EÚ a Ghanou druhým najlepším riešením. Okrem toho sa musia zosúladiť colné položky a harmonogramy na regionálnej úrovni. No vďaka tomu, že dohoda poskytuje pevnejší právny základ než jednostranné „nariadenie o prístupe na trh“ (č. 1528/2007), je logickým „prípravným krokom“ na ceste k riešeniu na regionálnej úrovni.

Napriek tomu, že dohoda nie je úplná ani aktuálna, bude užitočná, pokiaľ ide pomoc pri zabránení, aby sa obchod pre Ghanu narušil, a zároveň pripraví pôdu pre budúce vzťahy so zreteľom na regionálnu DHP. Okrem toho susedné Pobrežie Slonoviny takisto obnovilo svoju dočasnú DHP. Tieto dve krajiny sa rozhodli nebyť rukojemníkmi západoafrických partnerov, ktorí sa akosi nemajú k podpísaniu dohody, na ktorej sa dohodlo v roku 2014.

DHP zabezpečí pre Ghanu, krajinu s nižším stredným príjmom, 100 % ponuku prístupu na trh na základe dlhodobého zmluvného vzťahu, čo zabezpečí stabilitu potrebnú na nové investície a tvorbu pracovných miest. Pokiaľ ide o európske vývozy do Ghany, približne 35 % je už úplne alebo takmer úplne liberalizovaných, ďalšie znižovania cla tento strop postupne zvýšia na 80 %. Hoci Ghana vylučuje z liberalizácie určité citlivé poľnohospodárske a spracované výrobky, DDHP takisto zavádza bezpečnostné opatrenia umožňujúce opätovné zavedenie ciel v prípade, kedy prudký nárast dovozu ohrozuje hospodárstvo, spôsobuje škody v oblasti potravinovej bezpečnosti alebo podkopáva „začínajúce priemyselné odvetvia“.

Spravodajca zdôrazňuje, že v DDHP sa prelínajú príležitosti prístupu na trh s ustanoveniami, ktoré riešia technické prekážky obchodu a pomáhajú vývozcom Ghany plniť sanitárne a fytosanitárne požiadavky. Rovnako dôležitá je spolupráca zameraná na posilňovanie kapacít v oblasti daňových reforiem, zlepšenie podnikateľského prostredia, konkurencieschopnosti, uľahčenie obchodu a colnú spoluprácu.

Záver

Spravodajca odporúča udeliť súhlas s uzatvorením tejto dočasnej dohody, ktorá by otvorila dvere jej dočasnému uplatňovaniu. Hoci ani Ghana ani EÚ nečakali, že DDHP bude treba oživiť, pomalé tempo záverečných krokov na ceste k regionálnej DHP si to vyžaduje. DDHP umožní, aby sa zachovali bezcolné preferencie pre vývozcov Ghany na európskom trhu, zatiaľ čo Ghana robí pokroky a upevňuje si svoje postavenie krajiny so strednými príjmami. Okrem toho, ak regionálna DHP vstúpi do platnosti bez zbytočných odkladov, prípadné rozdiely medzi harmonogramami liberalizácie ciel a colnými položkami v rámci DDHP by sa vyriešili bez toho, aby bolo potrebné ďalšie prispôsobenie sa postupom na regionálnej úrovni.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi ES a Ghanou

Referenčné čísla

12396/2016 – C8-0406/2016 – COM(2008)04412008/0137(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

10.10.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

24.10.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

24.10.2016

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       Dátum rozhodnutia

DEVE

4.11.2016

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Christofer Fjellner

22.7.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

31.8.2016

13.10.2016

 

 

Dátum prijatia

10.11.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

27

9

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Klaus Buchner, Nicola Danti, Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Philippe Loiseau

Dátum predloženia

14.11.2016

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia