Διαδικασία : 2010/0323(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0332/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0332/2016

Συζήτηση :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2016 - 9.2
CRE 14/12/2016 - 9.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0489

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 605kWORD 57k
15.11.2016
PE 589.181v02-00 A8-0332/2016

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν οι διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, δεδομένης της λήξης της διμερούς συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγήτρια: Maria Arena

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν οι διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, δεδομένης της λήξης της διμερούς συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (16384/1/2010),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν οι διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, λαμβανομένης υπόψη της ημερομηνίας λήξης της διμερούς συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (16388/2010),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο ν) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0097/2011),

–  έχοντας υπόψη το ενδιάμεσο ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2011(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της ...(2) σχετικά με την πρόταση απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο, το άρθρο 99 παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0332/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2011) 0586.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(0000)0000.


ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να δώσει την έγκρισή του στο πρωτόκολλο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, με το οποίο επεκτείνονται οι διατάξεις της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων Η κύρωση του πρωτοκόλλου για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα θα συνεπάγετο την συμπερίληψη των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην συναφθείσα το 1999 συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ της χώρας αυτής και της ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι διατάξεις που προβλέπονται στον τίτλο «Ανταλλαγές εμπορευμάτων» της εν λόγω ΣΕΣΣ θα ίσχυαν επίσης και για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Σε αυτόν τον τίτλο προβλέπονται η χορήγηση του καθεστώτος του μάλλον ευνοούμενου κράτους σε βάση αμοιβαιότητας, το εμπόριο χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς, η αρχή της ελεύθερης διαμετακόμισης, το εμπόριο σε τιμές της αγοράς, ρήτρα διασφάλισης και απαγορεύσεις ή περιορισμοί επί των εισαγωγών, εξαγωγών ή επί της διαμετακόμισης εμπορευμάτων για λόγους που επιβάλλονται από τα χρηστά ήθη, τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια.

Τον Δεκέμβριο 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε προσωρινή έκθεση, εξαρτώντας τη συγκατάθεσή του από τη βελτίωση της κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ουζμπεκιστάν, ειδικότερα όσον αφορά την παιδική εργασία και την καταναγκαστική εργασία στο πλαίσιο της ετήσιας συγκομιδής βάμβακα. Στην εν λόγω προσωρινή έκθεση διατυπώνονται 14 συστάσεις

Στη συνέχεια της έγκρισης της έκθεσης, δρομολογήθηκε διάλογος με το Ουζμπεκιστάν μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκαν ετήσιες ακροάσεις με τη συμμετοχή διαφόρων πρωταγωνιστών της κοινωνίας των πολιτών, των αρχών του Ουζμπεκιστάν, καθώς και των ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμικών οργάνων. Υπήρξε επίσης στενή συνεργασίας μεταξύ του Ουζμπεκιστάν και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), προκειμένου να αξιολογηθούν οι αναληφθείσες δράσεις για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας και της καταναγκαστικής εργασίας στο πλαίσιο της ετήσιας συγκομιδής βάμβακα στο Ουζμπεκιστάν. Η ΔΟΕ πραγματοποίησε αποστολή ελέγχου της συγκομιδής βάμβακα για πρώτη φορά το 2013, επαναληφθείσα το 2014 και 2015, ενώ προβλέπεται νέα αποστολή για το 2016, με ειδική έμφαση στο θέμα της καταναγκαστικής εργασίας.

Η έκθεση της τελευταίας αποστολής ελέγχου της ΔΟΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε από 14 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου 2015, απέδειξε ότι η παιδική εργασία έχει σχεδόν εξαλειφθεί πλήρως κατά την συγκομιδή βάμβακα. Οι δημόσιες αρχές έχουν θεσπίσει διάφορα μέτρα για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας, μεταξύ των οποίων η οργάνωση παιδικών σταθμών για μετά το σχολείο, η επιβολή προστίμων στους αντιβαίνοντες, καθώς και η ευαισθητοποίηση των γονέων, των εκπαιδευτικών και των υπευθύνων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Διαπιστώθηκαν μόνο ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις. Κατόπιν τούτου, η ΔΟΕ επιβεβαίωσε ότι η παιδική εργασία είναι σποραδική και έχει καταστεί κοινωνικά απαράδεκτη.

Δεν μπόρεσαν να δοθούν οι ίδιες διαβεβαιώσεις όσον αφορά το θέμα της καταναγκαστικής εργασίας. Επειδή η αξιολόγηση στην περίπτωση αυτή είναι λιγότερο ευχερής, η ΔΟΕ κατέγραψε διαφόρους δείκτες καταναγκαστικής εργασίας που συνδέονται με τους καταχρηστικούς όρους εργασίας και τη διαδικασία πρόσληψης. Οι αρχές του Ουζμπεκιστάν ανέλαβαν πολυάριθμες δεσμεύσεις για την προοδευτική εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας των ενηλίκων, μεταξύ των οποίων η θέσπιση ενός μηχανισμού feedback που επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παράπονα του πληθυσμού, η διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης και εκτέλεση προγραμμάτων αξιολόγησης της εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων επί του θέματος.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει πλήρως το έργο της ΔΟΕ με στόχο την οριστική εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας στο Ουζμπεκιστάν. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθούν οι προσπάθειες των ουζμπεκικών αρχών. Για τον λόγο αυτό, η εισηγήτρια κρίνει ότι, στο σημερινό πλαίσιο διαλόγου και συνεργασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάθε λόγο να δώσει τη συγκατάθεσή του στο πρωτόκολλο για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα με το Ουζμπεκιστάν.

Παρά ταύτα, στην περίπτωση που οι ουζμπεκικές αρχές αναστείλουν τη δέσμευσή τους όσον αφορά την κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας, το Κοινοβούλιο επιφυλάσσει εις εαυτόν το δικαίωμα να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή επιτροπή και το συμβούλιο την ενεργοποίηση των άρθρων 2 και 95 της ΣΕΣΣ που επιτρέπουν τη λήψη γενικών ή ειδικών μέτρων για την μη τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (25.10.2016)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν οι διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, δεδομένης της λήξης της διμερούς συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Elmar Brok

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν οι διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, δεδομένης της λήξης της διμερούς συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Επέκταση των διατάξεων της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ-Ουζμπεκιστάν στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

Έγγραφα αναφοράς

16384/1/2010 – C7-0097/2011 – COM(2010)0664 – 16384/2010 – 2010/0323(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

INTA (Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου)

 

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

9.6.2011

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Elmar Brok

24.10.2014

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

Ulrike Lunacek

Ημερομηνία έγκρισης

24.10.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

8

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Javier Nart, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Boris Zala, Νίκος Ανδρουλάκης, Γεώργιος Επιτήδειος, Δημήτρης Παπαδάκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ryszard Czarnecki, Ana Gomes, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Bodil Valero

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Biljana Borzan, Karoline Graswander-Hainz, Marijana Petir, Ivan Štefanec


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Επέκταση των διατάξεων της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ-Ουζμπεκιστάν στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

Έγγραφα αναφοράς

16384/1/2010 – C7-0097/2011 – COM(2010)0664 – 16384/2010 – 2010/0323(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

14.4.2011

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

10.5.2011

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

9.6.2011

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Maria Arena

22.7.2014

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

7.5.2015

1.9.2016

12.10.2016

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.11.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Klaus Buchner, Nicola Danti, Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Philippe Loiseau

Ημερομηνία κατάθεσης

15.11.2016

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου