Διαδικασία : 2016/2226(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0330/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0330/2016

Συζήτηση :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2016 - 9.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0490

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 683kWORD 64k
15.11.2016
PE 589.226v01-00 A8-0330/2016

που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν οι διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, λαμβανομένης υπόψη της ημερομηνίας λήξης της διμερούς συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

(16384/1/2010 – C8-0097/2011 – 2010/0323(NLE) – 2016/2226(INI))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγήτρια: Maria Arena

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν οι διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, λαμβανομένης υπόψη της ημερομηνίας λήξης της διμερούς συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

(16384/1/2010 – C8-0097/2011 – 2010/0323(NLE)2016/2226(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (16384/1/2010),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για την εγκαθίδρυση εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου (16388/2010),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0097/2011),

–  έχοντας υπόψη το ενδιάμεσο ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2011(1) σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του, της ...,(2) σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τις πιο πρόσφατες παρατηρήσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την Εφαρμογή των Συμβάσεων και Συστάσεων για το Ουζμπεκιστάν, σχετικά με την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας (Σύμβαση 105) και των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας (Σύμβαση 182), που εκδόθηκε το 2015 και δημοσιεύθηκε το 2016(3),

  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθ. 1) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣλΕΕ) σχετικά με το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθ. 2) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣλΕΕ) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της Επικουρικότητας και της Αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0330/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δεκέμβριο του 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να αναβάλει την απόφασή του σχετικά με τη συναίνεση για το πρωτόκολλο ΕΕ-Ουζμπεκιστάν στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, υιοθετώντας ενδιάμεση έκθεση για την αντιμετώπιση των ισχυρισμών της χρήσης παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας στη συγκομιδή βαμβακιού στο Ουζμπεκιστάν·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην εν λόγω ενδιάμεση έκθεση το Κοινοβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα εξετάσει τη χορήγηση συναίνεσης μόνον εάν οι αρχές του Ουζμπεκιστάν επιτρέψουν την πρόσβαση παρατηρητών της ΔΟΕ για να αναλάβουν στενή και απρόσκοπτη παρακολούθηση και επιβεβαιώσουν ότι οι συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις έχουν εφαρμοστεί και έχουν αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα με τρόπο ώστε η πρακτική της καταναγκαστικής και της παιδικής εργασίας να έχει εισέλθει αποτελεσματικά στη διαδικασία εξάλειψης σε εθνικό, επαρχιακό και τοπικό επίπεδο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει καθιερώσει τακτικό διάλογο με την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, την κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν, τη ΔΟΕ και την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να παρακολουθεί τις εξελίξεις κατά τη διάρκεια της συγκομιδής του βαμβακιού και να ασκεί πίεση σε όλους τους εμπλεκόμενους για τον τερματισμό της χρήσης παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας στο Ουζμπεκιστάν·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2013, η κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν επέτρεψε στη ΔΟΕ να παρακολουθήσει τη συγκομιδή του βαμβακιού, και ότι από το 2013 η ΔΟΕ έχει αναλάβει διάφορες δράσεις παρακολούθησης, η οποία αρχικά επικεντρώθηκε στην παιδική εργασία και αργότερα επεκτάθηκε στην καταναγκαστική και στις συνθήκες πρόσληψης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία μεταξύ της ΔΟΕ και της κυβέρνησης του Ουζμπεκιστάν έχει σταδιακά διευρυνθεί, και ότι το 2014 το Ουζμπεκιστάν έγινε η πρώτη χώρα της Κεντρικής Ασίας που συμφώνησε με τη ΔΟΕ ένα πρόγραμμα για την αξιοπρεπή εργασία στη χώρα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιο πρόσφατη παρακολούθηση της ΔΟΕ κατά τη διάρκεια της συγκομιδής βαμβακιού το 2015, έδειξε ότι «η χρήση παιδιών στη συγκομιδή του βαμβακιού έχει καταστεί σπάνια, σποραδική και κοινωνικά απαράδεκτη πρακτική, ακόμη και αν χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση»(4)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, ναι μεν η ευαισθητοποίηση στο ζήτημα της καταναγκαστικής εργασίας στο Ουζμπεκιστάν είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο, αλλά οι έρευνες που διεξήγαγε η ΔΟΕ αναφέρουν ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι συλλέγουν βαμβάκι εθελούσια και έχουν τη δυνατότητα να το αρνηθούν·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της ΔΟΕ σχετικά με τη συγκομιδή του βαμβακιού στο Ουζμπεκιστάν το 2016 θα είναι διαθέσιμη στο τέλος του τρέχοντος έτους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη της καταναγκαστικής και παιδικής εργασίας στο Ουζμπεκιστάν αποτελεί στόχο αλλά και συνεχιζόμενη ακόμα διαδικασία που απαιτεί προσπάθειες και πρέπει να υποστηρίζεται από την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα, μεταξύ άλλων με τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν έχει υιοθετήσει σχέδια δράσεις για να αλλάξει τη διαδικασία προσλήψεων για τη συγκομιδή βαμβακιού, και έχει, από κοινού με τις οργανώσεις εργοδοτών και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, προωθήσει την ευαισθητοποίηση και αναπτύξει μηχανισμούς ανατροφοδότησης με στόχο την πρόληψη της καταναγκαστικής και της παιδικής εργασίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, οι ΜΚΟ εξακολουθούν να αναφέρουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, ιδίως στον τομέα της συγκομιδής του βαμβακιού, επισημαίνοντας τη μαζική αναγκαστική κινητοποίηση μαθητών και δημοσίων υπαλλήλων κατά την εποχή της συγκομιδής του βαμβακιού, καθώς και παραβιάσεις της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης, ειδικότερα τις ανακρίσεις πολιτών που καταγγέλλουν τον τρόπο της συγκομιδής, την τακτική καταδίωξη και παρενόχληση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών καθώς και την παρεμπόδιση διεθνών ομάδων υπεράσπισης δικαιωμάτων και μέσων ενημέρωσης από το να λειτουργήσουν στην χώρα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αιφνίδιος θάνατος του Προέδρου Ισλόμ Καρίμοφ δεν θα πρέπει να έχει καμία επίπτωση στη συνέχιση της εν εξελίξει διαδικασίας για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στους τομείς του βαμβακιού στο Ουζμπεκιστάν·

1.  τονίζει τη σημασία των μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν για να επιτρέψει στη ΔΟΕ να παρακολουθήσει τη συγκομιδή του βαμβακιού και να ξεκινήσει, σε ευρεία συνεργασία με τη ΔΟΕ, ένα πρόγραμμα για την αξιοπρεπή εργασία στη χώρα·

2.  επιδοκιμάζει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την παιδική εργασία στο Ουζμπεκιστάν από το 2013, όπως η έγκριση νόμων που απαγορεύουν τη χρήση παιδικής εργασίας, με την οποία σχεδόν επετεύχθη η πλήρης εξάλειψη της παιδικής εργασίας· ενθαρρύνει τις αρχές να εντείνουν περαιτέρω τη συμμετοχή τους σε μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη τη χώρα προκειμένου να εξαλειφθεί εντελώς η παιδική εργασία·

3.  εκτιμά το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν επιδιώκει επίσης την εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας σε συνεργασία με τη ΔΟΕ και ότι σημειώνεται πρόοδος· τονίζει, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υφίστανται δυσδιάκριτες μορφές ακούσιας εργασίας και ότι πρόκειται για σύνθετη διαδικασία η οποία απαιτεί, μεταξύ άλλων, τη μεταρρύθμιση της πολιτικής για την απασχόληση·

4.  είναι της γνώμης ότι, λόγω αυτών των προσπαθειών της κυβέρνησης του Ουζμπεκιστάν, το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του για το Πρωτόκολλο ΕΕ-Ουζμπεκιστάν στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας· είναι της άποψης ότι η έγκριση αυτή θα αποτελέσει θετικό σημάδι ενθάρρυνσης για την κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν ώστε να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την πλήρη εξάλειψη της παιδικής εργασίας και όλων των υπόλοιπων μορφών καταναγκαστικής εργασίας, καθώς και να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία της με την ΕΕ·

5.  επιδοκιμάζει το γεγονός της ένταξης της Ομοσπονδίας Συνδικάτων του Ουζμπεκιστάν, ως εταίρου, στη Διεθνή Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία (ITUC), τον Οκτώβριο του 2015· τονίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του Ουζμπεκιστάν με σκοπό να διασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και να προστατεύσουν τα εργασιακά δικαιώματα· ζητεί από την κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν να συνεργαστεί πλήρως με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις προς αυτήν την κατεύθυνση· ενθαρρύνει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του Ουζμπεκιστάν να ενισχύσουν τον ρόλο τους στην προσπάθεια για την πλήρη εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας·

6.  ανησυχεί λόγω πληροφοριών ανεξάρτητων παρατηρητών σχετικά με την καθοδηγούμενη από το κράτος κινητοποίηση των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της καταναγκαστικής εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων και των σπουδαστών, στις εργασίες πριν τη συγκομιδή του 2016·

7.  καλεί τον επόμενο νέο πρόεδρο του Ουζμπεκιστάν να θέσει ένα νέο πρότυπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την άμεση κατάργηση της συνεχιζόμενης χρήσης της καταναγκαστικής εργασίας και της παιδικής εργασίας κατά τη συγκομιδή βαμβακιού·

8.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να παράσχουν στο Κοινοβούλιο τακτικά λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στο Ουζμπεκιστάν, ιδίως όσον αφορά την εξάλειψη της παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας· αποφασίζει να συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Ουζμπεκιστάν και να οργανώνει τακτικό διάλογο με τη ΔΟΕ, την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, με στόχο την πλήρη εξάλειψη της καταναγκαστικής και της παιδικής εργασίας στο Ουζμπεκιστάν·

9.  αναγνωρίζει ότι, για την επίτευξη αυτού του στόχου, εξακολουθεί να είναι απαραίτητος ο συνδυασμός διαλόγου και συνεργασίας όσο και η συνεχής πίεση που ασκείται στην κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν από την Ένωση, τη ΔΟΕ και την Παγκόσμια Τράπεζα· διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενεργοποιήσουν τα άρθρα 2 και 95 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, έτσι ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα γενικά και ειδικά μέτρα, εάν δεν υλοποιηθεί η δέσμευση για εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας·

10.  καλεί την Επιτροπή και την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Τασκένδη να συμβάλουν, μέσω πολιτικού διαλόγου και προγραμμάτων ενίσχυσης, στη διαρθρωτική μεταρρύθμιση στο Ουζμπεκιστάν, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης αμοιβής για τους εργάτες συγκομιδής του βαμβακιού, της μηχανοποίησης και της μεγαλύτερης δημοσιονομικής διαφάνειας όσον αφορά τα έσοδα από τη συγκομιδή του βαμβακιού·

11.  συμμερίζεται την άποψη ότι το πρόγραμμα για την αξιοπρεπή εργασία στη χώρα θα πρέπει να επεκταθεί και πέρα ​​από το 2016 και να αποκτήσει βάθος ώστε να περιλάβει τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας του Ουζμπεκιστάν και τη βελτίωση της πολιτικής για την απασχόληση σε τομείς όπως αυτοί της υγείας σε συνάρτηση με την εργασία, της ασφάλειας και της επιθεώρησης εργασίας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ισότητα των φύλων· επιδοκιμάζει, σε αυτό το πλαίσιο, το ουζμπεκικό κυβερνητικό διάταγμα αριθ. 909 (με ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2015) που αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων στον γεωργικό τομέα κατά την περίοδο 2016-2018·

12.  τονίζει ότι η βοήθεια που παρέσχε η ΕΕ κατά τα τελευταία χρόνια, με επίκεντρο το κράτος δικαίου και το δικαστικό σύστημα και με στόχο τη δρομολόγηση μεταρρυθμίσεων και τον εξορθολογισμό του έργου του κοινοβουλίου του Ουζμπεκιστάν, πρέπει να αποφέρει απτά αποτελέσματα·

13.  φρονεί ότι η βοήθεια που παρέχει η ΕΕ στο Ουζμπεκιστάν πρέπει να αποσκοπεί επίσης στην απομάκρυνση της χώρας από τη μονοκαλλιέργεια του βαμβακιού και τη μείωση της εξάρτησής της από τις εξαγωγές, μέσω της διαφοροποίησης της οικονομίας, γεγονός που θα μπορούσε σταδιακά να ανακουφίσει την καταστροφική κατάσταση του περιβάλλοντος, ιδίως σε σχέση με ό,τι έχει απομείνει από τη λίμνη Αράλη και τους ποταμούς που την τροφοδοτούν·

14.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει όσο το δυνατόν ταχύτερα την «εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ για την υπεύθυνη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού στον τομέα της ένδυσης», με πρόταση για την ενίσχυση της διαφάνειας της αλυσίδας εφοδιασμού· υπενθυμίζει τη σημασία του Συμφώνου Βιωσιμότητας που η Επιτροπή δρομολόγησε το 2013 και υπογραμμίζει ότι αυτού του είδους οι πρωτοβουλίες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για την εκπόνηση περαιτέρω μέτρων σε συνεργασία με τρίτες χώρες, ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία στον τομέα της βιομηχανίας έτοιμων ενδυμάτων·

15.  παροτρύνει την κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν να εργασθεί για την επικύρωση και την αποτελεσματική εφαρμογή όλων των βασικών διεθνών συμβάσεων του 27 ΣΓΠ+, προκειμένου να είναι σε θέση να υποβάλει αίτηση για συμμετοχή στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ΣΓΠ+·

16.  τονίζει ότι, το 2009 και το 2010, το Συμβούλιο ήρε τις κυρώσεις της ΕΕ «προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι ουζμπεκικές αρχές να προβούν σε περαιτέρω ουσιαστικά βήματα για τη βελτίωση του κράτους δικαίου και της επί τόπου κατάστασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων» με τη δήλωση επιπλέον ότι «το Συμβούλιο θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και αδιάλειπτα την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Ουζμπεκιστάν» και ότι «το βάθος και η ποιότητα του διαλόγου και της συνεργασίας θα εξαρτηθούν από τις ουζμπεκικές μεταρρυθμίσεις»·

17.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να παρακολουθήσουν την πολιτική αλλαγή στο Ουζμπεκιστάν και να παρέχουν στο Κοινοβούλιο τακτικά λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω μεταβατική διαδικασία·

18.  ζητεί από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΥΕ/ΑΠ), την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία μετάβασης ως ευκαιρία ώστε να πιέσουν για συγκεκριμένες, μετρήσιμες βελτιώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους ερχόμενους μήνες· υπογραμμίζει ότι οι συγκεκριμένες βελτιώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις προϋποθέσεις που καθόρισαν οι υπουργοί εξωτερικών της ΕΕ το 2010·

19.  επισημαίνει ότι ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας, και ιδίως η παραγωγή βαμβακιού, αποτελεί τον κύριο τομέα του εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Ουζμπεκιστάν· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως την επέκταση της ΣΕΣΣ, ώστε να διασφαλίσει τη συμμετοχή των ουζμπεκικών αρχών σε μια διαδικασία μετάβασης μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Προέδρου, η οποία θα οδηγήσει σε καλύτερη διακυβέρνηση, ενίσχυση του κράτους δικαίου, δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

20.  επαναλαμβάνει τη δέσμευση της Ένωσης για την προώθηση και εμβάθυνση των σχέσεων με το Ουζμπεκιστάν, η οποία απαιτεί το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου· καλεί την κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν να δημιουργήσει περισσότερο χώρο για την ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών, να λάβει περισσότερο υπόψη τις ανησυχίες των ουζμπεκικών και των διεθνών ΜΚΟ, και να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων·

21.  παροτρύνει τις αρχές του Ουζμπεκιστάν να τηρήσουν πλήρως τις διεθνείς δεσμεύσεις τους όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επιδοκιμάζει την αναγγελία εκ μέρους των αρχών πρότασης αμνηστίας με την ευκαιρία της 24ης επετείου του Συντάγματος του Ουζμπεκιστάν· ζητεί από τις αρχές του Ουζμπεκιστάν να συμπεριλάβουν σε αυτήν την χειρονομία τους την απελευθέρωση από τη φυλακή όσων ατόμων κρατούνται με βάση πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες, τη βελτίωση της μεταχείρισής τους όσο τελούν υπό κράτηση και τον τερματισμό του φαύλου κύκλου της καταστολής, των συλλήψεων και των καταδικαστικών αποφάσεων· ενθαρρύνει την κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν να εντείνει τη συνεργασία της με τους διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 11 ειδικών διαδικασιών που συστάθηκαν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC)(5)·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών και την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P7_TA(2011)0586.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(0000)0000.

(3)

Έκθεση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την εφαρμογή των συμβάσεων και συστάσεων - Εφαρμογή των διεθνών προτύπων εργασίας 2016 - ΕΚΘΕΣΗ III (1A).

(4)

Έκθεση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την εφαρμογή των συμβάσεων και συστάσεων- Εφαρμογή των διεθνών προτύπων εργασίας, Έκθεση III (Μέρος 1A), σ. 218.

(5)

Αυτές οι 11 διαδικασίες περιγράφονται στην http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en&country=UZB. Για γενική επισκόπηση των ειδικών διαδικασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, βλ. http://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (25.10.2016)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν οι διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, δεδομένης της λήξης της διμερούς συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

(16384/1/2010 - C7-0097/2011 - 2010/0323(NLE) - 2016/2226(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Ulrike Lunacek

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει ότι ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας, και ιδίως η παραγωγή βαμβακιού, αποτελεί τον κύριο τομέα του εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Ουζμπεκιστάν· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως την επέκταση της ΣΕΣΣ, ώστε να διασφαλίσει τη συμμετοχή των ουζμπεκικών αρχών σε μια διαδικασία μετάβασης μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Προέδρου, η οποία θα οδηγήσει σε καλύτερη διακυβέρνηση, ενίσχυση του κράτους δικαίου, δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2.  επιδοκιμάζει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί από το 2013 όσον αφορά την παιδική εργασία στο Ουζμπεκιστάν, η οποία συμπεριλαμβάνει την έγκριση νόμων που απαγορεύουν τη χρήση παιδικής εργασίας· ενθαρρύνει τις αρχές να εντείνουν τη συμμετοχή τους σε μια εκστρατεία αύξησης της ενημέρωσης σε ολόκληρη τη χώρα προκειμένου να εξαλειφθεί εντελώς η παιδική εργασία· επιδοκιμάζει τον ρόλο που διαδραμάτισαν στη διαδικασία αυτή οι διπλωματικές προσπάθειες της ΕΕ και, ειδικότερα, το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, του 2011, που ανέστειλε τη συμφωνία και που οδήγησε στην ενεργό συμμετοχή της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας·

3.  αναγνωρίζει ότι η περαιτέρω συνεργασία με την κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν είναι απαραίτητη στην προσπάθεια να επιτευχθεί συνεχής μείωση της αναγκαστικής εργασίας· είναι της άποψης ότι, αν και έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη μείωση της καταναγκαστικής εργασίας γενικά, η τάση αυτή δεν είναι σταθερή· υπογραμμίζει ότι, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των ατόμων που εξαναγκάζονται άμεσα να πάρουν μέρος στη συγκομιδή βαμβακιού έχει βέβαια περιοριστεί τα τελευταία χρόνια, από τότε που η ΔΟΕ άρχισε την παρακολούθηση, φαίνεται ότι εξακολουθούν να επικρατούν πιο έμμεσες και δυσδιάκριτες μορφές ακούσιας εργασίας·

4.  τονίζει ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τα μέτρα που λαμβάνονται από τις αρχές του Ουζμπεκιστάν· διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενεργοποιήσουν τα άρθρα 2 και 95 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, προκειμένου να μπορούν να ληφθούν όλα τα απαραίτητα, γενικά και ειδικά, μέτρα, σε περίπτωση που προκύψει εκ νέου το πρόβλημα της παιδικής εργασίας και δεν εξαλειφθούν άλλες μορφές καταναγκαστικής εργασίας·

5.  ανησυχεί λόγω πληροφοριών ανεξάρτητων παρατηρητών σχετικά με την καθοδηγούμενη από το κράτος κινητοποίηση των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της καταναγκαστικής εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων και των σπουδαστών, στις εργασίες πριν τη συγκομιδή του 2016·

6.  επιδοκιμάζει την απόφαση της κυβέρνησης του Ουζμπεκιστάν να παραχωρήσει πρόσβαση στη ΔΟΕ για την παρακολούθηση της συγκομιδής του βαμβακιού, και την απόφασή της να συμμετάσχει σε ευρεία συνεργασία με τη ΔΟΕ μέσω ενός προγράμματος για την αξιοπρεπή εργασία στη χώρα· προσβλέπει στην υποβολή εκθέσεων της ΔΟΕ σχετικά με τη συγκομιδή βαμβακιού του 2016 στο Ουζμπεκιστάν· θεωρεί, επιπλέον, ότι η παρακολούθηση αυτής της μεταβατικής περιόδου θα παράσχει επίσης στο Κοινοβούλιο μια συνολική εικόνα της διαδικασίας μετάβασης στο Ουζμπεκιστάν·

7.  καλεί τον επόμενο νέο πρόεδρο του Ουζμπεκιστάν να θέσει ένα νέο πρότυπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την άμεση κατάργηση της συνεχιζόμενης χρήσης της καταναγκαστικής εργασίας και της παιδικής εργασίας κατά τη συγκομιδή βαμβακιού·

8.  είναι της άποψης ότι μόνο συγκεκριμένα στοιχεία που αποδεικνύουν ουσιαστική και μετρήσιμη πρόοδο προς την πλήρη εξάλειψη της παιδικής εργασίας, καθώς και κάποια στοιχεία που αποδεικνύουν την πρόοδο προς την εξάλειψη όλων των υπόλοιπων μορφών καταναγκαστικής εργασίας, όπως πιστοποιούνται από τη ΔΟΕ, θα επιτρέψουν στο Κοινοβούλιο να δώσει την έγκρισή του, σύμφωνα με τους στόχους της κοινής εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, που πρέπει να σέβεται τις αξίες της ΕΕ· είναι της άποψης ότι η έγκριση αυτή θα αποτελούσε θετικό σημάδι ενθάρρυνσης για την κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν ώστε να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την πλήρη εξάλειψη της παιδικής εργασίας και όλων των υπόλοιπων μορφών καταναγκαστικής εργασίας, καθώς και να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία της με την ΕΕ·

9.  τονίζει ότι η βοήθεια που παρέσχε η ΕΕ κατά τα τελευταία χρόνια, με επίκεντρο το κράτος δικαίου και το δικαστικό σύστημα και με στόχο τη δρομολόγηση μεταρρυθμίσεων και τον εξορθολογισμό του έργου του κοινοβουλίου του Ουζμπεκιστάν, πρέπει να αποφέρει απτά αποτελέσματα·

10.  ενθαρρύνει τις αρχές του Ουζμπεκιστάν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για περαιτέρω εκσυγχρονισμό και διαφοροποίηση του γεωργικού τομέα της χώρας, με τη συνεχή υποστήριξη της ΕΕ, της Παγκόσμιας Τράπεζας και άλλων διεθνών χρηματοδοτών·

11.  φρονεί ότι η βοήθεια που παρέχει η ΕΕ στο Ουζμπεκιστάν πρέπει να αποσκοπεί επίσης στην απομάκρυνση της χώρας από τη μονοκαλλιέργειά του βαμβακιού και τη μείωση της εξάρτησής της από τις εξαγωγές, μέσω της διαφοροποίησης της οικονομίας, γεγονός που θα μπορούσε σταδιακά να ανακουφίσει την καταστροφική κατάσταση του περιβάλλοντος, ιδίως σε σχέση με ό,τι έχει απομείνει από τη λίμνη Αράλη και τους ποταμούς που την τροφοδοτούν·

12.  τονίζει ότι, το 2009 και το 2010, το Συμβούλιο ήρε τις κυρώσεις της ΕΕ «προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι ουζμπεκικές αρχές να προβούν σε περαιτέρω ουσιαστικά βήματα για τη βελτίωση του κράτους δικαίου και της επί τόπου κατάστασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων» με τη δήλωση επιπλέον ότι «το Συμβούλιο θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και αδιάλειπτα την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο Ουζμπεκιστάν» και ότι «το βάθος και η ποιότητα του διαλόγου και της συνεργασίας θα εξαρτηθούν από τις ουζμπεκικές μεταρρυθμίσεις»·

13.  ζητεί από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΥΕ/ΑΠ), την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία μετάβασης ως ευκαιρία ώστε να πιέσουν για συγκεκριμένες, μετρήσιμες βελτιώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους ερχόμενους μήνες· υπογραμμίζει ότι οι συγκεκριμένες βελτιώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις προϋποθέσεις που καθόρισαν οι υπουργοί εξωτερικών της ΕΕ το 2010·

14.  επιδοκιμάζει το γεγονός της ένταξης της Ομοσπονδίας Συνδικάτων του Ουζμπεκιστάν, ως εταίρου, στη Διεθνή Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία (ITUC), τον Οκτώβριο του 2015· τονίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του Ουζμπεκιστάν με σκοπό να διασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και να προστατεύσουν τα εργασιακά δικαιώματα· ζητεί από την κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν να συνεργαστεί πλήρως με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις προς αυτήν την κατεύθυνση· ενθαρρύνει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του Ουζμπεκιστάν να ενισχύσουν τον ρόλο τους στην προσπάθεια για την πλήρη εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας·

15.  παροτρύνει τις αρχές του Ουζμπεκιστάν να τηρήσουν πλήρως τις διεθνείς δεσμεύσεις τους όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επιδοκιμάζει την αναγγελία εκ μέρους των αρχών πρότασης αμνηστίας με την ευκαιρία της 24ης επετείου του Συντάγματος του Ουζμπεκιστάν· ζητεί από τις αρχές του Ουζμπεκιστάν να συμπεριλάβουν σε αυτήν την χειρονομία τους την απελευθέρωση από τις φυλακές όσων ατόμων κρατούνται με βάση πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες, την βελτίωση της μεταχείρισής τους όσο τελούν υπό κράτηση και τον τερματισμό του φαύλου κύκλου της καταστολής, των συλλήψεων και των καταδικαστικών αποφάσεων· ενθαρρύνει την κυβέρνηση του Ουζμπεκιστάν να εντείνει τη συνεργασία της με τους διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 11 ειδικών διαδικασιών που συστάθηκαν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC)(1)·

16.  αναμένει να αντιμετωπίσει πλήρως η ΕΥΕΔ όλες τις κύριες υποθέσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον 10ο γύρο του διαλόγου ΕΕ-Ουζμπεκιστάν για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2016, και να μεριμνήσει ώστε να είναι οι συνεδριάσεις αυτές περισσότερο προσανατολισμένες στα αποτελέσματα·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.10.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

4

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Javier Nart, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Boris Zala, Νίκος Ανδρουλάκης, Γεώργιος Επιτήδειος, Δημήτρης Παπαδάκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ana Gomes, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Bodil Valero

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Biljana Borzan, Karoline Graswander-Hainz, Marijana Petir, Ivan Štefanec

(1)

Αυτές οι 11 διαδικασίες περιγράφονται στην http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en&country=UZB. Για γενική επισκόπηση των ειδικών διαδικασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, βλ. http://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.11.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Klaus Buchner, Nicola Danti, Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Philippe Loiseau

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου