Процедура : 2016/2150(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0331/2016

Внесени текстове :

A8-0331/2016

Разисквания :

PV 24/11/2016 - 6
CRE 24/11/2016 - 6

Гласувания :

PV 24/11/2016 - 8.9
CRE 24/11/2016 - 8.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0452

ДОКЛАД     
PDF 629kWORD 64k
15.11.2016
PE 587.504v02-00 A8-0331/2016

относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2015 г.

(2016/2150(INI))

Комисия по петиции

Докладчик: Нотис Мариас

PR_INI_AnnOmbud

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2015 г.

(2016/2150(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2015 г.,

–  като взе предвид член 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 228 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 42 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 43 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания,

–  като взе предвид Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана(1),

–  като взе предвид Европейския кодекс за добро поведение на администрацията, приет от Европейския парламент на 6 септември 2001 г.,

–  като взе предвид рамковото споразумение за сътрудничество, сключено между Европейския парламент и Европейския омбудсман на 15 март 2006 г. и влязло в сила на 1 април 2006 г.,

–  като взе предвид принципите на прозрачност и почтеност в областта на лобирането, публикувани от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР),

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно дейностите на Европейския омбудсман,

–  като взе предвид член 220, параграф 2, второ и трето изречение от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по петиции (A8-0331/2016),

А.  като има предвид, че годишният доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2015 г. беше официално представен на председателя на Европейския парламент на 3 май 2016 г. и че омбудсманът г-жа Емили О’Райли е внесла своя доклад в комисията по петиции на 20 юни 2016 г. в Брюксел;

Б.  като има предвид, че в член 15 от ДФЕС се посочва, че за да се насърчи доброто управление и да се осигури участието на гражданското общество, институциите, органите, службите и агенциите на Съюза трябва да работят по възможно най-открит начин;

В.  като има предвид, че член 24 от ДФЕС установява принципа, че всеки гражданин на Съюза може да се обръща към омбудсмана в съответствие с член 228 от ДФЕС;

Г.  като има предвид, че член 228 от ДФЕС оправомощава Европейския омбудсман да получава жалби относно случаи на лошо администриране в дейността на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, с изключение на Съда на Европейския съюз при изпълнение на неговите съдебни функции;

Д.  като има предвид, че член 258 от ДФЕС определя ролята на Комисията като пазител на Договорите; като има предвид, че неизпълнението на тези отговорности или бездействието спрямо тях би могло да се счита за лошо администриране; 

Е.  като има предвид, че съгласно член 298 от ДФЕС институциите, органите, службите и агенциите на ЕС „изпълняват своите задачи с подкрепата на открита, ефикасна и независима европейска администрация“, и като има предвид, че същият този член предвижда за целта приемането на специално вторично законодателство под формата на регламенти, приложими за всички области на администрацията на ЕС;

Ж.  като има предвид, че член 41 от Хартата на основните права гласи, че „всеки има право засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза безпристрастно, справедливо и в разумен срок“;

З.  като има предвид, че член 43 от Хартата постановява, че „всеки гражданин на Съюза, както и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище според устройствения му акт в държава членка, има право да сезира Европейския омбудсман за случаи на лоша администрация в действията на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, с изключение на Съда на Европейския съюз при изпълнението на неговите съдебни функции“;

И.  като има предвид, че през 2015 г. службата на Европейския омбудсман, създадена с Договора от Маастрихт, отбеляза своята 20-а годишнина, като от 2005 г. насам е разгледала 48 840 жалби;

Й.  като има предвид, че съгласно експресното проучване на Евробарометър относно правата за гражданство на ЕС от октомври 2015 г. 83% от европейските граждани знаят, че гражданите на ЕС имат право да подават жалби до Комисията, Европейския парламент или Европейския омбудсман;

К.  като има предвид, че съгласно определението на Европейския омбудсман лошо администриране e слабо или неуспешно администриране, което е налице, когато дадена институция или публичен орган не действа в съответствие със законодателството, с правило или с принцип, които са задължителни за нея или него, не зачита принципите на доброто администриране или нарушава правата на човека;

Л.  като има предвид, че с Кодекса за добро поведение на администрацията се цели предотвратяване на лошото администриране; като има предвид, че полезността на този инструмент е ограничена поради незадължителния му характер;

М.  като има предвид, че непрозрачността по отношение на досиета, които имат големи последици за социалноикономическия модел на ЕС и също така често имат значителни отражения върху сектора на общественото здраве и околната среда, създава недоверие сред гражданите и общественото мнение като цяло;

Н.  като има предвид, че лицата, които подават сигнали за нередности, изпълняват основна роля в разкриването на случаи на лошо администриране и понякога дори на политическа корупция; като има предвид, че тези случаи сериозно подронват качеството на нашата демокрация; като има предвид, че лицата, които подават сигнали за нередности, често срещат големи неприятности след подаването на своя сигнал и твърде често са изложени на отрицателни последици на много равнища, не само в професионално отношение, но и в наказателно; като има предвид, че при липсата на допълнителни предпазни мерки този известен опит от миналото би могъл да разубеди лицата в бъдеще да следват етичната линия на поведение за подаване на сигнали за нередности;

О.  като има предвид, че през 2014 г. Службата на Европейския омбудсман постигна равнище на изпълнение на своите решения и/или препоръки от 90%, което е с 10 процентни пункта повече от 2013 г.;

П.  като има предвид, че по отношение на проверките, започнати през 2015 г. от омбудсмана, могат да се откроят следните ключови теми: прозрачност в рамките на институциите на ЕС, етични въпроси, обществено участие във вземането на решения на ЕС, правила на ЕС в областта на конкуренцията и основни права;

Р.  като има предвид, че комисията по петиции е активен член на Европейската мрежа на омбудсманите; като има предвид, че в това си качество комисията получи 42 жалби от Европейския омбудсман за по-нататъшно разглеждане като петиции;

1.  одобрява представения от Европейския омбудсман годишен доклад за 2015 г.;

2.  поздравява г-жа Емили О’Райли за отличната ѝ работа и за нейните неуморни усилия за повишаване на качеството на услугите, предлагани на гражданите от европейската администрация; признава значението на прозрачността като основен елемент за спечелване на доверие и осигуряване на добро администриране, подчертано и от високия процент на жалбите, свързани с прозрачността (22,4%), което нарежда тази тема на първо място; признава ролята на стратегическите проверки за гарантирането на добро администриране и подкрепя проверките, извършени досега от Службата на Европейския омбудсман в тази област;

3.  приветства постоянните усилия на Европейския омбудсман за увеличаване на прозрачността в преговорите за ТПТИ чрез внасяне на предложения до Комисията; приветства последващото публикуване от страна на Комисията на множество документи във връзка с ТПТИ, като по този начин се насърчава прозрачността като един от трите стълба на новата стратегия на Комисията в областта на търговията; отново подчертава необходимостта от повишена прозрачност в международните споразумения като ТПТИ, ВИТС и други, за което призовават многобройни вносители на петиции, които се обръщат към комисията по петиции; призовава за повече и по-всеобхватни решения в това отношение с цел съхраняване на доверието на европейските граждани;

4.  припомня, че Регламент (ЕО) 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията се основава на принципа на „възможно най-широк достъп“; ето защо подчертава, че прозрачността и пълният достъп до документите, притежавани от институциите на ЕС, трябва да представляват правило, за да се гарантира, че гражданите могат изцяло да упражняват своите демократични права; подчертава, че както вече беше посочено в решението на Съда на ЕС, изключенията от това правило трябва да бъдат тълкувани по подходящ начин, като се взема предвид висшият обществен интерес от оповестяване и от изискванията на демокрацията, по-тясното включване на гражданите в процеса на вземане на решения, легитимността на управлението, ефективността и отчетността пред гражданите;

5.  насърчава Комисията и държавите членки да оправомощят Европейския омбудсман да прави изявление за неспазване на Регламент № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията от страна на различните институции на ЕС, стига тези документи да не попадат в обхвата на член 9, параграф 1 от Регламента; подкрепя идеята омбудсманът да бъде оправомощен да взема решение за предаване на съответните документи след разследване на неспазването;

6.  изразява съжаление, че преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 е в застой; счита, че следва да се постигне напредък без допълнително забавяне, тъй като регламентът вече не отразява настоящото правно положение или институционални практики;

7.  признава необходимостта от прозрачност в процеса на вземане на решения в ЕС и подкрепя разследването от страна на Европейския омбудсман на неофициалните преговори между трите основни институции на ЕС („тристранни срещи“), както и започването на обществена консултация по този въпрос; подкрепя публикуването на документи във връзка с тристранните срещи при спазване на разпоредбите на член 4 от Регламент № 1049/2001;

8.  изразява съжаление, че на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор (EMIS) към Парламента беше предоставена само частична документация от Комисията, изготвена по такъв начин, че определена информация, счетена от Комисията за неприложима, липсваше; призовава Комисията да осигури най-голяма възможна точност в своята работа и пълна прозрачност по отношение на предоставяната документация, при пълно спазване на принципа на лоялно сътрудничество, за да се гарантира, че комисията EMIS може пълноценно и ефективно да упражнява правомощията си за разследване;

9.  подкрепя решимостта на Европейския омбудсман да се увеличи прозрачността и да се спазва висок стандарт на управление на работата на Европейската централна банка, най-вече на нейната дейност като член на Тройката/Четворката, която упражнява надзор върху програмите за фискална консолидация в държавите от ЕС; приветства решението на ЕЦБ да публикува списъци от заседанията на членовете на своя Изпълнителен съвет; подкрепя новите ръководни принципи относно речите и установяването на „период на мълчание“ относно чувствителна в пазарно отношение информация преди заседания на Управителния съвет;

10.  отбелязва статута на ЕЦБ като орган на паричната политика и консултативен член на Тройката/Четворката и призовава Европейския омбудсман да запази интересите на доброто администриране на един от най-важните европейски финансови органи;

11.  призовава за повече прозрачност при заседанията на Еврогрупата в допълнение към стъпките, които вече са предприети от нейния председател след намесата на Европейския омбудсман;

12.  одобрява разследването от страна на омбудсмана на състава и прозрачността на работата на експертните групи на Комисията; отбелязва усилията на Комисията да увеличи публичността на тези групи и подчертава, че са необходими допълнителни действия за осигуряване на пълна прозрачност; повтаря призива си към Съвета, включително неговите подготвителни органи, да се присъединят към регистъра на лобистите възможно най-скоро и да подобрят прозрачността на своята работа;

13.  подкрепя усилията на омбудсмана за повишаване на прозрачността на лобирането; изразява съжаление по повод на нежеланието на Комисията да публикува подробна информация за срещите с лобистите от тютюневата промишленост; настоятелно призовава Комисията да направи работата си напълно прозрачна с цел обществеността да придобие повече доверие в нея;

14.  призовава Комисията да предостави безплатен достъп до цялата информация за влиянието на лобитата, като тя да бъде изцяло разбираема и лесно достъпна за обществеността чрез една-единствена централизирана база данни;

15.  призовава Комисията да представи през 2017 г. предложение за изцяло задължителен и правно обвързващ регистър на лобизма, насочен към затваряне на всички вратички и постигане на изцяло задължителен регистър за всички лобисти;

16.  подкрепя усилията за прилагане на насоките относно прозрачността на лобирането, които да се прилагат не само за институциите на ЕС, но също и за националните администрации;

17.  посочва загрижеността на гражданите във връзка с начина, по който Комисията разглежда жалби за нарушения; подчертава, че правото на добра администрация, утвърдено с член 41 от Хартата на основните права, включва задължението за предоставяне на достатъчна аргументация в случаи, когато Комисията реши да не образува процедура за нарушение пред Съда на ЕС; приветства стратегическата проверка от страна на Европейския омбудсман във връзка със системните проблеми в EU Pilot;

18.  приветства започването на проверка на омбудсмана (дело OI/5/2016/AB) относно начина, по който Комисията обработва жалби за нарушения в рамките на процедури EU Pilot в качеството си на пазител на Договорите; припомня предишните искания за осигуряване на достъп до документи по процедури EU Pilot и процедури за нарушение, отправени от комисията по петиции, като се има предвид, че петициите често водят до започването на такива процедури;

19.  приветства продължаването на разследванията от страна на Европейския омбудсман на случаите на кадрова въртележка между държавния и частния сектор в Комисията; признава факта, че в резултат от тези разследвания Комисията е предоставила повече информация във връзка с имената на висши длъжностни лица, които са я напуснали и са отишли на работа в частния сектор; насърчава по-честото публикуване на имената и други данни на такива лица; изразява надежда, че другите европейски институции и агенции ще последват този пример; приветства готовността на Комисията да публикува информация относно длъжностите, заемани от бившите членове на Комисията след изтичането на техния мандат; изразява дълбока загриженост във връзка с факта, че бившият председател на Комисията г-н Барозу е назначен за съветник и председател без изпълнителни функции на „Голдман Сакс Интернешънъл“;

20.  припомня, че конфликтът на интереси има по-широк обхват от случаите на кадрова въртележка между държавния и частния сектор; подчертава, че ефективното справяне с всички източници на конфликти на интереси е от решаващо значение за постигане на добро администриране и за гарантиране на доверието във вземането на политически и технически решения; счита, че трябва да се обърне особено внимание на равнището на ЕС, въз основа на високи стандарти и конкретни мерки, които не оставят никакво съмнение по отношение на евентуален конфликт на интереси, при назначаването на кандидати за длъжности в европейските институции, агенции и органи;

21.  приветства факта, че през 2015 г. всички институции на ЕС въведоха вътрешни правила за защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения, съгласно член 22, буква а) до буква в) от Правилника за длъжностните лица, като по този начин се насърчава подаването на сигнали за нередности от регламентиран вид; отбелязва, че защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, срещу отмъщение, би могла да бъде по-ефективна; за тази цел настоятелно призовава за приемане на общи правила за насърчаване на подаването на сигнали за нередности и въвеждането на минимални гаранции и защита за лицата, подаващи сигнали за нередности;

22.  призовава за създаването на директива относно подаването на сигнали за нередности, която да установява подходящи канали и процедури за изобличаване на всички форми на лошо администриране, както и минимални адекватни правни и други гаранции на всички равнища за участващите лица;

23.  приветства въвеждането на механизъм за подаване на жалби за евентуални нарушения на основните права във Frontex след текущо разследване на омбудсмана на практиките, използвани от Frontex и държавите членки при съвместното принудително връщане на нелегални мигранти; приветства включването на такъв механизъм в новия Регламент относно европейската гранична и брегова охрана;

24.  поздравява Европейския омбудсман за разследването на спазването на съответствие от страна на държавите членки с Хартата на основните права при изпълнение на дейности, финансирани от фондове на ЕС, като например проекти, чрез които хора с увреждания биват настанявани в институции, вместо да бъдат интегрирани в обществото; призовава Европейския омбудсман да продължи своите разследвания, за да се гарантира прозрачност и добавена стойност на проектите;

25.  приветства сътрудничеството между омбудсмана и Европейския парламент в контекста на рамката на ООН за Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, по-конкретно по отношение на призива за пълно прилагане на Конвенцията на равнището на ЕС и отпускане на достатъчно ресурси за тази цел; потвърждава пълната си подкрепа за прилагането на Конвенцията и призовава Комисията и държавите членки да дадат ход на пълното прилагане на Конвенцията на равнището на ЕС;

26.  подкрепя усилията на омбудсмана да разглежда случаи на дискриминация, правата на малцинствените групи и правата на по-възрастните хора в рамките на Семинара на Европейската мрежа на омбудсманите, озаглавен „Омбудсмани срещу дискриминацията“

27.  подкрепя усилията на омбудсмана да гарантира безпристрастност при вземането на решения от Комисията по въпроси, свързани с конкуренцията;

28.  признава, че правото на гражданите да имат думата при изготвянето на политиките на ЕС сега е по-важно от всякога; приветства насоките, предложени от омбудсмана за подобряване на функционирането на Европейската гражданска инициатива (ЕГИ), по-специално що се отнася до солидната аргументация на Комисията при отхвърляне на дадена ЕГИ; признава обаче, че съществуват значителни пропуски, които следва да се разгледат и решат, така че ЕГИ да стане по-ефективна; заявява, че по-голямото включване на гражданите в определянето на политиките на ЕС ще увеличи доверието в европейските институции;

29.  отбелязва като положителен факта, че омбудсманът поддържа непрекъснат диалог и тесни отношения с широк кръг от институции на ЕС, включително Европейския парламент, както и с други органи, с цел да се осигури административното сътрудничество и сближаване; приветства също така усилията на омбудсмана да гарантира непрекъсната и открита комуникация с комисията по петиции;

30.  признава необходимостта агенциите на ЕС да се придържат към същите високи стандарти за прозрачност, отчетност и етика, както всички други институции; отбелязва със задоволство важната работа, извършена от Европейския омбудсман в няколко агенции в ЕС; подкрепя предложението, отправено до Европейската агенция по химикали, регистриращите субекти да бъдат длъжни да доказват, че са направили максималното, за да избягват изпитвания върху животни, и да предоставят информация за това, как да се избягва изпитването върху животни;

31.  подкрепя препоръките на омбудсмана, съгласно които Европейският орган за безопасност на храните следва да преразгледа своите правила и процедури относно конфликта на интереси, за да гарантира подходяща обществена консултация и участие;

32.  припомня, че омбудсманът също така има капацитета и следователно задължението да осъществява контрол върху работата на Парламента в преследване на целта за осигуряване на добра администрация за гражданите на ЕС;

33.  призовава за ефективно актуализиране на Кодекса за добро поведение на администрацията чрез приемане на обвързващ регламент по въпроса през настоящия парламентарен мандат;

34.  призовава Европейския омбудсман да добавя към бъдещите си годишни доклади категоризация на жалбите, попадащи извън мандата на неговата Служба, тъй като това ще предостави на членовете на Европейския парламент общ поглед върху проблемите на гражданите на ЕС; 

35.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и доклада на комисията по петиции на Съвета, Комисията, Европейския омбудсман, правителствата и парламентите на държавите членки, както и на техните омбудсмани и сходни компетентни органи.

(1)

ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейският омбудсман г-жа Емили О’Райли представи своя годишен доклад за 2015 г. на председателя Мартин Шулц на 3 май 2016 г. Тя представи своя доклад на заседанието на комисията по петиции на Европейския парламент на 20 юни 2016 г.

Той е структуриран също толкова добре, колкото и предишния доклад за 2014 г., като в него са откроени основните проблеми и се предоставя богата информация за инициативите и действията на Европейския омбудсман, използването на социалните медии за популяризиране на дейностите на омбудсмана и съответните действия от страна на европейските институции. Той е придружен от информативни и подробни статистически данни в почти същите области, както миналата година, което дава възможност за пряко и лесно сравнение. За съжаление, докладът беше публикуван на уебсайта на Европейския омбудсман само на английски език, което ограничава обхвата на читателите, докато не бъдат публикувани всички други езикови версии.

Мандатът на Европейския омбудсман е описан в член 228 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който позволява на неговата служба да получава жалби относно случаи на лошо администриране в действията на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, с изключение на Съда на Европейския съюз при изпълнение на неговите функции.

Правото на жалба до Европейския омбудсман е залегнало в член 24 от ДФЕС и в член 43 от Хартата на основните права на ЕС. Това право е и едно от основните права, предоставени на гражданите на държавите членки посредством тяхното гражданство в ЕС.

Омбудсманът помага на гражданите, предприятията и сдруженията, които се сблъскват с проблеми относно лошо администриране в институциите на ЕС. Лошото администриране се определя като „лошо или неуспешно администриране, което е налице, когато дадена институция не действа в съответствие със законодателството, не зачита принципите на доброто администриране или нарушава правата на човека“. В същото време член 41 от Хартата на основните права описва добрата администрация като право на гражданите на ЕС, като по този начин поражда задължения както за националната администрация, така и за администрацията на ЕС.

През 2015 г. службата на Европейския омбудсман е помогнала на 17 033 европейски граждани, от които 13 966 случая (81,99%) са били разрешени чрез предлагане на консултации чрез интерактивното ръководство на уебсайта на Европейския омбудсман, 2 077 случая (12,19%) са били третирани като жалби и 1 060 случая (6,22%) са представлявали искания за информация, на които е било отговорено от службата на Европейския омбудсман. В сравнение с предходната година броят на гражданите, които са получили помощ, е значително по-малък през 2015 г. (23 072 през 2014 г., което представлява намаление от 26,17%); броят на жалбите е същият, въпреки че процентът на жалбите през 2015 г. от общия брой на случаите е бил по-висок през 2015 г. (12,19%) в сравнение с 2014 г. (9,01%).

Освен че предоставя помощ на гражданите, Европейският омбудсман служи на обществения интерес, като помага на институциите на ЕС да подобряват качеството на услугите, които предоставят. В допълнение към разследванията по жалби омбудсманът може да предприема и проверки по собствена инициатива.

През референтната година омбудсманът е започнал 261 проверки на основание на подадени жалби, както и 17 проверки по собствена инициатива, и е приключил 261 проверки на основание на подадени жалби, както и 16 проверки по собствена инициатива. Осем от проверките по собствена инициатива представляват стратегически проверки по съществени проблеми, като например прозрачността на ТПТИ, подаването на сигнали за нередности, Европейската гражданска инициатива, основните права в политиката на сближаване на ЕС и принудителните връщания от страна на Frontex. Трябва да се отбележи и започването на 6 стратегически инициативи (проследяване на важни теми, без да се извършва проверка), сред които са прозрачността на ЕЦБ, дейностите на бившите членове на Комисията след изтичането на техния мандат и Фонд „Убежище, миграция и интеграция“.

По отношение на държавите на произход на тези жалби Испания заема челно място с 322 жалби, следвана от Германия (234), Полша (172), Белгия (179) и Обединеното кралство (146). Фактът, че много жалби са с произход от дадена държава членка, не означава, че са започнати пропорционален брой проверки. Например цифрите за 2015 г. показват, че във връзка със 149-те жалби с произход от Белгия са били започнати проверки по 35 жалби, докато 323-те жалби с произход Испания са довели до започването само на 27 проверки.

По отношение на институциите, които са предмет на проверките на омбудсмана, Европейската комисия е на първо място с повече от половината от случаите (55,6%). Агенциите на ЕС я следват с 11,5%. Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) държи твърдо третото място (10%), следвана от други органи с 9,2%, като Европейският парламент е на пето място с 8% от жалбите. Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) заемат последните две места, съответно с 4,6% и 1,9%. Спрямо 2014 г. засегнатите институции не са се променили, за разлика от тяхното подреждане: през 2015 г. срещу Европейския парламент е имало повече проверки, отколкото срещу ЕСВД.

Трите основни предмета на проверките на омбудсмана за 2015 г. са били искания за информация и достъп до документи (т.е. проблеми с прозрачността), институционални и политически въпроси, следвани плътно от ролята на Комисията като пазител на Договорите. И по трите предмета са проведени сходен брой проверки. Другите предмети след тях (по ред на значимост) са конкурси и процедури по подбор, администрация и правилник за длъжностните лица и на последно място – възлагане на договори по тръжни процедури или предоставяне на безвъзмездни средства. През 2014 г. предметите на проверките са били същите; тяхното класиране обаче е било различно, като случаите във връзка с институционални и политически въпроси са били по-рядко от случаите относно ролята на Комисията като пазител на Договорите.

През 2015 г. омбудсманът е предприел действия по 1 946 от получените жалби. В 971 от случаите службите на омбудсмана са предоставили съвет или са препратили случая (напр. на член на Европейската мрежа на омбудсманите или на комисията по петиции на ЕП), в 726 случая жалбоподателят е бил информиран, че не може да му бъде предоставен допълнителен съвет, а в 249 случая е била започната проверка.

В глава 11 от Годишния доклад са посочени накратко процедурите, следвани от Европейския омбудсман при разглеждането на случаите. Стратегическите проверки са част от дейностите; все пак основната задача е разглеждането на жалби, които задължително се подават в писмен вид – на хартиен носител или по електронен път. Жалбите, които попадат извън правомощията на омбудсмана, се пренасочват към компетентния орган или към друга служба, която може да помогне на жалбоподателя. Недопустимите жалби се отхвърлят с писмена обосновка до жалбоподателя и предложение за алтернативни органи, които биха могли да му помогнат. В случай че бъде започната проверка по дадена жалба, се преценява дали жалбата може да бъде разрешена бързо. Ако това не може да стане, е необходимо да се проведе цялостна проверка, която може да приключи с предлагане на решение или проектопрепоръка относно възможните начини за поправяне на лошото администриране. Накрая, ако не може да се постигне решение, се издава критична забележка.

В края на 2015 г. Европейският омбудсман предприе преглед на горепосочените процедури с оглед на повишаване на тяхната ефективност и въздействие. Преразгледаните процедури се очакват с нетърпение през 2016 г., когато ще последва консултация с Европейския парламент.

При 145 (52,3% от общия брой) от проверките, приключени от омбудсмана през 2015 г., предметът на жалбата е бил уреден от съответната институция или е било постигнато доброволно уреждане на въпроса. В 79 случая (28,5%) не е било установено лошо администриране, в 59 случая (19,5%) не е било оправдано провеждането на допълнителна проверка, а в 30 случая (10,8%) е било установено лошо администриране. В 6 случая (2,2%) са били предприети други мерки. В сравнение с предходната година трябва да се отбележи значителното увеличение на получилите разрешение жалби (от 33,3% през 2014 г.), както и по-големия брой случаи, при които не е било установено лошо администриране (19,0% през 2014 г.). В същото време жалбите, за които не е било оправдано провеждането на допълнителни проверки, са намалели драстично (40,8% през 2014 г.).

В случаите, когато може да бъде установено лошо администриране, Европейският омбудсман може да приключи проверката с издаване на критична забележка или проектопрепоръка.

Критична забележка се изготвя, когато институцията вече няма възможност да отстрани случая на лошо администриране, лошото администриране няма всеобщи последствия или от омбудсмана не се изискват последващи действия. Омбудсманът също така може да изготви критична забележка, когато счита, че проектопрепоръката не би била ефективна, или в случай, когато заинтересованата институция не приема проектопрепоръката, но случаят на лошо администриране не обосновава изготвянето на специален доклад до Парламента. Въпреки това критичната забележка действа като потвърждение за жалбоподателя, че неговата жалба е била основателна, и ясно показва на заинтересованата институция, че е действала неправомерно, така че да може да избегне подобни действия в бъдеще.

Допълнителната забележка е инструмент, който омбудсманът използва, когато в хода на разглеждането на конкретен случай установи възможност за повишаване на качеството на администрацията. Целта на допълнителните забележки не е да критикуват заинтересованата институция, а те следва да се възприемат като насоки и съвет как институцията да подобри качеството на своите услуги.

Проектопрепоръка се изготвя в случаите, когато заинтересованата институция може да отстрани случай на лошо администриране, или в случаите, когато лошото администриране е сериозно или има всеобщи последствия. В случай на проектопрепоръка заинтересованата институция е длъжна съгласно Договора да изпрати подробно становище до омбудсмана в срок от три месеца.

Ако институция, агенция или орган на ЕС не отговори по задоволителен начин на проектопрепоръка, омбудсманът може да изготви и да изпрати специален доклад до Европейския парламент. Специалният доклад е инструмент на омбудсмана, който се използва в краен случай и представлява последната стъпка на омбудсман в работата му с жалбите. От тази гледна точка отговорност на Парламента е да вземе решение за по-нататъшни стъпки, като например изготвянето на резолюция. Специалните доклади се представят на комисията по петиции, която е компетентната комисия във връзка с отношенията с Европейския омбудсман.

През 2015 г. омбудсманът е отправил критични забележки към институции в 19 случая. В 11 случая са били направени проектопрепоръки, които са били приети от институцията изцяло или частично.

Европейският омбудсман си сътрудничи тясно със сродните му институции в държавите членки. Това сътрудничество се осъществява в рамката на Европейската мрежа на омбудсманите, която включва национални и регионални омбудсмани, комисии по петиции и сходни органи в държавите – членки на Европейския съюз, страните – кандидатки за членство в ЕС, и други държави от Европейското икономическо пространство и/или Шенгенското пространство. Комисията по петиции на Парламента е пълноправен член на мрежата, която понастоящем включва 94 служби в 36 държави.

2015 година беше от решаващо значение за мрежата, тъй като Европейският омбудсман започна реформа на Европейската мрежа на омбудсманите, за да я направи по-видима и значима за европейската общественост. С изключение на разглеждането на случаи, които са извън правомощията на омбудсмана (от 512 такива случаи през 2015 г. 470 са били препратени на други омбудсмани и 42 – на комисията по петиции), което досега представляваше установена процедура, членовете на мрежата вече имат възможност да осъществяват засилено сътрудничество, а именно да извършват паралелни разследвания с омбудсмана (както в случая на принудителното връщане на незаконни мигранти), да обсъждат конкретни случаи (като например проверката на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“), както и да се консултират помежду си по по-общи въпроси (например за прозрачността на лобирането с цел изготвяне на насоки по въпроса за националните администрации и администрацията на ЕС). Членовете също така предвиждат организиране на ежегоден семинар по ключови теми и подобряване на вътрешните процедури за изпращане на национални запитвания относно правото на ЕС от членове на мрежата към компетентните институции. Годишната среща на Европейската мрежа на омбудсманите се проведе през април 2015 г. във Варшава и беше на тема дискриминация.

Член 33, параграф 2 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания предвижда създаването на мрежа на ЕС, компетентна по насърчаването, защитата и наблюдението на прилагането на конвенцията. Европейският омбудсман, парламентарните комисии по петиции и по заетост и социални въпроси, Агенцията за основните права, Европейската комисия (която изрази намерение да се оттегли от мрежата) и Европейският форум на хората с увреждания членуват в тази мрежа. Задача на Европейския омбудсман е да защитава правата на хората с увреждания и да гарантира, че администрацията на ЕС е запозната с отговорностите си по отношение на тези права. Лицата, които смятат, че дадена институция на ЕС не действа в съответствие с конвенцията, имат право да се обърнат към омбудсмана, за да потърсят средства за защита. Понастоящем е в ход реформа на мрежата след нейния преглед от експертен комитет по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; Европейският омбудсман участва активно в тази реформа.

Бюджетът на омбудсмана е независим раздел в бюджета на ЕС. За 2015 г. бюджетът на омбудсмана възлиза на 10 346 105 EUR.

Комисията по петиции отчита настоящите тенденции в стратегическите проверки и инициативи, предприети от Европейския омбудсман – както в тези, които продължават от 2015 г. през следващата година, така и в тези, които в момента са в ход като последващи действия по предишни постижения. Сред тях са прозрачността на тристранните срещи и оповестяването на документи, повишената прозрачност на работата на Европейския съвет и на Съвета на ЕС, както и предотвратяването на евентуални конфликти на интереси на специалните съветници. Приветстваме усилията на Европейския омбудсман за установяване на прозрачност в различните институции и органи на ЕС, които вземат решения с ефект върху европейските граждани, тъй като те вземат решения по икономически и парични въпроси (като Еврогрупата) или предоставят финансиране на държавите членки при тежки условия и меморандуми за разбирателство (като Европейския механизъм за стабилизиране).


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.11.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

9

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Edouard Martin, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Julia Pitera, Sofia Sakorafa, Eleni Theocharous, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Urszula Krupa, Demetris Papadakis, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Tiziana Beghin, Ernest Urtasun, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Правна информация