Menettely : 2016/2226(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0330/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0330/2016

Keskustelut :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Äänestykset :

PV 14/12/2016 - 9.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0490

MIETINTÖ     
PDF 435kWORD 60k
15.11.2016
PE 589.226v02-00 A8-0330/2016

johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välistä kumppanuutta koskevaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän, kyseisen sopimuksen muuttamista sen määräysten ulottamiseksi kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan, ottaen huomioon kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen voimassaolon päättyminen, koskevan pöytäkirjan tekemisestä

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE) – 2016/2226 (INI))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Maria Arena

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, JOKA EI LIITY LAINSÄÄDÄNTÖÖN
 ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, JOKA EI LIITY LAINSÄÄDÄNTÖÖN

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välistä kumppanuutta koskevaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän, kyseisen sopimuksen muuttamista sen määräysten ulottamiseksi kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan, ottaen huomioon kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen voimassaolon päättyminen, koskevan pöytäkirjan tekemisestä

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE) – 2016/2226 (INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (16384/1/2010),

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitetyn pöytäkirjan (16388/2010),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0097/2011),

–  ottaa huomioon 15. joulukuuta 2011 antamansa väliaikaisen päätöslauselman(1) esityksestä neuvoston päätökseksi,

–  ottaa huomioon ... antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman(2) esityksestä neuvoston päätökseksi,

–  ottaa huomioon yleissopimusten ja suositusten soveltamista käsittelevän asiantuntijakomitean Uzbekistania koskevat viimeisimmät vuonna 2015 hyväksytyt ja vuonna 2016 julkaistut havainnot, jotka liittyvät pakkotyön poistamista koskevaan yleissopimukseen (yleissopimus nro 105) ja lapsityön pahimpia muotoja koskevaan yleissopimukseen (yleissopimus nro 182)(3),

  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn pöytäkirjan (N:o 1) kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa,

  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn pöytäkirjan (N:o 2) toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A8-0330/2016),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentti päätti joulukuussa 2011 lykätä päätöstään antaa hyväksyntä EU:n ja Uzbekistanin väliselle tekstiilialan pöytäkirjalle ja hyväksyi väliaikaisen mietinnön käsitelläkseen väitteitä, joiden mukaan puuvillankorjuutyöhön käytetään lapsi- ja pakkotyövoimaa Uzbekistanissa;

B.  ottaa huomioon väliaikaisen mietinnön päätelmän, jonka mukaan parlamentti aikoo harkita hyväksynnän antamista vasta sen jälkeen, kun Uzbekistanin viranomaiset ovat päästäneet ILOn tarkkailijat harjoittamaan tiivistä ja esteetöntä tarkkailua ja kun ne ovat vahvistaneet, että maassa on pantu täytäntöön käytännön uudistuksia ja saavutettu huomattavia tuloksia siten, että pakkotyövoiman ja lapsityövoiman käytöstä ollaan todellakin luopumassa kokonaan kansallisella, maakunnallisella (viloyat) ja paikallisella tasolla;

C.  toteaa, että parlamentti on aloittanut komission, Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH), Uzbekistanin hallituksen, ILOn ja kansalaisyhteiskunnan kanssa säännöllisen vuoropuhelun, jolla pyritään seuraamaan tapahtumia puuvillankorjuun aikana ja painostamaan kaikkia osapuolia lopettamaan lapsi- ja pakkotyövoiman käyttö Uzbekistanissa;

D.  ottaa huomioon, että Uzbekistanin hallitus antoi vuonna 2013 ILOlle luvan valvoa puuvillankorjuuta; ottaa huomioon, että ILO on vuodesta 2013 lähtien useaan otteeseen seurannut puuvillankorjuuta ja että se on alun perin keskittynyt lapsityöhön ja myöhemmin pakkotyöhön ja rekrytointiolosuhteisiin;

E.  toteaa, että ILOn ja Uzbekistanin hallituksen välistä yhteistyötä on asteittain laajennettu ja että Uzbekistanista tuli vuonna 2014 ensimmäinen Keski-Aasian maa, joka sopi ihmisarvoisen työn maakohtaisesta ohjelmasta ILOn kanssa;

F.  panee merkille, että ILOn tuoreimman puuvillankorjuuta koskevan vuoden 2015 seurannan(4) mukaan lasten käyttö puuvillankorjuuseen on muuttunut harvinaiseksi ja satunnaiseksi eikä ole enää sosiaalisesti hyväksyttävää, vaikka jatkuvaa valppautta tarvitaankin edelleen;

G.  toteaa, että vaikka ILOn mukaan pakkotyötä koskeva tietämys on Uzbekistanissa vielä vähäistä, ILOn kyselytutkimukset kuitenkin osoittavat, että useimmat työntekijät korjaavat puuvillaa vapaaehtoisesti ja että heillä on mahdollisuus kieltäytyä siitä;

H.  ottaa huomioon, että ILOn loppuraportti Uzbekistanin vuoden 2016 puuvillasadosta tulee saataville ennen tämän vuoden loppua;

I.  katsoo, että pakko- ja lapsityön lopettaminen Uzbekistanissa on tavoite ja edelleen jatkuva prosessi, joka edellyttää ponnisteluja, jota EU:n ja kansainvälisen yhteisön on jatkossakin tuettava ja johon myös kansalaisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia käsittelevien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen on osallistuttava;

J.  ottaa huomioon, että Uzbekistanin hallitus on hyväksynyt useita toimintasuunnitelmia, joilla puuvillan korjaajien rekrytointiprosessia muutetaan, ja yhdessä työnantajajärjestöjen ja ammattiliittojen kanssa se on edistänyt tietoisuuden lisäämistä ja kehittänyt palautemekanismin pakko- ja lapsityön estämiseksi;

K.  toteaa, että kansalaisjärjestöt raportoivat edelleen ihmisoikeusrikkomuksista maassa, etenkin puuvillankorjuun alalla, jolla niiden mukaan tehtävään pakotetaan valtavasti opiskelijoita ja julkisen sektorin työntekijöitä, sekä yhdistymis- ja ilmaisunvapauden loukkauksista ja erityisesti sadonkorjuusta raportoivien kansalaisten kuulusteluista, ihmisoikeuksien puolustajien ja kansalaisaktivistien säännöllisestä vainosta ja häirinnästä sekä siitä, että kansainvälisiä oikeuksia puolustavia ryhmiä ja tiedotusvälineitä estetään toimimasta maassa;

L.  katsoo, että presidentti Islom Karimovin äkillisellä kuolemalla ei pitäisi olla vaikutusta puuvillatilojen työolojen parantamista koskevan prosessin jatkoon Uzbekistanissa;

1.  pitää tärkeänä, että Uzbekistanin hallitus antoi ILOlle luvan valvoa puuvillankorjuuta ja ryhtyi ILOn kanssa laajaan yhteistyöhön ihmisarvoisen työn maakohtaisen ohjelman kautta;

2.  suhtautuu myönteisesti siihen, että Uzbekistanissa on vuodesta 2013 lähtien saavutettu huomattavaa edistystä esimerkiksi lapsityövoiman käytön kieltävien lakien hyväksymisen muodossa, minkä johdosta lapsityö on lähes kokonaan lopetettu; kannustaa viranomaisia sitoutumaan entistä tiiviimmin maanlaajuiseen tiedotuskampanjaan, jotta lapsityövoiman käyttö saadaan kokonaan loppumaan;

3.  arvostaa sitä, että Uzbekistanin hallitus pyrkii myös lopettamaan pakkotyön yhteistyössä ILOn kanssa ja että asiassa on saavutettu edistystä; korostaa kuitenkin, että ei-vapaaehtoisen työn hienovaraisia muotoja ilmenee vieläkin ja että kyseessä on monimutkainen prosessi, joka edellyttää muun muassa työllisyyspolitiikan uudistamista;

4.  katsoo, että näiden Uzbekistanin hallituksen ponnistelujen vuoksi parlamentin olisi annettava hyväksyntänsä EU:n ja Uzbekistanin väliselle tekstiilialan pöytäkirjalle; katsoo, että hyväksyntä olisi myönteinen kannustava merkki Uzbekistanin hallitukselle, jotta se jatkaisi toimiaan lapsityövoiman ja kaikkien muiden pakkotyön muotojen poistamiseksi kokonaisuudessaan ja tehostaisi entisestään yhteistyötä EU:n kanssa;

5.  suhtautuu myönteisesti siihen, että Uzbekistanin ammattijärjestöjen keskusliitto otettiin lokakuussa 2015 Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestön (ITUC) liitännäisjäseneksi; korostaa Uzbekistanin ammattijärjestöjen roolia asianmukaisten työolojen varmistamisessa ja työoikeuksien suojelussa; kehottaa Uzbekistanin hallitusta tekemään näissä kysymyksissä täysimääräistä yhteistyötä ammattijärjestöjen kanssa; kannustaa Uzbekistanin ammattijärjestöjä vahvistamaan rooliaan pakkotyön täysimääräisessä poistamisessa;

6.  on huolestunut riippumattomilta tarkkailijoilta saaduista tiedoista, jotka viittaavat valtion johtamaan laajamittaiseen kansalaisten mobilisointiin, johon liittyy myös virkamiesten ja opiskelijoiden pakkotyötä sadonkorjuuta edeltävän työn yhteydessä vuonna 2016;

7.  kehottaa seuraavaa Uzbekistanin presidenttiä soveltamaan uutta ihmisoikeusparadigmaa lopettamalla välittömästi pakkotyön ja lapsityövoiman jatkuvan käytön puuvillankorjuussa;

8.  kehottaa komissiota ja EUH:ta antamaan parlamentille säännöllisesti tarkkoja tietoja Uzbekistanin tilanteesta ja etenkin lapsi- ja pakkotyön lopettamisesta; aikoo jatkaa Uzbekistanin tapahtumien seurantaa ja järjestää ILOn, komission, EUH:n ja muiden sidosryhmien kanssa säännöllisen vuoropuhelun, jolla pyritään lopettamaan pakko- ja lapsityö kokonaan Uzbekistanissa;

9.  toteaa, että EU:n, ILOn ja Maailmanpankin on jatkettava vuoropuhelun ja yhteistyön yhdistelmää sekä Uzbekistanin hallituksen painostamista tämän tavoitteen saavuttamiseksi; varaa itselleen oikeuden kehottaa komissiota ja neuvostoa ryhtymään kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 2 ja 95 artiklan mukaisiin toimiin ja toteuttamaan kaikki tarvittavat yleiset ja erityiset toimenpiteet, jos lapsi- ja pakkotyön poistamista koskevaa sitoumusta ei noudateta;

10.  kehottaa komissiota ja EU:n Taškentin-edustustoa edistämään poliittisen vuoropuhelun ja avustusohjelmien kautta Uzbekistanin rakenneuudistusta, johon sisältyy suurempi korvaus puuvillankorjaajille, koneistaminen ja talousarviota koskevan avoimuuden lisääminen puuvillankorjuusta saatavien tulojen osalta;

11.  on samaa mieltä siitä, että ihmisarvoisen työn maakohtaista ohjelmaa olisi jatkettava vuoden 2016 jälkeen ja syvennettävä siten, että tarkastellaan Uzbekistanin talouden nykyaikaistamista ja työllisyyspolitiikan parantamista sellaisilla osa-alueilla kuin työterveys ja -turvallisuus sekä työsuojelu ja että samalla otetaan huomioon myös sukupuolten tasa-arvo; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että Uzbekistanin hallitus antoi 16. marraskuuta 2015 asetuksen n:o 909, jolla pyritään parantamaan maatalousalan työntekijöiden työoloja, työllisyyttä ja sosiaalista suojelua vuosina 2016–2018;

12.  korostaa, että EU:n viime vuosina myöntämän tuen, jossa keskitytään oikeusvaltioon ja oikeuslaitokseen ja jonka tavoitteena on ollut uudistusten käynnistäminen ja maan parlamentin toiminnan virtaviivaistaminen, on tuotettava konkreettisia tuloksia;

13.  katsoo, että Uzbekistanille myönnettävällä EU:n tuella olisi myös pyrittävä auttamaan maata siirtymään pois puuvillan monokulttuurista ja vähentämään tuontiriippuvuutta monipuolistamalla taloutta, mikä saattaisi vähitellen helpottaa katastrofaalista ympäristötilannetta erityisesti jäljellä olevan Araljärven ja sen siihen laskevien jokien osalta;

14.  kehottaa komissiota esittämään mahdollisimman pian ”EU:n vaatealan toimitusketjun vastuullista hallintaa koskevan unionin lippulaiva-aloitteen”, johon tulisi sisältyä ehdotus toimitusketjun avoimuuden parantamiseksi; muistuttaa vuonna 2013 käynnistetyn kestävyyssopimuksen merkityksestä ja korostaa, että tämän tyyppinen aloite voi toimia perustana laadittaessa yhteistyössä kolmansien maiden kanssa uusia toimia, joilla pyritään saavuttamaan tavoitteet, jotka koskevat työolojen, -terveyden ja -turvallisuuden parantamista vaatealalla;

15.  kannustaa Uzbekistanin hallitusta pyrkimään ratifioimaan ja panemaan tehokkaasti täytäntöön kaikki GSP+-järjestelmän 27 keskeistä kansainvälistä yleissopimusta, jotta maa voi hakea GSP+-tullietuuksia;

16.  korostaa, että neuvosto kumosi vuonna 2009 ja 2010 EU:n sanktiot kannustaakseen Uzbekistanin viranomaisia toteuttamaan merkittäviä lisätoimia oikeusvaltion ja ihmisoikeustilanteen parantamiseksi Uzbekistanissa; ottaa huomioon, että neuvosto totesi lisäksi seuraavansa tiiviisti ja jatkuvasti ihmisoikeustilannetta Uzbekistanissa ja että sen kanssa käytävän vuoropuhelun ja tehtävän yhteistyön merkityksellisyys ja laatu riippuvat Uzbekistanin toteuttamista uudistuksista;

17.  kehottaa komissiota ja EUH:ta seuraamaan Uzbekistanin poliittista siirtymäprosessia ja antamaan parlamentille säännöllisesti tietoja siitä;

18.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, EUH:ta ja jäsenvaltioita hyödyntämään siirtymäprosessia mahdollisuutena painostaa Uzbekistania konkreettisiin ja mitattavissa oleviin parannuksiin ihmisoikeusasioissa tulevina kuukausina; korostaa, että konkreettisiin parannuksiin tulisi sisältyä EU:n ulkoministerien vuonna 2010 vahvistamat ehdot;

19.  korostaa, että tekstiiliala, erityisesti puuvillatuotanto, on tärkein ala, jolla EU ja Uzbekistan käyvät kauppaa; korostaa näin ollen, että EU:n olisi hyödynnettävä täysimääräisesti kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen laajentamista varmistaakseen, että Uzbekistanin viranomaiset ovat sitoutuneet presidentin äkillisen kuoleman johdosta siirtymäprosessiin, joka johtaa parempaan hallintoon, oikeusvaltion lujittamiseen, demokraattisiin uudistuksiin ja ihmisoikeustilanteen huomattavaan paranemiseen;

20.  toistaa unionin sitoutuvan suhteiden syventämiseen edelleen Uzbekistanin kanssa, mikä edellyttää ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista; kehottaa Uzbekistanin hallitusta antamaan enemmän tilaa riippumattomalle kansalaisyhteiskunnalle, ottamaan uzbekistanilaisten ja kansainvälisten valtiosta riippumattomien järjestöjen huolet paremmin huomioon ja täyttämään kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja kidutuksen välisen yleissopimuksen mukaisesti velvoitteensa;

21.  kehottaa Uzbekistanin viranomaisia noudattamaan täysimääräisesti ihmisoikeuksien turvaamiseen liittyviä kansainvälisiä sitoumuksiaan; pitää myönteisenä Uzbekistanin viranomaisten ilmoitusta ehdotuksesta, joka koskee yleistä armahdusta maan perustuslain 24. vuosipäivän johdosta; kehottaa Uzbekistanin viranomaisia sisällyttämään tähän eleeseen kaikkien poliittisista syistä vangittujen henkilöiden vapauttamisen vankilasta, tutkintavankeudessa olevien henkilöiden kohtelun parantamisen sekä sortotoimien, pidätysten ja tuomioiden kierteen lopettamisen; kehottaa Uzbekistanin hallitusta osallistumaan aktiivisemmin kansainvälisten elinten toimintaan esimerkiksi YK:n ihmisoikeusneuvoston (UNHRC) perustamien yhdentoista erityismenettelyn(5) puitteissa;

22.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Uzbekistanin tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0586.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(0000)0000.

(3)

Yleissopimusten ja suositusten soveltamista käsittelevän asiantuntijakomitean raportti – Application of International Labour Standards 2016, REPORT III (Part 1A).

(4)

Yleissopimusten ja suositusten soveltamista käsittelevän asiantuntijakomitean raportti – Application of International Labour Standards 2016, REPORT III (Part 1A), s. 218.

(5)

Tällä sivustolla on kuvaus 11 erityismenettelystä http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en&country=UZB. Yleiskatsaus UNHRC:n erityismenettelyihin on tarjolla linkissä http://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx.


ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (25.10.2016)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välistä kumppanuutta koskevaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän, kyseisen sopimuksen muuttamista sen määräysten ulottamiseksi kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan, ottaen huomioon kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen voimassaolon päättyminen, koskevan pöytäkirjan tekemisestä

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE)2016/2226(INI))

Valmistelija: Ulrike Lunacek

EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  korostaa, että tekstiiliala, erityisesti puuvillatuotanto, on tärkein ala, jolla EU ja Uzbekistan käyvät kauppaa; korostaa näin ollen, että EU:n olisi hyödynnettävä täysimääräisesti kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen laajentamista varmistaakseen, että Uzbekistanin viranomaiset ovat sitoutuneet presidentin äkillisen kuoleman johdosta siirtymäprosessiin, joka johtaa parempaan hallintoon, oikeusvaltion lujittamiseen, demokraattisiin uudistuksiin ja ihmisoikeustilanteen huomattavaan paranemiseen;

2.  suhtautuu myönteisesti siihen, että Uzbekistanissa on edistytty huomattavasti lapsityövoimaa koskevassa asiassa vuodesta 2013 lähtien, lapsityövoiman käytön kieltävien lakien hyväksyminen mukaan luettuna; kannustaa viranomaisia sitoutumaan entistä tiiviimmin maanlaajuiseen tiedotuskampanjaan, jotta lapsityövoiman käyttö saadaan kokonaan loppumaan; korostaa EU:n diplomaattisten ponnistelujen roolia tässä prosessissa ja varsinkin parlamentin vuonna 2011 antamaa päätöslauselmaa, jolla sopimus pantiin jäihin ja joka johti Kansainvälisen työjärjestön (ILO) ja Maailmanpankin aktiiviseen asiaan puuttumiseen;

3.  toteaa, että on lisättävä yhteistyötä Uzbekistanin hallituksen kanssa ponnisteluissa pakkotyön jatkuvan vähenemisen aikaansaamiseksi; katsoo, että vaikka pakkotyön vähentämisessä yleisesti ottaen on saavutettu edistystä, kehitys on ollut epäsäännöllistä; korostaa, että siitä huolimatta, että puuvillan poimintaan pakotettujen ihmisten lukumäärä on varmasti laskenut siitä lähtien, kun ILO käynnisti tarkkailun, vallalla näyttävät edelleen olevan ei-vapaaehtoisen työn epäsuoremmat ja hienovaraisemmat muodot;

4.  korostaa, että EU seuraa edelleen Uzbekistanin viranomaisten toteuttamia toimia; varaa itselleen oikeuden kehottaa komissiota ja neuvostoa ryhtymään kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 2 ja 95 artiklan mukaisiin toimiin, jotta voidaan toteuttaa kaikki tarvittavat yleiset ja erityiset toimenpiteet, jos lapsi- ja pakkotyötä jälleen ilmenee ja jos muita pakkotyön muotoja ei poisteta kokonaan;

5.  on huolestunut riippumattomilta tarkkailijoilta saaduista tiedoista, jotka viittaavat valtion johtamaan laajamittaiseen kansalaisten mobilisointiin, johon liittyy myös virkamiesten ja opiskelijoiden pakkotyötä sadonkorjuuta edeltävän työn yhteydessä vuonna 2016;

6.  suhtautuu myönteisesti siihen, että Uzbekistanin hallitus on myöntänyt ILO:lle luvan tarkkailla puuvillankorjuuta, sekä sen päätökseen tehdä laajamittaista yhteistyötä ILO:n kanssa ihmisarvoisen työn toimintaohjelman puitteissa; odottaa ILO:n raporttia vuoden 2016 puuvillankorjuusta Uzbekistanissa; toteaa myös, että ylimenovaihetta seuraamalla parlamentti voisi saada kokonaisvaltaisen kuvan Uzbekistanin siirtymäprosessista;

7.  kehottaa seuraavaa Uzbekistanin presidenttiä soveltamaan uutta ihmisoikeusparadigmaa lopettamalla välittömästi pakkotyön ja lapsityövoiman jatkuvan käyttöön puuvillankorjuussa;

8.  katsoo, että ainoastaan ILO:n vahvistama konkreettinen näyttö siitä, että lapsityövoiman täysimittaisessa poistamisessa on saavutettu huomattavaa ja mitattavissa olevaa edistystä, ja jonkinasteinen näyttö siitä, että kaikkien muiden pakkotyön muotojen poistamisessa on saavutettu edistystä, luo edellytykset sille, että parlamentti voi antaa hyväksyntänsä siten, että se noudattaa EU:n yhteisen kauppapolitiikan tavoitteita, joiden on oltava EU:n arvojen mukaisia; katsoo, että hyväksyntä olisi myönteinen kannustava merkki Uzbekistanin hallitukselle, jotta se jatkaisi toimiaan lapsityövoiman ja kaikkien muiden pakkotyön muotojen poistamiseksi kokonaisuudessaan ja tehostaisi entisestään yhteistyötä EU:n kanssa;

9.  korostaa, että EU:n viime vuosina myöntämän tuen, jossa keskitytään oikeusvaltioon ja oikeuslaitokseen ja jonka tavoitteena on ollut uudistusten käynnistäminen ja maan parlamentin toiminnan virtaviivaistaminen, on tuotettava konkreettisia tuloksia;

10.  kannustaa Uzbekistanin viranomaisia tehostamaan toimiaan maan maatalousalan nykyaikaistamiseksi ja monipuolistamiseksi EU:n, Maailmanpankin ja muiden kansainvälisten avunantajien jatkuvalla tuella;

11.  katsoo, että Uzbekistanille myönnettävällä EU:n tuella olisi myös pyrittävä siirtämään maa pois puuvillan monokulttuurista ja vähentämään tuontiriippuvuutta monipuolistamalla taloutta, mikä saattaisi vähitellen helpottaa katastrofaalista ympäristötilannetta erityisesti jäljellä olevan Araljärven ja sen siihen laskevien jokien osalta;

12.  korostaa, että neuvosto kumosi vuonna 2009 ja 2010 EU:n sanktiot kannustaakseen Uzbekistanin viranomaisia toteuttamaan merkittäviä lisätoimia oikeusvaltion ja ihmisoikeustilanteen parantamiseksi Uzbekistanissa; ottaa huomioon, että neuvosto totesi lisäksi seuraavansa tiiviisti ja jatkuvasti ihmisoikeustilannetta Uzbekistanissa ja että sen kanssa käytävän vuoropuhelun ja tehtävän yhteistyön merkityksellisyys ja laatu riippuvat Uzbekistanin toteuttamista uudistuksista;

13.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) ja EU:n jäsenvaltioita hyödyntämään siirtymäprosessia mahdollisuutena painostaa Uzbekistania konkreettisiin ja mitattavissa oleviin parannuksiin ihmisoikeusasioissa tulevina kuukausina; korostaa, että konkreettisiin parannuksiin tulisi sisältyä EU:n ulkoministerien vuonna 2010 vahvistamat ehdot;

14.  suhtautuu myönteisesti siihen, että Uzbekistanin ammattijärjestöjen keskusliitto otettiin lokakuussa 2015 Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestön (ITUC) liitännäisjäseneksi; korostaa Uzbekistanin ammattijärjestöjen roolia asianmukaisten työolojen varmistamisessa ja työoikeuksien suojelussa; kehottaa Uzbekistanin hallitusta tekemään näissä kysymyksissä täysimääräistä yhteistyötä ammattijärjestöjen kanssa; kannustaa Uzbekistanin ammattijärjestöjä vahvistamaan pakkotyön täysimääräiseen poistamiseen liittyvää rooliaan;

15.  kehottaa Uzbekistanin viranomaisia noudattamaan täysimääräisesti ihmisoikeuksien turvaamiseen liittyviä kansainvälisiä sitoumuksiaan; pitää myönteisenä Uzbekistanin viranomaisten ilmoitusta ehdotuksesta, joka koskee yleistä armahdusta maan perustuslain 24. vuosipäivän johdosta; kehottaa Uzbekistanin viranomaisia sisällyttämään tähän eleeseen poliittisista syistä vangittujen henkilöiden vapauttamisen vankiloista, heidän kohtelunsa parantamisen tutkintavankeudessa sekä sortotoimien, pidätysten ja tuomioiden kierteen lopettamisen; kehottaa Uzbekistanin hallitusta osallistumaan aktiivisemmin kansainvälisten elinten toimintaan esimerkiksi YK:n ihmisoikeusneuvoston (UNHRC)(1) perustamien yhdentoista erityismenettelyn puitteissa;

16.  toivoo, että EUH puuttuu päättäväisesti kaikkiin vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin marraskuussa 2016 järjestettävän EU:n ja Uzbekistanin ihmisoikeusvuoropuhelun 10. neuvottelukierroksen yhteydessä ja tekee näistä kokouksista tulossuuntautuneempia.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

24.10.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

48

4

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ana Gomes, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Bodil Valero

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Biljana Borzan, Karoline Graswander-Hainz, Marijana Petir, Ivan Štefanec

(1)

Tällä sivustolla on kuvaus 11 erityismenettelystä http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en&country=UZB. Yleiskatsaus UNHRC:n erityismenettelyihin on tarjolla linkissä http://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx.


LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

10.11.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

4

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Klaus Buchner, Nicola Danti, Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Philippe Loiseau

Oikeudellinen huomautus