Procedūra : 2010/0323(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0332/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0332/2016

Debates :

PV 13/12/2016 - 15
CRE 13/12/2016 - 15

Balsojumi :

PV 14/12/2016 - 9.2
CRE 14/12/2016 - 9.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0489

IETEIKUMS     ***
PDF 588kWORD 56k
15.11.2016
PE 589.181v02-00 A8-0332/2016

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, ar kuru groza nolīgumu, lai paplašinātu nolīguma noteikumus, attiecinot tos uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību, ņemot vērā to, ka beidzas termiņš divpusējam nolīgumam par tekstilizstrādājumiem

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referente: Maria Arena

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ĪSS PAMATOJUMS
 Ārlietu komitejAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, ar kuru groza nolīgumu, lai paplašinātu nolīguma noteikumus, attiecinot tos uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību, ņemot vērā to, ka beidzas termiņš divpusējam nolīgumam par tekstilizstrādājumiem

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (16384/1/2010),

–  ņemot vērā protokola projektu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, ar kuru groza nolīgumu, lai paplašinātu nolīguma noteikumus, attiecinot tos uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību, ņemot vērā to, ka beidzas termiņš divpusējam nolīgumam par tekstilizstrādājumiem (16388/2010),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C7-0097/2011),

–  ņemot vērā 2011. gada 15. decembra pagaidu rezolūciju(1) par lēmuma projektu,

–  ņemot vērā ...(2) nenormatīvo rezolūciju par lēmuma projektu,

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu un 99. panta 2. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu un Ārlietu komitejas atzinumu (A8-0332/2016),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Uzbekistānas Republikas valdībai un parlamentam.

(1)

Pieņemtie teksti, P7-TA(2011)0586.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(0000)0000.


ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Parlaments ir aicināts sniegt piekrišanu protokolam, ar kuru groza partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānu, no otras puses, lai paplašinātu minētā nolīguma noteikumus, tos attiecinot uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību. Tekstilizstrādājumu protokola ratificēšanas rezultātā tekstilizstrādājumi tiktu iekļauti partnerības un sadarbības nolīgumā (PSN), kas 1999. gadā tika noslēgts starp šo valsti un Eiropas Savienību. Minētā PSN sadaļā “Preču tirdzniecība” paredzētie noteikumi līdz ar to attiektos arī uz tekstilizstrādājumiem. Šī sadaļa paredz vislielākās labvēlības režīma statusa abpusēju piešķiršanu, tirdzniecību bez kvantitatīviem ierobežojumiem, brīva tranzīta principu, tirdzniecību par cenām, kuru pamatā ir tirgus cenas, drošības klauzulu un importam, eksportam vai tranzītprecēm noteiktus aizliegumus vai ierobežojumus, kas ir pamatoti ar sabiedrības morāli, sabiedrības interesēm vai sabiedrības drošību.

Eiropas Parlaments 2011. gada decembrī pieņēma starpposma ziņojumu, nolemjot sniegt piekrišanu tikai tad, ja Uzbekistānā tiks uzlabota situācija cilvēktiesību jomā, jo īpaši saistībā ar bērnu darbu un piespiedu darbu ikgadējās kokvilnas ražas novākšanas laikā. Šajā starpposma ziņojumā tika sniegti 14 ieteikumi.

Pēc šā ziņojuma pieņemšanas tika izveidots dialogs ar Uzbekistānu, saskaņā ar kuru tika rīkotas ikgadējas uzklausīšanas, kurās piedalījās dažādas ieinteresētās personas, tostarp pilsoniskās sabiedrības, Uzbekistānas iestāžu un ES un starptautisko iestāžu pārstāvji. Cieša sadarbība notika arī starp Uzbekistānu un Starptautisko Darba organizāciju (SDO), lai novērtētu darbības, kas veiktas nolūkā izskaust bērnu darbu un piespiedu darbu ikgadējā kokvilnas novākšanā Uzbekistānā. 2013. gadā SDO pirmo reizi nosūtīja kokvilnas novākšanas novērošanas misiju, un 2014. un 2015. gadā misiju atkārtoja; 2016. gadā ir paredzēts nosūtīt novērošanas misiju, tajā īpašu uzmanību pievēršot piespiedu darba jautājumam.

Pēdējās SDO novērošanas misijas (kuras darbs norisinājās no 2015. gada 14. septembra līdz 2015. gada 31. oktobrim) ziņojums liecināja, ka bērnu darbs kokvilnas novākšanā ir gandrīz pilnībā izskausts. Valsts iestādes ir īstenojušas dažādus pasākumus, lai izskaustu bērnu darbu, tostarp ārpusskolas centru organizēšanu, soda naudas pārkāpējiem un vecāku, skolotāju un lauksaimnieku atbildīguma veicināšanu. Tika atklāti tikai daži atsevišķi gadījumi. Līdz ar to SDO apstiprināja, ka bērnu darbam ir sporādisks raksturs un tas ir kļuvis sociāli nepieņemams.

Šādu pašu apstiprinājumu nebija iespējams sniegt piespiedu darba sakarā. Tā kā šajā saistībā novērtējumu izdarīt ir sarežģītāk, SDO norādīja uz vairākiem piespiedu darba rādītājiem, kas ir saistīti ar ekspluatējošiem darba apstākļiem un darbā pieņemšanas procesu. Uzbekistānas iestādes ir uzņēmušās vairākas saistības, lai pakāpeniski izskaustu pieaugušo iedzīvotāju piespiedu darbu, tostarp apņēmušās ieviest atsauksmju sniegšanas mehānismu, kas dotu iespēju reaģēt uz iedzīvotāju sūdzībām, rīkot izpratnes veidošanas kampaņas un īstenot programmu šīs jomas starptautisko konvenciju īstenošanas novērtēšanai.

Eiropas Parlaments pilnībā atbalsta SDO darbu nolūkā pilnīgi izskaust piespiedu darbu Uzbekistānā. Ir arī jāatbalsta Uzbekistānas iestāžu centieni. Tādēļ referente uzskata, ka saistībā ar pašreizējo dialogu un sadarbību Eiropas Parlamentam ir jāsniedz piekrišana tekstilizstrādājumu protokola noslēgšanai ar Uzbekistānu.

Tomēr gadījumā, ja Uzbekistānas iestādes pārtrauktu pildīt savu apņemšanos izskaust piespiedu darbu, Parlaments saglabā iespēju pieprasīt, lai Eiropas Komisija un Padome aktivizē PSN 2. un 95. pantu, kas ļauj veikt vispārējus vai konkrētus pasākumus cilvēktiesību neievērošanas gadījumā.


Ārlietu komitejAS ATZINUMS (25.10.2016)

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

par priekšlikumu Padomes Lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, ar kuru groza nolīgumu, lai paplašinātu nolīguma noteikumus, tos attiecinot uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību, ņemot vērā to, ka beidzas termiņš divpusējam nolīgumam par tekstilizstrādājumiem

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE))

Atzinuma sagatavotājs: Elmar Brok

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ieteikt sniegt piekrišanu priekšlikumam Padomes Lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, ar kuru groza nolīgumu, lai paplašinātu nolīguma noteikumus, attiecinot tos uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību, ņemot vērā to, ka beidzas termiņš divpusējam nolīgumam par tekstilizstrādājumiem.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

EK un Uzbekistānas Partnerības un sadarbības nolīguma noteikumu paplašināšana, attiecinot tos uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību

Atsauces

16384/1/2010 – C7-0097/2011 – COM(2010)0664 – 16384/2010 – 2010/0323(NLE)

Atbildīgā komiteja

 

INTA

 

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

9.6.2011

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Elmar Brok

24.10.2014

Aizstātais(-ā) atzinuma sagatavotājs(-a)

Ulrike Lunacek

Pieņemšanas datums

24.10.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

45

8

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Tamás Meszerics, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Boris Zala

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ryszard Czarnecki, Ana Gomes, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, Helmut Scholz, Bodil Valero

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Biljana Borzan, Karoline Graswander-Hainz, Marijana Petir, Ivan Štefanec


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

EK un Uzbekistānas Partnerības un sadarbības nolīguma noteikumu paplašināšana, attiecinot tos uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību

Atsauces

16384/1/2010 – C7-0097/2011 – COM(2010)0664 – 16384/2010 – 2010/0323(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

14.4.2011

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

10.5.2011

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

9.6.2011

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Maria Arena

22.7.2014

 

 

 

Izskatīšana komitejā

7.5.2015

1.9.2016

12.10.2016

 

Pieņemšanas datums

10.11.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

31

4

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Klaus Buchner, Nicola Danti, Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Philippe Loiseau

Iesniegšanas datums

15.11.2016

Juridisks paziņojums