Процедура : 2016/2226(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0330/2016

Внесени текстове :

A8-0330/2016

Разисквания :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Гласувания :

PV 14/12/2016 - 9.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0490

ДОКЛАД     
PDF 688kWORD 61k
15.11.2016
PE 589.226v02-00 A8-0330/2016

съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета относно сключването на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на споразумението с цел разширяване на приложното поле на неговите разпоредби по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия с оглед изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE) – 2016/2226(INI))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Мария Арена

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета относно сключването на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на споразумението с цел разширяване на приложното поле на неговите разпоредби по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия с оглед изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE)2016/2226(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (16384/1/2010),

–  като взе предвид Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна (16388/2010),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0097/2011),

–  като взе предвид своята междинна резолюция от 15 декември 2011 г.(1) относно предложението за решение на Съвета,

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от …(2) относно проекта на решение на Съвета,

–  като взе предвид последните наблюдения на експертната комисия по прилагането на конвенциите и препоръките относно Узбекистан във връзка с Конвенцията относно премахването на принудителния труд (Конвенция № 105) и Конвенцията относно най-тежките форми на детския труд (Конвенция № 182), приети през 2015 г. и публикувани през 2016 г.(3),

  като взе предвид Протокол № 1 към Договора за функционирането на Европейския съюз относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

  като взе предвид Протокол № 2 към Договора за функционирането на Европейския съюз относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

–  като взе предвид член 99, параграф 1, втора алинея от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по външни работи (А8-0330/2016),

A.  като има предвид, че през декември 2011 г. Европейският парламент реши да отложи решението си относно одобрението за Протокола към Споразумението между ЕС и Узбекистан по отношение на текстилните изделия, като прие междинен доклад, разглеждащ твърденията за използване на детски и принудителен труд при събирането на реколтата от памук в Узбекистан;

Б.  като има предвид, че в този междинен доклад Парламентът заключава, че ще разгледа даването на одобрение само ако на наблюдателите на МОТ е бил осигурен достъп от узбекските органи за предприемането на задълбочено и невъзпрепятствано наблюдение, както и ако те са потвърдили изпълнението на конкретни реформи, довели до съществени резултати по такъв начин, че използването на принудителен и детски труд действително е в процес на премахване на национално, областно и местно равнище;

В.  като има предвид, че Парламентът установи редовен диалог с Комисията, ЕСВД, правителството на Узбекистан, МОТ и гражданското общество с цел да наблюдава как протича събирането на реколтата от памук и да оказва натиск върху всички участници за слагане на край на използването на детски и принудителен труд в Узбекистан;

Г.  като има предвид, че през 2013 г. правителството на Узбекистан даде разрешение на МОТ да наблюдава събирането на реколтата от памук; като има предвид, че от 2013 г. насам МОТ е провел няколко наблюдения, първоначално фокусирани върху детския труд, а по-късно разширени и до принудителния труд и условията за наемане на работа;

Д.  като има предвид, че сътрудничеството между МОТ и правителството на Узбекистан постепенно се разшири и през 2014 г. Узбекистан стана първата централноазиатска държава, договорила с МОТ програма на страната за достоен труд;

Е.  като има предвид, че последните наблюдения на МОТ по време на събирането на реколтата от памук през 2015 г. показват, че „използването на деца при събирането на реколтата от памук е станало рядко, спорадично и социално неприемливо, въпреки че е необходима продължаваща бдителност“(4);

Ж.  като има предвид, че според МОТ, въпреки че осведомеността за принудителния труд в Узбекистан е все още на ранен етап, проучванията показват, че повечето работници берат памук доброволно и имат възможност да откажат да го правят;

З.  като има предвид, че окончателният доклад на МОТ относно събирането на реколтата от памук през 2016 г. в Узбекистан ще бъде на разположение в края на годината;

И.  като има предвид, че премахването на принудителния и детския труд в Узбекистан е обективен, но все още незавършен процес, който изисква усилия и който трябва да бъде допълнително подкрепен от ЕС и международната общност, включително с участието на организации на гражданското общество, работещи в областта на правата на човека и трудовите права;

Й.  като има предвид, че правителството на Узбекистан е приело план за действие за промяна на процеса на набиране на участници в събирането на реколтата от памук и че заедно с организации на работодателите и професионални съюзи насърчава повишаването на осведомеността и е разработило механизъм за получаване на обратна информация с цел премахване на принудителния и детския труд;

K.  като има предвид, че неправителствените организации все още съобщават за нарушения на правата на човека в страната, особено при събирането на реколтата от памук, където те сочат масово принудително мобилизиране на студенти и държавни служители по времето за бране на памук, а така също и нарушения на свободата на сдруженията и свободата на изразяване на мнение, по-конкретно разпити на граждани, които съобщават за събирането на реколтата, редовно преследване и тормоз на защитници на правата на човека и активисти от гражданското общество и недопускане на международни правозащитни групи и медии да работят в страната;

Л.  като има предвид, че внезапната смърт на президента Ислам Каримов не следва да окаже отражение върху приемствеността на продължаващия процес на подобряване на условията на труд в полетата с памук в Узбекистан;

1.  подчертава значението на действията, предприети от правителството на Узбекистан за даване на разрешение на МОТ да наблюдава събирането на реколтата от памук и за започване на широко сътрудничество с МОТ чрез програма на страната за достоен труд;

2.  приветства съществения напредък, постигнат в Узбекистан от 2013 г. насам, включително приемането на закони, забраняващи използването на детски труд, и постигането на почти пълно премахване на детския труд; насърчава органите да се ангажират допълнително в национална кампания за повишаване на осведомеността с цел пълното премахване на детския труд;

3.  оценява факта, че правителството на Узбекистан също се стреми към премахване на принудителния труд в сътрудничество с МОТ и че е постигнат напредък; при все това подчертава, че все още съществуват трудни за определяне форми на недоброволен труд, че този процес е сложен и изисква, наред с останалото, реформа на политиките по заетостта;

4.  счита, че поради тези усилия на правителството на Узбекистан Парламентът следва да даде одобрение за Протокола към Споразумението между ЕС и Узбекистан по отношение на текстилните изделия; счита, че това одобрение ще представлява положителен знак за насърчаване на узбекското правителство да продължи да полага усилия за пълното премахване на детския труд и всички други форми на принудителен труд, както и допълнително да укрепи сътрудничеството с ЕС;

5.  приветства факта, че Федерацията на профсъюзите на Узбекистан се присъедини към Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) като асоцииран член през октомври 2015 г.; подчертава ролята, която узбекските профсъюзи играят за гарантиране на достойни условия на труд и за защита на трудовите права; призовава узбекското правителство за пълно сътрудничество с профсъюзите в тази област; насърчава узбекските профсъюзи да увеличат своята роля в усилията за пълно премахване на принудителния труд;

6.  изразява загриженост относно съобщенията на независими наблюдатели за мобилизиране на граждани, ръководено от държавата, включващо принудителен труд на държавни служители и студенти, в работата преди събирането на реколтата през 2016 г.;

7.  призовава следващия президент на Узбекистан да изгради нова парадигма за правата на човека, като незабавно сложи край на продължаващото използване на принудителен труд и детски труд по време на събирането на реколтата от памук;

8.  призовава Комисията и ЕСВД да предоставят на Парламента редовно подробна информация относно положението в Узбекистан, особено във връзка с премахването на детския и принудителния труд; взема решение да продължи да наблюдава събитията в Узбекистан и да организира редовен диалог с МОТ, Комисията, ЕСВД и други заинтересовани лица, целящ пълното премахване на принудителния труд и детския труд в Узбекистан;

9.  отчита, че все още ще бъде необходима комбинация от диалог и сътрудничество, както и да продължи натискът върху правителството на Узбекистан от страна на Съюза, МОТ и Световната банка за постигането на тази цел; запазва си правото да призове Комисията и Съвета да активират членове 2 и 95 от Споразумението за партньорство и сътрудничество, така че да бъдат предприети всички необходими общи и конкретни мерки, ако не бъде изпълнен ангажиментът за премахване на детския и принудителния труд;

10.  призовава Комисията и делегацията на ЕС в Ташкент да оказват съдействие, чрез политически диалог и програми за подпомагане, за структурната реформа в Узбекистан, в т.ч. по-високо заплащане за берачите на памук, механизация и по-голяма бюджетна прозрачност относно приходите от реколтата от памук;

11.  споделя виждането, че програмата на страната за достоен труд следва да бъде продължена след 2016 г. и следва да се задълбочи, за да разгледа модернизацията на узбекската икономика и подобряването на политиката по заетостта в области като здравословните и безопасни условия на труд и трудовите инспекции, като едновременно с това взема предвид и равенството между половете; във връзка с това приветства Указ № 909 на узбекското правителство (от 16 ноември 2015 г.), който има за цел да подобри условията на труд, заетостта и социалната защита на работниците в селскостопанския сектор през периода 2016 – 2018 г.;

12.  подчертава, че помощта, предоставяна от ЕС през последните години, съсредоточена върху принципите на правовата държава и съдебната система и имаща за цел даването на тласък за провеждането на реформи и рационализирането на работата на узбекския парламент, трябва да доведе до осезаеми резултати;

13.  счита, че помощта на ЕС за Узбекистан следва също така да бъде насочена към това страната да изостави отглеждането на памук като монокултура и към намаляване на нейната зависимост от износ чрез диверсификация на икономиката, което постепенно би могло да облекчи бедственото състояние на околната среда, в частност по отношение на това, което е останало от Аралско море и притоците му;

14.  призовава Комисията да представи възможно най-скоро водещата инициатива на ЕС за отговорно управление на веригата на доставки в сектора за производство на облекла, заедно с предложение за засилване на прозрачността на веригата на доставките; припомня значението на Пакта за устойчивост, стартиран през 2013 г., и подчертава че този вид инициатива може да послужи за основа за разработване на нови дейности в партньорство с трети държави с оглед постигане на целите за подобряване на здравословните и безопасни условията на труд в сектора за производство на облекла;

15.  насърчава правителството на Узбекистан да работи за ратифицирането и ефективното изпълнение на всичките 27 ключови международни конвенции по ОСП+, за да бъде в състояние да кандидатства за тарифни преференции по ОСП+;

16.  подчертава, че през 2009 г. и 2010 г. Съветът отмени санкциите на ЕС, „за да насърчи властите в Узбекистан да предприемат по-нататъшни конкретни стъпки за подобряване на правовия ред и положението с правата на човека по места“, като посочи освен това, че „Съветът ще продължи да следи отблизо положението с правата на човека в Узбекистан“ и че „задълбочеността и качеството на диалога и на сътрудничеството ще зависят от реформите в Узбекистан“;

17.  призовава Комисията и ЕСВД да наблюдават политическия преход в Узбекистан и да предоставят на Парламента редовно подробна информация относно този процес;

18.  призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност (ЗП/ВП), ЕСВД и държавите членки да използват процеса на преход като възможност за оказване на натиск с цел постигане на конкретни и измерими подобрения в областта на правата на човека през следващите месеци; подчертава, че конкретните подобрения следва да включват условията, определени от външните министри на ЕС през 2010 г.;

19.  посочва, че текстилният сектор, и по-специално производството на памук, е основната област на търговията между ЕС и Узбекистан; подчертава в тази връзка, че ЕС следва да използва в пълна степен разширяването на СПС с цел да се гарантира, че узбекските органи след внезапната смърт на президента са ангажирани с процес на преход, който води до по-добро управление, укрепване на принципите на правовата държава, демократични реформи и значително подобряване на положението с правата на човека;

20.  отново потвърждава ангажимента на Съюза да продължи да развива и задълбочава връзките с Узбекистан, което изисква спазване на правата на човека и принципите на правовата държава; призовава правителството на Узбекистан да предостави повече пространство на независимото гражданско общество, да вземе в по-голяма степен предвид безпокойствата на узбекските и международните НПО и да изпълни ангажиментите си по Международния пакт за граждански и политически права и Конвенцията против изтезанията;

21.  настоятелно призовава узбекските органи изцяло да спазват своите международни ангажименти във връзка със защитата на правата на човека; приветства обявеното от тях предложение за амнистия по повод на 24-та годишнина на Конституцията на Узбекистан; настоятелно призовава узбекските органи да включат в този жест освобождаването от затвора на всички лица, лишени от свобода по политически мотивирани обвинения, подобряването на третирането на лицата по време на предварителното задържане и прекратяването на цикъла на репресии, задържания и издаване на присъди; насърчава узбекското правителство да засили своето сътрудничество с международните институции, включително посредством 11 специални процедури, създадени от Съвета на ООН по правата на човека(5);

22.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Република Узбекистан.

(1)

Приети текстове от тази дата, P7_TA(2011)0586.

(2)

Приети текстове от тази дата, P8_TA(0000)0000.

(3)

Доклад на експертната комисия по прилагането на конвенциите и препоръките – Прилагане на международните трудови стандарти, 2016 г., ІІІ доклад (Част 1A)

(4)

Доклад на експертната комисия по прилагането на конвенциите и препоръките – Прилагане на международните трудови стандарти, 2016 г., ІІІ доклад (Част 1A), стр. 218.

(5)

Единадесетте специални процедури са описани в http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en&country=UZB. За общ преглед на специалните процедури на Съвета на ООН по правата на човека вж. http://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx.


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (25.10.2016)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно проекторешението на Съвета за сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на споразумението с цел разширяване на приложното поле на неговите разпоредби по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия с оглед изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE)2016/2226(INI))

Докладчик по становище: Улрике Луначек

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  посочва, че текстилният сектор, по-специално производството на памук, представлява основна област на търговията между ЕС и Узбекистан; подчертава в тази връзка, че ЕС следва да използва в пълна степен разширяването на СПС с цел да се гарантира, че узбекските органи участват в процес на преход след внезапната смърт на президента, който води до по-добро управление, укрепване на принципите на правовата държава, демократични реформи и значително подобряване на положението с правата на човека;

2.  приветства съществения напредък, постигнат от 2013 г. насам по въпроса за детския труд в Узбекистан, включително приемането на законодателство, което забранява използването на детски труд; насърчава органите допълнително да участват в национална кампания за повишаване на осведомеността с цел пълното премахване на детския труд; изтъква ролята в този процес на дипломатическите усилия на ЕС и, по-специално, на резолюцията на Парламента от 2011 г., която доведе до временно преустановяване на споразумението и до активно участие на Международната организация на труда (МОТ) и Световната банка;

3.  признава, че е необходимо по-нататъшно сътрудничество с правителството на Узбекистан в усилията да се постигне непрекъснато намаляване на принудителния труд; счита, че макар и да е постигнат напредък по отношение на намаляването на принудителния труд като цяло, тенденцията е нередовна; подчертава, че въпреки факта, че броят на лицата, които пряко са принуждавани да участват в събирането на реколтата от памук, със сигурност е намалял през годините откакто МОТ започна да извършва наблюдение, все още изглежда преобладават по-непреки и трудни за определяне форми на недоброволен труд;

4.  подчертава, че ЕС ще продължи да наблюдава стъпките, предприети от узбекските органи; си запазва правото да призове Комисията и Съвета да активират членове 2 и 95 от Споразумението за партньорство и сътрудничество, за да е възможно предприемането на всички необходими мерки, общи и конкретни, ако се появи отново проблемът, свързан с детския труд, и ако не бъдат премахнати другите форми на принудителен труд;

5.  изразява загриженост относно данните на независими наблюдатели за мобилизиране на граждани, ръководено от държавата, включващо принудителен труд на държавни служители и студенти, в работата преди събирането на реколтата през 2016 г.;

6.  приветства факта, че узбекското правителство одобри предоставянето на разрешение на МОТ за наблюдение на събирането на реколтата от памук и неговото решение за започване на широко сътрудничество с МОТ чрез програма на страната за достоен труд; с интерес очаква доклада на МОТ относно събирането на реколтата от памук през 2016 г. в Узбекистан; освен това счита, че наблюдението на този преходен период също така би предоставило на Парламента обща представа за процеса на преход в Узбекистан;

7.  призовава следващия президент на Узбекистан да изгради нова парадигма за правата на човека, като незабавно сложи край на продължаващото използване на принудителен труд и детски труд по време на събирането на реколтата от памук;

8.  счита, че единствено конкретните доказателства за постигането на съществен и измерим напредък към пълното премахване на детския труд и някои доказателства за постигането на напредък към премахването на всички други форми на принудителен труд, както са проверени от МОТ, биха предоставили възможност на Парламента да даде своето одобрение в съответствие с целите на общата търговска политика на ЕС, която трябва да зачита ценностите на ЕС; счита, че това одобрение би представлявало положителен знак за насърчаване на узбекското правителство да продължи да полага усилия във връзка с пълното премахване на детския труд и всички други форми на принудителен труд, както и допълнително да укрепи сътрудничеството с ЕС;

9.  подчертава, че помощта, предоставяна от ЕС през последните години, съсредоточена върху принципите на правовата държава и съдебната система и имаща за цел даването на тласък за провеждането на реформи и рационализирането на работата на узбекския парламент, трябва да доведе до осезаеми резултати;

10.  насърчава узбекските органи да увеличат усилията си за подпомагане на модернизирането и диверсификацията на селскостопанския сектор в страната, с непрекъсната подкрепа на ЕС, Световната банка и другите международни донори;

11.  счита, че помощта на ЕС за Узбекистан следва също така да бъде насочена към това страната да изостави отглеждането на памука като монокултура и към намаляване на нейната зависимост от износ чрез диверсификация на икономиката, която постепенно би могла да облекчи бедственото състояние на околната среда, в частност по отношение на това, което е останало от Аралско море и притоците му;

12.  подчертава, че през 2009 г. и 2010 г. Съветът отмени санкциите на ЕС „с оглед насърчаване органите на Узбекистан да направят допълнителни съществени стъпки за подобряване на принципите на правовата държава и положението с правата на човека на място“, като посочи освен това, че „Съветът ще продължи да следи отблизо положението с правата на човека в Узбекистан“ и че „задълбочеността и качеството на диалога и на сътрудничеството ще зависят от реформите в Узбекистан“;

13.  призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност (заместник-председател/върховен представител), ЕСВД и държавите членки да използват процеса на преход като възможност за оказване на натиск с цел постигане на конкретни и измерими подобрения в областта на правата на човека през следващите месеци; подчертава, че конкретните подобрения следва да включват условията, определени от външните министри на ЕС през 2010 г.;

14.  приветства факта, че Федерацията на профсъюзите на Узбекистан се присъедини към Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) като асоцииран член през октомври 2015 г.; подчертава ролята, която узбекските профсъюзи играят за гарантиране на достойни условия на труд и за защита на трудовите права; призовава узбекското правителство за пълно сътрудничество с профсъюзите в тази област; насърчава узбекските профсъюзи да засилят своята роля в усилията за пълно премахване на принудителния труд;

15.  настоятелно призовава узбекските органи изцяло да спазват своите международни ангажименти във връзка със защитата на правата на човека; приветства обявеното от тях съобщение за представянето на предложение за амнистия по повод на 24-та годишнина на Конституцията на Узбекистан; настоятелно призовава узбекските органи да включат в този жест освобождаването от затвора на всички лица, лишени от свобода по политически мотивирани обвинения, подобряването на третирането им по време на задържане и прекратяването на цикъла на репресии, задържания и издаване на присъди; насърчава узбекското правителство да засили своето сътрудничество с международните институции, включително посредством 11 специални процедури, създадени от Съвета на ООН по правата на човека(1);

16.  очаква ЕСВД категорично да разгледа всички основни случаи на нарушения на правата на човека по време на десетия кръг от диалога за правата на човека между ЕС и Узбекистан, насрочен за ноември 2016 г., и тези заседания да бъдат в по-голяма степен насочени към постигането на резултати.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.10.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

4

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ana Gomes, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Bodil Valero

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Biljana Borzan, Karoline Graswander-Hainz, Marijana Petir, Ivan Štefanec

(1)

Единадесетте специални процедури са описани в http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en&country=UZB. За общ преглед на специалните процедури на Съвета на ООН по правата на човека вж. http://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

4

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Klaus Buchner, Nicola Danti, Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Philippe Loiseau

Правна информация