Menettely : 2010/0323(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0332/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0332/2016

Keskustelut :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Äänestykset :

PV 14/12/2016 - 9.2
CRE 14/12/2016 - 9.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0489

SUOSITUS     ***
PDF 368kWORD 56k
15.11.2016
PE 589.181v02-00 A8-0332/2016

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välistä kumppanuutta koskevaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän, kyseisen sopimuksen muuttamista sen määräysten ulottamiseksi kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan, ottaen huomioon kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen voimassaolon päättyminen, koskevan pöytäkirjan tekemisestä

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Maria Arena

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 LYHYET PERUSTELUT
 ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välistä kumppanuutta koskevaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän, kyseisen sopimuksen muuttamista sen määräysten ulottamiseksi kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan, ottaen huomioon kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen voimassaolon päättyminen, koskevan pöytäkirjan tekemisestä

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (16384/1/2010),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välistä kumppanuutta koskevaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettäväksi, kyseisen sopimuksen muuttamista sen määräysten ulottamiseksi kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan, ottaen huomioon kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen voimassaolon päättyminen, koskevaksi pöytäkirjaksi (16388/2010),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0097/2011),

–  ottaa huomioon 15. joulukuuta 2011 antamansa väliaikaisen päätöslauselman esityksestä neuvoston päätökseksi(1),

–  ottaa huomioon ... antamansa päätöslauselman, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan, 99 artiklan 2 kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen sekä ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A7-0332/2016),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Uzbekistanin tasavallan hallitukselle ja parlamentille

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0586.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(0000)0000.


LYHYET PERUSTELUT

Euroopan parlamenttia on pyydetty antamaan hyväksyntänsä pöytäkirjalle, jolla muutetaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimusta siten, että sen määräykset ulotetaan koskemaan kahdenvälistä tekstiilituotteiden kauppaa. Pöytäkirjan ratifiointi merkitsisi tekstiilien sisällyttämistä Uzbekistanin ja EU:n vuonna 1999 tekemään kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen. Kyseisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen osaston ”Tavarakauppa” määräyksiä sovellettaisiin tällöin myös tekstiileihin. Tässä osastossa määrätään suosituimmuusaseman vastavuoroisesta myöntämisestä, vapaata kauppaa koskevista määrällisistä rajoituksista, vapaan kauttakulun periaatteesta, kaupasta maailmanmarkkinahinnoilla, suojalausekkeesta sekä julkisen moraalin tai yleisen järjestyksen tai turvallisuuden takia määrättävistä tuonti-, vienti- ja kauttakulkukielloista tai rajoituksista.

Euroopan parlamentti hyväksyi joulukuussa 2011 väliaikaisen mietinnön, jossa se asetti hyväksyntänsä ehdoksi ihmisoikeustilanteen paranemisen Uzbekistanissa, erityisesti kun on kyse lapsityövoiman ja pakkotyön käytöstä vuotuisessa puuvillasadon korjuussa. Kyseinen väliaikainen mietintö sisältää 14 suositusta.

Tämän mietinnön hyväksymisen jälkeen Uzbekistanin kanssa alettiin käydä vuoropuhelua, jossa on pidetty vuotuisia kuulemisia, joihin on osallistunut useita sidosryhmiä, kuten kansalaisyhteiskunta ja Uzbekistanin viranomaiset sekä EU:n toimielimet ja kansainvälisiä elimiä. Uzbekistan on myös tehnyt tiivistä yhteistyötä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on ollut arvioida toimet, joita on toteutettu lapsityövoiman ja pakkotyön käytön lopettamiseksi puuvillasadon korjuussa Uzbekistanissa. ILO oli ensimmäistä kertaa seuraamassa puuvillasadon korjuuta vuonna 2013. Se toisti tämän vuosina 2014 ja 2015, ja vuonna 2016 on tarkoitus keskittyä seuraamaan erityisesti pakkotyötä.

ILOn viimeksi tekemästä valvontamatkasta (14. syyskuuta – 31. lokakuuta 2015) annetusta raportista käy ilmi, ettei puuvillasadon korjuussa käytetty käytännöllisesti katsoen lainkaan lapsityövoimaa. Uzbekistanin viranomaiset ovat toteuttaneet useita eri toimia lapsityön lakkauttamiseksi. Ne ovat muun muassa perustaneet koululaisille iltapäiväkoteja, ryhtyneet määräämään rikkomuksista sakkoja ja pyrkineet vahvistamaan vanhempien, opettajien ja maanviljelijöiden vastuuntuntoa. Ainoastaan joitakin yksittäisiä rikkomuksia on paljastunut. ILO on vahvistanut, että lapsityötä esiintyy nykyisin vain satunnaisesti eikä se ole enää sosiaalisesti hyväksyttävää.

Samaa ei ole voitu todeta pakkotyöstä. Koska pakkotyötä koskevan arvioinnin tekeminen on arkaluontoisempaa, ILO on määritellyt erinäisiä pakkotyön ehtoja ja rekrytointimenettelyjä koskevia indikaattoreita. Uzbekistanin viranomaiset ovat tehneet useita sitoumuksia poistaakseen asteittain aikuisten pakkotyön. Ne ovat muun muassa ottaneet käyttöön palautteenantomekanismin, joka mahdollistaa kansalaisten valituksiin vastaamisen, järjestäneet tiedotuskampanjoita sekä toteuttaneet ohjelmia asiaa koskevien kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanon arvioimiseksi.

Euroopan parlamentti tukee täysimääräisesti ILOn tekemää työtä pakkotyön lopettamiseksi lopullisesti Uzbekistanissa. Myös Uzbekistanin viranomaisia on kannustettava jatkamaan niiden toteuttamia toimia. Esittelijä katsoo siksi, että Euroopan parlamentin on meneillään oleva vuoropuhelu ja yhteistyö huomioon ottaen syytä antaa hyväksyntänsä Uzbekistanin kanssa tehtävälle tekstiilituotteiden kauppaa koskevalle pöytäkirjalle.

Parlamentti varaa kuitenkin siltä varalta, että Uzbekistanin viranomaiset keskeyttävät ponnistelunsa pakkotyön poistamiseksi, itselleen mahdollisuuden pyytää komissiota ja neuvostoa soveltamaan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 2 ja 95 artiklaa, jotka mahdollistavat yleisten tai erityisten toimien toteuttamisen siinä tapauksessa, että ihmisoikeuksia ei kunnioiteta.


ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (25.10.2016)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välistä kumppanuutta koskevaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän, kyseisen sopimuksen muuttamista sen määräysten ulottamiseksi kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan, ottaen huomioon kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen voimassaolon päättyminen, koskevan pöytäkirjan tekemisestä

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

Valmistelija: Elmar Brok

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa suosittamaan, että esitys neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välistä kumppanuutta koskevaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän, kyseisen sopimuksen muuttamista sen määräysten ulottamiseksi kahdenväliseen tekstiilituotteiden kauppaan, ottaen huomioon kahdenvälisen tekstiilituotteita koskevan sopimuksen voimassaolon päättyminen, koskevan pöytäkirjan tekemisestä hyväksytään.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

 

 

Viiteasiakirjat

16384/1/2010 – C7-0097/2011 – COM(2010)0664 – 16384/2010 – 2010/0323(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

INTA

 

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

9.6.2011

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Elmar Brok

24.10.2014

Alkuperäinen valmistelija

Ulrike Lunacek

Hyväksytty (pvä)

24.10.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

45

8

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ryszard Czarnecki, Ana Gomes, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Bodil Valero

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Biljana Borzan, Karoline Graswander-Hainz, Marijana Petir, Ivan Štefanec


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen määräysten laajentaminen kahdenväliseen tekstiilikauppaan

Viiteasiakirjat

16384/1/2010 – C7-0097/2011 – COM(2010)0664 – 16384/2010 – 2010/0323(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

14.4.2011

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

10.5.2011

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

9.6.2011

 

 

 

Esittelijät:

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

Maria Arena

22.7.2014

 

 

 

Valiokuntakäsittely

7.5.2015

1.9.2016

12.10.2016

 

Hyväksytty (pvä)

10.11.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

4

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Klaus Buchner, Nicola Danti, Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Philippe Loiseau

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

15.11.2016

Oikeudellinen huomautus